Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 670

Rīgā 2019. gada 17. decembrī (prot. Nr. 59 43. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumos Nr. 331 "Elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtība un samaksas kārtība par datu uzturēšanu"

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
24. panta otro un ceturto daļu
un 31. panta trešo un ceturto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumos Nr. 331 "Elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtība un samaksas kārtība par datu uzturēšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 122. nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 7. punktā vārdus "vai tā pilnvarotais pārstāvis";

1.2. papildināt noteikumus ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Iekārtu ražotāja pilnvarotais pārstāvis mēneša laikā pēc tam, kad uzsācis Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktās darbības ar elektriskajām un elektroniskajām iekārtām, iesniedz reģistrētājam iesniegumu par reģistrāciju atbilstoši šo noteikumu 1.1 pielikumam par katru iekārtu ražotāju, kuru tas ir pilnvarots pārstāvēt.";

1.3. aizstāt 8. un 9. punktā skaitli "7." ar skaitli "7.1";

1.4. aizstāt 11. punktā, 14.1. un 14.2. apakšpunktā skaitli un vārdu "1. pielikumā" ar skaitļiem un vārdiem "1. vai 1.1 pielikumā";

1.5. aizstāt 15. punktā skaitli un vārdu "(1. pielikums)" ar skaitļiem un vārdiem "(1. vai 1.1 pielikums)";

1.6. aizstāt 22. punktā skaitli un vārdu "(1. pielikums)" ar skaitli un vārdu "(1.2 pielikums)";

1.7. aizstāt 25. punktā, 28.1. un 28.2. apakšpunktā skaitli un vārdu "1. pielikumā" ar skaitli un vārdu "1.2 pielikumā";

1.8. aizstāt 29. punktā skaitli un vārdu "(1. pielikums)" ar skaitli un vārdu "(1.2 pielikums)";

1.9. izteikt 31.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.5. Latvijā savāktais bateriju un akumulatoru atkritumu veids un daudzums;";

1.10. izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 17. jūnija
noteikumiem Nr. 331

Iesniegums par iekārtu ražotāja reģistrāciju iekārtu ražotāju reģistrā

(Iesniegumu aizpilda datorrakstā vai rokrakstā drukātiem burtiem. Iesniedzot iesniegumu par izmaiņu izdarīšanu iekārtu ražotāju reģistrā iekļautajā informācijā, aizpilda 1. punktu, 2. punktu (ja nepieciešams) un to iesnieguma daļu, kurā ietvertajā informācijā ir izdarītas izmaiņas)

1. Informācija par iekārtu ražotāju:

1.1. Firma (ja iekārtu ražotājs ir juridiska persona)  
1.2. Vārds, uzvārds (ja iekārtu ražotājs ir fiziska persona)  
1.3. Uzņēmumu reģistra piešķirtais reģistrācijas numurs  
1.4. Citas valsts komercsabiedrību reģistra piešķirtais reģistrācijas numurs  
1.5. Juridiskā adrese: ielas nosaukums, mājas numurs, pasta indekss, atrašanās vieta, pašvaldība, tīmekļvietnes adrese (ja tāda ir)  
1.6. Informācija par iekārtu ražotāja kontaktpersonu:  
1.6.1. vārds, uzvārds  
1.6.2. darba tālruņa numurs  
1.6.3. darba e-pasta adrese  
1.6.4. darba adrese (ielas nosaukums, mājas numurs, pasta indekss, atrašanās vieta, pašvaldība)  
1.7. Bankas rekvizīti  

2. Informācija par iekārtu ražotāja filiālēm un uzņēmumiem:

Nr.
p.k.
Nosaukums Filiāles juridiskā adrese vai uzņēmuma adrese Filiāles reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā

3. Informācija par iekārtu ražotāja Latvijas tirgū piedāvātajām iekārtu kategorijām un veidiem (reģistrācijas dienā):

Nr.
p.k.
Iekārtu kategorija un kategorijas numurs1 Iekārtu veids un veida numurs1 Iekārtu izplatīšanas veida kods2 Iekārtu atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšanas kods3

4. Informācija par iekārtu izplatīšanu, izmantojot distances līgumus, tajā skaitā tirdzniecību internetā:

Nr.
p.k.
Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā iekārtu ražotājs ar distances līgumu, tajā skaitā tirdzniecību internetā, tieši pārdod iekārtas mājsaimniecībām vai lietotājiem, kas nav mājsaimniecības Iekārtu ražotāja pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds vai firma Eiropas Savienības dalībvalstī, kurā iekārtu ražotājs izplata iekārtas, distances līgumus, tajā skaitā tirdzniecību internetā

