Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumus Nr. 94 "Nozvejoto zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.141

Rīgā 2015.gada 24.martā (prot. Nr.16 26.§)
Zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma
13.panta pirmās daļas 4. un 5.punktu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā kontrolē nozvejoto zivju izkraušanu un pārbauda zivju tirdzniecības un transporta objektus, kā arī noliktavas un ražošanas telpas.

II. Nozvejas izkraušanas dokumentācijas iesniegšanas kārtība

2. Zvejas kuģa kapteinis aizpilda zvejas žurnālu, veicot nozvejas un izkraušanas datu uzskaiti, un zvejas žurnālā iekļautos datus iesniedz Valsts vides dienestā, ievērojot Padomes 2009. gada 20. novembra Regulas (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem, un groza Regulas (EK) Nr. 847/96, (EK) Nr. 2371/2002, (EK) Nr. 811/2004, (EK) Nr. 768/2005, (EK) Nr. 2115/2005, (EK) Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) Nr. 509/2007, (EK) Nr. 676/2007, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 1300/2008 un (EK) Nr. 1342/2008, un atceļ Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1627/94 un (EK) Nr. 1966/2006 (turpmāk – regula Nr. 1224/2009), nosacījumus.

3. Papildus šo noteikumu 2. punktā minētajām prasībām zvejas kuģa kapteinis 48 stundu laikā pēc zivju izkraušanas iesniedz Valsts vides dienestā:

3.1. pārskatu par zvejas un jūras akvakultūras produktu (turpmāk – produkti) pārkraušanu un saņemšanu jūrā (1. pielikums) un zvejas žurnāla ailē "Zvejas vieta" ieraksta "Skatīt pārskatu pielikumā", ja nozveja ir pārkrauta uz kuģa jūrā;

3.2. Padomes 2001. gada 22. maija Regulas (EK) Nr. 1035/2001, ar ko nosaka Dissostichus spp. nozvejas dokumentu shēmu (turpmāk – regula Nr. 1035/2001), II pielikumā norādīto dokumentu, ja kuģis zvejojis saskaņā ar šīs regulas noteikumiem. Šo nozvejas dokumentu pievieno arī tā kuģa kravai, uz kuru jūrā ir pārkrautas ilkņzivis (Dissostichus spp.).

4. Aizpildot zvejas žurnālus, uz kuģa apstrādātu sniega krabju (Chionoecetes spp.) (spīles (CLA), kas sagatavotas uzglabāšanai vārītā (BOI) un sasaldētā (FRO) veidā) svara pārrēķināšanai dzīvsvarā piemēro koeficientu 1,66.

III. Zivju pircēju reģistrācija

5. Produktu pirmo pirkšanu veic Zemkopības ministrijas valsts informācijas sistēmā "Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma" (turpmāk – informācijas sistēma) reģistrēti zivju pircēji (turpmāk – zivju pircēji), kuri Zemkopības ministrijā ir saņēmuši zivju pircēja reģistrācijas apliecību (2. pielikums), kas ir derīga trīs gadus no tās izdošanas dienas. Zvejnieki ir tiesīgi pārdot produktus pircējiem, kas nav reģistrēti informācijas sistēmā un Zemkopības ministrijā nav saņēmuši zivju pircēja reģistrācijas apliecību, ja produktus pārdod gala patērētājiem un produktu daudzums nepārsniedz 30 kilogramu no viena zvejas reisa vai ja produkti tiek iegādāti valsts institūcijās veicamajiem pētījumiem un analīzēm.

6. Lai saņemtu zivju pircēja reģistrācijas apliecību, pretendents iesniedz Zemkopības ministrijā iesniegumu zivju pircēja reģistrācijai (3. pielikums). Zivju pircēja reģistrācijas iesniegumu Zemkopības ministrija izskata un lēmumu par reģistrācijas apliecības izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt zivju pircēja reģistrācijas apliecību pieņem mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

7. Ja iesniegumā norādītā informācija ir nepilnīga vai nav pievienoti visi iesnieguma veidlapā minētie dokumenti, Zemkopības ministrija par to rakstiski informē pretendentu un norāda, kāda papildu informācija nepieciešama. Zemkopības ministrija papildu informācijas iesniegšanai nosaka termiņu, ne īsāku par 10 darbdienām.

8. Ja zivju pircēja reģistrācijas iesniegums aizpildīts atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumā minētajām prasībām un nepastāv šo noteikumu 9. punktā minētie reģistrācijas apliecības izsniegšanas atteikuma nosacījumi, Zemkopības ministrija reģistrē zivju pircēju informācijas sistēmā un izsniedz zivju pircēja reģistrācijas apliecību, kā arī piešķir:

8.1. unikālus secīgus numurus, ko izmanto katra atsevišķa produkta pirmās pirkšanas darījuma ievadīšanai informācijas sistēmā. Lai nodrošinātu pietiekamu numuru skaitu triju gadu reģistrācijas periodam, piešķir trīsreiz vairāk numuru, nekā norādīts zivju pircēja reģistrācijai iesniegtajā informācijā par viena gada laikā plānoto produktu pirmās pirkšanas darījumu skaitu;

8.2. informācijas sistēmas lietotāja identifikatoru un sākotnējo paroli, ko nosūta uz zivju pircēja reģistrācijas iesniegumā norādīto e-pasta adresi, lai informācijas sistēmā varētu ievadīt zvejas žurnāla un tajā iekļautās produktu izkraušanas deklarācijas datus, kā arī pārdošanas zīmju datus.

9. Zemkopības ministrija neizsniedz zivju pircēja reģistrācijas apliecību, ja:

9.1. iesniegumā norādīta informācija ir nepilnīga vai iesniegumam nav pievienoti visi minētie dokumenti un pretendents noteiktajā termiņā nav iesniedzis visu nepieciešamo informāciju;

9.2. zivju pircēja reģistrācijas apliecība iepriekšējā derīguma termiņa laikā ir anulēta un nav pagājis šo noteikumu 11. punktā minētais termiņš;

9.3. ja saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju zivju pircējam ir nodokļu, nodevu vai citu obligāto maksājumu parāds valsts budžetā.

