Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.244

Rīgā 2015.gada 19.maijā (prot. Nr.25 36.§)
Atbalstāmo investīciju projekta apstiprināšanas un īstenošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"
27.panta 10.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā iesniedzams un vērtējams investīciju projekta pieteikums atbalstāmo investīciju projekta (turpmāk – projekts) statusa iegūšanai, piemērojami nosacījumi nodokļa atlaides piemērošanai un apvienošanai ar citu atbalstu, kā arī tiek sniegta informācija Ekonomikas ministrijai par projekta īstenošanu.

2. Projekta pieteikumu saskaņā ar šiem noteikumiem ir tiesīgi iesniegt likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 2. panta pirmās daļas 1. punktā minētie saimnieciskās darbības veicēji un ārvalstu komercsabiedrības, kuras Latvijā reģistrētas kā nodokļu maksātāji (turpmāk – projekta iesniedzējs).

3. Likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.2 pantā noteiktā uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaide (turpmāk – nodokļa atlaide) piemērojama saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulu (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014).

4. Mazās (sīkās) un vidējās komercsabiedrības ir komercsabiedrības, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. pielikumā noteiktajai definīcijai.

5. Lielās komercsabiedrības ir komercsabiedrības, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktā noteiktajai definīcijai.

6. Ja projekta iesniedzējs vienlaikus darbojas arī nozarēs, kas nav minētas likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.2 panta astotajā daļā, nodokļa atlaidi drīkst piemērot, ievērojot Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punkta otrās daļas noteikumus.

II. Pieteikuma sagatavošana un iesniegšana

7. Lai iegūtu atbalstāmā investīciju projekta statusu, projekta iesniedzējs Ekonomikas ministrijā iesniedz:

7.1. aizpildītu projekta pieteikuma veidlapu (1. pielikums);

7.2. papildu dokumentus:

7.2.1. biznesa plānu, kurā iekļauta šo noteikumu 2. pielikumā minētā informācija (pēc projekta iesniedzēja ieskatiem biznesa plāns var tikt papildināts ar citu informāciju) un kas pamato projekta atbilstību šo noteikumu 3. pielikumā ietvertajiem atbilstības un kvalitātes kritērijiem;

7.2.2. operatīvo finanšu pārskatu par laikposmu līdz pēdējam noslēgtajam mēnesim. Pārskats projekta pieteikuma iesniegšanas dienā nedrīkst būt vecāks par diviem mēnešiem;

7.2.3. deklarāciju par projekta iesniedzēja atbilstību mazo (sīko) vai vidējo komercsabiedrību statusam, kas sagatavota saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā komercsabiedrības deklarē savu atbilstību mazās (sīkās) un vidējās komercsabiedrības statusam (ja projekta iesniedzējs pretendē uz nodokļa atlaidi saskaņā ar mazajām (sīkajām) un vidējām komercsabiedrībām noteiktajām prasībām). Lai noteiktu projekta iesniedzēja statusu, tiek ņemti vērā dati tikai par pēdējo noslēgto finanšu gadu. Ja projekta iesniedzējs nav noslēdzis finanšu gadu, tiek ņemti vērā operatīvā finanšu pārskata dati.

8. Ja papildus iesniedzamie dokumenti nav latviešu valodā, tiem pievieno apliecinātu tulkojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā.

9. Projekta pieteikumu var iesniegt papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā. Projekta pieteikumu papīra formā var iesniegt personīgi Ekonomikas ministrijā vai nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē. Projekta pieteikumu elektroniska dokumenta veidā var iesniegt personīgi Ekonomikas ministrijā, nosūtīt pa pastu vai nosūtīt uz Ekonomikas ministrijas elektroniskā pasta adresi (pasts@em.gov.lv).

10. Projekta pieteikumu papīra formā iesniedz divos eksemplāros (oriģināls un kopija). Katru projekta pieteikuma eksemplāru iesniedz cietos vākos, ar secīgi sanumurētām lapām, caurauklotu, uz pēdējās lapas aizmugurē diegu gali ir pielīmēti, uz uzlīmes ir norāde par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību, projekta iesniedzēja nosaukums, projekta pieteikuma sagatavošanas datums, dokumenta autora nosaukums, dokumenta izstrādāšanas vieta un projekta iesniedzēja amatpersonas paraksts. Uz oriģināleksemplāra pirmās lapas ir norāde "Oriģināls", uz kopijas pirmās lapas – norāde "Kopija".

11. Ja projekta pieteikumu iesniedz papīra formā, projekta iesniedzējs triju darbdienu laikā pēc projekta pieteikuma iesniegšanas Ekonomikas ministrijā elektroniski iesniedz vai nosūta uz elektroniskā pasta adresi (pasts@em.gov.lv) aizpildītu projekta pieteikuma veidlapu un biznesa plānu DOC, XLS vai PDF datņu formātā.

12. Ja projekta pieteikumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, tas atbilst šādām prasībām:

12.1. projekta pieteikums ir izstrādāts un noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām;

12.2. projekta pieteikums ir izstrādāts DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā;

12.3. projekta pieteikuma veidlapa un papildus iesniedzamo dokumentu oriģināli ir parakstīti katrs atsevišķi ar drošu elektronisko parakstu un apliecināti ar laika zīmogu pirms projektu pieteikumu iesniegšanas beigu termiņa. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tie ir apliecināti katrs atsevišķi ar projekta iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu pirms projektu pieteikumu iesniegšanas beigu termiņa.

13. Ja projekta pieteikumu iesniedz personīgi, par projekta pieteikuma iesniegšanas laiku uzskatāms Ekonomikas ministrijas zīmogā norādītais saņemšanas datums un laiks.

14. Projekta pieteikumu var iesniegt līdz 2020. gada 1. oktobrim.

III. Nosacījumu piemērošana nodokļa atlaides apvienošanai ar citu atbalstu

15. Šajā nodaļā minētos nosacījumus piemēro tikai tad, ja projekta iesniedzējs nodokļa atlaidi viena un tā paša projekta ietvaros plāno apvienot ar citas valsts atbalsta programmas vai individuālā valsts atbalsta projekta ietvaros plānoto atbalstu (turpmāk – valsts papildu atbalsts).

16. Ja projekta iesniedzējs valsts papildu atbalstu ir saņēmis (par valsts papildu atbalsta saņemšanu uzskata dienu, kad attiecīgais atbalsta sniedzējs ir pieņēmis lēmumu par valsts papildu atbalsta piešķiršanu) pirms likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.2 panta ceturtās daļas 6. punktā minētā Ministru kabineta lēmuma spēkā stāšanās:

16.1. projekta iesniedzējs informē par to Ekonomikas ministriju, iesniedzot informāciju atbilstoši šo noteikumu 4. pielikumam;

16.2. Ekonomikas ministrija 10 darbdienu laikā izvērtē saskaņā ar šo noteikumu 16.1. apakšpunktu iesniegto informāciju un paziņo projekta iesniedzējam par iespējām apvienot nodokļa atlaidi ar valsts papildu atbalstu, norādot atbilstoši likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.2 panta 1.3 un 1.4 daļai noteiktos maksimāli pieļaujamos procentus, kādus drīkst sasniegt nodokļu atlaižu summa attiecībā pret ieguldījumu summu;

16.3. Ekonomikas ministrija šo noteikumu 32. punktā minētajos gadījumos Ministru kabineta rīkojuma projektā par projekta atbalstīšanu iekļauj nosacījumus par maksimāli pieļaujamiem procentiem, kādus drīkst sasniegt nodokļa atlaižu summa attiecībā pret ieguldījumu summu.

17. Ja projekta iesniedzējs plāno saņemt valsts papildu atbalstu, bet nav to saņēmis pirms likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.2 panta ceturtās daļas 6. punktā minētā Ministru kabineta lēmuma spēkā stāšanās:

17.1. projekta iesniedzējs informē par to Ekonomikas ministriju, iesniedzot informāciju atbilstoši šo noteikumu 4. pielikumam;

17.2. Ekonomikas ministrija šo noteikumu 32. punktā minētajos gadījumos Ministru kabineta rīkojuma projektā par projekta atbalstīšanu norāda nodokļa atlaides procentuālo apmēru no ieguldījumu summas, kas noteikts atbilstoši likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.2 panta pirmajai daļai (izņemot gadījumus, kas noteikti šo noteikumu 18. punktā);

17.3. projekta iesniedzējs piecu darbdienu laikā pēc valsts papildu atbalsta saņemšanas informē par to Ekonomikas ministriju, iesniedzot informāciju atbilstoši šo noteikumu 4. pielikumam;

17.4. Ekonomikas ministrija informē projekta iesniedzēju par iespējām apvienot nodokļa atlaidi ar saņemto valsts papildu atbalstu, norādot atbilstoši likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.2 panta 1.3 un 1.4 daļai noteiktos maksimāli pieļaujamos procentus, kādus drīkst sasniegt nodokļa atlaižu summa attiecībā pret ieguldījumu summu, ja tiek konstatēts, ka informācija, kas saņemta saskaņā ar šo noteikumu 17.1. apakšpunktu, nesakrīt ar informāciju, kas saņemta saskaņā ar šo noteikumu 17.3. apakšpunktu (saņemtais valsts papildu atbalsts nesakrīt ar plānoto valsts papildu atbalstu) un valsts papildu atbalsts saņemts pēc projekta pieteikuma iesniegšanas Ekonomikas ministrijā, bet pirms likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.2 panta ceturtās daļas 6. punktā minētā Ministru kabineta lēmuma spēkā stāšanās.

