Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.692

Rīgā 2014.gada 3.novembrī (prot. Nr.59 25.§)
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumā "Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus" (turpmāk – pasākums) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (EJZF) un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011.

2. Projektu iesniegumu pieņemšanu un vismaz piecu gadu saistību periodam piešķirto publiskā finansējuma apmēru izsludina, projektu iesniegumus iesniedz, vērtē un atlasa, lēmumu pieņem un paziņo, kā arī atbalstu pieprasa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 332)

3. Pasākumā atbalstu piešķir par zivju dīķu platību (turpmāk – atbalstam pieteiktā dīķu platība), ja kopējā atbalstam pieteiktā dīķu platība nav mazāka par trim hektāriem un katra dīķa platība nav mazāka par 0,1 hektāru, un:

3.1. tā ir reģistrēta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā kā zeme zem zivju dīķiem vai zivju dīķi;

3.2. atbalsta pretendents to ir reģistrējis Lauksaimniecības datu centrā kā akvakultūras dzīvnieku novietni;

3.3. to izmanto, lai audzētu akvakultūras dzīvnieku produkciju pārdošanai atbilstoši šo noteikumu prasībām;

3.4. katrā tajā ietvertajā dīķī var nolaist ūdeni, izmantojot ūdens līmeņa regulēšanas un nolaišanas slūžas ar caurteku akvakultūras dzīvnieku nozvejai (savākšanai) un gultnes apstrādes veikšanai.

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi

4. Atbalsta pretendents (turpmāk – pretendents) par atbalstam pieteikto dīķu platību uzņemas šajos noteikumos noteiktās saistības uz vismaz pieciem gadiem, sākot ar šo noteikumu 13. punktā minētā projekta iesnieguma iesniegšanas gadu Lauku atbalsta dienestā. Pieteiktā dīķu platība atrodas pretendenta īpašumā vai turējumā visā saistību periodā.

(Grozīts ar MK 31.03.2015. noteikumiem Nr. 151; MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 332)

5. Pretendents ir Pārtikas un veterinārajā dienestā atzīts akvakultūras nozares uzņēmums saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām akvakultūras dzīvniekiem, no tiem iegūtiem produktiem un to apritei, un tā darbība atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām dzīvnieku veselības, veterinārijas un vides jomā.

6. Pretendents atbilst šādiem publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem:

6.1. tā ienākumi no akvakultūras produkcijas pārdošanas pēdējā noslēgtajā pārskata gadā ir vismaz 250 euro no katra atbalstam pieteiktās dīķu platības hektāra (izņemot platību, kas norādīta kā ziemošanas dīķi);

6.2. ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs Valsts ieņēmumu dienestā, un tam nav nodokļu parādu;

6.3. ir saņēmis ūdens resursu lietošanas atļauju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ūdens resursu lietošanu;

6.4. ir saņēmis B kategorijas atļauju vai C kategorijas piesārņojošu darbību apliecinājumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības;

6.5. saskaņā ar normatīvajiem aktiem par statistikas pārskatu iesniegšanu Centrālajā statistikas pārvaldē ir iesniedzis pārskatu par darbību akvakultūras jomā pēdējā kalendāra gadā.

7. Atbalsta saņēmējs saņem atbalstu, ja uzņemas saistības vismaz piecus gadus ievērot šādus atbalsta saņemšanas nosacījumus:

7.1. uzņēmumā saražoto akvakultūras produkciju iepriekšējā pārskata gadā ir pārdevis vismaz 250 euro apmērā no katra atbalstam pieteiktās dīķu platības hektāra (izņemot platību, kas norādīta kā ziemošanas dīķi);

7.2. projekta iesniegumā pieteikto dīķu platību neaizstāj ar citu dīķu platību, nemaina pieteikto dīķu platību, kā arī nodrošina pieteikto dīķu izmantošanu šo noteikumu 13.2. apakšpunktā minētajā kartē norādītajā veidā;

7.3. izmanto tādas akvakultūras dzīvnieku audzēšanas metodes, kas nodrošina, lai:

7.3.1. vidējais audzējamo akvakultūras dzīvnieku blīvums atbalstam pieteiktajā dīķu platībā nebūtu mazāks par 200 kilogramiem no hektāra (pēc nozvejas datiem). Šis nosacījums neattiecas uz mazuļu audzēšanas dīķiem, kas saskaņā ar Lauku atbalsta dienestā iesniegto dīķu izvietojuma karti nepārsniedz 20 procentu no kopējās atbalstam pieteiktās dīķu platības;

7.3.2. maksimālais akvakultūras dzīvnieku blīvums katrā atbalstam pieteiktajā dīķī nepārsniedz 600 kilogramu no hektāra (pēc nozvejas datiem). Šis ierobežojums neattiecas uz ziemošanas, karantīnas, vaislinieku un pirmstirgus uzglabāšanas dīķiem, kas saskaņā ar Lauku atbalsta dienestā iesniegto dīķu izvietojuma karti nepārsniedz 20 procentu no kopējās atbalstam pieteiktās dīķu platības;

7.4. dīķu mēslošanai izmanto tikai cietos kūtsmēslus, lietojot tos ne vairāk kā 400 kilogramu uz hektāru dīķa platības un mēslošanu veicot līdz kārtējā gada 30. aprīlim. Šis laika ierobežojums neattiecas uz mazuļu audzēšanas dīķiem;

7.5. dīķus uzplūdina līdz kārtējā gada 31. maijam. Šis nosacījums neattiecas uz mazuļu audzēšanas, karantīnas un ziemošanas dīķiem;

7.6. dīķu vasarošanu ar ūdens nolaišanu (dīķu gultnes kaļķošanai, mēslošanai, uzaršanai un apsēšanai ar zāli vai citām lauksaimniecības kultūrām vasarā) vienlaikus veic ne vairāk kā 20 procentos atbalstam pieteiktās dīķu platības vai vienlaikus vasaro ne vairāk kā vienu dīķi, kura platība nepārsniedz 40 procentu no kopējās atbalstam pieteiktās dīķu platības. Katru atsevišķu dīķi vasaro ne biežāk kā reizi piecos gados;

7.7. nodrošina šajā punktā minēto prasību izpildei nepieciešamo darbību uzskaiti akvakultūras uzņēmuma darbības reģistrācijas žurnālā (1. pielikums). Akvakultūras uzņēmuma darbības reģistrācijas žurnālā uzskaita datus par veiktajām darbībām katrā akvakultūras uzņēmuma dīķī, tai skaitā datus par dīķa apstrādi, uzplūdināšanas un nolaišanas laiku, zivju pārvietošanu, to daudzumu kilogramos un dīķu mēslošanu. Ierakstus akvakultūras uzņēmuma darbības reģistrācijas žurnālā izdara ne vēlāk kā vienu dienu pēc attiecīgās darbības veikšanas;

7.8. informē Lauku atbalsta dienestu par kārtējā saistību gadā atbalstam pieteikto dīķu apzveju ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms tās sākšanas.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 332)

8. Par atbalstam pieteiktajām un šo noteikumu 13.2. apakšpunktā minētajā kartē norādītajām vasarojamām dīķu platībām atbalsta saņēmējs attiecīgajā gadā, kurā tiek veikta šo noteikumu 7.6. apakšpunktā minētā dīķu vasarošana, atbalstu nesaņem.

9. Ja saistību periodā atbalsta saņēmējs daļēji vai pilnībā pārtrauc šajos noteikumos noteikto saistību izpildi, tas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā atmaksā saņemto atbalstu par to atbalstam pieteikto dīķu platības daļu, par kuru saistības nav izpildītas.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 332)

10. Ja atbalstam pieteiktā dīķu platība pilnībā vai daļēji tiek nodota citai personai, kas ir Lauku atbalsta dienesta klients, šī persona var pārņemt atbalsta saņēmēja saistības līdz pārņemto saistību perioda beigām. Ja saistības netiek pārņemtas, atbalsta saņēmējs saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā atmaksā visu saistību periodā saņemto atbalsta summu.