10. Zemkopības ministrija, pamatojoties uz Valsts vides dienesta sniegto informāciju, aptur attiecīgās zivju pircēja reģistrācijas apliecības darbību uz vienu gadu, ja zivju pircējs:

10.1. ir izdarījis Padomes 2008. gada 29. septembra Regulas (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju, un ar ko groza Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1936/2001 un (EK) Nr. 601/2004, un ar ko atceļ Regulas (EK) Nr. 1093/94 un (EK) Nr. 1447/1999 (turpmāk – regula Nr. 1005/2008), 42. pantā minēto pārkāpumu;

10.2. gada laikā vairāk nekā trīs reizes ir pārkāpis regulā Nr. 1224/2009 minētās prasības.

11. Zemkopības ministrija anulē zivju pircēja reģistrācijas apliecību, ja tās darbība derīguma termiņa laikā ir apturēta divas reizes. Šādā gadījumā pretendents ir tiesīgs atkārtoti pieteikties zivju pircēja reģistrācijas apliecības saņemšanai ne agrāk kā gadu pēc tam, kad stājies spēkā Zemkopības ministrijas lēmums par zivju pircēja reģistrācijas apliecības anulēšanu.

12. Zemkopības ministrija par zivju pircēja reģistrācijas apliecības izsniegšanu, apturēšanu, anulēšanu vai par atteikumu reģistrēt zivju pircēju paziņo adresātam atbilstoši Administratīvā procesa likumā un Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā. Adresāts šo lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

IV. Produktu pirmās pirkšanas un nozvejas izkraušanas dokumentu datu ievadīšana informācijas sistēmā un to glabāšanas kārtība

13. Pēc produktu pirmās pirkšanas darījuma, arī darījuma, kas notiek pēc produktu transportēšanas no to izkraušanas vietas uz citu šo produktu pirmās pirkšanas vietu, zivju pircēji, kuriem ir Zemkopības ministrijas izsniegta zivju pircēja reģistrācijas apliecība, atbilstoši regulas Nr. 1224/2009 62. un 63. pantā minētajām prasībām, izmantojot piešķirto lietotāja identifikatoru, ievada informācijas sistēmā pārdošanas zīmes datus. Ievadot attiecīgos datus, produktu pirmās pirkšanas darījumus numurē secīgā kārtībā, izmantojot Zemkopības ministrijas piešķirtos unikālos produktu pirmās pirkšanas darījuma reģistrācijas numurus.

14. Ja produktu pirmās pirkšanas un nozvejas izkraušanas dokumentu datus nav iespējams ievadīt informācijas sistēmā, tad:

14.1. zvejas kuģa kapteinis, ja zvejas žurnāla un izkraušanas deklarācijas dati ir ievadīti elektroniski, bet datu pārraide nav iespējama informācijas sistēmas kļūdas dēļ un uzņēmuma pārstāvis par to ir paziņojis Valsts vides dienestam, ievadītos datus iesniedz Valsts vides dienestā pēc sistēmas kļūdas novēršanas, bet ne vēlāk kā 48 stundu laikā;

14.2. zvejas kuģa kapteinis zvejas žurnāla un izkraušanas deklarācijas datus vai zivju pircējs – produktu pirmās pirkšanas datus, ja šos datus nav iespējams ievadīt un Valsts vides dienestā iesniegt elektroniski, aizpilda un Valsts vides dienestā iesniedz papīra formā. Šādā gadījumā izmanto šo noteikumu 1. un 4. pielikumā norādīto veidlapu, ko aizpilda vismaz divos eksemplāros.

15. Valsts vides dienests divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 14. punktā minēto dokumentu saņemšanas papīra formā tajos norādītos datus ievada informācijas sistēmā.

16. Valsts vides dienests pēc šo noteikumu 15. punktā minēto zvejas žurnālu datu ievadīšanas informācijas sistēmā, bet ne vēlāk kā mēnesi pēc zvejas mēneša beigām zvejas žurnālus nodod valsts zinātniskajam institūtam "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" (turpmāk – institūts) izmantošanai zinātniskajā darbā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zivsaimniecību.

17. Institūts no Valsts vides dienesta papīra formā saņemtos zvejas žurnālus un zvejas žurnāla iesniedzējs visu zvejas žurnālu kopijas papīra formā glabā divus gadus, izņemot gadījumu, ja dati elektroniski ievadīti informācijas sistēmā.

18. Pārdošanas zīmes vai to kopijas papīra formā Valsts vides dienests glabā divus gadus pēc to saņemšanas, bet zivju pārdevēji un pircēji – divus gadus pēc produkta pārdošanas, izņemot gadījumu, ja dati elektroniski ievadīti informācijas sistēmā.

V. Produktu izsekojamības nodrošināšana tirgū

19. Zivju pircēji vai produktu uzglabātāji izkrautos produktus sver saskaņā ar regulas (EK) Nr. 1224/2009 60. un 61. pantā noteiktajām prasībām atbilstoši izkrauto zvejas produktu paraugu ņemšanas plānam (5. pielikums).

20. Operatori regulas Nr. 1224/2009 4. pantā 19. punkta izpratnē, veicot darbības ar produktu partijām, uz kurām attiecas prasības par izsekojamības nodrošināšanu saskaņā ar regulu Nr. 1224/2009 un Komisijas 2011. gada 8. aprīļa Īstenošanas regulu (ES) Nr. 404/2011, ar kuru pieņem sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenojama Padomes Regula (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem:

20.1. Latvijas Republikas teritorijā visos produktu transportēšanas, uzglabāšanas un apstrādes posmos no ieguves līdz mazumtirdzniecībai pievieno produktu partijas izsekojamības dokumentu (6. pielikums). Produktu izsekojamības dokumentu aizpilda par katru produktu partiju vai tās daļu, kuru produktu partiju operators piegādā citiem operatoriem. Produktu izsekojamības dokumenta numuru vai produktu partijas numuru piešķir produktu partiju operators. Šis numurs nedrīkst sakrist ne ar vienu citu šī operatora iepriekš piešķirto produktu izsekojamības dokumenta vai produktu partijas numuru;

