Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.363

Rīgā 2013.gada 2.jūlijā (prot. Nr.37 23.§)
Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 13. un 32.punktu,
48.panta pirmo daļu un Profesionālās izglītības likuma 18.pantu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību.

II. Pedagoga izglītība un profesionālā kvalifikācija

2. Persona pedagoga profesijai nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajām prasībām var iegūt, apgūstot šādas izglītības programmas:

2.1. pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu, pēc kuras apguves tiek piešķirta pirmsskolas izglītības skolotāja kvalifikācija;

2.2. otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu, pēc kuras apguves tiek piešķirts bakalaura grāds izglītībā un skolotāja kvalifikācija vai bakalaura grāds mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē un skolotāja kvalifikācija;

2.3. otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu, kuru apgūst, ja iepriekš iegūts bakalaura grāds un skolotāja profesionālā kvalifikācija vai profesionālā augstākā izglītība un skolotāja kvalifikācija, un pēc kuras apguves tiek piešķirta cita mācību priekšmeta vai citas izglītības pakāpes skolotāja kvalifikācija;

2.4. akadēmiskās izglītības (bakalaura) programmu mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē, ja divu gadu laikā pēc darba tiesisko attiecību uzsākšanas pedagoga amatā tiek uzsāktas studijas skolotāja kvalifikācijas iegūšanai;

2.5. vidējās profesionālās izglītības vai vidējās izglītības programmu, ja persona ieguvusi Latvijas Amatniecības kameras piešķirto amatnieka kvalifikāciju, kas atbilst amata meistara līmenim, un strādā par profesionālās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības vai interešu izglītības pedagogu;

2.6. atbilstošu tālākizglītības programmu, ja persona ieguvusi profesionālo vidējo izglītību un atbilstošu profesionālo kvalifikāciju.

3. Pedagogam, kurš ieguvis augstāko pedagoģisko izglītību un profesionālo kvalifikāciju, ir tiesības pasniegt citu mācību priekšmetu vai strādāt citā izglītības pakāpē, ja viņš gada laikā uzsāk profesionālās kvalifikācijas pilnveidi atbilstošajā B programmā.

4. Šo noteikumu 1.pielikumā ir iekļautas pedagoga profesijai nepieciešamās izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasības un iespējamās profesionālās pilnveides B programmas.

III. Pedagoga profesionālās kvalifikācijas pilnveide

5. Pedagogs profesionālo kvalifikāciju pilnveido, apgūstot profesionālās kvalifikācijas pilnveides A vai B programmu (turpmāk – A un B programma).

6. Pedagogs ir atbildīgs par savas profesionālās kvalifikācijas pilnveidi un plāno to sadarbībā ar izglītības iestādes vadītāju, kurā pedagogs veic pedagoģisko darbību. Pedagogs, kurš veic pedagoģisko darbību sertificētā privātpraksē, profesionālās kvalifikācijas pilnveidi plāno individuāli.

7. A programma, kuras apjoms triju gadu laikā nav mazāks par 36 stundām (kopsummā), paredzēta pedagogiem, kuru izglītība atbilst šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajām pedagogu profesionālās kvalifikācijas prasībām.

8. Pedagogs, kurš ieguvis vai iegūst augstāko pedagoģisko izglītību vai arī apgūst vai ir apguvis B programmu, ir tiesīgs strādāt bez A programmas apguves trīs gadus pēc atbilstošas izglītības iegūšanas.

9. A programma ietver vienu vai vairākus moduļus (relatīvi patstāvīga problēmorientēta, starpdisciplināra pedagogu profesionālās pilnveides daļa, kas nosaka attiecīgo kompetenču stratēģiskos mērķus un sagaidāmos rezultātus zinātniski pamatota pedagoģiskā procesa vadīšanai). Tā paredzēta noteiktai mērķauditorijai konkrētu kompetenču pilnveidei.

10. Pedagogam ir tiesības savu profesionālo kvalifikāciju pilnveidot dažādos moduļos. Šo moduļu apguvi apliecinošu dokumentu (piemēram, izziņu, apliecību, sertifikātu) kopijas (uzrādot oriģinālus) pedagogs iesniedz izglītības iestādē, kurā tas veic pedagoģisko darbību. Izglītības iestādes vadītājs pieredzes moduļa apguvi ne vairāk kā sešu stundu apmērā ieskaita pedagoga A programmas apguvē.