11. Ja, sarindojot projektu iesniegumus atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā minētajiem projektu atlases kritērijiem, to saņemto punktu skaits ir vienāds, priekšroka saņemt publisko finansējumu ir pretendentam, kura atbalstam pieteikto ūdenstilpju platību lielākā daļa atrodas Natura 2000 teritorijā.

III. Publiskā finansējuma apmērs

12. Atbalsta apmēru par pieteikto dīķu platību nosaka atbilstoši atbalstam pieteikto dīķu izvietojuma kartei, kas sagatavota šajos noteikumos minētajā kārtībā, un šādiem uzņēmumā iegūtiem akvakultūras produkcijas vidējiem apjomiem (saskaņā ar nozvejas datiem) atbalstam pieteiktajos dīķos (izņemot mazuļu audzēšanas un ziemošanas dīķus):

12.1. 343 euro par hektāru, gadā iegūstot produkciju 500–600 kilogramus no hektāra;

12.2. 274 euro par hektāru, gadā iegūstot produkciju 300–500 kilogramus no hektāra;

12.3. 206 euro par hektāru, gadā iegūstot produkciju 200–300 kilogramus no hektāra.

12.1 Atbalsta aprēķinā par kārtējo saistību gadu nav atļauta izaudzēto akvakultūras dzīvnieku dubulta uzskaite.

(MK 21.03.2017. noteikumu Nr. 160 redakcijā)

IV. Pieteikšanās kārtība un iesniedzamie dokumenti

13. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, pretendents līdz attiecīgā gada 15. maijam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā iesniedz Lauku atbalsta dienestā šādus dokumentus:

13.1. projekta iesniegumu (3. pielikums) divos eksemplāros papīra formā (ja to neiesniedz Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu). Lauku atbalsta dienests pēc atzīmes izdarīšanas par projekta iesnieguma saņemšanu vienu projekta iesnieguma papīra eksemplāru atdod pretendentam;

13.2. Lauku atbalsta dienesta sagatavotu atbalstam pieteikto dīķu izvietojuma karti, kurā atzīmēts dīķu izmantošanas veids (piemēram, mazuļu audzēšanas dīķis, ziemošanas dīķis, karantīnas dīķis, vaislinieku dīķis, pirmstirgus vai vasarojamais dīķis) un ūdenslīmeņa regulēšanas un nolaišanas slūžu atrašanās vietas. Ja pretendentam nav pieejama Lauku atbalsta dienestā sagatavota dīķu izvietojuma karte, to sagatavo šo noteikumu 17., 18., 19., 20. un 21. punktā minētajā kārtībā;

13.3. pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā;

13.4. nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta zemes robežu plāna vai situācijas plāna kopiju ar dīķu izvietojumu un eksplikācijā norādīto zemes un dīķu platību.

(Grozīts ar MK 31.03.2015. noteikumiem Nr.151)

13.1 Pretendents pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma uzrāda apliecinājumu, ka atbalstam pieteiktā dīķu platība visā uzņemto saistību periodā atrodas viņa turējumā, ja to neapliecina ieraksts zemesgrāmatā.

(MK 31.03.2015. noteikumu Nr.151 redakcijā)

13.2 Lai pēc piecu gadu saistību perioda beigām pagarinātu saistību periodu, nepievienojot jaunas zivju dīķu platības, atbalsta saņēmējs līdz attiecīgā gada 15. maijam iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu par saistību pagarināšanu turpmākajiem gadiem, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gadam.

(MK 12.06.2018. noteikumu Nr. 332 redakcijā)

14. Pretendents par atbalstam pieteikto dīķu platību attiecīgajā gadā iesniedz vienu projekta iesniegumu šo noteikumu 13. punktā minētajā kārtībā.

(MK 12.06.2018. noteikumu Nr. 332 redakcijā)

15. Ja Lauku atbalsta dienests pretendentam rakstiski pieprasa šo noteikumu 13.2. apakšpunktā minētās dīķu izvietojuma kartes sagatavošanai nepieciešamo papildu informāciju par dīķi, atbalsta pretendents divu nedēļu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas iesniedz pieprasīto informāciju Lauku atbalsta dienestā.