20.2. uzrāda produktu izsekojamības dokumentu pēc to Valsts vides dienesta un Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonu pieprasījuma, kuras ir atbildīgas par produktu izsekojamības kontroli un tiesīgas produktus izsekot arī ārpus Latvijas Republikas teritorijas;

20.3. produktu izsekojamības dokumentu piestiprina pie produktu partijas vai, ja partija ir sadalīta daļās, pie katras tās daļas, piemēram, kastes, maisa, paletes, konteinera. Ja transportēšanas vai uzglabāšanas laikā produkta izsekojamības dokuments var kļūt pilnībā vai daļēji nesalasāms, pie produktu partijas piestiprina šāda dokumenta kopiju, bet produkta izsekojamības dokumenta oriģinālu nosūta kopā ar produkta partiju.

21. Šajā nodaļā minētās prasības nepiemēro produktiem, kurus no zvejas kuģa tieši pārdod gala patērētājiem, ja šo produktu vērtība nepārsniedz 50 euro vienam gala patērētājam dienā.

22. Ar produktu partijām saņemtos produktu izsekojamības dokumentu oriģinālus un ar produktu partijām nosūtīto produktu izsekojamības dokumentu kopijas produktu partiju operators glabā divus gadus un uzrāda pēc Valsts vides dienesta vai Pārtikas un veterinārā dienesta atbildīgo amatpersonu pieprasījuma.

VI. Produktu tirdzniecības objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaude

23. Produktu tirdzniecības objektos Valsts vides dienesta amatpersonas pārbauda:

23.1. produktu iepirkumu apliecinošus dokumentus un citus dokumentus, kas apliecina produktu ieguvi, kā arī produktu izsekojamības dokumentus;

23.2. produktu daudzuma atbilstību ierakstiem preču reģistrācijas žurnālā.

24. Produktu apstrādes vai pārstrādes vietās, kā arī noliktavās Valsts vides dienesta amatpersonas pārbauda produktu daudzuma atbilstību pavadzīmēm vai citiem iepirkumu apliecinošiem dokumentiem, produktu izsekojamības dokumentiem un ierakstiem preču reģistrācijas žurnālā.

25. Produktu partiju operators vai produktu apstrādātājs šo noteikumu 23. un 24. punktā minētos dokumentus glabā attiecīgajā objektā un uzrāda pēc Valsts vides dienesta atbildīgo amatpersonu pieprasījuma.

VII. Produktu transportēšanas kontrole, produktu transportēšanas dokumentu aprite un glabāšana

26. Pārbaudot transportlīdzekli, kurā pārvadā produktus, Valsts vides dienesta amatpersonas pārbauda kravas atbilstību kravas dokumentācijai, kā arī ierakstam produktu transportēšanas dokumentā (7. pielikums), ja produkti pēc izkraušanas tiek transportēti uz citu šo produktu pirmās pirkšanas darījuma vietu vai to uzglabāšanas vai apstrādes vietu.

27. Pēc produktu transportēšanas produktu nosūtītājs patur produktu transportēšanas dokumenta oriģinālu, ko glabā vienu gadu, bet šā dokumenta kopiju nodod zivju pircējam vai produktu uzglabātājam, vai apstrādātājam, kuri to arī glabā vienu gadu pēc produktu transportēšanas.

28. Lai nodrošinātu regulas Nr. 1005/2008 12. panta 1. punktā minēto prasību izpildi:

28.1. Zemkopības ministrija apstiprina saskaņā ar regulas Nr. 1005/2008 II pielikumu noformēta nozvejas sertifikāta datu atbilstību Latvijas zvejnieku nozvejai;

28.2. zvejas produktu importētājs Valsts vides dienestā iesniedz nozvejas sertifikātu, bet eksportētājs – reeksporta sertifikātu atbilstoši regulas Nr. 1005/2008 14., 16. un 21. pantam;

28.3. Valsts vides dienests pārbauda nozvejas sertifikāta un reeksporta sertifikāta datus un apstiprina datu pareizību, ja nepieciešams, verificē tos saskaņā ar regulas Nr. 1005/2008 17. pantu, elektroniski saglabā informācijas sistēmā un elektroniski nosūta pēc zvejas produktu importētāja vai eksportētāja pieprasījuma;

28.4. Valsts ieņēmumu dienests robežšķērsošanas vietās un muitas iestādēs iekšzemē kontrolē šo noteikumu 28.2. apakšpunktā minētos un informācijas sistēmā saglabātos dokumentus, pārbaudot nozvejas sertifikāta 12. rindā un reeksporta sertifikāta 4. rindā norādītos datus.

29. Lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 7. jūlija Regulas (ES) Nr. 640/2010, ar ko izveido zilo tunzivju Thunnus Thynnus nozvejas dokumentēšanas programmu un groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1984/2003 (turpmāk – regula Nr. 640/2010), prasību izpildi:

29.1. Zemkopības ministrija, ja tiek eksportētas zilās tunzivis, apstiprina saskaņā ar regulas Nr. 640/2010 III pielikumu noformēta nozvejas dokumenta datu atbilstību Latvijas zvejnieku nozvejai;

29.2. zilo tunzivju importētājs Valsts vides dienestā iesniedz atbilstoši regulas Nr. 640/2010 II, III un IV pielikumā noteiktajām prasībām noformētu nozvejas dokumentu;

29.3. zilo tunzivju reeksportētājs Valsts vides dienestā iesniedz atbilstoši regulas Nr. 640/2010 II, III, IV un V pielikumā noteiktajām prasībām noformētu nozvejas dokumentu un reeksporta sertifikātus;

29.4. Valsts vides dienests pārbauda un apstiprina šo noteikumu 29.2. un 29.3. apakšpunktā minēto nozvejas dokumentu un reeksporta sertifikātus saskaņā ar regulas Nr. 640/2010 4. un 7. pantā minētajām prasībām, saglabā tos informācijas sistēmā un elektroniski nosūta pēc zvejas produktu importētāja vai eksportētāja pieprasījuma. Valsts vides dienests var pārbaudīt zilo tunzivju partijas saturu atbilstoši regulas Nr. 640/2010 9. pantā minētajām prasībām, kā arī, ja nepieciešams, verificēt nozvejas dokumentā norādīto informāciju;

29.5. Valsts ieņēmumu dienests robežšķērsošanas vietās un muitas iestādēs iekšzemē kontrolē šo noteikumu 29.2. un 29.3. apakšpunktā minētos un informācijas sistēmā saglabātos dokumentus, pārbaudot nozvejas dokumenta 8. rindā un reeksporta sertifikāta 6. rindā norādītos datus.

