Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.13

Rēzeknē 2005.gada 1.septembrī (prot. Nr.3, 1.§)
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības nolikums

(Saistošo noteikumu nosaukums grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 22.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 16)

Izdoti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu
Nolikumā lietotie termini

Pašvaldības administrācija – Rēzeknes valstspilsētas domes ieceltā pašvaldības izpilddirektora pakļautībā esošie administrācijas darbinieki, kā arī administrācijas darbinieki, kuri savu funkciju specifikas dēļ ir pakļauti domei vai tās priekšsēdētājam un kuri apvienoti Latvijas Republikas likumos noteiktā un domes apstiprinātā struktūrā normatīvajos aktos noteikto pašvaldības funkciju izpildes organizēšanai.

Nozaru pārvaldes – ar Rēzeknes valstspilsētas domes lēmumiem izveidotas pašvaldības kompetencē esošo nozaru pārvalžu institūcijas ar juridiskas personas statusu, kuru darba organizēšanu nosaka vadītājs, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata ar Rēzeknes domes lēmumu un kurš personīgi atbild par pārvaldes darbu.

Nozaru pārvalžu pakļautībā esošās struktūrvienības – ar Rēzeknes valstspilsētas domes lēmumiem izveidotas pašvaldības kompetencē esošo nozaru pārvalžu institūciju struktūrvienības bez juridiskas un finansiālas patstāvības.

Nozaru pārvalžu pārraudzībā esošās iestādes – ar Rēzeknes valstspilsētas domes lēmumiem izveidotas pašvaldības kompetencē esošo nozaru pārvalžu institūciju iestādes ar juridisku un finansiālu patstāvību.

Pašvaldības iestādes – ar Rēzeknes valstspilsētas domes lēmumiem izveidotas institūcijas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un Rēzeknes domes lēmumos noteiktās kompetences robežās sniedz sabiedriskos pakalpojumus iedzīvotājiem un kuru organizēšanu nosaka vadītājs vai direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata ar Rēzeknes domes lēmumu un kurš personīgi atbild par iestādes darbu.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 31.05.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 22.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 16)

I. Pašvaldības teritoriālais iedalījums un pašvaldības administrācijas struktūra

1. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības teritorija ir noteikta pilsētas administratīvi teritoriālajās robežās.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 22.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 16)

2. Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – dome, kas pieņem lēmumus; nosaka pašvaldības institucionālo struktūru; lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi; izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu, kā arī citas likumā "Par pašvaldībām" paredzētās funkcijas. Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu. Rēzeknes valstspilsētas domes organizatoriskā struktūra grafiski attēlota pielikumā Nr.1.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 22.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 16)

3. Dome, atbilstoši Pašvaldības domes vēlēšanu likumam, sastāv no 13 deputātiem.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 22.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 16)

4. Domes deputāti var veidot deputātu frakcijas. Katrā frakcijā ir jābūt ne mazāk kā trīs domes deputātiem. Par frakcijas sastāvu tās vadība rakstiski informē domi nākošajā sēdē pēc frakcijas izveidošanas. Par frakcijas darba organizatorisko nodrošinājumu atbilstoši domes lēmumiem ir atbildīga domes Kanceleja.

5. Lai nodrošinātu savu darbu un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības deputātiem ievēl:

5.1. Finanšu un budžeta komiteju 8 locekļu sastāvā;

5.2. Pilsētas attīstības, infrastruktūras un sabiedriskās kārtības komiteju 6 locekļu sastāvā;

5.3. Kultūras, izglītības, sporta, veselības, sociālo un darba lietu komiteju 6 locekļu sastāvā.

6. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības funkcijas un domes pieņemto lēmumu izpildi realizē domes administrācija, nozaru pārvaldes un pašvaldības iestādes.

6.1. Pašvaldības administrācijā ietilps Administratīvā pārvalde, kuru veido šādas amatpersonas un struktūrvienības:

6.1.1. Domes priekšsēdētāja padomnieks;

6.1.2. Domes priekšsēdētāja palīgs;

6.1.3. Datu aizsardzības speciālists;

6.1.4. Energopārvaldnieks;

6.1.5. Komunikācijas un ārējās sadarbības nodaļa;

6.1.6. Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļa;

6.1.7. Kanceleja;

6.1.8. Juridiskā nodaļa;

6.1.9. Iepirkumu nodaļa;

6.1.10. Iedzīvotāju apkalpošanas centrs;

6.1.11. Centralizētās grāmatvedības nodaļa;

6.1.12. Informāciju tehnoloģiju nodaļa;

6.1.13. Darba aizsardzības, ugunsdrošības, bīstamo iekārtu un saimniecības nodaļa;

6.1.14. Būvvalde;

6.1.15. Administratīvā inspekcija;

6.1.16. Dzimtsarakstu nodaļa.

Šo struktūrvienību darbību nosaka Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes apstiprinātie nolikumi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.06.2012.domes lēmumu Nr. 287; 20.12.2013. domes lēmumu Nr. 318; 11.07.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 31; 19.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 27; 25.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7; 22.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 16; 11.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 19; Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 10.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

6.1.1 Pašvaldībā ir izveidota īpaša statusa iestāde – Rēzeknes valstspilsētas bāriņtiesa.

(Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 10.11.2022. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

7. Pašvaldībā ir šādas nozaru pārvaldes, kuru darbību reglamentē Rēzeknes valstspilsētas domes apstiprināti nolikumi:

7.1. (Izslēgts ar 28.03.2014. domes lēmumu Nr.499, spēkā ar 31.05.2014.)

7.2. (svītrots no 30.06.2020. ar Rēzeknes pilsētas domes 21.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 7; sk. grozījumu);

7.3. pārvalde "Sociālais dienests", kurā ietilpst Sociālās palīdzības nodaļa, Sociālo pakalpojumu nodaļa, Atbalsta nodaļa, un kurai pakļautas šādas struktūrvienības:

7.3.1. Aprūpes mājās birojs,

7.3.2. (svītrots ar Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 11.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 19),

7.3.3. Patversme,

7.3.4. Pensionāru sociālo pakalpojumu centrs.

7.4. Izglītības pārvalde, kurā ietilpst Finanšu nodaļa, un kuras pakļautībā ir struktūrvienība "Rēzeknes pilsētas dienesta viesnīca", kā arī sekojošas izglītības iestādes:

7.4.1. Rēzeknes sākumskola;

7.4.2. Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija;

7.4.3. Rēzeknes 2. vidusskola;

7.4.4. Rēzeknes 3. pamatskola;

7.4.5. Rēzeknes 4. vidusskola;

7.4.6. Rēzeknes 5. pamatskola;

7.4.7. Rēzeknes 6. pamatskola;

7.4.8. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 06.08.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.15);

7.4.9. Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija;

7.4.10. Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs;

7.4.11. (Izslēgts ar 08.06.2012.domes lēmumu Nr.287, spēkā ar 31.07.2012.)