16. Ja pretendents šo noteikumu 15. punktā minētajā termiņā nav iesniedzis pieprasīto informāciju par konkrētu dīķi, Lauku atbalsta dienests atbalsta apmēru samazina par maksājuma vienību – konkrētu dīķi.

17. Pretendentam, kura projekta iesniegums atbilst šajos noteikumos minētajām prasībām un kura piecu gadu saistību periodam ir pietiekams šo noteikumu 2. punktā minētais izsludinātais piešķirtais publiskais finansējums, projekta iesnieguma iesniegšanas gadā Lauku atbalsta dienests sagatavo atbalstam pieteikto dīķu izvietojuma karti, kurā atzīmē arī to izmantošanas veidu pirmajā saistību gadā (piemēram, mazuļu audzēšanas dīķis, ziemošanas dīķis, karantīnas dīķis, vaislinieku dīķis, pirmstirgus vai vasarošanas dīķis).

18. Lai sagatavotu šo noteikumu 13.2. apakšpunktā minēto atbalstam pieteikto dīķu izvietojuma karti, Lauku atbalsta dienests līdz attiecīgā gada 31. jūlijam nosūta pretendentam uzaicinājumu 10 darbdienu laikā no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas ierasties Lauku atbalsta dienestā.

19. Ja pretendents šo noteikumu 18. punktā minētajā termiņā nevar ierasties Lauku atbalsta dienestā, pretendents rakstiski informē par to Lauku atbalsta dienestu un vienojas par kartes sagatavošanas laiku, kas nepārsniedz 20 darbdienas pēc uzaicinājuma saņemšanas. Ja pretendents minētajā termiņā neierodas Lauku atbalsta dienestā un rakstiski par to neinformē, Lauku atbalsta dienests projekta iesniegumu noraida.

20. Pretendents, ierodoties Lauku atbalsta dienestā, sniedz Lauku atbalsta dienestam precizējošu informāciju, kas nepieciešama kartes sagatavošanai, un Lauku atbalsta dienests atbilstoši sniegtajai informācijai uz vietas sagatavo šo noteikumu 13.2. apakšpunktā minēto dīķu izvietojuma karti.

21. Lauku atbalsta dienests sagatavotās dīķu izvietojuma kartes, ja nepieciešams, precizē uz vietas akvakultūras uzņēmumā. Lauku atbalsta dienests iepriekš vienojas ar pretendentu par apmeklējuma laiku.

V. Projekta īstenošanas nosacījumi un veikto darbību pārbaude

22. Kārtējā saistību gadā atbalsta saņēmējs pēc akvakultūras dzīvnieku pēdējās nozvejas (savākšanas) veikšanas, bet ne vēlāk kā līdz 30. novembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā akvakultūras uzņēmuma darbības reģistrācijas žurnāla kopiju (1. pielikums) un pārskatu par akvakultūras dzīvnieku nozvejas (savākšanas) apjomiem (4. pielikums).

23. Ja atbalsta saņēmējs turpmākajos saistību gados maina šo noteikumu 13.2. apakšpunktā minētajā dīķu izvietojuma kartē atzīmēto dīķu izmantošanas veidu, tas līdz attiecīgā gada 15. maijam sniedz Lauku atbalsta dienestam informāciju par izmaiņām.

24. (Svītrots ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 332)

25. Konstatējot saistību izpildes pārkāpumus, Lauku atbalsta dienests piemēro šādas sankcijas:

25.1. ja atbalsta saņēmējs kārtējā gadā nav guvis šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minētos minimālos ieņēmumus no saražotās produkcijas pārdošanas un to apmērs ir:

25.1.1. līdz pieciem procentiem (ieskaitot) mazāks par minimālajiem ieņēmumiem, atbalsta samazinājumu pirmajā pārkāpuma gadā nepiemēro un atbalstu piešķir pilnā apmērā. Pēc otrā pārkāpuma konstatācijas atbalstu par kārtējo gadu atbalsta saņēmējam neizmaksā. Ja pārkāpumu konstatē trešo reizi, saistības uzskata par pārtrauktām un atbalsta saņēmējs atmaksā visu saņemto atbalsta summu;

