Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.331

Rīgā 2014.gada 17.jūnijā (prot. Nr.33 56.§)
Elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtība un samaksas kārtība par datu uzturēšanu
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 24.panta otro
un ceturto daļu un 31.panta trešo un ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju (turpmāk – iekārtu ražotājs) un to pilnvaroto pārstāvju reģistrācijas kārtību;

1.2. maksas apmēru par iekārtu ražotāju datu uzturēšanu elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrā (turpmāk – iekārtu ražotāju reģistrs) un samaksas kārtību;

1.3. bateriju vai akumulatoru ražotāju (turpmāk – bateriju ražotājs) reģistrācijas kārtību;

1.4. bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistra (turpmāk – bateriju ražotāju reģistrs) turētāju;

1.5. maksas apmēru par bateriju ražotāju datu uzturēšanu bateriju ražotāju reģistrā un samaksas kārtību.

2. Iekārtu ražotājus vai to pilnvarotos pārstāvjus reģistrē iekārtu ražotāju reģistrā. Iekārtu ražotāju reģistrs ir valsts informācijas sistēma, un tās izmantošana nodrošina elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas uzraudzībai nepieciešamās informācijas apriti. Iekārtu ražotāju reģistra turētājs ir Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija (turpmāk – reģistrētājs). Iekārtu ražotāju reģistra pārzinis ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija).

3. Bateriju ražotājus reģistrē bateriju ražotāju reģistrā. Bateriju ražotāju reģistrs ir valsts informācijas sistēmas – iekārtu ražotāju reģistra – sastāvdaļa. Bateriju ražotāju reģistra izmantošana nodrošina bateriju un akumulatoru atkritumu apsaimniekošanas uzraudzībai nepieciešamās informācijas apriti. Bateriju ražotāju reģistra turētājs ir reģistrētājs.

4. Lai iekārtu ražotājus vai to pilnvarotos pārstāvjus reģistrētu iekārtu ražotāju reģistrā, bet bateriju ražotājus – bateriju ražotāju reģistrā, reģistrētājs izdod administratīvus aktus.

5. Reģistrētājs iekārtu ražotājus vai to pilnvarotos pārstāvjus reģistrē, pamatojoties uz deleģēšanas līgumu, kas noslēgts ar ministriju.

6. Reģistrētājs savā tīmekļa vietnē nodrošina saites uz citu Eiropas Savienības dalībvalstu iekārtu ražotāju reģistriem, lai visās dalībvalstīs atvieglotu iekārtu ražotāju vai to pilnvaroto pārstāvju reģistrāciju. Reģistrētājs var sadarboties ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu iestādēm vai Eiropas Komisiju attiecībā uz elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas normatīvo aktu prasību ievērošanu un nodrošināt piekļuvi attiecīgajai informācijai un dokumentiem, izmantojot arī elektroniskās saziņas līdzekļus.

II. Iekārtu ražotāju vai to pilnvaroto pārstāvju reģistrācijas kārtība

7. Iekārtu ražotājs mēneša laikā pēc tam, kad uzsācis Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktās darbības ar elektriskajām un elektroniskajām iekārtām, iesniedz reģistrētājam iesniegumu par reģistrāciju (1. pielikums) kopā ar priekšapmaksu apliecinošu dokumentu par šo noteikumu 37.1. apakšpunktā minētās samaksas veikšanu un reģistrējas iekārtu ražotāju reģistrā, ko kārto reģistrētājs.

(Grozīts ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 670)

7.1 Iekārtu ražotāja pilnvarotais pārstāvis mēneša laikā pēc tam, kad uzsācis Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktās darbības ar elektriskajām un elektroniskajām iekārtām, iesniedz reģistrētājam iesniegumu par reģistrāciju atbilstoši šo noteikumu 1.1 pielikumam par katru iekārtu ražotāju, kuru tas ir pilnvarots pārstāvēt.

(MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 670 redakcijā)

8. Pilnvarotais pārstāvis papildus šo noteikumu 7.1 punktā minētajiem dokumentiem reģistrētājam iesniedz ārvalstu iekārtu ražotāja apliecinājumu un tā notariāli apliecinātu tulkojumu, ja apliecinājums nav valsts valodā, ka ārvalstu iekārtu ražotājs ir pilnvarojis attiecīgo juridisko personu pārņemt tā saistības Latvijā attiecībā uz Latvijas normatīvajos aktos noteikto elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasību izpildi.

(Grozīts ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 670)

9. Ja pilnvarotais pārstāvis ir pilnvarots pārstāvēt vairākus iekārtu ražotājus, tas iesniedz šo noteikumu 7.1 un 8. punktā minētos dokumentus par katru ārvalstu iekārtu ražotāju, kuru tas ir pilnvarots pārstāvēt. Pilnvarotais pārstāvis veic šo noteikumu 37.1. apakšpunktā minēto samaksu atsevišķi par katru ražotāju, kuru tas ir pilnvarots pārstāvēt.

(Grozīts ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 670)

10. Ja elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus apsaimnieko nevis iekārtu ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis, bet cits apsaimniekotājs, iekārtu ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis iesniedz reģistrētājam šā apsaimniekotāja izsniegtu rakstisku apliecinājumu par līgumu, kas noslēgts ar iekārtu ražotāju vai tā pilnvaroto pārstāvi par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu.

11. Ja nav sniegta visa šo noteikumu 1. vai 1.1 pielikumā minētā informācija vai nav iesniegti šo noteikumu 10. punktā minētie dokumenti, reģistrētājs piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieprasa no iekārtu ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja nepieciešamo informāciju vai dokumentus, norādot konstatētos trūkumus. Reģistrētāja pieprasītā informācija vai dokumenti iesniedzami piecu darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.

