Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2017. gada 24. janvāra noteikumus Nr. 48 "Noteikumi par Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistru".
Ministru kabineta noteikumi Nr.5

Rīgā 2015.gada 6.janvārī (prot. Nr.1 17.§)
Noteikumi par Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistru

(Noteikumu nosaukums MK 16.06.2015. noteikumu Nr.321 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma
4. panta pirmās daļas 3. punktu, 5. panta pirmās daļas 4. punktu,
5.1 panta trešo daļu un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 65.3 panta 2. punktu
(MK 16.06.2015. noteikumu Nr.321 redakcijā)

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. reģistrē personas, kurām izmaksāti uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda (turpmāk – iesniedzējs), un parādniekus;

1.2. izsniedz ziņas par šo noteikumu 1.1. apakšpunktā minētajām personām, un šo ziņu apjomu;

1.3. Uzturlīdzekļu garantiju fonda (turpmāk – fonds) tīmekļvietnē publisko un no tās dzēš ziņas par parādnieku.

(MK 16.06.2015. noteikumu Nr.321 redakcijā)

2. Personas, kurām izmaksāti uzturlīdzekļi no fonda, un parādniekus reģistrē Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrā (turpmāk – reģistrs).

3. Reģistrs ir valsts informācijas sistēma. Reģistra pārzinis ir Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija (turpmāk – fonda administrācija).

4. Reģistrā iekļauj šādas ziņas:

4.1. iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods un deklarētā dzīvesvieta;

4.2. iesniedzēja bērna (kuram pieprasīti uzturlīdzekļi) vārds, uzvārds un personas kods;

4.3. iesnieguma iesniegšanas datums;

4.4. datums, kad pieņemts lēmums par uzturlīdzekļu izmaksāšanu, atteikumu izmaksāt uzturlīdzekļus vai uzturlīdzekļu izmaksas izbeigšanu, lēmuma numurs un izmaksājamais uzturlīdzekļu apmērs katram bērnam;

4.5. parādnieka vārds, uzvārds, personas kods un deklarētā dzīvesvieta;

4.6. informācija par parāda apmēru un no parādnieka piedzīto līdzekļu apmēru.

5. Šo noteikumu 4.1. un 4.2. apakšpunktā minētās ziņas reģistrā iekļauj, pamatojoties uz iesniedzēja iesniegumā par uzturlīdzekļu izmaksāšanu norādītajām ziņām.

6. Reģistrs ir tiešsaistes režīmā ar Iedzīvotāju reģistru, kas nodrošina šo noteikumu 4.1., 4.2. un 4.5. apakšpunktā nepieciešamo ziņu saņemšanu.

7. Fonda administrācija, izmantojot tiešsaistes režīmu ar Iedzīvotāju reģistru, nodrošina reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanu.

7.1 Ja iesniedzējs ir piekritis parādnieka ziņu publiskošanai, fonda administrācija pārbauda:

7.1 1. vai parāds pastāv;

7.1 2. vai parādnieks nav persona ar invaliditāti;

7.1 3. vai no parādnieka nav saņemti dokumenti, kas apliecina, ka parādnieks ir persona, kas pārejošas darbnespējas dēļ nestrādā ilgāk nekā sešus mēnešus gadījumā, kad darbnespēja ir nepārtraukta, vai vienu gadu triju gadu periodā gadījumā, kad darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem;

7.1 4. vai no valsts vai pašvaldību iestādēm nav saņemta informācija, ka ziņu publiskošana kaitē bērna interesēm.

(MK 16.06.2015. noteikumu Nr.321 redakcijā)

7.2 Fonda administrācija 10 darbdienu laikā pēc tam, kad tā ir pieņēmusi lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksu un saņēmusi iesniedzēja piekrišanu ziņu publiskošanai, kā arī konstatējusi, ka nepastāv Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā minētie šķēršļi ziņu publiskošanai, tīmekļvietnē publisko ziņas par parādnieku.

(MK 16.06.2015. noteikumu Nr.321 redakcijā)

7.3 Fonda administrācija tīmekļvietnē publiskotās ziņas dzēš, ja:

7.3 1. no valsts vai pašvaldību iestādēm ir saņemta informācija, ka ziņu publiskošana kaitē bērna interesēm;

7.3 2. iesniedzējs atsaucis piekrišanu ziņu publiskošanai;

7.3 3. parādnieks kļuvis par personu ar invaliditāti;

7.3 4. parādnieks iesniedzis dokumentus, kas apliecina, ka pārejošas darbnespējas dēļ nestrādā ilgāk kā sešus mēnešus gadījumos, kad darbnespēja ir nepārtraukta, vai vienu gadu triju gadu periodā gadījumos, kad darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem;

7.3 5. tiesu izpildītājs informējis, ka parādnieks sācis veikt uzturlīdzekļu maksājumus tiesu izpildītāja depozīta kontā un tie nodrošina normatīvajos aktos noteikto minimālo apmēru;

7.3 6. iestājies vismaz viens no Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma 10. panta pirmajā daļā minētajiem apstākļiem.

(MK 16.06.2015. noteikumu Nr.321 redakcijā)

7.4 Fonda administrācija šo noteikumu 7.1 2. un 7.3 3. apakšpunktā minēto informāciju saņem no attiecīgās valsts informācijas sistēmas.