25.1.2. no pieciem (neieskaitot) līdz 10 procentiem (ieskaitot) mazāks par minimālajiem ieņēmumiem, pirmajā pārkāpuma gadā piemēro atbalsta samazinājumu 10 procentu apmērā. Pēc otrā pārkāpuma konstatācijas atbalstu par kārtējo gadu atbalsta saņēmējam neizmaksā. Ja pārkāpumu konstatē trešo reizi, saistības uzskata par pārtrauktām un atbalsta saņēmējs atmaksā visu saņemto atbalsta summu;

25.1.3. vairāk nekā 10 procentus mazāks par minimālajiem ieņēmumiem, pēc pirmā pārkāpuma maksājumu par kārtējo gadu neizmaksā. Ja pārkāpums atkārtojas, saistības pārtrauc un atbalsta saņēmējs atmaksā visu par konkrēto platību iepriekš saņemto atbalsta summu;

25.2. šo noteikumu 25.1. apakšpunktā neminētos būtiskos šo noteikumu minēto saistību neizpildes gadījumos, ja saistību izpildes pārkāpumu konstatē pirmo reizi, kārtējā gadā atbalsta saņēmējam atbalstu neizmaksā, bet, ja saistību izpildes pārkāpumu konstatē atkārtoti, saistības uzskata par pārtrauktām un atbalsta saņēmējs atmaksā visu saņemto atbalsta summu.

25.1 Konstatējot saistību izpildes pārkāpumus šo noteikumu 13.2 punktā minētajā saistību pagarināšanas periodā, Lauku atbalsta dienests piemēro šādas sankcijas:

25.1 1. ja atbalsta saņēmējs kārtējā gadā nav guvis šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minētos minimālos ieņēmumus no saražotās produkcijas pārdošanas un to apmērs ir:

25.1 1.1. līdz pieciem procentiem (ieskaitot) mazāks par minimālajiem ieņēmumiem, atbalsta samazinājumu pārkāpuma gadā nepiemēro un atbalstu piešķir pilnā apmērā;

25.1 1.2. vairāk nekā piecus procentus mazāks par minimālajiem ieņēmumiem, kārtējā gadā atbalsta saņēmējam atbalstu neizmaksā. Ja saistību izpildes pārkāpumu konstatē divus gadus pēc kārtas, saistības uzskata par pārtrauktām un atbalsta saņēmējam atbalstu neizmaksā;

25.1 2. šo noteikumu 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 7.7. un 7.8. apakšpunktā minēto atbalsta saņemšanas nosacījumu būtiskos neizpildes gadījumos, ja saistību izpildes pārkāpums konstatēts pirmo reizi, kārtējā gadā atbalsta saņēmējam atbalstu neizmaksā. Ja saistību izpildes pārkāpumu konstatē divus gadus pēc kārtas, saistības uzskata par pārtrauktām un atbalsta saņēmējam atbalstu neizmaksā.

(MK 25.06.2019. noteikumu Nr. 278 redakcijā)

26. Lauku atbalsta dienests neatbilstoši veiktos maksājumus ietur no atbalsta saņēmēja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

27. Lauku atbalsta dienests šo noteikumu 25. un 26. punktā minēto atmaksu nepieprasa ārkārtas gadījumos – ja saistības nav izpildītas vienā no šādiem gadījumiem:

27.1. lielas akvakultūras uzņēmuma atbilstošās zemes daļas ekspropriācijas dēļ, ja to nevarēja paredzēt dienā, kad atbalsta saņēmējs uzņēmās saistības;

27.2. dabas katastrofas dēļ, kas būtiski ietekmē uzņēmuma darbību akvakultūras jomā;

27.3. valsts uzraudzībā esošās akvakultūras dzīvnieku infekcijas slimības dēļ, kas skārusi visus atbalsta saņēmēja akvakultūras dzīvniekus vai daļu no tiem.

