Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.445

Rīgā 2014.gada 5.augustā (prot. Nr.42 4.§)
Kārtība, kādā veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem
Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju
" 5. panta otro daļu, 41. panta sesto daļu,
45. panta otro daļu un 66. panta pirmo daļu
(MK 20.09.2016. noteikumu Nr. 626 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem (turpmāk – privatizācijas objekts), izņemot maksājumus par dzīvokļiem, mākslinieku darbnīcām un neapdzīvojamām telpām, kas tiek nodotas īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju", kā arī maksājumu atmaksāšanas kārtību.

2. Par privatizācijas objektu maksā sertifikātos un/vai euro saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 45. un 46. pantu.

3. Par privatizācijas objektu var samaksāt uzreiz vai pirkt privatizācijas objektu uz nomaksu saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 45. panta piekto daļu. Attiecīgo lēmumu pieņem pircējs un privatizācijas pieteikumā paziņo par to valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" vai pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijai (turpmāk – privatizācijas komisija).

4. Par privatizācijas objektu veicami šādi maksājumi:

4.1. privatizācijas objekta pirkuma maksa;

4.2. maksa par privatizācijas tehnisko izpildi un par pakalpojumiem, kas saistīti ar attiecīgā privatizācijas objekta privatizāciju;

4.3. procenti, kas tiek maksāti, ja privatizācijas objektu pērk uz nomaksu, saskaņā ar Civillikuma 1753.1769. pantu un pirkuma līgumu.

5. Privatizācijas komisija katram privatizācijas objektam iekārto lietu, kurā glabājas ar tā pārdošanu saistītie dokumenti.

6. Ja privatizācijas objektu pērk uz nomaksu, privatizācijas komisija slēdz līgumu ar pircēju par privatizācijas objekta ieķīlāšanu par labu valstij vai attiecīgajai pašvaldībai (pielikums) un nosaka ierobežojumus rīcībai ar privatizācijas objektu.

7. Maksājumi par privatizācijas objektu, kas veikti euro, ieskaitāmi privatizācijas komisijas norādītajā kontā, maksājumi par privatizācijas objektu, kas veikti sertifikātos, ieskaitāmi tās institūcijas sertifikātu uzkrāšanas kontā, kurai saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 5. panta otro daļu ir deleģēts valsts pārvaldes uzdevums – apkalpot privatizācijas sertifikātu kontus, kuros veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem un dzīvokļu, mākslinieka darbnīcu un neapdzīvojamo telpu nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai (turpmāk – privatizācijas sertifikātu kontu turētājs), likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju", šajos noteikumos un pirkuma līgumā noteiktajā kārtībā.

(MK 20.09.2016. noteikumu Nr. 626 redakcijā)

8. Ja maksājums par privatizācijas objektu veikts sertifikātos, privatizācijas sertifikātu kontu turētājs saskaņā ar pircēja norādīto privatizācijas objekta identifikācijas numuru nodrošina maksājumu uzskaiti katram privatizācijas objektam atsevišķi un desmit dienu laikā pēc attiecīgā maksājuma saņemšanas informē par to attiecīgo privatizācijas komisiju.

(Grozīts ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr.300)

9. Privatizācijas komisijas nodrošina maksājumu izpildes kontroli.

10. Par privatizācijas objektiem iegūtos naudas līdzekļus privatizācijas komisija reizi mēnesī pārskaita attiecīgās pašvaldības īpašuma privatizācijas fondā un valsts pamatbudžetā Finanšu ministrijas norādītajā kontā Valsts kasē likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 67. pantā noteiktajā kārtībā.

11. Republikas pilsētu un novadu privatizācijas komisijas reizi ceturksnī sniedz valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" pārskatu par privatizācijas norisi, kā arī par maksājumu izpildi.

II. Naudas uzkrāšanas kontu un privatizācijas sertifikātu kontu atvēršana

12. Maksājumu saņemšanai par privatizācijas objektiem privatizācijas komisija vai pašvaldība atver naudas uzkrāšanas kontu Valsts kasē vai citā kredītiestādē.

