Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2015. gada 4. jūnija likumu: Statistikas likums.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Tautas skaitīšanas likums

1.pants. Tautas skaitīšana ir noteiktā laikā veikts periodisks valsts mēroga pasākums, kurā tiek iegūta sabiedrības un valsts pārvaldes vajadzībām nepieciešamā statistiskā informācija par valsts iedzīvotājiem un mājokļiem valstī kopumā, kā arī pa tās administratīvajām teritorijām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.09.2009. likumu, kas stājas spēkā 02.10.2009.)

2.pants. Šis likums nosaka, kā organizējama un veicama tautas skaitīšana, tautas skaitīšanas objektus, informācijas avotus, tautas skaitīšanas sagatavošanas un veikšanas darbu galvenos izpildītājus, iedzīvotāju un tautas skaitīšanā iesaistīto institūciju tiesības un pienākumus, kā arī tautas skaitīšanā iegūto datu izmantošanu.

3.pants. (1) Tautas skaitīšana tiek veikta ne retāk kā reizi 10 gados.

(2) Kārtējās tautas skaitīšanas datumu un ilgumu nosaka Ministru kabinets ne vēlāk kā trīs gadus pirms tautas skaitīšanas.

4.pants. Tautas skaitīšanu veic un tās sagatavošanu nodrošina Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk — Pārvalde) sadarbībā ar citām valsts un pašvaldību institūcijām un citām juridiskajām personām, ievērojot šo likumu un citus normatīvos aktus.

5.pants. (1) Tautas skaitīšanu organizē un tautas skaitīšanā iesaistīto valsts un pašvaldību institūciju darbību koordinē Ministru kabineta izveidota Tautas skaitīšanas komisija (turpmāk — Komisija). Komisijas priekšsēdētājs ir ekonomikas ministrs, tās priekšsēdētāja vietnieks — Pārvaldes priekšnieks, Komisijas locekļi — tautas skaitīšanā iesaistīto valsts un pašvaldību institūciju pilnvaroti pārstāvji.

(2) Komisija darbojas, pamatojoties uz Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu, kas nosaka tās izveidošanas kārtību, tiesības un pienākumus, finansēšanas kārtību un citus ar tās organizatorisko darbību saistītus jautājumus.

6.pants. Tautas skaitīšana notiek saskaņā ar kārtējās tautas skaitīšanas programmu (turpmāk — Programma), kas ietver jautājumus, uz kuriem tautas skaitīšanas laikā iegūstamas atbildes. Programmu izstrādā Pārvalde, un to apstiprina Ministru kabinets.

7.pants. (1) Tautas skaitīšanā tiek uzskaitītas fiziskās personas, kuras reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā, kā arī tās fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā, bet ir reģistrējamas, izņemot fiziskās personas, kas:

1) izceļojušas un uzturas vai izceļojušas un paredz uzturēties ārpus Latvijas ilgāk par vienu gadu. Šis noteikums nav attiecināms uz Latvijas Republikas diplomātiskā dienesta personām un militārpersonām, kā arī viņu ģimenes locekļiem;

2) ieceļojušas un paredz uzturēties Latvijā mazāk par vienu gadu.

(2) Tautas skaitīšanā vācama un apkopojama mājokļus raksturojoša informācija.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.09.2009. likumu, kas stājas spēkā 02.10.2009.)

8.pants. (1) Programmā paredzētās informācijas iegūšanai izmanto skaitītāju metodi, skaitīšanas lapu pašaizpildīšanas metodi, citas Pārvaldes izstrādātas un Komisijas apstiprinātas metodes, kā arī dažādu šo metožu kombinējumu, ņemot vērā konkrētos apstākļus.

(2) Pārvalde Programmā paredzēto informāciju pilnā apjomā vai daļēji iegūst no valsts un pašvaldību institūciju, kā arī privātpersonu rīcībā esošajiem reģistriem un informācijas sistēmām. Ja informācija ir neprecīza, nepilnīga vai tās nav, dati tiek pārbaudīti un, ja nepieciešams, papildināti vai laboti.

