Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.791

Rīgā 2014.gada 23.decembrī (prot. Nr.72 12.§)
Noteikumi par kārtību, kādā Valsts robežsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides, un speciālo caurlaižu paraugiem
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma
18.panta septīto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Valsts robežsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides, kas nepieciešamas, uzturoties pierobežas joslā, patrulēšanas joslā un robežzīmju uzraudzības joslā (turpmāk – caurlaide), kā arī caurlaižu paraugus.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 476 redakcijā)

2. Lai saņemtu pastāvīgo caurlaidi, persona iesniedz Valsts robežsardzes struktūrvienībā attiecīgu iesniegumu (1. pielikums).

3. Lai saņemtu terminēto caurlaidi, persona iesniedz Valsts robežsardzes struktūrvienībā attiecīgu iesniegumu (2. pielikums).

4. Persona var pieteikties caurlaides saņemšanai arī elektroniski, izmantojot tīmekļa vietnē www.latvija.lv pieejamos personas identifikācijas līdzekļus un aizpildot speciālu tiešsaistes formu.

5. Valsts robežsardze sagatavo caurlaidi atbilstoši šo noteikumu 3. vai 4. pielikumā minētajam paraugam.

6. Lēmumu par caurlaides izsniegšanu, atteikumu izsniegt caurlaidi vai caurlaides anulēšanu pieņem Valsts robežsardzes priekšnieka pilnvarota amatpersona triju darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

6.1 Lēmums par caurlaides izsniegšanu stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.

(MK 08.06.2021. noteikumu Nr. 360 redakcijā)

6.2 Valsts robežsardze pēc šo noteikumu 6.1 punktā minētā lēmuma pieņemšanas par to telefoniski informē personu, kura šo noteikumu 2. vai 3. punktā minētajā iesniegumā norādījusi, ka vēlas caurlaidi saņemt papīra formā.

(MK 08.06.2021. noteikumu Nr. 360 redakcijā)

7. Lēmumā par atteikumu izsniegt caurlaidi norāda šādu informāciju:

7.1. lēmuma numurs, pieņemšanas vieta un datums;

7.2. Valsts robežsardzes struktūrvienība, kura sagatavoja lēmumu (nosaukums un adrese);

7.3. amatpersonas, kuras pieņēma lēmumu (amats, vārds un uzvārds);

7.4. persona, kura iesniedza iesniegumu (fiziskai personai – vārds, uzvārds un deklarētā dzīvesvieta; juridiskai personai – nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs), iesnieguma saņemšanas datums un caurlaides saņemšanas nepieciešamības iemesls;

7.5. persona, kurai nepieciešama caurlaide (vārds, uzvārds, deklarētā dzīvesvieta vai citas ziņas, kas palīdz identificēt personu);

7.6. lēmuma pamatojums (fakti, kas pamato lēmumu, kā arī piemēroto tiesību normu uzskaitījums);

7.7. lietā pieņemtais lēmums;

7.8. norāde, kur un kādā termiņā šo lēmumu var apstrīdēt.

8. Ja papīra formā izsniegtā caurlaide ir bojāta vai zudusi un persona vēlas saņemt jaunu caurlaidi, kā arī ja caurlaidē norādītā informācija ir mainījusies, izsniedz jaunu caurlaidi. Lai saņemtu jaunu caurlaidi, persona iesniedz iesniegumu šo noteikumu 2., 3. vai 4. punktā minētajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 08.06.2021. noteikumiem Nr. 360)

9. Ja Valsts robežsardzes amatpersona konstatē faktiskos un tiesiskos apstākļus caurlaides anulēšanai, sagatavo lēmumu par caurlaides anulēšanu.

10. (Svītrots ar MK 09.08.2022. noteikumiem Nr. 476)

11. Terminētās caurlaides, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz to derīguma termiņa beigām.

12. Pastāvīgās caurlaides, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas arī pēc šo noteikumu stāšanās spēkā.

12.1 Terminētās caurlaides, kas izsniegtas līdz dienai, kad stājas spēkā grozījumi, kas nosaka terminētās caurlaides paraugu, lai uzturētos pierobežas joslā, patrulēšanas joslā un robežzīmju uzraudzības joslā, ir derīgas līdz to derīguma termiņa beigām, lai uzturētos pierobežas joslā, patrulēšanas joslā un robežzīmju uzraudzības joslā.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 476 redakcijā)

13. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumus Nr. 673 "Noteikumi par kārtību, kādā Valsts robežsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides, un speciālo caurlaižu paraugiem" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 120. nr.).

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
1. pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr. 791

(Pielikums MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 476 redakcijā)

Valsts robežsardzei

  
(vārds, uzvārds (fiziskai personai) vai nosaukums, reģistrācijas numurs (juridiskai personai))
 
  
(adrese saziņai (novads, pilsēta, pagasts, ciems, iela, māja, dzīvoklis un pasta indekss))*
 
  
(tālruņa numurs)
 

Iesniegums pastāvīgās caurlaides saņemšanai

saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumu Nr. 791
"Noteikumi par kārtību, kādā Valsts robežsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides,
un speciālo caurlaižu paraugiem" 2. punktu

Lūdzu izsniegt pastāvīgo caurlaidi 
 
(vārds, uzvārds un personas kods (ja nav personas koda, – dzimšanas datums, mēnesis, gads))
 
sakarā ar to, ka man pierobežas joslas teritorijā pieder nekustamais īpašums 
 
(nekustamā īpašuma adrese un kadastra numurs vai kadastra apzīmējums )
 
Pilnvaroju caurlaidi saņemt 
 
(persona, kura saņems pastāvīgo caurlaidi, – vārds, uzvārds un personas kods
(ja nav personas koda, – dzimšanas datums, mēnesis, gads))**

Caurlaidi vēlos saņemt (atzīmēt vajadzīgo):

elektroniskā formā:

 oficiālajā elektroniskajā adresē***

 elektroniskajā pastā

 
(norāda elektroniskā pasta adresi)

papīra formā:

 iestādē

  
 
(norāda Valsts robežsardzes struktūrvienības nosaukumu)

 pa pastu

   
(datums****)
 
(personas paraksts****)

Piezīmes.

