Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.131

Rīgā 2015.gada 24.martā (prot. Nr.16 27.§)
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Ražošanas un tirdzniecības plāni"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā zivsaimniecības attīstības pasākumā "Ražošanas un tirdzniecības plāni" (turpmāk – atbalsta pasākums) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 (turpmāk – regula Nr. 1379/2013), kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 (turpmāk – regula Nr. 508/2014).

2. Projektu iesniegumu pieņemšanu izsludina, projektu iesniegumus iesniedz, vērtē un atlasa, lēmumu pieņem un paziņo saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem.

3. Atbalsta pretendents ir saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritērijiem, darbības nosacījumiem un darbības kontroli atzīta ražotāju organizācija.

4. Atbalsta pasākumā publisko finansējumu piešķir par regulas Nr. 1379/2013 28. pantā minētā ražošanas un tirdzniecības plāna izstrādes un īstenošanas izdevumiem pēc tam, kad ir apstiprināts gada ziņojums par ražošanas un tirdzniecības plāna īstenošanu (turpmāk – gada ziņojums), kas sagatavots un apstiprināts atbilstoši normatīvajiem aktiem par zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritērijiem, darbības nosacījumiem un darbības kontroli.

II. Publiskā finansējuma apmērs

5. Publisko finansējumu piešķir 75 procentu apmērā no attiecināmajām izmaksām, kas saistītas ar ražošanas un tirdzniecības plāna izstrādi un tajā iekļauto pasākumu īstenošanu, bet nepārsniedzot trīs procentus no atbalsta pretendenta biedru iepriekšējos trijos kalendāra gados tirgū laistās produkcijas gada vidējās vērtības. Publisko finansējumu:

5.1. izmaksā pilnā apmērā, ja atbilstoši gada ziņojumam ražošanas un tirdzniecības plāna rezultatīvie rādītāji kopumā vidēji sasniedz vismaz 70 procentus;

5.2. samazina par 15 procentiem par katriem 10 procentiem, par kuriem nav sasniegti ražošanas un tirdzniecības plāna rezultatīvie rādītāji, ja atbilstoši gada ziņojumam ražošanas un tirdzniecības plāna rezultatīvie rādītāji kopumā vidēji nesasniedz 70 procentus.

6. Lauku atbalsta dienests publisko finansējumu izmaksā mēneša laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

III. Atbalstāmie pasākumi, kā arī attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

7. Atbalstāmi ir šo noteikumu 8., 9. un 10. punktā minētie pasākumi, kas saistīti ar regulas Nr. 1379/2013 7. pantā minēto mērķu īstenošanu.

8. Atbalstu var saņemt šādi saskaņā ar zvejas produktu ražotāju organizāciju ražošanas un tirdzniecības plāniem īstenoti pasākumi:

8.1. ilgtspējīgas zvejas darbību veicināšana:

8.1.1. ražotāju organizācijas biedriem sniegto zvejas iespēju kopīga pārvaldīšana, pamatojoties uz pārvaldības noteikumiem, kas piemērojami dažādiem krājumiem, zvejniecībai un zvejas apgabaliem;

8.1.2. dialoga un sadarbības koordinēšana ar attiecīgām zinātniskām organizācijām zvejniecības jomā, kā arī sadarbība tādu zinātnisku ieteikumu izstrādē, uz kuru pamata pieņem lēmumus par zvejas resursu pārvaldību;

8.1.3. tādu zinātnisku un tehnisku kampaņu sagatavošana un vadīšana, kuru mērķis ir papildināt zināšanas par resursiem, ietekmi uz ekosistēmu un ilgtspējīgu zvejas metožu izstrādi;

8.1.4. pētījumu veikšana par jaunu pārvaldības pasākumu ietekmi;

8.1.5. ar darba drošību un drošību uz jūras saistīto riska faktoru noskaidrošana un kolektīvu riska novēršanas pasākumu īstenošana;

8.1.6. palīdzības sniegšana ražotāju organizācijas biedriem un to apmācība par regulējumu zvejniecības jomā, ilgtspējīgas zvejas prakses veicināšanu vai drošību uz kuģa;

