Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.20

Jēkabpilī 2014.gada 7.augustā
Kārtība, kādā sedz ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos izdevumus
Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā
" 25.pantu
26.panta otro daļu, 27.panta otro daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta piekto daļu
(Grozīta ar Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka pabalstu veidus ar dzīvojamās telpas (turpmāk – dzīvoklis (mājoklis)) lietošanu saistīto izdevumu segšanai, to aprēķināšanas un piešķiršanas kārtību Jēkabpils pilsētā.

2. Saistošajos noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. Atsevišķi dzīvojoša persona – persona, kura dzīvoklī (mājoklī) dzīvo viena;

2.2. Ģimene – laulātie un personas, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī;

2.3. Ienākumi – naudas līdzekļi, kurus saņem ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona, atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta noteikumos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu noteiktajam;

2.4. Izdevumus apliecinošs dokuments – elektroniskā kases aparāta čeka, stingrās uzskaites kvīts, faktūrrēķina, maksājuma uzdevuma vai cita maksājumu apliecinoša dokumenta oriģināls, kurā norādīts palīdzības pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis un samaksas summa;

2.5. SOPA – sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas elektroniskā sistēma, kurā tiek uzglabāta informācija par ģimenēm un atsevišķi dzīvojošām personām piešķirtajiem pabalstiem un atvieglojumiem.

3. Ar dzīvokļa (mājokļa) lietošanu saistīto izdevumu segšanai pašvaldība var piešķirt:

3.1. dzīvokļa (mājokļa) pabalstu;

3.2. (svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 04.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 14);

3.3. vienreizējs pabalsts dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

4. Tiesības saņemt dzīvokļa (mājokļa) pabalstu ir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai (turpmāk – palīdzības pieprasītājs), kura atbilst šādiem kritērijiem:

4.1. deklarējusi savu pamata dzīvesvietu Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā;

4.2. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu personu (ģimeni).

(Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

5. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 04.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.14)

6. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 04.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.14)

6.1 Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam ir trūcīgai vai maznodrošinātai ģimenei (personai), kura īrētajā vai īpašumā esošajā dzīvojamā telpā vai dzīvojamā mājā ir deklarējusi savu dzīvesvietu.

(Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

7. Iesniedzot Jēkabpils Sociālajā dienestā (turpmāk – Dienests) šo noteikumu 10. un 28.1punktā minēto iesniegumu, palīdzības pieprasītājs dod atļauju iegūt un izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par visiem ģimenes locekļiem, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai, un veikt datu apstrādi elektroniskajā datu bāzē SOPA.

(Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

8. Dienesta sociālā darba speciālisti palīdzības pieprasītāja sniegtās ziņas pārbauda, izskatot iesniegtos dokumentus, pieprasot ziņas no valsts un pašvaldības institūcijām, kā arī citām juridiskajām un fiziskajām personām un, nepieciešamības gadījumā, apsekojot dzīvesvietu. Ja ģimene (persona) atsakās vai nenodrošina Dienestam iespēju veikt tās dzīves apstākļu pārbaudi dzīvesvietā vai Jēkabpils pilsētas pašvaldības Pilsētvides departamentam (turpmāk – Departaments) veikt ģimenes (personas) īrētās vai īpašumā esošās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas apsekošanu un tehniskā stāvokļa izvērtējumu šo noteikumu III1 nodaļā noteiktā pabalsta saņemšanai, Dienests var atteikt sociālās palīdzības sniegšanu.

(Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā, kas grozīta ar 24.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

9. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

II. Dzīvokļa (mājokļa) pabalsta pieprasīšanas, aprēķināšanas un piešķiršanas kārtība

10. Dzīvokļa (mājokļa) pabalsta saņemšanai palīdzības pieprasītājs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un dzīvokļa (mājokļa) apsaimniekošanas vai īres, vai patapinājuma līgumu, vai zemesgrāmatu apliecību, iesniedz Dienestā iesniegumu un:

10.1. ienākumus apliecinošus dokumentus par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa perioda pirmajiem trīs kalendāra mēnešiem, ja statuss piešķirts uz sešiem mēnešiem un dzīvokļa (mājokļa) pabalstu pieprasa atkārtoti piešķirtā statusa laikā;

10.2. ar dzīvokļa (mājokļa) lietošanu saistīto maksājumu dokumentu (rēķinu, kvīšu, u.c.) kopijas par mēnešiem, par kuriem iesniegti ienākumus apliecinoši dokumenti, uzrādot oriģinālus.

