Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.224

Rīgā 2015.gada 12.maijā (prot. Nr.24 20.§)
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Kontrole un izpilde"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā pasākumam "Kontrole un izpilde" (turpmāk – pasākums) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 (turpmāk – regula Nr. 508/2014).

2. Projektu iesniegumu pieņemšanu izsludina, projektu iesniegumus iesniedz, vērtē un atlasa, lēmumu pieņem un paziņo, kā arī atbalstu pieprasa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem.

3. Pasākuma mērķis ir sniegt atbalstu zvejas kontroles, inspekcijas un izpildes sistēmas īstenošanai saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 76. panta 1. punktu.

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi

4. Atbalsta pretendents (turpmāk – pretendents) ir:

4.1. valsts pārvaldes iestāde, kas zvejniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic zvejas pārbaudi Latvijas Republikas ūdeņos (arī privātajos ūdeņos), kā arī kontrolē zivju izkraušanu, pārbauda tirdzniecības un transporta objektus, jebkuras noliktavas un ražošanas telpas;

4.2. valsts informācijas sistēmas "Latvijas Zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma" turētāja – Zemkopības ministrija.

5. Atbalstu var saņemt pretendents, kura projekts atbilst šādiem publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem:

5.1. projekta mērķis atbilst šo noteikumu 3. punktā minētajam pasākuma mērķim;

5.2. projektā īstenojamās darbības dod ieguldījumu vismaz vienā no Eiropas Komisijas noteiktajām Eiropas Savienības prioritātēm noteikumu izpildes un kontroles politikas jomā.

III. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

6. Atbalsta intensitāte ir 100 procentu no projekta attiecināmajām izmaksām.

7. Pasākuma attiecināmajās izmaksās ietver izdevumus par regulas Nr. 508/2014 76. panta 2. punkta "a", "b", "c", "f", "g", "h", "j", "k" un "l" apakšpunktā minētajām darbībām.

8. Regulas Nr. 508/2014 76. panta 2. punkta "k" un "l" apakšpunktā minētās darbības izmaksas ir attiecināmas tikai par periodu, kurā tiek īstenotas minētās programmas vai kontroles koordinācija.

8.1 Komandējuma vai darba brauciena izmaksas, kas saistībā ar šo noteikumu 7. punktā minētajām darbībām ir attiecināmas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi:

8.1 1. dienas nauda;

8.1 2. viesnīcas izdevumi, kas saistīti ar komandējumu (izņemot gadījumu, ja pasākums ilgst vienu dienu un dalībniekiem ir iespēja tajā pašā dienā atgriezties savā dzīvesvietā);

8.1 3. ceļa izdevumi, kas saistīti ar komandējuma mērķi;

8.1 4. izdevumi par apdrošināšanas polisi komandējuma laikam.

(MK 12.09.2017. noteikumu Nr. 547 redakcijā)

9. Ja pretendents neparedz publisko finansējumu iekārtu uzstādīšanai, tās uzstāda un nodod ekspluatācijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par iekārtu uzstādīšanas un lietošanas kārtību. Publisko finansējumu par minētajām iekārtām saņem tikai pēc to nodošanas ekspluatācijā un apliecinošu dokumentu iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

10. Pasākumā ir noteiktas šādas neattiecināmās izmaksas:

10.1. procentu maksājumi, maksa par naudas pārskaitījumiem, valūtas maiņas komisijas maksa un valūtas kursa svārstību dēļ radušies zaudējumi;

10.2. naudas sodi, līgumsodi un tiesas prāvu izmaksas;

10.3. tādu apakšlīgumu slēgšana, kas palielina projekta izmaksas, bet nepievieno projektam attiecīgu vērtību, un apakšlīgumos samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;

10.4. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav veikta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

10.5. esošo būvju uzturēšanas izmaksas;

10.6. tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi;

10.7. (svītrots ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 400);

10.8. izmaksas, kas radušās pirms projekta iesnieguma iesniegšanas;

10.8.1 pievienotās vērtības nodoklis (izņemot gadījumu, ja tas nav atgūstams no valsts budžeta nodokļu politiku reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā);

10.9. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar regulu Nr. 508/2014.

(Grozīts ar MK 12.09.2017. noteikumiem Nr. 547)

11. Izmaksas, kas pēc Lauku atbalsta dienesta novērtējuma pārsniedz vidējo tirgus cenu, kā arī aktivitāšu īstenošanas un mērķu sasniegšanas laika grafika noteiktajā termiņā nepabeigto darbu izmaksas uzskata par neattiecināmajām izmaksām.