13. Privatizācijas sertifikātu kontu turētājs saskaņā ar pircēja norādīto privatizācijas objekta identifikācijas numuru katram privatizācijas objektam atver sertifikātu uzkrāšanas kontu, kura numurs atbilst attiecīgā privatizācijas objekta identifikācijas numuram. Maksu par konta atvēršanu sedz no valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļiem.

(Grozīts ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr.300)

14. Ja privatizācijas komisija ir pieņēmusi lēmumu par pirkuma līguma slēgšanu, tā nedēļas laikā nosūta pircējam attiecīgu paziņojumu par pirkuma līguma slēgšanu.

III. Maksājumu kārtība, ja par privatizācijas objektu samaksā uzreiz

15. Pēc tam kad privatizācijas komisija pieņēmusi lēmumu par pirkuma līguma slēgšanu, pircējs mēneša laikā veic maksājumus minētajā lēmumā norādītajā apmērā un ieskaita maksājumus euro attiecīgajā lēmumā norādītajos privatizācijas komisijas vai pašvaldības kontos, norādot privatizācijas objekta identifikācijas numuru, un sertifikātus attiecīgajā lēmumā norādītajā privatizācijas sertifikātu kontu turētāja kontā.

(Grozīts ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr.300)

16. Ja izīrētu dzīvokli saskaņā ar savstarpējo vienošanos privatizē tikai viena persona (īrnieks vai viņa ģimenes loceklis), par privatizācijas objektu maksā tikai minētā persona.

17. Ja izīrēta dzīvokļa īrnieks un viņa ģimenes locekļi vēlas privatizēt dzīvokli kā kopīpašumu, viņi savstarpēji vienojas par maksāšanas kārtību.

18. Pēc tam kad privatizācijas komisijas vai pašvaldības kontā Valsts kasē vai citā kredītiestādē ir saņemts euro veikts maksājums vai privatizācijas komisija saņēmusi apstiprinājumu no privatizācijas sertifikātu kontu turētāja par maksājumu veikšanu sertifikātos, tā slēdz pirkuma līgumu. Ja mēnesi pēc maksājumu veikšanas pircējs nav noslēdzis pirkuma līgumu, privatizācijas komisija nosūta pircējam brīdinājumu un uzaicina ierasties privatizācijas komisijā noslēgt līgumu vai informēt privatizācijas komisiju par līguma neslēgšanas iemeslu.

(Grozīts ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr.300)

19. Privatizācijas sertifikātu kontu turētājs dzēš pārskaitītos privatizācijas sertifikātus pēc tam, kad saņēmis privatizācijas komisijas paziņojumu par pirkuma līguma noslēgšanu ar privatizācijas objekta pircēju.

(MK 16.06.2015. noteikumu Nr.300 redakcijā)

IV. Maksājumu kārtība, ja privatizācijas objektu pērk uz nomaksu

20. Pēc tam kad privatizācijas komisija pieņēmusi lēmumu par pirkuma līguma slēgšanu, pircējs mēneša laikā veic pirmo iemaksu – ne mazāk kā 30 procentu no pirkuma maksas proporcionāli euro un sertifikātu daļai – un ieskaita euro, norādot privatizācijas objekta identifikācijas numuru, un sertifikātus attiecīgajā lēmumā norādītajos kontos.

21. Privatizācijas komisija slēdz pirkuma līgumu un līgumu par privatizācijas objekta ieķīlāšanu pēc tam, kad tā ir saņēmusi apstiprinājumu no privatizācijas sertifikātu kontu turētāja par pirmās iemaksas veikšanu sertifikātos vai privatizācijas komisijas vai pašvaldības kontā Valsts kasē vai citā kredītiestādē ir saņemta pirmā iemaksa. Ja mēnesi pēc maksājumu veikšanas pircējs nav noslēdzis pirkuma līgumu un līgumu par privatizācijas objekta ieķīlāšanu, privatizācijas komisija nosūta pircējam brīdinājumu un uzaicina ierasties privatizācijas komisijā noslēgt līgumus vai informēt privatizācijas komisiju par līgumu neslēgšanas iemeslu.