8.1.7. līdzdarbība dažādās zvejniecības pārvaldības struktūrās valsts, reģionālā, Eiropas un starptautiskā mērogā;

8.1.8. viedokļu apmaiņas koordinēšana starp ražotāju organizācijām, tostarp no dažādām dalībvalstīm;

8.2. nevēlamās nozvejas novēršana un samazināšana:

8.2.1. zvejas prakses apzināšana un veicināšana, kas palīdz novērst un samazināt nevēlamu nozveju;

8.2.2. nevēlamas nozvejas novēršanas un samazināšanas plānu un kolektīvo darbību izstrādāšana un īstenošana;

8.2.3. nevēlamas nozvejas izmantošanas veidu noskaidrošana;

8.3. zvejas produktu izsekojamības nodrošināšana, veicinot patērētāju piekļuvi skaidrai un visaptverošai informācijai:

8.3.1. produktu izsekojamības metožu pilnveidošana;

8.3.2. ražotāju organizācijas biedru zināšanu papildināšana par produktu marķēšanu, tostarp par sertifikācijas procesu norisi, lai veicinātu obligātās un brīvprātīgās papildu informācijas sniegšanu saskaņā ar regulas Nr. 1379/2013 38. un 39. panta prasībām;

8.3.3. komunikācijas un patērētāju informēšanas pasākumu izvērtēšana;

8.3.4. komunikācijas un patērētāju informēšanas pasākumu sagatavošana un īstenošana;

8.4. nelegālas, nereģistrētas un neregulētas zvejas prakses izskaušana:

8.4.1. ražotāju organizācijas biedru apmācība un izglītošana;

8.4.2. zvejas novērotāju programmas un ražotāju organizācijas biedru darbības kontrole;

8.5. labāku nosacījumu panākšana organizācijas biedru zvejas produktu laišanai tirgū:

8.5.1. produkcijas noieta tirgu noskaidrošana un organizācijas biedru produkcijas piedāvājumu virzīšana, izņemot darbības, par kurām tiek saņemts atbalsts Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansētajā atbalsta pasākumā "Tirdzniecības pasākumi";

8.5.2. to zvejas produktu noteikšana, kuru realizācija atsevišķos gada periodos sagādā grūtības;

8.5.3. stratēģiju izstrādāšana produkcijas laišanai tirgū ar labākiem nosacījumiem;

8.5.4. brīvprātīga papildu informācijas sniegšana saskaņā ar regulas Nr. 1379/2013 39. pantu;

8.5.5. jaunu tirdzniecības metožu un rīku izstrādāšana un pilnveidošana;

8.5.6. palīdzības sniegšana ražotāju organizācijas biedriem un to apmācība tirgvedības metodēs;

8.6. ekonomiskās atdeves uzlabošana:

8.6.1. zinātnisku un tehnisku kampaņu sagatavošana un uzraudzība, lai samazinātu darbības izmaksas;

8.6.2. palīdzības sniegšana ražotāju organizācijas biedriem un to apmācība zvejniecības uzņēmējdarbības vadīšanā;

8.6.3. ar izmaksu uzskaiti saistītu pakalpojumu izveidošana ražotāju organizācijas biedriem;

8.7. tirgus stabilizēšana:

8.7.1. tirgus izpētes veicināšana, izņemot darbības, par kurām tiek saņemts atbalsts Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansētajā atbalsta pasākumā "Tirdzniecības pasākumi";

8.7.2. ražotāju organizācijas biedru zināšanu papildināšana par galvenajiem ekonomiskajiem virzītājspēkiem piegādes ķēdē;

8.7.3. praktiska atbalsta sniegšana ražotājiem, lai koordinētu informācijas apmaiņu ar patērētājiem un citiem dalībniekiem, īpaši ar apstrādātājiem, mazumtirgotājiem un izsoļu organizētājiem;

8.8. pārtikas piegādes nodrošināšana un augstas pārtikas kvalitātes un nekaitīguma standartu ievērošana, tostarp nodarbinātības veicināšana piekrastes un lauku apvidos, kā arī kampaņu sagatavošana un vadīšana:

8.8.1. lai popularizētu iniciatīvas, kas saistītas ar produktu kvalitātes, izmēra vai svara, iepakojuma, sagatavošanas veida un marķējuma tirdzniecības standartiem;

8.8.2. lai popularizētu jaunas ilgtspējīgas sugas;

8.8.3. kampaņu sagatavošana un vadīšana, lai izstrādātu jaunus procesus un produktus;

8.8.4. lai popularizētu zvejas produktus;

8.8.5. lai veicinātu nodarbinātību zvejniecībā;

8.9. zvejas ietekmes uz vidi samazināšana, tostarp īstenojot pasākumus zvejas rīku selektivitātes uzlabojošanai:

8.9.1. zinātniskas uzskaites un eksperimentālu programmu sagatavošana un īstenošana, lai novērtētu un mazinātu zvejas metožu ietekmi uz vidi;

8.9.2. eksperimentālu programmu sagatavošana un īstenošana, lai radītu zvejas rīkus ar mazāku ietekmi uz vidi;

8.9.3. ražotāju apmācība un palīdzības sniegšana, lai veicinātu tādu zvejas metožu un zvejas rīku ieviešanu, kas samazina ietekmi uz vidi.

9. Atbalstu var saņemt šādi saskaņā ar akvakultūras produktu ražotāju organizāciju ražošanas un tirdzniecības plāniem īstenoti pasākumi:

9.1. ilgtspējīgas akvakultūras darbību veicināšana:

9.1.1. zinātnisku un tehnisku kampaņu sagatavošana un vadīšana, lai uzlabotu zināšanas par sugām un akvakultūras darbību ietekmi uz vidi, kā arī sekmētu ilgtspējīgu akvakultūras metožu izstrādi;

9.1.2. dialoga un sadarbības koordinēšana ar attiecīgām zinātniskām organizācijām akvakultūras jomā, kā arī sadarbība tādu zinātnisku ieteikumu izstrādē, uz kuru pamata pieņem pārvaldības lēmumus akvakultūras jomā;

9.1.3. palīdzības sniegšana ražotāju organizācijas biedriem un to apmācība, lai veicinātu ilgtspējīgu akvakultūras praksi;

9.1.4. ar darba drošību saistīto riska faktoru noskaidrošana un kolektīvu riska novēršanas pasākumu īstenošana;

9.1.5. līdzdarbība dažādās ar akvakultūru saistītās struktūrās valsts, reģionālā, Eiropas un starptautiskā mērogā;

9.1.6. viedokļu apmaiņas koordinēšana starp ražotāju organizācijām, tostarp no dažādām dalībvalstīm;

9.2. akvakultūras daudzgadu stratēģiskajām pamatnostādnēm 2014.–2020. gadam atbilstošu darbību īstenošana;

9.3. akvakultūrā izmantojamas zivju izcelsmes barības iegūšanas veicināšana no ilgtspējīgi pārvaldītām zvejniecībām:

9.3.1. piedalīšanās produktu izsekojamības procedūru izstrādē;

9.3.2. dzīvnieku barības ilgtspējas sertifikācijas shēmu izstrādāšana;

9.4. labāku nosacījumu panākšana organizācijas biedru akvakultūras produktu laišanai tirgū:

9.4.1. produkcijas noieta tirgu noskaidrošana un palīdzība organizācijas biedru produktu piedāvājuma virzīšanā;

9.4.2. stratēģiju izstrādāšana produkcijas laišanai tirgū ar labākiem nosacījumiem;

9.4.3. brīvprātīga papildu informācijas sniegšana saskaņā ar regulas Nr. 1379/2013 39. pantu;

9.4.4. jaunu tirdzniecības metožu un rīku izstrādāšana un pilnveidošana;

9.4.5. palīdzības sniegšana ražotāju organizācijas biedriem un to apmācība tirgvedības metodēs;

9.5. ekonomiskās atdeves uzlabošana:

9.5.1. zinātnisku un tehnisku kampaņu sagatavošana un uzraudzība, lai samazinātu darbības izmaksas;

9.5.2. ar izmaksu uzskaiti saistītu pakalpojumu izveidošana ražotāju organizācijas biedriem;

9.6. tirgus stabilizēšana:

9.6.1. dažādu ražotāju organizāciju vāktās, apstrādātās, koplietotās un izmantotās ekonomiskās informācijas apmaiņas koordinēšana saistībā ar ražotāju organizācijas biedru produkciju, tostarp datiem par ielaidumiem un pirmās pārdošanas cenām;

9.6.2. tirgus izpētes veicināšana, izņemot darbības, par kurām tiek saņemts atbalsts Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansētajā atbalsta pasākumā "Tirdzniecības pasākumi";

9.6.3. ražotāju organizācijas biedru zināšanu papildināšana par galvenajiem ekonomiskajiem virzītājspēkiem piegādes ķēdē;

9.6.4. praktiska atbalsta sniegšana ražotājiem, lai labāk koordinētu informācijas apmaiņu ar apstrādātājiem;

9.7. pārtikas piegādes nodrošināšana un augstas pārtikas kvalitātes un nekaitīguma standartu ievērošana, tostarp nodarbinātības veicināšana piekrastes un lauku apvidos, kā arī kampaņu sagatavošana un vadīšana:

9.7.1. lai popularizētu iniciatīvas, kas saistītas ar produktu kvalitātes, izmēra vai svara, iepakojuma, sagatavošanas veida un marķējuma tirdzniecības standartiem;

9.7.2. lai veicinātu nodarbinātību akvakultūrā;

9.7.3. lai popularizētu akvakultūras produktus.

10. Atbalstu var saņemt kontroles pasākumiem, ko īsteno saskaņā ar zvejas un akvakultūras produktu ražotāju organizāciju ražošanas un tirdzniecības plāniem, lai kontrolētu ražotāju organizācijas biedru darbības atbilstību ražotāju organizācijas izstrādātajiem noteikumiem:

10.1. tādas sankciju sistēmas izveide, kas ir samērīga ar ražotāju organizācijas biedru izdarītajiem pārkāpumiem;

10.2. stratēģijas un programmas izstrāde ražotāju organizācijas pieņemto noteikumu izpildei;

10.3. riska faktoru novērtējums attiecībā uz ražotāju organizācijas pieņemto noteikumu īstenošanu;

10.4. ražotāju organizācijas pieņemto noteikumu izpildes kontroles pasākumu sagatavošana un īstenošana;

10.5. novērotāju un kontrolieru apmācība, lai kontrolētu ražotāju organizācijas biedru darbības atbilstību ražotāju organizācijas izstrādātajiem noteikumiem;

10.6. vadlīniju izstrādāšana un izplatīšana, lai izpildītu:

10.6.1. to regulu prasības, kas izriet no kopējās zivsaimniecības politikas;

10.6.2. ražotāju organizācijas pieņemtos noteikumus un pārvaldības pasākumus.

11. Publisko finansējumu piešķir tikai par projekta iesniegumā ietvertajām šajos noteikumos minētajām attiecināmajām izmaksām.

12. Atbalsta pasākumā attiecināmas ir atbalsta pretendenta izmaksas, kuras ir norādītas gada ziņojumā un par kurām ir izdevumus attaisnojoši dokumenti – saistībā ar ražošanas un tirdzniecības plāna īstenošanu noslēgtie līgumi, darbu pieņemšanas un nodošanas akti, rēķini un maksājumu uzdevumi.

