Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumus Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību".
Ministru kabineta noteikumi Nr.662

Rīgā 2014.gada 28.oktobrī (prot. Nr.58 5.§)
Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 13. un 32.punktu,
48.panta pirmo daļu un Profesionālās izglītības likuma 18.pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību.

2. Pedagoga izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecina ieraksts izglītības dokumentā atbilstoši normatīvajiem aktiem par izglītības atzīšanu vai pielīdzināšanu.

3. Vispārējās izglītības un profesionālās izglītības, tai skaitā profesionālās ievirzes, kā arī interešu izglītības pedagogs profesionālo kompetenci pilnveido:

3.1. pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmās (turpmāk – A programma) atbilstoši šo noteikumu 11. punktam;

3.2. pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programmās (turpmāk – B programma), iegūstot tiesības:

3.2.1. mācīt citus mācību priekšmetus vai strādāt citā izglītības pakāpē;

3.2.2. mācību priekšmetu skolotājam strādāt speciālās izglītības iestādē;

3.2.3. veikt pedagoģisko darbību, ja personai nav skolotāja profesionālās kvalifikācijas.

II. Pedagoga izglītība un profesionālā kvalifikācija

4. Vispārējās izglītības un profesionālās izglītības, tai skaitā profesionālās ievirzes, kā arī interešu izglītības pedagoga profesijai nepieciešamās izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasības un profesionālās kompetences pilnveides B programmas minētas šo noteikumu 1. pielikumā.

5. Tiesības pasniegt citus mācību priekšmetus vai strādāt citā izglītības pakāpē ir pedagogam, kurš ieguvis augstāko izglītību un skolotāja profesionālo kvalifikāciju un gada laikā uzsācis atbilstošas B programmas apguvi.

6. Personai, kurai ir bakalaura grāds vai otrā līmeņa augstākā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā nozarē un apgūta izglītības programma pedagoģijā (tai skaitā līderībā, pārmaiņu un izglītības vadībā), ja tās apjoms nav mazāks par 650 stundām un tā tiek īstenota divu gadu laikā līdztekus pedagoga darbam, ir tiesības strādāt par pedagogu. Minētā programma ir pielīdzināma B programmai.

III. Pedagoga profesionālās kompetences pilnveide

7. Vispārējās izglītības un profesionālās izglītības, tai skaitā profesionālās ievirzes, kā arī interešu izglītības pedagogs ir atbildīgs par savas profesionālās kompetences pilnveidi, kuru veic triju gadu laikā ne mazāk par 36 stundām un plāno to sadarbībā ar tās izglītības iestādes vadītāju, kurā pedagogs veic pedagoģisko darbību. Pedagogs, kurš veic pedagoģisko darbību sertificētā privātpraksē, profesionālās kompetences pilnveidi plāno individuāli.

8. Augstskolu un koledžu pedagogiem līdz ievēlēšanas termiņa beigām akadēmiskajā amatā jāapgūst profesionālās pilnveides programmas par inovācijām augstākās izglītības sistēmā, augstskolu didaktikā vai izglītības darba vadībā 160 akadēmisko stundu apjomā (tai skaitā vismaz 60 kontaktstundas). Profesionālā pilnveide var ietvert profesionālās pilnveides mērķim atbilstošu starptautisko mobilitāti un piedalīšanos konferencēs un semināros, ko apliecina iesniegtie dokumenti.

9. Vispārējās izglītības un profesionālās izglītības, tai skaitā profesionālās ievirzes, kā arī interešu izglītības pedagogam ir tiesības savu profesionālo kompetenci pilnveidot dažādās A vai B programmās. Šo programmu apguvi apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus, pedagogs iesniedz izglītības iestādē, kurā tas veic pedagoģisko darbību. Izglītības iestāde informāciju par pedagoga profesionālās kompetences pilnveidi reģistrē Valsts izglītības informācijas sistēmas datubāzē.

10. Pedagogs, kurš ieguvis vai iegūst augstāko izglītību vai apgūst vai ir apguvis B programmu, ir tiesīgs strādāt bez A programmas apguves trīs gadus pēc atbilstošās izglītības iegūšanas.

