Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2015. gada 24. marta noteikumus Nr. 141 "Zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.503

Rīgā 2009.gada 2.jūnijā (prot. Nr.37 25.§)
Noteikumi par zivju izkraušanas kontroli un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudi
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 13.panta pirmās daļas 4. un 5.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā kontrolē nozvejoto zivju izkraušanu un pārbauda zivju tirdzniecības un transporta objektus, kā arī noliktavas un ražošanas telpas.

2. Šo noteikumu izpildi atbilstoši kompetencei kontrolē Vides ministrijas Valsts vides dienests (turpmāk – Valsts vides dienests).

II. Nozvejas izkraušanas dokumentācijas iesniegšanas kārtība

3. Kuģa kapteinis pēc nozvejoto zivju izkraušanas ne vēlāk kā 48 stundu laikā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par rūpniecisko zveju iesniedz Valsts vides dienestā zvejas žurnālu un tajā ietverto zivju izkraušanas deklarāciju, bet tā kuģa kapteinis, uz kura kuģa jūrā ir pārkrautas zivis, papildus zvejas žurnālam ne vēlāk kā 48 stundu laikā pēc izkraušanas pabeigšanas iesniedz pārskatu par zivju pārkraušanu vai pieņemšanu jūrā (1.pielikums) un zvejas žurnāla ailē “Zvejas vieta” ieraksta “Skatīt pārskatu pielikumā”.

III. Zivju pircēju reģistrācija

4. Jūrā nozvejoto zivju pirmo pirkšanu veic reģistrēti zivju pircēji, kuri Zemkopības ministrijā ir saņēmuši zivju pircēja reģistrācijas apliecību (2.pielikums), kas ir derīga trīs gadus no tās izdošanas dienas. Prasība neattiecas uz gadījumiem, kad zvejnieks pārdod zivis mazumtirdzniecībā fiziskām personām vai tās tiek iegādātas valsts institūciju veicamo pētījumu un analīžu vajadzībām.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1541 redakcijā)

5. Lai saņemtu zivju pircēja reģistrācijas apliecību, pretendents Zemkopības ministrijā iesniedz iesniegumu zivju pircēja reģistrācijai (3.pielikums), kuram pievieno informāciju par gada laikā plānoto zivju pirmās pirkšanas darījumu skaitu.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1541 redakcijā)

6. Zemkopības ministrija 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 5.punktā minētā iesnieguma un informācijas saņemšanas izsniedz pretendentam zivju pircēja reģistrācijas apliecību un piešķir valsts informācijas sistēmas "Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma" (turpmāk – informācijas sistēma) lietotāja identifikatoru. Izsniedzot zivju pircēja reģistrācijas apliecību, zivju pircējam piešķir noteiktu skaitu unikālu secīgas kārtības numuru, kurus izmanto katra atsevišķa zivju pirmās pirkšanas darījuma reģistrācijai. Numuru skaits ir trīs reizes lielāks, nekā norādīts zivju pircēja reģistrācijai iesniegtajā informācijā par viena gada laikā plānoto zivju pirmās pirkšanas darījumu skaitu.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1541 redakcijā)

7. Zemkopības ministrija nosūta Valsts vides dienestam reģistrēto zivju pircēju sarakstu un informāciju par katram zivju pircējam piešķirtajiem unikālajiem numuriem zivju pircēja pirmās pirkšanas darījumu reģistrācijai, kā arī par tam piešķirto informācijas sistēmas lietotāja identifikatoru un pastāvīgi aktualizē minētā saraksta informāciju.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1541)

8. Zemkopības ministrija atsaka zivju pircēja reģistrācijas apliecības izsniegšanu, ja:

8.1. zivju pircēja reģistrācijas apliecība iepriekšējā derīguma termiņa laikā ir anulēta;

8.2. zivju pircējam ir nodokļu, nodevu vai citu obligāto maksājumu parāds valsts budžetā.

(MK 22.02.2011. noteikumu Nr.142 redakcijā, kas grozīta ar MK 31.01.2012. noteikumiem Nr.89)

8.1 Zemkopības ministrija, pamatojoties uz Valsts vides dienesta sniegto informāciju, aptur attiecīgās zivju pircēja reģistrācijas apliecības darbību uz vienu gadu, ja zivju pircējs ir:

8.1 1. izdarījis smagu pārkāpumu šo noteikumu 10.punktā minētā tiesību akta izpratnē;

8.1 2. vairāk nekā trīs reizes gada laikā pārkāpis šo noteikumu 10.punktā minētā tiesību akta prasības.

(MK 31.01.2012. noteikumu Nr.89 redakcijā)

8.2 Zemkopības ministrija anulē zivju pircēja reģistrācijas apliecību, ja tās darbība derīguma termiņa laikā ir apturēta divas reizes.

