Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2013. gada 2. jūlija noteikumus Nr. 363 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību".
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.347

Rīgā 2000.gada 3.oktobrī (prot. Nr.47 14.§)
Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai

1. Šie noteikumi nosaka prasības pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai (turpmāk - prasības) atbilstoši pedagogu profesijām.

2. Persona pedagoga profesijai nepieciešamo pedagoģisko izglītību un profesionālo tālākizglītību var iegūt, apgūstot šādas izglītības programmas:

2.1. pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, pēc kuru apguves tiek piešķirta pirmsskolas izglītības skolotāja, vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības mājturības/mājsaimniecības skolotāja, profesionālās izglītības pedagoga interešu izglītības skolotāja, bibliotekāra un sporta trenera kvalifikācija (studiju ilgums - divi līdz trīs gadi);

2.2. otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, kuras ietver bakalaura programmas obligāto studiju kursu saturu un pēc kuru apguves tiek piešķirts bakalaura grāds pedagoģijā un skolotāja kvalifikācija vai bakalaura grāds mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē un skolotāja kvalifikācija (studiju ilgums - četri līdz pieci gadi);

2.3. otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, kuras apgūst, ja ir iepriekš iegūts bakalaura grāds un skolotāja profesionālā kvalifikācija vai profesionālā augstākā izglītība un skolotāja kvalifikācija, un pēc kuru apguves tiek piešķirta cita mācību priekšmeta skolotāja kvalifikācija (studiju ilgums attiecīgajā izglītības tematiskajā jomā - viens gads, citā izglītības tematiskajā jomā - divi gadi);

2.4. akadēmiskās izglītības (bakalaura, maģistra) studiju programmas pedagoģijā, pēc kuru apguves tiek piešķirts bakalaura vai maģistra grāds;

2.4.1 akadēmiskās izglītības (bakalaura) studiju programmas mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē, ja divu gadu laikā pēc darba tiesisko attiecību uzsākšanas pedagoga amatā tiek uzsāktas studijas skolotāju izglītības programmā;

2.5. profesionālās pilnveides izglītības programmas (pedagoģiskās izglītības kursu apjoms - vismaz 320 kontaktstundas), pēc kuru apguves tiek izsniegts sertifikāts, ja personai ir profesionālā vidējā izglītība (vidējā izglītība un Latvijas Amatniecības kameras piešķirtā amatnieka kvalifikācija, kas atbilst amata meistara līmenim) vai augstākā izglītība un persona strādā profesionālās izglītības vai profesionālās ievirzes izglītības iestādē;

2.6. tālākizglītības programmas, pēc kuru apguves tiek izsniegts sertifikāts par tiesībām īstenot pirmsskolas izglītības programmu, ja līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai:

2.6.1. pedagoģiskā darba stāžs ir vismaz seši gadi pirmsskolas izglītības pakāpē, kā arī iepriekš ir iegūta profesionālā augstākā pedagoģiskā izglītība un skolotāja (pasniedzēja) kvalifikācija;

2.6.2. ir iegūta pamatizglītības 1.- 4.klases skolotāja kvalifikācija;

2.7. profesionālās pilnveides programmas par inovācijām augstākās izglītības sistēmā, augstskolu didaktikā vai izglītības darba vadībā 160 akadēmisko stundu apjomā (tajā skaitā vismaz 60 kontaktstundas) līdz ievēlēšanas termiņa beigām akadēmiskajā amatā;

2.8. tālākizglītības programmas, pēc kuru apguves tiek izsniegts sertifikāts:

2.8.1. cita vispārējās izglītības mācību priekšmeta mācīšanai (ar mazu stundu skaitu - 105 stundas un mazāk vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības pakāpē), ja iepriekš ir iegūta profesionālā augstākā pedagoģiskā izglītība un skolotāja kvalifikācija mācību priekšmetam atbilstošā tematiskajā jomā;

2.8.2. vispārējās izglītības mācību priekšmeta mācīšanai (ar mazu stundu skaitu - 105 stundas un mazāk vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības pakāpē), ja iepriekš ir iegūta augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē;

2.9. tālākizglītības programmas Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajā kārtībā, pēc kuru apguves tiek izsniegts izglītības un zinātnes ministra apstiprināta parauga sertifikāts cita vispārējās izglītības mācību priekšmeta mācīšanai, ja līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai pedagoģiskā darba stāžs, mācot attiecīgo priekšmetu, ir vismaz seši gadi pamatizglītības pakāpē un vismaz astoņi gadi vidējās izglītības pakāpē, kā arī ir iepriekš iegūta profesionālā augstākā pedagoģiskā izglītība un skolotāja kvalifikācija;