7.4.12. (Izslēgts ar 16.04.2010);

7.4.13. Rēzeknes pilsētas pirmskolas izglītības iestāde "Bitīte";

7.4.14. Rēzeknes pilsētas pirmskolas izglītības iestāde "Namiņš";

7.4.15. Rēzeknes pirmskolas izglītības iestāde "Pasaka";

7.4.16. Rēzeknes pilsētas pirmskolas izglītības iestāde "Varavīksne";

7.4.17. Rēzeknes pilsētas pirmskolas izglītības iestāde "Auseklītis";

7.4.18. Rēzeknes pilsētas pirmskolas izglītības iestāde "Māriņa";

7.4.19. Rēzeknes pilsētas pirmskolas izglītības iestāde "Rotaļa";

7.4.20. (Svītrots no 01.06.2019. ar Rēzeknes pilsētas domes 16.05.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 15);

7.4.21. Rēzeknes pilsētas Katoļu pirmskolas izglītības iestāde;

7.4.22. Rēzeknes pilsētas pirmskolas izglītības iestāde "Rūķītis";

7.4.23. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 16.05.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 15);

7.4.24. Rēzeknes pilsētas pirmskolas izglītības iestāde "Vinnijs Pūks";

7.4.25. Rēzeknes reģionālais datorcentrs;

7.4.26. (Izslēgts ar 08.06.2012. domes lēmumu Nr.287, spēkā ar 31.07.2012.);

7.5. Sporta pārvaldes, kuras pakļautībā ir sekojošas struktūrvienības:

7.5.1. Izglītības iestāde – Rēzeknes Bērnu – jaunatnes sporta skola;

7.5.2. Sporta bāzes (sporta komplekss un peldbaseins);

7.6. (Izslēgts ar 26.10.2012. domes lēmumu Nr.534; spēkā ar 31.12.2012.):

7.6.1. (Izslēgts ar 26.10.2012. lēmumu Nr.534, spēkā ar 31.12.2012.);

7.6.2. (Izslēgts ar 26.10.2012.lēmumu Nr.534, spēkā ar 31.12.2012.);

7.6.3. (Izslēgts ar 26.10.2012. lēmumu Nr.534, spēkā ar 31.12.2012.);

7.6.4. (Izslēgts ar 26.10.2012. lēmumu Nr.534, spēkā ar 31.12.2012.);

7.6.5. (Izslēgts ar 31.12.2010.);

7.7. Pilsētvides un attīstības pārvalde, kurā ietilpst Attīstības un investīciju nodaļa un Infrastruktūras pārraudzības nodaļa.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.04.2013. domes lēmumu Nr. 187; 10.07.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 14; 06.08.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 15; 31.05.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 16.05.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 15; 19.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 27; 21.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 7; 28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 5; 22.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 16; Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 25.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

7.1 Pašvaldības iestāde "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs, kurā ietilpst Saimniecības nodaļa, Jaunatnes lietu nodaļa un Interešu izglītības nodaļa.

(Rēzeknes pilsētas domes 19.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 27 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2020., sk. grozījumu)

7.2 Pašvaldības aģentūra "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs", kuras pakļautībā ir šādas struktūrvienības:

7.2 1. Tūrisma attīstības centrs; (spēkā ar 01.01.2013.)

7.2 2. (Izslēgts ar 14.02.2014. domes lēmumu Nr.410, spēkā ar 07.04.2014.);

7.2 3. Latgales Kultūrvēstures muzejs; (spēkā ar 01.01.2013.)

7.2 4. Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka; (spēkā ar 01.01.2013.)

7.2 5. Rēzeknes pilsētas nacionālo biedrību kultūras nams; (spēkā ar 01.01.2013.)

(Rēzeknes pilsētas domes 26.10.2012. lēmuma Nr.524 redakcijā, kas stājas spēkā 01.12.2012.)

7.3 Pašvaldības iestāde Rēzeknes valstspilsētas domes Finanšu pārvalde.

Iestādes darbību reglamentē Rēzeknes valstspilsētas domes apstiprinātais nolikums.

(Rēzeknes pilsētas domes 19.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 27 redakcijā, kas grozīta ar 22.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 16)

8. Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieki, deputāti un citas vēlētas pašvaldības amatpersonas, kā arī izpilddirektors un citi pašvaldības administrācijas un nozaru pārvalžu, iestāžu darbinieki saņem atlīdzību par savu pienākumu pildīšanu saskaņā ar Nolikuma par Rēzeknes valstspilsētas domes deputātu un pašvaldības darbinieku atlīdzību.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.06.2013. domes lēmumu Nr. 281; 31.05.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 22.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 16)

9. Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:

9.1. SIA " Rēzeknes slimnīca";

9.2. AS "Rēzeknes siltumtīkli";

9.3. SIA "Rēzeknes ūdens";

9.4. (svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 11.07.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 44);

9.5. SIA "Rēzeknes namsaimnieks";

9.6. (svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 31.05.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 6);

9.7. (svītrots ar 29.10.2010.);

9.8. (svītrots ar 23.04.2007.);

9.9. (svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 31.05.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 6);

9.10. SIA "Austrumlatvijas koncertzāle";

9.11. SIA "Olimpiskais centrs Rēzeknē";

9.12. SIA "Rēzeknes satiksme";

9.13. SIA "Rehabilitācijas centrs "RĀZNA"" (iekļauts ar 21.12.2012. lēmumu Nr.623)

10. Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās privātajās kapitālsabiedrībās:

10.1. (svītrots no 01.01.2020. ar Rēzeknes pilsētas domes 19.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 27, sk. grozījumu);

10.2. (izslēgts ar 29.10.2010.);

10.3. SIA "Latgales uzņēmējdarbības atbalsta centrs";

10.4. (izslēgts ar 29.10.2010.);

10.5. (izslēgts ar 29.10.2010.);

10.6. SIA "Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība".

11. Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās:

11.1. biedrībā "Latvijas Pašvaldību savienība";

11.2. (svītrots no 01.01.2020. ar Rēzeknes pilsētas domes 19.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 27, sk.grozījumu);

11.3. (svītrots no 01.01.2020. ar Rēzeknes pilsētas domes 19.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 27, sk.grozījumu);

11.4. biedrībā "Eiroreģions "Ezeru zeme"";

11.5. biedrībā "Latvijas lielo pilsētu asociācija";

11.6. biedrībā "Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera";

11.7. biedrībā "Latgales aparātbūves tehnoloģiskais centrs";

11.8. (svītrots no 01.01.2020. ar Rēzeknes pilsētas domes 19.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 27, sk.grozījumu);

11.9. biedrībā "Latvijas digitālais akselerators".

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 19.11.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 31)

11.1 Pašvaldībai ar Rēzeknes novada pašvaldību ir pašvaldību kopīgā iestāde "Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde".

12. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un Rēzeknes pašvaldības iedzīvotājiem izveido komisijas un padomes. Pašvaldībai ir šādas komisijas un padomes:

12.1. Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija;

12.2. Administratīvā komisija;

12.3. Vēlēšanu komisija;

12.4. Dzīvojamo māju privatizācijas komisija;

12.5. Ekonomikas attīstības un iedzīvotāju nodarbinātības komisija;

12.6. Kultūras komisija;

12.7. Rēzeknes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija;

12.8. Iepirkumu komisija;

12.9. Sociālo jautājumu komisija;

12.10. Dzīvojamā fonda energoefektivitātes paaugstināšanas jautājumu komisija;

12.11. Tūrisma komisija;

12.12. Veselības aprūpes komisija;

12.13. Publisku pasākumu, piketu, sapulču un gājienu iesniegumu izskatīšanas komisija;

12.14. Tradicionālo konfesiju konsultatīvā padome;

12.15. Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas komisija;

12.16. Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija;

12.17. Komisija darbam ar nevalstiskajām un sabiedriskajām organizācijām.

(Rēzeknes pilsētas domes 29.06.2017. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā, kas grozīta ar 31.05.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 06.12.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 11; 05.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

13. Komisiju darbību reglamentē pašvaldības domes apstiprināti nolikumi.

13.1. Nolikumā norāda:

13.1.1. komisijas izveidošanas kārtību;

13.1.2. komisijas priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku, ja tāds ir;

13.1.3. komisijas kompetenci;

13.1.4. komisijas organizatoriskās un tehniskās apkalpošanas kārtību;

13.1.5. domes pastāvīgo komiteju, amatpersonu vai citu institūciju, kuras padotībā atrodas izveidotā komisija, darba grupa;

13.1.6. citus jautājumus, kurus pašvaldības dome uzskata par svarīgiem.

13.2. Par piedalīšanos komisiju sēdēs, kā arī par komisiju uzdoto pienākumu pildīšanu komisiju locekļi un priekšsēdētāji saņem atlīdzību.