30. Lai nodrošinātu regulas Nr. 1035/2001 prasību izpildi:

30.1. Zemkopības ministrija, ja tiek eksportētas ilkņzivis, apstiprina saskaņā ar regulas Nr. 1035/2001 II pielikumu noformēta nozvejas dokumenta datu atbilstību Latvijas zvejnieku nozvejai;

30.2. Valsts vides dienests pārbauda un apstiprina atbilstoši regulas Nr. 1035/2001 I, II un III pielikumā noteiktajām prasībām noformētus nozvejas, importa un reeksporta dokumentus, saglabā tos informācijas sistēmā un elektroniski nosūta pēc zvejas produktu importētāja vai eksportētāja pieprasījuma;

30.3. Valsts ieņēmumu dienests robežšķērsošanas vietās un muitas iestādēs iekšzemē kontrolē šo noteikumu 30.2. apakšpunktā minētos un informācijas sistēmā saglabātos dokumentus, pārbaudot nozvejas dokumenta 13. rindā un reeksporta dokumenta 3. rindā norādītos datus, kā arī pēc Valsts vides dienesta pieprasījuma pārbauda, vai apstiprinātajos dokumentos norādītais ilkņzivju daudzums atbilst to kopējam daudzumam attiecīgajā kravā.

31. Valsts vides dienests elektroniski informē Valsts ieņēmumu dienestu, ja tiek konstatēta nozvejas dokumentos un sertifikātos iekļauto datu neatbilstība.

32. Zemkopības ministrija pēc šo noteikumu 28.1., 29.1. un 30.1. apakšpunktā minēto dokumentu apstiprināšanas papīra formā tos glabā trīs gadus.

33. Valsts vides dienests pēc šo noteikumu 28.3., 29.4. un 30.2. apakšpunktā minēto dokumentu apstiprināšanas papīra formā tos glabā trīs gadus, kā arī elektroniski informācijas sistēmā.

VIII. Noslēguma jautājums

34. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009. gada 2. jūnija noteikumus Nr. 503 "Noteikumi par zivju izkraušanas kontroli un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudi" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 90., 203. nr.; 2011, 32. nr.; 2012, 19. nr.; 2013, 169. nr.).

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

1.pielikums

Ministru kabineta
2015.gada 24.marta
noteikumiem Nr.141
Pārskats par zvejas un jūras akvakultūras produktu pārkraušanu un saņemšanu jūrā
Report on Transhipment and Receipt of Fishery and Marine Aquaculture Products at Sea

Saskaņā ar zvejas kuģa zvejas žurnālu Nr.

 

According to the fishing vessel Logbook No

 

Saņēmējs Pārkrāvējs 
    
Saņēmējkuģa īpašnieks Pārkrāvējkuģa īpašnieks 
Owner of the recipient vessel Owner of the transhipping vessel 
    
Saņēmējkuģa valstspiederība Pārkrāvējkuģa valstspiederība 
Nationality of the recipient vessel Nationality of the transhipping vessel 
    
Saņēmējkuģa vārds un reģistrācijas Nr. Pārkrāvējkuģa vārds un reģistrācijas Nr. 
Name and registration No of the recipient vessel Name and registration No of the transhipping vessel 
    
Saņēmējkuģa kapteiņa vārds, uzvārds Pārkrāvējkuģa kapteiņa vārds, uzvārds 
Recipient vessel master’s name, surname Transhipping vessel master’s name, surname 
    
Pārkraušanas/saņemšanas vieta Pārkraušanas/saņemšanas datums un laiks 
Transhipment/receipt place Transhipment/receipt date and time 

Zvejas vieta (zvejas rajons, apakšrajons)

Fishing zone (division, subdivision)

Zvejas un akvakultūras produkta nosaukums (suga)

Name of fishery and aquaculture product (species)

Produkcijas veids
(svaigas, ķidātas, ar/bez galvām, saldētas, sālītas)

Production type (fresh, gutted, head on/off, frozen, salted)

Kastes (gab.)

Boxes (number)

Vidējais produkta svars kastē (kg)

Average weight of product per box (kg)

Kopējais pārkrauto produktu svars (kg)

Total weight of transhipped products (kg)

      
      
      

Saņēmējkuģa kapteiņa paraksts Pārkrāvējkuģa kapteiņa paraksts 
Recipient vessel master’s signature Transhipping vessel master’s signature 

Atzīme par kontroles veikšanu/Inspection note

Valsts vides dienesta amatpersona 
Official of the State Environmental Service

(amats/position)

 

(vārds, uzvārds, paraksts/name, surname, signature)

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

2.pielikums

Ministru kabineta
2015.gada 24.marta
noteikumiem Nr.141
Zivju pircēja reģistrācijas apliecības paraugs

(lielais valsts ģerbonis)
Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Zivju pircēja reģistrācijas apliecība Nr. ZP-_________

 

(nosaukums, komersanta reģistrācijas numurs un izsniegšanas datums)

 

(juridiskā adrese)

Ar šo reģistrācijas apliecību komersants ir reģistrēts kā zivju pircējs saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 24. marta noteikumiem Nr. 141 "Zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi".