2.10. tālākizglītības programmas Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajā kārtībā, pēc kuru apguves tiek izsniegts izglītības un zinātnes ministra apstiprināta parauga sertifikāts skolotājiem, kuri vispārējās pamatizglītības pakāpē māca mājturību, fiziku, ķīmiju, bioloģiju, ievadu ekonomikā, civilzinības un datorzinības, kā arī skolotājiem, kuri vispārējās vidējās izglītības pakāpē māca mājsaimniecību, fiziku, ķīmiju, bioloģiju, filozofiju, informātiku, biznesa ekonomikas pamatus, politiku un tiesības, ja iepriekš iegūta profesionālā augstākā izglītība Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajā mācību priekšmetam atbilstošā tematiskajā jomā vai akadēmiskā izglītība (bakalaura grāds) atbilstošā zinātnes nozarē;

2.11. tālākizglītības programmas, pēc kuru apguves tiek izsniegts Eiropas datorprasmes sertifikāts (European Computer Driving Licence - ECDL) datorzinību mācīšanai vispārējās pamatizglītības pakāpē, ja ir iepriekš iegūta profesionālā augstākā pedagoģiskā izglītība un skolotāja kvalifikācija citā vispārējās izglītības mācību priekšmetā;

2.12. tālākizglītības programmas konkrētā speciālās izglītības novirzienā, pēc kuru apguves tiek izsniegts sertifikāts, ja ir iepriekš iegūta izglītība kādā no šādām jomām:

2.12.1. profesionālā augstākā pedagoģiskā izglītība un skolotāja kvalifikācija mācību priekšmetā;

2.12.2. šo noteikumu 2.8., 2.9., 2.10. vai 2.11.apakšpunktā noteiktā tālākizglītība;

2.12.3. mājturības/mājsaimniecības un arodmācības skolotājiem - Latvijas Amatniecības kameras piešķirtā amatnieka kvalifikācija, kas atbilst amata meistara līmenim;

2.13. profesionālās pilnveides izglītības programmas, pēc kuru apguves tiek izsniegts sertifikāts, ja personai ir profesionālā vidējā izglītība (vidējā izglītība un Latvijas Amatniecības kameras piešķirtā amatnieka kvalifikācija, kas atbilst amata meistara līmenim) vai augstākā izglītība un minētā persona strādā par profesionālās izglītības vai profesionālās ievirzes izglītības profesionālo mācību priekšmetu pedagogu vai interešu izglītības pedagogu;

2.14. profesionālās pilnveides izglītības programmas, pēc kuru apguves tiek izsniegts sertifikāts, ja personai ir profesionālā vidējā izglītība (vidējā izglītība un Latvijas Amatniecības kameras piešķirtā amatnieka kvalifikācija atbilst amata meistara līmenim) vai augstākā izglītība un minētā persona īsteno profesionālās pilnveides izglītības programmas;

2.15. profesionālās pilnveides izglītības programmas "C" kategorijas sporta speciālista sertifikāta saņemšanai saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām;

2.16. tālākizglītības programmas konkrētā pirmsskolas speciālās izglītības novirzienā, pēc kuru apguves tiek izsniegts sertifikāts, ja iepriekš iegūta augstākā pedagoģiskā izglītība, pirmsskolas skolotāja kvalifikācija vai šo noteikumu 2.6.apakšpunktā noteiktā tālākizglītība;

2.17. tālākizglītības programmas, pēc kuru apguves tiek izsniegts sertifikāts mājturības/mājsaimniecības priekšmeta skolotājiem, ja personai ir profesionālā vidējā izglītība (vidējā izglītība un Latvijas Amatniecības kameras piešķirtā amatnieka kvalifikācija, kas atbilst amata meistara līmenim) vai augstākā izglītība;

2.18. tālākizglītības programmas, pēc kuru apguves tiek izsniegts serti­fikāts 5., 6.klašu mācību priekšmetu skolotājiem, ja ir iegūta pamatizglītības 1.–4.klases skolotāja kvalifikācija.