13. Ievērojot šo noteikumu 11. un 12. punkta nosacījumus, atbalsta pasākumā ir attiecināmas šādas izmaksas:

13.1. ražošanas un tirdzniecības plāna izstrādes un administrēšanas izmaksas, kas nepārsniedz 10 procentu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, kuras ietver:

13.1.1. atlīdzību ražotāju organizācijas administratīvajam personālam;

13.1.2. darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

13.1.3. biroja aprīkojuma iegādes izmaksas un nomu;

13.1.4. sakaru pakalpojumu izmaksas;

13.1.5. kancelejas un biroja preču izmaksas;

13.1.6. telpu apsaimniekošanas izmaksas;

13.1.7. pievienotās vērtības nodokļa maksājumus, ja tie nav atgūstami no valsts budžeta;

13.2. ražošanas un tirdzniecības plāna pasākumu izstrādes un īstenošanas izmaksas, kas ietver:

13.2.1. personāla izmaksas, tai skaitā atlīdzību konsultantiem, ekspertiem un lektoriem;

13.2.2. telpu un tehniskā aprīkojuma nomas maksu semināru un apmācību organizēšanai;

13.2.3. brošūru, rokasgrāmatu un citu informatīvu un izglītojošu materiālu sagatavošanas, tulkošanas, drukāšanas un pavairošanas izmaksas;

13.2.4. komunikācijas un patērētāju informēšanas pasākumu izmaksas saistībā ar informācijas izplatīšanu globālā tīmekļa vietnēs un presē, kā arī ar raidījumu veidošanu radio vai televīzijā;

13.2.5. transporta izmaksas, kas ietver sabiedriskā vai personiskā transporta izmantošanu, transporta nomu un degvielu, ievērojot, ka:

13.2.5.1. lidmašīnas izmantošanas izmaksas nepārsniedz ekonomiskajai klasei atbilstošās cenas;

13.2.5.2. personiskā transporta vai nomāta transportlīdzekļa izmantošanas izmaksas nepārsniedz transporta ceļazīmē vai maršruta lapā norādītās izmaksas, ja transporta ceļazīmē vai maršruta lapā ir norādīts arī maršruta mērķis un tā saistība ar ražošanas un tirdzniecības plāna darbību īstenošanu;

13.2.6. vietējo un ārvalstu komandējumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, – dienas nauda, transporta izmaksas, kas minētas šo noteikumu 13.2.5. apakšpunktā, viesnīcu (naktsmītņu) izmaksas un apdrošināšanas izmaksas;

13.2.7. dalības maksa zinātniskajās konferencēs, semināros vai zvejniecības pārvaldības struktūrās valsts, reģionālā, Eiropas un starptautiskā mērogā;

13.2.8. pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, ja tie nav atgūstami no valsts budžeta.

14. Pasākumā ir noteiktas šādas neattiecināmās izmaksas:

14.1. izmaksas, kas neatbilst šo noteikumu 13. punktam;

14.2. personālam izmaksātās prēmijas, balvas un dāvanas vai jebkurš cits gūtais labums, ja tas nav paredzēts ārējos normatīvajos aktos;

14.3. izmaksas, kas radušās pēc attiecīgajam kalendāra gadam izstrādātā ražošanas un tirdzniecības plāna īstenošanas termiņa beigām;

14.4. līzinga un nomas maksa, izņemot šo noteikumu 13.1.3., 13.2.2. un 13.2.5. apakšpunktā minēto gadījumu;

14.5. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procentu maksājumi, maksa par naudas pārskaitījumiem, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas kursa svārstību dēļ radušies zaudējumi;

14.6. pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, ja tie ir atgūstami no valsts budžeta;

14.7. nodevas;

14.8. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav organizēta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

14.9. izmaksas, kas saistītas ar investīcijām finanšu ieņēmumu gūšanai, ja projekta iesniedzējs ir biedrība vai nodibinājums;

14.10. naudas sodi, līgumsodi un tiesas prāvu izmaksas;

14.11. izmaksas saistībā ar tādu apakšlīgumu slēgšanu, kas palielina ražošanas un tirdzniecības plāna izstrādes un īstenošanas izdevumus, bet nepievieno vērtību;

14.12. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar regulu Nr. 508/2014.