Apliecība izsniegta 
 

(datums*)

Apliecība derīga līdz 
 

(datums*)

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs
 

(vārds, uzvārds un paraksts*)

Z. v.*

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "Z. v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

3.pielikums

Ministru kabineta
2015.gada 24.marta
noteikumiem Nr.141
Zivju pircēja reģistrācijas iesnieguma paraugs

Zemkopības ministrijai

Zivju pircēja reģistrācijas iesniegums

 

(iesniedzēja nosaukums)

 

(juridiskā adrese, tālruņa numurs)

 

(e-pasta adrese*)

lūdz Zemkopības ministriju reģistrēt minēto juridisko personu kā zivju pircēju un izsniegt zivju pircēja reģistrācijas apliecību.

Gada laikā plānotais zvejas un jūras akvakultūras produktu pirmās pirkšanas darījumu skaits _______________________________________

Iesniedzēja pārstāvis (valdes loceklis vai pilnvarota persona)
 

(amats, vārds, uzvārds, personas kods)

Ārvalstu komersanti papildus iesniedz šādus dokumentus (pievienojot apliecinātu dokumenta tulkojumu valsts valodā):

1) ārvalstu komersanta reģistrācijas apliecība (kopija), kas izsniegta tā mītnes valstī;

2) ārvalstu nodokļu administrācijas iestādes izsniegta izziņa par to, ka iesniedzējam nav nodokļu parādu.

   

(datums**)

 

(iesniedzēja pārstāvja vārds, uzvārds un paraksts**)

Z. v.**

Piezīmes.
1. * E-pasta adrese, uz kuru nosūtīt lietotāja identifikatoru un paroli darījumu elektroniskai reģistrācijai informācijas sistēmā.
2. ** Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "Z. v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

4.pielikums

Ministru kabineta
2015.gada 24.marta
noteikumiem Nr.141
Pārdošanas zīmes paraugs

Zivju pircēja reģistrācijas numurs ZP-______
Fish buyer's registration number

Pārdošanas zīme Nr. ______
Sales Note No

Saskaņā ar izkraušanas sadaļu zvejas kuģa zvejas žurnālā Nr. _________
According to the landing Section in the fishing vessels Logbook No

Datums, laiks un darījuma vieta 
Date, time and place of transaction 

Zvejas un akvakultūras produktu suga

Fishery and aquaculture products species

Produktu svaiguma kategorija (ekstra, A, B)

Products freshness category (Extra A, B)

Produktu lieluma kategorija (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 8)

Products size category (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 8)

Svars (kg)

Weight (kg)

Pārdošanas cena (bez PVN) (EUR)

Sales price (without VAT) (EUR)

Nozvejas vieta (ICES, NAFO zvejas rajons vai apakšrajons atbilstoši ierakstam zvejas žurnālā)

Geographical area of origin (ICES, NAFO fishing division or subdivision according to the record in the fishing logbook)

Produktu piedāvāšanas veids

Type of products offer

Produkta piegādes vieta, ja to izņem no apgrozības

Product destination in case of withdrawal

Piezīmes*

Notes*

         
         
         
         

Piezīme. * Norāda produktu minimālo izmēru/* Specify the minimum product size.

Pārdēvēja dati
Seller's data

 

Pircēja dati
Buyer's data

 

 

 

Pārdevēja nosaukums
Name of seller

 

Pircēja nosaukums
Name of buyer

 

 

 

Tā kuģa reģistrācijas numurs, no kura produkti izkrauti pārdošanai
Registration number of vessel from which products were landed for sale

 

Vārds, uzvārds, paraksts
Name, surname, signature

 

  

Kuģa īpašnieka vai kapteiņa vārds, uzvārds
Name and surname of the vessel's owner or master

  

 

  

Vārds, uzvārds, paraksts
Name, surname, signature

  
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

5.pielikums

Ministru kabineta
2015.gada 24.marta
noteikumiem Nr.141
Izkrauto zvejas produktu paraugu ņemšanas plāns

I. Vispārīgie jautājumi

1. Paraugu ņemšanas plāna mērķis ir nodrošināt pareizu zvejas produktu svēršanu, tos izkraujot.

2. Šajā plānā iekļautos nosacījumus piemēro zvejas produktu izkraušanai, ko veic Latvijā no Eiropas Savienības dalībvalstu zvejas kuģiem.

3. Šajā plānā iekļautos nosacījumus nepiemēro tādiem zvejas produktu daudzumiem, kurus no zvejas kuģa tieši pārdod patērētājiem mazumtirdzniecībā, ja šie daudzumi nepārsniedz 30 kilogramu dienā, vai kurus izmanto pašpatēriņam.

4. Lai noteiktu zvejas produktu apjomu, visus zvejas produktus sver uz Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā verificētiem svariem, ievērojot paraugu ņemšanas plānā noteikto metodiku.

5. Svēršanu veic izkraušanas laikā pirms zvejas produktu pirmās pārdošanas, pārvietošanas uzglabāšanai vai transportēšanas saistībā ar pirmo pārdošanu.

6. Par zvejas produktu svēršanu un šī plāna izpildi atbildīgs ir pirmais zivju pircējs vai persona, kas atbildīga par zvejas produktu glabāšanu vai transportēšanu pirms pirmās pārdošanas.

7. Svēršanā iegūto skaitli izmanto, aizpildot izkraušanas deklarācijas, transportēšanas dokumentu, pārdošanas zīmes, pārņemšanas deklarācijas vai piekrastes zvejas žurnālus.

8. Latvijas kompetentā iestāde attiecībā uz svēršanas kontroli atbilstoši plānam ir Valsts vides dienests.

9. Valsts vides dienests var pieprasīt, lai katru pirmo reizi Latvijas zvejas ostās izkrauto zvejas produktu daudzumu pirms to transportēšanas no izkraušanas vietas nosver amatpersonu klātbūtnē.

10. Valsts vides dienestam pastāvīgi ir brīva piekļuve svēršanas sistēmām, svēršanas datu reģistriem, rakstiskajām deklarācijām un visām telpām, kurās glabā vai apstrādā zvejas produktus.

11. Šī plāna ietvaros ar reģistrētiem pirmajiem zivju pircējiem saprot fiziskas vai juridiskas personas, kurām saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem izsniegta Zemkopības ministrijas pirmā zivju pircēja reģistrācijas apliecība.