28. Par šo noteikumu 27. punktā minētajiem ārkārtas gadījumiem atbalsta saņēmējs rakstiski informē Lauku atbalsta dienestu 10 darbdienu laikā no to iestāšanās dienas vai no dienas, kad atbalsta saņēmējs uzzinājis par to iestāšanos, un iesniedz:

28.1. detalizētu aprakstu par ārkārtas apstākļu iestāšanos;

28.2. ārkārtas apstākļus apliecinošus dokumentus.

29. Pārtikas un veterinārais dienests un Valsts vides dienests līdz kārtējā gada 1. septembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā informāciju par laikposmā no iepriekšējā gada 16. augusta līdz kārtējā gada 15. augustam veiktajās pārbaudēs konstatētajām neatbilstībām vai pārkāpumiem Lauku atbalsta dienesta norādītajos akvakultūras uzņēmumos.

29.1 Šajos noteikumos minētie atbalstam pieteiktie dīķi veido visu atbalsta saņēmēja kopējo atbalstam pieteikto dīķu platību, par kuru tas ir uzņēmies šajos noteikumos minētās saistības.

(MK 12.06.2018. noteikumu Nr. 332 redakcijā)

VI. Noslēguma jautājums

30. Šo noteikumu 13. un 22. punktā minētos dokumentus par 2014. gadā uzsākto saistību periodu pretendents, kas izpildījis šajos noteikumos noteiktās prasības, iesniedz Lauku atbalsta dienestā līdz 2014. gada pēdējai darbdienai.

31. Atbalsta saņēmējs, kas vēlas pieteikt atbalstam jaunu papildu dīķu platību un kas ir izpildījis šajos noteikumos noteiktās prasības, šo noteikumu 13. punktā minētos dokumentus par 2018. gadā uzsākto saistību periodu iesniedz Lauku atbalsta dienestā līdz 2018. gada 3. augustam.

(MK 12.06.2018. noteikumu Nr. 332 redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
1.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.692

(Pielikums MK 21.03.2017. noteikumu Nr. 160 redakcijā)

Akvakultūras uzņēmuma darbības reģistrācijas žurnāls
Akvakultūras uzņēmuma nosaukums 
Akvakultūras uzņēmuma atzīšanas apliecības numurs 
Ganāmpulka reģistrācijas numurs 
Novietnes reģistrācijas numurs 
Informācija par dīķi:
• nosaukums 
• platība 
• izmantošanas veids (piemēram, mazuļu audzēšanas, ziemošanas, karantīnas, vaislinieku, pirmstirgus dīķis) 
• atrašanās vieta 
• zemes kadastra numurs 

 

Gads

Informācija par dīķa apsaimniekošanu

Informācija par akvakultūras dzīvniekiem

Uzņēmuma paraksttiesīgās amatpersonas paraksts

dīķa uzpildīšanas beigu datums

dīķa nolaišana

dīķa mēslošana

datums*

dzīvnieku ielaišana

dzīvnieku pārvietošana uz citu dīķi

nozveja

sākuma datums

beigu datums

datums

mēslošanas līdzeklis

daudzums, kg

deva, kg/ha

suga

vecums

daudzums, kg

izcelsme**

suga

daudzums, kg

dīķa nosaukums vai numurs

daudzums, kg

ražība, kg/ha (blīvums)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

                   
                   
                   
Piezīmes.

1. * Norāda akvakultūras dzīvnieku ielaišanas, pārvietošanas un nozvejas gadījumā.

2. ** Norāda dīķa nosaukumu vai numuru vai citu atbilstošu izcelsmi.

2.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.692
Projektu atlases kritēriji pasākumā "Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus"

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits kritērijā*

Projekta īstenošanas vietaPar katru akvakultūras uzņēmuma pieteiktās platības hektāru, kas atrodas Natura 2000 teritorijā

2

Par katru akvakultūras uzņēmuma pieteiktās platības hektāru, kas atrodas ārpus Natura 2000 teritorijas

1

Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 3 punkti

Piezīme. * Ja par atbilstību atlases kritērijiem saņemts vienāds punktu skaits, priekšroka saņemt publisko finansējumu ir atbalsta pretendentam, kura atbalstam pieteikto ūdenstilpju platību lielākā daļa atrodas Natura 2000 teritorijā.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
3.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.692

