Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.77

Rīgā 2015.gada 10.februārī (prot. Nr.7 30.§)
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020.gada plānošanas periodā
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. sadarbības iestāde izlases veidā veic projekta iepirkumu dokumentācijas un procedūras norises pirmspārbaudi (turpmāk – pirmspārbaude), un kārtību un apjomu, kādā Iepirkumu uzraudzības birojs veic projekta publiskā iepirkuma pirmspārbaudi, kā arī izstrādā un aktualizē publiskā iepirkuma pirmspārbaudes veikšanas metodiku (turpmāk – pirmspārbaužu metodika);

1.2. sadarbības iestāde, vadošā iestāde un sertifikācijas iestāde veic pārbaudi projekta īstenošanas vietā;

1.3. sadarbības iestāde pārbauda maksājuma pieprasījumu;

1.4. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – Eiropas Savienības fondi) finansējuma saņēmējs (turpmāk – finansējuma saņēmējs) sniedz un sadarbības iestāde pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu projektu ietvaros, nosūta to Valsts ieņēmumu dienestam izvērtēšanai un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projekta attiecināmajās izmaksās.

2. Sadarbības iestāde, vadošā iestāde un sertifikācijas iestāde veic pārbaudi projekta īstenošanas vietā, tai skaitā pie sadarbības partnera un gala saņēmēja. Finanšu instrumentiem pārbaudi pie gala saņēmēja veic Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (EK) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (turpmāk – regula Nr. 1303/2013) 40. panta 3. punktā noteiktajos gadījumos.

3. Sadarbības iestāde un vadošā iestāde nosaka pārbaudes saturu un apjomu, lai gūtu pārliecību par projekta atbilstību normatīvajam aktam par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu un ar finansējuma saņēmēju noslēgtā civiltiesiskā līguma (turpmāk – līgums) vai vienošanās nosacījumiem par projekta īstenošanu. Iepirkumu uzraudzības birojs nosaka pirmspārbaudes saturu un apjomu, lai gūtu pārliecību par iepirkuma dokumentācijas vai norises atbilstību normatīvajiem aktiem, kas regulē publisko iepirkumu.

4. Sadarbības iestāde, vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde un Iepirkumu uzraudzības birojs nodrošina datu ievadi Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.–2020. gadam (turpmāk – vadības informācijas sistēma) par šo noteikumu 1. punktā minētajām un plānotajām pārbaudēm.

5. Sadarbības iestāde mēneša laikā pēc tam, kad ar finansējuma saņēmēju noslēgts līgums vai vienošanās par projekta īstenošanu, nosaka:

5.1. attiecīgā projekta riska līmeni (augsts, vidējs, zems) un ne retāk kā reizi projekta īstenošanas gadā veic projekta riska līmeņa pārvērtējumu;

5.2. lielajiem projektiem augstu riska līmeni visā projekta īstenošanas laikā.

6. Sadarbības iestāde, nosakot riska līmeni, viena specifiskā atbalsta mērķa, tā pasākuma vai kārtas ietvaros apstiprinātajiem projektiem piemēro vienotu pieeju riska kritēriju un to nozīmīguma līmeņa noteikšanā.

7. Vadošā iestāde un sertifikācijas iestāde dokumentē šo noteikumu IV nodaļā, sadarbības iestāde – šo noteikumu II, III, V un VI nodaļā, bet Iepirkumu uzraudzības birojs – šo noteikumu II nodaļā minēto pārbaužu norisi, rezultātus un pieņemtos lēmumus.

8. Šo noteikumu II nodaļa neattiecas uz Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 1. panta 2. punkta "d" apakšpunktā minētajiem finansējuma saņēmējiem.

9. Sadarbības iestādei šo noteikumu V nodaļā minēto funkciju veikšanai ir tiesības saņemt ziņas no Valsts kases par finansējuma saņēmēja projekta īstenošanai Valsts kasē atvērtajā kontā reģistrētajiem maksājumiem.

II. Kārtība, kādā nodrošina projekta iepirkumu pirmspārbaudi

10. Sadarbības iestāde un Iepirkumu uzraudzības birojs veic šādas pirmspārbaudes:

10.1. iepirkumu dokumentācijas pārbaudi;

10.2. iepirkumu procedūras norises pārbaudi.

11. Iepirkumu uzraudzības birojs izstrādā un aktualizē pirmspārbaužu metodiku, nosakot projekta iepirkumu pirmspārbaudes veikšanas kārtību un apjomu.

12. Finansējuma saņēmējs 10 darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts līgums vai vienošanās par projekta īstenošanu, iesniedz sadarbības iestādē projekta iepirkumu plānu, kurā iekļauta informācija par iepirkuma līguma priekšmetu, paredzamo līgumcenu un plānotajiem iepirkumiem (1. pielikums).

13. Projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējs, ja nepieciešams, aktualizē projekta iepirkumu plānu un iesniedz to izskatīšanai sadarbības iestādē.

14. Projekta iepirkumu plāna iesniegšanas pienākums sadarbības iestādē neierobežo finansējuma saņēmēja tiesības uzsākt iepirkumu procedūru, ja attiecīgais iepirkums ir iekļauts projekta iepirkumu plānā vai atbilstoši šo noteikumu 13. punktam aktualizētajā projekta iepirkumu plānā.

15. Sadarbības iestāde izskata šo noteikumu 12. vai 13. punktā noteiktajā kārtībā iesniegto projekta iepirkumu plānu un:

15.1. 10 darbdienu laikā pēc tā saņemšanas pārbauda, vai:

15.1.1. projekta iepirkumu plāns ir aizpildīts saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu;

15.1.2. līguma priekšmets atbilst finansējuma saņēmēja apstiprinātā projekta plānotajām darbībām;

15.1.3. tajā iekļautā informācija neliecina par iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem jomās, kas saistītas ar publisko iepirkumu, iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām vai iepirkumu procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem;

15.2. pēc šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētās pārbaudes, ja nepieciešams, lūdz finansējuma saņēmēju piecu darbdienu laikā pēc sadarbības iestādes viedokļa saņemšanas precizēt un iesniegt projekta iepirkumu plānu atkārtotai izskatīšanai. Ja sadarbības iestāde šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētajā termiņā nav lūgusi finansējuma saņēmēju precizēt projekta iepirkumu plānu, uzskatāms, ka projekta iepirkumu plāns ir saskaņots.

16. Sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā pēc finansējuma saņēmēja iesniegtā projekta iepirkumu plāna vai aktualizētā projekta iepirkumu plāna saskaņošanas iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojā, ja iepirkumi atbilst kādam no šādiem nosacījumiem:

16.1. iepirkumā paredzētā publiskā būvdarbu līguma summa pārsniedz 1 500 000 euro;

16.2. iepirkumu veic lielā projekta ietvaros;

16.3. par iepirkumu tiek publicēts sākotnējais paziņojums par līgumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

17. Iepirkumu uzraudzības birojs, pamatojoties uz sadarbības iestādes iesniegtajiem projektu iepirkumu plāniem, izstrādā pirmspārbaužu plānu un:

17.1. izlases veidā veic šo noteikumu 16.1. un 16.3. apakšpunktā minēto iepirkumu pirmspārbaudes;

17.2. veic šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minēto iepirkumu pirmspārbaudes, izņemot gadījumus, kad par attiecīgo iepirkumu iesniegts iesniegums Publisko iepirkumu likuma 68. pantā vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 72. pantā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 12.09.2017. noteikumiem Nr. 555)

18. Iepirkumu uzraudzības birojs informē sadarbības iestādi par plānoto iepirkumu pirmspārbaudi, ko tas veic saskaņā ar šo noteikumu 17. punktu, ne vēlāk kā divas darbdienas pirms pirmspārbaudes uzsākšanas.

19. Iepirkumu uzraudzības birojs:

19.1. pārliecinās, ka sadarbības iestāde, veicot šo noteikumu 10. punktā minētās pārbaudes, piemēro pirmspārbaužu metodiku;

19.2. reizi ceturksnī organizē sanāksmi, pieaicinot sadarbības iestādi, vadošo iestādi un atbildīgo iestādi, lai apspriestu attiecīgajā ceturksnī konstatētās problēmas iepirkumu pirmspārbaužu veikšanā, kā arī izvērtētu nepieciešamību aktualizēt pirmspārbaužu metodiku;

19.3. ja nepieciešams vai saskaņā ar šo noteikumu 19.2. apakšpunktā minētajā sanāksmē panākto vienošanos, 10 darbdienu laikā aktualizē pirmspārbaužu metodiku un triju darbdienu laikā nosūta aktualizēto pirmspārbaužu metodiku vadošajai iestādei un sadarbības iestādei saskaņošanai. Pēc tam, kad sadarbības iestāde un vadošā iestāde ir saskaņojušas aktualizēto pirmspārbaužu metodiku, Iepirkumu uzraudzības birojs to apstiprina un nosūta vadošajai iestādei un sadarbības iestādei.

20. Sadarbības iestāde veic šo noteikumu 10. punktā minētās projekta iepirkumu plānā iekļauto iepirkumu pirmspārbaudes, izņemot šo noteikumu 16. punktā minēto iepirkumu pirmspārbaudes.

21. Sadarbības iestāde un Iepirkumu uzraudzības birojs pēc iepirkuma pirmspārbaudes vai pēc pirmspārbaudes rezultātu noteikšanai nepieciešamo dokumentu vai informācijas saņemšanas 20 darbdienu laikā sniedz finansējuma saņēmējam vienu no šādiem atzinumiem:

21.1. pozitīvu atzinumu – ja projekta iepirkumā nav konstatēti pārkāpumi vai konstatētie pārkāpumi nav būtiski un nevar ietekmēt lēmumu par iepirkuma tiesību piešķiršanu;

21.2. atzinumu ar iebildumiem – ja projekta iepirkumā ir konstatēti pārkāpumi, bet tos ir iespējams novērst iepirkumu procedūras laikā;

21.3. negatīvu atzinumu – ja projekta iepirkumā ir konstatēti tādi pārkāpumi, kurus nav iespējams novērst uzsāktās iepirkumu procedūras laikā un kuri var ietekmēt lēmumu par iepirkuma tiesību piešķiršanu.

22. Ja nepieciešama iepirkuma dokumentācijas pirmspārbaude iepirkumam, kura piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņš atbilstoši normatīvajiem aktiem iepirkumu jomā ir 20 darbdienas vai īsāks, Iepirkumu uzraudzības birojs pirmspārbaužu metodikā nosaka īsāku šo noteikumu 21. punktā minētā atzinuma sniegšanas termiņu.

23. Ja sadarbības iestāde vai Iepirkumu uzraudzības birojs par projekta iepirkumā konstatētajiem pārkāpumiem ir sniedzis atzinumu ar iebildumiem, finansējuma saņēmējs 20 darbdienu laikā pēc atzinuma saņemšanas sagatavo un iesniedz iestādē, kura sagatavojusi atzinumu, rakstisku informāciju par projekta iepirkumā konstatēto pārkāpumu novēršanu.

