Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.88

Rīgā 2015.gada 24.februārī (prot. Nr.10 33.§)
Kārtība, kādā iemaksā un izmaksā depozītu juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesā
Izdoti saskaņā ar Maksātnespējas likuma
62.panta astoto daļu un 129.panta piekto daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesa depozītu (turpmāk – depozīts) iemaksā Maksātnespējas kontroles dienesta deponēto līdzekļu kontā Valsts kasē un izmaksā maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējam, personai, kura iemaksā depozītu tiesiskās aizsardzības procesā, ja tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu iesniedz atkārtoti gada laikā (turpmāk ­ depozīta iemaksātājs tiesiskās aizsardzības procesā), vai maksātnespējas procesa administratoram (turpmāk – administrators) vai ieskaita valsts budžeta ieņēmumos.

(MK 07.08.2018. noteikumu Nr. 485 redakcijā)

II. Depozīta iemaksa

2. Maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējs vai depozīta iemaksātājs tiesiskās aizsardzības procesā iemaksā depozītu Maksātnespējas kontroles dienesta deponēto līdzekļu kontā Valsts kasē.

(Grozīts ar MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 485)

3. Par maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzēju maksājuma rīkojumā norāda šādu informāciju:

3.1. ja maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējs ir juridiska persona:

3.1.1. firma (nosaukums);

3.1.2. reģistrācijas numurs;

3.2. ja maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējs ir fiziska persona:

3.2.1. vārds, uzvārds;

3.2.2. personas kods.

(MK 08.08.2023. noteikumu Nr. 438 redakcijā; sk. 31.3 punktu)

4. Par parādnieku, pret kuru tiek iesniegts maksātnespējas procesa pieteikums, maksājuma rīkojumā norāda šādu informāciju:

4.1. ja parādnieks ir juridiska persona:

4.1.1. firma (nosaukums);

4.1.2. reģistrācijas numurs;

4.2. ja parādnieks ir fiziska persona:

4.2.1. vārds, uzvārds;

4.2.2. personas kods.

(MK 08.08.2023. noteikumu Nr. 438 redakcijā; sk. 31.3 punktu)

4.1 Ja fiziskā persona vienlaikus ir individuālais komersants vai individuālā (ģimenes) uzņēmuma, zemnieku saimniecības, zvejnieku saimniecības īpašnieks, maksājuma rīkojumā norāda šo noteikumu 3.1. un 3.2. vai 4.1. un 4.2. apakšpunktā minēto informāciju.

(MK 08.08.2023. noteikumu Nr. 438 redakcijā; sk. 31.3 punktu)

5. (Svītrots ar MK 08.08.2023. noteikumiem Nr. 438)

5.1 Iemaksājot depozītu par tiesiskās aizsardzības procesa pieteikuma iesniegšanu atkārtoti gada laikā, maksājuma rīkojumā norāda tiesiskās aizsardzības procesa pieteikuma iesniedzēja (parādnieka) nosaukumu, reģistrācijas numuru un informāciju par depozīta iemaksātāju tiesiskās aizsardzības procesā.

(MK 07.08.2018. noteikumu Nr. 485 redakcijā)

5.2 Par depozīta iemaksātāju tiesiskās aizsardzības procesā maksājuma rīkojumā norāda šādu informāciju:

5.2 1. ja depozīta iemaksātājs tiesiskās aizsardzības procesā ir juridiska persona:

5.2 1.1. firma (nosaukums);

5.2 1.2. reģistrācijas numurs;

5.2 2. ja depozīta iemaksātājs tiesiskās aizsardzības procesā ir fiziska persona:

5.2 2.1. vārds, uzvārds;

5.2 2.2. personas kods.

(MK 07.08.2018. noteikumu Nr. 485 redakcijā)

III. Depozīta izmaksa juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējam un depozīta iemaksātājam tiesiskās aizsardzības procesā

(Nodaļas nosaukums MK 07.08.2018. noteikumu Nr. 485 redakcijā)

6. Maksātnespējas kontroles dienests, pamatojoties uz maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzēja vai depozīta iemaksātāja tiesiskās aizsardzības procesā iesniegumu, Maksātnespējas likumā noteiktajos gadījumos pieņem lēmumu par depozīta izmaksu.