II. Svaigo zvejas produktu svēršana

12. Reģistrētie pirmie zivju pircēji vai personas, kuras ir atbildīgas par svaigu zvejas produktu glabāšanu vai transportēšanu pirms pirmās pārdošanas, reģistrē datus par svēršanu svaigo zvejas produktu svēršanas datu reģistrā saskaņā ar šī plāna 4. tabulu.

13. Par katras zvejas produktu sugas svēršanu aizpilda atsevišķu reģistra lapu. Par jaukto sugu nozveju svēršanu, ja tās izkrauj nešķirotas, aizpilda vienu svēršanas reģistra lapu.

14. Jauktajās nozvejās zvejas produktu sugu apjomu nozvejā nosaka, ņemot paraugus no vairākām vietām lomā. Paraugu skaitu nosaka atkarībā no nozvejas apmēra saskaņā ar 1. tabulu. Katra parauga svars ir vismaz 2 kilogrami zvejas produktu. Sugas sastāva procentu nozvejā aprēķina kā vidējo procentuālo lielumu katrai no sugām no atsevišķu paraugu procentu summas.

1. tabula

Nozvejas apjoms

Paraugu skaits (ne mazāk kā)

Mazāk par 1 tonnu

1

1–20 tonnas

3

20–40 tonnas

5

Vairāk par 40 tonnām

7

15. Ja svēršanu veic uz transportiera lentes, tā ir aprīkota ar redzamu skaitītāju, kas reģistrē kopējo summāro svaru. Skaitītāja rādījumu reģistrē svēršanas sākumā, kopējo summāro svaru – svēršanas beigās. Par svēršanu atbildīgā fiziskā vai juridiskā persona reģistrē svēršanas datu reģistrā visus ar svērējsistēmas lietošanu saistītos datus.

16. Ja zvejas produkti tiek izkrauti kastēs vai konteineros, minimālais sveramo kastu skaits atbilst 2. tabulai:

2. tabula

Izkrauto kastu skaits (pa sugām)

Sveramo kastu vai konteineru skaits

0–25

2

25–50

5

50–100

6

100–200

7

Katras turpmākās 100

4

17. Svēršanā iegūto skaitli izmanto, aizpildot šī plāna 4. tabulā minēto svaigo zvejas produktu svēršanas datu reģistru, kā arī 7. punktā norādītos dokumentus.

18. Reģistrētie pirmie zivju pircēji vai personas, kuras ir atbildīgas par zvejas produktu glabāšanu vai transportēšanu pirms pirmās pārdošanas, šī plāna 4. tabulā minētos svaigo zvejas produktu datu reģistrus glabā trīs gadus.

19. Pēc Valsts vides dienesta amatpersonu pieprasījuma svēršana notiek dienesta pārstāvju klātbūtnē.

III. Ledus un ūdens

20. Reģistrētie pirmie zivju pircēji vai personas, kuras ir atbildīgas par zvejas produktu glabāšanu vai transportēšanu pirms pirmās pārdošanas, pirms svēršanas nodrošina, lai zvejas produkti būtu attīrīti no ledus, ciktāl tas iespējams, nenodarot bojājumus un nepasliktinot zvejas produktu kvalitāti.

21. Piemērotais kopējā svara samazinājums ūdens un ledus svara atņemšanas dēļ nedrīkst pārsniegt 2 % no zvejas produktu sākotnējā kopējā svara ar ūdeni un ledu. Ūdens un ledus svara dēļ piemēroto samazinājumu procentos ieraksta svēršanas datu reģistrā kopā ar atņemtā ūdens un ledus svara norādi.

22. Sugām, kas nav pelaģiskās sugas, svara samazinājumu saistībā ar ūdens un ledus svara atņemšanu nepiemēro.

IV. Saldētu zvejas produktu svēršana

23. Reģistrētie pirmie zivju pircēji vai personas, kuras ir atbildīgas par zvejas produktu glabāšanu vai transportēšanu pirms pirmās pārdošanas, reģistrē datus par saldētu zvejas produktu katra izkrāvuma svēršanu saldēto zvejas produktu svēršanas datu reģistrā saskaņā ar šī plāna 5. tabulu.

24. Ja sver kastēs vai blokos izkrautus saldētus zvejas produktus, to svaru nosaka pa sugām un attiecīgā gadījumā pa sagatavošanas veidiem, kastu vai bloku kopējo skaitu reizinot ar zvejas produktu vidējo tīrsvaru vienā kastē vai blokā, kas aprēķināts saskaņā ar 3. tabulu.

3. tabula

Partijas lielums (kastu vai bloku skaits)

Paraugu lielums (paliktņu skaits)

5 000 vai mazāk

3

5 001–10 000

4

10 001–15 000

5

15 001–20 000

6

20 001–30 000

7

30 001–50 000

8

Vairāk par 50 000

9

25. Par katras zvejas sugas produktu svēršanu aizpilda atsevišķu reģistra lapu.

26. Vidējo saldētu zvejas produktu svaru vienā kastē vai blokā nosaka atsevišķi pa zvejas produktu sugām, izmantojot 3. tabulu un, ja nepieciešams, ņemot vērā sagatavošanas veidu. Paraugus atlasa pēc nejaušības principa.

27. Nosver katru parauga paliktni ar kastēm vai blokiem. Lai aprēķinātu viena paliktņa vidējo bruto svaru katrai sugai un, ja nepieciešams, ņemot vērā sagatavošanas veidu, visu paraugā iekļauto paliktņu kopējo bruto svaru dala ar paraugā iekļauto paliktņu kopējo skaitu.

28. Lai aprēķinātu katras sugas tīrsvaru vienā kastē vai blokā un, ja nepieciešams, ņemot vērā sagatavošanas veidu, no šā pielikuma 26. punktā minētā parauga paliktņu vidējā bruto svara atskaita:

28.1. vienas kastes vai bloka vidējo taras svaru, kas atbilst ledus un kartona, plastmasas vai cita iepakojuma materiāla svaram, reizinātu ar kastu vai bloku skaitu uz paliktņa. Taras svars vienai kastei vai blokam nav lielāks par 1,5 kg;

28.2. izkraušanā un paraugā izmantoto tukšo paliktņu vidējo svaru.