(Grozīts ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr.300)

22. Par privatizācijas objekta pirkumu uz nomaksu pirkuma līgumā var noteikt procentus, kas gadā nedrīkst pārsniegt četrus procentus no nesamaksātās pirkuma cenas daļas.

23. Maksājumi par privatizācijas tehnisko izpildi un pakalpojumiem, kas saistīti ar privatizācijas objekta privatizāciju, veicami kopā ar pirmo iemaksu.

24. Mēneša laikā pēc tam, kad samaksāti visi maksājumi un izpildītas pārējās pirkuma līgumā paredzētās saistības, privatizācijas komisija nosūta attiecīgajai zemesgrāmatu nodaļai un privatizācijas sertifikātu kontu turētājam, ja samaksa par privatizācijas objektu ir veikta sertifikātos, paziņojumu par ķīlas tiesību dzēšanu.

(Grozīts ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr.300)

25. Pēc šo noteikumu 24. punktā minētā privatizācijas komisijas paziņojuma saņemšanas privatizācijas sertifikātu kontu turētājs dzēš pārskaitītos privatizācijas sertifikātus.

(Grozīts ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr.300)

V. Maksājumu kārtība, ja privatizācijas objektu pērk izsolē

26. Ja privatizācijas komisija ir pieņēmusi lēmumu par pirkuma līguma slēgšanu, tā nedēļas laikā nosūta pircējam un privatizācijas sertifikātu kontu turētājam attiecīgu paziņojumu par pirkuma līguma slēgšanu.

(Grozīts ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr.300)

27. Saskaņā ar izsoles noteikumos noteikto maksāšanas kārtību pircējs maksā par privatizējamo objektu šo noteikumu III vai IV nodaļā noteiktajā kārtībā.

VI. Maksa par privatizācijas procesa tehnisko izpildi un pakalpojumiem

28. Par privatizācijas objekta privatizācijas tehnisko izpildi un pakalpojumiem, kas saistīti ar attiecīgā objekta privatizāciju (dzīvojamās mājas privatizācijas anketas sastādīšana, privatizācijas objekta novērtēšana, paziņojumu un pieteikumu izstrādāšana, informācijas izplatīšana, pasta un citu sakaru pakalpojumu sniegšana, dokumentu sagatavošana lēmuma pieņemšanai, līguma projekta un citu dokumentu izstrādāšana un saskaņošana), tiek noteikta šāda maksa:

28.1. fiziskajām personām – 0,1 sertifikāts par privatizācijas objekta kopējās platības kvadrātmetru, bet ne mazāk kā četri sertifikāti;

28.2. juridiskajām personām – 3,98 euro par privatizācijas objekta kopējās platības kvadrātmetru, bet ne mazāk kā 170,74 euro;

28.3. juridiskajām personām par nedzīvojamo telpu privatizāciju – viens procents no pirkuma maksas, bet ne mazāk kā 170,74 euro.

29. Maksā par privatizācijas tehnisko izpildi neiekļauj maksājumus, kas saistīti ar privatizējamās dzīvojamās mājas nostiprināšanu zemesgrāmatā.

VII. Privatizācijas objekta pirkuma maksas atmaksāšanas kārtība

30. Privatizācijas komisija var atcelt lēmumu par pirkuma līguma slēgšanu:

30.1. ja pircējs nav samaksājis par privatizācijas objektu pilnā apmērā šo noteikumu 15. punktā norādītajā termiņā;

30.2. ja pircējs nav noslēdzis pirkuma līgumu mēneša laikā no šo noteikumu 18. punktā norādītā brīdinājuma saņemšanas dienas;

30.3. ja pircējs nav veicis pirmo iemaksu šo noteikumu 20. punktā norādītajā termiņā;

30.4. ja pircējs mēneša laikā no šo noteikumu 21. punktā norādītā brīdinājuma saņemšanas dienas nav noslēdzis pirkuma līgumu un līgumu par privatizācijas objekta ieķīlāšanu.