18. Projekta iesniedzējam pirms likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.2 panta ceturtās daļas 6. punktā minētā Ministru kabineta lēmuma spēkā stāšanās, pamatojoties uz iesniegumu, ir tiesības lūgt Ekonomikas ministriju Ministru kabineta rīkojuma projektā noteikt samazinātu nodokļu atlaides procentuālo apmēru.

IV. Projektu pieteikumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana

19. Projektu pieteikumus vērtē ekonomikas ministra izveidota komisija.

20. Komisijas sastāvā ir divi pārstāvji no Ekonomikas ministrijas un pa vienam pārstāvim no Finanšu ministrijas, Labklājības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Zemkopības ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras.

21. Komisijas sekretariāta funkcijas veic Ekonomikas ministrija.

22. Komisijai ir tiesības:

22.1. pieaicināt ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

22.2. pieaicināt projekta iesniedzēja pārstāvjus projekta prezentēšanai.

23. Komisijas darbību nosaka ekonomikas ministra apstiprināta kārtība.

24. Komisija projekta pieteikumus vērtē atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumā minētajiem atbilstības, administratīvajiem un kvalitātes kritērijiem.

25. Kritēriju vērtēšanas secība:

25.1. vispirms vērtē projekta pieteikuma atbilstību šo noteikumu 3. pielikuma 2.7. apakšpunktā minētajam kritērijam. Ja projekta pieteikums neatbilst šim kritērijam, tā vērtēšanu neturpina;

25.2. ja projekta pieteikums atbilst šo noteikumu 3. pielikuma 2.7. apakšpunktā minētajam kritērijam, vērtē tā atbilstību šo noteikumu 3. pielikuma 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.8. un 2.9. apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

25.3. ja projekta pieteikums neatbilst šo noteikumu 3. pielikuma 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.8. un 2.9. apakšpunktā minētajiem kritērijiem, komisija lūdz precizēt projekta pieteikumu;

25.4. ja projekta pieteikums atbilst šo noteikumu 3. pielikuma 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.8. un 2.9. apakšpunktā minētajiem kritērijiem, vērtē tā atbilstību šo noteikumu 3. pielikuma 1. punktā minētajiem atbilstības kritērijiem. Ja projekta pieteikums neatbilst šiem kritērijiem, tā vērtēšanu neturpina;

25.5. ja projekta pieteikums atbilst šo noteikumu 3. pielikuma 1. punktā minētajiem kritērijiem, vērtē tā atbilstību šo noteikumu 3. pielikuma 3. punktā minētajiem kvalitātes kritērijiem;

25.6. ja komisijas rīcībā nav pietiekami daudz informācijas, lai projekta pieteikumu izvērtētu atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumā minētajiem atbilstības, administratīvajiem un kvalitātes kritērijiem, komisija lūdz iesniegt papildu informāciju par projektu.

26. Projekta iesniedzējs papildu informāciju par projektu iesniedz Ekonomikas ministrijā 15 darbdienu laikā pēc komisijas rakstiska pieprasījuma saņemšanas.

27. Ja arī pēc papildu informācijas iesniegšanas komisijas rīcībā nav pietiekami daudz informācijas, lai izvērtētu projekta pieteikuma atbilstību kādam no šo noteikumu 3. pielikumā minētajiem atbilstības kritērijiem, uzskata, ka projekta pieteikums neatbilst attiecīgajam atbilstības kritērijam.

28. Ja arī pēc papildu informācijas iesniegšanas komisijas rīcībā nav pietiekami daudz informācijas, lai izvērtētu projekta pieteikuma atbilstību kādam no šo noteikumu 3. pielikumā minētajiem kvalitātes kritērijiem, komisija attiecīgajā kvalitātes kritērijā piešķir zemāko vērtējumu.

29. Projekta pieteikuma vērtēšanu neturpina, ja projekta iesniedzējs:

29.1. noteiktajā termiņā neiesniedz Ekonomikas ministrijā precizēto projekta pieteikumu un papildus nepieciešamos dokumentus;

29.2. pamatojoties uz iesniegumu, lūdz pārtraukt projekta pieteikuma vērtēšanu.

30. Ja projekta pieteikums atbilst šo noteikumu 3. pielikuma 1. un 2. punktā minētajiem kritērijiem un saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikuma 3. punktā minētajiem kvalitātes kritērijiem ir ieguvis vismaz 45 punktus, Ekonomikas ministrija sagatavo Ministru kabineta rīkojuma projektu par projekta atbalstīšanu (tajā iekļaujot arī nosacījumus par maksimāli pieļaujamiem procentiem, kādus drīkst sasniegt nodokļa atlaižu summa attiecībā pret ieguldījumu summu, ja projekta iesniedzējs nodokļa atlaidi viena un tā paša projekta ietvaros plāno apvienot ar valsts papildu atbalstu) un izvērtējumu atbilstoši šo noteikumu 24. punktam, kurā ietver projekta paredzamo ietekmi uz valsts ekonomiku, un kopā ar projekta pieteikumu iesniedz Ministru kabinetā.

31. Ja projekta pieteikums neatbilst šo noteikumu 3. pielikuma 1. un 2. punktā minētajiem kritērijiem vai saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikuma 3. punktā minētajiem kvalitātes kritērijiem nav ieguvis vismaz 45 punktus, Ekonomikas ministrija sagatavo Ministru kabineta rīkojuma projektu par atteikumu atbalstīt projektu un kopā ar projekta pieteikumu iesniedz Ministru kabinetā.

32. Ja projekta ietvaros plānotās ieguldījumu izmaksas pārsniedz 100 miljonus euro, Ekonomikas ministrija Ministru kabineta rīkojuma projektā papildus ietver nosacījumu, kas nosaka, ka projektu var uzsākt īstenot tikai pēc tam, kad Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu par atbalstāmo investīciju projekta saderīgumu ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu. Pēc Ministru kabineta rīkojuma projekta apstiprināšanas Ekonomikas ministrija par atbalstāmo investīciju projektu atsevišķi paziņo Eiropas Komisijai.

V. Informācijas sniegšana par projekta īstenošanu

33. Projekta iesniedzējs, kura projektu Ministru kabinets ir atbalstījis, pēc projekta īstenošanas, bet pirms nodokļa atlaides piemērošanas iesniedz Ekonomikas ministrijā informāciju par visiem projekta ietvaros veiktajiem ieguldījumiem un to ietekmi uz projekta iesniedzēja saimniecisko darbību (5. pielikums). Šo noteikumu 5. pielikuma 3. punktā minēto informāciju iesniedz reizi gadā triju gadu laikā pēc projekta īstenošanas.

34. Projekta iesniedzējs, sniedzot šo noteikumu 5. pielikuma 1. punktā minēto informāciju:

34.1. projekta ietvaros veikto ieguldījumu izmaksu pozīcijās iekļauj tikai tos ieguldījumus, kas ir faktiski veikti, ir saistīti ar projekta īstenošanu un identificējami iesniegtajā projekta pieteikumā;

34.2. nodrošina, ka sniegtā informācija par visām ieguldījumu izmaksu pozīcijām ir identificējama projekta iesniedzēja grāmatvedības attaisnojuma dokumentos;

34.3. pamato projekta un tā ietvaros veikto ieguldījumu atbilstību likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.2 panta ceturtās daļas 4. un 4.1 punkta nosacījumiem.

35. Ekonomikas ministrija pēc šo noteikumu 33. punktā minētās informācijas saņemšanas:

35.1. triju darbdienu laikā nosūta to Valsts ieņēmumu dienestam nodokļa atlaides piemērošanas uzraudzības pasākumu īstenošanai atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei;

35.2. 50 darbdienu laikā izvērtē projekta ietvaros veikto ieguldījumu atbilstību iesniegtajam projekta pieteikumam un likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" nosacījumiem;

35.3. lūdz projekta iesniedzēju iesniegt papildu informāciju, kas pamatotu ieguldījumu atbilstību iesniegtajam projekta pieteikumam un likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" nosacījumiem, ja projekta iesniedzēja projekta ietvaros veiktie ieguldījumi neatbilst iesniegtajam projekta pieteikumam vai likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" nosacījumiem, vai trūkst informācijas to atbilstības izvērtēšanai.