14. Domes priekšsēdētājs pēc komisiju priekšsēdētāju priekšlikumu nosaka komisiju sēžu norises vietu un laiku.

15. Dome, domes priekšsēdētājs vai izpilddirektors domes priekšsēdētāja uzdevumā, pieaicina auditorfirmu vai zvērinātu revidentu finanšu revīziju veikšanai, lai pārbaudītu Rēzeknes domes struktūrvienību, iestāžu, kapitālsabiedrību finansiālās darbības likumību un lietderību, kā arī Rēzeknes domes finanšu līdzekļu izlietojumu atbilstoši apstiprinātajam budžetam un tāmēm. Konkrētas revīzijas uzdevumu nosaka ar Rēzeknes domes priekšsēdētāja rīkojumu. Pieaicināto revidentu darbu apmaksā no Rēzeknes domes budžeta līdzekļiem.

15.1 Nepieciešamības gadījumā dome likuma "Par pašvaldībām" 21.panta.1.daļas 23.punkta kārtībā no pašvaldības darbiniekiem var izveidot darba grupas. Darbam minētajās darba grupās var pieaicināt citus speciālistus, kas nav pašvaldības darbinieki, nosakot tiem atlīdzību par darbu.

15.2 Par pašvaldības amatu klasificēšanas rezultātu atbilstības uzraudzību ir atbildīga Darba samaksas komisija, kuras pilnvaras ir noteiktas Nolikumā par Rēzeknes valstspilsētas domes deputātu un pašvaldības darbinieku atlīdzību. Pašvaldības amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums un tā grozījumi tiek apstiprināti ar domes lēmumu.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 22.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 16)

II. Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieku, Izpilddirektora pilnvaras un pienākumi

(Nodaļas nosaukums Rēzeknes pilsētas domes 31.05.2018. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

16. Domes darbu vada domes priekšsēdētājs. Domes priekšsēdētājs:

16.1. ir politiski un tiesiski atbildīgs par pašvaldības domes darbu;

16.2. koordinē jautājumu izskatīšanu pašvaldības domē, pastāvīgajās komitejās un komisijās;

16.3. koordinē deputātu, administrācijas darbinieku un pašvaldības institūciju darbību;

16.4. domes vārdā paraksta līgumus un citus juridiskus dokumentus šajā nolikumā noteiktajā kārtībā;

16.5. atver un slēdz kontus banku iestādēs;

16.6. (svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 25.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7);

16.7. dod saistošus rīkojumus pašvaldības administrācijas darbiniekiem;

16.8. sagatavo izskatīšanai domes sēdēs valsts iestāžu amatpersonu iesniegumus;

16.9. pilnvaru zaudēšanas gadījumā pirms lietu nodošanas tās sakārto atbilstoši lietvedības noteikumiem un lietu nomenklatūrai.

Ne vēlāk kā nākamajā darba dienā ekspertu komisijas klātbūtnē tiek veikta dokumentu nodošana. Process tiek dokumentēts, sastādot pieņemšanas nodošanas aktu. Dokumentu nodošanas pieņemšanas procesu koordinē domes izpilddirektors.

16.10. veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta noteikumos, domes lēmumos un šajā nolikumā.

17. Domes priekšsēdētājam ir viens vietnieks:

17.1. Domes priekšsēdētāja vietnieks.

Domes priekšsēdētāja vietnieka amats ir algots.

(Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 10.11.2022. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

18. Domes priekšsēdētāja vietnieks:

18.1. pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā, pilda pienākumus, ko uzdevis domes priekšsēdētājs, kā arī pilda citus pienākumus, kas noteikti likuma paredzētajos gadījumos un šajā nolikumā.

18.2. koordinē un pārrauga:

18.2.1. pilsētas attīstības un investīciju jautājumus;

18.2.2. uzņēmējdarbības attīstības jautājumus;

18.2.3. pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas pilsētas dzīvojamā fonda attīstībai un energoefektivitātes paaugstināšanas jautājumus;

18.3. pilda domes priekšsēdētāja vietnieka izglītības, kultūras un sociālajos jautājumus pienākumus viņa prombūtnes laikā.

18.4. slēdz līgumus un paraksta citus dokumentus Rēzeknes valstspilsētas domes vārdā atbilstoši savai kompetencei.

18.5. saskaņā ar Nolikuma 18.1. punktu domes vārdā rīkojas ar domes mantu un finanšu resursiem, slēdz saimnieciskus darījumus ar fiziskām un juridiskām personām apstiprinātā budžeta ietvaros.

18.6. ir atbildīgs par savas kompetences sfērā iekļautajām jomām.

(Rēzeknes pilsētas domes 22.07.2021. saistošo noteikumu Nr. 16 redakcijā)

18.1. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 01.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 14)

18.2 (Svītrots ar Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 10.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

18.3 Rīkojumus attiecībā uz domes priekšsēdētāja vietnieku izdod un paraksta domes priekšsēdētājs, bet rīkojumus attiecībā un domes priekšsēdētāju izdod un paraksta domes priekšsēdētāja vietnieks.

(Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 10.11.2022. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

19. Domes izpilddirektors šajā nolikumā noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par pašvaldības nozaru pārvalžu, iestāžu, administrācijas un pašvaldības kapitālsabiedrību darbu.

19.1. Domes izpilddirektors:

19.1.1. organizē domes lēmumu izpildi un ir tiesīgs iesniegt priekšlikumus domes pastāvīgajās komitejās;

19.1.2. (svītrots no 01.01.2020. ar Rēzeknes pilsētas domes 19.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 27, sk. grozījumu);

19.1.3. dod rīkojumus pašvaldības iestāžu, nozaru pārvalžu vadītājiem un darbiniekiem;

19.1.4. ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata nozaru pārvalžu un iestāžu vadītājus;

19.1.5. organizē teritorijas attīstības programmas, teritorijas plānojuma, publiskā pārskata un budžeta projektu izstrādi un iesniedz tos apstiprināšanai domei;

19.1.6. ir tiesīgs saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu pilnīgi vai daļēji pārņemt administrācijas lietvedībā esošu lietu savā kompetencē;

19.1.7. ir tiesīgs piedalīties domes un komiteju sēdēs un jautājumu apspriešanā;

19.1.8. pēc kārtējām pašvaldības domes vēlēšanām organizē dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu jaunajam pašvaldības domes priekšsēdētājam;

19.1.9. pieņem darbā un atbrīvo no darba domes Administrācijas darbiniekus, pamatojoties uz pieņemto domes lēmumu slēdz darba līgumus ar iestāžu un nozaru pārvalžu vadītājiem;

19.1.10. saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām", domes lēmumiem un citiem normatīvajiem aktiem veic citus pienākumus;

19.2. (svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 31.05.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 6).

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 19.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 27; 25.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

20. (Izslēgts ar 22.12.2006.)

21. Rēzeknes valstspilsētas domē paraksta tiesības ir:

– domes priekšsēdētājam;

– domes priekšsēdētāja vietniekiem – priekšsēdētāja prombūtnes gadījumos un speciālo pilnvarojumu gadījumos;

– domes izpilddirektoram – atbilstoši šim nolikumam un domes priekšsēdētāja pilnvarojumam.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 31.05.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 22.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 16)

III. Domes pastāvīgo komiteju kompetence, to darba organizācija un nodrošinājums

22. Vēlot komiteju locekļus, priekšroka tiek dota principam, ka deputāts izvēlas komiteju atbilstoši interesēm un vēlmēm. Komiteju locekļi tiek ievēlēti pēc proporcionalitātes principa saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām". Konkrēto partiju deputātu vietu skaitu katrā komitejā izlemj dome.

23. Pastāvīgās komitejas sagatavo jautājumus izskatīšanai domes sēdē. Komitejas lēmumu projektus pirms to iekļaušanas komitejas sēdes darba kārtībā, nodod saskaņošanai attiecīgas pārvaldes/iestādes, kas ir sagatavojusi lēmuma projektu, juristam, ja tāds ir, un domes Juridiskās nodaļas juristiem par šo projektu atbilstību tiesību normām, ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms komitejas kārtējās sēdes un ne vēlāk kā 5 stundas pirms komitejas ārkārtas sēdes. Lēmumu projektu sagatavotājs ir atbildīgs, lai tā saturs atbilstu normatīvo aktu prasībām. Laikā neiesniegtie lēmumu projekti netiek skaņoti. Lēmumu projekti tiek iesniegti domes Kancelejā ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms komitejas kārtējās sēdes un ne vēlāk kā 3 stundas pirms komitejas ārkārtas sēdes.