(MK 31.01.2012. noteikumu Nr.89 redakcijā)

9. Zemkopības ministrijas lēmumu par zivju pircēja reģistrācijas apliecības apturēšanu, anulēšanu vai atteikumu reģistrēt zivju pircēju var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(MK 31.01.2012. noteikumu Nr.89 redakcijā)

IV. Zivju pirmās pirkšanas un nozvejas izkraušanas dokumentu datu ievadīšana informācijas sistēmā un to glabāšanas kārtība

10. Pēc zivju pirmās pirkšanas darījuma (arī darījuma, kas notiek pēc zivju transportēšanas no to izkraušanas vietas uz citu zivju pirmās pirkšanas vietu) Zemkopības ministrijā reģistrētie zivju pircēji atbilstoši Padomes 2009.gada 20.novembra Regulas (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem, un groza Regulas (EK) Nr. 847/96, (EK) Nr. 2371/2002, (EK) Nr. 811/2004, (EK) Nr. 768/2005, (EK) Nr. 2115/2005, (EK) Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) Nr. 509/2007, (EK) Nr.676/2007, (EK) Nr.1098/2007, (EK) Nr.1300/2008 un (EK) Nr.1342/2008, un atceļ Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1627/94 un (EK) Nr. 1966/2006, 62. un 63.pantā noteiktajām prasībām iesniedz Valsts vides dienestā pārdošanas zīmi (4.pielikums) vai, iz­mantojot zivju pircēja reģistrācijas laikā piešķirto lietotāja identifikatoru, ievada pārdošanas zīmes datus informācijas sistēmā. Aizpildot pārdošanas zīmi vai ievadot attiecīgos datus informācijas sistēmā, zivju pirmās pirkšanas darījumus numurē secīgā kārtībā, izmantojot Zemkopības ministrijas piešķirtos unikālos zivju pirmās pirkšanas darījuma reģistrācijas numurus.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1541; MK 22.02.2011. noteikumiem Nr.142)

10.1 Valsts vides dienests divu nedēļu laikā pēc pārdošanas zīmju datu saņemšanas no Zemkopības ministrijā reģistrētiem zivju pircējiem nodrošina šo datu ievadīšanu informācijas sistēmā.

(MK 31.01.2012. noteikumu Nr.89 redakcijā)

11. Zvejas žurnāla un tajā ietvertās zivju izkraušanas deklarācijas datus, kā arī pārdošanas zīmju datus Valsts vides dienests glabā elektroniski. Valsts vides dienests minētos datus ievada informācijas sistēmā, izņemot tos pārdošanas zīmju datus, kurus, izmantojot informācijas sistēmas lietotāja identifikatoru, ir ievadījuši zivju pircēji.

12. Valsts vides dienests pēc šo noteikumu 11.punktā minēto zvejas žurnālu datu ievadīšanas informācijas sistēmā zvejas žurnālus nodod valsts zinātniskajam institūtam "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts" (turpmāk – institūts). Institūts tos izmanto Latvijas Nacionālās zivsaimniecības datu vākšanas programmas vajadzībām.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1541 redakcijā)

13. Institūts zvejas žurnālu un zvejas žurnāla iesniedzējs tā kopiju glabā piecus gadus.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1541)

14. Valsts vides dienests saņemtās zivju pirmās pirkšanas zīmes glabā četrus gadus, bet zivju pārdevēji un pircēji zivju pirmās pirkšanas zīmju kopijas glabā trīs gadus pēc zivju pārdošanas.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1541 redakcijā)

V. Zivju tirdzniecībā iesaistīto objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaude

15. Pārbaudot zivju tirdzniecības objektus, Valsts vides dienesta amatpersonas pārbauda:

15.1. zivju iepirkumu apliecinošus dokumentus un citus dokumentus, kas apliecina zivju ieguvi;

15.2. zivju daudzuma atbilstību ierakstiem preču reģistrācijas žurnālā.

16. Pārbaudot zivju apstrādes vai pārstrādes vietas, kā arī zivju uzglabāšanas vietas (noliktavas), Valsts vides dienesta amatpersonas pārbauda zivju daudzuma atbilstību pavadzīmēm vai citiem iepirkumu apliecinošiem dokumentiem un ierakstiem preču reģistrācijas žurnālā.

VI. Zivju transportēšanas kontrole, zivju transportēšanas dokumentu aprite un glabāšana

17. Pārbaudot transportlīdzekli, kurā pārvadā zivis, Valsts vides dienesta amatpersonas pārbauda kravas atbilstību kravas dokumentācijai, kā arī zivju transportēšanas dokumenta (5.pielikums) ierakstam, ja zivis pēc izkraušanas tiek transportētas uz citu zivju pirmās pirkšanas vietu vai arī to uzglabāšanas vai apstrādes vietu.

18. Zivju transportēšanas dokumenta kopiju pēc zivju transportēšanas nodod zivju pirmajam pircējam vai zivju uzglabātājam, vai apstrādātājam. Zivju nosūtītāji zivju transportēšanas dokumenta oriģinālu, bet attiecīgie zivju pircēji, uzglabātāji vai apstrādātāji – šā dokumenta kopiju glabā vienu gadu pēc zivju transportēšanas.