(Grozīts ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 670)

12. Par reģistrētājam iesniegtās informācijas pareizību un patiesumu ir atbildīgs iekārtu ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis, vai apsaimniekotājs.

13. Reģistrētājs piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas vai šo noteikumu 11. punktā minētās informācijas vai dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par iekārtu ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja reģistrāciju, piešķirot tam reģistrācijas numuru, vai par atteikumu reģistrēt iekārtu ražotāju vai tā pilnvaroto pārstāvi, triju darbdienu laikā par to paziņojot attiecīgajam iekārtu ražotājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim.

14. Lēmumu par atteikumu reģistrēt iekārtu ražotāju vai tā pilnvaroto pārstāvi reģistrētājs pieņem, ja:

14.1. nav iesniegta šo noteikumu 1. vai 1.1 pielikumā minētā informācija vai šo noteikumu 10. punktā minētie dokumenti;

14.2. šo noteikumu 1. vai 1.1 pielikumā minētā informācija vai šo noteikumu 10. punktā minētie dokumenti ir nepilnīgi, neatbilst šo noteikumu prasībām vai nav iesniegti šo noteikumu 11. punktā minētajā termiņā;

14.3. iekārtu ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja iesniegtā informācija ir nepatiesa;

14.4. nav saņemts priekšapmaksu apliecinošs dokuments par šo noteikumu 37.1. apakšpunktā minētās samaksas veikšanu.

(Grozīts ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 670)

15. Iekārtu ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis 10 darbdienu laikā informē reģistrētāju par jebkuru iekārtu ražotāju reģistrā iekļaujamo ziņu izmaiņām, iesniedzot iesniegumu par izmaiņu izdarīšanu iekārtu ražotāju reģistrā iekļautajā informācijā (1. vai 1.1 pielikums). Šādā gadījumā reģistrētājs nodrošina iekārtu ražotāju reģistrā iekļautās informācijas aktualizēšanu piecu darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Reģistrētājs ir tiesīgs aktualizēt iekārtu ražotāju reģistrā iekļauto informāciju, pamatojoties uz publiski pieejamo no citām valsts nozīmes informācijas sistēmām saņemto informāciju.

(Grozīts ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 670)

16. Ja iekārtu ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis pārtrauc Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktās darbības ar elektriskajām un elektroniskajām iekārtām, iekārtu ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis, iekārtu ražotāja administrators vai likvidators vai iekārtu ražotāja pilnvarotā pārstāvja administrators vai likvidators par to rakstiski paziņo reģistrētājam 10 darbdienu laikā no darbību pārtraukšanas dienas, iesniedzot iesniegumu par iekārtu ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izslēgšanu no iekārtu ražotāju reģistra (2. pielikums). Ārvalstu ražotāja pilnvaroto pārstāvi izslēdz no ražotāju reģistra arī tad, ja ārvalstu ražotājs ir rakstiski informējis reģistrētāju par to, ka ārvalstu iekārtu ražotājs ir atsaucis pilnvarojumu. Ja minētās personas šādu informāciju nesniedz, reģistrētājs ir tiesīgs izmantot publiski pieejamo no citām valsts nozīmes informācijas sistēmām saņemto informāciju. Šajā punktā minētajos gadījumos reģistrētājs triju darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas pieņem lēmumu par iekārtu ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izslēgšanu no iekārtu ražotāju reģistra un paziņo to attiecīgajam iekārtu ražotājam, iekārtu ražotāja pilnvarotajam pārstāvim, iekārtu ražotāja administratoram vai likvidatoram vai iekārtu ražotāja pilnvarotā pārstāvja administratoram vai likvidatoram.

17. Reģistrētājs iekārtu ražotāju reģistrā iekļauj šādu informāciju:

17.1. reģistrētā iekārtu ražotāja firma, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā vai citas valsts uzņēmējsabiedrību reģistrā, juridiskā adrese, kontaktinformācija;

17.2. ražotāja pilnvarotā pārstāvja firma, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā, juridiskā adrese, kontaktinformācija;

17.3. reģistrētā iekārtu ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja filiāļu firmas, filiāļu juridiskās adreses, reģistrācijas numuri Uzņēmumu reģistrā;

17.4. reģistrētā iekārtu ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja tirgū piedāvāto elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas, veidi un numuri atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām;

17.5. reģistrētā iekārtu ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja Latvijas tirgū piedāvāto elektrisko un elektronisko iekārtu daudzums;

17.6. savāktais, atkārtoti izmantotais, pārstrādātais, reģenerētais un apstrādei ārpus Latvijas izvestais reģistrētā iekārtu ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu daudzums un kategorijas atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu;

17.7. ziņas par elektrisko un elektronisko iekārtu izplatīšanas veidu un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas veidu.

18. Šo noteikumu 17.5., 17.6. un 17.7. apakšpunktā minēto informāciju iekārtu ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja vietā reģistrētājam ir tiesīgs iesniegt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekotājs, ja iekārtu ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis ar to ir noslēdzis attiecīgu līgumu.