(Pielikums grozīts ar MK 31.03.2015. noteikumiem Nr.151)

Iesnieguma veidlapa

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF)
pasākuma "Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus"
projekta iesniegums

Atbalsta pretendents
Klienta numurs
Adrese korespondencei (adrese, pasta indekss)
Projekta īstenošanas vieta (adrese)
Projekta vadītājs
Kontakttālrunis, e-pasts
Projekta numurs
Saistību gads

A. INFORMĀCIJA PAR ATBALSTAM PIETEIKTAJIEM DĪĶIEM UN UZŅĒMUMA APGROZĪJUMU

A.1. Atbalstam pieteiktie akvakultūras produkcijas ražošanas dīķi

Nr.
p.k.

Dīķa numurs

Novietnes numurs LDC

Kadastra numuri

Dīķu platība, ha (norādot divas zīmes aiz komata)

Tai skaitā dīķu platība Natura 2000 teritorijā, ha (norādot divas zīmes aiz komata)

Dīķa izmantošanas veids

Dīķis pieteikuma iesniegšanas gadā vasarots (jā/nē)

Kopā

X

X

A.2. Informācija par uzņēmuma apgrozījumu:

Uzņēmuma neto apgrozījums, euro (par pēdējo noslēgto gadu) 

t. sk. ieņēmumi no akvakultūras produkcijas pārdošanas, euro

 

B. PAVADDOKUMENTI

B.1. Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti (ja veidlapu iesniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti, arī pavaddokumenti iesniedzami atbilstoši minētajiem normatīvajiem aktiem)

Aizpilda atbalsta pretendents

atbilstošo atbildi atzīmē ar X

neattiecas

1.

Projekta iesniegums divos eksemplāros (neattiecas, ja iesniegumu iesniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti)

oriģināli

2.

Pretendenta deklarācija

oriģināls

3.

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts zemes robežu plāns vai situācijas plāns ar dīķu izvietojumu un eksplikācijā norādītu zemes un dīķu platību

kopija

4.

Lauku atbalsta dienesta sagatavota atbalstam pieteikto dīķu izvietojuma karte, kurā atzīmēts atbalstam pieteikto dīķu izmantošanas veids (piemēram, mazuļu audzēšanas dīķis, ziemošanas dīķis, karantīnas dīķis, vaislinieku dīķis, pirmstirgus vai vasarojamais dīķis), ja pretendentam tā ir pieejama

oriģināls

Citi iesniegtie dokumenti

5.

C. Apliecinājums

Apliecinu, ka:

1) iesniegumā esmu deklarējis uzņēmuma apsaimniekoto dīķu platību. Esmu informēts, ka, ja iesniegumā apzināti vai neapzināti būs sniegta nepatiesa informācija, pilnībā vai daļēji zaudēšu atbalstu, kā arī būs nepieciešams atmaksāt līdz šim saņemto atbalstu;

2) parakstot iesniegumu un iesniedzot to Lauku atbalsta dienestā, turpinu piecu gadu saistības pasākumā "Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus" saskaņā ar nosacījumiem, kas ietverti normatīvajos aktos par atbalstu zivsaimniecības attīstībai un citos normatīvajos aktos, kuri attiecas uz atbalsta saņemšanu;

3) apņemos veikt prasību izpildei nepieciešamo darbību uzskaiti akvakultūras darbības reģistrācijas žurnālā ne vēlāk kā vienu dienu pēc attiecīgās darbības veikšanas;

4) apņemos katru gadu visā saistību periodā iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par akvakultūras dzīvnieku nozvejas (savākšanas) apjomiem, kā arī neaizstāt atbalstam deklarēto platību ar citām dīķu platībām un nemainīt to;

5) apņemos visā akvakultūras uzņēmumā ievērot normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz akvakultūras uzņēmuma darbību veselības, veterinārijas, vides un higiēnas jomā;

6) apņemos atmaksāt Lauku atbalsta dienesta norādītajā kontā pilnu atbalsta summu noteiktajā termiņā pēc paziņojuma saņemšanas, ja tiek konstatēts, ka atbalsts ir saņemts nepamatoti, kā arī, ja samaksas termiņš nokavēts, samaksāt soda procentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā pēc Lauku atbalsta dienesta pirmā pieprasījuma;

7) esmu informēts, ka, ja neievērošu atbalsta saņemšanas nosacījumus vai apzināti vai nolaidības dēļ sniegšu nepatiesu informāciju (ziņas), atbalsta apmērs tiks samazināts vai atbalsts netiks piešķirts, kā arī apņemos atmaksāt līdz šim saņemto atbalstu.