11. A programma ietver vienu vai vairākus moduļus (relatīvi patstāvīga problēmorientēta, starpdisciplināra pedagogu profesionālās pilnveides daļa vismaz sešu stundu apjomā, kas nosaka attiecīgo kompetenču stratēģiskos mērķus un sagaidāmos rezultātus zinātniski pamatota pedagoģiskā procesa vadīšanai). Tā paredzēta noteiktai mērķauditorijai profesionālo kompetenču pilnveidei.

12. A programmā var tikt ietverti šādi moduļi:

12.1. pedagoga vispārējo kompetenču modulis (pilsoniskās attieksmes pilnveidošana, kvalitatīvas, radošas pedagoģiskās darbības veicināšana, īstenojot pedagoģisko procesu atbilstoši katra skolēna individuālajām vajadzībām, iekļaujošā un speciālā izglītība, bērnu tiesību aizsardzība, veselība un drošums, vardarbības pret bērnu un vardarbības bērna ģimenē atpazīšana un novēršana (temati atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu));

12.2. izglītības satura un didaktikas modulis (mācību stratēģijas un metožu izvēle, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju prasmes kvalitatīvi modernā izglītības vidē);

12.3. izglītības procesa vadības modulis (mērķtiecīga, uz rezultātu orientēta izglītības procesa organizācija, līderība, finanšu prasmes, izglītības iestādes konkurētspējas nodrošināšana, dokumentu pārvaldība, skolvadība);

12.4. pedagoga pieredzes modulis (dalība konferencēs, semināros, meistarklasēs, stažēšanās nozares uzņēmumos, dalība darba devēju organizāciju rīkotās mācībās un metodisko materiālu sagatavošana savā mācību priekšmetā vai praktiskajās nodarbībās, pedagoga konkurētspējas veicināšana, personības attīstība).

13. Izglītības iestādes vadītājs ieskaita pedagoga pieredzes moduļa apguvi ne vairāk kā sešu stundu apjomā pedagoga A programmas apguvē, pamatojoties uz atbilstošu apliecinājumu.

14. A programmas apguvi apliecina arī dokuments par pedagoga profesionālās kompetences pilnveidi ārvalstīs vai ārvalstu institūcijās Latvijā.

15. Pedagogs apgūst A programmu:

15.1. ko izstrādā un īsteno izglītības iestādes vai pedagogu profesionālās nevalstiskās organizācijas un kas saskaņota ar pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā programma tiek īstenota;

15.2. ko izstrādā un īsteno ministriju padotības iestādes, kuru nolikumos paredzēta izglītojošas darbības veikšana. Augstākās izglītības iestādes un ministriju padotības iestādes, kuru nolikumos paredzēta izglītojošas darbības veikšana, A programmas īsteno bez saskaņošanas.

16. Pedagogs apgūst B programmu, kuru izstrādā un īsteno augstākās izglītības iestādes, kas īsteno pedagoģijas studiju programmas. B programmu un šo noteikumu 6. punktā minēto izglītības programmu pedagoģijā saskaņo ar Izglītības un zinātnes ministriju, norādot programmas mērķi, uzdevumus un sasniedzamos rezultātus, uzņemšanas prasības saskaņā ar programmas īstenošanas veidu; mērķauditoriju, īstenošanas plānu un veidu, norādot apjomu stundās, plānotos tematus, to apguves formas un metodes. Trešdaļu no B programmas apjoma var apgūt tālmācībā.

17. Pedagogs pēc A programmas apgūšanas saņem pedagoga profesionālās kompetences pilnveidi apliecinošu dokumentu – apliecību (2. pielikums), ko izsniedz programmas īstenotājs. Apliecība par A programmas apguvi ir derīga trīs gadus pēc tās izsniegšanas.

18. Pedagogs pēc B programmas apgūšanas saņem pedagoga profesionālās kompetences pilnveidi apliecinošu dokumentu – sertifikātu (3. pielikums), ko izsniedz programmas īstenotājs. Sertifikāts derīgs tikai kopā ar dokumentu, kas apliecina attiecīgās izglītības vai profesionālās kvalifikācijas iegūšanu atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam.