19. Ja iekārtu ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis attiecīgajā termiņā nav veicis ikgadējo samaksu par iekārtu ražotāja datu uzturēšanu reģistrā, reģistrētājs piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 40. punktā minētā termiņa beigām rakstiski brīdina iekārtu ražotāju vai tā pilnvaroto pārstāvi par izslēgšanu no iekārtu ražotāju reģistra un nosaka pagarinātu piecu darbdienu termiņu, kura laikā ir jāveic ikgadējā samaksa par iekārtu ražotāja datu uzturēšanu reģistrā. Ja šajā termiņā iekārtu ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis neveic ikgadējo samaksu par iekārtu ražotāja datu uzturēšanu iekārtu ražotāju reģistrā, reģistrētājs triju darbdienu laikā pēc pagarinātā termiņa beigām pieņem lēmumu par iekārtu ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izslēgšanu no iekārtu ražotāju reģistra un paziņo to attiecīgajam iekārtu ražotājam un tā pilnvarotajam pārstāvim.

20. Ja no reģistrētajiem iekārtu ražotājiem, to pilnvarotajiem pārstāvjiem vai publiski pieejamiem informācijas avotiem saņemta informācija par iekārtu ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izvairīšanos no reģistrācijas vai par nepatiesu vai nepilnīgu ziņu sniegšanu iekārtu ražotāju reģistram, reģistrētājs piecu darbdienu laikā par to rakstiski informē ministriju un Valsts vides dienestu.

21. Reģistrētāja pieņemto lēmumu var pārsūdzēt ministrijā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Ministrijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

III. Bateriju ražotāju reģistrācijas kārtība

22. Bateriju ražotājs mēneša laikā pēc tam, kad uzsācis Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktās darbības ar baterijām vai akumulatoriem, iesniedz reģistrētājam iesniegumu par bateriju ražotāja reģistrāciju (1.2 pielikums) kopā ar priekšapmaksu apliecinošu dokumentu par šo noteikumu 37.2. apakšpunktā minētās samaksas veikšanu un reģistrējas bateriju ražotāju reģistrā.

(Grozīts ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 670)

23. Reģistrētājs bateriju ražotājus reģistrē tikai vienreiz – kad tie pirmo reizi laiž tirgū baterijas un akumulatorus.

24. Ja bateriju un akumulatoru atkritumus apsaimnieko nevis bateriju ražotājs, bet cits apsaimniekotājs, bateriju ražotājs iesniedz reģistrētājam šā apsaimniekotāja izsniegtu rakstisku apliecinājumu par līgumu, kas noslēgts ar bateriju ražotāju par bateriju un akumulatoru atkritumu apsaimniekošanu.

25. Ja reģistrētājam nav sniegta visa šo noteikumu 1.2 pielikumā minētā informācija vai nav iesniegti šo noteikumu 22. punktā minētie dokumenti, reģistrētājs piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieprasa no bateriju ražotāja nepieciešamo informāciju vai dokumentus, norādot konstatētos trūkumus. Reģistrētāja pieprasītā informācija vai dokumenti iesniedzami piecu darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.

(Grozīts ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 670)

26. Par reģistrētājam iesniegtās informācijas pareizību un patiesumu ir atbildīgs bateriju ražotājs vai apsaimniekotājs.

27. Reģistrētājs piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma vai šo noteikumu 25. punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par bateriju ražotāja reģistrāciju, piešķirot tam reģistrācijas numuru, vai par atteikumu reģistrēt bateriju ražotāju, triju darbdienu laikā par to paziņojot attiecīgajam bateriju ražotājam.

28. Lēmumu par atteikumu reģistrēt bateriju ražotāju reģistrētājs pieņem, ja:

28.1. nav iesniegta šo noteikumu 1.2 pielikumā minētā informācija vai šo noteikumu 22. punktā minētie dokumenti;

28.2. šo noteikumu 1.2 pielikumā minētā informācija vai šo noteikumu 22. punktā minētie dokumenti ir nepilnīgi, neatbilst šo noteikumu prasībām vai nav iesniegti šo noteikumu 25. punktā minētajā termiņā;

28.3. bateriju ražotāja iesniegtā informācija ir nepatiesa;

28.4. nav saņemts priekšapmaksu apliecinošs dokuments par šo noteikumu 37.2. apakšpunktā minētās samaksas veikšanu.

(Grozīts ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 670)

29. Bateriju ražotājs 10 darbdienu laikā informē reģistrētāju par jebkuru bateriju ražotāju reģistrā iekļaujamo ziņu izmaiņām, iesniedzot iesniegumu par izmaiņu izdarīšanu bateriju ražotāju reģistrā iekļautajā informācijā (1.2 pielikums). Šādā gadījumā reģistrētājs nodrošina bateriju ražotāju reģistrā iekļautās informācijas aktualizēšanu piecu darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Reģistrētājs ir tiesīgs aktualizēt bateriju ražotāju reģistrā iekļauto informāciju, pamatojoties uz publiski pieejamo no citām valsts nozīmes informācijas sistēmām saņemto informāciju.

(Grozīts ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 670)

30. Ja bateriju ražotājs pārtrauc Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktās darbības ar baterijām vai akumulatoriem, bateriju ražotājs, bateriju ražotāja administrators vai likvidators par to paziņo reģistrētājam 10 darbdienu laikā no darbību pārtraukšanas dienas, iesniedzot iesniegumu par bateriju ražotāja izslēgšanu no bateriju ražotāju reģistra (2. pielikums). Ja minētās personas šādu informāciju nesniedz, reģistrētājs ir tiesīgs izmantot no citām valsts nozīmes informācijas sistēmām saņemto publiski pieejamo informāciju. Šajā punktā minētajos gadījumos reģistrētājs triju darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas pieņem lēmumu par bateriju ražotāja izslēgšanu no bateriju ražotāju reģistra un paziņo to attiecīgajam bateriju ražotājam, bateriju ražotāja administratoram vai likvidatoram.