1. * Norāda, ja nav aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts.

2. ** Aizpilda, ja iesniegums caurlaides saņemšanai Valsts robežsardzes struktūrvienībā iesniegts papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā un caurlaidi saņems nevis caurlaides pieprasītājs, bet cita persona.

3. *** Norāda, ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts.

4. **** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu

2. pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr. 791

(Pielikums MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 476 redakcijā)

Valsts robežsardzei

  
(vārds, uzvārds (fiziskai personai) vai nosaukums, reģistrācijas numurs (juridiskai personai))
 
  
(adrese saziņai (novads, pilsēta, pagasts, ciems, iela, māja, dzīvoklis un pasta indekss))*
 
  
(tālruņa numurs) 

Iesniegums terminētās caurlaides saņemšanai

saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumu Nr. 791
"Noteikumi par kārtību, kādā Valsts robežsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides,
un speciālo caurlaižu paraugiem" 3. punktu

Lūdzu izsniegt terminēto caurlaidi 
 
(vārds, uzvārds un personas kods (ja nav personas koda, – dzimšanas datums, mēnesis, gads))
 
lai uzturētos 
 
(novads vai novada pagasts, kur personai nepieciešams uzturēties)

(atzīmēt vajadzīgo):

 pierobežas joslā

 patrulēšanas joslā un robežzīmju uzraudzības joslā

sakarā ar 
 
(iemesls, kādēļ personai nepieciešams uzturēties attiecīgajā pierobežas joslas teritorijā)
  
laikposmā no līdz 
(laikposms, uz kādu nepieciešama terminētā caurlaide)
 
Pilnvaroju caurlaidi saņemt 
 
(persona, kura saņems terminēto caurlaidi, – vārds, uzvārds un personas kods
(ja nav personas koda, – dzimšanas datums, mēnesis, gads))**

Caurlaidi vēlos saņemt (atzīmēt vajadzīgo):

 elektroniskā formā:

 oficiālajā elektroniskajā adresē***

elektroniskajā pastā

 
(norāda elektroniskā pasta adresi)

 papīra formā:

 iestādē

 
(norāda Valsts robežsardzes struktūrvienības nosaukumu)

 pa pastu

   
(datums****)
 
(personas paraksts****)

Piezīmes.

1. * Norāda, ja nav aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts.

2. ** Aizpilda, ja iesniegums caurlaides saņemšanai Valsts robežsardzes struktūrvienībā iesniegts papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā un caurlaidi saņems nevis caurlaides pieprasītājs, bet cita persona.

3. *** Norāda, ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts.

4. **** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr.791

(Pielikums MK 08.06.2021. noteikumu Nr. 360 redakcijā)

Pastāvīgās caurlaides paraugs

(Latvijas Republikas papildinātais mazais valsts ģerbonis)

PIEROBEŽAS JOSLAS
PASTĀVĪGĀ CAURLAIDE
Nr. _____________

Persona, kurai izsniegta pastāvīgā caurlaide:
vārds, uzvārds 
 
personas kods (ja nav personas koda, –
dzimšanas datums, mēnesis, gads)
 

Ziņas par nekustamo īpašumu:

adrese 
 
kadastra numurs vai kadastra apzīmējums 
 
Valsts robežsardzes struktūrvienības tālrunis 

Valsts robežsardzes amatpersona:

amats 
 
vārds, uzvārds 
 
paraksts* 
 
Datums*  

Spiedogs*

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "spiedogs" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4. pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr. 791

(Pielikums MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 476 redakcijā)

Terminētās caurlaides paraugs

(Latvijas Republikas papildinātais mazais valsts ģerbonis)

PIEROBEŽAS JOSLAS
TERMINĒTĀ CAURLAIDE
Nr. _________

Persona, kurai izsniegta terminētā caurlaide 
 
(vārds, uzvārds)
  
Personas kods (ja nav personas koda, – dzimšanas datums, mēnesis, gads) 
  
Novads vai novada pagasts, kur persona uzturēsies 
 

 pierobežas josla

 patrulēšanas josla un robežzīmju uzraudzības josla

Caurlaide derīga no ________________ līdz (ieskaitot) ________________

Valsts robežsardzes struktūrvienības tālrunis 

Valsts robežsardzes amatpersona:

amats 
vārds, uzvārds 
paraksts* 

Datums* ______________________________

Spiedogs*

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "spiedogs" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par kārtību, kādā Valsts robežsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides, un speciālo .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 791Pieņemts: 23.12.2014.Stājas spēkā: 31.12.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 257, 30.12.2014. OP numurs: 2014/257.31
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
271244
{"selected":{"value":"12.08.2022","content":"<font class='s-1'>12.08.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"12.08.2022","iso_value":"2022\/08\/12","content":"<font class='s-1'>12.08.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"12.06.2021","iso_value":"2021\/06\/12","content":"<font class='s-1'>12.06.2021.-11.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.12.2014","iso_value":"2014\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2014.-11.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
12.08.2022
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"