Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Liepājas pilsētas domes 2023. gada 24. augusta saistošos noteikumus Nr. 13 "Liepājas valstspilsētas pašvaldības stipendiju piešķiršanas saistošie noteikumi".
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.13

Liepājā 2014.gada 21.augustā (prot. Nr.10, 6.§)
Par Liepājas pilsētas pašvaldības stipendiju piešķiršanu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 4. un 10.punktu, 43.panta trešo daļu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Liepājas pilsētas pašvaldība piešķir stipendiju studentam vai rezidentam, stipendijas piešķiršanas kritērijus, kā arī līguma noslēgšanas kārtību.

2. Šo saistošo noteikumu mērķis ir sekmēt Liepājas studējošās jaunatnes atgriešanos Liepājā un liepājnieku intelektuālā potenciāla palielināšanu, tādējādi nodrošinot Liepājas pilsētas pašvaldību (turpmāk – pašvaldība), t.sk. izglītības iestādes, Liepājas Speciālo ekonomisko zonu, valsts institūcijas un komercsabiedrības, ar augsti kvalificētiem speciālistiem.

3. Saistošajos noteikumos noteiktās kārtības izpildei Liepājas pilsētas Dome (turpmāk – Dome) gadskārtējā pašvaldības budžetā plāno līdzekļus, kas nepieciešami stipendiju finansēšanai.

4. Dome ar atsevišķu lēmumu ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 25.septembrim nosaka stipendiju piešķiršanai atbalstāmās profesionālās studiju specialitātes un maksimālo stipendiātu skaitu katrā atbalstāmajā specialitātē. Ja Dome līdz kārtējā gada 25.septembrim nav noteikusi atbalstāmās profesionālās studiju specialitātes, tad atbalstītas tiek iepriekš noteiktās atbalstāmās profesionālās studiju specialitātes.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 18.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 16; 22.08.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

5. Stipendijas piešķir budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros studentiem, kuri apgūst zināšanas Latvijas Valsts akreditētajās izglītības iestādēs. Priekšrocības saņemt stipendiju ir tam, kuram augstāka vidējā atzīme.

6. Pašvaldība piešķir un izmaksā stipendiju neatkarīgi no tā, vai pretendents saņem valsts piešķirto stipendiju. Stipendijas apmērs paliek nemainīgs no stipendijas piešķiršanas līguma parakstīšanas dienas līdz kvalifikācijas dokumentu iegūšanai. Stipendiju piešķiršanas komisija izskata dokumentus un pieņem lēmumu par stipendijas izmaksas pārtraukšanu sakarā ar pabeigtām studijām.

(Liepājas pilsētas domes 22.08.2019. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā)

7. Piešķiramo ikmēneša stipendiju pirms nodokļu nomaksas nosaka šādā apmērā:

7.1. pilna laika augstākās izglītības programmās studējošajiem – 250 euro;

7.2. maģistrantūrā studējošajiem – 350 euro;

7.3. doktorantūrā un rezidentūrā studējošajiem – 500 euro.

(Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 16.09.2021. saistošo noteikumu nr. 15 redakcijā)

8. Pēc lēmuma par stipendijas piešķiršanu pieņemšanas pretendents slēdz līgumu ar pašvaldību.

9. Pašvaldība stipendiātam maksā stipendiju:

9.1. bakalaura, maģistrantūras un doktorantūras studiju programmās – 9 mēnešus;

9.2. rezidentūras studijās – 11 mēnešus.

10. Pēc kvalifikācijas dokumentu iegūšanas stipendiātam Liepājas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā jānostrādā vismaz 5 gadi. Minētajā termiņā neieskaita grūtniecības, dzemdību un bērna kopšanas atvaļinājuma laiku.

(Liepājas pilsētas domes 22.08.2019. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā)

II. STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

11. Stipendijas tiek piešķirtas atklāta konkursa kārtībā.

12. Pretendentu izvērtēšanai Dome izveido LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS KOMISIJU (turpmāk – Komisija).

13. Komisija ne vēlāk kā līdz katra gada 1.oktobrim nodrošina stipendiju konkursa izsludināšanu pašvaldības interneta vietnē.