15. Ražošanas un tirdzniecības plānā iekļautās neattiecināmās izmaksas sedz no pretendenta līdzekļiem.

16. Izmaksas, kas pārsniedz tirgus cenu, kā arī nepabeigto darbu izmaksas ir neattiecināmās izmaksas.

IV. Pieteikšanās kārtība un iesniedzamie dokumenti

17. Lai pieteiktos publiskā finansējuma saņemšanai, atbalsta pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

17.1. projekta iesniegumu (1. pielikums) vienā eksemplārā papīra formā un tā kopiju vienā eksemplārā elektronisko datu nesējā, ja iesniegumu neiesniedz elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu;

17.2. atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai;

17.3. ražošanas un tirdzniecības plāna īstenošanas attiecināmo izmaksu kopsavilkumu (2. pielikums);

17.4. ražošanas un tirdzniecības plāna īstenošanas attiecināmos izdevumus attaisnojošo dokumentu kopijas, ja tās nav iesniegtas kopā ar gada ziņojumu, tostarp:

17.4.1. transporta ceļazīmju vai maršruta lapu kopijas, kurās norādīts maršruta mērķis un tā saistība ar ražošanas un tirdzniecības plāna darbību īstenošanu, ja transporta izmaksas radušās, izmantojot personisko vai nomātu transportlīdzekli, kā arī patapinājuma līgumu kopijas par personiska transportlīdzekļa izmantošanu;

17.4.2. sabiedriskā transportlīdzekļa biļeti, ja transporta izmaksas radušās, izmantojot sabiedrisko transportlīdzekli, kā arī iekāpšanas talonu, ja izmantota lidmašīna;

17.4.3. ar pakalpojumu sniedzējiem noslēgto līgumu kopijas. Līgumos paredz sniedzamā pakalpojuma veidu – veicamo uzdevumu, laikposmu un līguma summu;

17.4.4. darbu nodošanas un pieņemšanas aktu kopijas;

17.4.5. iepirkuma procedūru apliecinošu dokumentu kopijas atbilstoši iepirkuma procedūru regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

18. Ja, sarindojot projektu iesniegumus atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumā minētajiem projektu atlases kritērijiem, punktu skaits ir vienāds, priekšroka saņemt publisko finansējumu ir pretendentam, kura biedriem tā pārskata gada 1. janvārī, par kuru iesniegts gala ziņojums, ir lielākais nozvejas limitu kopsummas īpatsvars no Latvijai Baltijas jūrā noteiktajām visu sugu zivju zvejas iespējām.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
1.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 24.marta
noteikumiem Nr.131
Projekta iesnieguma veidlapa

Eiropas Savienības
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda
(EJZF)

atklāta projektu iesniegumu konkursa
"Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam
pasākuma "Ražošanas un tirdzniecības plāni""
projekta iesniegums

Atbalsta pretendents (ražotāju organizācija)
 

 

Vienotais reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā
 

 

Klienta numurs Lauku atbalsta dienestā
 

 

Kalendāra gads, par kuru pretendē uz atbalstu (kalendāra gads, par kura ražošanas un tirdzniecības plānu ir apstiprināts gada ziņojums)
 

 

Ražotāju organizācijas biedru skaits kalendāra gadā, par kuru pretendē uz atbalstu
 

 

A. ATBALSTA PRETENDENTA KONTAKTINFORMĀCIJA

Juridiskā adrese

Novads, pagasts
 

 

Pilsēta
 

 
Iela, dzīvokļa/mājas Nr., mājas nosaukums, abonenta kastītes numurs
 
 

Pasta indekss
 

 
Korespondences adrese

Novads, pagasts
 

 

Pilsēta
 

 
Iela, dzīvokļa/mājas Nr., mājas nosaukums, abonenta kastītes numurs
 
 

Pasta indekss
 

 
Informācija par kontaktpersonu

Vārds, uzvārds
 

 

Tālruņa numurs
 

 

E-pasta adrese
 

 

B. INFORMĀCIJA PUBLISKĀ ATBALSTA APRĒĶINAM

1.Ražošanas un tirdzniecības plāna pasākumu īstenošanas attiecināmo izmaksu kopsavilkumā norādītā kopsumma, ieskaitot ražošanas un tirdzniecības plāna izstrādes un administrēšanas izmaksas, euro

____________ euro

2.Pretendenta biedru iepriekšējos trijos kalendāra gados tirgū laistās produkcijas gada vidējā vērtība, euro*

____________ euro

3.Ražošanas un tirdzniecības plāna izpilde saskaņā ar Lauku atbalsta dienestā apstiprināto gada ziņojumu, %

_________ %

* Sniegtā informācija ir dokumentāri pierādāma ar zvejas produktu (preču) pārdošanas dokumentiem.