31. Ja privatizācijas komisija šo noteikumu 30. punktā noteiktajā kārtībā ir atcēlusi lēmumu par pirkuma līguma slēgšanu, pircējam tiek atmaksāta jau samaksātā privatizācijas objekta pirkuma maksa. Maksa par privatizācijas tehnisko izpildi un par pakalpojumiem, kas saistīti ar attiecīgā privatizācijas objekta privatizāciju, netiek atmaksāta.

32. Samaksātā privatizācijas objekta pirkuma maksa tiek atmaksāta pircējam, pamatojoties uz pircēja pieteikumu privatizācijas sertifikātu kontu turētājam, ja samaksa par privatizācijas objektu veikta sertifikātos, vai uz pieteikumu privatizācijas komisijai, ja samaksa par privatizācijas objektu veikta euro.

(Grozīts ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr.300)

33. Privatizācijas sertifikātos veiktā pirkuma maksa tiek atmaksāta tā pircēja kontā, kurš pārskaitījis šo maksu.

34. Privatizācijas sertifikātos veiktā pirkuma maksa pircējam tiek atmaksāta, ja pieteikums par samaksātās pirkuma maksas atmaksāšanu tiek iesniegts privatizācijas sertifikātu kontu turētājam mēnesi pirms sertifikātu izmantošanas termiņa beigām.

(Grozīts ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr.300)

VIII. Noslēguma jautājumi

35. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003. gada 2. septembra noteikumus Nr. 487 "Kārtība, kādā veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 121. nr.; 2004, 85. nr.; 2009, 69., 145. nr.; 2013, 192. nr.).

36. Privatizācijas sertifikātu kontu turētājs, saņemot privatizācijas komisijas pieprasījumu, kurā norādīts privatizācijas objekta identifikācijas numurs un pircējs, sniedz informāciju par pircēja veiktajiem maksājumiem par privatizācijas objektiem. Izdevumus, kas privatizācijas sertifikātu kontu turētājam rodas saistībā ar informācijas sniegšanu, sedz privatizācijas komisija, kura informāciju pieprasījusi.

(MK 16.06.2015. noteikumu Nr.300 redakcijā)

Ministru prezidenta vietā – satiksmes ministrs Anrijs Matīss

Ekonomikas ministra vietā – izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete
Pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 5.augusta noteikumiem Nr.445

(Pielikums grozīts ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr. 300; MK 20.09.2016. noteikumiem Nr. 626)

Līgums par privatizācijas objekta ieķīlāšanu

20___. gada ___.________________

dzīvojamo māju privatizācijas komisija
(pašvaldības nosaukums)
valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra",
kas rīkojas saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju",
(amats, vārds un uzvārds)
personā, no vienas puses, un
(fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods)
vai
(juridiskās personas pilns nosaukums,
reģistrācijas apliecības numurs un adrese)
tās pārstāvja
(juridiskās personas pilnvarotā pārstāvja amats,
personā (turpmāk – Pircējs),
vārds, uzvārds un personas kods)

no otras puses, noslēdz šāda satura līgumu:

1. Pircējs izpērk privatizācijas objektu (turpmāk – objekts)
(privatizācijas objekta nosaukums,
,
pilna adrese un identifikācijas numurs)

pamatojoties uz

valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra"
dzīvojamo māju privatizācijas komisijas
(pašvaldības nosaukums)

20___. gada ___._______________ lēmumu Nr.____

Piezīme. Vajadzīgo atzīmēt ar X zīmi.

2. Pirkuma maksa noteiktaeuro apmērā
(summa cipariem)
(),

(summa vārdiem)

to skaitā sertifikātos izmaksājamā daļaeuro apmērā
(summa cipariem)
()

(summa vārdiem)

jeb() sertifikāti.
(sertifikātu daudzums cipariem)(sertifikātu daudzums vārdiem)
3. Pircējs ir iemaksājis 
 

(privatizācijas komisijas nosaukums)

norādītajā naudas kontā Nr. ______________________ ______ euro un

 

(privatizācijas sertifikātu konta turētāja nosaukums (firma), reģistrācijas numurs un adrese)

sertifikātu uzkrāšanas kontā Nr. ___________________ ______ privatizācijas (kompensācijas) sertifikātus, un to apliecina šīs institūcijas sagatavotais un līgumam pievienotais apliecinājums.