Finanšu pārvalde saskaņo lēmumu projektus vai sniedz rakstveida atzinumu par lēmumu projektiem, kuru izpilde saistīta ar pašvaldības finanšu līdzekļu izlietošanu. Saskaņojot tiek pārbaudīts, vai lēmuma projektā ir norādīts, no kādiem budžeta līdzekļiem paredzēts lēmuma izpildes nodrošinājums, vai attiecīgais finanšu līdzekļu izlietojums ir paredzēts pašvaldības budžetā un vai tā izpilde ir iespējama (attiecīgā budžeta programma nav izpildīta).

24. Lēmumu projektus, kas saistīti ar finansiālajiem jautājumiem, nodod izskatīšanai Finanšu un budžeta komitejai. Finanšu un budžeta komiteja:

24.1. vada pašvaldības budžeta projekta sagatavošanu, izskata komiteju sagatavotos budžeta projekta priekšlikumus un iesniedz pašvaldības budžeta projektu izskatīšanai domes sēdē;

24.2. izskata citu pastāvīgo komiteju sagatavotos budžeta projekta priekšlikumus un iesniedz tos izskatīšanai domes sēdē;

24.3. sniedz atzinumu par budžeta projektu, tajā izdarāmajiem grozījumiem, kā arī par prioritātēm līdzekļu sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa;

24.4. sniedz atzinumu par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu, kā arī par domes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu realizācija saistīta ar budžetā neparedzētiem izdevumiem vai grozījumiem budžeta ieņēmumu daļā;

24.5. sniedz priekšlikumus par pašvaldību īpašumu apsaimniekošanu, nekustamā īpašuma iegūšanu un dod atzinumus par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu;

24.6. sniedz atzinumus par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu;

24.7. savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, komisiju, darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un projektus, kā arī iedzīvotāju iesniegumus finanšu jautājumos;

24.8. pēc deputātu rakstiska pieprasījuma atbilstoši Valsts kases noteiktajai formai sniedz atskaiti par budžeta izpildi;

24.9. izskata, iesniedz apstiprināšanai domē gada pārskatu;

24.10. veic citus Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

25. Pilsētas attīstības, infrastruktūras un sabiedriskās kārtības komiteja izskata un sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus:

25.1. par teritorijas attīstības plānu un apbūves kārtību saistībā ar sabiedriski nozīmīgām būvēm (publiskai lietošanai paredzētas ēkas) un jaunu ražotņu izveidošanu vai esošo paplašināšanu;

25.2. par zemes lietām, tajā skaitā par zemes nomu, izņemot:

– jau noslēgto nomas līgumu pagarināšanu;

– nomas līgumiem, kas tiek slēgti par pašvaldības nekustamā īpašuma nomu, kas atrodas uz citai personai piederošās zemes;

– pašvaldības zemes nomu, uz kuras atrodas citai personai piederošs nekustamais īpašums;

– par domājamo daļu nomu;

25.3. par īpašumu un teritorijas izmantošanu;

25.4. teritorijas apstādījumu plānošanu;

25.5. starptautisko sadarbību un tūrismu;

25.6. investīciju projektu sagatavošanu un realizāciju;

25.7. savas kompetences ietvaros izskata iedzīvotāju, amatpersonu, iestāžu, kapitālsabiedrību, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos finanšu komitejā;

25.8. par komunālajiem pakalpojumiem;

25.9. par teritorijas labiekārtošanu;

25.10. par dzīvojamā un nedzīvojamā fonda uzturēšanu, izmantošanu, par nedzīvojamo telpu nomas līgumu slēgšanu, kuru termiņš ilgāks par trīs gadiem, vai arī pagarinot termiņus uz nākamajiem darbības gadiem, izņemot domājamo daļu nomu vai jau noslēgto nomas līgumu pagarināšanu

25.11. par satiksmes organizāciju;

25.12. par sabiedrisko kārtību;

25.13. izskata amatpersonu, iestāžu, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos finanšu komitejā;

25.14. veic citus Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

26. (Izslēgts ar 03.03.2006. lēmumu)

27. Kultūras, izglītības, sporta, veselības, sociālo un darba lietu komiteja sagatavo izskatīšanai lēmumprojektus, kas skar kultūras, izglītības un sporta jautājumus, tai skaitā lēmumprojektus:

27.1. par izglītību un ārpusskolas aktivitātēm;

27.2. kultūras pasākumu organizēšanu, kultūras iestāžu darbību;

27.3. sporta pasākumu organizēšanu, sporta organizāciju darbības atbalstīšanu un brīvā laika nodarbībām;

27.4. par sociālo palīdzību;

27.5. par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā;

27.6. par veselības aprūpi un aizsardzību;

27.7. par nodarbinātības veicināšanu;

27.8. savas kompetences ietvaros izskata iedzīvotāju, amatpersonu, iestāžu, kapitālsabiedrību, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos finanšu komitejā;

27.9. veic citus Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

28. Pastāvīgās komitejas likumā noteiktajā kārtībā un saskaņā ar pašvaldības nolikumu kontrolē:

28.1. Finanšu un budžeta komiteja – Finanšu pārvaldi;

28.2. Pilsētas attīstības, infrastruktūras un sabiedriskās kārtības komiteja – Juridisko nodaļu, Iepirkumu nodaļu, Centralizētās grāmatvedības nodaļu, Informācijas tehnoloģiju nodaļu, Iedzīvotāju apkalpošanas centru, Kanceleju, Darba aizsardzības, ugunsdrošības, bīstamo iekārtu un saimniecības nodaļu, Attīstības pārvaldi, Būvvaldi, Administratīvo inspekciju, Pilsētvides un attīstības pārvaldi;

28.3. (izslēgts ar 03.03.2006. lēmumu)

28.4. Kultūras, izglītības, sporta, veselības, sociālo un darba lietu komiteja – Izglītības pārvaldi un tai pakļautās iestādes, Pašvaldības aģentūru "Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs" un tai pakļautās iestādes, Sporta pārvaldi, pārvaldi "Sociālais dienests" un tai pakļautās iestādes, Dzimtsarakstu nodaļu, Pašvaldības iestādi "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs".

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 7; 19.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 27; 22.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 16)

29. Domes pastāvīgajām komitejām un deputātiem, pildot savus pienākumus, ir tiesības:

29.1. iepazīties ar pašvaldības administrācijas, pārvalžu, iestāžu, kapitālsabiedrību dokumentāciju, saņemt dokumentu norakstus, kas nepieciešami jautājumu izlemšanai komiteju sēdēs;

29.2. pēc pieprasījuma saņemt no pašvaldības amatpersonām, iestādēm un kapitālsabiedrībām nepieciešamo informāciju, dokumentus un paskaidrojumus.

30. Domstarpības starp pastāvīgajām komitejām, deputātiem un pašvaldības amatpersonām, iestādēm un kapitālsabiedrībām izskata domes priekšsēdētājs vai dome. Domes priekšsēdētājs izvērtē, kādos gadījumos domstarpības izskata dome.

31. Komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Komiteju sēdes ir atklātas, izņemot likumā noteiktos gadījumus, kad jautājums jāizskata slēgtā sēdē vai tās daļā.

(Rēzeknes pilsētas domes 19.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

31.1 Domes priekšsēdētājs var ierosināt sasaukt domes komiteju apvienoto sēdi:

1) ja izskatāmie jautājumi skar vairāku komiteju kompetenci;

2) attiecīgajā teritorijā izsludinātās ārkārtējās situācijas vai valstī noteikto pulcēšanās ierobežojumu laikā.

Komiteju apvienoto sēdi vada domes priekšsēdētājs.