31. Reģistrētājs bateriju ražotāju reģistrā iekļauj šādu informāciju:

31.1. reģistrētā bateriju ražotāja firma, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā vai citas valsts uzņēmējsabiedrību reģistrā, juridiskā adrese, kontaktinformācija;

31.2. reģistrētā bateriju ražotāja filiāļu firmas, filiāļu juridiskās adreses, reģistrācijas numuri Uzņēmumu reģistrā, uzņēmumu adreses, kontaktinformācija;

31.3. reģistrētā bateriju ražotāja tirgū piedāvāto bateriju un akumulatoru veidi;

31.4. reģistrētā bateriju ražotāja Latvijas tirgū piedāvāto bateriju un akumulatoru daudzums;

31.5. Latvijā savāktais bateriju un akumulatoru atkritumu veids un daudzums;

31.6. ziņas par bateriju un akumulatoru izplatīšanas veidu un bateriju un akumulatoru atkritumu apsaimniekošanas veidu.

(Grozīts ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 670)

32. Šo noteikumu 31.4., 31.5. un 31.6. apakšpunktā minēto informāciju bateriju ražotāja vietā reģistrētājam ir tiesīgs iesniegt bateriju un akumulatoru atkritumu apsaimniekotājs, ja bateriju ražotājs ar to ir noslēdzis attiecīgu līgumu.

33. Ja bateriju ražotājs attiecīgajā termiņā nav veicis ikgadējo samaksu par bateriju un akumulatoru ražotāja datu uzturēšanu reģistrā, reģistrētājs piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 40. punktā minētā termiņa beigām rakstiski brīdina bateriju ražotāju par izslēgšanu no bateriju ražotāju reģistra un nosaka pagarinātu piecu darbdienu termiņu, kura laikā ir jāveic ikgadējā samaksa par bateriju ražotāja datu uzturēšanu reģistrā. Ja šajā termiņā bateriju ražotājs neveic ikgadējo samaksu par bateriju ražotāja datu uzturēšanu bateriju ražotāju reģistrā, reģistrētājs triju darbdienu laikā pēc pagarinātā termiņa beigām pieņem lēmumu par bateriju ražotāja izslēgšanu no bateriju ražotāju reģistra un paziņo to attiecīgajam bateriju ražotājam.

34. Ja no reģistrētajiem bateriju ražotājiem vai valsts nozīmes informācijas sistēmām saņemta informācija par bateriju ražotāja izvairīšanos no reģistrācijas vai par nepatiesu vai nepilnīgu ziņu sniegšanu bateriju ražotāju reģistram, reģistrētājs piecu darbdienu laikā par to rakstiski informē ministriju un Valsts vides dienestu.

35. Reģistrētāja pieņemto lēmumu var apstrīdēt ministrijā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Ministrijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

IV. Samaksa par iekārtu un bateriju ražotāja datu uzturēšanu reģistrā

36. Par datu uzturēšanu reģistrā iekārtu ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis un bateriju ražotājs reģistrētājam veic samaksu saskaņā ar šo noteikumu 37. punktu.

37. Samaksas apmērs par datu uzturēšanu reģistrā:

37.1. iekārtu ražotāju datu uzturēšana – 42,69 euro, veicot reģistrāciju, un 42,69 euro par katru turpmāko kalendāra gadu;

37.2. bateriju ražotāja datu uzturēšana – 42,69 euro, veicot reģistrāciju, un 42,69 euro par katru turpmāko kalendāra gadu.

38. Pēc tam, kad no iekārtu ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja vai bateriju ražotāja saņemts iesniegums par pirmreizējo reģistrāciju reģistrā un pārbaudīta tā pareizība un atbilstība šo noteikumu prasībām, reģistrētājs izraksta rēķinu un elektroniski nosūta to iekārtu ražotājam, tā pilnvarotajam pārstāvim vai bateriju ražotājam.

39. Par datu uzturēšanu reģistrā iekārtu ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis un bateriju ražotājs maksā ar kredītiestādes starpniecību.

40. Ikgadējo maksu par datu uzturēšanu reģistrā iekārtu ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis un bateriju ražotājs samaksā līdz kārtējā kalendāra gada 31. martam, pamatojoties uz elektroniski saņemto rēķinu, ko reģistrētājs nosūta iekārtu ražotājam, tā pilnvarotajam pārstāvim vai bateriju ražotājam līdz kārtējā kalendāra gada 1. martam.

41. Ja iekārtu ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis un bateriju ražotājs pārtrauc Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktās darbības ar elektriskajām un elektroniskajām iekārtām vai baterijām un akumulatoriem, veiktā samaksa par datu uzturēšanu reģistrā netiek atmaksāta.

V. Noslēguma jautājums

42. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. jūlijā.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. septembra Direktīvas 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem un ar ko atceļ Direktīvu 91/157/EEK;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Direktīvas 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA);

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 20. novembra Direktīva 2013/56/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem attiecībā uz tādu kadmiju saturošu pārnēsājamu bateriju un akumulatoru laišanu tirgū, kurus paredzēts izmantot bezvada elektriskajos instrumentos, kā arī attiecībā uz podziņelementu ar nelielu dzīvsudraba saturu laišanu tirgū un ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 2009/603/EK.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.331

(Pielikums MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 670 redakcijā)

Iesniegums par iekārtu ražotāja reģistrāciju iekārtu ražotāju reģistrā

(Iesniegumu aizpilda datorrakstā vai rokrakstā drukātiem burtiem. Iesniedzot iesniegumu par izmaiņu izdarīšanu iekārtu ražotāju reģistrā iekļautajā informācijā, aizpilda 1. punktu, 2. punktu (ja nepieciešams) un to iesnieguma daļu, kurā ietvertajā informācijā ir izdarītas izmaiņas)

