Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Jelgavas pilsētas domes 2021. gada 21. janvāra saistošos noteikumus "Maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā".
Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.14-25

Jelgavā 2014.gada 18.decembrī
Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā
Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes
2014.gada 18.decembra lēmumu Nr.19/2

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta otro daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.panta sesto daļu
(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 21.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 17-26)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību un papildus kritērijus trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanai Jelgavas pilsētas pašvaldībā.

2. Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu, tajā skaitā ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanu ģimenēm (personām), veic Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (turpmāk – JSLP) Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šo saistošo noteikumu noteiktajā kārtībā.

3. Izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, papildus par īpašumu neuzskata:

3.1. vienu automobiļa piekabi, vienu airu laivu, kā arī katram ģimenes loceklim vienu motociklu vai motorolleru, vai mopēdu;

3.2. automobili, kuru izmanto personas līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai pilngadīgas personas ar invaliditāti vajadzībām.

(Jelgavas pilsētas domes 21.12.2017. saistošo noteikumu Nr. 17-26 redakcijā)

4. Lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam pieņem JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupa, kas izveidota ar JSLP vadītāja rīkojumu.

5. Ja laikposmā, kad ģimenei (personai) noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, mainās ģimenes sastāvs, ģimenes (personas) materiālā vai sociālā situācija, JSLP no jauna izvērtē atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, un JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupa pieņem atbilstošu lēmumu.

I.1 Noteikumos lietotais termins

(Nodaļa Jelgavas pilsētas domes 12.11.2015. saistošo noteikumu Nr. 15-21 redakcijā; nodaļas nosaukums grozīts ar 21.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 17-26)

5.1 Darbspējīga persona – šo noteikumu izpratnē persona no 15 (piecpadsmit) gadu vecuma līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamajam vecumam, izņemot personas, kurām noteikta invaliditāte, un personas līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecumam, kuras iegūst izglītību klātienē kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un/vai profesionālās izglītības iestādē.

5.2 (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 21.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 17-26)

II. Trūcīgas ģimenes (personas) statusa noteikšana

6. Ģimene (persona), kura savu pamata dzīvesvietu deklarējusi Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, atzīstama par trūcīgu, ja tās ienākumi un materiālais stāvoklis nepārsniedz Latvijas Republikas normatīvajos aktos ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu un šo saistošo noteikumu 3.punktā noteikto.

7. Atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam apliecina JSLP izsniegta rakstiska izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam (1.pielikums).

III. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana

8. Ģimene (persona), kura savu pamata dzīvesvietu deklarējusi Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, atzīstama par maznodrošinātu, ja tās materiālais stāvoklis nepārsniedz Latvijas Republikas normatīvajos aktos ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu un šo saistošo noteikumu 3.punktā noteikto, un ja:

8.1. ģimenē ir darbspējīgas personas ar nepilngadīgiem bērniem vai bērniem līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecuma sasniegšanai, kuri iegūst izglītību klātienē kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un/vai profesionālās izglītības iestādē, un tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 295,00 euro;

8.2. ģimenē nav darbspējīgu personu un tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 295,00 euro;

8.3. persona ir atsevišķi dzīvojošs pensionārs, persona ar invaliditāti, politiski represēts pensionārs un to vidējie ienākumi mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 325,00 euro.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 12.11.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 15-21; 28.01.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 16-4; 23.02.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 17-6; 21.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 17-26; 22.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18-18; 28.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 19-24)

9. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek noteikts uz:

9.1. 3 (trijiem) mēnešiem, ja ģimenē ir darbspējīgas personas;

9.2. 6 (sešiem) mēnešiem, ja ģimenē nav darbspējīgu personu.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 12.11.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 15-21; 28.01.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 16-4)

10. Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam apliecina JSLP izsniegta rakstiska izziņa par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam (2.pielikums).

11. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 29.novembra saistošie noteikumi Nr.12-27 "Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā".

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

1.pielikums

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014.gada 18.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.14-25
"Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā"
Izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam
Izsniegta 20____. gada ____________________

Nr. _________

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (turpmāk – JSLP) apliecina, ka ģimenei (personai), kuras dzīvesvietas adrese ir

 un ģimenes sastāvā ir šādi locekļi:

1) 
 

(vārds, uzvārds, personas kods)

2) 
 

(vārds, uzvārds, personas kods)

3) 
 

(vārds, uzvārds, personas kods)

4) 
 

(vārds, uzvārds, personas kods)

5) 
 

(vārds, uzvārds, personas kods)

6) 

,

 

(vārds, uzvārds, personas kods)

 

noteikts trūcīgas ģimenes (personas) statuss atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" un Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014.gada 18.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.14-25 "Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā".

Trūcīgas ģimenes (personas) statuss noteikts uz laikposmu

no ________.gada ____._____________________ līdz ________.gada ____._____________________.

     

(JSLP sociālās palīdzības administrēšanas
nodaļas vadītāja vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 

(datums)


2.pielikums

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014.gada 18.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.14-25
"Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā"
Izziņa par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam
Izsniegta 20____. gada ____________________

Nr. _________

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (turpmāk – JSLP) apliecina, ka ģimenei (personai), kuras dzīvesvietas adrese ir

 un ģimenes sastāvā ir šādi locekļi:

1) 
 

(vārds, uzvārds, personas kods)

2) 
 

(vārds, uzvārds, personas kods)

3) 
 

(vārds, uzvārds, personas kods)

4) 
 

(vārds, uzvārds, personas kods)

5) 
 

(vārds, uzvārds, personas kods)

6) 

,

 

(vārds, uzvārds, personas kods)

 

noteikts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss atbilstoši Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014.gada 18.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.14-25 "Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā".

Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss noteikts uz laikposmu

no ________.gada ____._____________________ līdz ________.gada ____._____________________.

     

(JSLP sociālās palīdzības administrēšanas
nodaļas vadītāja vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 

(datums)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 14-25Pieņemts: 18.12.2014.Stājas spēkā: 21.01.2015.Zaudē spēku: 30.01.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 13, 20.01.2015. OP numurs: 2015/13.28
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
271644
{"selected":{"value":"28.12.2019","content":"<font class='s-1'>28.12.2019.-29.01.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.12.2019","iso_value":"2019\/12\/28","content":"<font class='s-1'>28.12.2019.-29.01.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-27.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.01.2018","iso_value":"2018\/01\/17","content":"<font class='s-1'>17.01.2018.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.03.2017","iso_value":"2017\/03\/08","content":"<font class='s-1'>08.03.2017.-16.01.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.11.2016","iso_value":"2016\/11\/22","content":"<font class='s-1'>22.11.2016.-07.03.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.02.2016","iso_value":"2016\/02\/11","content":"<font class='s-1'>11.02.2016.-21.11.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.2015","iso_value":"2015\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2015.-10.02.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.01.2015","iso_value":"2015\/01\/21","content":"<font class='s-1'>21.01.2015.-30.11.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.12.2019
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)