(Liepājas pilsētas domes 22.08.2019. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā)

14. Pretendenti, kuri vēlas saņemt stipendiju, iesniedz šādus dokumentus:

14.1. Komisijai adresētu pieteikumu (1.pielikums), kurā norādīts – vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, iegūstamā studiju kvalifikācija vai zinātniskais grāds, studiju programmas nosaukums, augstākās izglītības iestāde un fakultāte (attiecīgi norādot adresi, valsti, tālruņus), studiju uzsākšanas gads augstākajā izglītības iestādē;

14.2. iepriekšējās izglītības dokumenta kopiju un sekmju izrakstu;

14.3. izziņu no augstākās izglītības iestādes par studiju faktu;

14.4. sekmju izrakstu par studiju periodu;

14.5. izglītības iestādes rekomendāciju vai raksturojumu vai rekomendāciju no konkrētās studiju programmas direktora;

14.6. (svītrots ar Liepājas pilsētas domes 22.08.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 9);

14.7. pretendenta parakstītu apliecinājumu (2.pielikums) par stāšanos darba tiesiskajās attiecībās studiju laikā vai pēc studiju pabeigšanas ar pašvaldību vai tās izraudzīto darba devēju, vai citu līdzvērtīgu dokumentu, kas apliecina darba uzsākšanu specialitātē Liepājas pilsētā;

14.8. darba devēja – Liepājas pilsētas komercsabiedrības – apliecinājumu par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar stipendiātu studiju laikā vai pēc studiju pabeigšanas.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 22.08.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

15. Visiem iesniedzamajiem dokumentiem jābūt sagatavotiem latviešu valodā vai svešvalodās iesniegtiem dokumentiem jābūt pievienotam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tulkojumam valsts valodā.

16. Pretendents pēc kārtējā gadā izsludinātā konkursa ne vēlāk kā līdz 1.novembrim pieteikumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz Izglītības pārvaldē vai nosūta, izmantojot pasta pakalpojumus.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 18.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 16)

17. Komisija vērtē tikai to pretendentu iesniegtos dokumentus, kuri pilnībā atbilst šajos saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām.

18. Pretendentam netiek atdoti atpakaļ konkursam iesniegtie dokumenti.

III. STIPENDIJAS PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI

19. Pretendents ir tiesīgs pretendēt uz stipendiju, ja viņš atbilst šādiem kritērijiem:

19.1. pretendents ir pilna laika augstākās akadēmiskās izglītības vai pilna laika 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu students:

19.1.1. sākot no 2.kursa, bet specialitātē "ārsts" – no 6.kursa;

19.1.2. atsevišķos gadījumos, ja pretendentam ir iepriekšēja darba pieredze vai sasniegumi mācību vai studiju procesā konkrētajā nozarē, sākot no 1.kursa, izņemot pretendentus, kas apgūst specialitāti "ārsts";

19.1.3. maģistrants, doktorants vai rezidents;

19.2. sekmju vidējais vērtējums nav zemāks par 7 ballēm;

19.3. svešvalodu zināšanu līmeņa vērtējums nav zemāks par 7 ballēm;

19.4. pretendents pārvalda Latvijas Republikas valsts valodu.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 18.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 16)

20. Stipendija tiek piešķirta tikai tādam pretendentam, kurš atbilst šajos saistošajos noteikumos noteiktajiem stipendiju piešķiršanas kritērijiem, Domes noteiktajām atbalstāmajām profesionālajām studiju specialitātēm un iesniegušam visus pretendenta izvērtēšanai nepieciešamos dokumentus.

20.1 Ja diviem vai vairākiem Pretendentiem, kuri pretendē uz Stipendiju ir līdzvērtīgi sekmju rādītāji, Stipendija piešķirama Pretendentam ar augstāko vērtējumu, kas pārsniedz noteikumu 19.2.apakšpunktā noteikto. Komisijai ir tiesības aicināt Pretendentu uz pārrunām, pieaicinot nozares speciālistus.