36. Valsts ieņēmumu dienests 40 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 33. punktā minētās informācijas saņemšanas informē Ekonomikas ministriju par nodokļa atlaides piemērošanas uzraudzības pasākumu īstenošanas rezultātiem.

37. Ekonomikas ministrija pēc šo noteikumu 35.2. apakšpunktā minētā izvērtējuma veikšanas un šo noteikumu 36. punktā minētās informācijas saņemšanas informē projekta iesniedzēju un Valsts ieņēmumu dienestu par projekta ietvaros veikto ieguldījumu attiecināmajām un neattiecināmajām izmaksām.

38. Ja tiek konstatēta projektā ietverto ieguldījumu izmaksu neatbilstība iesniegtajam projekta pieteikumam vai likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" nosacījumiem, tās tiek atzītas par projekta ieguldījumu neattiecināmajām izmaksām. Projekta iesniedzējs uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijā iekļauj tikai projekta ietvaros veikto ieguldījumu attiecināmās izmaksas, kas norādītas šo noteikumu 37. punktā minētajā informācijā.

39. Valsts ieņēmumu dienests katru gadu līdz 1. oktobrim iesniedz Ekonomikas ministrijā informāciju par piešķirtajām nodokļa atlaidēm projekta ietvaros veiktajiem ieguldījumiem.

40. Pēc Ministru kabineta lēmuma spēkā stāšanās, bet pirms projekta īstenošanas termiņa beigām projekta iesniedzējs nosūta Ekonomikas ministrijai informāciju par jebkurām projektā plānotajām izmaiņām, ja nepieciešams, precizējot šo noteikumu 1. pielikuma 2.6. apakšpunktā minēto informāciju.

41. Ja projektā plānotās izmaiņas ir būtiskas, tās nepieciešams rakstiski saskaņot ar Ekonomikas ministriju. Lēmumu par projektā plānoto būtisko izmaiņu atbalstīšanu vai noraidīšanu 30 darbdienu laikā pieņem šo noteikumu 19. punktā minētā komisija atbilstoši ekonomikas ministra apstiprinātajai kārtībai. Par būtiskām izmaiņām projektā uzskata izmaiņas, kas rada neatbilstību šo noteikumu 3. pielikuma 1. punktā minētajiem atbilstības kritērijiem vai pazemina vērtējumu šo noteikumu 3. pielikuma 3. punktā minētajos kvalitātes kritērijos.

42. Ekonomikas ministrijai, izvērtējot šo noteikumu 40. punktā minēto informāciju, ir tiesības uzsākt šo noteikumu 41. punktā minēto saskaņošanas procedūru, 10 darbdienu laikā par to informējot projekta iesniedzēju.

43. Ja projektā plānotās izmaiņas paredz palielināt sākotnēji projektā paredzēto ieguldījumu summu, ieguldījumu summas pārsnieguma daļa tiek atzīta par projekta ieguldījumu neattiecināmajām izmaksām. Projekta ieguldījumu neattiecināmo izmaksu summai nodokļa atlaidi nepiemēro.

44. Projekta iesniedzējam neatkarīgi no projektā veiktajām izmaiņām jānodrošina projekta atbilstība likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" un šajos noteikumos ietvertajām prasībām, tai skaitā otrajā gadā pēc projekta īstenošanas jānodrošina, ka faktiskie saimnieciskās darbības rādītāji saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikuma 3. punktā minētajiem kvalitātes kritērijiem iegūst vismaz 45 punktus.

45. Ja pēc projekta īstenošanas projekts neatbilst likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" vai šajos noteikumos ietvertajām prasībām, tai skaitā otrajā gadā pēc projekta īstenošanas faktiskie saimnieciskās darbības rādītāji saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikuma 3. punktā minētajiem kvalitātes kritērijiem neiegūst vismaz 45 punktus, un tiek konstatēts, ka projekta iesniedzējs nav tiesīgs piemērot nodokļa atlaidi, Ekonomikas ministrija sagatavo un iesniedz Ministru kabinetā jaunu Ministru kabineta rīkojuma projektu, lai atceltu atbilstoši likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.2 panta ceturtās daļas 6. punktam pieņemto Ministru kabineta lēmumu.

46. Ekonomikas ministrija publicē savā tīmekļa vietnē informāciju atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1., 2. un 4. punktam, kā arī nodrošina šīs informācijas pieejamību 10 gadus, skaitot no likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.2 panta ceturtās daļas 6. punktā minētā Ministru kabineta lēmuma spēkā stāšanās dienas.

47. Ja tiek pārsniegti Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punkta "a" apakšpunktā noteiktie valsts atbalsta gada izdevumu ierobežojumi, Ekonomikas ministrija 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 39. punktā minētās informācijas saņemšanas iesniedz izvērtējuma plānu Eiropas Komisijai.

VI. Noslēguma jautājumi

48. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2012. gada 24. janvāra noteikumus Nr. 78 "Atbalstāmo investīciju projekta apstiprināšanas un īstenošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 20. nr.; 2013, 252. nr.).

49. Projektus, kas Ministru kabinetā atbalstīti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, vērtē saskaņā ar kritērijiem, kas bija spēkā attiecīgā Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas brīdī, un uz tiem neattiecas šo noteikumu 44. un 45. punktā minētās prasības par nepieciešamību projekta iesniedzējam otrajā gadā pēc projekta īstenošanas nodrošināt, ka faktiskie saimnieciskās darbības rādītāji saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikuma 3. punktā minētajiem kvalitātes kritērijiem iegūst vismaz 45 punktus.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola

1.pielikums

Ministru kabineta
2015.gada 19.maija
noteikumiem Nr.244
Projekta pieteikums
1. sadaļa - Projekta pamatdati


Projekta identifikācijas Nr.* 
Projekta saņemšanas datums* 

Piezīme. * Aizpilda Ekonomikas ministrija.

1.1. Projekta nosaukums 


1.2. Projekta iesniedzējs
Nosaukums 
Reģistrācijas numurs 
Nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs 
Juridiskā forma 
Juridiskā adreseIela, mājas Nr.
Pilsēta, novads
Valsts
Pasta indekss
Faktiskā adreseIela, mājas Nr.
Pilsēta, novads
Valsts
Pasta indekss
Tālrunis, fakss 
E-pasta adrese, mājaslapa 
1.3. Atbildīgā persona
Vārds, uzvārds 
Amats 
Tālrunis/mobilais tālrunis, fakss 
E-pasta adrese 
1.4. Kontaktpersona*
Vārds, uzvārds 
Amats 
Tālrunis/mobilais tālrunis, fakss 
E-pasta adrese 

Piezīme. * Aizpilda, ja atšķiras no atbildīgās personas.

1.5. Projekta iesniedzēja kategorijaMazā (sīkā) komercsabiedrība 
Vidējā komercsabiedrība 
Lielā komercsabiedrība 


1.6. Pamatdarbības nozare (NACE 2. red.)

Kods

Nosaukums

  


1.7. Projekta iesniedzēja saistītās personas

Saistītās personas atbilst Komisijas regulas Nr.  651/2014 1. pielikumā saistīto uzņēmumu definīcijai. Ja projekta iesniedzējs atbilst mazās (sīkās) vai vidējās komercsabiedrības kategorijai, šī sadaļa nav jāaizpilda. Aizpilda, ja projekta iesniedzējs atbilst lielās komercsabiedrības kategorijai. Ja attiecināms, papildus norāda projekta iesniedzēja partnerkomercsabiedrības un saistītās komercsabiedrības

Autonoma komercsabiedrība

Partnerkomercsabiedrība

Nosaukums

Reģistrācijas numurs

Pēdējais noslēgtais pārskata gads,
par kuru tiek sniegti dati

Darbinieku skaits (vidējais strādājošo skaits gadā)

Gada apgrozījums (euro)

Gada bilances kopsumma (euro)

1.     
2.     
3.     

Kopā

     

Saistītā komercsabiedrība

Nosaukums

Reģistrācijas numurs

Pēdējais noslēgtais pārskata gads,
par kuru tiek sniegti dati

Darbinieku skaits (vidējais strādājošo skaits gadā)

Gada apgrozījums (euro)

Gada bilances kopsumma (euro)

1.     
2.     
3.     

