Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Valmieras novada domes 2022. gada 24. februāra saistošos noteikumus Nr. 38 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, turēšanas un izķeršanas kārtība Valmieras novadā".
Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.187

Valmierā 2013.gada 28.novembrī
Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtība Valmieras pilsētā
Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
28.11.2013. lēmumu Nr.461 (prot. Nr.15, 13.§)

Precizēti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
27.03.2014. lēmumu Nr.89 (prot. Nr.5, 2.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas
10.punktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo un ceturto daļu,
likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas 5.punktu,
Ministru kabineta 04.04.2006. noteikumu Nr.266 "Labturības prasības
mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai
publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai
" 13.punktu,
Ministru kabineta 02.10.2012. noteikumu Nr.678
"Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības" 16.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka prasības mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijai, uzskaitei, turēšanai Valmieras pilsētā, kā arī nosaka mājas (istabas) dzīvnieku īpašnieka un turētāja tiesības un pienākumus, un klaiņojošo dzīvnieku izķeršanas kārtību Valmieras pilsētā.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. Mājas dzīvnieki – Noteikumu izpratnē mājas (istabas) suņi un kaķi;

2.2. Reģistrācijas pazīšanas zīme – pašvaldības institūcijas izsniegts, speciāli šim nolūkam izgatavots žetons, kas ir apliecinājums tam, ka par Mājas dzīvnieku samaksāta ikgadējā pašvaldības nodeva;

2.3. Apstādījumi – visas ar augiem dabiskā vai mākslīgā ceļā apaugušas platības ārpus meža zemes, kurās neiegūst produkciju (pārtiku, koksni, ziedus u.c.) realizācijai;

2.4. Vientuļais pensionārs – Noteikumu izpratnē vienatnē dzīvojošs pensionārs.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 28.08.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.213)

3. Noteikumu mērķis ir nodrošināt veselīgu un tīru vidi Valmieras pilsētā, lai Mājas dzīvnieku turēšana neradītu draudus cilvēkiem un dzīvniekiem, nodrošināt Mājas dzīvnieku reģistrāciju un samazināt Mājas dzīvnieku radīto traumu skaitu, kā arī novērst dzīvnieku infekcijas slimību izplatību un dzīvnieku klaiņošanu.

II. Mājas dzīvnieku reģistrācijas un uzskaites kārtība

4. Valmieras pilsētā esošie Mājas dzīvnieki ir jāreģistrē Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos (turpmāk – normatīvie akti) noteiktajā kārtībā.

5. Valmieras pilsētas teritorijā Mājas dzīvnieku, ja tam ir implantēta mikroshēma, tā īpašnieks reģistrē Mājas (istabas) dzīvnieku datu bāzē (turpmāk – datubāze) Lauksaimniecības datu centrā vai pie praktizējoša veterinārārsta.

6. Valmieras pilsētas teritorijā Mājas dzīvnieku (izņemot kaķus), ja tam nav implantēta mikroshēma, tā īpašnieks reģistrē Valmieras pilsētas pašvaldības izveidotajā Mājas dzīvnieku reģistrā (turpmāk – reģistrs). Mājas dzīvnieku reģistru uztur Valmieras pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS" (turpmāk – Sabiedrība).

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 28.08.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.213)

7. (Svītrots ar Valmieras pilsētas domes 28.08.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.213)

8. Par Mājas dzīvnieku (suņu) turēšanu Valmieras pilsētā ir jāmaksā ikgadējā pašvaldības nodeva, saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem par pašvaldības nodevām Valmieras pilsētā. Pēc nodevas nomaksas Mājas dzīvnieka īpašniekam (turētājam) tiek izsniegta reģistrācijas pazīšanas zīme.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 28.08.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.213)

9. No Mājas dzīvnieku turēšanas nodevas samaksas atbrīvoti:

9.1. persona ar redzes invaliditāti;

9.2. persona ar 1. grupas invaliditāti;

9.3. vientuļie pensionāri;

9.4. individuālo dzīvojamo māju un dzīvokļu īpašumu īpašnieki, ja tiem piederošie dzīvnieki neatstāj īpašuma robežas.

