Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.822

Rīgā 2014.gada 23.decembrī (prot. Nr.72 22.§)
Civilās aviācijas gaisa kuģa ekspluatanta apliecības izsniegšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 79.pantu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izsniedz gaisa kuģa ekspluatanta apliecību (turpmāk – ekspluatanta apliecība) par tiesībām veikt gaisa pārvadājumus.

2. Ekspluatanta apliecību izsniedz, ievērojot Komisijas 2012. gada 5. oktobra Regulu (ES) Nr. 965/2012, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģu ekspluatāciju atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (turpmāk – regula Nr. 965/2012), un šos noteikumus.

3. Kompetentā iestāde regulas Nr. 965/2012 3. panta 1. punkta izpratnē ir valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" (turpmāk – Civilās aviācijas aģentūra).

4. Civilās aviācijas aģentūra regulas Nr. 965/2012 prasību piemērošanai publicē savā mājaslapā internetā (www.caa.lv) šādu Eiropas aviācijas drošības aģentūras dokumentu tulkojumus latviešu valodā:

4.1. "Attiecīgie līdzekļi atbilstības panākšanai un vadlīnijas. ARO daļa" (turpmāk – regulas Nr. 965/2012 ARO daļas vadlīnijas);

4.2. "Attiecīgie līdzekļi atbilstības panākšanai un vadlīnijas. ORO daļa" (turpmāk – regulas Nr. 965/2012 ORO daļas vadlīnijas);

4.3. "Attiecīgie līdzekļi atbilstības panākšanai un vadlīnijas. CAT daļa" (turpmāk – regulas Nr. 965/2012 CAT daļas vadlīnijas);

4.4. "Attiecīgie līdzekļi atbilstības panākšanai un vadlīnijas. SPA daļa" (turpmāk – regulas Nr. 965/2012 SPA daļas vadlīnijas).

5. Komersants, kas vēlas saņemt ekspluatanta apliecību (turpmāk – pretendents), iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā:

5.1. iesniegumu ekspluatanta apliecības saņemšanai (pielikums);

5.2. regulas Nr. 965/2012 III pielikuma ORO.AOC. 100. punktā minētos dokumentus un informāciju;

5.3. dokumentus, kas apliecina šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētās informācijas patiesumu (piemēram, dokumentus, kas apliecina darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar regulas Nr. 965/2012 III pielikuma ORO.AOC. 100. punkta "b4" apakšpunktā minēto atbildīgo vadītāju un regulas Nr. 965/2012 III pielikuma ORO.AOC. 135. punkta "a" apakšpunktā noteiktajām personām).

6. Pretendents šo noteikumu 5.2. un 5.3. apakšpunktā norādītos dokumentus un informāciju iesniedz latviešu valodā. Minētos dokumentus un informāciju angļu valodā var iesniegt, ja:

6.1. gaisa kuģa tehniskā dokumentācija ir angļu valodā;

6.2. pretendenta izveidotā lidojumu veikšanas rokasgrāmata ir angļu valodā;

6.3. pretendents ir izpildījis regulas Nr. 965/2012 III pielikuma ORO.MLR. 100. punkta "k" apakšpunktā noteiktās prasības.

7. Ja pretendents nav iesniedzis visus šo noteikumu 5.2. un 5.3. apakšpunktā minētos dokumentus un informāciju vai iesniegtie dokumenti un informācija nav pietiekami, lai izvērtētu pretendenta atbilstību regulas Nr. 965/2012 un šo noteikumu 4. punktā minēto Eiropas aviācijas drošības aģentūras izstrādāto dokumentu prasībām, Civilās aviācijas aģentūra pieprasa pretendentam viena mēneša laikā no pieprasījuma izsūtīšanas dienas rakstiski iesniegt trūkstošo informāciju.

8. Pēc šo noteikumu 5. un 7. punktā minēto dokumentu un informācijas saņemšanas Civilās aviācijas aģentūra atbilstoši regulas Nr. 965/2012 II pielikuma ARO.GEN. 300. punkta prasībām izvērtē iesniegtos dokumentus un informāciju un pārbauda pretendenta atbilstību regulas Nr. 965/2012, regulas Nr. 965/2012 ARO daļas vadlīniju, regulas Nr. 965/2012 ORO daļas vadlīniju, regulas Nr. 965/2012 CAT daļas vadlīniju un regulas Nr. 965/2012 SPA daļas vadlīniju prasībām.

9. Civilās aviācijas aģentūra Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu izsniegt pretendentam ekspluatanta apliecību atbilstoši regulas Nr. 965/2012 II pielikuma ARO.GEN. 310. punkta prasībām vai atteikt izsniegt ekspluatanta apliecību, ja pretendents neatbilst regulas Nr. 965/2012, regulas Nr. 965/2012 ARO daļas vadlīniju, regulas Nr. 965/2012 ORO daļas vadlīniju, regulas Nr. 965/2012 CAT daļas vadlīniju vai regulas Nr. 965/2012 SPA daļas vadlīniju prasībām.