5. Informācija par iekārtu ražotāja izveidotu iekārtu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu:

Nr.
p.k.
Iekārtu kategorija1 Datums, kad noslēgts līgums ar Valsts vides dienestu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm Līguma darbības periods (no-līdz)

6. Ar iekārtu atkritumu apsaimniekotājiem noslēgtie līgumi:

Nr.
p.k.
Iekārtu kategorija1 Iekārtu apsaimniekotāja nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adrese Līguma noslēgšanas datums Līguma darbības periods (no-līdz)

7. Piekrītu/Nepiekrītu (nevajadzīgo svītrot), ka iekārtu ražotāju reģistrā iesniegtā informācija par
(ražotāja nosaukums)
Latvijas tirgū laisto iekārtu un iekārtu atkritumu savākšanas, pārstrādes un eksporta apjomiem tiek publicēta kā vispārpieejama informācija.

8. Pievienotie dokumenti (attiecīgo atzīmēt ar "x"):

iekārtu atkritumu apsaimniekotāja izsniegts apliecinājums par līguma noslēgšanu uz ____ lapām;

pilnvara reģistrācijas pieteikuma iesniedzējam, ja reģistrācijas pieteikumu iesniedz persona, kas nav tiesīga pārstāvēt komersantu, uz ____ lapām;

priekšapmaksas veikšanas apliecinājuma dokuments par iekārtu ražotāja datu uzturēšanu uz ____ lapām;

  uz ____ lapām.
  (citi dokumenti)  

Apliecinu(-ām), ka norādītā informācija ir patiesa un sniedz pareizas ziņas par iepriekš minēto ražotāju un par to, kāda veida elektriskās un elektroniskās iekārtas ražotājs laidis Latvijas tirgū.

Iekārtu ražotājs4          
  (amats)   (vārds, uzvārds)   (paraksts)5

Z. v.5

Datums5
. . .
datums   mēnesis   gads    

Piezīmes.
1. Norāda atbilstoši normatīvajiem aktiem par iekārtu kategorijām un par iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasībām un kārtību.
2. Iekārtu izplatīšanas veida kods:
2.1. tieša piegāde lietotājam, tajā skaitā katalogu tirdzniecība;
2.2. vairumtirdzniecība;
2.3. mazumtirdzniecība;
2.4. distances līgumi, tajā skaitā tirdzniecība internetā (aizpilda šā pielikuma 4. punktu);
2.5. savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai.
3. Iekārtu atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšanas kods:
3.1. iekārtu ražotājs pats apsaimnieko iekārtu atkritumus (aizpilda šā pielikuma 5. punktu);
3.2. iekārtu ražotājs ir noslēdzis līgumu ar iekārtu atkritumu apsaimniekošanas komercsabiedrību (aizpilda šā pielikuma 6. punktu);
3.3. iekārtu ražotājs ar civiltiesisko apdrošināšanu nodrošina iekārtu atkritumu savākšanu, pieņemšanu, apstrādi, atkārtotu izmantošanu, pārstrādi, reģenerāciju un apglabāšanu, izmantojot labākos pieejamos tehniskos paņēmienus;
3.4. iekārtu ražotājs ar bankas sniegtu garantiju nodrošina iekārtu atkritumu savākšanu, pieņemšanu, apstrādi, atkārtotu izmantošanu, pārstrādi, reģenerāciju un apglabāšanu, izmantojot labākos pieejamos tehniskos paņēmienus;
3.5. iekārtu ražotājs maksā dabas resursu nodokli.
4. Iesniegumu paraksta persona atbilstoši komersanta pilnvarojuma dokumentos noteiktajām tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību. Ja pārstāvības tiesības nav reģistrētas Uzņēmumu reģistrā, iesniegumu iesniedz personīgi un tam pievieno pilnvarojuma dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt attiecīgo personu.
5. Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "Z. v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.";

1.11. papildināt noteikumus ar 1.1 un 1.2 pielikumu šādā redakcijā:

"1.1 pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 17. jūnija
noteikumiem Nr. 331

Iesniegums par iekārtu ražotāja pilnvarotā pārstāvja reģistrāciju iekārtu ražotāju reģistrā