11. Ja tiesības uz dzīvokli (mājokli) nav nostiprinātas Zemesgrāmatā, palīdzības pieprasītājs papildus šo noteikumu 10.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz dokumentu, kas apliecina dzīvokļa (mājokļa) tiesisku iegūšanu (līgums, tiesas spriedums, mantojuma apliecība).

12. Dienests ir tiesīgs palīdzības pieprasītājam pieprasīt iesniegt vai uzrādīt citus šo noteikumu 10. un 11.punktā neminētus dokumentus, kas nepieciešami, lai izvērtētu pabalsta pieprasītāja tiesības saņemt dzīvokļa (mājokļa) pabalstu.

13. Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu ir tiesības pieprasīt visā trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa periodā. Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu dzīvojamās telpas īres vai apsaimniekošanas maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai palīdzības pieprasītājs pieprasa vienu reizi trijos mēnešos, bet kurināmā iegādei – vienu reizi kalendārajā gadā.

14. Ja palīdzības pieprasītājs ir ģimene, iesniegumu un dzīvokļa (mājokļa) pabalsta aprēķinu paraksta viens no ģimenes pilngadīgajiem locekļiem.

15. Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts tiek aprēķināts kā starpība starp summu, ko veido normatīvajos aktos noteiktā garantētā minimālā ienākumu (turpmāk – GMI) līmeņa summa palīdzības pieprasītājam un ar dzīvokļa (mājokļa) lietošanu saistīto izdevumu summa (nepārsniedzot šo noteikumu pielikumā noteiktos normatīvus dzīvokļa (mājokļa) pabalsta aprēķināšanai), un palīdzības pieprasītāja ienākumiem pēc formulas:

P = GMI + K – I, kur:

P – dzīvokļa (mājokļa) pabalsta apmērs mēnesī;

GMI – garantētā minimālā ienākumu līmeņa summa palīdzības pieprasītājam mēnesī;

K – faktiskie ar dzīvokļa (mājokļa) lietošanu saistītie vidējie izdevumi mēnesī, nepārsniedzot normatīvos izdevumus;

I – palīdzības pieprasītāja vidējie ienākumi mēnesī, ieskaitot attiecīgajos mēnešos saņemto pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai.

16. Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu aprēķina pēc formulas:

P = 135 % GMI + K – I,

ja palīdzības pieprasītājs ir:

16.1. daudzbērnu ģimene;

16.2. ģimene, kurā ir persona ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam;

16.3. atsevišķi dzīvojošs pensionārs vai persona ar invaliditāti, vai ģimene, kurā visi pilngadīgie ģimenes locekļi ir pensionāri un/vai personas ar invaliditāti;

16.4. atsevišķi dzīvojoša politiski represēta persona un/vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;

16.5. atsevišķi dzīvojošs pilngadību sasniedzis bārenis un bez vecāku gādības palicis bērns līdz 24 gadu vecumam;

16.6. persona, kura viena audzina nepilngadīgu bērnu un saņem uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda līdzekļiem.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

17. Dienesta sociālā darba speciālists var noslēgt rakstisku vienošanos par līdzdarbības pienākumu pildīšanu ar palīdzības pieprasītāju, vienojoties par pasākumiem palīdzības pieprasītāja sociālās situācijas uzlabošanai.

18. Dzīvokļa (mājokļa) pabalsta apmērs tiek samazināts par līdzdarbības pienākumus nepildījušo ģimenes locekļu daļu. Viena ģimenes locekļa pabalsta daļu iegūst, aprēķināto pabalsta summu dalot ar ģimenes locekļu skaitu.

19. Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu dzīvojamās telpas īres vai apsaimniekošanas maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai piešķir par trīs mēnešu periodu trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa laikā. Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu kurināmā iegādei piešķir vienu reizi gadā līdz kalendārā gada beigām.

20. Dzīvokļa (mājokļa) pabalsta maksimālais apmērs kalendārajā gadā ir 600 euro, 16.punktā minētajiem palīdzības pieprasītājiem – 800 euro.