(Grozīts ar MK 02.10.2001. noteikumiem Nr.422; MK 27.08.2002. noteikumiem Nr.394; MK 29.07.2003. noteikumiem Nr.421; MK 03.08.2004. noteikumiem nr.673; MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1038; MK 31.03.2009. noteikumiem Nr.277; MK 07.09.2010. noteikumiem Nr.836)

3. Prasības pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai noteiktas šo noteikumu pielikumā atbilstoši noteiktai izglītības pakāpei (izņemot skolotāja logopēda, izglītības psihologa, mūzikas skolotāja, sporta skolotāja, svešvalodas skolotāja, vizuālās mākslas skolotāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja (tajā skaitā mazākumtautību izglītības programmās), speciālās izglītības skolotāja kvalifikāciju), pedagoga profesijai un amatam.

(MK 19.12.2006. noteikumu Nr.1038 redakcijā)

4. Noteikumi stājas spēkā:

4.1. ar 2004.gada 1.septembri — attiecībā uz pedagogiem, kuriem ir augstākā izglītība un kuri 2000./2001.mācību gadā jau īstenoja vispārējās izglītības programmas un turpina to darīt līdz 2004.gada 1.septembrim;

4.2. ar 2004.gada 1.septembri — attiecībā uz pedagogiem, kuriem ir valsts izglītības iestāžu izsniegti dokumenti par pedagoģisko vidējo izglītību vai attiecīgajam mācību priekšmetam (mācību kursam) atbilstošu profesionālo vidējo izglītību un papildu pedagoģisko izglītību (izglītība tālākizglītības kursu programmās, kuras kopējais apjoms triju gadu laikā nav mazāks par 72 stundām un saturs atbilst nepieciešamajai kvalifikācijai) un kuri 2000./2001.mācību gadā jau īstenoja pirmsskolas un pamatizglītības programmas, kā arī turpina to darīt līdz 2004.gada 1.septembrim;

4.3. ar 2004.gada 1.janvāri — attiecībā uz pedagogiem, kuri īsteno profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas;

4.4. ar 2004.gada 1.janvāri - attiecībā uz pedagogiem, kuri īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas;

4.5. ar 2008.gada 1.septembri - attiecībā uz izglītības psihologiem;

4.6. ar 2007.gada 1.septembri - attiecībā uz pamatizglītības sociālo zinību un dabaszinību skolotājiem.

(MK 02.10.2001. noteikumu Nr.422 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.08.2002. noteikumiem Nr.394; MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1038)

5. Noteikumu 2.15.apakšpunkts stājas spēkā ar 2005.gada 1.septembri.

(MK 03.08.2004. noteikumu Nr.673 redakcijā)

6. Šo noteikumu 2.9. un 2.10.apakšpunkts attiecas uz pedagogiem, kuri tālākizglītības programmas apguva līdz 2006.gada 1.septembrim.

(MK 19.12.2006. noteikumu Nr.1038 redakcijā)

7. Šo noteikumu 2.5.apakšpunkts attiecas uz pedagogiem, kuri profesionālās pilnveides izglītības programmas apguva līdz 2010.gada 10.septembrim.

(MK 07.09.2010. noteikumu Nr.836 redakcijā)

Ministru prezidents A.Bērziņš

Izglītības un zinātnes ministrs K.Greiškalns
Pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 3.oktobra noteikumiem Nr.347
Prasības pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai

(Pielikums grozīts ar MK 02.10.2001. noteikumiem Nr.422; MK 27.08.2002. noteikumiem Nr.394; MK 29.07.2003. noteikumiem Nr.421; MK 03.08.2004. noteikumiem Nr.673; MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1038; MK 31.03.2009. noteikumiem Nr.277; MK 07.09.2010. noteikumiem Nr.836)

Nr.p.k.

Izglītības pakāpe un pedagoga profesijas vai amata nosaukums

Nepieciešamā izglītība un profesionālā kvalifikācija

1

2

3

1.

Pirmsskolas izglītības pakāpe:

1.1.

pirmsskolas izglītības pedagogs

augstākā pedagoģiskā izglītība, pirmsskolas skolotāja vai 1. – 4.klases skolotāja kvalifikācija un šo noteikumu 2.6.apakšpunktā noteiktā tālākizglītība*

1.2.

pirmsskolas speciālās izglītības pedagogs

profesionālā augstākā pedagoģiskā izglītība, skolotāja kvalifikācija konkrētā speciālās izglītības novirzienā vai gada laikā pēc speciālās izglītības pedagoga stāšanās amatā uzsākta šo noteikumu 2.16.apakšpunktā noteiktā tālākizglītība

2.