24. Sadarbības iestāde vai Iepirkumu uzraudzības birojs pārbauda, vai finansējuma saņēmējs ir novērsis atzinumā minētos pārkāpumus, un šo noteikumu 21. punktā minētajā termiņā sniedz vienu no šādiem atzinumiem:

24.1. pozitīvu atzinumu, ja finansējuma saņēmējs ir novērsis atzinumā minētos pārkāpumus;

24.2. negatīvu atzinumu, ja konstatē kaut vienu no šādiem nosacījumiem:

24.2.1. finansējuma saņēmējs atbilstoši šo noteikumu 23. punktā paredzētajām prasībām nav sniedzis sadarbības iestādei vai Iepirkumu uzraudzības birojam rakstisku informāciju par projekta iepirkumā konstatēto pārkāpumu novēršanu;

24.2.2. sadarbības iestāde vai Iepirkumu uzraudzības birojs konstatē, ka projekta iepirkumā pārkāpumi nav novērsti.

25. Ja par projekta iepirkumu ir sniegts negatīvs atzinums, sadarbības iestāde var lemt, ka izdevumi, kuri saistīti ar attiecīgo iepirkumu, ir pilnīgi vai daļēji (atkarībā no pārkāpuma būtiskuma) neattiecināmi.

26. Sadarbības iestāde vai Iepirkumu uzraudzības birojs piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 21. un 24. punktā minētā atzinuma sagatavošanas vadības informācijas sistēmā ievada informāciju par veikto pirmspārbaudi un tās rezultātiem.

III. Kārtība, kādā sadarbības iestāde veic pārbaudes projekta īstenošanas vietā

27. Sadarbības iestāde pārbauda, vai finansējuma saņēmējs īsteno projektu saskaņā ar līgumu vai vienošanos, veicot pārbaudi projekta īstenošanas vietā:

27.1. augsta riska projektiem – vismaz reizi projekta īstenošanas gadā;

27.2. vidēja riska projektiem – vismaz reizi projekta īstenošanas laikā;

27.3. zema riska projektiem – jebkuriem ar nejaušās izlases metodi izvēlētiem zema riska projektiem.

28. Sadarbības iestāde projekta īstenošanas vietā veic:

28.1. plānotās pārbaudes;

28.2. ārpuskārtas pārbaudes.

29. Piecas darbdienas pirms pārbaudes projekta īstenošanas vietā (izņemot šo noteikumu 31. punktā minētās ārpuskārtas pārbaudes) sadarbības iestāde par to informē finansējuma saņēmēju saskaņā ar līgumu vai vienošanos par projekta īstenošanu.

30. Sadarbības iestādei ir tiesības veikt pārbaudi projekta īstenošanas vietā, pirms noslēgts līgums vai vienošanās par projekta īstenošanu, lai pārliecinātos par faktiskajiem projekta īstenošanas apstākļiem vai projekta iesniegumā sniegtās informācijas patiesumu. Sadarbības iestāde par šo pārbaudi informē projekta iesniedzēju vismaz trīs darbdienas pirms pārbaudes veikšanas. Sadarbības iestādei ir tiesības veikt minēto pārbaudi projekta īstenošanas vietā, par to neinformējot projekta iesniedzēju, šādos gadījumos:

30.1. ir pazīmes, ka projekta iesniegumā sniegtā informācija nav pilnīga vai tā neatbilst publiski pieejamai informācijai;

30.2. saņemts negatīvs projektu iesniegumu vērtēšanā piesaistītā nozares eksperta atzinums;

30.3. saņemta informācija no trešajām personām, kas ir pretrunā ar projekta iesniegumā norādīto informāciju;

30.4. konstatētas citas pazīmes, kas norāda uz iespējamu krāpšanas risku Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību 1. panta 1. punkta izpratnē.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 381 redakcijā)

30.1 Sadarbības iestāde var veikt šo noteikumu 30. punktā minēto pārbaudi atkārtoti, ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams piekļūt projekta īstenošanas vietai.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 381 redakcijā)

31. Sadarbības iestāde neinformē finansējuma saņēmēju par pārbaudi projekta īstenošanas vietā šādos gadījumos:

31.1. pārbaude apmācību laikā (piemēram, semināros, kursos), lai pārliecinātos, vai dalībnieku sarakstā iekļautās personas atrodas apmācību vietā;

31.2. pārbaude, lai pārliecinātos, vai pamatlīdzekļi, kas radīti, iepirkti vai nomāti projektā, daļēji vai pilnībā izmantojot Eiropas Savienības fondu finansējumu, atrodas projektā paredzētajā vietā un tiek izmantoti projekta mērķiem;

31.3. pārbaude, lai pārliecinātos, vai konkrēto darbu izpilde notiek projekta īstenošanas vietā;

31.4. citi gadījumi, kad projekta ietvaros veiktās darbības īstumu pēc tās pabeigšanas vairs nebūtu iespējams noteikt.

32. Sadarbības iestāde pēc pārbaudes projekta īstenošanas vietā nosaka vienu no šādiem rezultātiem:

32.1. pozitīvs – ja projekta īstenošanas vietā nav konstatēti pārkāpumi vai konstatētie pārkāpumi nav būtiski un nevar ietekmēt projekta mērķa sasniegšanu;

32.2. ar iebildumiem – ja projekta īstenošanas vietā ir konstatēti pārkāpumi, bet tos ir iespējams novērst;

32.3. negatīvs – ja projekta īstenošanas vietā ir konstatēti tādi pārkāpumi, kurus nav iespējams novērst un kuri var ietekmēt projekta mērķa sasniegšanu.

33. Sadarbības iestāde pēc pārbaudes projekta īstenošanas vietā vai pēc pārbaudes rezultātu noteikšanai nepieciešamo dokumentu vai informācijas saņemšanas 20 darbdienu laikā informē finansējuma saņēmēju par pārbaudes rezultātiem.

34. Sadarbības iestāde veic atkārtotu pārbaudi projekta īstenošanas vietā, ja iepriekšējā pārbaudē ir konstatētas atkāpes no līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu un atkārtota pārbaude ir nepieciešama, lai pārliecinātos, ka trūkumi ir novērsti.

35. Ņemot vērā regulas Nr. 1303/2013 71. pantā ietvertos nosacījumus par projekta rezultātu saglabāšanu un ilgtspēju, sadarbības iestāde pēc tam, kad veikts noslēguma maksājums finansējuma saņēmējam, veic pārbaudi projekta īstenošanas vietā augsta riska projektiem vismaz vienu reizi projekta rezultātu saglabāšanas termiņā, bet zema un vidēja riska projektiem – saskaņā ar nejaušās izlases metodi.

36. Atbildīgā iestāde ir tiesīga ierosināt sadarbības iestādei veikt pārbaudi projekta īstenošanas vietā, kā arī var piedalīties sadarbības iestādes veiktajās pārbaudēs, sniedzot atzinumu par pārbaudē konstatēto saskaņā ar sadarbības iestādes un atbildīgās iestādes starpresoru vienošanos.

37. Pārbaudē projekta īstenošanas vietā, ko veic sadarbības iestāde, ir tiesības piedalīties vadošajai iestādei, sertifikācijas iestādei un revīzijas iestādei.

38. Sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā pēc pārbaudes rezultātu noteikšanas vadības informācijas sistēmā ievada informāciju par veikto pārbaudi projekta īstenošanas vietā un tās rezultātiem.

IV. Kārtība, kādā vadošā iestāde vai sertifikācijas iestāde veic pārbaudes projekta īstenošanas vietā

39. Vadošā iestāde un sertifikācijas iestāde par savām pārbaudēm projektu īstenošanas vietās vadības informācijas sistēmā iekļauj šādu informāciju:

39.1. par katru projekta īstenošanas vietā plānoto pārbaudi – datumu un projekta īstenošanas posmu (projekta īstenošanas laikā vai pēc noslēguma maksājuma veikšanas finansējuma saņēmējam), kurā paredzēts veikt pārbaudi projekta īstenošanas vietā;

39.2. par katru projekta īstenošanas vietā veikto pārbaudi:

39.2.1. datumu, kad veikta pārbaude projekta īstenošanas vietā;

39.2.2. pārbaudes rezultātu (pozitīvs, ar iebildumiem, negatīvs).

40. Piecas darbdienas pirms projekta īstenošanas vietā plānotās pārbaudes vadošā iestāde vai sertifikācijas iestāde rakstiski informē par to finansējuma saņēmēju, sadarbības iestādi un revīzijas iestādi.

41. Vadošā iestāde šo noteikumu 31. punktā minētajos gadījumos neinformē finansējuma saņēmēju par pārbaudi projekta īstenošanas vietā.

42. Vadošā iestāde piecu gadu laikā (vai triju gadu laikā attiecībā uz mazo un vidējo uzņēmumu veikto investīciju vai radīto darba vietu saglabāšanu) pēc tam, kad ir veikts noslēguma maksājums finansējuma saņēmējam, var veikt pārbaudi projekta īstenošanas vietā.

43. Vadošā iestāde un sertifikācijas iestāde 20 darbdienu laikā pēc pārbaudes projekta īstenošanas vietā vai pēc pārbaudes rezultātu noteikšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas informē finansējuma saņēmēju par pārbaudes rezultātiem un nosaka par ieteikumu ieviešanas uzraudzību atbildīgo institūciju.

44. Vadošā iestāde un sertifikācijas iestāde piecu darbdienu laikā pēc pārbaudes rezultātu noteikšanas vadības informācijas sistēmā ievada informāciju par projekta īstenošanas vietā veikto pārbaudi un tās rezultātiem.

45. Pārbaudē projekta īstenošanas vietā, ko veic sertifikācijas iestāde, ir tiesības piedalīties vadošajai iestādei un revīzijas iestādei.

46. Pārbaudē projekta īstenošanas vietā, ko veic vadošā iestāde, ir tiesības piedalīties sertifikācijas iestādei un revīzijas iestādei.

V. Kārtība, kādā pārbauda maksājuma pieprasījumus

47. Finansējuma saņēmējs saskaņā ar līgumu vai vienošanos par projekta īstenošanu, izmantojot vadības informācijas sistēmu, iesniedz sadarbības iestādē avansa maksājuma pieprasījumu vai maksājumu pieprasījumu, kurā iekļauta informācija par projekta izdevumiem un īstenošanas progresu, tai skaitā par izsludinātajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, sasniegtajiem rezultātiem un rādītājiem, un cita informācija (2. pielikums).

(MK 26.03.2019. noteikumu Nr. 129 redakcijā)

47.1 Šo noteikumu 2. pielikums neattiecas uz Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 1. panta 2. punkta "d" apakšpunktā minētajiem finansējuma saņēmējiem. Īstenojot finanšu instrumentus un fondu fondus, maksājuma pieprasījuma veidlapu pievieno finansēšanas nolīgumam.

(MK 07.06.2016. noteikumu Nr. 357 redakcijā)

48. Finansējuma saņēmējs pārliecinās, ka sadarbības partnera un gala saņēmēja sniegtā informācija maksājumu pieprasījumam par veiktiem projekta izdevumiem un iepirkumiem (ja attiecināms) ir korekta.