(Liepājas pilsētas domes 22.08.2019. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā)

IV. STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS KOMISIJA

21. Dome Komisiju izveido sešu locekļu sastāvā.

22. Komisijas darbu vada Komisijas priekšsēdētājs, kuru ieceļ Dome. Komisijas priekšsēdētāja vietnieku ar vienkāršu balsu vairākumu ievēlē Komisija no Komisijas locekļu vidus.

23. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja Komisijas sēdē piedalās vairāk nekā puse Komisijas locekļu.

24. Komisija lēmumus par stipendijas piešķiršanu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.

25. Komisija nodrošina un uzrauga visus ar stipendiju piešķiršanu saistītos jautājumus, tai skaitā:

25.1. nodrošina stipendiju konkursa organizēšanu un izsludināšanu;

25.2. veic pretendentu iesniegumu izvērtēšanu un stipendiju kandidātu noteikšanu;

25.3. izskata stipendiātu iesniegtos pārskatus,

25.4. uzrauga no līguma izrietošo saistību izpildi;

25.5. nodrošina priekšlikumu iesniegšanu Domes Budžeta komisijā nākamā gada pašvaldības budžetā plānoto līdzekļu, kas nepieciešami stipendiju finansēšanai, apmēram;

25.6. sadarbībā ar pašvaldības Attīstības pārvaldi sagatavo priekšlikumus Domei par tām studiju programmām, kurās studējošajiem nākamajā gadā būtu nepieciešams piešķirt stipendijas.

26. Komisijai ir tiesības nepieciešamības gadījumā pieaicināt pretendentu uz Komisijas sēdi, kurā tiek izskatīti pretendenta iesniegtais pieteikums un tam pievienotie dokumenti.

V. KONKURSA UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA

27. Septiņu darba dienu laikā pēc konkursa dokumentu pieņemšanas termiņa beigām Komisija:

27.1. izvērtē pretendentu pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus;

27.2. izvērtē pretendenta atbilstību saistošajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem un Domes noteiktajām atbalstāmajām profesionālajām studiju specialitātēm;

27.3. pieņem lēmumu par stipendijas piešķiršanu pretendentam vai atteikumu piešķirt stipendiju.

VI. APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

28. Komisijas lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Domē.

29. Domes lēmums par Komisijas lēmumu vai faktisko rīcību pārsūdzams tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VII. LĪGUMA SLĒGŠANA

30. Lai saņemtu stipendiju, stipendiāts ar pašvaldību slēdz līgumu, kurā paredzēts:

30.1. stipendijas apmērs un izmaksas kārtība;

30.2. līdzēju tiesības un pienākumi;

30.3. līdzēju atbildība;

30.4. līguma izbeigšanas kārtība.

30.1 Stipendiju līgumu abpusēji var parakstīt ar drošu elektronisko parakstu.

(Liepājas pilsētas domes 22.08.2019. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā)

31. Stipendiju izmaksas pārtrauc:

31.1. ja stipendiāts ir atskaitīts no augstskolas nesekmības dēļ;

31.2. ja stipendiāts pārtrauc mācības, izņemot šo saistošo noteikumu 32.punktā paredzētajā gadījumā;

31.3. ja stipendiāts norādītajā termiņā nav iesniedzis izziņu no izglītības iestādes par sekmīgu studiju turpināšanu izvēlētajā specialitātē;

31.4. ja stipendiāts norādītajā termiņā nav iesniedzis šajos saistošajos noteikumos noteiktos pārskatus;

31.5. ja tiek konstatēts, ka stipendiāts ir sniedzis nepatiesas ziņas vai nav izpildījis studiju plānā paredzētās akadēmiskās saistības;

31.6. ja stipendiāts vai tā iesniegtie dokumenti vairs neatbilst noteikumu prasībām par stipendiju piešķiršanu.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 22.08.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

32. Stipendiātam atrodoties studiju pārtraukumā, kas piešķirts veselības stāvokļa dēļ, stipendija netiek izmaksāta. Studiju pārtraukums nedrīkst būt ilgāks par vienu studiju gadu. Piešķīrums tiek saglabāts un stipendijas izmaksas tiek atjaunotas pēc atgriešanās no studiju pārtraukuma, ja stipendiāts atbilst saņemšanas kritērijiem. Ja stipendiāts atrodas studiju pārtraukumā citu iemeslu dēļ vai pabeidz studijas, stipendiju izmaksa tiek pārtraukta. Stipendiātam ir pienākums nekavējoties informēt Komisiju par iepriekš minēto.