IV. Noslēguma jautājumi

19. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013. gada 2. jūlija noteikumus Nr. 363 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 138. nr.).

20. Apliecības par A programmas apguvi, kas izdotas līdz 2013. gada 19. jūlijam, ir derīgas trīs gadus pēc to izdošanas.

Ministru prezidenta vietā –
satiksmes ministrs Anrijs Matīss

Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete
1.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 28.oktobra
noteikumiem Nr.662
Pedagogiem nepieciešamā izglītība un profesionālā kvalifikācija un profesionālās kompetences pilnveide B programmās
Nr.
p. k.
Pedagoga profesijas vai amata nosaukumsNepieciešamā izglītība un profesionālā kvalifikācija
1.Skolas direktors, skolas direktora vietnieksBakalaura/maģistra grāds pedagoģijā vai izglītībā

vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā,

vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā.

Profesionālās ievirzes izglītības iestādē –

otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība nozarē

vai bakalaura/maģistra grāds nozarē, ja studiju programmā apgūts pedagoģijas kurss vai mācību priekšmeta didaktikas kurss

2.Vadītājs/direktors (izglītības jomā), vadītāja vietnieks/
direktora vietnieks (izglītības jomā)
Bakalaura/maģistra grāds pedagoģijā vai izglītībā

vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā,

vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā,

vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, ja studiju programmā apgūts pedagoģijas kurss vai mācību priekšmeta didaktikas kurss.

Pirmsskolas izglītības iestādē – pirmsskolas izglītības skolotājam noteiktā izglītība

3.Pamatdarbības struktūrvienības vadītājs/direktors (izglītības jomā) (izņemot vispārizglītojošās izglītības iestādes)Bakalaura/maģistra grāds pedagoģijā vai izglītībā

vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā vai izglītībā,

vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā

4.Pamatdarbības struktūrvienības vadītāja vietnieks/direktora vietnieks (izglītības jomā) (izņemot vispārizglītojošās izglītības iestādes)Bakalaura/maģistra grāds pedagoģijā vai izglītībā

vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā vai izglītībā,

vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā

5.Sporta organizators, vecākais sporta treneris, sporta metodiķisOtrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sporta nozarē vai bakalaura/maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un "C" kategorijas sporta speciālista sertifikāts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām
6.Sporta trenerisPirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sporta nozarē vai pirmā līmeņa augstākā izglītība un "C" kategorijas sporta speciālista sertifikāts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām
7.Profesionālās ievirzes izglītības skolotājsOtrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība nozarē

vai bakalaura/maģistra grāds nozarē, ja studiju programmā apgūts pedagoģijas kurss vai mācību priekšmeta didaktikas kurss,

vai bakalaura/maģistra grāds nozarē,

vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība nozarē un B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā,

vai profesionālās ievirzes izglītības programmās līdztekus pamatizglītībai – vidējā profesionālā izglītība nozarē un B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā

8.Profesionālās izglītības profesionālo mācību priekšmetu skolotājsAugstākā izglītība nozarē un B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā vai profesionālā vidējā izglītība, vai Latvijas Amatniecības kameras piešķirtā amatnieka kvalifikācija, kas atbilst amata meistara līmenim nozarē, un B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā.

Prasības par pedagoģisko izglītību neattiecas uz profesionālās prakses vadītājiem, kuru pedagoģiskā darba slodze ir mazāka par 240 stundām gadā

9.Vispārējās vidējās izglītības skolotājsBakalaura/maģistra grāds mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē un skolotāja kvalifikācija atbilstoši mācāmajam priekšmetam vai bakalaura/maģistra grāds pedagoģijā vai izglītībā un skolotāja kvalifikācija atbilstoši mācāmajam priekšmetam,

vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un skolotāja kvalifikācija atbilstoši mācāmajam priekšmetam, vai bakalaura/maģistra grāds mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā nozarē un divu gadu laikā pēc darba tiesisko attiecību uzsākšanas pedagoga amatā uzsāktas studijas skolotāja kvalifikācijas ieguvei, vai bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē un izglītības programma pedagoģijā (tai skaitā līderībā, pārmaiņu un izglītības vadībā), kuras apjoms nav mazāks par 650 stundām un kura tiek īstenota divu gadu laikā līdztekus pedagoga darbam,

vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē vai bakalaura/maģistra grāds mācību priekšmetam atbalstošā zinātnes nozarē un B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē, ja studiju programmā ietverta pedagoģiskā prakse un apgūts pedagoģijas kurss vai mācību priekšmeta didaktikas kurss, vai maģistra vai doktora grāds izglītībā vai pedagoģijā vai mācāmajam priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē un tā iegūšanai izstrādātais zinātniskais darbs ir saistīts ar mācību priekšmeta saturu un didaktiku, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un vidējās izglītības skolotāja kvalifikācija un B programma ne mazāk par 320 stundām cita vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta saturā un didaktikā tajā pašā tematiskajā jomā, vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma, kuru apgūst, ja iepriekš iegūts bakalaura grāds un skolotāja profesionālā kvalifikācija vai profesionālā augstākā izglītība un skolotāja profesionālā kvalifikācija, un pēc kuras apguves tiek piešķirta citu mācību priekšmetu vai citas izglītības pakāpes skolotāja profesionālā kvalifikācija.

Mācību priekšmeta ar mazu stundu skaitu (105 un mazāk stundas vispārējās vidējās izglītības pakāpē) skolotājiem – bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība nozarē un B programma vismaz 72 stundu apjomā.

Speciālās izglītības iestādē mācību priekšmetu skolotājam – vispārējās vidējās izglītības pedagogam noteiktās kvalifikācijas prasības un B programma speciālajā izglītībā vismaz 72 stundu apjomā

10.

Vispārējās pamatizglītības skolotājs

Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un skolotāja kvalifikācija atbilstoši mācāmajam priekšmetam vai bakalaura/maģistra grāds pedagoģijā vai izglītībā un skolotāja kvalifikācija atbilstoši mācāmajam priekšmetam vai pakāpei, vai bakalaura/maģistra grāds mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē un skolotāja profesionālā kvalifikācija atbilstoši mācāmajam priekšmetam vai izglītības pakāpei, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē vai maģistra grāds mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē un divu gadu laikā pēc darba tiesisko attiecību uzsākšanas pedagoga amatā uzsāktas studijas skolotāja kvalifikācijas ieguvei, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē vai bakalaura/ maģistra grāds mācību priekšmetam atbalstošā zinātnes nozarē un B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā, vai bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā nozarē un izglītības programma pedagoģijā (tai skaitā līderībā, pārmaiņu un izglītības vadībā), kuras apjoms nav mazāks par 650 stundām un kura tiek īstenota divu gadu laikā līdztekus pedagoga darbam, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā nozarē, ja studiju programmā apgūts pedagoģijas kurss vai mācību priekšmeta didaktikas kurss, vai maģistra vai doktora grāds izglītībā vai pedagoģijā vai mācāmajam priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē un tā iegūšanai izstrādātais zinātniskais darbs ir saistīts ar mācību priekšmeta saturu un didaktiku, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā pedagoģiskā izglītība un skolotāja kvalifikācija un B programma vismaz 160 stundu apjomā cita vispārējās pamatizglītības mācību priekšmeta saturā un didaktikā tajā pašā tematiskajā jomā vai vismaz 240 stundu apjomā citā tematiskajā jomā (mācību priekšmeta mājturība mācīšanai – B programma 160 stundu apjomā).

Mājturības un tehnoloģiju priekšmeta skolotāja B programma pedagoģijā vai profesionālās izglītības skolotāja kvalifikācija, ja personai ir profesionālā vidējā izglītība vai vidējā izglītība un Latvijas Amatniecības kameras piešķirtā amatnieka kvalifikācija, kas atbilst amata meistara līmenim.