29. Izmantojot šā pielikuma 28. punktā noteikto metodiku, aprēķina katras sugas tīrsvaru vienam paliktnim, dalot ar kastu skaitu uz paliktņa.

30. Svēršanā iegūto skaitli izmanto, aizpildot šī plāna 5. tabulā minēto saldēto zvejas produktu svēršanas datu reģistru, kā arī šā pielikuma 7. punktā minētos dokumentus, uz kuriem tas ir attiecināms.

31. Reģistrētie pirmie zivju pircēji vai personas, kuras ir atbildīgas par zvejas produktu glabāšanu vai transportēšanu pirms pirmās pārdošanas, saldētu zvejas produktu svēršanas datu reģistrus glabā trīs gadus.

32. Pēc Valsts vides dienesta amatpersonu pieprasījuma svēršana notiek dienesta pārstāvju klātbūtnē.

V. Svēršanas riska analīze

33. Valsts vides dienesta amatpersonu klātbūtni zvejas produktu svēršanā nodrošina, izkraujot zvejas kuģi, ja:

33.1. ir aizdomas, ka kuģis, kas ieguvis zvejas produktus, ir iesaistījies nelegālā, neregulētā vai nereģistrētā zvejā;

33.2. kuģim jau iepriekš ir bijis piemērots sods par iesaistīšanos nelegālā, neregulētā vai nereģistrētā zvejā;

33.3. kuģim piešķirto soda punktu skaits ir vairāk nekā 40.

VI. Svēršanas datu novērtēšana un validācija

34. Valsts vides dienesta amatpersonas pieprasa pārsvērt zvejas produktus, ja:

34.1. svēršana nav veikta uz Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā verificētiem svariem un nav ievērota paraugu ņemšanas plānā noteiktā metodika;

34.2. ir konstatētas neatbilstības, savstarpēji salīdzinot zvejas dokumentos minēto informāciju ar zivju pirmās pirkšanas, uzglabāšanas vai transporta dokumentos minēto.

35. Lai nodrošinātu šā pielikuma 34.2. apakšpunktā minētās prasības, Valsts vides dienesta amatpersonas informācijas sistēmā pārbauda iegūtos zvejas datus, kuģim pieejamos zvejas limitus konkrētām zvejas produktu sugām, kā arī ar pirmo pārdošanu, uzglabāšanu vai transportēšanu saistīto dokumentāciju.

4. tabula

Svaigo zvejas produktu svēršanas datu reģistrs

1.Svēršanas datums (dd. mm. gggg.) 
2.Nosvērto zvejas produktu daudzuma izcelsmes zvejas kuģa ārējās identifikācijas numurs un vārds 
3.Sugas FAO trīsburtu kods 
4.Nosvērto zvejas produktu sagatavošanas veids 
5.Vienas taras vienības svars (kg) 
6.Svēršanas rezultāts – produkta svara kilogramos 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.Vidējais svars vienā taras vienībā (kg) 
8.Nosvērto taras vienību skaits (gab.) 
9.Kopējais taras vienību skaits (gab.) 
10.Kopējais zvejas produktu svars (kg)
(7. x 9. aile)
 
11.Ūdens un ledus noņemšanas dēļ piemērotais procentuālais samazinājums 
12.Zvejas produktu sugu paraugu ņemšana zvejas sastāva noteikšanai nozvejā*

Suga

Procentuālais apjoms paraugā

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

vidējais

        
        
        
        
Svaru nosaukums un sertifikāta numurs 
Svēršanu veica
(uzņēmuma nosaukums, atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts)
 

Piezīme. * Aizpilda tikai par jauktām nozvejām.

5. tabula

Saldēto zvejas produktu svēršanas datu reģistrs

1.Svēršanas datums (dd. mm. gggg.) 
2.Tā kuģa vārds un ārējās reģistrācijas burti un numurs, no kura izkrauti zvejas produkti 
3.Izkrauto zvejas produktu sugas un sagatavošanas veids 
 
 
4.Vidējais svars vienā kastē vai blokā bruto (kg) 
5.Kastu vai bloku skaits uz viena paliktņa (gab.) 
6.Katra paraugā esošā zvejas produktu paliktņa svars bruto (kg) 
  
 
 
 
 
 
7.Paliktņu ar zvejas produktiem vidējais svars bruto (kg) 
8.Vienas kastes taras svars (kg) 
9.Tukša paliktņa vidējais svars (kg) 
10.Kopējais paliktņu skaits (gab.) 
11.Kopējais kastu skaits (gab.) 
12.Izkrauto zvejas produktu svars (kg)
(4. x 5. x 10.) – (9. x 10.) – (8. x 11.)
 
13.Zvejas produktu sugu paraugu ņemšana sugu sastāva noteikšanai*

Suga

Procentuālais apjoms paraugā

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

vidējais

        
        
        
        
Svaru nosaukums un sertifikāta numurs 
Svēršanu veica:
(uzņēmuma nosaukums, atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts)
 

Piezīme. * Aizpilda tikai par jauktām nozvejām.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

6.pielikums

Ministru kabineta
2015.gada 24.marta
noteikumiem Nr.141
Zvejas un jūras akvakultūras produktu izsekojamības dokumenta paraugs

1. Izsekojamības dokumenta un zvejas un jūras akvakultūras produktu partijas unikālais Nr. ______. Numuru nedrīkst piešķirt atkārtoti. Apvienojot vai sadalot produktu partijas, tām jāpiešķir jauns numurs.
Fisheries and marine aquaculture product traceability certificate ID. ID number is unique, never to be repeated, if divided in lots then new ID number should be used.