IV. Pieteikšanās kārtība un iesniedzamie dokumenti

12. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā Lauku atbalsta dienestā elektroniska dokumenta veidā atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā noteiktajai kārtībai iesniedz:

12.1. projekta iesniegumu (pielikums);

12.2. attiecīgās iestādes lēmumu par piedalīšanos projektā un visu ar projekta īstenošanu saistīto saistību uzņemšanos, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus;

12.3. saskaņojumu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projektā plānoto darbību ieguldījumu Eiropas Komisijas noteiktajās Eiropas Savienības prioritātēs noteikumu izpildes un kontroles politikas jomā – šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minētais pretendents;

12.4. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus – iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju un visus piegādātāju iesniegtos piedāvājumus – saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu.

V. Publiskā finansējuma pieprasīšanas papildu nosacījumi

13. Lauku atbalsta dienestā kopā ar maksājuma pieprasījumu iesniedz:

13.1. darbu nodošanas un pieņemšanas aktu kopijas;

13.2. ar pakalpojumu sniedzējiem noslēgto līgumu kopijas. Līgumos norāda sniedzamo pakalpojumu (veicamo uzdevumu, laikposmu un līguma summu);

13.3. citus dokumentus, kas pierāda projektā veiktās darbības;

13.4. ja projektā īstenotas regulas Nr. 508/2014 76. panta 2. punkta "h" apakšpunktā minētās mācības vai apmaiņas programmas, – dokumentus, kas apliecina attiecīgo darbību īstenošanu;

13.5. ja rīkoti regulas Nr. 508/2014 76. panta 2. punkta "j" apakšpunktā minētie semināri:

13.5.1. semināru darba kārtību;

13.5.2. semināru dalībnieku sarakstu;

13.6. ja projektā iekļautas regulas Nr. 508/2014 76. panta 2. punkta "k" vai "l" apakšpunktā minētās darbības izmaksas, – darba laika uzskaites tabulu;

13.7. ja projektā iekļautas šo noteikumu 8.punktā minētās komandējuma izmaksas:

13.7.1. darba kārtību;

13.7.2. ceļa izdevumus apliecinošus dokumentus, tai skaitā sabiedriskā transporta biļeti (lidmašīnai – biļeti (arī elektroniskā formā) un iekāpšanas talonu);

13.7.3. viesnīcas vai naktsmītnes rēķinu, ja ar trešajām personām nav noslēgts līgums par šo darbu izpildi;

13.7.4. apdrošināšanas polises iegādi apliecinošus dokumentus.

(Grozīts ar MK 12.09.2017. noteikumiem Nr. 547)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministra vietā –
labklājības ministrs Uldis Augulis
Pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 12.maija
noteikumiem Nr.224

(Pielikums grozīts ar MK 12.09.2017. noteikumiem Nr. 547)

Iesnieguma veidlapa

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda
(EJZF)

pasākuma "Kontrole un izpilde"

projekta iesniegums

Atbalsta pretendents 
Klienta numurs 
Adrese korespondencei (adrese, pasta indekss) 
Projekta īstenošanas vieta (adrese) 
Projekta vadītājs 
Kontakttālrunis, e-pasts 

 

Projekta nosaukums 
Projekta Nr. 

A. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

A.1. Projekta mērķis

 

 

A.2. Projektā plānotās attiecināmās izmaksas

Nr. p. k.Lūdzu atzīmēt, kuras aktivitātes projektā tiks veiktas
1.Tehnoloģiju, tostarp datoraparatūru un programmatūru, kuģu noteikšanas sistēmu (VDS), videonovērošanas sistēmu (CCTV) un IT tīklu iegāde, uzstādīšana un izstrāde ar zivsaimniecību saistīto datu apkopošanai, administrēšanai, validēšanai, analizēšanai, riska pārvaldībai, norādīšanai (izmantojot ar kontroli saistītas tīmekļa vietnes) un apmaiņai un paraugu vākšanas metožu izstrādei, kā arī to savienošana ar starpnozaru datu apmaiņas sistēmām 
2.To komponentu, tostarp datoru aparatūras un programmatūras, izstrāde, iegāde un uzstādīšana, kas ir vajadzīgi, lai zvejā un zvejas produktu tirdzniecībā iesaistītie dalībnieki varētu nosūtīt datus attiecīgajām dalībvalsts un Eiropas Savienības iestādēm; tas ietver arī komponentus, kas vajadzīgi elektroniskās reģistrācijas un ziņošanas sistēmām (ERS), kuģu satelītnovērošanas sistēmām (VMS) un automātiskās identifikācijas sistēmām (AIS), ko izmanto kontroles vajadzībām 
3.To komponentu, tostarp datoru aparatūras un programmatūras, izstrāde, iegāde un uzstādīšana, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu zvejas un akvakultūras produktu izsekojamību, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1224/2009 58. pantā 
4.Citu kontroles līdzekļu, tostarp dzinēja jaudas mērīšanas ierīču un svēršanas iekārtu, iegāde 
5.Ar zvejas kontroli saistītu inovatīvu kontroles un uzraudzības sistēmu izstrāde un izmēģinājuma projektu īstenošana, tostarp zivju DNS analīze vai ar kontroli saistītu tīmekļa vietņu izveide 
6.Par zvejas darbību uzraudzību, kontroli un pārraudzību atbildīgā personāla mācību un apmaiņas programmas, arī starp dalībvalstīm 
7.Tādas iniciatīvas, tostarp semināru rīkošana un plašsaziņas līdzekļu izmantošana, kuru mērķis ir uzlabot gan zvejnieku un citu ieinteresēto personu, piemēram, inspektoru, prokuroru un tiesnešu, gan sabiedrības izpratni par nepieciešamību apkarot nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju un par KZP noteikumu izpildi 
8.Darbības izmaksas, kas radušās, veicot stingrāku kontroli krājumiem, kuriem piemēro īpašas kontroles un inspekcijas programmas, kas izveidotas saskaņā ar Regulas (EK) Nr.  1224/2009 95. pantu, un kontroles koordināciju atbilstīgi Padomes 2005. gada 26. aprīļa Regulas (EK) Nr. 768/2005, ar ko izveido Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūru un groza Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai, 15. pantam 
9.Programmas, kas saistītas ar tāda rīcības plāna īstenošanu, kurš paredzēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr.  1224/2009 102. panta 4. punktu, tostarp jebkuras darbības izmaksas 