(Iesniegumu aizpilda datorrakstā vai rokrakstā drukātiem burtiem. Iesniedzot iesniegumu par izmaiņu izdarīšanu iekārtu ražotāju reģistrā iekļautajā informācijā, aizpilda 1. punktu, 2. punktu (ja nepieciešams) un to iesnieguma daļu, kurā ietvertajā informācijā ir izdarītas izmaiņas)

1. Informācija par iekārtu ražotāja pilnvaroto pārstāvi:

1.1. Firma (ja iekārtu ražotājs ir juridiska persona)  
1.2. Vārds, uzvārds (ja iekārtu ražotājs ir fiziska persona)  
1.3. Uzņēmumu reģistra piešķirtais reģistrācijas numurs  
1.4. Juridiskā adrese: ielas nosaukums, mājas numurs, pasta indekss, atrašanās vieta, pašvaldība, tīmekļvietnes adrese (ja tāda ir)  
1.5. Informācija par iekārtu ražotāja pilnvarotā pārstāvja kontaktpersonu:  
1.5.1. vārds, uzvārds (ja kontaktpersona ir fiziska persona) vai firma (ja kontaktpersona ir juridiska persona)  
1.5.2. darba tālruņa numurs  
1.5.3. darba e-pasta adrese  
1.5.4. darba adrese (ielas nosaukums, mājas numurs, pasta indekss, atrašanās vieta, pašvaldība)  
1.6. Bankas rekvizīti  

2. Informācija par iekārtu ražotāja pilnvarotā pārstāvja filiālēm un uzņēmumiem:

Nr.
p. k.
Nosaukums Filiāles juridiskā adrese vai uzņēmuma adrese Filiāles reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā

3. Informācija par pilnvarotā pārstāvja pārstāvēto iekārtu ražotāju:

3.1. Firma (ja iekārtu ražotājs ir juridiska persona)  
3.2. Vārds, uzvārds (ja iekārtu ražotājs ir fiziska persona)  
3.3. Tālruņa numurs  
3.4. E-pasta adrese  
3.5. Juridiskā adrese: ielas nosaukums, mājas numurs, pasta indekss, atrašanās vieta, pašvaldība, tīmekļvietnes adrese (ja tāda ir)  

4. Informācija par pilnvarotā pārstāvja pārstāvētā iekārtu ražotāja Latvijas tirgū laistajām elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām un veidiem (reģistrācijas dienā):

Nr.
p.k.
Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorija un kategorijas numurs1 Elektrisko un elektronisko iekārtu veids un veida numurs1 Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšanas kods2

5. Informācija par iekārtu ražotāja vai iekārtu ražotāja pilnvarota pārstāvja izveidotu iekārtu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu:

Nr.
p.k.
Iekārtu kategorija1 Datums, kad noslēgts līgums ar Valsts vides dienestu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm Līguma darbības periods (no-līdz)

6. Ar iekārtu atkritumu apsaimniekotājiem noslēgtie līgumi:

Nr.
p.k.
Iekārtu kategorija1 Iekārtu apsaimniekotāja nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adrese Līguma noslēgšanas datums Līguma darbības periods (no-līdz)

7. Piekrītu/Nepiekrītu (nevajadzīgo svītrot), ka iekārtu ražotāju reģistrā iesniegtā informācija par
(ražotāja nosaukums)
Latvijas tirgū piedāvāto iekārtu daudzumu un iekārtu atkritumu savākšanas, pārstrādes un eksporta apjomiem tiek publicēta kā vispārpieejama informācija.

8. Pievienotie dokumenti (attiecīgo atzīmēt ar "x"):

iekārtu ražotāja apliecinājums un tā notariāli apliecināts tulkojums, ja apliecinājums nav valsts valodā, ka iekārtu ražotājs ir pilnvarojis attiecīgo fizisko vai juridisko personu pārņemt attiecīgā iekārtu ražotāja saistības Latvijā attiecībā uz Latvijas normatīvajos aktos noteikto iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasību izpildi;

iekārtu atkritumu apsaimniekotāja izsniegts apliecinājums par līguma noslēgšanu uz ____ lapām;

pilnvara reģistrācijas pieteikuma iesniedzējam, ja reģistrācijas pieteikumu iesniedz persona, kas nav tiesīga pārstāvēt komersantu, uz ____ lapām;

priekšapmaksas apliecinājuma dokuments par iekārtu ražotāja datu uzturēšanu uz ____ lapām;

  uz ____ lapām.
  (citi dokumenti)  

Iekārtu ražotāja apliecinājums

Apliecinu, ka minēto pilnvaroto pārstāvi ar rakstisku pilnvarojumu ir iecēlis pārstāvētais ražotājs saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 24. panta 1.1 daļu.