49. Sadarbības iestāde 10 darbdienu laikā pēc avansa maksājuma pieprasījuma saņemšanas pārbauda finansējuma saņēmēja iesniegto avansa maksājuma pieprasījumu, izvērtē tā atbilstību normatīvajam aktam par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu un līguma vai vienošanās nosacījumiem par projekta īstenošanu un veic maksājumu.

(Grozīts ar MK 07.06.2016. noteikumiem Nr. 357)

50. Sadarbības iestāde pārbauda finansējuma saņēmēja iesniegto maksājuma pieprasījumu un tajā iekļauto izdevumus pamatojošo dokumentu kopijas, apstiprina attiecināmo izdevumu summu un, ja attiecināms, veic maksājumu atbilstoši līgumā vai vienošanās nosacījumos par projekta īstenošanu noteiktajam Eiropas Savienības fondu finansējumam un, ja projektā ir paredzēts, valsts budžeta līdzfinansējuma likmei, norādot budžeta izdevumu klasifikācijas kodu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, šādos termiņos:

50.1. 20 darbdienu laikā pēc starpposma maksājuma pieprasījuma saņemšanas. Ja maksājuma pieprasījumā iekļauto izdevumus pamatojošo dokumentu pārbaude tiek veikta izlases veidā, – 20 darbdienu laikā pēc visu pieprasīto izdevumus pamatojošo dokumentu saņemšanas;

50.2. 60 darbdienu laikā pēc noslēguma maksājuma pieprasījuma saņemšanas. Izdevumus pamatojošo dokumentu pārbaudi var veikt izlases veidā.

(MK 07.06.2016. noteikumu Nr. 357 redakcijā)

50.1 Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 50. punktā minētajai pārbaudei nepieciešamos izdevumus pamatojošos dokumentus sniedz piecu darbdienu laikā pēc sadarbības iestādes pieprasījuma saņemšanas vai citā termiņā, par ko atsevišķi vienojas ar sadarbības iestādi.

(MK 07.06.2016. noteikumu Nr. 357 redakcijā)

51. Ja sadarbības iestādes apstiprinātā maksājuma pieprasījuma attiecināmo izdevumu summa atšķiras no finansējuma saņēmēja pieprasītās attiecināmo izdevumu summas, sadarbības iestāde sagatavo pamatojošo dokumentu (aprēķins, lēmums vai cits dokuments) un nodrošina tā pieejamību vadības informācijas sistēmā.

52. Šo noteikumu 49. un 50. punktā minēto termiņu var pagarināt par precizējumu un pieprasītās papildu informācijas vai ekspertīžu un kompetento institūciju atzinumu izskatīšanai nepieciešamo laiku, bet ne ilgāk kā par 10 darbdienām pēc precizējumu, papildu informācijas vai atzinuma saņemšanas dienas.

53. Šo noteikumu 52. punktā noteiktais termiņa ierobežojums neattiecas uz gadījumiem, kad saskaņā ar regulas Nr. 1303/2013 132. panta 2. punktu maksājums ir apturēts. Par minēto rīcību un tās iemesliem sadarbības iestāde nekavējoties informē finansējuma saņēmēju, atbildīgo iestādi un vadošo iestādi.

53.1 Finansējuma saņēmējs saskaņā ar līgumu vai vienošanos par projekta īstenošanu reizi gadā līdz 30. janvārim (par iepriekšējo kalendāra gadu) un, ja attiecināms, arī kopā ar noslēguma maksājuma pieprasījumu iesniedz sadarbības iestādē pārskatu par projekta dalībniekiem (2.1 pielikums), izmantojot vadības informācijas sistēmu.

(MK 26.03.2019. noteikumu Nr. 129 redakcijā)

53.2 Finansējuma saņēmējs pārskatā par projekta dalībniekiem apkopo un iekļauj datus (tai skaitā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006 I un II pielikumā noteiktos datus), kas nepieciešami pārbaudei, revīzijai, uzraudzībai, izvērtēšanai, finanšu pārvaldībai un ziņu iesniegšanai Eiropas Komisijā.

(MK 26.03.2019. noteikumu Nr. 129 redakcijā)

53.3 Sadarbības iestāde pārbauda un apstiprina finansējuma saņēmēja iesniegto pārskatu par projekta dalībniekiem 20 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas. Ja pārskats par projekta dalībniekiem tiek iesniegts kopā ar noslēguma maksājuma pieprasījumu, sadarbības iestāde to pārbauda un apstiprina līdz noslēguma maksājuma pieprasījumā iekļauto attiecināmo izdevumu apstiprināšanai.

(MK 26.03.2019. noteikumu Nr. 129 redakcijā)

53.4 Sadarbības iestādei, veicot šo noteikumu 53.3 punktā minēto pārbaudi, ir tiesības precizēt datus atbilstoši tai pieejamiem reģistros un valsts informācijas sistēmās iekļautajiem datiem. Ja tiek konstatētas neprecizitātes datos, kas nav pieejami reģistros un valsts informācijas sistēmās, sadarbības iestāde lūdz finansējuma saņēmēju precizēt iesniegto pārskatu par projekta dalībniekiem vai sniegt papildu informāciju. Finansējuma saņēmējs precizē pārskatu par projekta dalībniekiem vai sniedz papildu informāciju piecu darbdienu laikā pēc sadarbības iestādes pieprasījuma saņemšanas vai citā termiņā, par ko atsevišķi vienojas ar sadarbības iestādi.

(MK 26.03.2019. noteikumu Nr. 129 redakcijā)

53.5 Šo noteikumu 53.3 punktā minēto termiņu var pagarināt par precizējumu vai papildu informācijas izskatīšanai nepieciešamo laiku, bet ne ilgāk kā par 10 darbdienām pēc precizējumu saņemšanas dienas.

(MK 26.03.2019. noteikumu Nr. 129 redakcijā)

53.6 Sadarbības iestāde, apstiprinot nākamo maksājuma pieprasījumu, kas iesniegts pēc šo noteikumu 53.1 punktā minētā pārskata apstiprināšanas, neatbilstoši veiktos izdevumus, ja tādi radušies, ietur no nākamā vai noslēguma maksājuma pieprasījuma saskaņā ar līgumu vai vienošanos par projekta īstenošanu.

(MK 26.03.2019. noteikumu Nr. 129 redakcijā)

VI. Pievienotās vērtības nodokļa iekļaušana projekta attiecināmajās izmaksās

54. Finansējuma saņēmējs vadības informācijas sistēmā vai elektroniskā dokumenta formā iesniedz sadarbības iestādē pārskatu par pievienotās vērtības nodokļa summām, kuras tas un tā sadarbības partneris pārskata periodā paredz iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās (turpmāk – pārskats) (3. pielikums). Pārskatā iekļautos finansējuma saņēmēja un tā sadarbības partnera dokumentus norāda atsevišķi. Šis nosacījums neattiecas uz tām izmaksām, kuras tiek segtas piemērojot vienkāršotās izmaksas.

(Grozīts ar MK 07.06.2016. noteikumiem Nr. 357; MK 26.03.2019. noteikumiem Nr. 129)

55. Pārskatu iesniedz 10 darbdienu laikā pēc attiecīgā pārskata perioda beigām. Pirmais pārskata periods ir 12 mēneši, sākot no dienas, kad finansējuma saņēmējs ar sadarbības iestādi noslēdzis līgumu vai vienošanos par projekta īstenošanu, bet, ja projekta īstenošanas periods ir īsāks par 12 mēnešiem, pārskata periods ir projekta īstenošanas periods. Ja projekta sagatavošanas izmaksas ir attiecināmās izmaksas un tās ir veiktas, pirms ar sadarbības iestādi noslēgts līgums vai vienošanās par projekta īstenošanu, minētās izmaksas iekļauj pārskatā par pirmo pārskata periodu. Šajā pārskatā iekļauj arī pievienotās vērtības nodokļa attiecināmās izmaksas, kas nav projekta sagatavošanas izmaksas, bet ir veiktas, pirms ar sadarbības iestādi noslēgts līgums vai vienošanās par projekta īstenošanu (ja šīs izmaksas ir attiecināmas saskaņā ar normatīvo aktu par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu). Katrs nākamais pārskata periods ir iepriekšējam pārskata periodam sekojošie 12 mēneši, bet, ja līdz projekta īstenošanas perioda beigām paliek mazāk nekā 12 mēneši, pārskata periods ir atlikušais projekta īstenošanas periods.

56. Finansējuma saņēmējs neiesniedz pārskatu, ja:

56.1. projekta attiecināmajās izmaksās neparedz iekļaut pievienotās vērtības nodokli;

56.2. projekta ietvaros neveic ar pievienotās vērtības nodokli apliekamus darījumus vai veic darījumus, uz kuriem nav attiecināms Pievienotās vērtības nodokļa likums.

57. Ja, izvērtējot šo noteikumu 54. punktā minēto pārskatu, tiek konstatētas neprecizitātes, sadarbības iestāde informē finansējuma saņēmēju par nepieciešamajiem precizējumiem un nosaka termiņu to novēršanai.

58. Pēc pārskata saņemšanas Sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā to izskata un iesniedz vadības informācijas sistēmā vai nosūta Valsts ieņēmumu dienestam elektroniskā dokumenta formā uz elektroniskā pasta adresi.

(Grozīts ar MK 12.09.2017. noteikumiem Nr. 555)

59. Pēc pārskata saņemšanas Valsts ieņēmumu dienests piecu darbdienu laikā to izvērtē un, ja nepieciešams, pieprasa finansējuma saņēmējam un tā sadarbības partnerim uzrādīt vai iesniegt darījumu un samaksu apliecinošu dokumentu oriģinālus vai normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktā kārtībā apliecinātus dokumentu oriģinālu atvasinājumus pārbaudes veikšanai.

60. Finansējuma saņēmējs un tā sadarbības partneris triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 59. punktā minētā pieprasījuma saņemšanas uzrāda vai iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta pilnvarotajām amatpersonām darījumu un samaksu apliecinošus dokumentus (oriģinālus vai normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktā kārtībā apliecinātus dokumentu oriģinālu atvasinājumus) pārbaudes veikšanai.

61. Valsts ieņēmumu dienests 15 darbdienu laikā pēc pārskata saņemšanas un, ja nepieciešams, pēc šo noteikumu 60. punktā minēto dokumentu saņemšanas pārbauda finansējuma saņēmēja un tā sadarbības partnera iesniegtos dokumentus un sagatavo atzinumu, aizpildot atbilstošo pārskata sadaļu un norādot pievienotās vērtības nodokļa summu, kuru attiecīgi finansējuma saņēmējam un tā sadarbības partnerim ir tiesības vai nav tiesību atskaitīt no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodokli Pievienotās vērtības nodokļa likuma XI nodaļā noteiktajā kārtībā. Atzinumu nekavējoties iesniedz vadības informācijas sistēmā vai nosūta elektroniskā dokumenta formā uz elektroniskā pasta adresi sadarbības iestādei, finansējuma saņēmējam un tā sadarbības partnerim zināšanai.