Kopā

     


1.8. Projekta iesniedzēja akcionāri

Aizpilda, ja projekta iesniedzējs ir akciju sabiedrība un akcionāra ieguldījums ir vismaz 5 % no kopējā ieguldījuma komersantā

Nr.
p. k.

Akcionāra nosaukums

Akciju ieguldījums (%)

Balsstiesības

1.

   

2.

   

   

Kopā

100 %

100 %


2. sadaļa - Projekta apraksts un Īstenošana


2.1. Projekta īstenošanas nozare (NACE 2. red.)

Kods

Nosaukums

  


2.2. Projekta īstenošanas vieta 


2.3. Projekta īstenošanas laiks (pilnos mēnešos)1. Projektu plānots īstenot

no ______. gada ___._____________

līdz _______. gada ___.___________.

2. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums _________ mēneši


2.4. Projekta mērķis un īss apraksts

Īss kopsavilkums par plānoto projektu, raksturojot minētos rādītājus. (Aprakstā ietveriet informāciju par ieguvumiem un rezultātiem, īstenojot projektu, sniedziet projekta nepieciešamības pamatojumu, problēmas aprakstu, tās risinājumu un risinājuma izvēles pamatojumu (līdz 1000 vārdiem))

Problēmas apraksts, tās risinājums un izvēles pamatojums

Projekta mērķis(-i)

Paredzētais sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu apmērs

Galveno īstenojamo aktivitāšu apraksts


2.5. Projekta iesniedzēja saimnieciskās darbības rādītāji bez projekta īstenošanas

Norādiet esošos un plānotos projekta iesniedzēja saimnieciskās darbības rādītājus, pieņemot, ka projekts netiek īstenots (sākot no pēdējā noslēgtā finanšu gada)

Gads

20__. g. (pēdējais noslēgtais finanšu gads)

20__. g.

20__. g.

20__. g.20__. g.20__. g.20__. g.20__. g.20__. g.20__. g.

Neto apgrozījums (euro)

          

Eksporta apgrozījums (euro)

          

Bruto peļņa (euro)

          

Amortizācijas atskaitījumi (euro)

          

Darbavietu skaits

          

Kopējā bruto darba alga (euro)

          

IIN (euro)

          

VSAOI (euro)

          


2.6. Projekta iesniedzēja saimnieciskās darbības rādītāji ar projekta īstenošanu

Norādiet esošos un plānotos projekta iesniedzēja saimnieciskās darbības rādītājus, pieņemot, ka projekts tiek īstenots (sākot no pēdējā noslēgtā finanšu gada)

Gads

20__. g. (pēdējais noslēgtais finanšu gads)

20__. g.

20__. g.

20__. g.20__. g.20__. g.20__. g.20__. g.20__. g.20__. g.

Neto apgrozījums (euro)

          

Eksporta apgrozījums (euro)

          

Bruto peļņa (euro)

          

Amortizācijas atskaitījumi (euro)

          

Darbavietu skaits

          

Kopējā bruto darba alga (euro)

          

IIN (euro)

          

VSAOI (euro)

          


2.7. Projekta ietekme uz tautsaimniecību

Norādiet projekta sagaidāmos rezultātus un rezultātu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību (līdz 500 vārdiem)

Projekta rezultātu ietekme uz tautsaimniecību

 


2.8. Projekta ietekme uz vidi (līdz 1000 zīmēm)

Īstenojot projektu, tiks sasniegti šādi mērķi (atzīmējiet atbilstošo)

Vides piesārņojuma samazināšana un kontrole

Kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana

Dabas un energoresursu racionāla izmantošana

Draudu novēršana iedzīvotāju veselībai

Vides apziņas paaugstināšana

Netiks sasniegts neviens no mērķiem

Pamatojiet savu izvēli (līdz 100 vārdiem)


2.9. Projektā plānotās darbības

Atzīmējiet atbilstošo variantu(-us) un sniedziet īsu informāciju par projekta ietvaros plānotajiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem un darbībām (līdz 300 vārdiem)

Sākotnējie ilgtermiņa ieguldījumi tiks veikti jaunas uzņēmējdarbības vietas izveidei

Pamatojums

Sākotnējie ilgtermiņa ieguldījumi tiks veikti, lai palielinātu ražošanas vai pakalpojumu jaudu

Pamatojums

Sākotnējie ilgtermiņa ieguldījumi tiks veikti, lai uzsāktu tādas jaunas produkcijas ražošanu, kādu projekta iesniedzējs iepriekš nav ražojis

Pamatojums

Sākotnējie ilgtermiņa ieguldījumi tiks veikti, lai būtiski mainītu ražošanas procesu

Pamatojums


2.10. Aktivitāšu un plānoto sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu apraksts*

Sniedziet informāciju par projekta īstenošanu, atzīmējot projekta ietvaros plānotās aktivitātes un plānotos sākotnējos ilgtermiņa ieguldījumus, to īstenošanas periodu, izmaksas un finansēšanas avotus. Aktivitātes kārtojiet pēc īstenošanas sākuma datuma

Nr.
p. k.

Sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu izmaksu pozīcijas

Īstenošanas periods

Izmaksas
(euro)

Finansējuma avots

1.Aktivitātes nosaukums
1.1.    
1.2.    
1.3.    
...    


2.Aktivitātes nosaukums
2.1.    
2.2.    
2.3.    
...    

Kopā

  

Piezīme. * Ja nepieciešams, tabulu var paplašināt.

2.11. Projekta iesniedzēja īstenotie un sagatavotie projekti, par kuriem ir saņemts vai plānots saņemt komercdarbības atbalstu

Norādiet pēdējo triju gadu laikā saņemto atbalstu un plānoto atbalstu (neatkarīgi no tā, vai atbalsts saņemts vai atbalstu plānots saņemt valsts vai pašvaldības galvojuma, aizdevuma vai tiešā maksājuma no valsts vai pašvaldības budžeta (subsīdijas) vai de minimis atbalsta veidā) uz projekta pieteikuma iesniegšanas dienu (ja tādu projektu nav, ievelciet svītru vai ierakstiet "nav"). Ja nodokļa atlaidi paredzēts apvienot ar valsts papildu atbalstu (neatkarīgi no tā, vai atbalsts saņemts vai atbalstu plānots saņemt), vienlaikus aizpilda arī Ministru kabineta 2015. gada 19. maija noteikumu Nr. 244 "Atbalstāmo investīciju projekta apstiprināšanas un īstenošanas kārtība" 4. pielikumu

Nr.
p. k.

Atbalsta sniedzējs

Atbalsta veids, projekta nosaukums un numurs

Atbalsta apmērs (euro)

Atbalsta intensitāte

Projekta kopējās izmaksas
(euro)

Attiecināmās izmaksas (euro)

Projekta īstenošanas laiks
(mm. gggg.–mm. gggg.)

1.

       

2.

       

...

       


3. sadaļa - Projekta pieteikuma apliecinājums


Es, projekta iesniedzēja  
 

(projekta iesniedzēja nosaukums)

 
atbildīgā amatpersona

 

,
 

(vārds, uzvārds)

 
 

 

,
 

(amats)

 
ar parakstu apliecinu, ka uz projekta pieteikuma iesniegšanas dienu  
 

(dd./mm./gggg.)

 

3.1. projekta iesniedzējs ir reģistrēts Latvijā kā nodokļu maksātājs un tas neatbilst grūtībās nonākuša komercsabiedrības pazīmēm, kas noteiktas Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 18. punktā;

3.2. uz projekta iesniedzēju neattiecas neizpildīts līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar iepriekšēju Eiropas Komisijas lēmumu, ar ko valsts vai Eiropas Savienības atbalsts tiek atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu ar kopējo tirgu;

3.3. projekta iesniedzējam taksācijas perioda pēdējā dienā nodokļu parāda kopsumma nepārsniedz 150 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuru maksāšanas termiņi ir pagarināti saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām";

3.4. projekta pieteikumā norādītie sākotnējie ilgtermiņa ieguldījumi nav veikti pirms projekta iesniegšanas Ekonomikas ministrijā;

3.5. projekta pieteikumā ir norādītas visas saistītās personas saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 1. pielikumu;

3.6. projekta pieteikumā un tā pielikumos iekļautā informācija ir spēkā un atbilst patiesībai un projekta ietvaros veiktie sākotnējie ilgtermiņa ieguldījumi tiks veikti atbilstoši projekta aprakstam;

3.7. visi Ekonomikas ministrijā iesniegtie projekta pieteikuma eksemplāri satur identisku informāciju.