(Grozīts ar MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 485)

7. Maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējs, šo noteikumu 6. punktā minēto iesniegumu (1. pielikums) iesniedz Maksātnespējas kontroles dienestā pēc tam, kad ir iestājies kāds no šādiem apstākļiem:

7.1. stājies spēkā tiesas nolēmums par juridiskās personas maksātnespējas procesa lietas izbeigšanu, ja juridiskās personas maksātnespējas process netiek pasludināts;

7.2. stājies spēkā tiesas lēmums par maksātnespējas procesa pieteikuma atstāšanu bez virzības, ir beidzies norādīto trūkumu novēršanas termiņš, un tie nav novērsti;

7.3. stājies spēkā tiesas lēmums par atteikšanos pieņemt maksātnespējas procesa pieteikumu;

7.4. kreditoriem ir nosūtīts paziņojums par kreditoru prasījumu segšanas plāna izpildi, ja juridiskās personas maksātnespējas process tiek finansēts no parādnieka līdzekļiem;

7.5. beidzies saskaņošanas termiņš ziņojumam par mantas neesamību, ja kreditori nolēmuši turpināt juridiskās personas maksātnespējas procesu, izmantojot citu finansēšanas avotu.

(Grozīts ar MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 485)

7.1 Ja depozīts iemaksāts, iesniedzot tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu atkārtoti gada laikā, un parādniekam tiek pasludināta tiesiskās aizsardzības procesa īstenošana, šo noteikumu 6. punktā minēto iesniegumu (1. pielikums) depozīta iemaksātājs tiesiskās aizsardzības procesā iesniedz Maksātnespējas kontroles dienestā pēc tiesas nolēmuma par tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas pasludināšanu spēkā stāšanās.

(MK 07.08.2018. noteikumu Nr. 485 redakcijā; sk. 31.1 punktu)

7.2 Ja, iesniedzot tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu atkārtoti gada laikā, depozītu iemaksā vairāki depozīta iemaksātāji tiesiskās aizsardzības procesā, katram izmaksā depozīta daļas apmēru atbilstoši iemaksātajai summai.

(MK 07.08.2018. noteikumu Nr. 485 redakcijā; sk. 31.1 punktu)

8. Ja kreditors, kurš iesniedzis maksātnespējas procesa pieteikumu, pieprasa izmaksāt depozītu, pamatojoties uz to, ka juridiskās personas maksātnespējas process tiek finansēts no parādnieka līdzekļiem, šo noteikumu 6. punktā minētajam iesniegumam pievieno juridiskās personas maksātnespējas procesa izmaksu sarakstu un kreditoru prasījumu segšanas plānu, kā arī ziņojumu par šī plāna izpildi.

9. Ja kreditors, kurš iesniedzis maksātnespējas procesa pieteikumu, pieprasa izmaksāt depozītu, pamatojoties uz to, ka kreditori nolēmuši turpināt juridiskās personas maksātnespējas procesu, izmantojot citu finansēšanas avotu, šo noteikumu 6. punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

9.1. ziņojumu par mantas neesamību parādnieka uzņēmumā;

9.2. vienošanos par maksātnespējas procesa finansēšanas avotu (Maksātnespējas likuma 168. panta trešā daļa) vai citus dokumentus, kas apliecina, ka juridiskās personas maksātnespējas process tiek turpināts pēc ziņojuma saņemšanas par mantas neesamību parādnieka uzņēmumā.

10. Administrators šo noteikumu 6. punktā minēto iesniegumu (2. pielikums) Maksātnespējas kontroles dienestā iesniedz, ja:

10.1. juridiskās personas maksātnespējas process pasludināts, pamatojoties uz parādnieka maksātnespējas procesa pieteikumu;

10.2. juridiskās personas maksātnespējas process pasludināts, pamatojoties uz apstākli, ka attiecībā uz parādnieku gada laikā atkārtoti ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta, bet nav pasludināta tiesiskās aizsardzības procesa īstenošana.