C. PIEPRASĀMĀ PUBLISKĀ ATBALSTA APRĒĶINS

Publiskā atbalsta apmērs 75 % no kopējām attiecināmajām izmaksām (75 % no B sadaļas 1. rindas), euro

3 % no pretendenta biedru iepriekšējos trijos kalendāra gados tirgū laistās produkcijas gada vidējās vērtības (3 % no B sadaļas 2. rindas), euro

Publiskā atbalsta apmērs, ņemot vērā ražošanas un tirdzniecības plāna izpildi, euro

I

II

III*

 

  

* Ja B sadaļas 3. rindā plāna izpilde novērtēta ar 70 % vai vairāk, tad šīs sadaļas III ailē raksta mazāko no diviem skaitļiem, kas norādīti šīs sadaļas I un II ailē.

Ja B sadaļas 3. rindā plāna izpilde novērtēta ar mazāk nekā 70 %, tad šīs sadaļas III ailē raksta skaitli, kas rodas, mazāko no diviem skaitļiem, kas norādīti šīs sadaļas I un II ailē, samazinot par 15 % par katriem 10 %, par kuriem nav sasniegti 70 %.

D. PAVADDOKUMENTI

Iesniedzamie dokumenti,
ja veidlapu iesniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu
(arī pavaddokumenti iesniedzami atbilstoši minēto normatīvo aktu prasībām)

Aizpilda atbalsta pretendents,
atzīmējot ar X atbilstošo atbildi

Aizpilda LAD darbinieks,
atzīmējot ar X atbilstošo atbildi

1.Projekta iesnieguma pilns komplekts (1 eksemplārs) (arī elektroniski)
(neattiecas, ja iesniegumu iesniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu)

oriģināls

    
2.Atbalsta pretendenta deklarācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai

oriģināls

    
3.Ražošanas un tirdzniecības plāna pasākumu īstenošanas attiecināmo izmaksu kopsavilkums

oriģināls

    
4.Attiecināmās izmaksas apliecinoši dokumenti

kopijas*

    
5.      
Citi iesniegtie dokumenti
6.      
7.      
8.

Iesniegto dokumentu un lapu skaits kopā

   

* Iesniedzot dokumenta kopiju, atbalsta pretendents apliecina tās atbilstību oriģinālam.

Atbalsta pretendents   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Datums  
 

(dd.mm.gggg.)

 

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
2.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 24.marta
noteikumiem Nr.131
Ražošanas un tirdzniecības plāna pasākumu īstenošanas attiecināmo izmaksu kopsavilkums

Nr.
p.k.

Attiecināmo izmaksu veids

Darījumu apliecinošo dokumentu raksturojums

Samaksu apliecinošo dokumentu raksturojums

Summa ražošanas un tirdzniecības plānā, euro

Faktiskā summa, euro

datums

Nr.

nosaukums

datums

Nr.

nosaukums

bez PVN

ar PVN

1.

Ražošanas un tirdzniecības plāna izstrādes un administrēšanas izmaksas saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 24. marta noteikumu Nr. 131 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Ražošanas un tirdzniecības plāni"" 13.1. apakšpunktu
           
           
           
Ražošanas un tirdzniecības plāna izstrādes un administrēšanas izmaksas, kuras nepārsniedz 10 % no kopējām attiecināmajām izmaksām

Kopā

   

2.