(Rēzeknes pilsētas domes 19.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

31.2 Ja domes deputāts nevar ierasties komitejas sēdes norises vietā vai nevar piedalīties sēdē attālināti, viņš par to 3 stundas pirms sēdes informē komitejas priekšsēdētāju vai sēdes sekretāru.

(Rēzeknes pilsētas domes 19.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

31.3 Komitejas sēdes norisē var tikt izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja:

1) klāt neesošais domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā un ja 3 stundas pirms sēdes to nodrošināt ir lūdzis komitejas priekšsēdētājam;

2) attiecīgajā teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija vai valsts noteikusi pulcēšanās ierobežojumus.

(Rēzeknes pilsētas domes 19.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

31.4 Lai piedalītos sēdē attālināti, katram deputātam jāreģistrējas pašvaldībā izmantojamajā videokonferences programmā un domes elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā "Namejs", kur ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē. Rakstiski balsojums tiek atspoguļots arī sēdes protokolā.

(Rēzeknes pilsētas domes 19.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

32. Pēc komitejas vai domes priekšsēdētāja vai vienas trešdaļas komitejas locekļu pieprasījuma tiek sasauktas komitejas ārkārtas sēdes. Ārkārtas sēdes sasauc 24 stundu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

33. Komitejas sēžu norises laiku un vietu nosaka komitejas priekšsēdētājs, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju un paziņojot domes Kancelejai, kas nodrošina komiteju sēžu organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Komiteju sēdes nedrīkst būt tajā pašā laikā, kad ir domes sēdes. Komitejas priekšsēdētājs sagatavo, sasauc un vada komitejas sēdes un sastāda sēdes darba kārtību.

34. Par komitejas sēžu vietu, laiku un darba kārtību domes Kanceleja telefoniski informē deputātus ne vēlāk kā trīs dienas pirms kārtējās komitejas sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas komitejas sēdes.

35. Komitejas darba kārtību, komitejas lēmumu projektus, atzinumus par tiem, izziņas materiālus, deputātu iesniegumus, priekšlikumus un jautājumus deputāti var saņemt domes Kancelejā ne vēlāk kā vienu dienu pirms komitejas kārtējās sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas sēdes.

36. Komitejai jāizskata:

36.1. visi materiāli, kas attiecas uz šo komiteju;

36.2. komitejas lēmumu projekti;

36.3. komitejai iesniegtie priekšlikumi, iesniegumi un sūdzības.

37. Komitejas sēdes protokolu paraksta visi komitejas locekļi.

38. Ja uz komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, tad komitejas priekšsēdētājs sasauc atkārtotu komitejas sēdi ne ātrāk kā pēc trim un ne vēlāk kā pēc septiņām dienām. Ja uz atkārtotu komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, tad komitejas priekšsēdētājam par to jāpaziņo domei.

39. Pastāvīgo komiteju priekšsēdētājiem ar pašvaldības lēmumu nosaka iedzīvotāju pieņemšanas laiku (ne retāk kā vienu reizi mēnesī) pašvaldības telpās.

IV. Domes lēmumu projektu sagatavošanas kārtība un līgumu noslēgšanas procedūra

40. Domes sēdē izskatāmie lēmumu projekti un tiem pievienotie materiāli jāiesniedz Kancelejā, kas tos elektroniski ievieto pašvaldības elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā, bet papīra formātā iesniedz domes priekšsēdētājam. Domes sēdes darba kārtību izsludina domes priekšsēdētājs. Par citu jautājumu iekļaušanu domes darba kārtībā likumā noteiktajā kārtībā lemj dome.

(Rēzeknes pilsētas domes 19.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

41. Paziņojums par domes sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību pieejams domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā un pašvaldības mājaslapā internetā – vismaz trīs dienas pirms kārtējās sēdes un vismaz trīs stundas pirms ārkārtas sēdes.

(Rēzeknes pilsētas domes 19.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

42. Domes lēmumu projekti jāiesniedz rakstveidā, tajos jābūt norādītam:

42.1. kas un kad šos lēmuma projektus ir gatavojis;

42.2. kādās institūcijās projekts izskatīts;

42.3. kas ir projekta iesniedzējs, projekta iesniedzēja paraksts un datums;

42.4. no kādiem līdzekļiem tiek paredzēts lēmuma izpildes nodrošinājums, ja jautājumu izpilde saistīta ar pašvaldības budžeta līdzekļu izlietošanu.

43. Sagatavotos lēmumu projektus izskatīšanai domes sēdēs var iesniegt:

43.1. domes priekšsēdētājs;

43.2. domes komitejas, komisijas;

43.3. domes deputāti;

43.4. (izslēgts 26.06.2006.)

43.5. ārkārtas sēdes ierosinātājs.

44. Domes lēmumu projektus pirms to iekļaušanas domes sēdes darba kārtībā nodod saskaņošanai attiecīgas pārvaldes/iestādes, kas ir sagatavojusi lēmuma projektu, juristam, ja tāds ir, un domes Juridiskās nodaļas juristiem par šo projektu atbilstību tiesību normām. Lēmumu projektu sagatavotājs ir atbildīgs, lai tā saturs atbilstu normatīvo aktu prasībām. Lēmumu projekti tiek iesniegti domes Kancelejā ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms domes kārtējās sēdes un ne vēlāk kā 3 stundas pirms domes ārkārtas sēdes.

Finanšu pārvalde saskaņo lēmumu projektus vai sniedz rakstveida atzinumu par lēmumu projektiem, kuru izpilde saistīta ar pašvaldības finanšu līdzekļu izlietošanu. Saskaņojot tiek pārbaudīts, vai lēmuma projektā ir norādīts, no kādiem budžeta līdzekļiem paredzēts lēmuma izpildes nodrošinājums, vai attiecīgais finanšu līdzekļu izlietojums ir paredzēts pašvaldības budžetā un vai tā izpilde ir iespējama (attiecīgā budžeta programma nav izpildīta).

45. Amatpersona vai administratīvais darbinieks, kurš sākotnēji ziņoja lēmuma projektu komitejā, pēc komitejas lēmuma pieņemšanas ziņo par attiecīgo lēmumu un informē par jautājuma izskatīšanas gaitu komitejā.

46. Domes sēdes darba kārtība, lēmumu projekti, atzinumi par tiem, izziņas materiāli, deputātu iesniegumi, priekšlikumi un jautājumi ir pieejami domes Kancelejā ne vēlāk kā trīs dienas pirms domes kārtējās sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas sēdes.

47. Ja pastāvīgajā komiteja izskata administratīvā akta projektu, kas personai liedz tiesības vai uzliek tai pienākumus, tad komitejas priekšsēdētājs organizē personas uzaicināšanu viedokļa un argumentu noskaidrošanai par izskatāmo jautājumu, ja personas viedoklis saskaņā ar Administratīvā procesa likumu nav noskaidrots. Persona var netikt uzaicināta paskaidrojumu sniegšanai, ja gadījums ir objektīvi mazsvarīgs vai ir citi Administratīvā procesa likumā noteiktie iemesli, kad personas viedokļa noskaidrošana nav nepieciešama.

48. Uzņēmuma un privāttiesiskos līgumus pašvaldības autonomās kompetences jomā un citus saimnieciskos līgumus par pakalpojumiem pašvaldībai par summu, kas nepārsniedz 72000 eiro (septiņdesmit divus tūkstošus eiro) domes apstiprinātā budžeta, slēdz pašvaldības izpilddirektors, viņa prombūtnes laikā nozaru pārvaldes vadītājs.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 06.08.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 15; 31.05.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

49. Administratīvo līgumu slēdz domes priekšsēdētājs, kurš saskaņo to ar domi. Par sadarbības līgumu lemj pašvaldības dome.

50. Ja lēmumu par līgumu noslēgšanu pieņem pašvaldības dome, tad lēmumā norāda līguma noslēgšanas datumu.

51. Pašvaldības dome ar lēmumu vai līgumu var deleģēt savas pilnvaras pieņemt lēmumus citiem pašvaldības orgāniem, kā arī vēlētajām un administratīvajām amatpersonām, izņemot jautājumus, kas ir tikai domes kompetencē.