(MK 12.09.2017. noteikumu Nr. 555 redakcijā)

62. Sadarbības iestāde:

62.1. pamatojoties uz iesniegto starpposma maksājuma pieprasījumu, pieņem šo noteikumu 50. punktā minēto lēmumu un atmaksā projekta attiecināmajās izmaksās iekļaujamo pievienotās vērtības nodokļa summu;

62.2. apstiprinot nākamo maksājuma pieprasījumu, kas iesniegts pēc šo noteikumu 61. punktā minētā atzinuma saņemšanas, pārmaksāto attiecināmajās izmaksās iekļaujamo pievienotās vērtības nodokļa summu, ja tāda ir izveidojusies, saskaņā ar līgumu vai vienošanos par projekta īstenošanu ietur no nākamā vai noslēguma maksājuma pieprasījuma.

63. Ja finansējuma saņēmējs nepiekrīt šo noteikumu 61. un 62. punktā minētajam lēmumam, tas strīdu var risināt saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likumu un līgumu vai vienošanos par projekta īstenošanu.

64. Ja finansējuma saņēmējs ir apstrīdējis šo noteikumu 61. punktā minēto lēmumu, sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā no šādas informācijas saņemšanas pieprasa Valsts ieņēmumu dienestam atkārtoti izvērtēt pārskatu, ņemot vērā finansējuma saņēmēja iesniegumā norādītos argumentus.

65. Valsts ieņēmumu dienests 15 darbdienu laikā pēc atkārtoti izvērtējamā pārskata saņemšanas sagatavo jaunu atzinumu un nosūta sadarbības iestādei.

66. Ja pēc šo noteikumu 62. punktā minētā lēmuma pieņemšanas no Valsts ieņēmumu dienesta tiek saņemts jauns atzinums saskaņā ar šo noteikumu 65. punktu, sadarbības iestāde atceļ lēmumu, kas pieņemts, pamatojoties uz šo noteikumu 61. punktā minēto atzinumu, un pieņem jaunu lēmumu, pamatojoties uz šo noteikumu 65. punktā minēto atzinumu.

VII. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 26.03.2019. noteikumu Nr. 129 redakcijā)

67. Finansējuma saņēmējs 2. pielikuma E sadaļu par 2018. gadu sadarbības iestādē iesniedz:

67.1. kopā ar pirmo 2019. gada starpposma maksājuma pieprasījumu, ja tā iesniegšanas termiņš ir līdz 2019. gada 31. martam;

67.2. līdz 2019. gada 31. martam, ja 2019. gada pirmais starpposma maksājuma pieprasījuma iesniegšanas termiņš ir pēc 2019. gada 31. marta.

(MK 26.03.2019. noteikumu Nr. 129 redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministra vietā –
iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
1.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 10.februāra noteikumiem Nr.77

(Pielikums MK 07.06.2016. noteikumu Nr. 357 redakcijā)

Iepirkumu plāns
1. Projekta nosaukums 
2. Projekta identifikācijas Nr. 
3. Finansējuma saņēmējs 

 

Nr.
p.k.

Iepirkuma līguma priekšmets1

Atsauce uz projekta darbības Nr. atbilstoši projekta iesnieguma 1.5. tabulai

Kods atbilstoši projekta budžeta kopsavilkumam

Paredzamā līgumcena2

Līgumcenas daļa, kas attiecas uz projektu3

Tiesiskais regulējums4

Plānotā iepirkuma procedūra/ iepirkums5

Piemērojams zaļais iepirkums (jā/nē)

Iepirkuma procedūras izsludināšanas termiņš

          
          
          

 
Finansējuma saņēmējs   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts6)


 
Tālrunis E-pasts 

 
Datums  
 

(dd/mm/gg)

 

Piezīmes.
1 Preces, pakalpojumi un veicamie būvdarbi, par kuriem paredzēts slēgt iepirkuma līgumu (jāiekļauj gan finansējuma saņēmēja, gan sadarbības partnera(-u) iepirkumi). Iepirkumu plānā nav jāiekļauj tie iepirkumi, kuru izmaksas attiecas tikai uz izdevumiem, kam piemēro vienkāršotās izmaksas.
2 Plānotā līguma summa bez PVN, ņemot vērā visu iepirkuma līguma darbības laiku.
3 Līgumcenas daļa, kas attiecas uz projektu bez PVN. Ja pēc iepirkuma līguma noslēgšanas līgumcena atšķiras no plānotās, iesniedzot kārtējos iepirkuma plāna precizējumus, līgumcena ir jānorāda atbilstoši noslēgtajam līgumam.
4 Tiesiskais regulējums, uz kuru pamatojoties veikts iepirkums, – Publisko iepirkumu likums, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums, Ministru kabineta 2013. gada 4. jūnija noteikumi Nr. 299 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" vai iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.
5 Tai skaitā zemsliekšņa iepirkumi, iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu u. c.
6 Ja iepirkuma plāns tiek iesniegts Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.–2020. gadam vai ar e-parakstu, dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda.

2. pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 10.februāra noteikumiem Nr.77

(Pielikums MK 07.06.2016. noteikumu Nr. 357 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.09.2017. noteikumiem Nr. 555; MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 381; MK 26.03.2019. noteikumiem Nr. 129)

Maksājuma pieprasījums

Ja pārskata periodā maksājumi projektā netika veikti, jāaizpilda un jāiesniedz tikai A sadaļa (1.–2. p.), B sadaļa (3.–7. p.) un Apliecinājums (13. p.). D sadaļa ESF projektiem (11.1.–11.2. p.) jāiesniedz reizi gadā ar projekta starpposma maksājuma pieprasījumu, ko iesniedz kā pirmo kalendāra gadā, ERAF/KF projektiem (11.3.–11.4. p.) – ar projekta noslēguma maksājuma pieprasījumu.

A sadaļa

1. INFORMĀCIJA PAR PIEPRASĪJUMU

Projekta numurs 

Projekta nosaukums

 

 

 
Pieprasījuma numurs pēc kārtas 
Pārskata perioda sākuma datums 
Pārskata perioda beigu datums 
Pieprasījuma veids (starpposma/noslēguma) 
Pieprasījuma kopējā summa 
Pieprasītā atmaksa no Eiropas Savienības finansējuma 
t.sk. pieprasītā atmaksa no Jaunatnes nodarbinātības
iniciatīvas finansējuma
 
 
Pieprasītā atmaksa no valsts budžeta finansējuma 

2. NORĒĶINA REKVIZĪTI

Aizpilda, ja finansējuma saņēmējs nav valsts budžeta iestāde, iesniedzot pirmo pieprasījumu vai rekvizītu izmaiņu gadījumā.

Konta turētājs 
Konta numurs 
Maksājumu pakalpojuma sniedzēja kods 
Maksājumu pakalpojuma sniedzēja nosaukums 
Maksājuma mērķis1 
Konta turētājs2 
Konta numurs 
Maksājumu pakalpojuma sniedzēja kods 
Maksājumu pakalpojuma sniedzēja nosaukums 
Maksājuma mērķis 
Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs3
 

(amats, vārds, uzvārds)

(paraksts)

   

(datums)

  

1 Norāda tikai gadījumā, ja finansējuma saņēmējs vēlas saņemt sadalītu maksājumu uz diviem kontiem. Piem., atmaksa par tiešajiem izdevumiem. Šādā gadījumā pie otrā konta maksājuma mērķī norāda: atmaksa par netiešajiem izdevumiem.
2 Otrs konts jānorāda gadījumā, ja finansējuma saņēmējs vēlas saņemt sadalītu maksājumu uz diviem kontiem, piem., uz vienu kontu - atmaksu par tiešajiem izdevumiem, uz otro kontu - atmaksu par netiešajiem izdevumiem
3 Ja maksājuma pieprasījums tiek iesniegts Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.–2020.gadam vai ar e-parakstu, paraksta sadaļu neaizpilda.

B sadaļa

3. Projekta īstenošana

3.1. Projektā īstenotās darbības un sasniegtie rezultāti

Informācija norādāma no projekta sākuma vai atbilstoši MK noteikumos par SAM īstenošanu no atbalstāmo darbību uzsākšanas brīža

Darbības Nr.

Visas projekta iesniegumā plānotās projekta darbības

Visi projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (vienādi ar projekta iesnieguma 1.5. sadaļā norādīto)

Darbības īstenošanā veiktie pasākumi pārskata periodā

Norises vieta

Faktiski uzsāktās/veiktās darbības un sasniegtie rezultāti1

Piezīmes

1.kalendāra gads

2.kalendāra gads

3.kalendāra gads

4.kalendāra gads

5.kalendāra gads

Kopā

rezultāti

skaits

mērvienība

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

1 Ja darbības uzsāktas/veiktas, bet skaitliskais rezultāts nav sasniegts, atzīmē ar "X". Sasniegto rezultātu norādīt konkrētajā pārskata periodā skaitliskā izteiksmē, nesummējot ar iepriekšējā pārskata periodā sasniegto rezultātu.

B sadaļa

3. Projekta īstenošana

3.2. Informācija par problēmām projekta ieviešanas laikā

Informācija 3.2. sadaļā norādāma no projekta sākuma vai atbilstoši MK noteikumos par SAM īstenošanu no atbalstāmo darbību uzsākšanas brīža

Ja projekta ieviešanas laikā ir radušies riski vai konstatētas problēmas (piemēram, konstatēts interešu konflikts, problēmas ar rādītāju apguvi, iepirkumiem, tehniska, finansiāla vai juridiska rakstura problēmas, kontrolējošo iestāžu auditu/pārbaužu konstatējumi, par kurām sadarbības iestāde nav informēta), lūdzam iekļaut šo informāciju tabulā, grupējot pēc risku/problēmu veida:

Nr.
p.k.

Identificētais risks/problēma projekta ieviešanā

Identificētā riska/problēmas ietekme uz projekta mērķa un rezultātu sasniegšanu, budžetu vai citu līguma nosacījumu izpildi

Paveiktais/plānotais riska/problēmas novēršanā

Riska/problēmas novēršanas statuss

Piezīmes
(piemēram, kāda institūcija veica auditu, tās atzinuma par trūkumu novēršanu datums)

1

2

3

4

5

6

      
      
      
      

B sadaļa

4. Informācijas un publicitātes pasākumi

Informācija norādāma no projekta sākuma vai atbilstoši MK noteikumos par SAM īstenošanu no atbalstāmo darbību uzsākšanas brīža

Plānotie informācijas un publicitātes pasākumi atbilstoši projekta iesniegumā norādītajam

Faktiski veikto informācijas un publicitātes pasākumu apraksts

1

2

3

4

5

6

7

Veids atbilstoši projektā plānotajam

Pasākuma apraksts

Īstenošanas periods

Skaits

Pasākuma apraksts

Īstenošanas periods

Skaits

Lielformāta informatīvais stends      
Informatīvā plāksne      
Informācija internetā      
Citi (norādīt)      

B sadaļa

5. Izsludināto iepirkumu un noslēgto līgumu saraksti

5.1. Izsludinātie iepirkumi un noslēgtie iepirkuma līgumi līdz pārskata perioda beigām (t.sk. zemsliekšņa iepirkumi)1

Informācija par līgumiem aizpildāma no projekta sākuma vai atbilstoši MK noteikumos par SAM īstenošanu no atbalstāmo darbību uzsākšanas brīža

Nr.
p.k.