Apliecinu, ka projekta iesniedzējs divu taksācijas periodu laikā pirms taksācijas perioda, kurā Ministru kabinets ir pieņēmis likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.panta ceturtās daļas 6. punktā minēto lēmumu, nav beidzis to pašu vai līdzīgu darbību, kā definēts Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 50. punktā, Eiropas Ekonomikas zonā un projekta iesniedzējam nav konkrētu plānu izbeigt šādu darbību divu taksācijas periodu laikā pēc taksācijas perioda, kurā projekts pabeigts.

Apliecinu, ka gadījumā, ja projekta iesniedzējs darbojas vienlaikus arī nozarēs, kas nav minētas likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.panta astotajā daļā, projekta iesniedzējs projekta īstenošanas laikā nodrošinās skaidri nodalītas sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu izmaksas un atbalstāmās nozares finanšu plūsmu.

Apliecinu, ka projekta ietvaros plānotie ieguldījumi atbilst likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 1. panta divdesmit septītajā daļā noteiktajai sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu definīcijai.

Apliecinu, ka projekta ietvaros sākotnējie ilgtermiņa ieguldījumi tiks izmantoti projekta iesniedzēja saimnieciskās darbības veikšanai likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.panta astotajā daļā norādītajās atbalstāmajās prioritārajās nozarēs, vienlaikus izpildot likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.panta ceturtās daļas 4. punktā minētās prasības.

Apliecinu, ka projekta pieteikumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošajiem dokumentu oriģināliem un projekta pieteikuma kopijas un elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta pieteikuma oriģinālam.

Atbildīgās amatpersonas amats 
Vārds, uzvārds 
Datums 
 

(dd./mm./gggg.)

Vieta 
Paraksts 

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "Datums" un "Paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

20__. gada _____. _________________

Projekta iesniedzējs   
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola

2.pielikums

Ministru kabineta
2015.gada 19.maija
noteikumiem Nr.244
Biznesa plānā iekļaujamā informācija

1. Informācija par projekta iesniedzēju:

1.1. īsa vēsture;

1.2. darbības nozare. Ja vairākas, norāda būtiskākās nozares pēc apgrozījuma pēdējos trijos noslēgtajos finanšu gados;

1.3. esošo produktu vai pakalpojumu apraksts un noieta tirgi (produktu grupas, nosaukums, īpašības, tehniskie parametri, kvalitāte, lietošanas veids, tirdzniecības zīmes u. c. īpašības);

1.4. struktūra, pamatdarbības vieta un struktūrvienības (ja tādas ir);

1.5. pieejamie resursi (tai skaitā, raksturojot pašlaik esošās tehnoloģijas un iekārtas);

1.6. īstermiņa un ilgtermiņa mērķi;

1.7. projekta iesniedzēja stipro un vājo pušu, iespēju un draudu (SWOT) analīze;

1.8. darbības raksturīgākie finanšu ekonomiskie rādītāji pēdējos trijos gados;

1.9. saistīto komercsabiedrību apraksts – nosaukums, reģistrācijas numurs, galvenās darbības nozares, galvenie produkti vai pakalpojumi (par katru saistīto komercsabiedrību);

1.10. informācija par projekta iesniedzēja vadību un projekta īstenošanā iesaistītajiem darbiniekiem.

2. Projekta īstenošanas apraksts:

2.1. projekta mērķis un pamatojums, kāpēc projekta iesniedzējs vēlas īstenot projektu;

2.2. problēmas apraksts, tās risinājums un optimālā risinājuma izvēles pamatojums, ieguvumi no projekta īstenošanas;

2.3. projekta īstenošanas vieta – precīza adrese un kadastra numurs;

2.4. projekta īstenošanas laika grafiks;

2.5. projekta finansēšanas plāns;

2.6. projekta īstenošanai nepieciešamie tehniskie līdzekļi (piemēram, iekārtas, ēkas, aprīkojums, to tehniskie parametri, paredzamās jaudas):

2.6.1. katra norādītā tehniskā līdzekļa nepieciešamības pamatojums projekta mērķa sasniegšanai un iekārtu izmantošana (skaidro katras iekārtas plānoto izmantošanu un noslodzi preču ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas procesā, raksturojot katras iekārtas funkcijas);

2.6.2. ja projekta ietvaros plānotas būtiskas pārmaiņas ražošanas procesā, papildus apraksta ražošanas un pakalpojumu sniegšanas ciklu un procesus pirms projekta īstenošanas un pēc projekta īstenošanas, skaidrojot galvenās izmaiņas procesos, projekta ietvaros iegādājamo iekārtu lietojumu un nepieciešamību jaunajā ražošanas un pakalpojumu sniegšanas procesā, kā arī norāda iekārtu galveno parametru atšķirības un ar modernizējamo darbību saistīto komercsabiedrības esošo aktīvu amortizācijas vērtību iepriekšējo triju fiskālo gadu laikā.

3. Projekta īstenošanas rezultātā ražoto produktu un sniegto pakalpojumu apraksts:

3.1. projekta īstenošanas rezultātā ražoto produktu un sniegto pakalpojumu apraksts (tehniskās, funkcionālās u. c. īpašības), raksturojot produktus un pakalpojumus, kādus komercsabiedrība ražos un sniegs pēc projektā norādīto ilgtermiņa ieguldījumu veikšanas;

3.2. ja projekta ietvaros plānots uzsākt tādu jaunu produktu ražošanu vai pakalpojumu sniegšanu, kuru projekta iesniedzējs iepriekš nav ražojis, salīdzina pašlaik projekta iesniedzēja ražotos produktus un sniegtos pakalpojumus ar projekta īstenošanas rezultātā ražotajiem produktiem un sniegtajiem pakalpojumiem, norādot galvenās atšķirības, piemēram, tehniskajā specifikācijā, sastāvdaļās, aprīkojumā un materiālu uzlabojumos, iekļautajā programmatūrā, funkcionālā raksturojumā (norāda, kādas priekšrocības nodrošina minētās atšķirības, un pamato to nepieciešamību);

3.3. projekta īstenošanas rezultātā ražoto produktu un sniegto pakalpojumu izmantošana.

4. Projekta ietekme uz Latvijas tautsaimniecību:

4.1. sniedz informāciju, kā projekta iesniedzējs iesaistīs vietējās komercsabiedrības, norādot, kādas izejvielas un pakalpojumi tiks izmantoti projektā un to apjomus;

4.2. norāda plānoto pakalpojumu un produktu darījumu apjomu (euro) ar vietējām komercsabiedrībām. Sniedz informāciju par tautsaimniecības tiešajiem un netiešajiem ieguvumiem projekta īstenošanas gadījumā.

5. Tirgus un nozares analīze:

5.1. patērētāju analīze (komersantu un iedzīvotāju);

5.2. konkurentu analīze, to tirgus daļas un attīstības prognozes;

5.3. mērķa tirgus analīze (projekta ietvaros ražojamo produktu (pakalpojumu) būtiskāko noieta tirgu raksturojums):

5.3.1. vietējais tirgus (reģions, teritorija) vai ārvalstu tirgus (eksports, uz kurām valstīm un kādos apjomos, pamatojot prognozētos rādītājus);

5.3.2. produkta patērētāji – citas komercsabiedrības vai iedzīvotāju grupas;

5.3.3. patēriņa tirgu apjoms (piemēram, pēdējo piecu gadu laikā konkrētā produkta patēriņš gadā (vai mēnesī));

5.4. izplatīšanas kanālu analīze;

5.5. tirgvedības (mārketinga) plāns:

5.5.1. cenu politika;

5.5.2. atrašanās vieta;

5.5.3. tirdzniecības veicināšana un reklāma;

5.6. informācija par nozari, kurā darbosies projekta iesniedzējs. Nozares pamatrādītāji (vēlams – pamatoti ar Latvijas oficiālās statistikas datiem), piemēram:

5.6.1. Latvijā kopumā saražotais attiecīgās nozares produkcijas vai sniegto pakalpojumu fiziskais apjoms un apjoms naudas izteiksmē pēdējo triju līdz piecu gadu laikā, nozares nozīmīgums Latvijas tautsaimniecībā;

5.6.2. nozares tendences un to analīze, cikliskums, sezonālās svārstības;

5.6.3. nozares attīstības perspektīvas – ražošanas vai pakalpojumu apjomu prognozes turpmākajiem trim līdz pieciem gadiem.