52. Lai nodrošinātu racionālu budžeta līdzekļu izlietojumu un pašvaldības interesēm atbilstošu līgumu noslēgšanu, visi līgumu projekti (izņemot darba līgumus, līgumus, kas tiek slēgti, veicot iepirkumu procedūras), kas pārsniedz 72000 (septiņdesmit divus tūkstošus eiro), pirms to noslēgšanas tiek skatīti domes sēdē. Domes akcepta jeb pozitīva atzinuma gadījumā tiek slēgts attiecīgs līgums. Struktūrvienības 1 (vienu) reizi mēnesī domes priekšsēdētājam sniedz pārskatu par veiktajiem un veicamajiem iepirkumiem.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 06.08.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.15)

V. Domes darba reglaments

53. Domes sēdes ir kārtējās un ārkārtas. Kārtējās sēdes notiek divas reizes mēnesī. Tās sasauc domes priekšsēdētājs, nosakot norises laiku, vietu un izsludinot darba kārtību. Ārkārtas sēdes sasauc domes priekšsēdētājs, iesniegumā par ārkārtas sēdes sasaukšanu norādot tās norises laiku, vietu un izsludinot sēdes darba kārtību".

(Rēzeknes pilsētas domes 19.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

53.1 Domes sēdes ir atklātas, izņemot likumā noteiktos gadījumus, kad jautājums jāizskata slēgtā sēdē vai tās daļā.

(Rēzeknes pilsētas domes 19.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

54. Katra deputāta pienākums ir piedalīties visas domes sēdēs. Ja domes deputāts nevar ierasties domes sēdes norises vietā vai nevar sēdē piedalīties attālināti, viņš par to 3 stundas pirms sēdes informē domes priekšsēdētāju vai sēdes sekretāru.

(Rēzeknes pilsētas domes 19.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

54.1 Domes sēdes norisē var tikt izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja:

1) klāt neesošais domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā un ja 3 stundas pirms sēdes viņš to nodrošināt ir lūdzis domes priekšsēdētājam;

2) attiecīgajā teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija vai valsts noteikusi pulcēšanās ierobežojumus.

(Rēzeknes pilsētas domes 19.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

54.2 Lai piedalītos sēdē attālināti, katram deputātam jāreģistrējas pašvaldībā izmantojamajā videokonferences programmā un domes elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā "Namejs", kur ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē. Tāpat rakstiski balsojums tiek atspoguļots arī sēdes protokolā.

(Rēzeknes pilsētas domes 19.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

55. (Izslēgts 26.02.2010.)

56. Domes sēdēs jāpiedalās domes izpilddirektoram, pārvalžu/iestāžu/aģentūras vadītājiem vai to vietniekiem, administrācijas nodaļu vadītājiem vai to vietniekiem. Ja dome izskata jautājumu, kas skar pašvaldības kapitālsabiedrības, sēdē jāpiedalās attiecīgās kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētājam vai valdes loceklim, vai viņa pilnvarotai personai".

(Rēzeknes pilsētas domes 19.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

57. Domes sēžu protokolēšanu nodrošina Kanceleja. Domes sēdes audioierakstu ievieto pašvaldības mājaslapā internetā ne vēlāk kā triju darba dienu laikā pēc kārtējās domes sēdes.

(Rēzeknes pilsētas domes 19.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

58. Domes sēžu protokolā norāda:

58.1. kur, kurā gadā, mēnesī, dienā un stundā sēde sasaukta, īpaši norāda, ja tā ir ārkārtas sēde;

58.2. kad sēdi atklāj un slēdz;

58.3. sēdes darba kārtību;

58.4. sēdes vadītāja un pašvaldības administrācijas darbinieka – sēdes protokolētāja vārdu un uzvārdu;

58.5. sēdē piedalījušos un klāt neesošo deputātu vārdu un uzvārdu;

58.6. sēdē klāt neesošo deputātu neierašanās iemeslu (ja deputāts par to ir paziņojis);

58.7. to personu vārdu un uzvārdu, kurām sēdē dots vārds;

58.8. iesniegtos priekšlikumus, pieprasījumus, kā arī sēdes vadītāja rīkojumus;

58.9. pieņemtos lēmumus, norādot, kādā veidā un ar cik balsīm lēmums pieņemts;

58.10. kuri deputāti balsojuši par, kuri pret attiecīgo lēmumu un kuri atturējušies no balsošanas;

58.11. to deputātu vārdu un uzvārdu, kuri, pildot likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā" paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, nav piedalījušies attiecīgā lēmuma pieņemšanā;

58.12. to deputātu vārdu un uzvārdu, kuri ierosinājuši aizklātu balsošanu.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 19.11.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.31)

59. Domes priekšsēdētājs:

59.1. atklāj, vada, pārtrauc un slēdz sēdi;

59.2. pārliecinās par kvoruma esamību;

59.3. dod vārdu ziņotājam;

59.4. nodrošina iespēju deputātiem uzdot jautājumus ziņotājam un citiem klātesošajiem;

59.5. vada debates, vadot debates priekšsēdētājam nav tiesību apspriest jautājumus;

59.6. ierosina jautājumu nobalsošanu;

59.7. izsludina pārtraukumus sēdē un piedāvā sēdes datumu, laiku un vietu, ja sēde jāturpina citā dienā;

59.8. nodot sēdes vadīšanu par atsevišķu jautājumu domes priekšsēdētāja vietniekam, ja par to viņš vēlas uzstāties debatēs.

60. Par katru izskatāmo jautājumu debatēs var uzstāties vienu reizi. Deputātiem uzstājoties debatēs tiek dotas 3 minūtes. Domes sēdēs pamatziņojumam par izskatāmo jautājumu tiek dotas 5 minūtes. Ja nepieciešams, pamatziņojumam atvēlēto laiku var pagarināt, ja par to nobalso domes deputātu relatīvais vairākums.

61. Domes sēdes jautājumu apspriešanai ir šāda secība:

61.1. ziņojums;

61.2. deputātu jautājumi;

61.3. debates;

61.4. ziņotāja galavārds;

61.5. priekšsēdētāja viedoklis par debašu slēgšanu un jautājuma virzīšanu uz balsošanu;

61.6. balsošana;

61.7. balsošanas rezultātu paziņošana.

62. Par izskatāmajiem jautājumiem domes sēdē var ziņot deputāti vai atbildīgie pašvaldības administrācijas darbinieki vai citas personas, kuras jautājumu ziņoja komitejā. Ja nepieciešams, ziņotājs var uzaicināt citas personas sniegt papildus vai precizējošu informāciju. Par debašu beigām paziņo priekšsēdētājs. Debates var pārtraukt, ja par to nobalso ne mazāk kā 2/3 klātesošo deputātu.

63. Domes priekšsēdētājam ir pienākums nodrošināt domes sēdēs kārtību. Ja domes sēdes kārtību atkārtoti neievēro deputāts, tas tiek fiksēts protokolā.

64. Ja deputāts neievēro domes sēdes kārtību, runājot debatēs, tad domes priekšsēdētājs pārtrauc viņa uzstāšanos debatēs, un turpmāk, apspriežot konkrēto jautājumu, viņam vairs netiek dots vārds. Ja deputāts atkārtoti neievēro domes sēdes kārtību vai citādi traucē sēdes gaitu, priekšsēdētājam ir tiesības izraidīt deputātu no domes sēdes norises telpas.

65. Pašvaldības iedzīvotājiem un citām personām, kuras ir klāt domes sēdē, nav tiesības piedalīties debatēs un nekādā veidā traucēt sēdes gaitu. Ja domes sēdes kārtību neievēro, priekšsēdētājam ir tiesības izraidīt vainīgo personu no domes sēdes norises telpas.