10. Pretendents pirms ekspluatanta apliecības saņemšanas samaksā par attiecīgo Civilās aviācijas aģentūras maksas pakalpojumu.

11. Civilās aviācijas aģentūra, saņemot gaisa kuģa ekspluatanta iesniegumu par izmaiņām ekspluatanta apliecībā, veic regulas Nr. 965/2012 II pielikuma ARO.GEN. 330. punktā minētās darbības un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par grozījumu izdarīšanu ekspluatanta apliecībā vai par atteikumu izdarīt grozījumus ekspluatanta apliecībā, ja paredzētās izmaiņas neatbilst regulas Nr. 965/2012, regulas Nr. 965/2012 ARO daļas vadlīniju, regulas Nr. 965/2012 ORO daļas vadlīniju, regulas Nr. 965/2012 CAT daļas vadlīniju vai regulas Nr. 965/2012 SPA daļas vadlīniju prasībām.

12. Civilās aviācijas aģentūra Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu uz laiku apturēt ekspluatanta apliecības darbību, ja gaisa kuģa ekspluatants neatbilst regulas Nr. 965/2012, regulas Nr. 965/2012 ARO daļas vadlīniju, regulas Nr. 965/2012 ORO daļas vadlīniju, regulas Nr. 965/2012 CAT daļas vadlīniju vai regulas Nr. 965/2012 SPA daļas vadlīniju prasībām. Šajā gadījumā Civilās aviācijas aģentūra nosaka termiņu, līdz kuram gaisa kuģa ekspluatantam ir jānovērš konstatētās neatbilstības.

13. Civilās aviācijas aģentūra Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu anulēt izsniegto ekspluatanta apliecību, ja:

13.1. gaisa kuģa ekspluatants noteiktajā termiņā nav novērsis Civilās aviācijas aģentūras konstatētās neatbilstības;

13.2. gaisa kuģa ekspluatanta īpašumā, valdījumā vai lietojumā nav neviena gaisa kuģa;

13.3. gaisa kuģa ekspluatants neievēro ekspluatanta apliecības nosacījumus;

13.4. gaisa kuģa ekspluatants atsakās no ekspluatanta apliecības izmantošanas.

14. Civilās aviācijas aģentūra par ekspluatanta apliecības izsniegšanu un tās nosacījumiem, izmaiņu veikšanu ekspluatanta apliecībā, kā arī par ekspluatanta apliecības darbības apturēšanu vai anulēšanu triju darbdienu laikā informē Satiksmes ministriju.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
Pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr.822
Iesniegums gaisa kuģa ekspluatanta apliecības saņemšanai

Application for an Air Operator Certificate

1. SADAĻA

Aizpilda pretendents

SECTION I

To be completed by the applicant

  1. Ekspluatanta oficiālais nosaukums un komercnosaukums (ja atšķiras), adrese, pasta adrese, tālruņa numurs, faksa numurs un e-pasta adrese:

Operators official name and business name (if different), address, and mailing address, telephone number, fax number and e-mail address:2. Ekspluatanta galvenās komercdarbības vietas adrese, pasta adrese, tālruņa numurs, faksa numurs un e-pasta adrese:

Address, mailing address, telephone number, fax number and e-mail address of the principal place of business:3. Atbildīgā vadītāja vārds, uzvārds:

Name, surname of accountable manager:4. Norīkoto personu vārdi, uzvārdi, amati (ieskaitot amatus pie cita gaisa kuģa ekspluatanta apliecības turētāja, ja plānots), viņu kvalifikācija un pieredze saskaņā ar ORO.AOC.135. punkta "a" apakšpunktu:

Names, surnames of the nominated persons, their posts (including nominated posts by another holder of air operator certificate, if planned), as required by ORO.AOC.135 a) together with their qualifications and experience:5. Gaisa kuģa tips(-i), to skaits, gaisa kuģa nacionālā un reģistrācijas zīme un aprīkojums:

Aircraft type(s), number, registry and equipment:6. Informācija par lidojumu datu pārraudzības sistēmas izveidošanu un uzturēšanu:

Information on the establishment and maintenance of the flight data monitoring system:7. Informācija par visu pārvaldības sistēmas galveno procesu dokumentēšanu, ieskaitot valodas lietošanu. Pretendenta piedāvātās rokasgrāmatas, to sagaidāmais iesniegšanas datums un formāts:

Information on the documentation of all key processes of the management system, including the use of the language. Proposed applicant’s manuals, its expected date and format of submission:8. Gaisa kuģa lidojuma apkalpju un salona apkalpju skaits un kvalifikācija:

Number and qualification of the flight crews and cabin crews:9. Informācija par gaisa kuģa apkalpes apmācības un pārbaudes veikšanu, ieskaitot apstiprinātu mācību organizāciju (ATO) izmantošanu, individuālu lidojumu simulācijas trenažieru iekārtu (FSTD) izmantošanu, eksaminētāju un kvalificētu instruktoru izmantošanu:

Information on the performance of aircraft crew training and checking, including use of the approved training organisations (ATO), use of individual flight simulation training devices (FSTDs), use of the examiners and qualified instructors:10. Ierosināto gaisa pārvadājumu apraksts:

Description of the proposed commercial operations:11. Ierosināto ekspluatācijas apgabalu apraksts:

Description of the proposed areas of operation:12. Ierosināto īpašo apstiprinājumu apraksts:

Description of the proposed specific approvals:13. Informācija par visiem nomas līgumiem, kas attiecas uz gaisa kuģi, kuru izmantos ekspluatants:

Information of any lease agreement concerning aircraft that will be used by an operator, if applicable:14. Norādīt gaisa kuģa bāzēšanās vietu:

Indicate the aircraft base place:15. Informācija par darbībām, kuras saskaņā ar līgumu nodotas citām organizācijām:

Information on contracted activities to other organisations:16. Informācija par lidojumu operatīvās kontroles nodrošināšanu:

Information on the exercising of the operational control:17. Informācija par galveno finanšu funkciju veikšanu:

Information on the exercising of the principal financial functions:18. Pieprasītais ICAO identifikators:

Requested ICAO designator:19. Informācija par ORO.MLR.100. punktā noteiktās lidojumu veikšanas rokasgrāmatas kopijas iesniegšanu:

Information on the submission of a copy of the operations manual required by ORO.MLR.100:20. Informācija par ierosināto komercdarbības uzsākšanas datumu:

Information on the proposed start-up date of commercial operations:


 

 

 

  Ekspluatanta paziņojums

Šo ekspluatanta paziņojumu aizpilda tikai tad, ja Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumu Nr. 822 "Civilās aviācijas gaisa kuģa ekspluatanta apliecības izsniegšanas kārtība" 5.2. un 5.3. apakšpunktā norādītie dokumenti un informācija tiek iesniegta angļu valodā.

Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumu Nr. 822 "Civilās aviācijas gaisa kuģa ekspluatanta apliecības izsniegšanas kārtība" 5.2. apakšpunktā norādītā informācija tiek iesniegta angļu valodā, ievērojot šajā apakšpunktā minētās prasības.

Apliecinu, ka:

1. gaisa kuģu tehniskā dokumentācija ir angļu valodā;

2. lidojumu veikšanas rokasgrāmata ir angļu valodā;

3. visa kompetentajai iestādei nosūtītā dokumentācija un informācija ir pārbaudīta un iesnieguma iesniedzējs ir izpildījis Komisijas 2012.gada 5.oktobra Regulas (ES) Nr. 965/2012, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģu ekspluatāciju atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008, prasības, ieskaitot III pielikuma ORO.MLR.100 "k" punktā noteiktās prasības.

Statement of the Operator

The specified information according to the Cabinet Regulation No 822. subparagraph 5.2, on the arrangements of the issue of air operator certificate, is submitted in English, subject to the requirements referred in this subparagraph.

I certify that:

1. Aircraft technical documentation is presented in English.

2. Operations Manual is presented in English.

3. All the documentation and information sent to competent authority have been verified by the applicant and found in compliance with the Commission Regulation (EU) No 965/2012 of 5 October 2012 laying down technical requirements and administrative procedures related to air operations pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 requirements, including Annex III ORO.MLR.100 (k) requirements.

 

 


 

Paraksts:

Signature:

 

 

 
Vārds, uzvārds/ amats

Name, surname/post

 

 

 
Paraksts:

Signature:

 


 
Vārds, uzvārds/ amats

Name, surname/post

 


 
Datums:

Date:

 

2. SADAĻA

Aizpilda Civilās aviācijas aģentūra

SECTION II

To be completed by the Civil Aviation Agency

  Sākuma novērtējums veikts:

Initial review completed:

 

   
  Vārds, uzvārds/amats

Name, surname/post


Datums:

Date:


Gala novērtējums veikts:

Final review completed:


 

   
  Vārds, uzvārds/amats

Name, surname/post


Datums:

Date:


Pieteikuma iesniedzēja informēšana par veikto novērtējumu un lēmumu:

Information of the applicant of the performed assessment and decision:


 

   
  Civilās aviācijas aģentūras vēstules numurs/datums:

Civil Aviation Agencys letter, reference No/date:


 

   
  Vārds, uzvārds/amats

Name, surname/post


Datums:

Date:


 

 
Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Civilās aviācijas gaisa kuģa ekspluatanta apliecības izsniegšanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 822Pieņemts: 23.12.2014.Stājas spēkā: 07.01.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 2, 06.01.2015. OP numurs: 2015/2.4
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
271369
07.01.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)