Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.14-20

Jelgavā 2014.gada 25.septembrī
Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā
Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes
25.09.2014. lēmumu Nr.14/2

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
1.panta otrās daļas 9.1 punktu un 2.1 daļu,
3.panta pirmās daļas ievaddaļu, 1.4 daļu un 1.6 daļu,
3.1 pantu, 9.panta otro daļu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jelgavas pilsētas pašvaldība īsteno ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli" deleģētās tiesības nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanā attiecībā uz Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem.

2. Inženierbūves – laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi un ir reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 procentu apmērā no inženierbūves kadastrālās vērtības.

3. Inženierbūves – laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi un nav reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 procentu apmērā no inženierbūvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības.

4. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās kadastrālās vērtības:

4.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

4.2. būves kadastrālās vērtības.

5. Būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās kadastrālās vērtības:

5.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

5.2. būves kadastrālās vērtības.

6. Ja uz zemes vienības ir viena būve, tad par būvei piekritīgo zemi tiek uzskatīta šī zemes vienība. Ja uz vienas zemes vienības ir vairākas būves, tad katrai būvei piekritīgo zemes vienības daļu aprēķina proporcionāli katras būves platībai.

7. Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek dzīvojamo māju palīgēkas un to daļas (izņemot garāžas), kuras netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai.

8. Pārējiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem tiek piemērotas likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktās likmes.

9. Noteikt, ka nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš ir septiņi gadi no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

10. Noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

11. Noteikumu 5.punkts stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
Paskaidrojuma raksts
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014.gada 25.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.14-20 "Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsPašvaldībai likumā "Par nekustamā īpašumi nodokli" (turpmāk – likums) tiek deleģētas tiesības pieņemt lēmumu par nodokļa piemērošanu atsevišķos gadījumos, attiecīgi izdodot saistošos noteikumus.

Saskaņā ar likuma 1.panta otrās daļas 3.3 punktu ar nodokli neapliek inženierbūves – ielas un ceļus. Būvju klasifikācija ir noteikta Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1620 "Noteikumi par būvju klasifikāciju". Atbilstoši šai klasifikācijai klasē "ielas un ceļi" ietilpst arī laukumi ar cieto vai mīksto segumu, kas arī ir ar nodokli neapliekami. Likuma 1.panta 2.1 daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli apliek inženierbūves – laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi. Nekustamā īpašuma nodokļa likmi no 0,2 līdz 3 procentiem no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos. Tā kā atsevišķi laukumi tiek un var tikt izmantoti maksas pakalpojumu sniegšanai (transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi), tad pašvaldības ieskatā šādi saimnieciskā darbībā izmantojamie nekustamā īpašuma objekti ir apliekami ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 procenta apmērā no īpašuma kadastrālās vērtības.

Likuma 3.panta 1.4 daļa nosaka, ka vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā, ja to ir noteikusi pašvaldība savos saistošajos noteikumos. Lai sekmētu vidi degradējošu, sagruvušu un cilvēku drošību apdraudošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu, kā arī novērstu cilvēku drošības apdraudējumu un pilsētas ainavas bojāšanu, vidi degradējošām, sagruvušām un cilvēku drošību apdraudošām būvēm tiek noteikta nekustamā īpašuma nodokļa likme 3 procentu apmērā no lielākās kadastrālās vērtības (būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības).

Likuma 3.panta 1.6 daļa nosaka, ka būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā, ja to ir noteikusi pašvaldība savos saistošajos noteikumos. Lai veicinātu pašvaldības administratīvās teritorijas sakārtošanu un pasargātu sabiedrību un vidi no ilgstoša būvniecības procesa, gadījumos, kad būve normatīvajos aktos noteiktajā laikā netiek pabeigta un nodota ekspluatācijā, būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, līdz būves pieņemšanas ekspluatācijā apstiprināšanai pašvaldībā apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās kadastrālās vērtības (būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības).

Likuma 1.panta otrās daļas 9.1 punkts nosaka, ka ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2 un pašvaldība to neaplikšanu ar nodokli ir noteikusi ar saviem saistošajiem noteikumiem, izņemot garāžas. Lai neradītu nodokļa maksātājiem palielinātu nekustamā īpašuma nodokļa slogu ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek dzīvojamo māju palīgēkas un to daļas (izņemot garāžas), kuras netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai.

Likuma 9.panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldība pieņemot saistošos noteikumus, ir tiesīga noteikt nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu, kas nepārsniedz septiņus gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža. Saistošajos noteikumos noteikts, ka maksāšanas paziņojumu piespiedu izpilde ir veicama 7 gadu laikā.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta otrās daļas 9.1 punktu un 2.1 daļu, 3.panta pirmās daļas ievaddaļu, 1.4 daļu un 1.6 daļu, 3.1 pantu, 9.panta otro daļu.

– Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikts, ka par nekustamā īpašuma nodokļa objektu nosaka inženierbūves – laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi, kuri ir vai nav reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, nosakot nodokļa likmi 1,5 procentu apmērā no inženierbūves kadastrālās vērtības vai 1,5 procentu apmērā no inženierbūvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības.

– Vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm tiek noteikta nekustamā īpašuma nodokļa likme 3 procentu apmērā no lielākās kadastrālās vērtības (būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības).

– Būvēm, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, ir noteikta nekustamā īpašuma nodokļa likme 3 procentu apmērā no lielākās kadastrālās vērtības (būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības).

– Tāpat Saistošie noteiktumi paredz neaplikt ar nekustamā īpašuma nodokli dzīvojamo māju palīgēkas un to daļas (izņemot garāžas), kuras netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, kā arī noteikt, ka nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš ir septiņi gadi no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

– Saistošie noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

– Būves, kuru būvniecībā būs pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums apliks ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās kadastrālās vērtības (būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības) no 2016.gada 1.janvāra.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci vai veidot jaunas amata vietas.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNeietekmēs.
Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrāmNekustamā īpašuma nodokļa maksātāji Saistošo noteikumu piemērošanā var vērsties Jelgavas pilsētas pašvaldībā.
4. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 14-20Pieņemts: 25.09.2014.Stājas spēkā: 01.01.2015.Zaudē spēku: 01.01.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 198, 07.10.2014. OP numurs: 2014/198.17
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
269293
01.01.2015
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)