66. Sēdēs izskatāmajiem lēmumu projektiem un citiem dokumentiem jābūt iesniegtiem valsts valodā. Ja sēdē tiek iesniegti jautājumi citā valodā, tad domes sēdēs tos izskata, ja ir pievienots dokumenta tulkojums valsts valodā. Uzstājoties debatēs, var lietot citas valodas, ja dome var nodrošināt debašu tulkošanu valsts valodā.

67. Nepieciešamības gadījumā pēc domes deputātu pieprasījuma domes sēdē domes izpilddirektors sniedz īsu pārskatu par veikto darbu un par pieņemto lēmumu izpildes gaitu attiecīgajā periodā. Pēc pārskata deputātiem ir tiesības uzdot jautājumus un saņemt atbildes.

68. Ja domes sēdes darba kārtībā iekļautie jautājumi netiek izskatīti vienā sēdes dienā, sēde tiek turpināta nākošajā dienā vai dienā, par kuru vienojas deputāti. Ja domes sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus nav iespējams izskatīt deputātu kvoruma trūkuma dēļ, tad domes priekšsēdētājs sēdi slēdz un nosaka atkārtotās sēdes norises vietu un laiku. Atkārtotā domes sēde tiek sasaukta ne agrāk kā pēc septiņām un ne vēlāk kā pēc četrpadsmit dienām.

69. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 31.05.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

70. Visi labojumi domes lēmumu projektiem ir jāiesniedz rakstveidā līdz balsošanas sākumam un, ja iespējams, tiem ir jābūt pavairotiem līdz debašu par konkrēto jautājumu beigām. Iesniegtie domes lēmuma projekta labojumi iesniedzējam ir jāparaksta.

71. Ja tas nepieciešams lietas virzībai, domes priekšsēdētājs var izlemt par mutisku priekšlikumu izskatīšanu un balsošanu par tiem.

72. Ja tiek iesniegti labojumi domes lēmuma projektam, tad jābalso par labojumu pieņemšanu, nevis par pamatdokumentu. Ja tiek iesniegti vairāki labojumi, tad vispirms jābalso par to labojumu, kurš visvairāk atšķiras no izskatāmā lēmuma projekta. Šaubu gadījumā domes priekšsēdētājs konsultējas ar tās pastāvīgās komitejas, kura gatavoja lēmuma projektu, priekšsēdētāju. Kārtību, kādā balso par iesniegtajiem domes lēmumu projektu labojumiem, nosaka domes priekšsēdētājs. Ja notiek balsošana par vairākiem lēmuma projekta variantiem, tad lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošiem deputātiem. Ja neviens no lēmuma projektiem nesaņem pietiekošo balsu skaitu, tiek rīkota atkārtota balsošana par tiem diviem lēmuma projektiem, kuri pirmā balsošanā saņēmuši visvairāk balsu. Ja nav saņemts nepieciešamais balsu skaits, lēmuma projekts ir noraidīts.

73. Domes sēdē drīkst runāt tikai tad, kad vārdu ir devis priekšsēdētājs. Priekšroka uzstāties debatēs ir tam deputātam, kurš pirms domes sēdes rakstiski iesniedzis priekšsēdētājam priekšlikumu piedalīties debatēs.

74. Ziņotājam ir tiesības uz galavārdu pēc debatēm.

75. Domes sēdē lēmumus pieņem, paceļot roku. Ja sēde notiek videokonferences režīmā, balsojums tiek fiksēts pašvaldības elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā, kā arī atspoguļots rakstiski domes sēdes protokolā.

(Rēzeknes pilsētas domes 19.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

76. Ja, atklāti balsojot, deputāts ir kļūdījies, viņam par to ir jāpaziņo domes priekšsēdētājam pirms balsošanas rezultātu paziņošanas, pretējā gadījumā balsojuma izmaiņas netiek ņemtas vērā.

77. Balsošanas rezultātus paziņo domes priekšsēdētājs.

78. Ja balsošana notiek aizklāti, tad no deputātiem tiek ievēlēta balsu skaitīšanas komisija ne mazāk kā 3 cilvēku sastāvā. Šajā gadījumā balsu skaitīšanas komisija balsu skaitīšanas rezultātus iesniedz domes priekšsēdētājam, kurš paziņo balsošanas rezultātus.

79. Pašvaldības deputāts, kurš ir piedalījies lēmuma pieņemšanā un ir izteicis pretēju priekšlikumu vai balsojis pret priekšlikumu, ir tiesīgs lūgt nofiksēt tā atšķirīgo viedokli sēdes protokolā. Rakstveida viedokļi, kuri saņemti pirms protokola parakstīšanas, ir pievienojami protokolam. Deputāti, kuri ir balsojušas pret priekšlikumu, nav atbildīgi par pieņemto lēmumu.

80. Domes lēmumi un domes sēžu protokoli ir publiski pieejami. Pieejamību tiem nodrošina, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus.

(Rēzeknes pilsētas domes 19.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

81. Deputātiem ir tiesības iepazīties ar domes sēdes protokolu un piecu dienu laikā pēc sēdes rakstiski iesniegt piezīmes pie protokola. Ja šo piecu dienu laikā piezīmes netiek iesniegtas, tad deputāts nevar prasīt izdarīt protokolā labojumus.

82. Deputātam ir tiesības iesniegt pieprasījumus un iesniegumus. Tos iesniedz domes Kancelejā.

83. Deputātu pieprasījumu izskatīšanas kārtību nosaka domes priekšsēdētājs.

84. Pašvaldības saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc parakstīšanas nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas saistošos noteikumus publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un tie stājās spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas. Pieņemtie saistošie noteikumi ir pieejami Iedzīvotāju apkalpošanas centrā.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 06.08.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 15; 19.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 27; grozījums punkta stājas spēkā 01.01.2020., sk. grozījumu)

85. Ja pašvaldības dome ir pieņēmusi administratīvo aktu, kas var skart trešo personu likumīgās tiesības un intereses, tad šo personu informēšanai par pieņemto administratīvo aktu pašvaldības domes priekšsēdētājs vai administratīvā akta projekta izstrādātājs var ierosināt informāciju par tā pieņemšanu publicēt domes laikrakstā "Rēzeknes Vēstnesis".

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.03.2014. domes lēmumu Nr.499, spēkā ar 29.03.2014.)

VI. Iedzīvotāju pieņemšana un iesniegumu izskatīšanas kārtība

86. Pašvaldības amatpersonām ir šādi iedzīvotāju pieņemšanas laiki:

86.1. priekšsēdētājam – mēneša pirmā otrdiena no plkst. 12.30 līdz 15.30;

86.2. priekšsēdētāja vietniekam – mēneša trešā otrdiena no plkst. 13.00 līdz 15.00;

86.2.1 (svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 01.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 14);

86.2.2 (svītrots ar Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 10.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 17);

86.3. izpilddirektoram – mēneša pirmā un trešā ceturtdiena no plkst. 13.00 līdz 16.30.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 29.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 18; 01.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 14)

87. Ikvienai personai ir tiesības iepazīties ar pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem, izņemot, ja tie satur informāciju, kura nav izpaužama saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Pašvaldība nav tiesīga atteikt informāciju par pašvaldības budžeta izlietojumu un noslēgtajiem līgumiem, izņemot, ja informācija ir komercnoslēpums. Atteikumu informācijas pieejamībai jāpamato. Personai ir pienākums pamatot informācijas iegūšanas nepieciešamību, ko persona var darīt arī mutvārdiem.

88. Par pašvaldības oficiālo dokumentu vai apliecinātu to kopiju izsniegšanu pašvaldība var iekasēt nodevu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".

89. Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu reģistrēšanu organizē Kancelejas vadītāja. Aizliegta dokumentu nodošana tālāk jebkuram pašvaldības darbiniekam vai pašvaldības institūcijai bez reģistrācijas. Kārtību, kādā notiek iesniegumu virzība pašvaldības struktūrvienībās un citās institūcijās, nosaka domes izdoti iekšēji normatīvi akti.