(MK 07.08.2018. noteikumu Nr. 485 redakcijā)

10.1 Šo noteikumu 10. punktā minētajos gadījumos depozītu ieskaita parādnieka kontā, kuru administrators izmanto pēc juridiskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas līdz pieteikuma par juridiskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanu iesniegšanai tiesā.

(MK 07.08.2018. noteikumu Nr. 485 redakcijā)

11. Šo noteikumu 10. punktā minētajos gadījumos iesniegumu par depozīta izmaksu administrators iesniedz Maksātnespējas kontroles dienestā nekavējoties pēc juridiskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas.

(MK 07.08.2018. noteikumu Nr. 485 redakcijā)

12. Lēmumu par depozīta izmaksu Maksātnespējas kontroles dienests pieņem mēneša laikā pēc šo noteikumu 6. punktā minētā iesnieguma un attiecīgo dokumentu saņemšanas.

(Grozīts ar MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 485)

13. Ja saskaņā ar vairāku kreditoru maksātnespējas procesa pieteikumiem ierosinātās lietas par juridiskās personas maksātnespējas procesu ir apvienotas vienā tiesvedībā un depozīts Maksātnespējas likumā noteiktajā apmērā izmaksājams administratoram, katram maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējam izmaksājamās depozīta daļas apmēru nosaka, atņemot no kopējās iemaksātās depozīta summas Maksātnespējas likuma 62. panta pirmajā daļā noteikto depozīta apmēru un dalot atlikušo summu ar maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzēju skaitu.

14. 15 dienu laikā pēc šo noteikumu 12. punktā minētā lēmuma (kas pieņemts, ja ir iestājies šo noteikumu 7.4. vai 7.5. apakšpunktā minētais apstāklis) pārsūdzības termiņa beigām Maksātnespējas kontroles dienests pārskaita depozītu uz šo noteikumu 6. punktā minētajā iesniegumā norādīto kontu.

(MK 08.08.2023. noteikumu Nr. 438 redakcijā)

14.1 15 dienu laikā pēc šo noteikumu 12. punktā minētā lēmuma (kas pieņemts, ja ir iestājies šo noteikumu 7.1., 7.2., 7.3. apakšpunktā, 7.110. vai 13. punktā minētais apstāklis) pieņemšanas Maksātnespējas kontroles dienests pārskaita depozītu uz šo noteikumu 6. punktā minētajā iesniegumā norādīto kontu.

(MK 08.08.2023. noteikumu Nr. 438 redakcijā)

IV. Depozīta izmaksa juridiskās personas maksātnespējas procesa administratoram

15. Maksātnespējas kontroles dienests, pamatojoties uz administratora iesniegumu (3. pielikums), Maksātnespējas likumā noteiktajos gadījumos pieņem lēmumu par depozīta izmaksu.

(Grozīts ar MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 485)

16. Administrators ir tiesīgs saņemt depozītu, ja viņš ir reģistrējies Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs.

17. Šo noteikumu 15. punktā minētajam iesniegumam administrators pievieno ziņojumu par parādnieka mantas neesamību.

18. Šo noteikumu 15. punktā minēto iesniegumu administrators iesniedz Maksātnespējas kontroles dienestā pēc parādnieka izslēgšanas no attiecīgā publiskā reģistra.

(Grozīts ar MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 485)

19. Ja parādniekam ir manta, kuras apmērs ir mazāks par depozīta apmēru, administratoram izmaksājamās depozīta daļas apmēru nosaka, atņemot no Maksātnespējas likuma 62. panta pirmajā daļā noteiktā depozīta apmēra parādnieka mantas apmēru, kas norādīts ziņojumā par parādnieka mantas neesamību.

20. Šo noteikumu 19. punktā minētajā gadījumā atlikusī naudas summa izmaksājama maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējam, kurš iemaksājis depozītu.