11. Viena moduļa apjoms ir vismaz sešas stundas, kas ietver gan teorijas apguvi, gan praktiskas nodarbības. A programmā ir ietverti šādi moduļi:

11.1. pedagoga vispārējo kompetenču modulis (pilsoniskās attieksmes pilnveidošana, kvalitatīvas, radošas pedagoģiskās darbības veicināšana, īstenojot pedagoģisko procesu atbilstoši katra skolēna individuālajām vajadzībām);

11.2. izglītības satura un didaktikas modulis (mācību stratēģijas un metožu izvēle jaunu funkciju veikšanai, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju prasmes kvalitatīvi modernā izglītības vidē);

11.3. izglītības procesa vadības modulis (mērķtiecīga uz rezultātu orientēta izglītības procesa organizācija, līderība, finanšu prasmes, izglītības iestādes konkurētspējas nodrošināšana);

11.4. pedagoga pašpilnveides modulis (pedagoga konkurētspējas veicināšana, personības attīstība);

11.5. pedagoga pieredzes modulis (dalība konferencēs, semināros, meistarklasēs, stažēšanās nozares uzņēmumos, dalība darba devēju organizāciju rīkotās apmācībās un metodisko materiālu sagatavošana savā mācību priekšmetā vai praktiskajās nodarbībās).

12. A programmu izstrādā un īsteno:

12.1. izglītības iestādes;

12.2. pedagogu profesionālās nevalstiskās organizācijas;

12.3. ministriju padotības iestādes, kuru nolikums paredz izglītojošas darbības veikšanu bez saskaņošanas.

13. Pedagogu profesionālās nevalstiskās organizācijas un izglītības iestādes, izņemot augstākās izglītības iestādes un ministriju padotībā esošās izglītības iestādes, A programmu saskaņo ar pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā programmu īstenos.

14. Pēc A programmas apguves tās īstenotājs izsniedz pedagogam profesionālās kvalifikācijas pilnveidi apliecinošu dokumentu – apliecību (2.pielikums).

15. A programmas apguvi apliecina arī dokuments par pedagoga profesionālās kvalifikācijas pilnveidi ārvalstīs vai ārvalstu institūcijās Latvijā.

16. B programma dod tiesības:

16.1. pedagogam veikt pedagoģisko darbību citā mācību priekšmetā vai izglītības pakāpē;

16.2. personai, kurai nav augstākās pedagoģiskās izglītības, veikt pedagoģisko darbību.

17. B programmu izstrādā un īsteno augstākās izglītības iestādes, kas īsteno pedagoģijas studiju programmas.

18. B programmas saskaņo ar Izglītības un zinātnes ministriju.

19. Iesniedzot saskaņošanai A vai B programmu, norāda:

19.1. programmas mērķi, uzdevumu un plānoto rezultātu;

19.2. uzņemšanas prasības saskaņā ar programmas īstenošanas veidu;

19.3. īstenošanas plānu, norādot apjomu stundās;

19.4. plānoto tematu apguves organizācijas formas un metodes.

20. B programmu īsteno ne mazāk par 72 stundām atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajām prasībām.

21. B programmu var īstenot arī tālmācībā.

22. Pēc B programmas apguves tās īstenotājs izsniedz pedagogam tālākizglītību apliecinošu dokumentu – sertifikātu (3.pielikums).

23. Sertifikāts derīgs tikai kopā ar dokumentu par attiecīgas izglītības un profesionālās kvalifikācijas iegūšanu atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajām prasībām.

IV. Noslēguma jautājumi

24. Atzīt par spēku zaudējušiem:

24.1. Ministru kabineta 2000.gada 3.oktobra noteikumus Nr.347 "Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 350./352.nr.; 2001, 143.nr.; 2002, 122.nr.; 2003, 111.nr.; 2004, 124.nr.; 2006, 207.nr.; 2009, 53.nr.; 2010, 144.nr.);

24.2. Ministru kabineta 2011.gada 7.jūnija noteikumus Nr.431 "Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 91.nr.; 2012, 203.nr.).

25. Apliecības par A programmas apguvi, kas izdotas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas trīs gadus pēc to izdošanas.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
1.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 2.jūlija noteikumiem Nr.363
Pedagogiem nepieciešamā izglītība un profesionālā kvalifikācija un profesionālās pilnveides iespējas B programmās

Nr.
p.k.