90. Mutvārdos izteiktos iesniegumus, sūdzības vai priekšlikumus, ja uz tiem nav iespējams sniegt atbildi tūlīt, darbinieks, kas tos pieņem, noformē rakstveidā (norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vai uzturēšanās vietu) un ievēro tos pašus reģistrācijas un izskatīšanas noteikumus, kādi attiecas uz rakstveida iesniegumiem.

91. Saņemot anonīmu iesniegumu, vai iesniegumu, kura noformējums neatbilst normatīvo aktu prasībām, attiecīgā pašvaldības darbinieka pienākums ir to noteiktajā kārtībā virzīt reģistrēšanai. Pēc iesnieguma reģistrēšanas atbildīgā amatpersona izvērtē iesnieguma tālāku virzību. Ja pašvaldībai ir pienākums atbilstoši kompetencei reaģēt uz iesniegumā norādīto informāciju, tad pašvaldības darbinieks, kurš izskata attiecīgo iesniegumu, sastāda dienesta ziņojumu un par to informē tiešo vadītāju.

92. Izskatot iesniegumu, attiecīgās pašvaldību institūcijas vai amatpersonas pienākums ir iegūt informāciju, izņemot normatīvos aktos noteiktos gadījumus, kad informācijas iegūšana ir personas pienākums. Persona pēc iespējas piedalās informācijas iegūšanā un izvērtēšanā.

93. Ikvienai personai ir tiesības iegūt informāciju par viņa iesnieguma virzību pašvaldības institūcijās un tiesības iesniegt iesniegumam papildinājumus un precizējumus.

VII. Publiskās apspriešanas kārtība

94. Lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību īpaši svarīgu vietējās nozīmes jautājumu izlemšanā, gadījumos, kas noteikti šajā nolikumā vai citos normatīvajos aktos, ar pašvaldības domes lēmumu visā pašvaldības teritorijā vai tās daļā, var tikt organizēta publiskā apspriešana. Publiskā apspriešana jārīko par:

94.1. pašvaldības administratīvās teritorijas robežu grozīšanu;

94.2. pašvaldības attīstības programmām un projektiem, kas būtiski ietekmē pašvaldības iedzīvotājus;

94.3. citiem normatīvajos aktos noteiktajiem jautājumiem.

95. Pašvaldības dome var pieņemt lēmumu rīkot publisko apspriešanu par citiem jautājumiem, kas nav minēti šā nolikuma 91.punktā, izņemot jautājumus, kas:

95.1. saistīti ar administrācijas struktūru un iekšējo darba organizāciju;

95.2. saistīti ar amatpersonu iecelšanas vai atcelšanas un citiem personāla jautājumiem;

95.3. attiecas uz konkrētu fizisku vai juridisku personu, it sevišķi administratīvu aktu;

95.4. saistīti ar valsts pārvalde funkciju īstenošanu;

95.5. budžetu un nodokļu maksājumu atbrīvojumiem;

95.6. ir citu publisko institūciju kompetencē.

96. Par publiskās apspriešanas rīkošanu ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc attiecīga ierosinājuma saņemšanas dome var lemt:

96.1. pēc ne mazāk kā 2/3 deputātu iniciatīvas;

96.2. pēc pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas;

96.3. pēc pašvaldības domes priekšsēdētāja iniciatīvas;

96.4. citos likumā noteiktos gadījumos.

97. Pēc iedzīvotāju iniciatīvas publiskā apspriešana var notikt, ja ne mazāk kā pieci procenti no attiecīgās teritorijas iedzīvotājiem šajā nolikumā noteiktā kārtībā vēršas pašvaldības domē.

98. Publiskās apspriešanas rezultātiem ir konsultatīvs raksturs.

98.1 (Izslēgts ar 22.12.2006.)

99. Iesniedzot ierosinājumu publiskās apspriešanas sarīkošanai, norāda:

99.1. tās datumu un termiņus;

99.2. paredzamā jautājuma iespējamo formulējumu;

99.3. publiskās apspriešanas veidlapu;

99.4. minimālo iedzīvotāju skaitu, kuriem jāpiedalās publiskajā apspriešana, lai publisko apspriešanu uzskatītu par notikušu.

VIII. Administratīvo aktu izdošanas un apstrīdēšanas kārtība

100. Pašvaldības dome ar saistošajiem noteikumiem var deleģēt tiesības izdot administratīvos aktus autonomās kompetences jautājumos pašvaldības administrācijai un nozaru pārvaldēm, ja tas nav pretrunā ar augstākstāvošajiem normatīvajiem aktiem.

101. Finanšu pārvaldei ir tiesības izdod administratīvos aktus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanu.

102. Pašvaldības administrācijas un nozaru pārvalžu izdotos administratīvos aktus apstrīd domē. Lēmumu projektus par domē apstrīdētajiem aktiem gatavo Juridiskā nodaļa.

103. Domē apstrīd pašvaldības iestāžu, institūciju un amatpersonu faktisko rīcību. Lēmumu projektus par domē apstrīdēto iestāžu, institūciju un amatpersonu faktisko rīcību gatavo Juridiskā nodaļa.

104. Apstrīdēto iestāžu, institūciju un amatpersonu faktisko rīcību un apstrīdēto administratīvo aktu izskatīšanu domes sēdē vada domes priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks.

Domes priekšsēdētājs J.Tutins
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības nolikums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 13Pieņemts: 01.09.2005.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
266728
{"selected":{"value":"01.12.2022","content":"<font class='s-1'>01.12.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.12.2022","iso_value":"2022\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"26.08.2022","iso_value":"2022\/08\/26","content":"<font class='s-1'>26.08.2022.-30.11.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.11.2021","iso_value":"2021\/11\/12","content":"<font class='s-1'>12.11.2021.-25.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.07.2021","iso_value":"2021\/07\/23","content":"<font class='s-1'>23.07.2021.-11.11.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.07.2021","iso_value":"2021\/07\/06","content":"<font class='s-1'>06.07.2021.-22.07.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.07.2021","iso_value":"2021\/07\/02","content":"<font class='s-1'>02.07.2021.-05.07.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.03.2021","iso_value":"2021\/03\/26","content":"<font class='s-1'>26.03.2021.-01.07.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.01.2021","iso_value":"2021\/01\/29","content":"<font class='s-1'>29.01.2021.-25.03.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.11.2020","iso_value":"2020\/11\/20","content":"<font class='s-1'>20.11.2020.-28.01.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-19.11.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2020","iso_value":"2020\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2020.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-29.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.12.2019","iso_value":"2019\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2019.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.12.2019","iso_value":"2019\/12\/20","content":"<font class='s-1'>20.12.2019.-30.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2019","iso_value":"2019\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2019.-19.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2019","iso_value":"2019\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2019.-31.07.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.05.2019","iso_value":"2019\/05\/17","content":"<font class='s-1'>17.05.2019.-31.05.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.12.2018","iso_value":"2018\/12\/07","content":"<font class='s-1'>07.12.2018.-16.05.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2018","iso_value":"2018\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2018.-06.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2017","iso_value":"2017\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2017.-31.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.06.2017","iso_value":"2017\/06\/26","content":"<font class='s-1'>26.06.2017.-29.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.01.2016","iso_value":"2016\/01\/15","content":"<font class='s-1'>15.01.2016.-25.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2015","iso_value":"2015\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2015.-14.01.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.08.2015","iso_value":"2015\/08\/07","content":"<font class='s-1'>07.08.2015.-31.08.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.02.2015","iso_value":"2015\/02\/28","content":"<font class='s-1'>28.02.2015.-06.08.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.10.2014","iso_value":"2014\/10\/11","content":"<font class='s-1'>11.10.2014.-27.02.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2014","iso_value":"2014\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2014.-10.10.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.07.2014","iso_value":"2014\/07\/12","content":"<font class='s-1'>12.07.2014.-31.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.03.2014","iso_value":"2014\/03\/29","content":"<font class='s-1'>29.03.2014.-11.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.12.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)