6. Projekta finansiālais pamatojums:

6.1. pieņēmumi, uz kuriem pamatota finanšu prognoze:

6.1.1. valsts ekonomiskais stāvoklis (inflācija, nozares attīstība kopumā);

6.1.2. ekonomiskais stāvoklis ārvalstīs, ar kurām projekta iesniedzējam ir attiecības;

6.1.3. projekta iesniedzēja attīstības rādītāji;

6.1.4. iespējamie finanšu resursi, to avoti;

6.1.5. cenu politika;

6.1.6. tirgus attīstība;

6.2. bilance (par diviem gadiem pēc projekta īstenošanas);

6.3. projekta peļņas vai zaudējumu aprēķins (par diviem gadiem pēc projekta īstenošanas);

7. Pielikumi – biznesa plānā minēto faktu un atzinumu apstiprinošo dokumentu kopijas, shēmas, tabulas, diagrammas, tirgus pētījumu rezultāti, konkurences analīze, produkcijas rentabilitātes analīze, ar klientiem un piegādātājiem noslēgto līgumu, sertifikātu, ekspertīžu rezultātu un citu dokumentu kopijas (pievienojami pēc projekta iesniedzēja ieskatiem).

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola

3.pielikums

Ministru kabineta
2015.gada 19.maija
noteikumiem Nr.244
Atbalstāmo investīciju projektu vērtēšanas kritēriji

1. Atbilstības kritēriji

Nr.
p. k.

Kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes*

Jā/Nē

1.1.Projekta iesniedzējs ir viens no likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 2. panta pirmās daļas 1. punktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem vai ārvalstu komercsabiedrība, kas reģistrēta Latvijā kā nodokļu maksātāja 

N

1.2.Projekta ietvaros ieguldījumi tiks veikti nelietotos (jaunos) pamatlīdzekļos (jaunās ražošanas tehnoloģiskajās iekārtās un telekomunikāciju un datorprogrammēšanas iekārtās, cauruļvados, sakaru un elektropārvades līnijās (būvju klasifikācijas kods 22) un to palīgiekārtās, kas nodrošina to pilna ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas cikla tehnoloģisko operāciju kopumu), kā arī ēkās un būvēs, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka būvju klasifikāciju, klasificētas kā satiksmes un sakaru ēkas (būvju klasifikācijas kods 124), rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas (būvju klasifikācijas kods 125) un transporta būves (būvju klasifikācijas kods 21) 

N

1.3.Sākotnējos ilgtermiņa ieguldījumos nav ietverti transportlīdzekļi, kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem satiksmes jomā ir paredzēti reģistrācijai Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Traktortehnikas reģistrā 

N

1.4.Projekta ietvaros tiks veikti sākotnējie ilgtermiņa ieguldījumi, kuru kopējā summa pārsniedz 10 miljonus euro 

N

1.5.Sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu attiecināmās izmaksas ēkās un būvēs nepārsniedz 40 procentus no kopējās sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summas 

N

1.6.Kopējā sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summa tiks ieguldīta piecu gadu laikā, sākot no dienas, kurā Ekonomikas ministrijā ir saņemts atbalstāmo investīciju projekta pieteikums, bet ne vēlāk kā līdz 2025. gada 31. decembrim 

N

1.7.Sākotnējie ilgtermiņa ieguldījumi tiks veikti jaunas uzņēmējdarbības vietas izveidei vai lai palielinātu ražošanas vai pakalpojumu jaudu, uzsāktu tādas jaunas produkcijas ražošanu, kuru projekta iesniedzējs iepriekš nav ražojis, vai būtiski mainītu ražošanas procesu. Ja sākotnējie ilgtermiņa ieguldījumi saistīti ar būtisku ražošanas procesa maiņu, tie atbilst Komisijas regulas Nr.  651/2014 14. panta 7. punktā noteiktajām prasībām 

N

1.8.Nekustamais īpašums, kurā tiks veikti un izmantoti sākotnējie ilgtermiņa ieguldījumi, ir projekta iesniedzēja īpašums vai projekta iesniedzējam uz to ir ilgtermiņa nomas tiesības (vismaz vēl 13 gadu pēc projekta uzsākšanas), un tās ir nostiprinātas zemesgrāmatā. Ja nekustamais īpašums tiek nomāts no valsts vai pašvaldības, projekta iesniedzējam uz to ir ilgtermiņa nomas tiesības vismaz vēl 12 gadu pēc projekta uzsākšanas 

N

1.9.Projekta iesniedzējs neatbilst grūtībās nonākušas komercsabiedrības pazīmēm, kas noteiktas Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 18. punktā 

N

1.10.Projekta iesniedzējam taksācijas perioda pēdējā dienā nodokļu parāda kopsumma nepārsniedz 150 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuru maksāšanas termiņi ir pagarināti saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām" 

N

1.11.Uz projekta iesniedzēju neattiecas neizpildīts līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar iepriekšēju Eiropas Komisijas lēmumu, ar ko valsts vai Eiropas Savienības atbalsts tiek atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu ar kopējo tirgu 

N

1.12.Projekta ietvaros sākotnējie ilgtermiņa ieguldījumi tiks veikti atbalstāmās prioritārās nozarēs, kas minētas likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.panta astotajā daļā 

N

1.13.Projekta īstenošana netiks uzsākta pirms projekta iesniegšanas Ekonomikas ministrijā 

N

2. Administratīvie kritēriji

Nr.
p. k.

Kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes*

Jā/Nē

2.1.Projekta pieteikums ir sagatavots atbilstoši projekta pieteikuma veidlapai, ir pievienoti visi šajos noteikumos minētie dokumenti, un tie ir noformēti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā 

P

2.2.Projekta pieteikuma oriģinālam, tam pievienotajiem dokumentiem un dokumentu atvasinājumiem, kuri ir sagatavoti, ievērojot normatīvos aktus dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā, ir dokumenta juridiskais spēks 

P

2.3.Projekta pieteikuma veidlapa ir pilnībā aizpildīta 

P

2.4.Ja projekta pieteikums ir iesniegts papīra formā, projekta pieteikuma oriģināls ir ar sanumurētām lapām 

P

2.5.Projekta pieteikumā nav neatrunātu labojumu – dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu un papildinājumu 

P

2.6.Projekta pieteikumā lietotā naudas vienība ir euro 

P

2.7.Projekta pieteikums iesniegts projektu pieteikumu iesniegšanas termiņā 

N

2.8.Projekta pieteikums ir aizpildīts latviešu valodā datorrakstā 

P

2.9.Projekta pieteikums papīra formā ir iesniegts divos eksemplāros (oriģināls un kopija) 

P

3. Kvalitātes kritēriji

Nr.
p. k.

Kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes

Punkti

3.1.Sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu apmērs

maksimālais skaits – 20

 
3.1.1.sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu apmērs pārsniedz 50 milj. euro

20

3.1.2.sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu apmērs pārsniedz 35 milj. euro, bet nepārsniedz 50 milj. euro

15

3.1.3.sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu apmērs pārsniedz 20 milj. euro, bet nepārsniedz 35 milj. euro

10

3.1.4.sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu apmērs pārsniedz 10 milj. euro, bet nepārsniedz 20 milj. euro

5

3.2.Projekta iesniedzēja pievienotās vērtības pieaugums uz vienu strādājošo projekta īstenošanas laikā un nākamajos divos gados pēc projekta īstenošanas. Pievienotā vērtība uz vienu strādājošo tiek rēķināta, izmantojot šādu formulu:

(bruto peļņa + kopējā bruto darba alga + amortizācijas atskaitījumi)/ darbinieku skaits.

Pievienotās vērtības pieaugums uz vienu strādājošo tiek rēķināts, izmantojot šādu formulu:

P = Tb+2/Ts x 100-100, kur

P – pievienotās vērtības pieaugums uz vienu strādājošo;

Ts – pievienotā vērtība uz vienu strādājošo gadā, kad uzsākta projekta īstenošana;

Tb+2 – pievienotā vērtība uz vienu strādājošo otrajā gadā pēc projekta īstenošanas

maksimālais skaits – 20

 
3.2.1.pievienotās vērtības pieaugums uz vienu strādājošo projekta īstenošanas laikā un nākamajos divos gados pēc projekta īstenošanas pārsniedz 20 % attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana

20

3.2.2.pievienotās vērtības pieaugums uz vienu strādājošo projekta īstenošanas laikā un nākamajos divos gados pēc projekta īstenošanas pārsniedz 10 %, bet nepārsniedz 20 % attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana

15

3.2.3.pievienotās vērtības pieaugums uz vienu strādājošo projekta īstenošanas laikā un nākamajos divos gados pēc projekta īstenošanas pārsniedz 5 %, bet nepārsniedz 10 % attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana

10

3.2.4.pievienotās vērtības pieaugums uz vienu strādājošo projekta īstenošanas laikā un nākamajos divos gados pēc projekta īstenošanas pārsniedz 3%, bet nepārsniedz 5 % attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana

5

3.2.5.pievienotās vērtības pieaugums uz vienu strādājošo projekta īstenošanas laikā un nākamajos divos gados pēc projekta īstenošanas nepārsniedz 3 % attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana

0

3.3.Projekta īstenošanas vieta un tās ietekme uz reģionālo attīstību. Par projekta īstenošanas vietu uzskata vietu, kurā projekta iesniedzējs veic sākotnējos ilgtermiņa ieguldījumus

maksimālais skaits – 15

 
3.3.1.projekta īstenošanas vieta atrodas Latgales plānošanas reģionā (atbilstoši normatīvajiem aktiem par plānošanas reģionu teritorijām)

15

3.3.2.projekta īstenošanas vieta atrodas ārpus republikas nozīmes pilsētām saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu un Latgales plānošanas reģiona (atbilstoši normatīvajiem aktiem par plānošanas reģionu teritorijām)

10

3.3.3.projekta īstenošanas vieta atrodas republikas nozīmes pilsētā saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, bet ārpus Daugavpils, Rēzeknes un Rīgas

5

3.3.4.projekta īstenošanas vieta atrodas Rīgā

0

 
3.4.Darbavietu skaita izmaiņas projekta īstenošanas laikā un nākamajos divos gados pēc projekta īstenošanas

maksimālais skaits – 20

 
3.4.1no projekta uzsākšanas gada līdz otrajam gadam (ieskaitot) pēc projekta īstenošanas izveidotas vairāk nekā 80 jaunas darbavietas

20

3.4.2.no projekta uzsākšanas gada līdz otrajam gadam (ieskaitot) pēc projekta īstenošanas izveidotas no 51 līdz 80 jaunas darbavietas

15

3.4.3.no projekta uzsākšanas gada līdz otrajam gadam (ieskaitot) pēc projekta īstenošanas izveidotas no 31 līdz 50 jaunas darbavietas

10

3.4.4.no projekta uzsākšanas gada līdz otrajam gadam (ieskaitot) pēc projekta īstenošanas izveidotas no 1 līdz 30 jaunas darbavietas

5

3.4.5.no projekta uzsākšanas gada līdz otrajam gadam (ieskaitot) pēc projekta īstenošanas nav izveidotas jaunas darbavietas

0

3.5.Projekta iesniedzēja vidējais bruto darba algu līmenis (par pēdējo noslēgto finanšu gadu) attiecībā pret tā pamatdarbības nozares (NACE 2. red.) vidējo rādītāju (tiek attiecināts pret Centrālās statistikas pārvaldes datiem par pēdējo pieejamo gadu)

maksimālais skaits – 5

 
3.5.1.projekta iesniedzēja vidējais bruto darba algu līmenis pārsniedz tā pamatdarbības nozares vidējo rādītāju vairāk kā par 20%

5

3.5.2.projekta iesniedzēja vidējais bruto darba algu līmenis pārsniedz tā pamatdarbības nozares vidējo rādītāju mazāk kā par 20 %

3

3.5.3.projekta iesniedzēja vidējais bruto darba algu līmenis nepārsniedz tā pamatdarbības nozares vidējo rādītāju

0

3.6.Darbaspēka nodokļu (IIN un VSAOI) maksājumu pieaugums projekta īstenošanas laikā un nākamajos divos gados pēc projekta īstenošanas.

Darbaspēka nodokļu maksājumu pieaugums tiek rēķināts, izmantojot šādu formulu:

P = Tb+2/Ts x 100-100, kur

P – darbaspēka nodokļu maksājumu pieaugums;

Ts – darbaspēka nodokļu maksājumu apjoms gadā, kad uzsākta projekta īstenošana;

Tb+2 – darbaspēka nodokļu maksājumu apjoms otrajā gadā pēc projekta īstenošanas

maksimālais skaits – 15

 
3.6.1.darbaspēka nodokļu maksājumu pieaugums projekta īstenošanas laikā un nākamajos divos gados pēc projekta īstenošanas pārsniedz 20 % attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana

15

3.6.2.darbaspēka nodokļu maksājumu pieaugums projekta īstenošanas laikā un nākamajos divos gados pēc projekta īstenošanas pārsniedz 8%, bet nepārsniedz 20 % attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana

10

3.6.3darbaspēka nodokļu maksājumu pieaugums projekta īstenošanas laikā un nākamajos divos gados pēc projekta īstenošanas nepārsniedz 8% attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana

5

3.6.4.projekta īstenošanas laikā un nākamajos divos gados pēc projekta īstenošanas nav plānots darbaspēka nodokļu maksājumu pieaugums attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana

3.7.Projekta īstenošanas nozares tehnoloģiskais līmenis (NACE 2. red.)

maksimālais skaits – 15

 
3.7.1.projekts tiks īstenots vienā no šādām augsti tehnoloģiskām apstrādes rūpniecības nozarēm:

farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana (C21), datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana (C26), lidaparātu, kosmisko aparātu un to iekārtu ražošana (C30.3)

15

3.7.2.projekts tiks īstenots vienā no šādām vidēji augsti tehnoloģiskām apstrādes rūpniecības nozarēm:

ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana (C20), izņemot sintētisko šķiedru ražošanu (C20.6), elektrisko iekārtu ražošana (C27), citur nekvalificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana (C28), automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana (C29), citu transportlīdzekļu ražošana (C30), izņemot kuģu un peldošo iekārtu būvi (C30.11) un lidaparātu, kosmisko aparātu un to iekārtu ražošanu (C30.3)

10

 
3.7.3.projekts tiks īstenots nozarēs, kas nav minētas 3.7.1. un 3.7.2. apakšpunktā

0

3.8.Projekta iesniedzēja neto apgrozījuma pieaugums projekta īstenošanas laikā un nākamajos divos gados pēc projekta īstenošanas.

Neto apgrozījuma pieaugums tiek rēķināts, izmantojot šādu formulu:

P = Tb+2/Ts x 100-100, kur

P – neto apgrozījuma pieaugums;

Ts – neto apgrozījums gadā, kad uzsākta projekta īstenošana;

Tb+2 – neto apgrozījums otrajā gadā pēc projekta īstenošanas

maksimālais skaits – 10

 
3.8.1.neto apgrozījuma pieaugums projekta īstenošanas laikā un nākamajos divos gados pēc projekta īstenošanas pārsniedz 20 % attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana

10

3.8.2.neto apgrozījuma pieaugums projekta īstenošanas laikā un nākamajos divos gados pēc projekta īstenošanas pārsniedz 12 %, bet nepārsniedz 20 % attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana

5

3.8.3.neto apgrozījuma pieaugums projekta īstenošanas laikā un nākamajos divos gados pēc projekta īstenošanas pārsniedz 3%, bet nepārsniedz 12 % attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana

3

3.8.4.neto apgrozījuma pieaugums projekta īstenošanas laikā un nākamajos divos gados pēc projekta īstenošanas nepārsniedz 3% attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana

0

3.9.Projekta iesniedzēja eksporta īpatsvars no kopējā neto apgrozījuma vidēji nākamajos divos gados pēc projekta īstenošanas

maksimālais skaits – 20

 
3.9.1.eksporta īpatsvars vidēji nākamajos divos gados pēc projekta īstenošanas pārsniedz 95 % no kopējā neto apgrozījuma

20

3.9.2.eksporta īpatsvars vidēji nākamajos divos gados pēc projekta īstenošanas pārsniedz 75 %, bet nepārsniedz 95 % no kopējā neto apgrozījuma

15

3.9.3.eksporta īpatsvars vidēji nākamajos divos gados pēc projekta īstenošanas pārsniedz 50%, bet nepārsniedz 75% no kopējā neto apgrozījuma

10

3.9.4.eksporta īpatsvars vidēji nākamajos divos gados pēc projekta īstenošanas pārsniedz 30 %, bet nepārsniedz 50 % no kopējā neto apgrozījuma

5

3.9.5.eksporta īpatsvars vidēji nākamajos divos gados pēc projekta īstenošanas nepārsniedz 30 % no kopējā neto apgrozījuma

0

 
3.10.Projekta paredzamā ietekme uz vidi

maksimālais skaits – 5

 
3.10.1.īstenojot projektu, tiek sasniegti vismaz divi no šādiem mērķiem:

1) vides piesārņojuma samazināšana un kontrole;

2) kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana;

3) dabas un energoresursu racionāla izmantošana;

4) draudu novēršana iedzīvotāju veselībai

5

 
3.10.2.īstenojot projektu, netiek sasniegti vismaz divi no šādiem mērķiem:

1) vides piesārņojuma samazināšana un kontrole;

2) kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana;

3) dabas un energoresursu racionāla izmantošana;

4) draudu novēršana iedzīvotāju veselībai

0

 

Kopā

maksimālais skaits – 145

minimālais skaits – 45

* Piezīmes.