(3) Valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām juridiskajām personām ir pienākums no to rīcībā esošajiem reģistriem un informācijas sistēmām sniegt Pārvaldei Programmā paredzēto informāciju.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.09.2009. likumu, kas stājas spēkā 02.10.2009.)

9.pants. (1) Programmā paredzētās informācijas iegūšanai Pārvaldes pilnvarotas personas (turpmāk — skaitītāji) iedzīvotāju dzīvesvietās veic iedzīvotāju aptauju vai precizē iedzīvotāju sagatavoto informāciju.

(2) Iedzīvotāju pienākums ir pēc skaitītāju pieprasījuma sniegt viņiem patiesu informāciju, ievērojot šo likumu, Valsts statistikas likumu un Programmu.

(3) Skaitītājiem ir tiesības pieprasīt, lai iedzīvotāji uzrāda personu apliecinošus dokumentus vienīgi gadījumos, kad nepieciešams precizēt viņu sniegto Programmā paredzēto informāciju.

(4) Pārvaldes pilnvarotajiem skaitītājiem, uzrādot Pārvaldes izsniegtu apliecību, ir tiesības apmeklēt iedzīvotājus viņu mājokļos laikā no pulksten 7.00 līdz 21.00, lai iegūtu Programmā paredzēto informāciju.

10.pants. Kārtību, kādā iegūstama informācija par Latvijas Republikas diplomātiskā dienesta personām, to ģimenes locekļiem, kā arī par personām, kas Latvijas valsts uzdevumā strādā starptautiskajās organizācijās un kas pagaidām dzīvo ārpus Latvijas teritorijas, par personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir slēgta tipa militāra apmetne, par Latvijas Republikas militārpersonām un to ģimenes locekļiem, kas pagaidām dzīvo ārpus Latvijas teritorijas, kā arī par personām, kas dzīvo veco ļaužu pansionātos (centros), bērnu bāreņu aprūpes centros, bērnunamos patversmēs, atrodas ieslodzījuma vietās, nosaka Ministru kabinets.

11.pants. Pārvaldei ir tiesības bez maksas saņemt Programmā paredzēto informāciju no valsts un pašvaldību institūciju, kā arī citu juridisko personu rīcībā esošajiem reģistriem un informācijas sistēmām.

12.pants. Pašvaldības sadarbībā ar Pārvaldi un citām valsts institūcijām nodrošina tautas skaitīšanas norisi savā administratīvajā teritorijā, kā arī nodrošina:

1) lai ielu nosaukumi un ēku numuri būtu piestiprināti pie ēkām labi redzamā vietā;

2) iespēju skaitītājiem lietot pašvaldību datu bāzes par iedzīvotājiem un ēkām;

3) par samaksu skaitītājus ar darba telpām, kuras ir atbilstoši iekārtotas un aprīkotas ar sakaru līdzekļiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.09.2009. likumu, kas stājas spēkā 02.10.2009.)

13.pants. Pārvalde:

1) apstiprina tautas skaitīšanas rezultātu kopsavilkuma statistisko tabulu komplektu;

2) vispusīgi un savlaicīgi informē iedzīvotājus par kārtējo tautas skaitīšanu, tās nepieciešamību, mērķiem, iegūto datu izmantošanu, iedzīvotāju tiesībām un pienākumiem tautas skaitīšanā;

3) koordinē un kontrolē tautas skaitīšanā un tās sagatavošanā iesaistīto institūciju darbu tām uzdoto pienākumu izpildē;

4) sadarbībā ar pašvaldībām veic skaitītāju komplektēšanu un apmācību;