21. Lēmumu par depozīta izmaksu Maksātnespējas kontroles dienests pieņem mēneša laikā pēc šo noteikumu 15. punktā minētā iesnieguma un attiecīgo dokumentu saņemšanas.

(Grozīts ar MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 485)

22. 15 dienu laikā pēc šo noteikumu 15. punktā minētā lēmuma pārsūdzības termiņa beigām Maksātnespējas kontroles dienests pārskaita depozītu administratoram uz šo noteikumu 15. punktā minētajā iesniegumā norādīto kontu, bet šo noteikumu 20. punktā minētajā gadījumā – maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējam uz šo noteikumu 15. punktā minētajā iesniegumā norādīto maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzēja kontu.

(Grozīts ar MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 485)

V. Depozīta iemaksa valsts budžetā

23. Ja maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējs pēc šo noteikumu 7. punktā minēto apstākļu iestāšanās, depozīta iemaksātājs tiesiskās aizsardzības procesā pēc šo noteikumu 7.1 punktā minēto apstākļu iestāšanās vai administrators pēc šo noteikumu 18. punktā minēto apstākļu iestāšanās gada laikā neiesniedz Maksātnespējas kontroles dienestā iesniegumu par depozīta izmaksu, Maksātnespējas kontroles dienests minēto depozītu pārskaita valsts budžeta ieņēmumos.

(MK 07.08.2018. noteikumu Nr. 485 redakcijā)

24. Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina depozīta pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos triju mēnešu laikā pēc:

24.1. tiesas nolēmuma saņemšanas Maksātnespējas likuma 62. panta piektās daļas 1. un 2. punktā un 129. panta 4.1 daļas 1. un 2. punktā noteiktajos gadījumos;

24.2. šo noteikumu 23. punktā minētā termiņa beigām šo noteikumu 23. punktā minētajos gadījumos;

24.3. Maksātnespējas likuma 62. panta piektās daļas 4. punktā noteiktā gadījuma iestāšanās.

(Grozīts ar MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 485; MK 08.08.2023. noteikumiem Nr. 438; sk. 31.3 punktu)

VI. Depozīta izmaksa fiziskās personas maksātnespējas procesā

25. Maksātnespējas kontroles dienests, pamatojoties uz maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzēja iesniegumu (1. pielikums), mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par depozīta izmaksu šādos gadījumos:

25.1. stājies spēkā tiesas nolēmums par fiziskās personas maksātnespējas procesa lietas izbeigšanu, ja fiziskās personas maksātnespējas process netiek pasludināts;

25.2. stājies spēkā tiesas lēmums par maksātnespējas procesa pieteikuma atstāšanu bez virzības, ir beidzies norādīto trūkumu novēršanas termiņš, un tie nav novērsti;

25.3. stājies spēkā tiesas lēmums par atteikšanos pieņemt maksātnespējas procesa pieteikumu.

(MK 08.08.2023. noteikumu Nr. 438 redakcijā; sk. 31.3 punktu)

26. Šo noteikumu 25. punktā minēto iesniegumu maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējs iesniedz Maksātnespējas kontroles dienestā pēc šo noteikumu 25. punktā minēto gadījumu iestāšanās.

(MK 08.08.2023. noteikumu Nr. 438 redakcijā; sk. 31.3 punktu)

26.1 15 dienu laikā pēc šo noteikumu 25. punktā minētā lēmuma pieņemšanas Maksātnespējas kontroles dienests pārskaita depozītu maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējam uz šo noteikumu 25. punktā minētajā iesniegumā norādīto kontu.