Iepirkuma līguma priekšmets

Atsauce uz šā pārskata 3.1. tabulā iekļauto darbības Nr.

Kods atbilstoši projekta budžeta kopsavilkumam

Iepirkuma procedūras veids

Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr.

Iepirkuma izsludināšanas vai uzaicinājumu izsūtīšanas datums

Lēmuma publicēšanas datums

Plānotā/ noslēgtā iepirkuma līguma summa bez PVN

Uz projektu attiecināmā summa ar PVN

Uz projektu attiecināmā summa bez PVN

Iepirkuma līguma izpildītāja nosaukums

Iepirkuma līguma izpildītāja reģistrācijas Nr.

Iepirkuma līguma parakstīšanas datums

Iepirkuma līguma Nr.

Iepirkuma līguma veids
(pakalpojuma/ piegādes/ būvdarbu/ patapinājuma)

Iepirkuma līguma statuss
(plānots/ procesā/ izpildīts/ lauzts)

Iepirkuma līguma izpildes beigu datums

Piemērots zaļais iepirkums
(jā/nē)

Piezīmes
(informācija par sūdzībām, pārtrauktām vai izbeigtām procedūrām, līguma grozījumiem/ papildvienošanos, ja tāda slēgta, par ko slēgta, līguma izpildi traucējošiem faktoriem u. c.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

                    
                    
                    
                    
                    

1 Tabulā nav jāiekļauj tie iepirkumi un iepirkumu līgumi, kuri attiecas uz projekta izmaksām, kam piemēro vienkāršotās izmaksas.

B sadaļa

5. Izsludināto iepirkumu un noslēgto līgumu saraksti

5.2. Citi noslēgtie līgumi līdz pārskata perioda beigām1

(piemēram., aktīvo nodarbinātības pasākumu pretendentu-darba devēju atlases rezultātā noslēgtie līgumi, finansējuma saņēmējā noslēgtie sadarbības līgumi ar sadarbības partneriem, zinātniekiem, pētniekiem vai citām personām, izņemot līgumus ar gala labuma guvējiem ERAF projektos)

Informācija par līgumiem aizpildāma no projekta sākuma vai atbilstoši MK noteikumos par SAM īstenošanu no atbalstāmo darbību uzsākšanas brīža

Nr.
p.k.

Līguma priekšmets

Atsauce uz šā pārskata 3.1. tabulā iekļauto darbības Nr.

Kods atbilstoši projekta budžeta kopsavilkumam

Uzaicinājumu izsūtīšanas datums (ja attiecināms)

Noslēgtā līguma summa bez PVN

Uz projektu attiecināmā summa bez PVN

Uz projektu attiecināmā summa ar PVN

Līguma izpildītāja/ otrās puses nosaukums

Līguma izpildītāja/ otrās puses reģistrācijas Nr.

Līguma izpildītāja/ otrās puses veids (darba devējs/ sadarbības partneris/ cits)

Līguma Nr.

Līguma parakstīšanas datums

Līguma beigu datums

Līguma statuss
(procesā/ izpildīts/ lauzts)

Piezīmes
(informācija par sūdzībām, līguma grozījumiem/ papildvienošanos, ja tāda slēgta, par ko slēgta, līguma izpildi traucējošiem faktoriem u. c.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

                
                
                
                
                

1 Tabulā nav jāiekļauj tie iepirkumi un iepirkumu līgumi, kuri attiecas uz projekta izmaksām, kam piemēro vienkāršotās izmaksas.

B sadaļa

6. Līdz pārskata perioda beigām noslēgtie darba līgumi (vai rīkojumi par iecelšanu amatā)

Informācija par līgumiem aizpildāma no projekta sākuma vai atbilstoši MK noteikumos par SAM īstenošanu no atbalstāmo darbību uzsākšanas brīža

Nr.
p.k.

Līguma/ rīkojuma Nr.

Darbinieka/ ierēdņa vārds, uzvārds

Amats projektā

Atsauce uz šā pārskata 3.1. tabulā iekļauto darbības Nr.

Kods atbilstoši projekta budžeta kopsavilkumam

Darba alga mēnesī vai stundas tarifa likme

Slodze/uz projektu attiecināmā % proporcija

Darba sākuma datums1

Līguma beigu datums/ amata pienākumu izpildes termiņš

Piezīmes
(informācija par līguma grozījumiem/ papildvienošanos, ja tāda slēgta, par ko slēgta, līguma izpildi traucējošiem faktoriem u. c.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

           
           
           
           
           
           

1 Ņemot vērā to, ka līguma slēgšanas datums var atšķirties no darba uzsākšanas datuma, šajā kolonnā ir jānorāda tieši darba uzsākšanas datums, jo atlīdzības izdevumi attiecināmi par nostrādāto periodu.

B sadaļa

7. Projektā sasniegtie uzraudzības rādītāji

Informācija 7. sadaļā norādāma no projekta sākuma vai atbilstoši MK noteikumos par SAM īstenošanu no atbalstāmo darbību uzsākšanas brīža.

7.1. ESF projekta iznākuma rādītāji1

Sasniegto rādītāju norādīt konkrētajā pārskata periodā skaitliskā izteiksmē, nesummējot ar iepriekšējā pārskata periodā sasniegto rezultātu.

1 Uzraudzības rādītājus sadalījumā pa novadiem un pagastiem norāda tādā gadījumā, ja šāda rādītāju uzraudzība ir paredzēta MK noteikumos par SAM īstenošanu.

B sadaļa

7. Projektā sasniegtie uzraudzības rādītāji

Informācija 7. sadaļā norādāma no projekta sākuma vai atbilstoši MK noteikumos par SAM īstenošanu no atbalstāmo darbību uzsākšanas brīža.

7.2. ESF projekta rezultāta rādītāji1

Sasniegto rādītāju norādīt konkrētajā pārskata periodā skaitliskā izteiksmē, nesummējot ar iepriekšējā pārskata periodā sasniegto rezultātu.

1 Uzraudzības rādītājus sadalījumā pa novadiem un pagastiem norāda tādā gadījumā, ja šāda rādītāju uzraudzība ir paredzēta MK noteikumos par SAM īstenošanu.

B sadaļa

7. Projektā sasniegtie uzraudzības rādītāji

Informācija 7. sadaļā norādāma no projekta sākuma vai atbilstoši MK noteikumos par SAM īstenošanu no atbalstāmo darbību uzsākšanas brīža.

7.3. ERAF/KF projekta iznākuma rādītāji1

Nr.
p.k.

Ministru kabineta noteikumos par SAM/SAM pasākuma īstenošanu noteiktais iznākuma rādītājs

Statistiskais reģions/ novads

Faktiski sasniegtais iznākuma rādītājs (skaits pa gadiem)

Kopā

Piezīmes

Rādītāja nosaukums

Plānotā vērtība

Mērvienība

1.kalendāra gads

2.kalendāra gads

3.kalendāra gads

4.kalendāra gads

5.kalendāra gads

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

   Rīga       
Pierīga       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Kurzeme       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Vidzeme       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Latgale       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Zemgale       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Kopā       

1 Uzraudzības rādītājus sadalījumā pa novadiem un pagastiem norāda tādā gadījumā, ja šāda rādītāju uzraudzība ir paredzēta MK noteikumos par SAM īstenošanu.

B sadaļa

7. Projektā sasniegtie uzraudzības rādītāji

Informācija 7. sadaļā norādāma no projekta sākuma vai atbilstoši MK noteikumos par SAM īstenošanu no atbalstāmo darbību uzsākšanas brīža.

7.4. ERAF/KF projekta rezultāta rādītāji1

Nr.
p.k.

Ministru kabineta noteikumos par SAM/SAM pasākuma īstenošanu noteiktais rezultāta rādītājs

Statistiskais reģions/novads

Faktiski sasniegtais rezultāta rādītājs (skaits pa gadiem)

Kopā

Piezīmes

Rādītāja nosaukums

Plānotā vērtība

Mērvienība

1.kalendāra gads

2.kalendāra gads

3.kalendāra gads

4.kalendāra gads

5.kalendāra gads

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

   Rīga       
Pierīga       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Kurzeme       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Vidzeme       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Latgale       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Zemgale       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Kopā       

1 Uzraudzības rādītājus sadalījumā pa novadiem un pagastiem norāda tādā gadījumā, ja šāda rādītāju uzraudzība ir paredzēta MK noteikumos par SAM īstenošanu.

B sadaļa

7. Projektā sasniegtie uzraudzības rādītāji

Informācija 7. sadaļā norādāma no projekta sākuma vai atbilstoši MK noteikumos par SAM īstenošanu no atbalstāmo darbību uzsākšanas brīža.

7.5. Projekta mērķa sasniegšanas apraksts atbilstoši projekta iesniegumā plānotajam (aizpildāms tikai noslēguma maksājuma pieprasījumā)

ESF projektiem t. sk. norādīt projekta īstenošanas laikā veikto novērtējumu par projekta īstenošanu un projekta rezultātu kvalitāti, kā arī mērķa grupas apmierinātību un informāciju par sasniegto rezultātu ilgtspējas nodrošināšanu pēc projekta īstenošanas atbilstoši projekta iesniegumā plānotajam ERAF/KF projektiem t. sk. norādīt projekta īstenošanas laikā veikto novērtējumu par projekta īstenošanu un projekta rezultātu kvalitāti, kā arī informāciju par sasniegto rezultātu ilgtspējas nodrošināšanu pēc projekta īstenošanas atbilstoši projekta iesniegumā plānotajam

 

B sadaļa

7.6. Galasaņēmēju saraksts

Tabula aizpildāma par tiem ERAF/KF projektiem, kur galasaņēmējs nav finansējuma saņēmējs

Informācija aizpildāma no projekta sākuma vai atbilstoši MK noteikumos par SAM īstenošanu no atbalstāmo darbību uzsākšanas brīža

Nr.
p.k.

Pamatinformācija par galasaņēmēju

1. Informācija par saņemto atbalstu

2. Cita informācija
(2.3.-2.6.kolonnās ieraksta "n/a" gadījumos, ja līgums ar galasaņēmēju netiek slēgts)

0.1.

0.2.

0.3.

0.4.

05.

06.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Galasaņēmēja nosaukums (juridiskām personām)/ vārds un uzvārds (fiziskām personām)

Galasaņēmēja reģistrācijas numurs juridiskām personām/ personas kods privātpersonām

Juridiskā adrese juridiskām personām/ deklarētā dzīvesvieta (republikas pilsēta/ novads)

Faktiskās darbības veikšanas vieta (republikas pilsēta/ novads)

Galasaņēmēja īstenotās darbības joma pēc OECD klasifikatora1

Galasaņēmēja galvenā darbības joma pēc NACE 2 koda (tikai juridiskām personām)

Atbalsta veids (konsultācijas, grants vai cits)

Atbalsta saņemšanas ilgums (konsultācijām – skaits, grantam – termiņš)

Atbalsta saņemšanas sākuma datums

Atbalsta saņemšanas beigu datums (konsultācijas – pēdējā konsultācija, granti – pēdējais maksājums galasaņēmējam)

Atbalsta apjoms EUR (aizpilda tikai finanšu atbalstam granta veidā)

Galsaņēmēja līdzfinansējuma apjoms EUR, ja attiecināms (aizpilda tikai finanšu atbalstam granta veidā)

Atsauce uz šā pārskata 3.1. tabulā iekļauto darbības Nr.