4. Maksājumu summas atlikumueuro apmērā
(summa cipariem)
()
(summa vārdiem)
un() sertifikātus
(sertifikātu daudzums cipariem)(sertifikātu daudzums vārdiem)


Pircējs apņemas samaksāt _____ gados ar gada procentu likmi _____ procenti no nesamaksātās pirkuma cenas daļas.

Pircējs maksas atlikumu un tam pieskaitāmos procentus maksā, sākot ar 20_____. gada _____._____________________, šādos termiņos un apmēros:

Datums

Summa (euro)

Summa (sertifikātos)

Procenti (euro)

Atlikums (euro)

Kopā

Par termiņā nesamaksātajām summām jāmaksā līgumsods 0,1 procenta apmērā no nesamaksātās pirkuma maksas daļas par katru nokavēto dienu.

Pircējam ir tiesības veikt maksājumus pirms šajā līgumā noteiktajiem termiņiem, vienojoties ar ___________________ dzīvojamo māju privatizācijas komisiju par jauniem pirkuma maksas atlikuma un tam pieskaitāmo procentu maksājumu termiņiem un kārtību.

5. Lai nodrošinātu šī līguma 4. punktā noteiktos maksājumus, Pircējs ieķīlā

par labu valstij
par labu

(republikas pilsētas (novada))

pašvaldībai viņam piederošo objektu un piekrīt apgrūtinājuma ierakstīšanai zemesgrāmatā ar šādiem īpašuma tiesību ierobežojumiem:

5.1.

bez valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" atļaujas

bez pašvaldības atļaujas

nesadalīt, neatsavināt un neapgrūtināt ar lietu tiesībām ieķīlāto objektu, izņemot gadījumus, ja apgrūtinājumi radīti ar likumu vai atsavināšana notiek ar tiesas spriedumu;

5.2. saņemt no objekta īrniekiem (nomniekiem) maksājumus ne vairāk kā par vienu gadu uz priekšu;

5.3. nodrošināt attiecīgu objekta izmantošanu un nepieļaut tā vērtības samazināšanos;

5.4. nodrošināt

valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra"

pašvaldības

pilnvarotām personām ieķīlātā objekta apskati, iepriekš saskaņojot apskates laiku.

6. Maksājumu kavējums, kas pārsniedz _______ mēnešus, ir pamats prasībai tiesā par ieķīlātā objekta pārdošanu izsolē likumā noteiktajā kārtībā.

7. Ar šo līgumu Pircējs
(fiziskās personas vārds, uzvārds vai
juridiskās personas nosaukums)
tiek pilnvarots nostiprināt zemesgrāmatā ķīlas tiesības uz
(privatizācijas objekts)
par labu valstij
par labupašvaldībai.

(republikas pilsētas (novada))

8. Ja Pircējs godprātīgi un savlaicīgi nepilda savas līgumsaistības,

valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra"

pašvaldībai

ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktos saistību izpildes nodrošināšanas līdzekļus.

9. Šis līgums ir pirkuma līguma neatņemama sastāvdaļa un ir spēkā līdz dienai, kad Pircējs ir izpildījis līguma nosacījumus vai šis līgums ir grozīts vai noslēgts no jauna.

10. Līgums sastādīts 3 (trīs) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai pusei un viens iesniegšanai zemesgrāmatu nodaļā.

Pircējs____________________________________________ dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājs
(paraksts, vārds, uzvārds)(paraksts, vārds, uzvārds)
Ekonomikas ministra vietā – izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 445Pieņemts: 05.08.2014.Stājas spēkā: 19.08.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 161, 18.08.2014. OP numurs: 2014/161.2
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
268277
{"selected":{"value":"28.09.2016","content":"<font class='s-1'>28.09.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.09.2016","iso_value":"2016\/09\/28","content":"<font class='s-1'>28.09.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"19.06.2015","iso_value":"2015\/06\/19","content":"<font class='s-1'>19.06.2015.-27.09.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.08.2014","iso_value":"2014\/08\/19","content":"<font class='s-1'>19.08.2014.-18.06.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.09.2016
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"