(MK 08.08.2023. noteikumu Nr. 438 redakcijā; sk. 31.3 punktu)

27. Maksātnespējas kontroles dienests, pamatojoties uz administratora iesniegumu (3. pielikums) un attiecīgu tiesas lēmumu, mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par depozīta izmaksu administratoram šādos gadījumos:

27.1. stājies spēkā tiesas lēmums par bankrota procedūras pabeigšanu un saistību dzēšanas procedūras pasludināšanu – pusi no Maksātnespējas likuma 129. panta otrajā daļā minētā depozīta apmēra;

27.2. stājies spēkā tiesas lēmums par saistību dzēšanas procedūras izbeigšanu, izbeidzot fiziskās personas maksātnespējas procesu, – pusi no Maksātnespējas likuma 129. panta otrajā daļā minētā depozīta apmēra;

27.3. stājies spēkā tiesas lēmums par bankrota procedūras pabeigšanu vai izbeigšanu, nepasludinot saistību dzēšanas procedūru, – Maksātnespējas likuma 129. panta otrajā daļā minētā depozīta apmērā.

(MK 07.08.2018. noteikumu Nr. 485 redakcijā; sk. 31.2 punktu)

28. Šo noteikumu 27. punktā minēto iesniegumu administrators iesniedz Maksātnespējas kontroles dienestā pēc fiziskās personas bankrota procedūras pabeigšanas vai izbeigšanas, vai saistību dzēšanas procedūras izbeigšanas.

(MK 08.08.2023. noteikumu Nr. 438 redakcijā)

29. 15 dienu laikā pēc šo noteikumu 27. punktā minētā lēmuma pieņemšanas Maksātnespējas kontroles dienests pārskaita depozītu administratoram uz šo noteikumu 27. punktā minētajā iesniegumā norādīto kontu.

(Grozīts ar MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 485)

VII. Noslēguma jautājumi

30. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010. gada 26. oktobra noteikumus Nr. 992 "Kārtība, kādā iemaksā un izmaksā juridiskās personas maksātnespējas procesa depozītu juridiskās personas maksātnespējas procesā" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 172. nr.; 2013, 215. nr.).

31. Depozītu, kuram līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir iestājies Ministru kabineta 2010. gada 26. oktobra noteikumu Nr. 992 "Kārtība, kādā iemaksā un izmaksā juridiskās personas maksātnespējas procesa depozītu juridiskās personas maksātnespējas procesā" 6.2. apakšpunktā minētais depozīta izmaksas pamats, izmaksā minētajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

31.1 Šo noteikumu 7.1 un 7.2 punkts par depozīta iemaksas un izmaksas kārtību tiesiskās aizsardzības procesā, ja tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu iesniedz atkārtoti gada laikā, attiecināms uz tiesiskās aizsardzības procesa lietām, kuras uzsāktas, sākot ar 2018. gada 1. jūliju.

(MK 07.08.2018. noteikumu Nr. 485 redakcijā)

31.2 Grozījumi šo noteikumu 27. punktā par depozīta izmaksas kārtību fiziskās personas maksātnespējas procesa ietvaros attiecināmi uz fiziskās personas maksātnespējas procesa lietām, kuras uzsāktas, sākot ar 2018. gada 1. jūliju.

(MK 07.08.2018. noteikumu Nr. 485 redakcijā)

31.3 Grozījumi šo noteikumu 3., 4., 4.1, 5., 24., 25., 26. un 26.1 punktā par depozīta iemaksas un izmaksas kārtību fiziskās personas maksātnespējas procesā, ja fiziskā persona vienlaikus ir individuālais komersants vai individuālā (ģimenes) uzņēmuma, zemnieku saimniecības, zvejnieku saimniecības īpašnieks, attiecināmi uz fiziskās personas maksātnespējas procesiem, kas uzsākti ar 2023. gada 15. septembri.

(MK 08.08.2023. noteikumu Nr. 438 redakcijā)

32. Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. martā.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Tieslietu ministra vietā –
kultūras ministre Dace Melbārde
1. pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 24.februāra
noteikumiem Nr.88

(Pielikums MK 07.08.2018. noteikumu Nr. 485 redakcijā)

Maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzēja/depozīta iemaksātāja tiesiskās aizsardzības procesā depozīta izmaksas iesnieguma paraugs
Maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzēja/depozīta iemaksātāja tiesiskās aizsardzības procesā 
 

(fiziskām personām – vārds, uzvārds,

 

personas kods; juridiskām personām – firma (nosaukums), reģistrācijas numurs)

iesniegums par depozīta izmaksu

1. Ar 

tiesas

 
 

(nosaukums)

 

(datums)

 
lēmumu lietā Nr. 

ierosināts

 
   

(vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese/

 

firma (nosaukums), reģistrācijas numurs, atrašanās vieta (juridiskā adrese))

maksātnespējas process/tiesiskās aizsardzības process.