21. Dienests izmaksā dzīvokļa (mājokļa) pabalstu ar pārskaitījumu nama apsaimniekotājam, komunālo pakalpojumu sniedzējam līdz nākamā mēneša 10.datumam. Namu apsaimniekotāji nodrošina, lai saņemtā dzīvokļa (mājokļa) pabalsta apmērs tiktu uzrādīts īres vai apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu kvītīs.

22. Dzīvokļa (mājokļa) pabalsta cietā kurināmā veidā piegādi Dienests nodrošina palīdzības pieprasītājam dzīvesvietā. Ja aprēķinātais dzīvokļa (mājokļa) pabalsts cietā kurināmā veidā kalendārajam gadam nepārsniedz 100 euro, to var izmaksāt naudā.

23. Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu nepiešķir, ja palīdzības pieprasītājs:

23.1. ir atsevišķi dzīvojoša persona un nepilda vienošanos par līdzdarbību;

23.2. ir atteicies slēgt vienošanos par līdzdarbību.

23.1 Lēmumu par dzīvokļa (mājokļa) pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt minēto pabalstu, Dienests pieņem desmit darbdienu laikā pēc iesnieguma un citu dokumentu saņemšanas.

(Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

III. Pabalsta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izdevumu segšanai pieprasīšanas un piešķiršanas kārtība

(Nodaļa svītrota ar Jēkabpils pilsētas domes 04.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.14)

24. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 04.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.14)

25. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 04.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.14)

26. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 04.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.14)

27. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 04.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.14)

28. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 04.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.14)

III.1 Vienreizējs pabalsts dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam

(Nodaļa Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

28.1 Vienreizēja pabalsta dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam saņemšanai ģimene (persona) Dienestā kopā ar iesniegumu iesniedz dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas īres līguma, kurš ir spēkā vēl vismaz trīs gadus pēc pabalsta pieprasīšanas, kopiju (uzrādot oriģinālu) un ēkas apsaimniekotāja izsniegtu izziņu par īres maksas parāda neesamību, ja izīrētājs ir pašvaldība.

(Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

28.2 Vienreizējs pabalsts dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam tiek piešķirts ģimenes (personas) īrētās vai īpašumā esošās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas šādu konstruktīvo elementu un inženierkomunikāciju bojājumu, kas radušies dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas vispārējās nolietošanās rezultātā, remontam vai nomaiņai:

28.21. ārējo norobežojošo un nesošo konstrukciju remontam, izņemot kosmētisko remontu;

28.22. ūdensvada un kanalizācijas sistēmu un sanitārtehnisko ierīču remontam vai nomaiņai;

28.23. apkures un ventilācijas sistēmu remontam;

28.24. krāšņu, pavardu un dūmvadu remontam vai nomaiņai;

28.25. elektroinstalāciju un elektroapgādes iekārtu remontam vai nomaiņai.

(Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

28.3 Dienests divu darbdienu laikā no iesnieguma un šo noteikumu 28.1punktā minēto dokumentu saņemšanas dienas nosūta Departamentam rakstisku pieprasījumu par dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas apsekošanu un atzinuma sniegšanu.

(Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

28.4 Departaments 14 dienu laikā pēc Dienesta pieprasījuma saņemšanas apseko norādīto dzīvojamo telpu vai dzīvojamo māju un novērtē tās tehnisko stāvokli un sastāda aktu, norādot vai dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir atjaunojama. Ja Departaments atzīst, ka dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir atjaunojama (radītie bojājumi novēršami), sagatavo nepieciešamo remontdarbu izmaksu tāmi un iesniedz to Dienestam.

(Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

28.5 Dienests piecu darbdienu laikā no Departamenta noformētā akta un nepieciešamo remontdarbu izmaksu tāmes saņemšanas dienas pieņem lēmumu par vienreizēja pabalsta dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt vienreizēju pabalstu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam. Pabalsta apmērs tiek noteikts, pamatojoties uz Departamenta iesniegto nepieciešamo remontdarbu izmaksu tāmi, nepārsniedzot 1000 euro.

(Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

28.6 Vienreizējs pabalsts dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam tiek piešķirts ne biežāk kā vienu reizi trīs gados, apmaksājot Departamenta nodrošinātos remontdarbus saskaņā ar veicamo remontdarbu izmaksu tāmi un iesniegto rēķinu.

(Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

28.7 Vienreizējs pabalsts dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam tiek piešķirts tādā secībā, kādā reģistrēti iesniegumi.

(Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

III.2 Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

(Nodaļa Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

28.8 Dienesta lēmumu var apstrīdēt Jēkabpils pilsētas dome Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

28.9 Jēkabpils pilsētas domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

IV. Noslēguma jautājumi

29. Šajos saistošajos noteikumos noteiktos pabalstus piešķir Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžetā paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 04.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 14; 15.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

30. Atzīt par spēku zaudējušiem Jēkabpils pilsētas domes 2011.gada 14.aprīļa saistošos noteikumus Nr.12 (sēdes protokols Nr.10, 4.§) "Par dzīvokļa (mājokļa) pabalstu".

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos A.Kraps
Pielikums
Jēkabpils pilsētas domes
07.08.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.20
Dzīvokļa (mājokļa) pabalsta aprēķināšanas normatīvie izdevumi

(Pielikums grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

Aprēķinot dzīvokļa (mājokļa) pabalstu, izmanto šādus normatīvos izdevumus:

1. Par dzīvokļa (mājokļa) īri vai apsaimniekošanas izdevumiem (nepārsniedzot Jēkabpils pilsētas domes apstiprinātos tarifus) un apkuri, kas nodrošināta visam namam:

1.1. visai platībai, ja:

1.1.1. tas ir vienistabas dzīvoklis vai istaba kopējā dzīvoklī,

1.1.2. tas ir divistabu dzīvoklis, kurā dzīvo tikai personas ar I vai II grupas invaliditāti un/vai personas, kuras vecākas par 65 gadiem;

1.2. 20 m2 no kopējās platības vienai personai un 15 m2 no kopējās platības katrai nākamajai personai ģimenē;

1.3. papildus 1.2.apakšpunktā noteiktajam normatīvam, dzīvokļa (mājokļa) pabalsta aprēķinā var iekļaut izmaksas par 15 m2 no kopējās platības par pagaidu prombūtnē (atrodas militārajā dienestā, ieslodzījuma vietā, ārstniecības iestādē), bet ne ilgāk par pieciem gadiem, esošu personu, kura dzīvoklī (mājoklī) deklarējusi pamata dzīvesvietu un visā prombūtnes laikā negūst ienākumus;

1.4. 30 m2 no kopējās platības katrai personai ar I un II grupas invaliditāti, ja dzīvokļa (mājokļa) pabalsta aprēķinam nav piemērojams 1.1.2.apakšpunkts;

1.5. 45 m2 no kopējās platības trīsistabu dzīvoklī atsevišķi dzīvojošai personai, kas vecāka par 65 gadiem.

2. Par gāzi:

2.1. dzīvoklim (mājoklim) ar centralizēto gāzes padevi – gāzes abonentmaksa un izmaksas atbilstoši skaitītāja rādījumiem, bet ne vairāk kā 6 m3 izmaksas mēnesī vienai personai un 3 m3 izmaksas mēnesī katrai nākamajai personai ģimenē;

2.2. dzīvoklim (mājoklim) ar gāzes balonu (ar tilpumu ne vairāk kā 60 litri) – balona(u) iegādes izdevumu summa vienu reizi trijos mēnešos vienai personai un ne vairāk kā vienu reizi mēnesī ģimenei;

2.3. dzīvoklī, kur karsto ūdeni iegūst izmantojot centralizēto gāzes padevi – papildus 2.1.apakšpunktā noteiktajam 3 m3 izmaksas mēnesī vienai personai, ja aprēķinā netiek iekļautas 4.punktā norādītās karstā ūdens izmaksas.

3. Par elektroenerģiju – izmaksas atbilstoši skaitītāja rādījumiem, bet ne vairāk kā:

3.1. 60 kWh izmaksas mēnesī vienai personai un 30 kWh izmaksas mēnesī katrai nākamajai personai ģimenē, bet ne vairāk kā 180 kWh izmaksas ģimenei mēnesī;

3.2. ja dzīvoklī (mājoklī) izmanto elektrisko plīti – 100 kWh izmaksas mēnesī vienai personai un 40 kWh izmaksas mēnesī katrai nākamajai personai ģimenē, bet ne vairāk kā 240 kWh izmaksas ģimenei mēnesī;

3.3. dzīvoklī, kur karsto ūdeni iegūst izmantojot elektroenerģiju – papildus 3.1. un/vai 3.2.apakšpunktos noteiktajam 30 kWh izmaksas mēnesī vienai personai, ja aprēķinā netiek iekļautas 4.punktā norādītās karstā ūdens izmaksas.