Speciālās izglītības iestādes mācību priekšmetu skolotājam – vispārējās pamatizglītības pedagogam noteiktās kvalifikācijas prasības un B programma speciālajā izglītībā vismaz 72 stundu apjomā

11.Sākumizglītības skolotājsOtrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un sākumizglītības skolotāja kvalifikācija vai bakalaura/maģistra grāds pedagoģijā vai izglītībā un sākumizglītības skolotāja kvalifikācija,

vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un pamatizglītības skolotāja kvalifikācija un B programma pamatizglītības pirmā posma saturā un didaktikā vismaz 72 stundu apjomā,

vai augstākā izglītība pedagoģijā un sākumskolas skolotāja kvalifikācija, kas iegūta augstākajā vai vidējā profesionālajā izglītībā,

vai maģistra vai doktora grāds pedagoģijā vai izglītībā un tā iegūšanai izstrādātais zinātniskais darbs ir saistīts ar pamatizglītības pirmā posma mācību saturu un didaktiku,

vai bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā nozarē un izglītības programma pedagoģijā (tai skaitā līderībā, pārmaiņu un izglītības vadībā), kuras apjoms nav mazāks par 650 stundām un kura tiek īstenota divu gadu laikā līdztekus pedagoga darbam.

Pamatizglītības 1. klasē – pirmsskolas izglītības skolotāja kvalifikācija un B programma pamatizglītības pirmā posma saturā un didaktikā vismaz 72 stundu apjomā.

Svešvalodas mācību priekšmeta skolotājam – svešvalodas skolotāja kvalifikācija

vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un sākumizglītības skolotāja kvalifikācija un B2–C2 svešvalodas zināšanu līmenis.

Speciālās izglītības iestādes mācību priekšmetu skolotājam – sākumizglītības skolotājam noteiktās kvalifikācijas prasības un B programma speciālajā izglītībā vismaz 72 stundu apjomā

12.

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Augstākā izglītība pedagoģijā un pirmsskolas skolotāja kvalifikācija, kas iegūta augstākajā vai vidējā profesionālajā izglītībā,

vai sākumizglītības skolotāja kvalifikācija un B programma pirmsskolas saturā un didaktikā vismaz 72 stundu apjomā,

vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un B programma pirmsskolas saturā un didaktikā vismaz 72 stundu apjomā,

vai augstākā izglītība pedagoģijā un maģistra vai doktora grāds izglītībā vai pedagoģijā un tā iegūšanai izstrādātais zinātniskais darbs ir saistīts ar pirmsskolas izglītības pakāpes mācību saturu un didaktiku.

Svešvalodas skolotājam – svešvalodas skolotāja kvalifikācija

vai pirmsskolas skolotāja vai sākumizglītības skolotāja kvalifikācija un B2–C2 svešvalodas zināšanu līmenis.

Speciālās pirmsskolas izglītības iestādes skolotājam – speciālās izglītības skolotāja vai speciālā pedagoga kvalifikācija vai pirmsskolas vai sākumizglītības skolotāja kvalifikācija un B programma speciālajā izglītībā pirmsskolā vismaz 72 stundu apjomā

13.Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājsOtrā līmeņa profesionālā augstākā pedagoģiskā izglītība un mūzikas skolotāja kvalifikācija

vai pirmsskolas izglītības skolotājam noteiktā izglītība

14.Pirmsskolas izglītības sporta skolotājsOtrā līmeņa profesionālā augstākā pedagoģiskā izglītība un sporta skolotāja kvalifikācija

vai pirmsskolas izglītības skolotājam noteiktā izglītība

15.Izglītības metodiķisMaģistra grāds pedagoģijā vai izglītībā un skolotāja profesionālā kvalifikācija
16.Pirmsskolas izglītības metodiķisPirmsskolas skolotājam noteiktā izglītība
17.Skolotājs logopēdsOtrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un skolotāja logopēda kvalifikācija
18.Speciālās izglītības skolotājs, speciālais pedagogsOtrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un speciālās izglītības skolotāja vai speciālā pedagoga kvalifikācija
19.Sociālais pedagogsOtrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un sociālā pedagoga kvalifikācija
20.Pagarinātās dienas grupas skolotājsOtrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā

vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā

21.Izglītības iestādes muzeju pedagogsOtrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā vai maģistra grāds muzeoloģijā
22.Pedagoga palīgsOtrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un skolotāja kvalifikācija
23.Interešu izglītības skolotājsAugstākā izglītība pedagoģijā

vai augstākā izglītība un B programma pedagoģijā vai interešu izglītībā vismaz 72 stundu apjomā

vai profesionālā vidējā izglītība, vai vidējā izglītība un Latvijas Amatniecības kameras piešķirtā amatnieka kvalifikācija, kas atbilst amata meistara līmenim, un B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā,

vai profesionālajā tālākizglītībā iegūta kvalifikācija atbilstoši mācību priekšmetam un B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā

24.Internāta, dienesta viesnīcas skolotājsAugstākā izglītība un B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā

vai sociālajam pedagogam noteiktā izglītība

25.Arodmācības skolotājs/amatmācības skolotājsProfesionālā vidējā izglītība vai vidējā izglītība un Latvijas Amatniecības kameras piešķirtā amatnieka kvalifikācija, kas atbilst amata meistara līmenim, un B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā

vai profesionālajā tālākizglītībā iegūta kvalifikācija atbilstoši mācību priekšmetam un B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā

26.Izglītības psihologsAugstākā izglītība un psihologa kvalifikācija vai

maģistra vai doktora grāds psiholoģijā, kura iegūšanai izstrādātais zinātniskais darbs saistīts ar izglītības psiholoģiju

27.DiriģentsAugstākā izglītība un diriģenta vai mūzikas skolotāja profesionālā kvalifikācija
28.KoncertmeistarsVidējā profesionālā izglītība mūzikas nozarē un B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā
29.Horeogrāfs, baletmeistarsVidējā vai augstākā profesionālā izglītība horeogrāfijas nozarē un B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā
30.Izglītības iestādes bibliotekārsOtrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un B programma bibliotēkzinātnes nozarē vismaz 72 stundu apjomā

vai augstākā izglītība bibliotēkzinātnes nozarē un B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā.

Profesionālās ievirzes izglītības iestādē

7. punktā noteiktās kvalifikācijas prasības un B programma bibliotēkzinātnes nozarē vismaz 72 stundu apjomā

31.Skolotājs mentorsSkolotāja kvalifikācija un apgūts mentordarbības kurss vai skolotāja–mentora B programma vismaz 72 stundu apjomā
32.Pedagogs karjeras konsultantsOtrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un karjeras konsultanta kvalifikācija

vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un skolotāja – karjeras konsultanta B programma vismaz 72 stundu apjomā

Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete

2.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 28.oktobra
noteikumiem Nr.662
Apliecības paraugs

APLIECĪBA

Nr.______

  

 

 
(izdošanas vieta)  (datums)
   
 (vārds, uzvārds) 
   
 (personas kods) 

ir apguvis(-usi) pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu

 
(programmas nosaukums, tēmas, apjoms)
Programmas īstenotāja iestāde 
Programma saskaņota ar
pašvaldību (ja attiecināms)
 
 (datums, numurs)

Apliecība derīga trīs gadus no izsniegšanas dienas

Programmas vadītājs   
 (vārds, uzvārds) (paraksts*)
Programmas īstenotājas
iestādes vadītājs
   
 (vārds, uzvārds) (paraksts*)

Z.v.*

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "Z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete

3.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 28.oktobra
noteikumiem Nr.662
Sertifikāta paraugs

SERTIFIKĀTS

Nr.______

  

 

 
(izdošanas vieta)  (datums)
   
 (vārds, uzvārds) 
   
 (personas kods) 
ir ieguvis(-usi) tiesības 
  
Programmas īstenotājs 
  
Programmas nosaukums un apjoms 
Programma saskaņota ar
Izglītības un zinātnes ministriju
 
 (datums, numurs)
Programmas vadītājs   
 (vārds, uzvārds) (paraksts*)
Izglītības iestādes vadītājs   
 (vārds, uzvārds) (paraksts*)
Sertifikāts derīgs, uzrādot 
 (dokuments, numurs, izglītība, profesionālā kvalifikācija, izdošanas vieta)

Z.v. *

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "Z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 662Pieņemts: 28.10.2014.Stājas spēkā: 05.11.2014.Zaudē spēku: 14.09.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 219, 04.11.2014. OP numurs: 2014/219.6
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
269965
05.11.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)