2. Ar 

tiesas

 
 

(nosaukums)

 

(datums)

 
nolēmumu lietā Nr. 

izbeigta lieta par

 
   

(vārds, uzvārds, personas kods,

 

dzīvesvietas adrese/firma (nosaukums), reģistrācijas numurs, atrašanās vieta (juridiskā adrese))

maksātnespējas procesu1.

3. Ar 

tiesas

 
 

(nosaukums)

 

(datums)

 
spriedumu lietā Nr. 

parādniekam

 
 

(firma (nosaukums), reģistrācijas numurs, atrašanās vieta (juridiskā adrese))

ir pasludināts juridiskās personas maksātnespējas process/īstenots tiesiskās aizsardzības process.2

4. Pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 62. panta ceturto daļu/129. panta ceturto daļu, lūdzu izmaksāt depozītu _________ (__________________) euro apmērā.

5. Piešķirtos naudas līdzekļus lūdzu pārskaitīt uz šādu kontu:

Maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējs/depozīta iemaksātājs tiesiskās aizsardzības procesā 
 

(fiziskām personām – vārds, uzvārds;

 

juridiskām personām – firma (nosaukums))

 
Vienotais reģistrācijas numurs/personas kods 
Banka 
Bankas kods 
Norēķinu konta numurs 

Pielikumā:

 
 
 
 
Maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējs/depozīta iemaksātājs tiesiskās aizsardzības procesā 
 

(paraksts, datums3)

Piezīmes.
1 Aizpilda, ja maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējs pieprasa izmaksāt depozītu, pamatojoties uz to, ka izbeigta lieta par fiziskās/juridiskās personas maksātnespējas procesu.
2 Aizpilda, ja maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējs pieprasa izmaksāt depozītu, pamatojoties uz to, ka juridiskās personas maksātnespējas process tiek finansēts no parādnieka līdzekļiem vai kreditori nolēmuši izmantot citu finansēšanas avotu. Depozīta iemaksātājs tiesiskās aizsardzības procesā aizpilda, ja pēc atkārtota tiesiskās aizsardzības procesa pieteikuma iesniegšanas tiek nolemts īstenot tiesiskās aizsardzības procesu.
3 Dokumenta rekvizītus "paraksts, datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 24.februāra
noteikumiem Nr.88

(Pielikums MK 07.08.2018. noteikumu Nr. 485 redakcijā)

Maksātnespējas procesa administratora depozīta izmaksas iesnieguma paraugs
Maksātnespējas procesa administratora 
 

(vārds, uzvārds, amata apliecības numurs1,

 

darbības vietas adrese, tālrunis)

iesniegums par depozīta izmaksu

1. Ar 

tiesas

 
 

(nosaukums)

 

(datums)

 
spriedumu/lēmumu lietā Nr. 

parādniekam

 
   

(vārds, uzvārds,

 

personas kods, dzīvesvietas adrese/firma (nosaukums), reģistrācijas numurs, atrašanās vieta (juridiskā adrese))

ir pasludināts juridiskās personas maksātnespējas process.

2. Pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 62. panta otro daļu, lūdzu izmaksāt depozītu _________ (__________________) euro apmērā.