Pamatizglītības pakāpe:

2.1.

pamatizglītības pedagogs

profesionālā augstākā pedagoģiskā izglītība un skolotāja (pasniedzēja) kvalifikācija atbilstoši pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpei, mācību priekšmetam vai kursam* vai šo noteikumu 2.8., 2.9., 2.10., 2.11. vai 2.18.apakšpunktā noteiktā tālākizglītība

2.2.

profesionālās izglītības pedagogs

profesionālā vidējā izglītība vai Latvijas Amatniecības kameras piešķirtā amatnieka kvalifikācija, kas atbilst amata meistara līmenim nozarē un pedagoģiskā izglītība

2.3.

speciālās izglītības pedagogs

profesionālā augstākā pedagoģiskā izglītība un skolotāja (pasniedzēja) kvalifikācija konkrētā speciālās izglītības novirzienā vai gada laikā pēc speciālās izglītības pedagoga stāšanās amatā uzsākta šo noteikumu 2.12.apakšpunktā noteiktā tālākizglītība

3.

Vidējās izglītības pakāpe:

3.1.

vispārējās vidējās izglītības pedagogs

profesionālā augstākā pedagoģiskā izglītība un skolotāja (pasniedzēja) kvalifikācija atbilstoši izglītības pakāpei, mācību priekšmetam vai kursam* vai šo noteikumu 2.8., 2.9., 2.10. vai 2.11.apakšpunktā noteiktā tālākizglītība

3.2.

profesionālās izglītības pedagogs

augstākā izglītība nozarē un pedagoģiskā izglītība vai augstākā izglītība, kas iegūta programmās, kuras minētas pielikuma 1.piezīmē

profesionālā vidējā izglītība (vai Latvijas Amatniecības kameras piešķirtā amatnieka kvalifikācija, kas atbilst amata meistara līmenim) nozarē un augstākā pedagoģiskā izglītība (arodizglītības programmās vai tām atbilstošo profesionālās vidējās izglītības programmu mācību priekšmetos un praktiskajās mācībās - pedagoģiskā izglītība)

3.3.

speciālās izglītības pedagogs

profesionālā augstākā pedagoģiskā izglītība un skolotāja (pasniedzēja) kvalifikācija konkrētā speciālās izglītības novirzienā vai gada laikā pēc speciālās izglītības pedagoga stāšanās amatā uzsākta šo noteikumu 2.12.apakšpunktā noteiktā tālākizglītība

4.Augstākās izglītības pakāpe:
augstākās izglītības pakāpes pedagogi
profesionālās pilnveides programmas par inovācijām augstākās izglītības sistēmā, augstskolu didaktikā vai izglītības darba vadībā 160 akadēmisko stundu apjomā (tajā skaitā - vismaz 60 kontaktstundas) līdz ievēlēšanas termiņa beigām akadēmiskajā amatā**
5.Profesionālās ievirzes izglītība:
5.1.profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas vai horeogrāfijas izglītības pedagogsprofesionālā augstākā izglītība nozarē (izglītības programmās, kas tiek īstenotas līdztekus pamatizglītības pakāpei, - profesionālā vidējā izglītība nozarē) un pedagoģiskā izglītība
5.2.(svītrots ar MK 29.07.2003. noteikumiem Nr.421)
6.Interešu izglītība:
interešu izglītības pedagogs
augstākā pedagoģiskā izglītība vai šo noteikumu 2.13.apakšpunktā noteiktā tālākizglītība
7.Izglītības iestādes vadītājs (direktors), vadītāja vietnieks, struktūrvienības vadītājs, struktūrvienības vadītāja vietnieks un izglītības metodiķis:
7.1.

pirmsskolas izglītības iestādē

profesionālā augstākā pedagoģiskā izglītība, pirmsskolas izglītības skolotāja kvalifikācija vai šo noteikumu 2.6.apakšpunktā noteiktā tālākizglītība

7.2.

vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādē

augstākā pedagoģiskā izglītība

7.3.

profesionālās izglītības (tajā skaitā profesionālās tālākizglītības un profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas vai horeogrāfijas izglītības) iestādē

augstākā pedagoģiskā (akadēmiskā vai profesionālā) izglītība vai augstākā izglītība (akadēmiskā vai profesionālā) nozarē un šo noteikumu 2.5.apakšpunktā noteiktā pedagoģiskā izglītība vai izglītība, kas iegūta programmās, kuras minētas pielikuma 1.piezīmē, vai šo noteikumu 2.13.apakšpunktā noteiktā tālākizglītība

8.