A.3. Projektā plānoto darbību ieguldījums Eiropas Komisijas noteiktajās Eiropas Savienības prioritātēs noteikumu izpildes un kontroles politikas jomā (saskaņojums ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, ja pretendents ir institūcija, kas zvejniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic zvejas pārbaudi Latvijas Republikas ūdeņos (arī privātajos ūdeņos), kā arī kontrolē zivju izkraušanu, pārbauda tirdzniecības un transporta objektus, jebkuras noliktavas un ražošanas telpas)

Nr.p. k.

Attiecināmo izmaksu Nr.
(saskaņā ar A.2. tabulu)
Ieguldījumu sasaiste ar Eiropas Savienības prioritātēm noteikumu izpildes un kontroles politikas jomā
Eiropas Savienības prioritāteIeguldījuma pamatojums
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   

A.4. Projekta apraksts un sagaidāmie rezultāti

 

A.5. Projekta īstenošanas riska faktori un to novēršanas iespējas

 

A.6. Projekta īstenošanas laiks

 datumsmēnesisgads datumsmēnesisgads
Projekta sākuma termiņš   Projekta beigu termiņš
(gala maksājuma pieprasījuma iesniegšanas datums)
   

A.7. Projekta iesnieguma kopējās un attiecināmās izmaksas

Kopējās izmaksasAttiecināmās izmaksas
Izmaksu pozīcijas sadalījumā pa plānotajām projekta darbībām un projekta posmiemmērvienība (m3/m2/gab./
m/kompl.)
Vienību skaitsKopā izmaksas, euroAttiecināmās izmaksas, euroAtbalsta intensitāte,
%
Publiskais finansējums,
euro
Maksājuma pieprasījuma iesniegšanas datums (dd.mm.gggg.)
ar PVNbez PVN
123456789
1. Tehnoloģiju, tostarp datoraparatūru un programmatūru, kuģu noteikšanas sistēmu (VDS), videonovērošanas sistēmu (CCTV) un IT tīklu iegāde, uzstādīšana un izstrāde ar zivsaimniecību saistīto datu apkopošanai, administrēšanai, validēšanai, analizēšanai, riska pārvaldībai, norādīšanai (izmantojot ar kontroli saistītas tīmekļa vietnes) un apmaiņai un paraugu vākšanas metožu izstrādei, kā arī to savienošana ar starpnozaru datu apmaiņas sistēmām
         
         
         
         
         
kopā   X  
2. To komponentu, tostarp datoru aparatūras un programmatūras, izstrāde, iegāde un uzstādīšana, kas ir vajadzīgi, lai zvejā un zvejas produktu tirdzniecībā iesaistītie dalībnieki varētu nosūtīt datus attiecīgajām dalībvalsts un Eiropas Savienības iestādēm; tas ietver arī komponentus, kas vajadzīgi elektroniskās reģistrācijas un ziņošanas sistēmām (ERS), kuģu satelītnovērošanas sistēmām (VMS) un automātiskās identifikācijas sistēmām (AIS), ko izmanto kontroles vajadzībām
         
         
         
         
         
kopā   X  
3. To komponentu, tostarp datoru aparatūras un programmatūras, izstrāde, iegāde un uzstādīšana, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu zvejas un akvakultūras produktu izsekojamību, kā minēts Regulas (EK) Nr.  1224/2009 58. pantā
         
         
         
