Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ventspils pilsētas domes 2023. gada 14. septembra saistošos noteikumus Nr. 7 "Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības nodevām".
Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.7

Ventspilī 2014.gada 20.jūnijā (prot. Nr.8; 4.§)
Par pašvaldības nodevām Ventspils pilsētā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.panta trešo daļu un
likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas
1., 2., 4., 5., 7. un 10.punktu un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija
noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības
var uzlikt pašvaldību nodevas
" 16.1 punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi nosaka ar pašvaldības nodevām apliekamos objektus un nodevu likmes, atbrīvojumus no nodevu samaksas, nodevu maksāšanas kārtību un kontroli Ventspils pilsētā.

2. Nodevu maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas.

II. Nodeva par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu

3. Nodevu likmes par pašvaldības domes (turpmāk – Dome) izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu noteiktas šādiem nodevu objektiem sekojošā apmērā:

3.1.

Par civilstāvokļa akta reģistrāciju apstiprinošu izziņu vai izrakstu no reģistra, ja zināms precīzs reģistrācijas gads un reģistrācijas vieta (no arhīva)

5,00 euro

3.2.

Par civilstāvokļa akta reģistrāciju apstiprinošas izziņas vai izraksta no reģistra izsniegšanu, ja nav zināms precīzs reģistrācijas gads un reģistrācijas vieta (no arhīva)

7,00 euro

3.3.

Par Domes lēmuma, rīkojuma apliecinātu kopiju vai to izrakstiem (par katru lapu)

1,00 euro

3.4.

Par izziņu par nekustamā īpašuma sastāvā esošo ēku, būvju stāvokli (tai skaitā, par ēkas, būves neesību, par jaunbūvi), izņemot par 3.4.1.apakšpunktā minētajiem objektiem

20,00 euro

3.4.1.

Par izziņu par nekustamā īpašuma sastāvā esošo ēku, būvju stāvokli (tai skaitā, par ēkas, būves neesību, par jaunbūvi) viena un divu dzīvokļu dzīvojamām mājām un to palīgēkām

5,00 euro

3.5.

Par agrāk ekspluatācijā pieņemta būvobjekta apliecinātu pieņemšanas komisijas akta kopiju

10,00 euro

3.6.

Par atļaujas par tiesībām veikt darbus (ielu seguma, gājēju celiņu uzlaušanu (remontu), būvju remonts, atjaunošana, darbu veikšana zaļajā zonā, celtniecības sastatņu, autoceltņu vai līdzīgu mehānismu uzstādīšana, rakšanas un tamlīdzīgu darbu veikšana, izņemot 3.6.1.apakšpunktā minētos darbus) Ventspils pilsētas teritorijā izsniegšanu

10,00 euro

3.6.1.

Par atļaujas par tiesībām veikt darbus Ventspils pilsētas teritorijā izsniegšanu individuālo dzīvojamo māju, dārza māju un ar to saistīto būvju būvniecībai, teritorijas sakārtošanai ārpus ielu sarkanajām līnijām, kā arī 17.4.apakšpunktā minētajiem darbiem

5,00 euro

3.7.

(Svītrots ar Ventspils pilsētas domes 12.12.2019. saistošiem noteikumiem Nr. 14)

4. Papildus normatīvajos aktos noteiktajam, no 3.1. līdz 3.7.apakšpunktos noteikto nodevu samaksas atbrīvotas personas ar I un II invaliditātes grupu un trūcīgas personas, kurām šis statuss piešķirts Ventspils pilsētas pašvaldības noteiktajā kārtībā.

5. Noteikumu 3.4., 3.4.1., 3,5., 3.6. un 3.6.1.apakšpunktos noteiktās nodevas netiek piemērotas Ventspils pilsētas pašvaldības iestādēm.

6. Noteikumu 3.6.1.apakšpunktā noteiktā pašvaldības nodeva netiek piemērota fiziskām personām gadījumos, kad tiek realizēta pieslēguma izbūve ielā esošajiem ūdensvada, kanalizācijas, siltumtīklu un elektrotīklu perspektīvā pieslēguma atzariem mazstāvu dzīvojamās un savrupmāju apbūves teritorijās.

III. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās

7. Nodevu likmes par tirdzniecību publiskās vietās Ventspils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā noteiktas šādiem nodevu objektiem:

7.1. tirdzniecība ar pašvaldību saskaņotās patstāvīgās ielu tirdzniecības vietās (novietnēs) (euro dienā vai mēnesī par vienu tirdzniecības vietu neatkarīgi no tirgošanās ilguma):

  

Nodevas apmērs par dienu

Nodevas apmērs par mēnesi

7.1.1.

par tirdzniecību ar pašaudzētiem / savvaļas ziediem, zariem, no tiem izgatavotiem izstrādājumiem, savvaļas ogām, augļiem, riekstiem un sēnēm

0,25 euro

3,75 euro

7.1.2.

par tirdzniecību ar Ziemassvētkiem paredzētiem nocirstiem vai podos augošiem dažādu sugu skuju kokiem

5,00 euro

7.1.3.

par tirdzniecību ar pašu ražotu lauksaimniecības produkciju un/vai amatniecības precēm

2,00 euro

30,00 euro

7.1.4.

par tirdzniecību ar pārtikas precēm un bezalkoholiskajiem dzērieniem

2,00 euro

30,00 euro

7.1.5.

par tirdzniecību ar rūpnieciski ražotām nepārtikas precēm

5,00 euro

75,00 euro

7.1.6.

par tirdzniecību ar alkoholiskajiem dzērieniem, kuros faktiskais spirta daudzums ir līdz 14 tilpumprocentiem (ieskaitot)

10,00 euro

150,00 euro

7.1.7.

par tirdzniecību ar alkoholiskajiem dzērieniem, kuros faktiskais spirta daudzums pārsniedz 14 tilpumprocentus

100,00 euro

1500,00 euro

7.1.8.

par tirdzniecības vietu bez produkcijas realizēšanas (prezentācijas, degustācijas u.c.)

2,00 euro

30,00 euro

7.2. tirdzniecība publisku kultūras, sporta u.c. pasākumu laikā (euro dienā par vienu tirdzniecības vietu neatkarīgi no tirgošanās ilguma):

  

Nodevas apmērs par dienu

7.2.1.

par tirdzniecību ar pašu ražotu lauksaimniecības produkciju un/vai amatniecības precēm

4,00 euro

7.2.2.

par tirdzniecību ar pārtikas precēm un bezalkoholiskajiem dzērieniem

6,00 euro

7.2.3.

par tirdzniecību ar rūpnieciski ražotām nepārtikas precēm

6,00 euro

7.2.4.

par tirdzniecību ar alkoholiskajiem dzērieniem, kuros faktiskais spirta daudzums ir līdz 14 tilpumprocentiem (ieskaitot)

20,00 euro

7.2.5.

par tirdzniecību ar alkoholiskajiem dzērieniem, kuros faktiskais spirta daudzums pārsniedz 14 tilpumprocentus, un/vai tabakas izstrādājumiem

50,00 euro

7.2.6.

par tirdzniecības vietu bez produkcijas realizēšanas (prezentācijas, degustācijas u.c.)

3,00 euro

7.3. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu īslaicīga sniegšana (līdz 5 dienām) publiskās vietās pasākumu laikā (euro dienā par vienu tirdzniecības vietu) :

  

Nodevas apmērs par dienu

7.3.1.par sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu bez alkoholisko dzērienu realizācijas – Ostas ielā (Ventmalā), Reņķa dārzā, Lielajā laukumā

15,00 euro

7.3.2.par sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu bez alkoholisko dzērienu realizācijas – pārējā pilsētas teritorijā, kas nav minēta 7.3.1.apakšpunktā

10,00 euro

7.3.3.par sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu ar alkoholisko dzērienu realizāciju – Ostas ielā (Ventmalā), Reņķa dārzā, Lielajā laukumā

30,00 euro

7.3.4.par sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu ar alkoholisko dzērienu realizāciju – pārējā pilsētas teritorijā, kas nav minēta 7.3.3.apakšpunktā

20,00 euro

8. Ja persona veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar vairākām 7.1.1. līdz 7.1.8.apakšpunktos, 7.2.1. līdz 7.2.6.apakšpunktos un 7.3.1. līdz 7.3.4.apakšpunktos minētajām preču/pakalpojumu grupām, nodevas apmērs tiek noteikts par vienu preču / pakalpojumu grupu pēc augstākās nodevu likmes.