3. Piešķirtos naudas līdzekļus lūdzu pārskaitīt uz šādu kontu:

Parādnieks 

(firma (nosaukums),

 

atrašanās vieta (juridiskā adrese))

 
Vienotais reģistrācijas numurs 
Banka 
Bankas kods 
Norēķinu konta numurs 

Pielikumā:

 
 
 
 
Maksātnespējas procesa administrators 
 

(paraksts, datums2)

Piezīmes.
1 Ja līdz amata apliecības izsniegšanai maksātnespējas procesa administratora amata pienākumu pildīšanu saskaņā ar Maksātnespējas likuma pārejas noteikumu 35. punktu apliecina sertifikāts, norāda sertifikāta numuru.
2 Dokumenta rekvizītus "paraksts, datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 24.februāra
noteikumiem Nr.88

(Pielikums MK 07.08.2018. noteikumu Nr. 485 redakcijā)

Maksātnespējas procesa administratora depozīta izmaksas iesnieguma paraugs
Maksātnespējas procesa administratora 
 

(vārds, uzvārds, amata apliecības numurs1,

 

darbības vietas adrese, tālrunis)

iesniegums par depozīta izmaksu

1. Ar 

tiesas

 
 

(nosaukums)

 

(datums)

 
spriedumu/lēmumu lietā Nr. 

parādniekam

 
   

(vārds, uzvārds,

 

personas kods, dzīvesvietas adrese/firma (nosaukums), reģistrācijas numurs, atrašanās vieta (juridiskā adrese))

ir pasludināts juridiskās personas maksātnespējas process, pabeigta vai izbeigta fiziskās personas bankrota procedūra, pasludināta vai izbeigta fiziskās personas saistību dzēšanas procedūra.2

2. Pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 62. panta trešo daļu/129. panta trešo daļu, lūdzu izmaksāt depozītu _________ (__________________) euro apmērā.

3. Piešķirtos naudas līdzekļus lūdzu pārskaitīt uz šādu kontu:

Maksātnespējas procesa administrators 
 

(vārds, uzvārds, amata apliecības numurs,

 

darbības vietas adrese, tālrunis)

 
Personas kods 
Vienotais reģistrācijas numurs 
Banka 
Bankas kods 
Norēķinu konta numurs 

4. Maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzēja dati3:

Maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējs 
 

(fiziskām personām – vārds, uzvārds;

 

juridiskām personām – firma (nosaukums))

 
Vienotais reģistrācijas numurs/ personas kods 
Banka 
Bankas kods 
Kreditora prasījumā norādītais norēķinu konta numurs 

Pielikumā:

 
 
 
 
Maksātnespējas procesa administrators 
 

(paraksts, datums4)

Piezīmes.
1 Ja līdz amata apliecības izsniegšanai maksātnespējas procesa administratora amata pienākumu pildīšanu saskaņā ar Maksātnespējas likuma pārejas noteikumu 35. punktu apliecina sertifikāts, norāda sertifikāta numuru.
2 Attiecībā uz fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu norāda pusi no depozīta apmēra, ja stājies spēkā tiesas lēmums par bankrota procedūras pabeigšanu un saistību dzēšanas procedūras pasludināšanu/lēmums par saistību dzēšanas procedūras izbeigšanu, izbeidzot fiziskās personas maksātnespējas procesu, vai norāda pilnu depozīta apmēru, ja stājies spēkā tiesas lēmums par bankrota procedūras pabeigšanu vai izbeigšanu, nepasludinot saistību dzēšanas procedūru.
3 Aizpilda Ministru kabineta 2015. gada 24. februāra noteikumu Nr. 88 "Kārtība, kādā iemaksā un izmaksā depozītu juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesā" 19. un 20. punktā minētajā gadījumā.
4 Dokumenta rekvizītus "paraksts, datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā iemaksā un izmaksā depozītu juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 88Pieņemts: 24.02.2015.Stājas spēkā: 01.03.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 40, 26.02.2015. OP numurs: 2015/40.1
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
272435
{"selected":{"value":"12.08.2023","content":"<font class='s-1'>12.08.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"12.08.2023","iso_value":"2023\/08\/12","content":"<font class='s-1'>12.08.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"10.08.2018","iso_value":"2018\/08\/10","content":"<font class='s-1'>10.08.2018.-11.08.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2015","iso_value":"2015\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2015.-09.08.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
12.08.2023
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)