         
         
kopā   X  
4. Citu kontroles līdzekļu, tostarp dzinēja jaudas mērīšanas ierīču un svēršanas iekārtu, iegāde
         
         
         
         
         
kopā   X  
5. Ar zvejas kontroli saistītu inovatīvu kontroles un uzraudzības sistēmu izstrāde un izmēģinājuma projektu īstenošana, tostarp zivju DNS analīze vai ar kontroli saistītu tīmekļa vietņu izveide
         
         
         
         
         
kopā   X  
6. Par zvejas darbību uzraudzību, kontroli un pārraudzību atbildīgā personāla mācību un apmaiņas programmas, arī starp dalībvalstīm
         
         
         
         
         
kopā   X  
7. Tādas iniciatīvas, tostarp semināru rīkošana un plašsaziņas līdzekļu izmantošana, kuru mērķis ir uzlabot gan zvejnieku un citu ieinteresēto personu, piemēram, inspektoru, prokuroru un tiesnešu, gan sabiedrības izpratni par nepieciešamību apkarot nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju un par KZP noteikumu izpildi
         
         
         
         
         
kopā   X  
8. Darbības izmaksas, kas radušās, veicot stingrāku kontroli krājumiem, kuriem piemēro īpašas kontroles un inspekcijas programmas, kas izveidotas saskaņā ar Regulas (EK) Nr.  1224/2009 95. pantu, un kontroles koordināciju atbilstīgi Padomes 2005. gada 26. aprīļa Regulas (EK) Nr. 768/2005, ar ko izveido Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūru un groza Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai, 15. pantam
         
         
         
         
         
kopā   X  
9. Programmas, kas saistītas ar tāda rīcības plāna īstenošanu, kurš paredzēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr.  1224/2009 102. panta 4. punktu, tostarp jebkuras darbības izmaksas
         
         
         
         
         
kopā   X  
KOPĀ   X  

A.8. Projekta kopējās izmaksas (saskaņojums ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, ja pretendents ir institūcija, kas zvejniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic zvejas pārbaudi Latvijas Republikas ūdeņos (arī privātajos ūdeņos), kā arī kontrolē zivju izkraušanu, pārbauda tirdzniecības un transporta objektus, jebkuras noliktavas un ražošanas telpas)

Projekta kopējā summa, euro Projekta attiecināmo izmaksu summa, euro 

B. PAVADDOKUMENTI

B.1. Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti (ja veidlapu iesniedz saskaņā ar normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām, arī pavaddokumenti iesniedzami atbilstoši minēto normatīvo aktu prasībām)Aizpilda atbalsta pretendents
Atbilstošo atbildi atzīmē ar X
Neattiecas
1.Projekta iesniegumsoriģināls   
2.Attiecīgās iestādes lēmums par piedalīšanos projektā un visām saistībām, kas attiecas uz projekta īstenošanu, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotusoriģināls   
Ja pretendents ir institūcija, kas zvejniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic zvejas pārbaudi Latvijas Republikas ūdeņos (arī privātajos ūdeņos), kā arī kontrolē zivju izkraušanu, pārbauda tirdzniecības un transporta objektus, jebkuras noliktavas un ražošanas telpas
3.Saskaņojums ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projektā plānoto darbību ieguldījumu Eiropas Komisijas noteiktajās Eiropas Savienības prioritātēs noteikumu izpildes un kontroles politikas jomāoriģināls   
Iepirkuma procedūru apliecinošie dokumenti, ja jāpiemēro Latvijas Republikas normatīvie akti par iepirkuma procedūrām, kas piemērojamas pasūtītāja finansētiem projektiem
4.Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācijaoriģināls   
5.Visi iesniegtie piedāvājumi no iespējamiem piegādātājiemkopija   
6.Atbalsta pretendenta apraksts par piedāvājumu salīdzinājumu konkrētajai iegādei un informācija par aptaujātajiem piegādātājiem, kura apliecina noteiktās cenas objektivitāti*oriģināls   
Citi iesniegtie dokumenti
7.     

Piezīme.

1. * Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

Projekta iesniegums iesniegts  
 (datums**) 

 

Atbalsta pretendents 
 (vārds, uzvārds, paraksts**)

Piezīme.

2. ** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā –
labklājības ministrs Uldis Augulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Kontrole un izpilde" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 224Pieņemts: 12.05.2015.Stājas spēkā: 22.05.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 98, 21.05.2015. OP numurs: 2015/98.3
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
274159
{"selected":{"value":"30.06.2021","content":"<font class='s-1'>30.06.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.06.2021","iso_value":"2021\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"15.09.2017","iso_value":"2017\/09\/15","content":"<font class='s-1'>15.09.2017.-29.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.05.2015","iso_value":"2015\/05\/22","content":"<font class='s-1'>22.05.2015.-14.09.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.06.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)