1. N – negatīvs vērtējums (projekta pieteikumu noraida).

2. P – ja vērtējums ir negatīvs, komisija var lūgt precizēt projekta pieteikumu vai papildus iesniegt nepieciešamos dokumentus.

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola

4.pielikums

Ministru kabineta
2015.gada 19.maija
noteikumiem Nr.244
Informācija par projekta iesniedzēja sagatavotiem projektiem valsts papildu atbalsta apvienošanai ar atbalstāmo investīciju projekta ietvaros piemērojamo nodokļa atlaidi
1. Atbalstāmo investīciju projekta sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu pozīcijas

Sniedziet informāciju par atbalstāmo investīciju projektu, norādot visas sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu pozīcijas, to izmaksas un katrai sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu pozīcijai piemērojamo nodokļa atlaides atbalsta intensitāti. Kombinējamo sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu pozīcijas atzīmējiet ar skaitli "2" (valsts papildu atbalsta programmas numurs)

Atbalsta pasākuma nosaukums

Atbalsta programmas numurs

Nodokļa atlaide par atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem

1

Nr.
p. k.

Atbalstāmo investīciju projekta sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu pozīcijas

Izmaksas
(euro)

Piemērojamā nodokļa atlaides intensitāte

Kombinējamo ieguldījumu izmaksu pozīcijas*

1.

    

2.

    

3.

    

...

    
Kopā   

Piezīme. * Ja atbalstāmo investīciju projekta sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu izmaksas tiek kombinētas ar vairāku valsts papildu atbalsta programmu ieguldījumu izmaksām, kombinējamo ieguldījumu izmaksu pozīcijas atzīmē ar attiecīgās atbalsta programmas numuru (piemēram, 2; 3).

2. Projekta iesniedzēja sagatavotais projekts, kura ietvaros valsts papildu atbalstu plānots apvienot ar šā projekta ietvaros piemērojamo nodokļa atlaidi

Atzīmējiet ar "X", vai valsts papildu atbalstu plānots saņemt vai tas ir saņemts. Sniedziet informāciju par valsts papildu atbalsta projektu, norādot visas projekta ieguldījumu pozīcijas, to izmaksas un katrai ieguldījumu pozīcijai piemērojamo atbalsta intensitāti. Kombinējamo sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu pozīcijas atzīmējiet ar skaitli "1" (nodokļa atlaides atbalsta programmas numurs). Ja projekta iesniedzējs atbalstāmo investīciju projekta ietvaros piemērojamo nodokļa atlaidi plāno apvienot ar vairākām valsts papildu atbalsta programmām, tabulu aizpilda par katru valsts papildu atbalsta programmu atsevišķi, norādot pieprasīto informāciju un katrai nākamajai valsts papildu atbalsta programmai piešķirot nākamo kārtas skaitli

Plānots saņemt valsts papildu atbalstu 
Saņemts valsts papildu atbalsts 


Atbalsta pasākuma nosaukums

Atbalsta programmas numurs

 

2

Nr.
p. k.

Valsts papildu atbalsta projekta ieguldījumu pozīcijas

Izmaksas
(euro)

Atbalsta intensitāte

Kombinējamo ieguldījumu izmaksu pozīcijas**

1.

    

2.

    

3.

    

...

    
Kopā   
 
Atbalsta sniedzējs 
Atbalsta veids 
Atbalsta summa (subsīdijas ekvivalents) 
Atbalsta intensitāte 
Atbalsta saņemšanas datums vai plānotais atbalsta saņemšanas datums 
Projekta nosaukums un numurs 
Projekta īstenošanas laiks
(mm./gggg.–mm./gggg.)
 

Piezīme. ** Ja atbalstāmo investīciju projekta sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu izmaksas tiek kombinētas ar vairāku valsts papildu atbalsta programmu ieguldījumu izmaksām, kombinējamo ieguldījumu izmaksu pozīcijas atzīmē ar nodokļa atlaides atbalsta programmas numuru (1) un attiecīgās atbalsta programmas numuru (piemēram, 1; 3).

Es, projekta iesniedzēja atbildīgā amatpersona, ar parakstu apliecinu, ka uz projekta pieteikuma iesniegšanas dienu projekts, par kuru saņemts vai plānots saņemt valsts papildu atbalstu, nav uzsākts un tas netiks uzsākts līdz brīdim, kad visas iesaistītās institūcijas būs pieņēmušas lēmumu par atbalsta sniegšanu atbalstāmo investīciju projektam.

   

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola

5.pielikums

Ministru kabineta
2015.gada 19.maija
noteikumiem Nr.244
Informācija par atbalstāmā investīciju projekta ietvaros veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem un to ietekmi uz projekta iesniedzēja saimniecisko darbību

1. Projekta ietvaros veiktie sākotnējie ilgtermiņa ieguldījumi

Norādiet projekta ietvaros veiktos sākotnējos ilgtermiņa ieguldījumus, to izmaksas (euro), pamatlīdzekļa iegādes datumu un identifikācijas pazīmi (piemēram, pamatlīdzekļa uzskaites kartītes numuru), kas dotu iespēju identificēt tā grāmatvedības attaisnojuma dokumentus. Informāciju norāda projekta aktivitāšu līmenī. Lai pamatotu veikto ieguldījumu atbilstību likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.2 panta ceturtās daļas 4. un 4.1 punkta nosacījumiem, projekta iesniedzējs atsevišķi var norādīt arī projekta neattiecināmās izmaksas

Nr.
p. k.

Sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu izmaksu pozīcijas

Izmaksas (euro)

Datums

Identifikācijas pazīme

1.Aktivitātes nosaukums
1.1.    
1.2.    
1.3.    
...    
1.Aktivitātes neattiecināmās izmaksas
1.1.    
1.2.    
….    
2.Aktivitātes nosaukums
2.1.    
2.2.    
2.3.    
...    

Pamatojums veikto ieguldījumu atbilstībai likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.2 panta ceturtās daļas 4. un 4.1 punkta nosacījumiem

Pamatojiet projekta atbilstību likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.2 panta ceturtās daļas 4. un 4.1 punkta nosacījumiem. Sniedziet informāciju par projekta ietvaros veiktajiem ieguldījumiem, pamatojot to sasaisti ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.2 panta ceturtās daļas 4. un 4.1 punkta nosacījumu izpildi. Ja projektā ietvertās aktivitātes ir tehnoloģiski un funkcionāli nodalāmas, pamatojumu sniedz dalīti par katru projekta aktivitāti

Ieguldījumi ir veikti, lai izveidotu jaunu uzņēmējdarbības vietu

Pamatojums

Ieguldījumi ir veikti, lai palielinātu ražošanas vai pakalpojumu jaudu

Pamatojums

Ieguldījumi ir veikti, lai uzsāktu tādas jaunas produkcijas ražošanu, kādu projekta iesniedzējs iepriekš nav ražojis

Pamatojums 

Ieguldījumi ir veikti, lai būtiski mainītu ražošanas procesu

Pamatojums

 

Kopā

 

Piezīme. * Ja nepieciešams, tabulu var paplašināt un papildināt ar papildu ailēm.

2. Sadarbība ar resursu piegādātājiem (sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu attiecināmo izmaksu ietvaros)

Sniedziet informāciju par sadarbības partneriem, kuri piegādā projekta īstenošanai nepieciešamos resursus vai sniedz pakalpojumus

Komercsabiedrības nosaukums

Iepirktie resursi/pakalpojumi

Summa (euro)

1.  
2.  
3.  
...  


3. Projekta ietekme uz projekta iesniedzēja saimniecisko darbību

Raksturojiet katru rādītāju, pamatojot ar konkrētiem datiem. Informācija sniedzama par projekta īstenošanas laiku kopumā, kā arī par trim gadiem pēc projekta īstenošanas (atsevišķi par katru gadu)

3.1. Darbavietu skaita izmaiņas (t. sk. norādot konkrētas profesijas un darba algu līmeni)

Informācija

3.2. Pievienotās vērtības pieaugums

(pievienotā vērtība tiek aprēķināta, izmantojot šādu formulu:
(bruto peļņa + kopējā bruto darba alga + amortizācijas atskaitījumi)/darbinieku skaits)

Informācija

3.3. Neto apgrozījuma pieaugums/samazinājums

Informācija

3.4. Eksporta apjomu pieaugums/samazinājums, kā arī eksporta īpatsvars no kopējā neto apgrozījuma

Informācija

3.5. Kopējais samaksāto nodokļu apjoms (IIN un VSAOI)

Informācija

 

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Atbalstāmo investīciju projekta apstiprināšanas un īstenošanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 244Pieņemts: 19.05.2015.Stājas spēkā: 29.05.2015.Zaudē spēku: 01.01.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 103, 28.05.2015. OP numurs: 2015/103.9
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
274297
29.05.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)