9. Anulējot vai uz laiku apturot tirdzniecības atļauju, iekasētā nodeva netiek atgriezta.

10. No nodevas samaksas atbrīvotas personas ar I un II invaliditātes grupu, trūcīgas personas, kurām šis statuss piešķirts Ventspils pilsētas pašvaldības noteiktajā kārtībā, un pensionāri – ja tiek tirgota pašizgatavota, pašaudzēta vai savvaļā ievākta produkcija.

IV. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās

11. Nodevas likme par izklaidējoša rakstura pasākuma sarīkošanu publiskās vietās Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā (euro dienā vai mēnesī):

  

Nodevas apmērs par dienu

Nodevas apmērs par mēnesi

11.1.

par pastāvīgu izklaidējoša rakstura pasākuma (t.sk. atrakciju) sarīkošanu

2,00 euro

30,00 euro

11.2.

par atrakciju rīkošanu publiskā vietā pasākumu laikā (par vienu atrakciju)

10,00 euro

11.3.

par cirka viesizrādes vietu

7,00 euro

12. Papildus normatīvajos aktos noteiktajam, 11.punktā noteiktā nodeva nav jāmaksā par sporta pasākumu sarīkošanu, ja tie notiek ārpus sporta bāzu teritorijas, par piemiņas, labdarības un citiem nekomerciāla rakstura pasākumiem.

V. Nodeva par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu

(Nodaļas nosaukums Ventpils pilsētas domes 20.01.2017. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

13. Nodevas likme par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē fiziskām un juridiskām personām par šādiem būvniecības darbiem tiek noteikta sekojošā apmērā:

  

Nodevas apmērs

13.1.Nodevas likme par būvatļaujas saņemšanu, izņemot 13.2. un 13.6. apakšpunktos minētajos gadījumos

200,00 euro

13.2.Nodevas likme par būvatļaujas saņemšanu individuālo dzīvojamo māju, dārza māju un ar to saistīto palīgēku būvniecībai

70,00 euro

13.3.Nodevas likme, saņemot būvniecības ieceres akceptu paskaidrojuma rakstā, izņemot 13.4. apakšpunktā minēto gadījumu

30,00 euro

13.4Nodevas likme, saņemot būvniecības ieceres akceptu paskaidrojuma rakstā I grupas ēku un inženierbūvju būvniecībai, nojaukšanai *

10,00 euro

13.5.Nodevas likme, saņemot būvniecības ieceres akceptu apliecinājuma kartē, ēkas fasādes apliecinājuma kartē

30,00 euro

13.6.Nodevas likme par būvatļauju dzīvojamo māju, dārza māju un ar tām saistīto palīgēku nojaukšanai, atsevišķu citas nozīmes I un II grupas ēku, būvju un inženierbūvju nojaukšanai/demontāžai, dzīvokļu pārplānošanai *

30,00 euro

 
Piezīme: *būvju iedalījums grupās (I un II grupas ēkas un inženierbūves) atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 1.pielikumam "Būvju iedalījums grupās atbilstoši būvniecības procesam".

(Ventpils pilsētas domes 20.01.2017. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

14. (Svītrots ar Ventspils pilsētas domes 10.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

15. Nodevas samaksu veic saskaņā normatīvajiem aktiem, kas nosaka būvatļauju izsniegšanas un pašvaldības nodevu piemērošanas kārtību.