Pedagoga profesijas vai
amata nosaukums

Nepieciešamā izglītība un profesionālā kvalifikācija

Profesionālās pilnveides B programma

1.Skolas direktors, skolas direktora vietnieksSākumizglītības skolotāja kvalifikācija un B programma pedagoģijā 72–80 stundu apjomā
vai augstākā izglītība un B programma pedagoģijā 72–80 stundu apjomāB programma cita vispārējās pamatizglītības mācību priekšmeta didaktikā, informāciju un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanā pedagoģiskā procesa organizēšanai tajā pašā tematiskajā jomā 160 stundu apjomā, citā tematiskajā jomā 240 stundu apjomā paredzēta pedagogiem, kuriem ir 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība un pamatizglītības vai vidējās izglītības skolotāja profesionālā kvalifikācija.

B programma cita vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta didaktikā, informāciju un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanā pedagoģiskā procesa organizēšanai tajā pašā tematiskajā jomā 320 stundu apjomā, citā tematiskajā jomā 400 stundu apjomā paredzēta pedagogiem, kuriem ir 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība un pamatizglītības vai vidējās izglītības skolotāja profesionālā kvalifikācija

vai augstākā pedagoģiskā izglītība
Vadītājs/direktors (izglītības jomā), vadītāja vietnieks/ direktora vietnieks (izglītības jomā)Augstākā pedagoģiskā izglītība
vai augstākā pedagoģiskā izglītība un pirmsskolas skolotāja kvalifikācija, kas iegūta augstākajā vai vidējā profesionālajā izglītībā
2.Pamatdarbības struktūrvienības vadītājs/direktors (izglītības jomā)Augstākā izglītība un B programma pedagoģijā 72–80 stundu apjomā
vai augstākā pedagoģiskā izglītība
3.Pamatdarbības struktūrvienības vadītāja vietnieks/direktora vietnieks (izglītības jomā)Augstākā izglītība un B programma pedagoģijā 72–80 stundu apjomā
vai augstākā pedagoģiskā izglītība
4.

Sporta organizators, vecākais sporta treneris, sporta metodiķis

Augstākā izglītība sporta nozarē
vai augstākā izglītība un "C" kategorijas sporta speciālista sertifikāts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām
5.Sporta treneris"C" kategorijas sporta speciālista sertifikāts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām 
6.

Profesionālās ievirzes izglītības skolotājs

Profesionālā augstākā izglītība nozarē un B programma pedagoģijā 72–80 stundu apjomāB programma cita vispārējās pamatizglītības mācību priekšmeta didaktikā, informāciju un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanā pedagoģiskā procesa organizēšanai tajā pašā tematiskajā jomā 160 stundu apjomā, citā tematiskajā jomā 240 stundu apjomā paredzēta pedagogiem, kuriem ir 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība un pamatizglītības vai vidējās izglītības skolotāja profesionālā kvalifikācija.

B programma cita vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta didaktikā, informāciju un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanā pedagoģiskā procesa organizēšanai tajā pašā tematiskajā jomā 320 stundu apjomā, citā tematiskajā jomā 400 stundu apjomā paredzēta pedagogiem, kuriem ir 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība un pamatizglītības vai vidējās izglītības skolotāja profesionālā kvalifikācija

vai profesionālās ievirzes izglītības programmās līdztekus pamatizglītībai – vidējā profesionālā izglītība nozarē un B programma pedagoģijā 72–80 stundu apjomā
7.Profesionālās izglītības skolotājsPamatizglītības pakāpē – profesionālā vidējā izglītība vai Latvijas Amatniecības kameras piešķirtā amatnieka kvalifikācija, kas atbilst amata meistara līmenim nozarē, un pedagoģiskā izglītība
vai vidējās izglītības pakāpē – profesionālā vidējā izglītība vai Latvijas Amatniecības kameras piešķirtā amatnieka kvalifikācija, kas atbilst amata meistara līmenim nozarē, un pedagoģiskā izglītība, augstākā izglītība nozarē un pedagoģiskā izglītība vai augstākā izglītība, kas iegūta arī augstākās izglītības studiju programmās:

• pēc kuru apguves piešķirta profesionālā kvalifikācija mācāmajam priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē (filologs, matemātiķis, fiziķis, ķīmiķis, vēsturnieks, filozofs, ģeogrāfs, biologs, mākslinieks, diriģents, muzikologs, komponists, vokālists, instrumentu mūziķis, horeogrāfs, režisors, bibliotekārs), ja studiju programmā ietverta pedagoģiskā prakse vai līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai pedagoģiskā darba stāžs ir seši gadi, vai apgūts pedagoģijas kurss;

• pēc kuru apguves iegūts maģistra vai doktora grāds pedagoģijā vai mācāmajam priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē un tā iegūšanai izstrādātais zinātniskais darbs ir saistīts ar attiecīgās izglītības pakāpes vai mācāmā priekšmeta metodiku vai didaktiku

8.Vispārējās vidējās izglītības skolotājsOtrā līmeņa profesionālā augstākā pedagoģiskā izglītība atbilstoši izglītības pakāpei vai mācību priekšmetam
vai bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā nozarē (studiju programmā apgūta mācību priekšmetam atbilstoša nozare vismaz astoņu kredītpunktu apjomā) un divu gadu laikā pēc darba tiesisko attiecību uzsākšanas pedagoga amatā uzsāktas studijas skolotāja kvalifikācijas ieguvei
vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā nozarē un B programma pedagoģijā 72–80 stundu apjomā
9.Vispārējās pamatizglītības skolotājsProfesionālā augstākā pedagoģiskā izglītība un attiecīgā mācību priekšmeta vai izglītības pakāpes kvalifikācija
vai bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā nozarē (studiju programmā apgūta mācību priekšmetam atbilstoša nozare vismaz 8 kredītpunktu apjomā) un divu gadu laikā pēc darba tiesisko attiecību uzsākšanas pedagoga amatā uzsāktas studijas skolotāja kvalifikācijas ieguvei
vai bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā nozarē un B programma pedagoģijā 72–80 stundu apjomā
10.Sākumizglītības skolotājsVispārējās pamatizglītības pirmajā posmā – augstākā pedagoģiskā izglītība un sākumizglītības skolotāja kvalifikācija

B programma cita vispārējās pamatizglītības mācību priekšmeta didaktikā, informāciju un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanā pedagoģiskā procesa organizēšanai citā tematiskajā jomā 240 stundu apjomā paredzēta pedagogiem, kuriem ir 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība un pamatizglītības vai vidējās izglītības skolotāja profesionālā kvalifikācija

vai pamatizglītības skolotāja kvalifikācija un B programma pamatizglītības pirmā posma saturā un didaktikā 72–80 stundu apjomā
vai pamatizglītības 1.klasē – pirmsskolas izglītības skolotāja kvalifikācija un B programma pamatizglītības pirmā posma saturā un didaktikā 72–80 stundu apjomā
11.Pirmsskolas izglītības skolotājs

 