Ražošanas un tirdzniecības plāna pasākumu un to darbību izstrādes un īstenošanas izmaksas saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 24. marta noteikumu Nr. 131 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Ražošanas un tirdzniecības plāni"" 13.2. apakšpunktu

2.1. Zvejas produktu ražotāju organizāciju izstrādātie un īstenotie pasākumi

2.1.1.Ilgtspējīgas zvejas darbību veicināšana
           
2.1.2.Nevēlamās nozvejas novēršana un samazināšana
           
2.1.3.Zvejas produktu izsekojamības nodrošināšana, veicinot patērētāju piekļuvi skaidrai un visaptverošai informācijai
           
2.1.4.Nelegālas, nereģistrētas un neregulētas zvejas prakses izskaušana
           
2.1.5.Labāku nosacījumu panākšana organizācijas biedru zvejas produktu laišanai tirgū
           
2.1.6.Ekonomiskās atdeves uzlabošana
           
2.1.7.Tirgus stabilizēšana
           
2.1.8.Pārtikas piegādes nodrošināšana un augstas pārtikas kvalitātes un nekaitīguma standartu ievērošana
           
2.1.9.Zvejas ietekmes uz vidi samazināšana, tostarp zvejas rīku selektivitātes uzlabošana
           

2.2. Akvakultūras produktu ražotāju organizāciju izstrādātie un īstenotie pasākumi

2.2.1.Ilgtspējīgas akvakultūras darbību veicināšana
           
2.2.2.Tādu darbību īstenošana, kuras atbilst Akvakultūras daudzgadu stratēģiskajām pamatnostādnēm 2014.–2020. gadam
           
2.2.3.Akvakultūrā izmantojamas zivju izcelsmes barības iegūšanas veicināšana no ilgtspējīgi pārvaldītām zvejniecībām
           
2.2.4.Labāku nosacījumu panākšana organizācijas biedru akvakultūras produktu laišanai tirgū
           
2.2.5.Ekonomiskās atdeves uzlabošana
           
2.2.6.Tirgus stabilizēšana
           
2.2.7.Pārtikas piegādes nodrošināšana un augstas pārtikas kvalitātes un nekaitīguma standartu ievērošana
           

2.3. Zvejas produktu un akvakultūras produktu ražotāju organizāciju izstrādātie un īstenotie pasākumi

 Pasākumi, lai kontrolētu ražotāju organizācijas biedru darbības atbilstību ražotāju organizācijas izstrādātajiem noteikumiem
           
           
Ražošanas un tirdzniecības plāna pasākumu un to darbību izstrādes un īstenošanas izmaksas, euro

Kopā

   
Pasākumu īstenošanas attiecināmās izmaksas, ieskaitot ražošanas un tirdzniecības plāna izstrādes un administrēšanas izmaksas, euro

Kopā

   
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
3.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 24.marta
noteikumiem Nr.131
Projektu atlases kritēriji atbalsta pasākumā "Ražošanas un tirdzniecības plāni"

Nr.
p.k.

Kritērijs

Punktu skaits kritērijā

1.Ražotāju organizācijas biedru skaits1 punkts par katru biedru*
2.Biedrības biedriem tā pārskata gada 1. janvārī, par kuru iesniegts gada ziņojums, piešķirto nozvejas limitu kopsummas īpatsvars no Latvijai Baltijas jūrā noteiktajām kopējām zvejas iespējām**Par katru 1 % – 0,2 punkti
Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 2 punkti.

Piezīmes.
1. * Maksimālais punktu skaits – 20 punktu.
2. ** Visas zivju sugas, kurām piešķirtas zvejas iespējas, izņemot lašus.
3. Ja, sarindojot projektu iesniegumus atbilstoši projektu atlases kritērijiem, punktu skaits ir vienāds, priekšroka saņemt publisko finansējumu ir pretendentam, kura biedriem tā pārskata gada 1. janvārī, par kuru iesniegts gala ziņojums, ir lielākais nozvejas limitu kopsummas īpatsvars no Latvijai Baltijas jūrā noteiktajām visu sugu zivju zvejas iespējām.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Ražošanas un tirdzniecības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 131Pieņemts: 24.03.2015.Stājas spēkā: 28.03.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 62, 27.03.2015. OP numurs: 2015/62.4
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
273093
28.03.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)