16. (Svītrots ar Ventspils pilsētas domes 20.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

17. No nodevas samaksas atbrīvoti:

17.1. personas ar I un II invaliditātes grupu un trūcīgas personas, kurām šis statuss piešķirts Ventspils pilsētas pašvaldības noteiktajā kārtībā;

17.2. Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes par būvniecību normatīvajos aktos noteikto pašvaldības funkciju izpildei;

17.3. 13.3.apakšpunktā noteiktā nodeva netiek piemērota vienkāršotās renovācijas un vienkāršotās rekonstrukcijas gadījumos;

17.4. 13.4.apakšpunktā noteiktā nodeva netiek piemērota ēku fasāžu daļējas renovācijas gadījumos (lodžijas aizbūve; logu, durvju nomaiņa izlases kārtībā, nemainot to formu, dalījumu, krāsu toni, materiālu, ailas izmēru; jumta seguma nomaiņa, nemainot jumta esošo konfigurāciju).

VI. Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu

18. Reklāma šo saistošo noteikumu izpratnē ir reklāmas objekts ar piesaisti zemei vai bez tās, tīkla reklāmas, mobilās reklāmas, izkārtnes, kas izvietota tādā nekustamajā īpašumā (zemesgabalā vai būvē), kurā privāta fiziska vai juridiska persona tieši neveic saimniecisko darbību.

19. Nodevu par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu aprēķina pēc formulas:

N = B x T x P x R x L x Z, kur

N – nodeva, euro;

B – nodevas pamata (bāzes) likme, euro;

T – tematikas koeficients;

P – platības koeficients;

R – reklāmas laukums, m2;

L – reklāmas izvietošanas laiks, mēneši (1 diena ir 1/30 daļa no mēneša);

Z – koeficients maksai par pašvaldības zemes izmantošanu reklāmas vajadzībām.

20. Nodevas aprēķinā izmantojamie koeficienti:

20.1. Nodevas pamata (bāzes) likme (B) vērtība noteikta 4 euro.

20.2. Tematikas koeficienta (T) vērtības ir šādas:

20.2.1. kultūras un sporta pasākumu reklāma un reklāma bez komercrakstura – 0,5;

20.2.2. tūrismu veicinošā reklāma un šajos noteikumos neminētas tematikas reklāma – 1,0;

20.2.3. komercreklāma – 1,5;

20.2.4. priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli – 1,0.

20.3. Platības koeficienta (P) vērtības ir šādas:

20.3.1. platība līdz 5 m2 (ieskaitot) – 1,0;

20.3.2. platība virs 5 m2 līdz 20 m2 (ieskaitot) – 0,8;

20.3.3. platība virs 20 m2 līdz 100 m2 (ieskaitot) – 0,6;

20.3.4. platība virs 100 m2 līdz 200 m2 (ieskaitot) – 0,4;

20.3.5. platība virs 200 m2 – 0,3.

20.4. Koeficienta maksai par pašvaldības zemes izmantošanu reklāmas vajadzībām (Z) vērtības ir šādas:

20.4.1. ja reklāma tiek izvietota uz pašvaldības īpašumā esoša vai piekritīga zemes gabala un tās eksponēšanas ilgums nav lielāks par vienu kalendāro mēnesi – 1,05;

20.4.2. ja reklāma tiek izvietota uz pašvaldības īpašumā esoša vai piekritīga zemes gabala un tās eksponēšanas ilgums ir lielāks par vienu kalendāro mēnesi – 1,2.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 10.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

21. Nodeva pilnā apmērā iemaksājama Ventspils pilsētas pašvaldībai, saņemot reklāmas izvietošanas atļauju.

22. Nodeva papildus normatīvajos aktos noteiktajam netiek piemērota:

22.1. reklāmai, ja tās izvietošana saistīta ar Ventspils pilsētas pašvaldības iestāžu funkciju izpildi un pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanu;

22.2. reklāmai, ko izvieto sabiedriskā transporta pieturvietu paviljonos, ja paviljoni uzstādīti un uzturēti par reklāmas izvietotāja finanšu un tehniskajiem līdzekļiem;

22.3. īslaicīgai (ne ilgāk par 7 diennaktīm) kultūras un sporta pasākumu reklāmai;

22.4. reklāmas (afišu) izvietošanai uz Ventspils pilsēta esošajiem reklāmas izvietošanai paredzētajiem afišu stabiem un stendiem.