4. Aukstajam un karstajam ūdenim – izmaksas atbilstoši īres un komunālo maksājumu kvītī (rēķinā) norādītajai summai vai atbilstoši ūdens skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 4 m3 izmaksas mēnesī vienai personai, no kurām ne vairāk kā 2 m3 karstā ūdens izmaksas mēnesī vienai personai.

5. Individuālās apkures nodrošināšanai dzīvoklī (mājoklī):

5.1. ar malku:

5.1.1. 5 m3 izmaksas gadā vienai krāsnij, katrai nākamajai krāsnij 2 m3 izmaksas gadā. Ja dzīvoklī (mājoklī) ēdiena pagatavošanai izmanto tikai malkas plīti, papildus var piešķirt 3 m3 malkas izmaksas gadā, bet ne vairāk kā 10 m3 malkas izmaksas gadā dzīvoklim (mājoklim). Aprēķinā iekļauj kopējo sadalījumu par gada divpadsmit mēnešiem;

5.1.2. dzīvoklim (mājoklim) ar vietējo centrālo apkuri – 10 m3 malkas izmaksas gadā. Aprēķinā iekļauj kopējo sadalījumu par gada divpadsmit mēnešiem;

5.1.3. dzīvoklim (mājoklim), kur karsto ūdeni iegūst izmantojot malku – papildus 5.1.1. vai 5.1.2.apakšpunktā minētajam – 3 m3 gadā, ja aprēķinā netiek iekļautas 4.punktā norādītās karstā ūdens izmaksas;

5.2. ar cita veida cieto kurināmo (oglēm, briketēm) – 2 tonnu izmaksas kalendārajā gadā vienistabas vai divistabu dzīvoklim (mājoklim), bet ne vairāk kā 4 tonnu izmaksas kalendārajā gadā lielākiem dzīvokļiem (mājokļiem). Aprēķinā iekļauj kopējo sadalījumu par gada divpadsmit mēnešiem;

5.3. ar gāzi – izmaksas atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 0,71 euro par dzīvokļa (mājokļa) 1 m2 sešus mēnešus gadā papildus 2.punktā noteiktajam;

5.4. ar elektroenerģiju – izmaksas atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 0,71 euro par dzīvokļa (mājokļa) 1 m2 sešus mēnešus gadā (apkures sezonā) papildus 3.punktā noteiktajam.

6. Par atkritumu izvešanu no privātā mājokļa:

6.1. sadzīves atkritumiem – 0,05 m3 izmaksas mēnesī vienai personai;

6.2. šķidrajiem atkritumiem mājoklim bez ūdensvada (sausā tualete) – 0,5 m3 izmaksas vienai personai gadā, aprēķinā iekļaujot kopējo sadalījumu par gada divpadsmit mēnešiem;

6.3. šķidrajiem atkritumiem mājoklim ar ūdensvadu – 1 m3 izmaksas vienai personai gadā, aprēķinā iekļaujot kopējo sadalījumu par gada divpadsmit mēnešiem.

6.1 Par atkritumu apsaimniekošanu dzīvokļos – izmaksas atbilstoši faktiskajiem izdevumiem, bet ne vairāk ka 3 euro mēnesī vienai personai.

7. Normatīvajos izdevumos par dzīvokli (mājokli) netiek ieskaitīta maksa par kabeļtelevīziju, nekustamā īpašuma nodoklis, kā arī izdevumi par nama remontdarbiem un citi šajā pielikumā neminēti izdevumi.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos A.Kraps
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā sedz ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos izdevumus Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jēkabpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 20Pieņemts: 07.08.2014.Stājas spēkā: 16.08.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 160, 15.08.2014. OP numurs: 2014/160.14
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
268241
{"selected":{"value":"01.01.2020","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"06.07.2017","iso_value":"2017\/07\/06","content":"<font class='s-1'>06.07.2017.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.07.2015","iso_value":"2015\/07\/10","content":"<font class='s-1'>10.07.2015.-05.07.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2015","iso_value":"2015\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-09.07.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.08.2014","iso_value":"2014\/08\/16","content":"<font class='s-1'>16.08.2014.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2020
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)