33. Papildus 30.punktā noteiktajam līgumā paredzamas pašvaldības tiesības atbilstoši iespējām nodrošināt speciālu pasūtījumu zinātniskajam darbam, diplomdarbam, maģistra vai doktora darbam.

VIII. PĀRSKATU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

34. Stipendiātam ir pienākums iesniegt pārskatu par sekmēm studijās, pētniecisko darbu norisi vai citiem ar stipendijas izsniegšanu saistītiem aspektiem. Balstoties uz stipendiāta iesniegtajiem pārskartiem, Komisija izvērtē, vai stipendiāts ir tiesīgs arī turpmāk saņemt stipendiju.

35. Lai izpildītu saistošo noteikumu 34.punktā noteikto pienākumu, stipendiāts pēc katra studiju semestra beigām Izglītības pārvaldē iesniedz Komisijai adresētu studiju sekmju apliecinošu dokumentu vai tā norakstu, izņemot ārstu vai rezidentu, kurš līdz kārtējā gada 15.septembrim iesniedz izglītības iestādes izsniegtu izziņu, kas apliecina stipendiāta sekmību, pielietojot formatīvās vērtēšanas principu.

(Liepājas pilsētas domes 22.08.2019. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā)

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
1. pielikums
Liepājas pilsētas domes
2014.gada 21.augusta
saistošajiem noteikumiem Nr.13
PIETEIKUMS

Liepājas pilsētas
pašvaldības stipendiju
piešķiršanas komisijai

Vārds: 
Uzvārds: 
Personas kods: 
Dzīvesvietas adrese: 
Mobilā telefona Nr: 
E-pasts: 


Iegūstamā studiju kvalifikācija: 
Zinātniskais grāds: 
Studiju programmas nosaukums: 
Augstākās izglītības iestāde, fakultāte:
(Iestādes adrese, valsts, kontakti):
 
Studiju uzsākšanas gads augstākās izglītības iestādē: 


 
(paraksts un paraksta atšifrējums)

20__.gada ____ . ____________________

2. pielikums
Liepājas pilsētas domes
2014.gada 21.augusta
saistošajiem noteikumiem Nr.13
APLIECINĀJUMS
Es 
 (personas vārds, uzvārds)
  
 (personas kods)

 ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinusies/-ies ar visu informāciju, kas attiecas uz Liepājas pilsētas pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību. Apņemos Liepājas pilsētas pašvaldības stipendijas piešķiršanas gadījumā stāties darba attiecībās ar pašvaldību vai tās noteikto darba devēju studiju laikā vai pēc studiju pabeigšanas.

Tālrunis ____________________________;

e-pasts ____________________________

 
(paraksts un paraksta atšifrējums)
20__.gada ______ . _______________________  
  

(vietas nosaukums)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Liepājas pilsētas pašvaldības stipendiju piešķiršanu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 13Pieņemts: 21.08.2014.Stājas spēkā: 06.09.2014.Zaudē spēku: 29.08.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 175, 05.09.2014. OP numurs: 2014/175.18
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
268654
{"selected":{"value":"28.09.2021","content":"<font class='s-1'>28.09.2021.-28.08.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.09.2021","iso_value":"2021\/09\/28","content":"<font class='s-1'>28.09.2021.-28.08.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.09.2019","iso_value":"2019\/09\/12","content":"<font class='s-1'>12.09.2019.-27.09.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.09.2016","iso_value":"2016\/09\/06","content":"<font class='s-1'>06.09.2016.-11.09.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.09.2014","iso_value":"2014\/09\/06","content":"<font class='s-1'>06.09.2014.-05.09.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.09.2021
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"