Augstākā pedagoģiskā izglītība un pirmsskolas skolotāja kvalifikācija, kas iegūta augstākajā vai vidējā profesionālajā izglītībā
vai sākumizglītības skolotāja kvalifikācija un B programma pirmsskolas saturā un didaktikā 72–80 stundu apjomā
vai darbā ar izglītojamajiem līdz četru gadu vecumam – augstākā pedagoģiskā izglītība un B programma pirmsskolas izglītības pedagoģiskā procesa īstenošanas apguvei 72–80 stundu apjomā
vai pedagogiem ar 1.–4.klases skolotāja kvalifikāciju – B programma pirmsskolas saturā un didaktikā 72–80 stundu apjomā
12.Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājsAugstākā pedagoģiskā izglītība un pirmsskolas skolotāja kvalifikācija, kas iegūta augstākajā vai vidējā profesionālajā izglītībāB programma cita vispārējās pamatizglītības mācību priekšmeta didaktikā, informāciju un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanā pedagoģiskā procesa organizēšanai tajā pašā tematiskajā jomā 160 stundu apjomā, citā tematiskajā jomā 240 stundu apjomā paredzēta pedagogiem, kuriem ir 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība un pamatizglītības vai vidējās izglītības skolotāja profesionālā kvalifikācija
vai vidējā profesionālā izglītība mūzikas nozarē un B programma pedagoģijā 72–80 stundu apjomā
13.Pirmsskolas izglītības sporta skolotājsAugstākā izglītība sporta nozarē un sporta skolotāja kvalifikācijaB programma cita vispārējās pamatizglītības mācību priekšmeta didaktikā, informāciju un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanā pedagoģiskā procesa organizēšanai tajā pašā tematiskajā jomā 160 stundu apjomā, citā tematiskajā jomā 240 stundu apjomā paredzēta pedagogiem, kuriem ir 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība un pamatizglītības vai vidējās izglītības skolotāja profesionālā kvalifikācija
vai augstākā pedagoģiskā izglītība un pirmsskolas skolotāja kvalifikācija, kas iegūta augstākajā vai vidējā profesionālajā izglītībā
14.Interešu izglītības skolotājsAugstākā pedagoģiskā izglītībaB programma cita vispārējās pamatizglītības mācību priekšmeta didaktikā, informāciju un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanā pedagoģiskā procesa organizēšanai tajā pašā tematiskajā jomā 160 stundu apjomā, citā tematiskajā jomā 240 stundu apjomā paredzēta pedagogiem, kuriem ir 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība un pamatizglītības vai vidējās izglītības skolotāja profesionālā kvalifikācija
vai profesionālā vidējā izglītība vai vidējā izglītība un Latvijas Amatniecības kameras piešķirtā amatnieka kvalifikācija, kas atbilst amata meistara līmenim
vai profesionālajā tālākizglītībā iegūta kvalifikācija atbilstoši mācību priekšmetam un B programma pedagoģijā 72–80 stundu apjomā
15.Izglītības metodiķisAugstākā pedagoģiskā izglītībaB programma cita vispārējās pamatizglītības mācību priekšmeta didaktikā, informāciju un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanā pedagoģiskā procesa organizēšanai tajā pašā tematiskajā jomā 160 stundu apjomā, citā tematiskajā jomā 240 stundu apjomā paredzēta pedagogiem, kuriem ir 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība un pamatizglītības vai vidējās izglītības skolotāja profesionālā kvalifikācija.

B programma cita vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta didaktikā, informāciju un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanā pedagoģiskā procesa organizēšanai tajā pašā tematiskajā jomā 320 stundu apjomā, citā tematiskajā jomā 400 stundu apjomā paredzēta pedagogiem, kuriem ir 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība un pamatizglītības vai vidējās izglītības skolotāja profesionālā kvalifikācija

16.

Pirmsskolas izglītības metodiķis

Augstākā pedagoģiskā izglītība un pirmsskolas skolotāja kvalifikācija, kas iegūta augstākajā vai vidējā profesionālajā izglītībā, vai B programma pirmsskolas izglītības pedagoģiskā procesa īstenošanas apguvei 72–80 stundu apjomāB programma cita vispārējās pamatizglītības mācību priekšmeta didaktikā, informāciju un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanā pedagoģiskā procesa organizēšanai citā tematiskajā jomā 240 stundu apjomā paredzēta pedagogiem, kuriem ir 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība
17.Pagarinātās dienas grupas skolotājsAugstākā pedagoģiskā izglītībaB programma cita vispārējās pamatizglītības mācību priekšmeta didaktikā, informāciju un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanā pedagoģiskā procesa organizēšanai tajā pašā tematiskajā jomā 160 stundu apjomā, citā tematiskajā jomā 240 stundu apjomā paredzēta pedagogiem, kuriem ir 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība un pamatizglītības vai vidējās izglītības skolotāja profesionālā kvalifikācija.

B programma cita vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta didaktikā, informāciju un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanā pedagoģiskā procesa organizēšanai tajā pašā tematiskajā jomā 320 stundu apjomā, citā tematiskajā jomā 400 stundu apjomā paredzēta pedagogiem, kuriem ir 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība un pamatizglītības vai vidējās izglītības skolotāja profesionālā kvalifikācija

18.Skolotājs logopēdsBakalaura vai otrā līmeņa profesionālā augstākā pedagoģiskā izglītība un skolotāja logopēda kvalifikācija
19.Speciālās izglītības skolotājsBakalaura vai otrā līmeņa profesionālā augstākā pedagoģiskā izglītība un speciālās izglītības skolotāja kvalifikācijaB programma cita vispārējās pamatizglītības mācību priekšmeta didaktikā, informāciju un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanā pedagoģiskā procesa organizēšanai tajā pašā tematiskajā jomā 160 stundu apjomā, citā tematiskajā jomā 240 stundu apjomā paredzēta pedagogiem, kuriem ir 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība un pamatizglītības vai vidējās izglītības skolotāja profesionālā kvalifikācija.