2. Operatora nosaukums
vai vārds, uzvārds
 
Designation or name, surname
of the operator
 

3. Operatora adrese
Address of the operator
 

4. Zivju pircēja
reģistrācijas numurs1
 5. Pārdošanas zīmes
numurs1
 
Fish buyer`s
registration number
 Sales note number 

6. Sugas FAO
trīsburtu kods
 7. Produktu svars
neto (kg)
 
FAO alpha-3 code
of the species
 Product net weight
(kg)
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Informācija gala patērētājiem2/Information for end consumers

9. Nozvejas ģeogrāfiskais apgabals
(ICES, NAFO rajons, apakšrajons,
atbilstoši zvejas žurnālam)
 
Geographical catch area
(ICES, NAFO fishing division or subdivision
according to the record in the fishing logbook)
 

10. Ražošanas metode3
Production method
 11. Nozvejots jūrā
Caught in a sea
 12. Jūras akvakultūra
Marine aquaculture

13. Vai produktu partijā ietilpstošie produkti iepriekš ir tikuši sasaldēti? Jāatzīmē tikai tad, ja produktu partija vai tās daļa ir tikusi sasaldēta.
Have products in the lot been previously? Should be specified only if the lot or part of it was frozen

14. Sugas komerciālais nosaukums
Commercial name of the species
 

15. Sugas zinātniskais nosaukums
Scientific name of the species
 

16. Aizpilda produkta saņēmējs/To be filled out by operator receiving the product

17. Ja produkts tiek nosūtīts tālāk
bez izmaiņām, jaunais partijas numurs4
 
ID number of the new lot, in case lot
is shipped further without any changes
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. Aizpilda, partiju apvienojot/To be filled out only in the case lots are merged

19. Pievienots produktu partijai ar numuru5
Included with the lot number
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. Aizpilda, partiju sadalot/To be filled out only in the case lot is split

21. Sadalīts ____________ (skaits) produktu partijās5
Split in ______ (number) of lots

22. Jaunizveidoto partiju numuri5
Numbers of newly created lots
 

Piezīmes.
1 Obligāti aizpilda produktu partijas operators, kas produktu partiju iegādājies pirmās pirkšanas darījumā.
2 Informāciju, kas paredzēta gala patērētājam (9.–15. aile), produktu partiju operators aizpilda katrā izsekojamības dokumentā. Tā saglabājas nemainīga visā transportēšanas un uzglabāšanas laikā, izņemot 13. aili, kurā izdara atzīmi, ja visa produktu partija vai tās daļa ir tikusi iepriekš sasaldēta.
3 Atzīmē atbilstošo atbildi (11. vai 12. aile).
4 Aizpilda produktu partijas operators pēc produktu partijas saņemšanas, norādot jaunā produktu izsekojamības dokumenta numuru, kas tiks pievienots produktu partijai, veicot piegādi nākamajam operatoram.
5 Produktu partijas apvienojot vai sadalot, produktu partijas operators attiecīgi aizpilda saņemtā produkta izsekojamības dokumentu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

7.pielikums

Ministru kabineta
2015.gada 24.marta
noteikumiem Nr.141
Zvejas un akvakultūras produktu transportēšanas dokuments
Fishery and Aquaculture Products Transportation Document

Saskaņā ar izkraušanas sadaļu zvejas kuģa zvejas žurnālā Nr. _________
According to the landing Section of the fishing vessels Logbook No

Iekraušanas vieta un datums 
Place and date of loading 

Transportēšanas mērķis:
Objective of transportation
pārdošanai*
for sale*
uzglabāšanai*
for storage*
apstrādei
for processing
 

(vieta, adrese/place, address)


Saņēmēja nosaukums galamērķī 
The name of the consignee at destination 

Zvejas un akvakultūras produktu suga

Fishery and aquaculture products species

Zvejas un akvakultūras produktu svaiguma kategorija (ekstra, A, B)

Fishery and aquaculture products freshness category (Extra, A, B)

Zvejas un akvakultūras produktu lieluma kategorija (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 8)

Fishery and aquaculture products size category (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 8)

Svars (kg)

Weight (kg)

Nozvejas vieta (ICES, NAFO zvejas rajons vai apakšrajons atbilstoši ierakstam zvejas žurnālā)

Geographical area of origin (ICES, NAFO fishing division or subdivision according to the record in the fishing logbook)

Zvejas un akvakultūras produktu piedāvāšanas veids

Type of fishery and aquaculture products offer

Piezīmes**

Notes

       
       
       

Piezīmes.
1. * Par zvejas un akvakultūras produktu pārdošanu pēc to nonākšanas galamērķī vai pārdošanu pēc to uzglabāšanas iesniedz pārdošanas zīmi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
After fishery and aquaculture products arrival at destination and sale or sale after its storage, the sales note should be submitted according to the procedures set in regulatory enactments.
2. ** Norāda minimālo zvejas un akvakultūras produktu izmēru.
Specify the minimum fishery and aquaculture products size.

Zvejas un akvakultūras produktu nosūtītāja (zvejnieka) dati
Fishery and aquaculture products supplier's (fisher's) data

 

Zvejas un akvakultūras produktu pārvadātāja dati
Fishery and aquaculture products transporter's data

 

 

 

Zvejas un akvakultūras produktu nosūtītāja nosaukums
Name of the fishery and aquaculture products supplier

 

Zvejas un akvakultūras produktu transportētāja nosaukums
Name of the fishery and aquaculture products transporter

 

 

 

Tā kuģa reģistrācijas numurs, no kura zivis izkrautas transportēšanai
Registration number of vessel from which fish was landed for transportation

 

Pārvadāšanas transportlīdzekļa identifikācijas numurs
Identification number of the transport vehicle

 

 

 

Kuģa īpašnieka vai kapteiņa vārds, uzvārds
Name and surname of the vessel's owner or master

 

Vārds, uzvārds, paraksts
Name, surname and signature

 

  

Vārds, uzvārds, paraksts
Name, surname and signature

  
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 141Pieņemts: 24.03.2015.Stājas spēkā: 02.04.2015.Zaudē spēku: 23.02.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 65, 01.04.2015. OP numurs: 2015/65.1
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
273190
02.04.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)