Kods atbilstoši projekta budžeta kopsavilkumam

Līguma parakstīšanas datums

Līguma Nr.

Līguma statuss
(procesā/ izpildīts/ lauzts)

Līguma beigu datums

Piezīmes
(informācija par sūdzībām, līguma grozījumiem/ papildvienošanos, ja tāda slēgta, par ko slēgta, līguma izpildi traucējošiem faktoriem u. c.)

1

                   

2

                   

3

                   

4

                   

5

                   

1 Informācija par galasaņēmējiem pēc OECD klasifikatora (http://www.oecd.org/science/inno/38235147.pdf) šajā sadaļā norādāma šādos SAM un pasākumos: 1.1.1.1. "Praktiskas ievirzes pētījumi", 1.1.1.2. "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts", 1.1.1.3. "Inovācijas granti studentiem" , 1.1.1.5. "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās", 1.2.1.1. "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros", 1.2.1.2. "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai", 1.2.1.3. "Inovāciju vaučeri MVK", 1.2.1.4. "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā", 1.2.2.1. "Atbalsts nodarbināto apmācībām".

C sadaļa

8. PĀRSKATA PERIODĀ VEIKTIE IZDEVUMI

8.1. Izdevumus pamatojošo dokumentu saraksts1

Nr.
p.k.

Līguma izpildītāja nosaukums

Līguma Nr.
(atbilstoši šī MP 5.1.tabulas 15.kolonnā vai 5.2.tabulas 12.kolonnā norādītājam

Projekta izdevumi

Izdevumus pamatojošā dokumenta (rēķina vai tml.) apmaksa

Izdevumus pamatojošā dokumenta (rēķina vai tml.) summa

Kods atbilstoši projekta budžeta kopsavilku-mam

Sadalījums pa finansējuma avotiem2

EKK3
(K - kapitālie izdevumi; P - pārējie izdevumi)

Piezīmes

izdevumu apraksts
(izmaksu veids, preces vai pakalpojuma nosaukums)

izdevumus pamatojoša dokumenta numurs

izdevumus pamatojoša dokumenta datums

apmaksas datums

apmaksas dokumenta numurs

kopējā summa

kopējie uz projektu attiecināmie izdevumi

t.sk.
PVN kā uz projektu attiecināmie izdevumi

Eiropas Savienības fonda finansējums

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas finansējums

Valsts budžeta finansējums

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām

Pašvaldības finansējums

Cits publiskais finansējuma

Privātais finansējums

%

EUR

%

EUR

%

EUR

%

EUR

%

EUR

%

EUR

%

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
     

Kopā:

                   

1 Finansējuma saņēmēji, kuru projektiem tiek piemērota netiešo izmaksu nemainīgā likme, aizpilda šo tabulu par tiešajiem attiecināmajiem izdevumiem, izņemot tos izdevumus, kam piemērotas vienkāršotās izmaksas.
2 Aizpilda, ja MK noteikumos par SAM īstenošanu dažādām izdevumu pozīcijām ir noteikta atšķirīga intensitāte.
3 Aizpilda pašvaldību, pašvaldību padotības iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu (izņemot plānošanas reģionus) un budžeta nefinansētu iestāžu projektos.

C sadaļa

8. PĀRSKATA PERIODĀ VEIKTIE IZDEVUMI

8.2. Vienības izmaksas standarta likmes izdevumi

Tabulu aizpilda, ja projektā ir paredzēti vienības izmaksas standarta likmes izdevumi. Ja šādi izdevumi nav paredzēti, tabulu neiesniedz.

Nr.
p.k.

Izmaksu veids
(vienības nosaukums)1

Vienību skaits

Vienas vienības izmaksu apmērs2

Kopējie attiecināmie izdevumi

Kods atbilstoši projekta budžeta kopsavilkumam

Sadalījums pa finansējuma avotiem3

Piezīmes

Eiropas Savienības fonda finansējums

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas finansējums

Valsts budžeta finansējums

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām

Pašvaldības finansējums

Cits publiskais finansējuma

Privātais finansējums

%

EUR

%

EUR

%

EUR

%

EUR

%

EUR

%

EUR

%

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
   

Kopā:

                 

1 Visas vienības jānorāda atsevišķi, piem., datorapmācību stunda vienam apmācāmajam, mērķa grupas dalībnieks – bezdarbnieks
2 Piemēram, mācību izmaksas stundā, vienas personas izmaksas u.c.
3 Aizpilda atbilstoši noteiktajai intensitātei

8.3. Vienreizējā maksājuma izdevumi

Tabulu aizpilda, ja projektā ir paredzēti vienreizējie maksājumi. Ja šādi izdevumi nav paredzēti, tabulu neiesniedz.

Nr.
p.k.

Izmaksu veids
(vienreizējā maksājuma nosaukums)4

Vienreizēja maksājuma apmērs

Kods atbilstoši projekta budžeta kopsavilkumam

Sadalījums pa finansējuma avotiem5

Piezīmes

Eiropas Savienības fonda finansējums

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas finansējums

Valsts budžeta finansējums

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām

Pašvaldības finansējums

Cits publiskais finansējuma

Privātais finansējums

%

EUR

%

EUR

%

EUR

%

EUR

%

EUR

%

EUR

%

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

                   
                   
                   
                   
                   
 

Kopā:

                 

4 Visi vienreizējie maksājumi jānorāda atsevišķi
5 Aizpilda atbilstoši noteiktajai intensitātei

8.4. Ieguldījumi natūrā

Tabulu aizpilda, ja projektā ir paredzēti ieguldījumi natūrā. Ja ieguldījumi natūrā nav paredzēti, tabulu neiesniedz.

Nr.
p.k.

Ieguldījuma natūrā veids4

Kods atbilstoši projekta budžeta kopsavilkumam

Finansējuma avots

Summa, EUR

Piezīmes

 

1

2

3

4

5

6

 
       
       
       
       
       
   

Kopā:

   

6 Visi ieguldījumi natūrā jānorāda atsevišķi

C sadaļa

9. ATTIECINĀMO IZDEVUMU KOPSAVILKUMS1

Kods atbilstoši projekta budžeta kopsavilkumam

Izdevumu sadalījums atbilstoši projekta budžeta kopsavilkumam

Noslēgtajā līgumā apstiprinātie attiecināmie izdevumi

Iepriekšējos pieprasījumos apstiprinātie attiecināmie izdevumi2

Šajā pieprasījumā pieprasītie attiecināmie izdevumi

Visi pieprasījumi kopā
6 = (4 + 5)

1

2

3

4

5

6

1.

     

2.

     

2.1.

     

2.2.

     

3.

     

3.1.

     

3.2.

     

4.

     

5.

     

6.

     

6.1.

     

     
 

Sadalījums pa finansējuma avotiem

Noslēgtajā līgumā apstiprinātie attiecināmie izdevumi

Iepriekšējos pieprasījumos apstiprinātie attiecināmie izdevumi2

Šajā pieprasījumā pieprasītie attiecināmie izdevumi

Visi pieprasījumi kopā

11 = (9 + 10)

 

7

8

9

10

11

 Attiecināmie izdevumi – kopā    
 Gūtie ieņēmumi3    
 Izdevumi kopā (ņemot vērā gūtos ieņēmumus)    
 t.sk. netiešo izmaksu nemainīgā likme    
 Eiropas Savienības fonda finansējums    
 Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas finansējums    
 Valsts budžeta finansējums    
 Valsts budžeta dotācija pašvaldībām    
 Pašvaldības budžeta finansējums    
 t.sk. ieguldījumi natūrā4    
 Cits publiskais finansējums    
 t.sk. ieguldījumi natūrā4    
 Privātais finansējums    
 t.sk. ieguldījumi natūrā4    

1 Maksājuma pieprasījuma 9. sadaļā norādītās summas var atšķirties no sadarbības iestādes reāli apstiprināto attiecināmo izdevumu summas, ja Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējam nav informācijas par sadarbības iestādes iepriekšējā maksājuma pieprasījumā apstiprinātajiem attiecināmajiem izdevumiem.
2 Norāda informāciju par sadarbības iestādes apstiprinātajiem iepriekšējo maksājuma pieprasījumu attiecināmajiem izdevumiem. Ja Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs vēl nav saņēmis informāciju par kādu sadarbības iestādes apstiprināto iepriekšējo maksājuma pieprasījumu attiecināmo izdevumu summu (vai summas daļu), ailē norāda iepriekš apstiprināto attiecināmo izdevumu summu un vēl neapstiprināto pieprasīto attiecināmo izdevumu summu
3 visus projekta īstenošanas laikā gūtos ieņēmumus norāda noslēguma makasājuma pieprasījumā
4 norāda, ja projektā ir paredzēti ieguldījumi natūrā

C sadaļa

10. Projekta ietvaros iepirktie vai radītie pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekli ieraksta tabulā tad, kad ir saņemts un parakstīts pieņemšanas nodošanas akts/pavadzīme par piegādi, 5. un 7. kolonnā ierakstot piezīmi "n/a". Kad pamalīdzeklis tiek paņemts uzskaitē, iesniedzot kārtējo maksājuma pieprasījumu, 5. un 7. kolonnā ieraksta attiecīgo informāciju.

Ja projektā nav paredzēts iepirkt vai radīt pamatlīdzekļus, tabulu neiesniedz.

Lūdzam norādīt informāciju no projekta sākuma vai atbistoši MK noteikumos par SAM īstenošanu no atbalstāmo darbību uzsākšanas brīža par pamatlīdzekļiem, kas radīti vai iepirkti projektā, daļēji vai pilnībā izmantojot Eiropas Savienības fondu finansējumu:

Nr.
p.k.

Maksājuma pieprasījuma Nr.
(maksājuma pieprasījums, kurā iekļauts pamatlīdzeklis)

Iepirkuma līguma Nr.

Pamatlīdzekļa nosaukums

Pamatlīdzekļa uzskaites kartītes Nr.

Atrašanās vieta

Datums, kad ņemts uzskaitē vai nodots ekspluatācijā

Derīgās lietošanas laiks (gados)

Izslēgšanas datums

Piezīmes, t.sk. izslēgšanas pamatojums

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

          
          
          
          
          
          
          

D sadaļa

Sadaļa nav iesniedzama, ja MK noteikumos par SAM īstenošanu un projekta iesniegumā nav noteikta horizontālo principu rādītāju sasniegšana

11. Projektā sasniedzamie horizontālo principu rādītāji

ESF projektiem sadaļa ar iepriekšējā kalendāra gadā sasniegtiem rādītājiem iesniedzama reizi gadā ar projekta starpposma maksājuma pieprasījumu, ko iesniedz kā pirmo kalendārajā gadā

Informācija norādāma no projekta sākuma vai atbilstoši MK noteikumos par SAM īstenošanu no atbalstāmo darbību uzsākšanas brīža

11.1. Projektā sasniedzamie rādītāji atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgā Eiropas Savienības fonda SAM īstenošanu norādītajiem kritērijiem par horizontālo principu "Vienlīdzīgas iespējas"

Nr.