B programma cita vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta didaktikā, informāciju un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanā pedagoģiskā procesa organizēšanai tajā pašā tematiskajā jomā 320 stundu apjomā, citā tematiskajā jomā 400 stundu apjomā paredzēta pedagogiem, kuriem ir 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība un pamatizglītības vai vidējās izglītības skolotāja profesionālā kvalifikācija

vai augstākā pedagoģiskā izglītība un B programma konkrētā speciālās izglītības nozarē
20.Speciālais pedagogsAugstākā pedagoģiskā izglītība un speciālā pedagoga kvalifikācija atbilstošā speciālās izglītības nozarē
21.Sociālais pedagogs

Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un sociālā pedagoga kvalifikācija

22.Izglītības iestādes muzeju pedagogsAugstākā pedagoģiskā izglītība 
23.Izglītības iestādes bibliotekārsAugstākā pedagoģiskā izglītība un B programma bibliotēkzinātnes nozarē 72–80 stundu apjomāB programma cita vispārējās pamatizglītības mācību priekšmeta didaktikā, informāciju un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanā pedagoģiskā procesa organizēšanai tajā pašā tematiskajā jomā 160 stundu apjomā, citā tematiskajā jomā 240 stundu apjomā paredzēta pedagogiem, kuriem ir 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība un pamatizglītības vai vidējās izglītības skolotāja profesionālā kvalifikācija.

B programma cita vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta didaktikā, informāciju un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanā pedagoģiskā procesa organizēšanai tajā pašā tematiskajā jomā 320 stundu apjomā, citā tematiskajā jomā 400 stundu apjomā paredzēta pedagogiem, kuriem ir 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība un pamatizglītības vai vidējās izglītības skolotāja profesionālā kvalifikācija

vai augstākā izglītība bibliotēkzinātnes nozarē un B programma pedagoģijā 72–80 stundu apjomā
24.Izglītības iestādes bibliotekārs (ceturtā un trešā līmeņa kvalifikācija)Ceturtā un trešā līmeņa bibliotekāra kvalifikācija un B programma pedagoģijā 72–80 stundu apjomā 
25.Skolotājs mentorsAugstākā pedagoģiskā izglītība un B programma skolotāja mentora programmā 72–80 stundu apjomāB programma cita vispārējās pamatizglītības mācību priekšmeta didaktikā, informāciju un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanā pedagoģiskā procesa organizēšanai tajā pašā tematiskajā jomā 160 stundu apjomā, citā tematiskajā jomā 240 stundu apjomā paredzēta pedagogiem, kuriem ir 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība un pamatizglītības vai vidējās izglītības skolotāja profesionālā kvalifikācija.

B programma cita vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta didaktikā, informāciju un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanā pedagoģiskā procesa organizēšanai tajā pašā tematiskajā jomā 320 stundu apjomā, citā tematiskajā jomā 400 stundu apjomā paredzēta pedagogiem, kuriem ir 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība un pamatizglītības vai vidējās izglītības skolotāja profesionālā kvalifikācija

26.Karjeras konsultantsAugstākā pedagoģiskā izglītība un karjeras konsultanta profesionālā kvalifikācija
27.Skolotājs – karjeras konsultantsAugstākā pedagoģiskā izglītība un B programma skolotāja – karjeras konsultanta programmā 72–80 stundu apjomā
28.Internāta, dienesta viesnīcas skolotājsAugstākā izglītība un B programma pedagoģijā 72–80 stundu apjomā 
29.Arodapmācības skolotājs/amatmācības skolotājsProfesionālā vidējā izglītība vai vidējā izglītība un Latvijas Amatniecības kameras piešķirtā amatnieka kvalifikācija, kas atbilst amata meistara līmenim
vai profesionālajā tālākizglītībā iegūta kvalifikācija atbilstoši mācību priekšmetam un B programma pedagoģijā 72–80 stundu apjomā
30.Izglītības psihologsAugstākā izglītība un psihologa kvalifikācija 
31.DiriģentsAugstākā izglītība un diriģenta vai mūzikas skolotāja kvalifikācijaB programma cita vispārējās pamatizglītības mācību priekšmeta didaktikā, informāciju un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanā pedagoģiskā procesa organizēšanai tajā pašā tematiskajā jomā 160 stundu apjomā, citā tematiskajā jomā 240 stundu apjomā paredzēta pedagogiem, kuriem ir 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība un pamatizglītības vai vidējās izglītības skolotāja profesionālā kvalifikācija.