Iekārtu ražotāja pilnvarotā pārstāvja apliecinājums

Apliecinu, ka norādītā informācija ir patiesa un sniedz pareizas ziņas par iepriekšminēto pilnvaroto pārstāvi un par to, kādā veidā elektriskās un elektroniskās iekārtas pilnvarotā pārstāvja pārstāvētais ražotājs laidis Latvijas tirgū.

Iekārtu ražotāja pilnvarotais pārstāvis3          
  (amats)   (vārds, uzvārds)   (paraksts)4

Z. v.4

Datums4
. . .
datums   mēnesis   gads    

Piezīmes.
1. Norāda atbilstoši normatīvajiem aktiem par iekārtu kategorijām un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas kārtību un prasībām.
2. Iekārtu atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšanas kods:
2.1. iekārtu ražotājs vai iekārtu ražotāja pilnvarots pārstāvis pats apsaimnieko iekārtu atkritumus (aizpilda šā pielikuma 5. punktu);
2.2. iekārtu ražotājs vai iekārtu ražotāja pilnvarots pārstāvis ir noslēdzis līgumu ar iekārtu atkritumu apsaimniekošanas komercsabiedrību (aizpilda šā pielikuma 6. punktu);
2.3. iekārtu ražotājs vai iekārtu ražotāja pilnvarots pārstāvis ar civiltiesisko apdrošināšanu nodrošina iekārtu atkritumu savākšanu, pieņemšanu, apstrādi, atkārtotu izmantošanu, pārstrādi, reģenerāciju un apglabāšanu, izmantojot labākos pieejamos tehniskos paņēmienus;
2.4. iekārtu ražotājs vai iekārtu ražotāja pilnvarots pārstāvis ar bankas sniegtu garantiju nodrošina elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanu, pieņemšanu, apstrādi, atkārtotu izmantošanu, pārstrādi, reģenerāciju un apglabāšanu, izmantojot labākos pieejamos tehniskos paņēmienus;
2.5. iekārtu ražotājs maksā dabas resursu nodokli.
3. Iesniegumu paraksta persona atbilstoši komersanta pilnvarojuma dokumentos noteiktajām tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību. Ja pārstāvības tiesības nav reģistrētas Uzņēmumu reģistrā, iesniegumu iesniedz personīgi un tam pievieno pilnvarojuma dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt attiecīgo personu.
4. Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "Z. v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

1.2 pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 17. jūnija
noteikumiem Nr. 331

Iesniegums par bateriju ražotāja reģistrāciju/ par izmaiņu izdarīšanu bateriju ražotāju reģistrā iekļautajā informācijā

(Iesniegumā par izmaiņu izdarīšanu bateriju ražotāju reģistrā iekļautajā informācijā aizpilda 1. un 2. punktu (ja nepieciešams) un to iesnieguma daļu, kurā ietvertajā informācijā ir izdarītas izmaiņas)

1. Informācija par bateriju ražotāju:

1.1. Firma  
1.2. Uzņēmumu reģistra piešķirtais reģistrācijas numurs  
1.3. Citas valsts komercsabiedrību reģistra piešķirtais reģistrācijas numurs  
1.4. Juridiskā adrese  
1.5. Kontaktinformācija:  
1.5.1. Faktiskā adrese (ja atšķiras no juridiskās adreses)  
1.5.2. Kontaktpersona  
1.5.3. Tālruņa numurs  
1.5.4. Faksa numurs  
1.5.5. E-pasta adrese  
1.5.6. Tīmekļvietne  
1.6. Bankas rekvizīti  