Projekta iesniegums iesniegts

(datums*)


Atbalsta pretendents

(vārds, uzvārds, paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
4.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.692

(Pielikums grozīts ar MK 31.03.2015. noteikumiem Nr. 151; MK 21.03.2017. noteikumiem Nr. 160)

Pārskats par akvakultūras dzīvnieku nozvejas (savākšanas) apjomiem
Atbalsta pretendents 
Projekta numurs 
Saistību gads 

Pārskata gada rezultatīvie rādītāji

Nr.
p. k.

Dīķa numurs

(saskaņā ar pieteikumu)

Dīķa nozveja

Dīķa uzplūdināšana

Dīķa mēslošana

Akvakultūras dzīvnieku blīvums dīķī, kg/ha

datums
(dd. mm. gggg.)

daudzums, kg

datums
(dd. mm. gggg.)

datums
(dd. mm. gggg.)

mēslošanas līdzeklis

daudzums, kg/ha

 
         
         
         

 

Uzņēmuma neto apgrozījums, euro (par pēdējo noslēgto gadu) 
t. sk. ieņēmumi no akvakultūras produkcijas pārdošanas, euro 
Uzņēmumā iegūtais (nozvejotais) akvakultūras dzīvnieku apjoms (izņemot mazuļu audzēšanas un ziemošanas dīķus), kg 
Atbalstam pieteiktā dīķu platība hektāros (izņemot mazuļu audzēšanas un ziemošanas dīķus), ha 
Atbalstam pieteiktajos dīķos iegūtais (nozvejotais) akvakultūras dzīvnieku apjoms (izņemot mazuļu audzēšanas un ziemošanas dīķus), kg 
Uzņēmumā akvakultūrā nodarbinātās personas, skaits 

 

Atbalsta aprēķins par kārtējo saistību gadu

Atbalstam pieteiktā dīķu platība (izņemot vasarojamo dīķu platību), ha

Atbalsta apmērs par atbalstam pieteikto dīķu platību (ņemot vērā iegūto produkciju), euro

Aprēķinātais atbalsta apmērs par atbalstam pieteikto dīķu platību

A

B

C = A x B (atbilstošais)

 

B1

343 euro – iegūstot 500–600 kg/ha 

B2

274 euro – iegūstot 300–500 kg/ha

B3

206 euro – iegūstot 200–300 kg/ha

Pielikumā: Akvakultūras uzņēmuma darbības reģistrācijas žurnāli par visiem atbalstam pieteiktajiem dīķiem uz _________ lp.

Pārskats iesniegts  
 

(datums*)

 
Atbalsta pretendents 
 

(vārds, uzvārds, paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Akvakultūra, kas nodrošina .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 692Pieņemts: 03.11.2014.Stājas spēkā: 08.11.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 222, 07.11.2014. OP numurs: 2014/222.13
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
270115
{"selected":{"value":"29.06.2019","content":"<font class='s-1'>29.06.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"29.06.2019","iso_value":"2019\/06\/29","content":"<font class='s-1'>29.06.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"20.06.2018","iso_value":"2018\/06\/20","content":"<font class='s-1'>20.06.2018.-28.06.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.03.2017","iso_value":"2017\/03\/25","content":"<font class='s-1'>25.03.2017.-19.06.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.04.2015","iso_value":"2015\/04\/16","content":"<font class='s-1'>16.04.2015.-24.03.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.11.2014","iso_value":"2014\/11\/08","content":"<font class='s-1'>08.11.2014.-15.04.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
29.06.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)