5) nodrošina Programmā paredzētās informācijas ieguvi no iedzīvotājiem un no valsts un pašvaldību institūciju, kā arī privātpersonu rīcībā esošajiem reģistriem un informācijas sistēmām, pārbauda, statistiski apstrādā un analizē šo informāciju;

6) izstrādā un realizē pasākumus, lai nodrošinātu tautas skaitīšanā iegūstamās informācijas augstu kvalitāti, kā arī pēc tautas skaitīšanas materiālu saņemšanas izlases veidā veic to kontrolpārbaudi;

7) sešu mēnešu laikā pēc kārtējās tautas skaitīšanas iesniedz Komisijai ziņojumu par tautas skaitīšanas gaitu un galvenajiem rezultātiem. Komisija Pārvaldes iesniegto ziņojumu izskata un divu mēnešu laikā iesniedz informāciju Ministru kabinetam;

8) publicē tautas skaitīšanas kopsavilkuma datus statistikas datu krājumos, ievieto tautas skaitīšanas kopsavilkuma datubāzi Pārvaldes mājaslapā un izplata minētos datus, izmantojot arī citus informācijas līdzekļus. Katrai pašvaldībai ir tiesības bez maksas saņemt tautas skaitīšanas kopsavilkuma tabulas par tās administratīvo teritoriju;

9) (izslēgts ar 03.09.2009. likumu);

10) saglabā tautas skaitīšanā iegūtos individuālos datus par iedzīvotājiem, viņu ģimenēm un mājokļiem. Skaitīšanas lapas vai to elektroniskie attēli un citi informācijas nesēji, kuri satur individuālos datus, kā arī tautas skaitīšanā iegūto datu apstrādes rezultātā iegūtās kopsavilkuma statistiskās tabulas glabājamas pastāvīgi, ievērojot Valsts statistikas likuma un citu normatīvo aktu noteikumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.09.2009. likumu, kas stājas spēkā 02.10.2009.)

14.pants. Tautas skaitīšanā apkopoto informāciju, kas nav publicēta, ikviena fiziskā vai juridiskā persona var iegūt Valsts statistikas likumā noteiktajā kārtībā.

15.pants. (1) Tautas skaitīšanā no iedzīvotājiem iegūtā individuālā informācija ir konfidenciāla saskaņā ar Valsts statistikas likumu.

(2) Pārvaldes darbinieku un citu tautas skaitīšanā iesaistīto personu pienākums saskaņā ar Informācijas atklātības likumu un Valsts statistikas likumu ir neizpaust viņu rīcībā esošo ierobežotas pieejamības informāciju.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.09.2009. likumu, kas stājas spēkā 02.10.2009.)

16.pants. Izdevumi, kas saistīti ar tautas skaitīšanu, tiek segti no valsts budžeta.

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 3.panta otrā daļa, 5. un 6.pants stājas spēkā 2000.gada 1.jūlijā.

2. 2000.gada tautas skaitīšanu organizē un tautas skaitīšanā iesaistīto valsts un pašvaldību institūciju darbību koordinē Valdības komisija, kas, pamatojoties uz Ministru kabineta 1995.gada 7.februāra noteikumiem nr.31 "Noteikumi par gatavošanos kārtējai tautas skaitīšanai", izveidota 2000.gada tautas skaitīšanas sagatavošanas vadīšanai.

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 16.decembrī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 1999.gada 29.decembrī
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Tautas skaitīšanas likums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 16.12.1999.Stājas spēkā: 12.01.2000.Zaudē spēku: 01.01.2016.Tēma: Pilsonība, migrācijaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 444/445, 29.12.1999.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2, 27.01.2000.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
14943
{"selected":{"value":"02.10.2009","content":"<font class='s-1'>02.10.2009.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"02.10.2009","iso_value":"2009\/10\/02","content":"<font class='s-1'>02.10.2009.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.01.2000","iso_value":"2000\/01\/12","content":"<font class='s-1'>12.01.2000.-01.10.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
02.10.2009
84
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"