1. Informācija par iekārtu ražotāju:

1.1.Firma (ja iekārtu ražotājs ir juridiska persona) 
1.2.Vārds, uzvārds (ja iekārtu ražotājs ir fiziska persona) 
1.3.Uzņēmumu reģistra piešķirtais reģistrācijas numurs 
1.4.Citas valsts komercsabiedrību reģistra piešķirtais reģistrācijas numurs 
1.5.Juridiskā adrese: ielas nosaukums, mājas numurs, pasta indekss, atrašanās vieta, pašvaldība, tīmekļvietnes adrese (ja tāda ir) 
1.6.Informācija par iekārtu ražotāja kontaktpersonu: 
1.6.1.vārds, uzvārds 
1.6.2.darba tālruņa numurs 
1.6.3.darba e-pasta adrese 
1.6.4.darba adrese (ielas nosaukums, mājas numurs, pasta indekss, atrašanās vieta, pašvaldība) 
1.7.Bankas rekvizīti 

2. Informācija par iekārtu ražotāja filiālēm un uzņēmumiem:

Nr.
p.k.
NosaukumsFiliāles juridiskā adrese vai uzņēmuma adreseFiliāles reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā
    
    

3. Informācija par iekārtu ražotāja Latvijas tirgū piedāvātajām iekārtu kategorijām un veidiem (reģistrācijas dienā):

Nr.
p.k.
Iekārtu kategorija un kategorijas numurs1Iekārtu veids un veida numurs1Iekārtu izplatīšanas veida kods2Iekārtu atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšanas kods3
     
     

4. Informācija par iekārtu izplatīšanu, izmantojot distances līgumus, tajā skaitā tirdzniecību internetā:

Nr.
p.k.
Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā iekārtu ražotājs ar distances līgumu, tajā skaitā tirdzniecību internetā, tieši pārdod iekārtas mājsaimniecībām vai lietotājiem, kas nav mājsaimniecībasIekārtu ražotāja pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds vai firma Eiropas Savienības dalībvalstī, kurā iekārtu ražotājs izplata iekārtas, distances līgumus, tajā skaitā tirdzniecību internetā
   
   

5. Informācija par iekārtu ražotāja izveidotu iekārtu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu:

Nr.
p.k.
Iekārtu kategorija1Datums, kad noslēgts līgums ar Valsts vides dienestu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēmLīguma darbības periods (no–līdz)
    
    

6. Ar iekārtu atkritumu apsaimniekotājiem noslēgtie līgumi:

Nr.
p.k.
Iekārtu kategorija1Iekārtu apsaimniekotāja nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adreseLīguma noslēgšanas datumsLīguma darbības periods (no–līdz)
     
     
 
7. Piekrītu/Nepiekrītu (nevajadzīgo svītrot), ka iekārtu ražotāju reģistrā iesniegtā informācija par
 
(ražotāja nosaukums)
Latvijas tirgū laisto iekārtu un iekārtu atkritumu savākšanas, pārstrādes un eksporta apjomiem tiek publicēta kā vispārpieejama informācija.

8. Pievienotie dokumenti (attiecīgo atzīmēt ar "x"):

iekārtu atkritumu apsaimniekotāja izsniegts apliecinājums par līguma noslēgšanu uz ____ lapām;

pilnvara reģistrācijas pieteikuma iesniedzējam, ja reģistrācijas pieteikumu iesniedz persona, kas nav tiesīga pārstāvēt komersantu, uz ____ lapām;

priekšapmaksas veikšanas apliecinājuma dokuments par iekārtu ražotāja datu uzturēšanu uz ____ lapām;

 uz ____ lapām.
 (citi dokumenti) 

Apliecinu(-ām), ka norādītā informācija ir patiesa un sniedz pareizas ziņas par iepriekš minēto ražotāju un par to, kāda veida elektriskās un elektroniskās iekārtas ražotājs laidis Latvijas tirgū.

Iekārtu ražotājs4     
 (amats) (vārds, uzvārds) (paraksts)5

Z. v.5

Datums5
  .  .    . 
datums mēnesis gads  

Piezīmes.
1. Norāda atbilstoši normatīvajiem aktiem par iekārtu kategorijām un par iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasībām un kārtību.
2. Iekārtu izplatīšanas veida kods:
2.1. tieša piegāde lietotājam, tajā skaitā katalogu tirdzniecība;
2.2. vairumtirdzniecība;
2.3. mazumtirdzniecība;
2.4. distances līgumi, tajā skaitā tirdzniecība internetā (aizpilda šā pielikuma 4. punktu);
2.5. savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai.
3. Iekārtu atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšanas kods:
3.1. iekārtu ražotājs pats apsaimnieko iekārtu atkritumus (aizpilda šā pielikuma 5. punktu);
3.2. iekārtu ražotājs ir noslēdzis līgumu ar iekārtu atkritumu apsaimniekošanas komercsabiedrību (aizpilda šā pielikuma 6. punktu);
3.3. iekārtu ražotājs ar civiltiesisko apdrošināšanu nodrošina iekārtu atkritumu savākšanu, pieņemšanu, apstrādi, atkārtotu izmantošanu, pārstrādi, reģenerāciju un apglabāšanu, izmantojot labākos pieejamos tehniskos paņēmienus;
3.4. iekārtu ražotājs ar bankas sniegtu garantiju nodrošina iekārtu atkritumu savākšanu, pieņemšanu, apstrādi, atkārtotu izmantošanu, pārstrādi, reģenerāciju un apglabāšanu, izmantojot labākos pieejamos tehniskos paņēmienus;
3.5. iekārtu ražotājs maksā dabas resursu nodokli.
4. Iesniegumu paraksta persona atbilstoši komersanta pilnvarojuma dokumentos noteiktajām tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību. Ja pārstāvības tiesības nav reģistrētas Uzņēmumu reģistrā, iesniegumu iesniedz personīgi un tam pievieno pilnvarojuma dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt attiecīgo personu.
5. Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "Z. v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