B programma cita vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta didaktikā, informāciju un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanā pedagoģiskā procesa organizēšanai tajā pašā tematiskajā jomā 320 stundu apjomā, citā tematiskajā jomā 400 stundu apjomā paredzēta pedagogiem, kuriem ir 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība un pamatizglītības vai vidējās izglītības skolotāja profesionālā kvalifikācija

32.KoncertmeistarsVidējā profesionālā izglītība mūzikas nozarē un B programma pedagoģijā 72–80 stundu apjomā 
33.HoreogrāfsVidējā profesionālā izglītība horeogrāfijas nozarē un B programma pedagoģijā 72–80 stundu apjomā 
34.BaletmeistarsVidējā profesionālā izglītība horeogrāfijas nozarē un B programma pedagoģijā 72–80 stundu apjomā 
35.Pedagoga palīgsAugstākā pedagoģiskā izglītībaB programma cita vispārējās pamatizglītības mācību priekšmeta didaktikā, informāciju un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanā pedagoģiskā procesa organizēšanai tajā pašā tematiskajā jomā 160 stundu apjomā, citā tematiskajā jomā 240 stundu apjomā paredzēta pedagogiem, kuriem ir 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība un pamatizglītības vai vidējās izglītības skolotāja profesionālā kvalifikācija

B programma cita vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta didaktikā, informāciju un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanā pedagoģiskā procesa organizēšanai tajā pašā tematiskajā jomā 320 stundu apjomā, citā tematiskajā jomā 400 stundu apjomā paredzēta pedagogiem, kuriem ir 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība un pamatizglītības vai vidējās izglītības skolotāja profesionālā kvalifikācija

vai bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā nozarē (studiju programmā apgūta mācību priekšmetam atbilstoša nozare vismaz 8 kredītpunktu apjomā) un divu gadu laikā pēc darba tiesisko attiecību uzsākšanas pedagoga amatā uzsāktas studijas skolotāja kvalifikācijas ieguvei
vai bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā nozarē un B programma pedagoģijā 72–80 stundu apjomā
Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
2.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 2.jūlija noteikumiem Nr.363
Apliecības veidlapas paraugs

APLIECĪBA

Nr.______

   

(izdošanas vieta)

 

(datums)

_________________________________
(vārds, uzvārds)

_________________________________
(personas kods)

ir apguvis(-usi) pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu 


 

(programmas nosaukums, tēmas, apjoms)


Programmas īstenotāja iestāde 


Programmas saskaņojums ar pašvaldību (ja attiecināms) 
 

(datums un numurs)

Apliecība derīga trīs gadus no izsniegšanas dienas.

Programmas vadītājs   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)


Programmas īstenotājas iestādes vadītājs   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

Z.v.*

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "Z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
3.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 2.jūlija noteikumiem Nr.363
Sertifikāta veidlapas paraugs

SERTIFIKĀTS

Nr.______

   

(izdošanas vieta)

 

(datums)

_________________________________
(vārds, uzvārds)

_________________________________
(personas kods)

ir apguvis(-usi) tiesības 


 


Programmas īstenotājs 


Programmas nosaukums, apjoms 


Programmas saskaņojums ar Izglītības un zinātnes ministriju 
 

(datums un numurs)


Programmas vadītājs   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)


Augstākās izglītības iestādes vadītājs   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)


Sertifikāts derīgs, uzrādot 
 

(dokuments, numurs, izglītība, profesionālā kvalifikācija, izdošanas datums)

Z.v*

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "Z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 363Pieņemts: 02.07.2013.Stājas spēkā: 19.07.2013.Zaudē spēku: 05.11.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 138, 18.07.2013. OP numurs: 2013/138.1
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
258334
19.07.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)