Rādītāja nosaukums

Sasniedzamā vērtība

Sasniegtā vērtība

Piezīmes

Mērvienība (skaits) (%)

Mērvienība (skaits kopā)

sievietes

vīrieši

1.

      

2.

      

3.

      

4.

      

5.

      

11.2. Projektā plānotie horizontālā principa "Ilgstspējīga attīstība" ieviešanai sasniedzamie rādītāji 

Nr.

Rādītāja nosaukums

Sākotnējā vērtība

Sasniedzamā vērtība

Sasniegtā vērtība

Mērvienība

Piezīmes

1.

      

2.

      

3.

      

4.

      

5.

      

D sadaļa

Sadaļa nav iesniedzama, ja MK noteikumos par SAM īstenošanu un projekta iesniegumā nav noteikta horizontālo principu rādītāju sasniegšana

11. Projektā sasniedzamie horizontālo principu rādītāji

ERAF un KF projektiem sadaļa iesniedzama ar projekta noslēguma maksājuma pieprasījumu

Informācija norādāma no projekta sākuma vai atbilstoši MK noteikumos par SAM īstenošanu no atbalstāmo darbību uzsākšanas brīža

11.3. Projektā sasniedzamie rādītāji atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgā Eiropas Savienības fonda SAM īstenošanu norādītajiem kritērijiem par horizontālo principu "Vienlīdzīgas iespējas"

Nr.

Rādītāja nosaukums

Sasniedzamā vērtība

Sasniegtā vērtība

Piezīmes

Mērvienība (skaits) (%)

Mērvienība (skaits kopā)

sievietes

vīrieši

1.

      

2.

      

3.

      

4.

      

5.

      

11.4. Projektā plānotie horizontālā principa "Ilgstspējīga attīstība" ieviešanai sasniedzamie rādītāji

Nr.

Rādītāja nosaukums

Sākotnējā vērtība

Sasniedzamā vērtība

Sasniegtā vērtība

Mērvienība

Piezīmes

1.

      

2.

      

3.

      

4.

      

5.

      

E sadaļa
(Sadaļa svītrota ar MK 26.03.2019. noteikumiem Nr. 129)

 

13. APLIECINĀJUMS

Saskaņā ar maksājuma pieprasījumā iekļauto informāciju apstiprinu, ka:

1) maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi ir veikti, tie atbilst Eiropas Savienības fonda projektā paredzētajam, kā arī ir attiecināmi saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos finanšu jomā. Eiropas Savienības fonda pieprasījumā iekļauto izdevumu attaisnojošie dokumenti ir pieejami;

2) ir ievērotas iepirkuma prasības, valsts atbalsta prasības, vides aizsardzības prasības un vienlīdzīgo iespēju princips (ciktāl tas attiecas uz projektu);

3) izdevumi veikti izmaksu periodā, ko nosaka finansējuma saņēmēja un sadarbības iestādes līgums/vienošanās;

4) ir ievērota publicitātes un vizuālās identitātes atbilstība normatīvo aktu prasībām Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes jomā;

5) visu ar projektu saistīto darījumu atspoguļošanai ir ieviesta atsevišķa grāmatvedības uzskaites sistēma vai atbilstošs grāmatvedības kods;

6) informācija par darījumiem atbilstoši iespējām ir reģistrēta elektroniski un ir pieejama pēc kompetento iestāžu pieprasījuma;

7) maksājuma pieprasījuma, tam pievienoto dokumentu kopijas un maksājuma pieprasījuma elektroniskā versija (ja tā jāiesniedz saskaņā ar līgumu) atbilst oriģināliem;

8) visi ar Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģināli glabājami atbilstoši finansējuma saņēmēja un sadarbības iestādes līgumā/vienošanās nosacījumos noteiktajam termiņam;

9) esmu informējis gala saņēmēju, ka tā personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktajām prasībām un tas nav iebildis iesniegto datu apstrādei (ja attiecināms uz projektu);

10) pārskata perioda attiecināmajos izdevumos norādītā informācija ir patiesa, un izdevumos iekļautā PVN summa nav atskaitīta kā priekšnodoklis Pievienotās vērtības nodokļa likuma XI nodaļā noteiktajā kārtībā.

Esmu informēts, ka Eiropas Komisija, vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, revīzijas iestāde vai sadarbības iestāde, ja nepieciešams, veic pārbaudi, un piekrītu pārbaudes veikšanai.

Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs1 
 

(iestādes nosaukums)

    

(amats, vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 
     
 

(datums)

   

1 Ja maksājuma pieprasījums tiek iesniegts Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.–2020. gadam vai ar e-parakstu, paraksta sadaļu neaizpilda.

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.1 pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 10. februāra
noteikumiem Nr. 77

(Pielikums MK 26.03.2019. noteikumu Nr. 129 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 390)

Pārskats par projekta dalībniekiem*

Pārskatu iesniedz reizi gadā par iepriekšējā kalendāra gada dalībniekiem un sasniegtiem tūlītējiem rādītājiem un ar noslēguma maksājuma pieprasījumu par dalībniekiem, kas uzsāka dalību pēc pēdējā pārskata perioda beigām, ESF projekti, kuros ir noteikts uzraudzības rādītājs "dalībnieku/personu skaits", kā arī tie ERAF projekti, kas paredz fizisku personu apmācības vai kapacitātes stiprināšanas pasākumus. Atbilstoši atbildīgās iestādes norādījumiem sadaļā neiekļauj to dalībnieku datus, kas piedalās publiskos atvērtā tipa pasākumos.

Ja šāds rādītājs projektā nav noteikts, pārskatus neiesniedz.

1.tabula

  

Nosaukums

1Finansējuma saņēmējs 
2Projekta nosaukums 
3Projekta numurs 
4Pārskata gads 
*Dalībnieku ir nepieciešams reģistrēt vienu reizi darbībā. Par katru no darbībām tiek veidots atsevišķs ieraksts šajā veidlapā. Mikrodati par dalībnieku apkopojami, uzsākot darbību (brīdī, kad dalībnieks iesaistās attiecīgajā darbībā), ja darbības laikā mainās kāds no parametriem (piemēram, vecums, dalījums pēc statusa darba tirgū u.tml.) izmaiņas dalībnieka datos nav jāveic. Darbībai noslēdzoties vai tiekot pārtrauktai, attiecīgi tiek aizpildīta informācija 2.tabulas 1.sadaļā “Informācija par dalību”, kā arī četru nedēļu laikā pēc dalības apkopta informācija 2.tabulas 8. sadaļā “Tūlītējie rādītāji (dati par dalībnieku mēnesi pēc dalības pabeigšanas)”.

2.tabula

ERAF projektiem aizpilda 0.1., 0.2., 0.3., 0.4., 0.5., 0.7., 0.8., 0.9., 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. un 1.7. kolonnu.

0.3., 0.4., 0.5. un 6. kolonna nav obligāti jāaizpilda, ja dalībniekam ir Latvijas Republikā piešķirts personas kods.

Ja dalībniekam nav Latvijas Republikā piešķirta personas koda, finansējuma saņēmējs aizpilda 0.3., 0.4., 0.5., 2.1., 2.2., 2.2.1., 3.2., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.2.5., 6., 8.1. un 8.4. kolonnu.

8.5. kolonna nav aizpildāma. Ņemot vērā tabulas 3., 5. un 8. sadaļā norādītos datus, Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.–2020. gadam 8.5. kolonnas dati tiks norādīti automātiski.

1 Aizpilda SAM 3.4.1., 7.3.2., 8.2.2., 8.4.1., 8.5.3., 9.1.3., 9.2.1., 9.2.6. un 1.2.2.1., 1.2.2.3., 3.4.2.1.pasākumam.

2 Bezdarbnieki - personas, kas reģistrējušās bezdarbnieka vai darba meklētāja statusam Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA).

3 Ilgstošie bezdarbnieki – pieaugušie (25 gadi un vairāk) Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) uzskaitē ir ilgāk par 12 mēnešiem, jaunieši (līdz 25) – NVA uzskaitē ir ilgāk par 6 mēnešiem.

4 Neaktīvas personas – ekonomiski neaktīvas personas jeb ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji, personas, kuras nevar pieskaitīt ne pie nodarbinātajiem iedzīvotājiem, ne arī pie darba meklētājiem/bezdarbniekiem, kas reģistrējušies NVA.

5 Atrodas izglītībā vai apmācībās uz dalības uzsākšanas brīdi - Personas (dalībnieki), kas, uzsākot dalību ESF pasākumā, mācās (mūžizglītības vai formālās izglītības programmās) vai iesaistījušies apmācībās (ārpus darba apmācībās / apmācībās darbā, neformālā izglītībā, profesionālās izglītības programmās utt.).

6 Migranti – personas, kas ieceļojušas Latvijā no citas valsts ar mērķi apmesties uz dzīvi un ir uzskatāmas par ārzemniekiem, repatriantiem, bēgļiem, personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss, vai patvēruma meklētājiem. Imigrācijas likuma 1. panta 1. punktā noteikts, ka ārzemnieks ir persona, kura nav Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis. Repatriācijas likuma 2. pantā noteikts, ka repatriants ir persona, kura ir Latvijas pilsonis vai kurai viens no radiniekiem taisnā augšupejošā līnijā ir latvietis vai lībietis (līvs) un kura brīvprātīgi pārceļas uz pastāvīgu dzīvi Latvijas Republikā. Patvēruma likuma 1. panta 9. punktā noteikts, ka patvēruma meklētājs ir trešās valsts piederīgais vai bezvalstnieks, kas šajā likumā noteiktajā kārtībā iesniedzis iesniegumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu Latvijas Republikā, līdz brīdim, kad stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams galīgais lēmums par viņa iesniegumu. Bēglis ir trešās valsts piederīgais vai bezvalstnieks, kuram Patvēruma likumā noteiktajā kārtībā ir piešķirts bēgļa statuss. Persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss, ir trešās valsts piederīgais vai bezvalstnieks, kuram Patvēruma likumā noteiktajā kārtībā piešķirts alternatīvais statuss.
Dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi – personas, kuru vecāki ir dzimuši ārpus Latvijas Republikas.
Minoritāšu grupas (tostarp sociāli atstumtās kopienas, piemēram, romi) – dalībnieki, kas pieder pie kādas no nacionālajām minoritātēm. Atbilstoši likuma "Par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību" 2. pantam, nacionālās minoritātes ir Latvijas pilsoņi, kuri kultūras, reliģijas vai valodas ziņā atšķiras no latviešiem, paaudzēm ilgi tradicionāli dzīvojoši Latvijā un uzskata sevi par piederīgiem Latvijas valstij un sabiedrībai, kā arī vēlas saglabāt un attīstīt savu kultūru, reliģiju vai valodu. Personas, kas nav Latvijas pilsoņi, bet pastāvīgi un legāli dzīvo Latvijas Republikā, un kas sevi identificē ar iepriekš minēto nacionālās minoritātes definīciju, arī ir uzskatāmas par nacionālajām minoritātēm.