(MK 16.06.2015. noteikumu Nr.321 redakcijā)

7.5 Fonda tīmekļvietnē publiskotās ziņas par parādniekiem aktualizē ne retāk kā reizi trijās darbdienās.

(MK 16.06.2015. noteikumu Nr.321 redakcijā)

8. Reģistrā iekļautās ziņas ievieto reģistra arhīvā, ja fonda administrācija ir pieņēmusi lēmumu:

8.1. par uzturlīdzekļu izmaksas izbeigšanu saskaņā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma 10. panta pirmās daļas 3. punktu;

8.2. par uzturlīdzekļu izmaksas izbeigšanu un atbilstoši Civilprocesa likuma 572.1 panta trešajai daļai ir apliecinājusi prasījuma neesību pret parādnieku.

9. Reģistrā iekļautās ziņas personām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības tās saņemt, fonda administrācija izsniedz:

9.1. personiski, ja attiecīgā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu;

9.2. nosūtot pa pastu;

9.3. izmantojot elektronisko datu nesēju;

9.4. izmantojot tiešsaistes datu pārraidi;

9.5. izmantojot iestādes oficiālo elektroniskā pasta adresi;

9.6. izmantojot elektronisko pakalpojumu vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamos elektroniskos pakalpojumus "parādu informācijas sniegšana" un "lietas izskatīšanas procesa informācijas sniegšana";

9.7. elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti;

9.8. izmantojot citus informācijas sniedzējam un informācijas pieprasītājam pieejamos elektroniskos līdzekļus (elektronisko sakaru līdzekļi, kas piemēroti elektronisko sakaru tīklā saņemto vai nosūtīto datu apstrādei (arī digitālajai saspiešanai) un uzglabāšanai, kā arī datu pārraidei elektronisko sakaru tīklos), piemēram, izmantojot datņu transportēšanas serverus.

10. Tiesības saņemt reģistrā iekļautās ziņas ir:

10.1. fiziskajām personām – ziņas par sevi;

10.2. valsts un pašvaldību iestādēm – ziņas, kuras nepieciešamas darba vai dienesta funkciju veikšanai;

10.3. zvērinātiem tiesu izpildītājiem – ziņas, kuras nepieciešamas, lai piedzītu uzturlīdzekļus;

10.4. kredītiestādēm, kredītiestāžu filiālēm, kapitālsabiedrībām, kas sniedz kreditēšanas un finanšu līzinga pakalpojumus, apdrošināšanas sabiedrībām, elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem un kredītinformācijas birojiem – ziņas par parādnieku, ar kuru tie dibina vai groza līgumsaistības.

11. Reģistrā iekļautās ziņas fonda administrācija izsniedz, pamatojoties uz rakstisku pieprasījumu vai vienošanos.

12. Izmantojot tiešsaistes datu pārraidi, reģistrā iekļauto informāciju fonda administrācija izsniedz, pamatojoties uz rakstisku vienošanos starp fonda administrāciju un ziņu pieprasītāju, kurā norāda:

12.1. izsniedzamo ziņu apjomu, to izmantošanas mērķi un kārtību, kādā fonda administrācija pārbauda izsniegto ziņu izmantošanu, kā arī ziņu pieprasījuma pamatotību;

12.2. ziņu pieprasītāja vārdu, uzvārdu un personas kodu (juridiskai personai – nosaukumu un reģistrācijas numuru Nodokļu maksātāju reģistrā);

12.3. pastāvīgo interneta protokola adresi, kas nepārprotami norāda uz lietotāja datoru datu pārraides tīklā;

12.4. tās atbildīgās personas tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi, kura tiesīga pieprasīt attiecīgās ziņas.

13. Ja ziņas no reģistra izsniedz, pamatojoties uz rakstisku pieprasījumu, pieprasījumā norāda:

13.1. ziņu pieprasītāja vārdu, uzvārdu un personas kodu (juridiskai personai – nosaukumu un reģistrācijas numuru Nodokļu maksātāju reģistrā);

13.2. deklarēto dzīvesvietu (juridiskai personai – juridisko adresi);

13.3. ziņu saņemšanas nepieciešamības pamatojumu;

13.4. ziņu izmantošanas mērķi;

13.5. nepieciešamo ziņu apjomu un izsniegšanas veidu.

14. Pieprasījumā norādītās informācijas patiesumu ziņu pieprasītājs apliecina ar parakstu.

15. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007. gada 20. novembra noteikumus Nr. 781 "Kārtība, kādā reģistrē personas, kurām izmaksāti uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, un parādniekus, kā arī izsniedz ziņas par minētajām personām" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 188. nr.; 2013, 85. nr.).

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistru Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 5Pieņemts: 06.01.2015.Stājas spēkā: 09.01.2015.Zaudē spēku: 27.01.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 4, 08.01.2015. OP numurs: 2015/4.5
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
271410
{"selected":{"value":"01.07.2015","content":"<font class='s-1'>01.07.2015.-26.01.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2015","iso_value":"2015\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2015.-26.01.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.01.2015","iso_value":"2015\/01\/09","content":"<font class='s-1'>09.01.2015.-30.06.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2015
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)