1.1 pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 17. jūnija
noteikumiem Nr. 331

(Pielikums MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 670 redakcijā)

Iesniegums par iekārtu ražotāja pilnvarotā pārstāvja reģistrāciju iekārtu ražotāju reģistrā

(Iesniegumu aizpilda datorrakstā vai rokrakstā drukātiem burtiem. Iesniedzot iesniegumu par izmaiņu izdarīšanu iekārtu ražotāju reģistrā iekļautajā informācijā, aizpilda 1. punktu, 2. punktu (ja nepieciešams) un to iesnieguma daļu, kurā ietvertajā informācijā ir izdarītas izmaiņas)

1. Informācija par iekārtu ražotāja pilnvaroto pārstāvi:

1.1.Firma (ja iekārtu ražotājs ir juridiska persona) 
1.2.Vārds, uzvārds (ja iekārtu ražotājs ir fiziska persona) 
1.3.Uzņēmumu reģistra piešķirtais reģistrācijas numurs 
1.4.Juridiskā adrese: ielas nosaukums, mājas numurs, pasta indekss, atrašanās vieta, pašvaldība, tīmekļvietnes adrese (ja tāda ir) 
1.5.Informācija par iekārtu ražotāja pilnvarotā pārstāvja kontaktpersonu: 
1.5.1.vārds, uzvārds (ja kontaktpersona ir fiziska persona) vai firma (ja kontaktpersona ir juridiska persona) 
1.5.2.darba tālruņa numurs 
1.5.3.darba e-pasta adrese 
1.5.4.darba adrese (ielas nosaukums, mājas numurs, pasta indekss, atrašanās vieta, pašvaldība) 
1.6.Bankas rekvizīti 

2. Informācija par iekārtu ražotāja pilnvarotā pārstāvja filiālēm un uzņēmumiem:

Nr.
p. k.
NosaukumsFiliāles juridiskā adrese vai uzņēmuma adreseFiliāles reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā
    
    

3. Informācija par pilnvarotā pārstāvja pārstāvēto iekārtu ražotāju:

3.1.Firma (ja iekārtu ražotājs ir juridiska persona) 
3.2.Vārds, uzvārds (ja iekārtu ražotājs ir fiziska persona) 
3.3.Tālruņa numurs 
3.4.E-pasta adrese 
3.5.Juridiskā adrese: ielas nosaukums, mājas numurs, pasta indekss, atrašanās vieta, pašvaldība, tīmekļvietnes adrese (ja tāda ir) 

4. Informācija par pilnvarotā pārstāvja pārstāvētā iekārtu ražotāja Latvijas tirgū laistajām elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām un veidiem (reģistrācijas dienā):

Nr.
p.k.
Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorija un kategorijas numurs1Elektrisko un elektronisko iekārtu veids un veida numurs1Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšanas kods2
    
    

5. Informācija par iekārtu ražotāja vai iekārtu ražotāja pilnvarota pārstāvja izveidotu iekārtu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu:

Nr.
p.k.
Iekārtu kategorija1Datums, kad noslēgts līgums ar Valsts vides dienestu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēmLīguma darbības periods (no–līdz)
    
    

6. Ar iekārtu atkritumu apsaimniekotājiem noslēgtie līgumi:

Nr.
p.k.
Iekārtu kategorija1Iekārtu apsaimniekotāja nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adreseLīguma noslēgšanas datumsLīguma darbības periods (no–līdz)
     
     
 
7. Piekrītu/Nepiekrītu (nevajadzīgo svītrot), ka iekārtu ražotāju reģistrā iesniegtā informācija par
 
(ražotāja nosaukums)
Latvijas tirgū piedāvāto iekārtu daudzumu un iekārtu atkritumu savākšanas, pārstrādes un eksporta apjomiem tiek publicēta kā vispārpieejama informācija.

8. Pievienotie dokumenti (attiecīgo atzīmēt ar "x"):

iekārtu ražotāja apliecinājums un tā notariāli apliecināts tulkojums, ja apliecinājums nav valsts valodā, ka iekārtu ražotājs ir pilnvarojis attiecīgo fizisko vai juridisko personu pārņemt attiecīgā iekārtu ražotāja saistības Latvijā attiecībā uz Latvijas normatīvajos aktos noteikto iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasību izpildi;

iekārtu atkritumu apsaimniekotāja izsniegts apliecinājums par līguma noslēgšanu uz ____ lapām;

pilnvara reģistrācijas pieteikuma iesniedzējam, ja reģistrācijas pieteikumu iesniedz persona, kas nav tiesīga pārstāvēt komersantu, uz ____ lapām;

priekšapmaksas apliecinājuma dokuments par iekārtu ražotāja datu uzturēšanu uz ____ lapām;

 uz ____ lapām.
 (citi dokumenti) 

Iekārtu ražotāja apliecinājums

Apliecinu, ka minēto pilnvaroto pārstāvi ar rakstisku pilnvarojumu ir iecēlis pārstāvētais ražotājs saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 24. panta 1.1 daļu.