VII. Nodeva par dzīvnieku turēšanu

23. Nodevu likmes par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu noteiktas šādiem nodevu objektiem:

23.1.par suņa turēšanu (euro gadā par katru dzīvnieku)

5,50 euro

23.2.par kaķa turēšanu (euro gadā par katru dzīvnieku)

1,40 euro

24. No nodevas samaksas atbrīvoti:

24.1. personas ar I un II invaliditātes grupu un trūcīgas personas, kurām šis statuss piešķirts Ventspils pilsētas pašvaldības noteiktajā kārtībā.

24.2. gadījumā, ja šo noteikumu 23.1. un 23.2.apakšpunktos nosauktie mājas (istabas) dzīvnieki neatstāj nekustamā īpašuma, kurā tie uzturas, robežas.

VIII. Nodevu samaksas kārtība un kontrole

25. Nodevu iemaksā Ventspils pilsētas pašvaldībai pirms attiecīgā pakalpojuma vai atļaujas saņemšanas, ja šajos noteikumos vai normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

26. Nodevu līdzekļus izlieto saskaņā ar Ventspils pilsētas pašvaldības apstiprināto budžetu.

27. Šajos noteikumos noteikto nodevu piemērošanu realizē:

27.1. Domes Dzimtsarakstu nodaļa – par 3.1. un 3.2.apakšpunktos noteiktajām nodevām;

27.2. Domes Vispārīgā nodaļa – par 3.3.apakšpunktā noteikto nodevu;

27.3. Domes Būvniecības administratīvā inspekcija – par 3.4., 3.4.1., 3.5., 3.6., 3.6.1. un 14.punktā noteiktajām nodevām;

27.4. (svītrots ar Ventspils pilsētas domes 12.12.2019. saistošiem noteikumiem Nr. 14);

27.5. Domes Ekonomikas nodaļa – par 7.1.1. līdz 7.1.8.apakšpunktos, 7.2.1. līdz 7.2.6.apakšpunktos, 7.3.1. līdz 7.3.4. un 11.1. līdz 11.3.apakšpunktos noteiktajām nodevām;

27.6. Domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļa – par 13.1. līdz 13.5.apakšpunktos un 19.punktā noteiktajām nodevām;

27.7. pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde" – par 23.1. un 23.2.apakšpunktos noteiktajām nodevām.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 20.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

IX. Noslēguma jautājumi

28. Šie Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

29. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Domes 2006.gada 19.jūnija saistošie noteikumi Nr.5 "Par pašvaldības nodevām Ventspils pilsētā".

30. Laika periodā no 2021. gada 1. jūnija līdz 2021. gada 31. decembrim ielu tirdzniecības dalībniekiem un organizatoriem nodevas likme tiek noteikta 20 % apmērā no 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.1.4., 7.1.5., 7.1.6., 7.1.8., un 11.1. apakšpunktos noteiktajām nodevas likmēm.

(Ventspils pilsētas domes 13.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības nodevām Ventspils pilsētā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ventspils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 7Pieņemts: 20.06.2014.Stājas spēkā: 15.08.2014.Zaudē spēku: 28.10.2023.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 159, 14.08.2014. OP numurs: 2014/159.18
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
268202
{"selected":{"value":"20.05.2021","content":"<font class='s-1'>20.05.2021.-27.10.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"20.05.2021","iso_value":"2021\/05\/20","content":"<font class='s-1'>20.05.2021.-27.10.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.01.2020","iso_value":"2020\/01\/22","content":"<font class='s-1'>22.01.2020.-19.05.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.04.2017","iso_value":"2017\/04\/06","content":"<font class='s-1'>06.04.2017.-21.01.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.02.2017","iso_value":"2017\/02\/21","content":"<font class='s-1'>21.02.2017.-05.04.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.08.2014","iso_value":"2014\/08\/15","content":"<font class='s-1'>15.08.2014.-20.02.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
20.05.2021
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"