9.1 Reģistrācijas pazīšanās zīme Noteikumu 9.1., 9.2. un 9.3.apakšpunktā minētajām personām tiek izsniegta Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, uzrādot suņa vakcinācijas apliecību, kurā ir atzīme par suņa vakcināciju pret trakumsērgu.

(Valmieras pilsētas domes 28.08.2014. saistošo noteikumu Nr.213 redakcijā)

10. Līdzekļi, kas tiek iegūti no maksas par ikgadējās Mājas dzīvnieku turēšanas nodevas tiek izlietoti Mājas dzīvnieku reģistrācijas organizēšanai, Mājas dzīvnieku izķeršanas organizēšanai, dzīvnieku patversmes uzturēšanai un citu aktivitāšu organizēšanai, kas saistīta ar Mājas dzīvnieku reģistrāciju, uzskaiti, turēšanu un izķeršanu.

III. Mājas dzīvnieku turēšanas kārtība

11. Mājas dzīvnieka īpašnieks (turētājs) nodrošina Mājas dzīvnieku turēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

12. Mājas dzīvnieku īpašnieks (turētājs):

12.1. reģistrē Mājas dzīvnieku datubāzē vai reģistrā un nomaksā ikgadējo pašvaldības noteikto nodevu;

12.2. nodrošina, lai Mājas dzīvniekam (sunim), atrodoties ārpus tā īpašnieka (turētāja) valdījumā vai turējumā esošās teritorijas, būtu kakla siksna ar piestiprinātu reģistrācijas pazīšanas zīmi;

12.3. pēc Mājas dzīvnieka pazušanas konstatēšanas nekavējoties par to ziņo Valmieras dzīvnieku patversmei;

12.4. (svītrots ar Valmieras pilsētas domes 28.08.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.213);

12.5. nebaro Mājas dzīvnieku daudzdzīvokļu māju koplietošanas telpās.

13. Personām, kas baro Mājas dzīvnieku sabiedriskā vietā, jānodrošina barošanas vietas sakopšana.

13.1 Mājas dzīvnieka īpašnieks (turētājs) nepieļauj, ka Mājas dzīvnieks rada netīrību daudzdzīvokļu māju koplietošanas telpās un sabiedrisko ēku telpās, kā arī Valmieras pilsētas sabiedriskajās vietās.

(Valmieras pilsētas domes 28.08.2014. saistošo noteikumu Nr.213 redakcijā)

14. Bezsaimnieka Mājas dzīvnieku (kaķi) atļauts izmitināt dzīvojamo māju koplietošanas telpās un tai pieguļošā teritorijā, ja atbilstoši īpašnieku noteiktajai kārtībai ir saņemta tās nekustamā īpašuma koplietošanas telpu daļas, kurā paredzēts kaķi izmitināt, īpašnieku un apsaimniekotāja rakstiska atļauja.

15. Dzīvojamās mājas īpašnieks vai apsaimniekotājs ir atbildīgs savā apsaimniekotajā teritorijā par normatīvo aktu ievērošanu attiecībā uz bezsaimnieka Mājas dzīvnieku turēšanu un labturību, nodrošinot šādu dzīvnieku sterilizāciju un vakcināciju pret trakumsērgu, kā arī par dzīvnieku nekontrolētu vairošanos.

16. Valmieras pilsētas apstādījumos suns bez pavadas var atrasties īpašnieka (turētāja) uzraudzībā un redzeslokā tādā attālumā, kādā īpašnieks (turētājs) spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību, izņemot zemāk minētās pilsētas teritorijās:

16.1. pilsētas centrs un vecpilsēta, ko ierobežo Krišjāņa Valdemāra, Cēsu, Rīgas, Kārļa Baumaņa, Beātes, Raiņa, Tērbatas, Strauta, Lucas iela, gājēju celiņš gar Gauju no Lucas ielas līdz Pilskalna ielai, Pilskalna iela;

16.2. Vecpuišu parks (Rīgas iela 17, Georga Apiņa iela 1A, Leona Paegles iela 10);

16.3. Stacijas ielas 2 skvērs;

16.4. Tērbatas - Lucas - Beātes ielas skvērs (Tērbatas iela 9);

16.5. Jāņa Daliņa iela 6;

16.6. vietas, kur tas aizliegts ar speciālām zīmēm (piktogrammām) vai aizliegums noteikts normatīvajos aktos.

17. Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā Mājas dzīvnieku drīkst pārvadāt atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

18. Bīstamo suņu uzturēšanās sabiedriskā vietā pieļaujama atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

IV. Klaiņojošo vai bezpalīdzības stāvoklī nonākušu Mājas dzīvnieku izķeršana

19. Par klaiņojošu Mājas dzīvnieku nav uzskatāms sterilizēts kaķis, kas uzturas pilsētas dzīvojamo māju tuvumā, ja ir izpildīti Noteikumu 14.punkta nosacījumi.

20. Sabiedrība organizē un nodrošina Klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu. Sabiedrība ir atbildīgā iestāde, kura nodrošina informācijas pieejamību un informācijas aktualizāciju par noķertajiem Valmieras pilsētas teritorijā klaiņojošajiem vai bezpalīdzības stāvoklī nonākušajiem Mājas dzīvniekiem, kuri atrodas Valmieras dzīvnieku patversmē.

21. Visus izdevumus, kas saistīti ar klaiņojošu un bezpalīdzības stāvoklī nonākušo Mājas dzīvnieku noķeršanu, transportēšanu, uzturēšanu un aprūpi Valmieras dzīvnieku patversmē, sedz tā īpašnieks (turētājs).

22. No izdevumiem, kas saistīti ar Mājas dzīvnieka noķeršanu, izmitināšanu un aprūpi, var tikt atbrīvoti tie Mājas dzīvnieku īpašnieki (turētāji), kas pieļāvuši dzīvnieka klaiņošanu objektīvu iemeslu dēļ (īpašnieka (turētāja) slimība vai tamlīdzīgi), kas tiek pamatoti ar attaisnojušiem dokumentiem.

23. Mājas dzīvnieku var eitanizēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai atdot turējumā citai personai, ja 14 dienu laikā pēc Mājas dzīvnieka ievietošanas Valmieras dzīvnieku patversmē tā īpašnieks tam piederošo Mājas dzīvnieku neizņem no patversmes vai Mājas dzīvnieks nav identificējams.

24. Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā no sabiedriskām vietām bojā gājušo Mājas dzīvnieku līķus savāc Sabiedrība divu stundu laikā no paziņošanas brīža.

V. Noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par Noteikumu neievērošanu

25. Kontrolēt šo Noteikumu prasību izpildi un veikt administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumu pārkāpšanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai ir tiesīgas Valmieras pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas.

(Valmieras pilsētas domes 31.10.2019. saistošo noteikumu Nr. 328 redakcijā)

26. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Valmieras pilsētas pašvaldības Administratīvā komisija.

(Valmieras pilsētas domes 31.10.2019. saistošo noteikumu Nr. 328 redakcijā)

27. Par Noteikumu 8., 13., 13.1, 14., 15. un 16. punktā noteikto prasību neievērošanu fiziskām un juridiskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu šādā apmērā:

27.1. līdz četrām naudas soda vienībām, par Noteikumu 8., 13., 13.1, 14. un 15. punktā noteikto prasību neievērošanu;

27.2. līdz desmit naudas soda vienībām, par Noteikumu 16. punktā noteikto prasību neievērošanu.

(Valmieras pilsētas domes 31.10.2019. saistošo noteikumu Nr. 328 redakcijā)

VI. Noslēguma jautājumi

28. Noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

29. Noteikumu 6.punktā minēto prasību piemēro līdz 2016.gada 1.jūlijam.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs I.Boķis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtība Valmieras .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valmieras pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 187Pieņemts: 28.11.2013.Stājas spēkā: 08.04.2014.Zaudē spēku: 20.05.2022.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 69, 07.04.2014. OP numurs: 2014/69.17
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
265460
{"selected":{"value":"01.07.2020","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-19.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-19.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.09.2014","iso_value":"2014\/09\/20","content":"<font class='s-1'>20.09.2014.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.04.2014","iso_value":"2014\/04\/08","content":"<font class='s-1'>08.04.2014.-19.09.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2020
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)