Iekārtu ražotāja pilnvarotā pārstāvja apliecinājums

Apliecinu, ka norādītā informācija ir patiesa un sniedz pareizas ziņas par iepriekšminēto pilnvaroto pārstāvi un par to, kādā veidā elektriskās un elektroniskās iekārtas pilnvarotā pārstāvja pārstāvētais ražotājs laidis Latvijas tirgū.

Iekārtu ražotāja pilnvarotais pārstāvis3     
 (amats) (vārds, uzvārds) (paraksts)4

Z. v.4

Datums4
  .  .    . 
datums mēnesis gads  

Piezīmes.
1. Norāda atbilstoši normatīvajiem aktiem par iekārtu kategorijām un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas kārtību un prasībām.
2. Iekārtu atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšanas kods:
2.1. iekārtu ražotājs vai iekārtu ražotāja pilnvarots pārstāvis pats apsaimnieko iekārtu atkritumus (aizpilda šā pielikuma 5. punktu);
2.2. iekārtu ražotājs vai iekārtu ražotāja pilnvarots pārstāvis ir noslēdzis līgumu ar iekārtu atkritumu apsaimniekošanas komercsabiedrību (aizpilda šā pielikuma 6. punktu);
2.3. iekārtu ražotājs vai iekārtu ražotāja pilnvarots pārstāvis ar civiltiesisko apdrošināšanu nodrošina iekārtu atkritumu savākšanu, pieņemšanu, apstrādi, atkārtotu izmantošanu, pārstrādi, reģenerāciju un apglabāšanu, izmantojot labākos pieejamos tehniskos paņēmienus;
2.4. iekārtu ražotājs vai iekārtu ražotāja pilnvarots pārstāvis ar bankas sniegtu garantiju nodrošina elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanu, pieņemšanu, apstrādi, atkārtotu izmantošanu, pārstrādi, reģenerāciju un apglabāšanu, izmantojot labākos pieejamos tehniskos paņēmienus;
2.5. iekārtu ražotājs maksā dabas resursu nodokli.
3. Iesniegumu paraksta persona atbilstoši komersanta pilnvarojuma dokumentos noteiktajām tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību. Ja pārstāvības tiesības nav reģistrētas Uzņēmumu reģistrā, iesniegumu iesniedz personīgi un tam pievieno pilnvarojuma dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt attiecīgo personu.
4. Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "Z. v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

1.2 pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 17. jūnija
noteikumiem Nr. 331

(Pielikums MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 670 redakcijā)

Iesniegums par bateriju ražotāja reģistrāciju/ par izmaiņu izdarīšanu bateriju ražotāju reģistrā iekļautajā informācijā

(Iesniegumā par izmaiņu izdarīšanu bateriju ražotāju reģistrā iekļautajā informācijā aizpilda 1. un 2. punktu (ja nepieciešams) un to iesnieguma daļu, kurā ietvertajā informācijā ir izdarītas izmaiņas)

1. Informācija par bateriju ražotāju:

1.1.Firma 
1.2.Uzņēmumu reģistra piešķirtais reģistrācijas numurs 
1.3.Citas valsts komercsabiedrību reģistra piešķirtais reģistrācijas numurs 
1.4.Juridiskā adrese 
1.5.Kontaktinformācija: 
1.5.1.Faktiskā adrese (ja atšķiras no juridiskās adreses) 
1.5.2.Kontaktpersona 
1.5.3.Tālruņa numurs 
1.5.4.Faksa numurs 
1.5.5.E-pasta adrese 
1.5.6.Tīmekļvietne 
1.6.Bankas rekvizīti 

2. Informācija par bateriju ražotāja Latvijas tirgū piedāvātajiem bateriju un akumulatoru veidiem (reģistrācijas dienā):

Nr.
p.k.
Bateriju vai akumulatoru veidsBateriju un akumulatoru atkritumu apsaimniekošanas kods1
2.1.Pārnēsājamas baterijas vai akumulatori: 
2.1.1.elektriskie akumulatori, svina 
2.1.2.elektriskie akumulatori, Ni-Cd un Fe-Ni 
2.1.3.galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas 
2.1.4.citi elektriskie akumulatori 
2.2.Transportlīdzekļos vai citā pašgājējtehnikā izmantojamas baterijas vai akumulatori: 
2.2.1.elektriskie akumulatori, svina 
2.2.2.elektriskie akumulatori, Ni-Cd un Fe-Ni 
2.2.3.galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas 
2.2.4.citi elektriskie akumulatori 
2.3.Rūpniecībā izmantojamas baterijas vai akumulatori: 
2.3.1.elektriskie akumulatori, svina 
2.3.2.elektriskie akumulatori, Ni-Cd un Fe-Ni 
2.3.3.galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas 
2.3.4.citi elektriskie akumulatori 

Zīmola nosaukums2 ________________________________________________________________________

3. Ar bateriju un akumulatoru atkritumu apsaimniekotājiem noslēgtie līgumi:

Nr.
p.k.
Bateriju vai akumulatoru veidsBateriju un akumulatoru atkritumu apsaimniekotāja nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adreseLīguma noslēgšanas datumsLīguma darbības periods (no–līdz)
3.1.Pārnēsājamas baterijas vai akumulatori:   
3.1.1.elektriskie akumulatori, svina   
3.1.2.elektriskie akumulatori, Ni-Cd un Fe-Ni   
3.1.3.galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas   
3.1.4.citi elektriskie akumulatori   
3.2.Transportlīdzekļos vai citā pašgājējtehnikā izmantojamas baterijas vai akumulatori:   
3.2.1.elektriskie akumulatori, svina   
3.2.2.elektriskie akumulatori Ni-Cd un Fe-Ni   
3.2.3.galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas   
3.2.4.citi elektriskie akumulatori   
3.3.Rūpniecībā izmantojamas baterijas vai akumulatori:   
3.3.1.elektriskie akumulatori, svina   
3.3.2.elektriskie akumulatori, Ni-Cd un Fe-Ni   
3.3.3.galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas   
3.3.4.citi elektriskie akumulatori   
 