2. Informācija par bateriju ražotāja Latvijas tirgū piedāvātajiem bateriju un akumulatoru veidiem (reģistrācijas dienā):

Nr.
p.k.
Bateriju vai akumulatoru veids Bateriju un akumulatoru atkritumu apsaimniekošanas kods1
2.1. Pārnēsājamas baterijas vai akumulatori:  
2.1.1. elektriskie akumulatori, svina  
2.1.2. elektriskie akumulatori, Ni-Cd un Fe-Ni  
2.1.3. galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas  
2.1.4. citi elektriskie akumulatori  
2.2. Transportlīdzekļos vai citā pašgājējtehnikā izmantojamas baterijas vai akumulatori:  
2.2.1. elektriskie akumulatori, svina  
2.2.2. elektriskie akumulatori, Ni-Cd un Fe-Ni  
2.2.3. galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas  
2.2.4. citi elektriskie akumulatori  
2.3. Rūpniecībā izmantojamas baterijas vai akumulatori:  
2.3.1. elektriskie akumulatori, svina  
2.3.2. elektriskie akumulatori, Ni-Cd un Fe-Ni  
2.3.3. galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas  
2.3.4. citi elektriskie akumulatori  

Zīmola nosaukums2 ________________________________________________________________________

3. Ar bateriju un akumulatoru atkritumu apsaimniekotājiem noslēgtie līgumi:

Nr.
p.k.
Bateriju vai akumulatoru veids Bateriju un akumulatoru atkritumu apsaimniekotāja nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adrese Līguma noslēgšanas datums Līguma darbības periods (no-līdz)
3.1. Pārnēsājamas baterijas vai akumulatori:      
3.1.1. elektriskie akumulatori, svina      
3.1.2. elektriskie akumulatori, Ni-Cd un Fe-Ni      
3.1.3. galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas      
3.1.4. citi elektriskie akumulatori      
3.2. Transportlīdzekļos vai citā pašgājējtehnikā izmantojamas baterijas vai akumulatori:      
3.2.1. elektriskie akumulatori, svina      
3.2.2. elektriskie akumulatori Ni-Cd un Fe-Ni      
3.2.3. galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas      
3.2.4. citi elektriskie akumulatori      
3.3. Rūpniecībā izmantojamas baterijas vai akumulatori:      
3.3.1. elektriskie akumulatori, svina      
3.3.2. elektriskie akumulatori, Ni-Cd un Fe-Ni      
3.3.3. galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas      
3.3.4. citi elektriskie akumulatori      

4. Piekrītu/Nepiekrītu (nevajadzīgo svītrot), ka bateriju un akumulatoru ražotāju reģistrā iesniegtā informācija par
(ražotāja nosaukums)
Latvijas tirgū piedāvāto iekārtu, bateriju un akumulatoru daudzumu un par bateriju un akumulatoru atkritumu savākšanas, pārstrādes un eksporta apjomiem tiek publicēta kā vispārpieejama informācija.

5. Pievienotie dokumenti (attiecīgo atzīmēt ar "x"):

bateriju un akumulatoru atkritumu apsaimniekotāja izsniegts apliecinājums par līguma noslēgšanu uz ____ lapām;

pilnvara reģistrācijas pieteikuma iesniedzējam, ja reģistrācijas pieteikumu iesniedz persona, kas nav tiesīga pārstāvēt komersantu, uz ____ lapām;

priekšapmaksas apliecinājuma dokuments par bateriju vai akumulatoru ražotāja datu uzturēšanu uz ____ lapām;

  uz ____ lapām.
  (citi dokumenti)  

Apliecinu, ka iesniegumā norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

Pieteikuma iesniedzējs3          
  (amats)   (vārds, uzvārds)   (paraksts)4

Z. v.4

Datums4
. . .
datums   mēnesis   gads    

Piezīmes.
1. Bateriju un akumulatoru atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšanas kods:
1.1. ja ražotājs maksā dabas resursu nodokli;
1.2. ja ražotājs pats apsaimnieko bateriju un akumulatoru atkritumus;
1.3. bateriju un akumulatoru atkritumu apsaimniekošanas komercsabiedrība, ar kuru ražotājs noslēdzis līgumu.
2. Pievieno bateriju vai akumulatoru zīmola nosaukumu.
3. Iesniegumu paraksta persona atbilstoši komersanta pilnvarojuma dokumentos noteiktajām tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību. Ja pārstāvības tiesības nav reģistrētas Uzņēmumu reģistrā, iesniegumu iesniedz personīgi un tam pievieno pilnvarojuma dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt attiecīgo personu.
4. Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "Z. v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.";

1.12. svītrot 2. pielikumā vārdus "Personas kods".

2. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs J. Pūce

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumos Nr. 331 "Elektrisko un elektronisko iekārtu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 670Pieņemts: 17.12.2019.Stājas spēkā: 01.01.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 255, 19.12.2019. OP numurs: 2019/255.27
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
311541
01.01.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"