Izglītības psihologs

akadēmiskā vai profesionālā (bakalaura, maģistra) augstākā izglītība un praktiskā psihologa profesionālā kvalifikācija vai bakalaura vai maģistra darba (diplomdarba) tēma ir saistīta ar izglītības psiholoģiju

9.Izglītības iestādes bibliotekārs:
9.1.

vispārējās izglītības iestādē

augstākā izglītība bibliotēku darba jomā vai pielikuma 3.1.apakšpunktā noteiktās prasības un tālākizglītība bibliotēku darba jomā

9.2.

profesionālās izglītības (tajā skaitā profesionālās tālākizglītības) iestādē

augstākā izglītība bibliotēku darba jomā vai pielikuma 3.2.apakšpunktā noteiktās prasības un tālākizglītība bibliotēku darba jomā

9.3.

profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas vai horeogrāfijas izglītības iestādē

augstākā izglītība bibliotēku darba jomā vai pielikuma 5.1.apakšpunktā noteiktās prasības un tālākizglītība bibliotēku darba jomā

10.Internāta vai dienesta viesnīcas skolotājs:
10.1.

vispārējās izglītības iestādē

vispārējās izglītības pedagogam noteiktās prasības vai sociālā pedagoga kvalifikācija

10.2.

profesionālās izglītības iestādē

profesionālās izglītības pedagogam noteiktās prasības vai sociālā pedagoga kvalifikācija

Piezīmes.

1. * Attiecināma arī uz augstākās izglītības studiju programmām:

1.1. pēc kuru apguves piešķirta profesionālā kvalifikācija mācāmajam priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē (filologs, matemātiķis, fiziķis, ķīmiķis, vēsturnieks, filozofs, ģeogrāfs, biologs, mākslinieks, diriģents, muzikologs, komponists, vokālists, instrumentu mūziķis, horeogrāfs, režisors, bibliotekārs), ja studiju programmā ietverta pedagoģiskā prakse vai līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai pedagoģiskā darba stāžs ir seši gadi, vai apgūts pedagoģijas un psiholoģijas kurss;

1.2. pēc kuru apguves iegūts maģistra vai doktora grāds pedagoģijā vai mācāmajam priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē un tā iegūšanai izstrādātais zinātniskais darbs ir saistīts ar attiecīgās izglītības pakāpes vai mācāmā priekšmeta metodiku vai didaktiku.

2. Pielikuma 2.2. un 3.2.apakšpunktā noteiktā nepieciešamā pedagoģiskā izglītība nav attiecināma uz prakses vadītājiem prakses vietā un pedagogiem, kuri īsteno profesionālās izglītības programmas blakus darba vietā, nodrošinot izglītojamajiem speciālo zināšanu un prasmju apguvi profesijā, un kuru darba slodze ir mazāka par 480 pedagoģiskā darba stundām gadā.

3. **Augstākās izglītības pedagogu profesionālā pilnveide var ietvert profesionālās pilnveides mērķim atbilstošu starptautisko mobilitāti, piedalīšanos konferencēs un semināros, ko apliecina iesniegtie dokumenti.

Izglītības un zinātnes ministrs K.Greiškalns
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 347Pieņemts: 03.10.2000.Stājas spēkā: 01.09.2001.Zaudē spēku: 19.07.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 350/352, 06.10.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
11488
{"selected":{"value":"10.09.2010","content":"<font class='s-1'>10.09.2010.-18.07.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.09.2010","iso_value":"2010\/09\/10","content":"<font class='s-1'>10.09.2010.-18.07.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.04.2009","iso_value":"2009\/04\/04","content":"<font class='s-1'>04.04.2009.-09.09.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.12.2006","iso_value":"2006\/12\/30","content":"<font class='s-1'>30.12.2006.-03.04.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.08.2004","iso_value":"2004\/08\/07","content":"<font class='s-1'>07.08.2004.-29.12.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.08.2003","iso_value":"2003\/08\/07","content":"<font class='s-1'>07.08.2003.-06.08.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.08.2002","iso_value":"2002\/08\/31","content":"<font class='s-1'>31.08.2002.-06.08.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.10.2001","iso_value":"2001\/10\/10","content":"<font class='s-1'>10.10.2001.-30.08.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2001","iso_value":"2001\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2001.-09.10.2001.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.09.2010
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"