4. Piekrītu/Nepiekrītu (nevajadzīgo svītrot), ka bateriju un akumulatoru ražotāju reģistrā iesniegtā informācija par
 
(ražotāja nosaukums)
Latvijas tirgū piedāvāto iekārtu, bateriju un akumulatoru daudzumu un par bateriju un akumulatoru atkritumu savākšanas, pārstrādes un eksporta apjomiem tiek publicēta kā vispārpieejama informācija.

5. Pievienotie dokumenti (attiecīgo atzīmēt ar "x"):

bateriju un akumulatoru atkritumu apsaimniekotāja izsniegts apliecinājums par līguma noslēgšanu uz ____ lapām;

pilnvara reģistrācijas pieteikuma iesniedzējam, ja reģistrācijas pieteikumu iesniedz persona, kas nav tiesīga pārstāvēt komersantu, uz ____ lapām;

priekšapmaksas apliecinājuma dokuments par bateriju vai akumulatoru ražotāja datu uzturēšanu uz ____ lapām;

 uz ____ lapām.
 (citi dokumenti) 

Apliecinu, ka iesniegumā norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

Pieteikuma iesniedzējs3     
 (amats) (vārds, uzvārds) (paraksts)4

Z. v.4

Datums4
  .  .    . 
datums mēnesis gads  

Piezīmes.
1. Bateriju un akumulatoru atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšanas kods:
1.1. ja ražotājs maksā dabas resursu nodokli;
1.2. ja ražotājs pats apsaimnieko bateriju un akumulatoru atkritumus;
1.3. bateriju un akumulatoru atkritumu apsaimniekošanas komercsabiedrība, ar kuru ražotājs noslēdzis līgumu.
2. Pievieno bateriju vai akumulatoru zīmola nosaukumu.
3. Iesniegumu paraksta persona atbilstoši komersanta pilnvarojuma dokumentos noteiktajām tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību. Ja pārstāvības tiesības nav reģistrētas Uzņēmumu reģistrā, iesniegumu iesniedz personīgi un tam pievieno pilnvarojuma dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt attiecīgo personu.
4. Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "Z. v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.331

(Pielikums grozīts ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 670)

Iesniegums
par iekārtu ražotāja vai tā pilnvarota pārstāvja/par bateriju ražotāja izslēgšanu no iekārtu ražotāja reģistra

(Iesniedz iekārtu vai bateriju ražotājs, iekārtu ražotāja, iekārtu ražotāja pilnvarota pārstāvja vai bateriju ražotāja administrators vai likvidators. Iesniegumu aizpilda datorrakstā vai raksta drukātiem burtiem)

1. Lūdzu svītrot no iekārtu ražotāju vai bateriju ražotāju reģistra šādu ražotāju:

1.1. Firma 
1.2. Uzņēmumu reģistra piešķirtais reģistrācijas numurs 
1.3. Citas valsts komercsabiedrību reģistra piešķirtais reģistrācijas numurs 
1.4. Iekārtu ražotāju reģistra vai bateriju ražotāju reģistra piešķirtais reģistrācijas numurs 
1.5. Juridiskā adrese 
1.6. Tiesiskais statuss (ja tāds ir): 

 maksātnespējīgs

likvidācijas stadijā

2. Lūdzu svītrot no iekārtu ražotāju reģistra šādu iekārtu ražotāja pārstāvi:

2.1. Firma 
2.2. Uzņēmumu reģistra piešķirtais reģistrācijas numurs 
2.3. Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistra vai bateriju un akumulatoru ražotāju reģistra piešķirtais reģistrācijas numurs 
2.4. Juridiskā adrese 
2.5. Tiesiskais statuss (ja tāds ir): 

 maksātnespējīgs

 likvidācijas stadijā

3. Pievienotie dokumenti:

 pilnvara iesniedzējam – iesniegumam par izslēgšanu no reģistra, ja to iesniedz persona, kas nav tiesīga pārstāvēt komersantu, uz ___ lapām;

 ārvalstu iekārtu ražotāja informācija un tās notariāli apliecināts tulkojums, ja informācija nav valsts valodā, par to, ka tas ir atsaucis pilnvarojumu attiecīgajai fiziskajai vai juridiskajai personai pārņemt tā saistības Latvijā attiecībā uz Latvijas normatīvajos aktos noteikto elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasību izpildi, uz _____ lapām. 

Iekārtu vai bateriju ražotājs, iekārtu ražotāja, tā pilnvarota pārstāvja vai bateriju ražotāja administrators vai likvidators

 

(vārds, uzvārds)

 

Amats

 

 

 (paraksts*)

  

Z.v.*

Datums8

  .  .    .

Datums

 

mēnesis

 

gads

 

Piezīme. * Rekvizītus "paraksts", "datums" un "zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtība .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 331Pieņemts: 17.06.2014.Stājas spēkā: 01.07.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 122, 26.06.2014. OP numurs: 2014/122.6
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
267141
{"selected":{"value":"01.01.2020","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2014","iso_value":"2014\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2014.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2020
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"