19. Lai nodrošinātu Padomes 2008.gada 29.septembra Regulas (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju, un ar ko groza Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1936/2001 un (EK) Nr. 601/2004, un ar ko atceļ Regulas (EK) Nr. 1093/94 un (EK) Nr. 1447/1999 (turpmāk – Regula Nr. 1005/2008), 12.panta 1.punkta prasības:

19.1. Zemkopības ministrija apstiprina atbilstoši Regulas Nr. 1005/2008 II pielikumam noformēta nozvejas sertifikāta datu atbilstību Latvijas zvejnieku veiktajām nozvejām;

19.2. importētājs Valsts vides dienestā iesniedz nozvejas sertifikātu, bet eksportētājs – reeksporta sertifikātu atbilstoši Regulas Nr. 1005/2008 14., 16. un 21.pantam;

19.3. Valsts vides dienests pārbauda nozvejas sertifikāta un reeksporta sertifikāta datus, ja nepieciešams, tos verificē un pieņem lēmumu par to atbilstību Regulas Nr. 1005/2008 18.panta 1. un 2.punktā noteiktajām prasībām, ievērojot 20.panta 1. un 2.punktā un 22.panta 1.punktā minēto informāciju;

19.4. Valsts vides dienests šo noteikumu 19.3.apakšpunktā norādīto lēmumu paziņo Valsts ieņēmumu dienestam;

19.5. Valsts ieņēmumu dienests veic šo noteikumu 19.2.apakšpunktā minēto dokumentu esības kontroli robežkontroles punktos;

19.6. Valsts vides dienests un Valsts ieņēmumu dienests šo noteikumu 19.4. un 19.5.apakšpunktā minēto darbību nodrošināšanai noslēdz starpresoru vienošanos, kurā paredz informācijas apmaiņas kārtību.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1541)

VII. Noslēguma jautājums

20. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 27.februāra noteikumus Nr.85 “Noteikumi par zivju izkraušanas kontroli un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudi” (Latvijas Vēstnesis, 2001, 35.nr.; 2003, 147.nr.; 2004, 69.nr.; 2006, 190.nr.).

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 2.jūnija noteikumiem Nr.503

KN503P1_PAGE_1.JPG (89757 bytes)

KN503P1_PAGE_2.JPG (23390 bytes)

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 2.jūnija noteikumiem Nr.503

(Pielikums MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1541 redakcijā)

3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 2.jūnija noteikumiem Nr.503

(Pielikums MK 31.01.2012. noteikumu Nr.89 redakcijā)

Zivju pircēja reģistrācijas iesnieguma paraugs

Zemkopības ministrijai

Zivju pircēja reģistrācijas iesniegums

 

(iesniedzēja nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs)

 

 

(juridiskā adrese, tālruņa numurs)

 

lūdz Zemkopības ministriju reģistrēt minēto juridisko personu kā zivju pircēju un izsniegt zivju pircēja reģistrācijas apliecību.

Iesniedzēja pārstāvis (valdes loceklis vai pilnvarota persona)

 

(vārds, uzvārds, personas kods, amats)

 

Pielikumā pievienoti šādi dokumenti (atbilstošo atzīmēt ar "X"):

1. Ārvalstu komersanta reģistrācijas apliecības kopija, kas izsniegta tā mītnes valstī 
2. Valsts ieņēmumu dienesta vai līdzvērtīgas nodokļu administrācijas iestādes citā valstī izsniegta izziņa par to, ka iesniedzējam nav nodokļu parādu* 
3. Informācija par gada laikā plānoto zivju pirmās pirkšanas darījumu skaitu 

 

   

(datums**)

 

(iesniedzēja pārstāvja vārds, uzvārds un paraksts**)

Z.v.**

Piezīmes.

1. * Valsts ieņēmumu dienesta izziņas iesniegšana nav obligāta, bet iesniedzējam ir tiesības to darīt, lai paātrinātu zivju pircēja reģistrācijas apliecības izsniegšanas procedūru.

2. ** Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 2.jūnija noteikumiem Nr.503

(Pielikums grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.686)

KN503P4_PAGE_1.JPG (73497 bytes)

KN503P4_PAGE_2.JPG (25259 bytes)

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
5.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 2.jūnija noteikumiem Nr.503

KN503P5_PAGE_1.JPG (94342 bytes)

KN503P5_PAGE_2.JPG (54335 bytes)

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par zivju izkraušanas kontroli un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 503Pieņemts: 02.06.2009.Stājas spēkā: 11.06.2009.Zaudē spēku: 02.04.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 90, 10.06.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
193116
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-01.04.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-01.04.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.02.2012","iso_value":"2012\/02\/03","content":"<font class='s-1'>03.02.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.02.2011","iso_value":"2011\/02\/26","content":"<font class='s-1'>26.02.2011.-02.02.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-25.02.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.06.2009","iso_value":"2009\/06\/11","content":"<font class='s-1'>11.06.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)