7 Dalībnieku sadalījumu pa invaliditātes veidiem aizpilda tikai SAM 7.1.1., 7.2.1., 7.3.2., 8.3.2., 8.3.3., 8.3.4., 8.3.5., 8.4.1., 8.5.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.4., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.4. un 9.2.5.

8 Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas – šajā grupā 2014.–2020. gada plānošanas periodā uzskaita šādas ESF tiešu atbalstu saņēmušas personas:
- bērnus (līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai): kuri saņem ārpusģimenes aprūpi vai pamet to, kuru vecāki uzturas ārvalstīs, kuri aug sociālā riska ģimenēs;
- jauniešus (no 13 līdz 25 gadu vecumam atbilstoši Jaunatnes likumam), kuri nav ieguvuši pamatizglītību vismaz ISCED 1 līmenī;
- daudzbērnu ģimenes (Bērnu tiesību aizsardzības likuma izpratnē – ģimene, kura aprūpē trīs vai vairāk bērnus, tai skaitā audžuģimenē ievietotus un aizbildnībā esošus bērnus);
- personas, kuras aprūpē mājās apgādībā esošu personu;
- personas ar prognozējamu invaliditāti;
- no psihoaktīvām vielām atkarīgas personas un līdzatkarīgos ģimenes locekļus;
- ieslodzījumā esošas un no ieslodzījuma vietām atbrīvotas personas;
- no vardarbības cietušas personas un ģimenes un cilvēktirdzniecības upurus;
- bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas;
- ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas, kas atzītas par trūcīgām, t.sk. personas, kas saņem pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai;
- mājokļa pabalsta saņēmējus.

9 Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas – personas bez noteiktas dzīves vietas (t.sk. personas, kas apmetušās bezpajumtnieku patversmēs, krīzes centros, patvēruma meklētāju izmitināšanas centros).

10 Personas no lauku apvidiem – par lauku teritoriju tiek uzskatīta visa Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas un novadu teritoriālās vienības – pilsētas ar iedzīvotāju skaitu virs 5000 (t.i. izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes datus).

11 Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas (ne vēlāk kā 4 nedēļas pēc dalības pārtraukšanas vai pabeigšanas). – Neaktīvie dalībnieki, kas saņēmuši ESF atbalstu un kas pēc dalības ESF pasākumā reģistrējušies bezdarbnieka statusam un uzsākuši darba meklējumus. Neaktīvie dalībnieki ir personas, kas nav darba spēka sastāvdaļa, t.i., nav nodarbināti un nav reģistrējušies kā bezdarbnieki.

12 Izglītībā/ apmācībā iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas (ne vēlāk kā 4 nedēļas pēc dalības pārtraukšanas vai pabeigšanas) - Personas (dalībnieki), kas saņēmušas ESF atbalstu un kas 4 nedēļu laikā pēc dalības ESF pasākumā no jauna iesaistījušies mācībās (mūžizglītības vai formālās izglītības programmās) vai apmācībās (ārpus darba apmācībās / apmācībās darbā, neformālā izglītībā, profesionālās izglītības programmās utt.).

13 Kvalifikāciju ieguvušie dalībnieki pēc aiziešanas (ne vēlāk kā 4 nedēļas pēc dalības pārtraukšanas vai pabeigšanas) - ESF atbalstu saņēmušās personas (dalībnieki), kas ieguvušas kvalifikāciju, piedaloties ESF pasākumā.
Kvalifikācijas ieguve nozīmē oficiālas vērtēšanas un atzīšanas procesa rezultātu, ko iegūst, kad kompetenta struktūra konstatē, ka persona ir sasniegusi mācīšanās rezultātus atbilstīgi konkrētiem standartiem. Atbilstoši Izglītības likumam ar kvalifikāciju saprot profesionālo kvalifikāciju, kas ietver noteiktai profesijai atbilstošas izglītības un profesionālās meistarības dokumentāri apstiprinātu novērtējumu.

14 Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas (ne vēlāk kā 4 nedēļas pēc dalības pārtraukšanas vai pabeigšanas) - Bez darba esošas vai neaktīvas personas, kas saņēmušas ESF atbalstu un kas 4 nedēļu laikā pēc dalības ESF pasākumā uzsākuši strādāt vai kļuvuši par pašnodarbinātajiem. Neaktīvie dalībnieki ir personas, kas nav darba spēka sastāvdaļa, t.i., nav nodarbināti un nav reģistrējušies kā bezdarbnieki.

15 Ņemot vērā 3., 5. un 8. sadaļā norādītos datus, KPVIS 8.5.kolonnas dati tiks norādīti automātiski.
Nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie (ne vēlāk kā 4 nedēļas pēc dalības pārtraukšanas vai pabeigšanas)  – Nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, kas pēc dalības ESF pasākumā reģistrējušies bezdarbnieka statusam un uzsākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, ieguvuši kvalifikāciju vai uzsākuši darba attiecības, tostarp kļuvuši par pašnodarbinātajiem. Nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki ir:
1) migranti, personas ar ārvalsts izcelsmi, minoritātes (ieskaitot atstumtības riskam pakļautos iedzīvotājus, kā, piemēram, romu tautības pārstāvji)6;
2) dalībnieki ar invaliditāti;
3) citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas8.

3. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 10. februāra noteikumiem Nr. 77

(Pielikums MK 12.09.2017. noteikumu Nr. 555 redakcijā)

Pārskats par pievienotās vērtības nodokļa summām, kuras finansējuma saņēmējs 2014.–2020. gada plānošanas perioda pārskata periodā paredz iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās

1. tabula

Nr.
p.k.

 

Nosaukums

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

1.Finansējuma saņēmējs  
2.Finansējuma saņēmēja elektroniskā pasta adrese  
3.Finansējuma saņēmēja sadarbības partneris(-i):
3.1.Finansējuma saņēmēja sadarbības partneris  
Sadarbības partnera elektroniskā pasta adrese  
3.2.Finansējuma saņēmēja sadarbības partneris  
Sadarbības partnera elektroniskā pasta adrese  
3.3.Finansējuma saņēmēja sadarbības partneris  
Sadarbības partnera elektroniskā pasta adrese  
    
4.Projekta nosaukums  
5.Projekta numurs  
6.Pārskata perioda sākuma datums  
7.Pārskata perioda beigu datums  

2. tabula

Nr.
p.k.

Finansējuma saņēmējs/
sadarbības partneris

Preces vai pakalpojuma nosaukums

Preču piegādātāja vai pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas kods Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts ar PVN apliekamo personu reģistrā

PVN rēķina numurs vai muitas deklarācijas numurs

PVN rēķina izrakstīšanas datums vai muitas deklarācijas noformēšanas datums

Maksājuma dokumenta numurs

Maksājuma dokumenta datums

Izmaksu summa

Piezīmes

VID piezīmes

rēķina pilna summa bez PVN

rēķina pilna PVN summa

rēķina pilna summa ar PVN

attiecīgajam taksācijas periodam noteiktā proporcija vai atzīme par atsevišķas uzskaites nodrošināšanu*

PVN summa, kura nav atskaitāma kā priekšnodoklis Pievienotās vērtības nodokļa likuma XI nodaļā noteiktajā kārtībā

PVN summa kā attiecināmo izmaksu summa

pēc finansējuma saņēmēja datiem

pēc VID datiem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

                 
                 
       

Kopā

   

Kopā

     

Piezīmes.

1. * Finansējuma saņēmējs norāda attiecīgajam taksācijas periodam (kad tika veikts darījums) noteikto proporciju vai atzīmi "atsevišķa uzskaite", ja tiek nodrošināta atsevišķa uzskaite precēm un pakalpojumiem, kas paredzēti tādu darījumu nodrošināšanai, kuri nav apliekami ar PVN vai uz kuriem nav attiecināmas Pievienotās vērtības nodokļa likuma normas.

2. Ja projekta netiešās izmaksas tiek segtas atbilstoši netiešo izmaksu nemainīgajai likmei, šā pielikuma 2. tabulā iekļauj informāciju tikai par projekta tiešajām izmaksām.

Apliecinu, ka pārskatā norādītā informācija ir patiesa un pārskatā iekļautā pievienotās vērtības nodokļa summa nav atskaitīta kā priekšnodoklis Pievienotās vērtības nodokļa likuma XI nodaļā noteiktajā kārtībā.

Apliecinu, ka atbilstoši vienkāršotajām izmaksām segto izmaksu summā esošais pievienotās vērtības nodoklis nav atskaitīts kā priekšnodoklis atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma XI nodaļā noteiktajai kārtībai (vajadzīgo atzīmēt).

Nav atskaitīts       

Nav attiecināms   

        

(finansējuma saņēmējas institūcijas vadītāja vārds un uzvārds)

 

(paraksts**)

 

(datums**)

   
        

(par sagatavošanu atbildīgās personas vārds un uzvārds)

 

(paraksts**)

 

(datums**)

 

(tālruņa numurs)

 

Piezīme. 3. ** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Valsts ieņēmumu dienesta atzinums:

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 10. februāra noteikumiem Nr. 77 "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020. gada plānošanas periodā" un pārskatu par pievienotās vērtības nodokļa summām, kuras finansējuma saņēmējs pārskata periodā no 20____. gada _________. __________________ līdz 20____. gada _________. __________________ paredz iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās, finansējuma saņēmējam un (vai) sadarbības partnerim no pārskatā norādītās pievienotās vērtības nodokļa summas (kopā) EUR _________ ir tiesības vai nav tiesību (aizpildīt attiecīgo tabulas aili) Pievienotās vērtības nodokļa likuma XI nodaļā noteiktajā kārtībā no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodokli atskaitīt šādas summas:

 

Nosaukums

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

ir tiesības atskaitīt

nav tiesību atskaitīt

EUR

EUR

Finansējuma saņēmējs    
Finansējuma saņēmēja sadarbības partneris    
Finansējuma saņēmēja sadarbības partneris    
Finansējuma saņēmēja sadarbības partneris    
 
Valsts ieņēmumu dienesta atbildīgā persona    
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 10. februāra noteikumiem Nr. 77

(Pielikums svītrots ar MK 12.09.2017. noteikumiem Nr. 555)

Atzinuma paraugs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020.gada .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 77Pieņemts: 10.02.2015.Stājas spēkā: 04.03.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 44, 03.03.2015. OP numurs: 2015/44.1
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
272535
{"selected":{"value":"02.07.2021","content":"<font class='s-1'>02.07.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"02.07.2021","iso_value":"2021\/07\/02","content":"<font class='s-1'>02.07.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"29.03.2019","iso_value":"2019\/03\/29","content":"<font class='s-1'>29.03.2019.-01.07.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.07.2018","iso_value":"2018\/07\/06","content":"<font class='s-1'>06.07.2018.-28.03.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.09.2017","iso_value":"2017\/09\/21","content":"<font class='s-1'>21.09.2017.-05.07.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.06.2016","iso_value":"2016\/06\/14","content":"<font class='s-1'>14.06.2016.-20.09.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.03.2015","iso_value":"2015\/03\/04","content":"<font class='s-1'>04.03.2015.-13.06.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
02.07.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)