Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.113

Rīgā 2014.gada 25.februārī (prot. Nr.12 1.§)
Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma
17.panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas (turpmāk – informācijas sistēma) uzturēšanas un izmantošanas kārtību.

2. Informācijas sistēma ir integrētā valsts informācijas sistēma, kas satur Ģeotelpiskās informācijas likuma 17. panta trešajā daļā minētos ģeotelpiskās informācijas pamatdatus un kurā ir ietverta:

2.1. ģeodēziskā tīkla informācijas sistēma;

2.2. vietvārdu datubāze;

2.3. svarīgo objektu datubāze.

(Grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 422)

3. Informācijas sistēmas uzturēšanu, tajā skaitā integrāciju ar šo noteikumu 2. punktā minētajām informācijas sistēmām nodrošina informācijas sistēmas pārzinis – Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk – aģentūra).

4. Informācijas sistēmā uztur ģeotelpiskās informācijas pamatdatus vektordatu un rastra datu formātā Latvijas 1992. gada ģeodēzisko koordinātu sistēmā mērogu rindas 1:250 000−1:2000 ietvaros atbilstoši aģentūras apstiprinātām specifikācijām.

5. Informācijas sistēmā uzturēto ģeotelpiskās informācijas pamatdatu sagatavošanu un atjaunināšanu plāno, ievērojot vismaz šādu atjaunošanas ciklu:

5.1. ortofotokarte – triju gadu cikls;

5.2. digitālais augstuma modelis – sešu gadu cikls;

5.3. topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000 – sešu gadu cikls;

5.4. topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000 – sešu gadu cikls;

5.5. topogrāfiskā karte mērogā 1:250 000 – sešu gadu cikls.

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 757 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.04.2022. noteikumiem Nr. 238)

6. Ģeodēziskā tīkla informācijas sistēmā uztur informāciju par valsts ģeodēzisko tīklu un vietējo ģeodēzisko tīklu saskaņā ar normatīvajiem aktiem ģeodēzijas jomā.

(Grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 422)

7. Vietvārdu datubāzē uztur informāciju par vietvārdiem un tiem atbilstošajiem ģeogrāfiskajiem objektiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem vietvārdu jomā.

8. Svarīgo objektu datubāzē uztur informāciju, kas izmantojama ģeotelpiskās informācijas pamatdatu sagatavošanai, par šādiem objektiem:

8.1. gaisa kuģu lidojumiem potenciāli bīstamie objekti;

8.2. tilti;

8.3. izglītības iestādes;

8.4. ārstniecības iestādes;

8.5. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas;

8.6. aizsprosti;

8.7. avoti;

8.8. brasli un pārceltuves;

8.9. (svītrots ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 757);

8.10. ūdenskrātuves, ūdens savāktuves ugunsdzēsības vajadzībām;

8.11. ūdensapgādes objekti;

8.12. degvielas, gāzes un ķīmisko produktu krātuves.

9. Šo noteikumu 4., 6., 7. un 8. punktā minēto informāciju aģentūra iegūst:

9.1. veicot ģeodēzisko un kartogrāfisko darbību atbilstoši ģeotelpiskās informācijas pamatdatu sagatavošanas un atjaunināšanas plānam piešķirtā valsts budžeta finansējuma ietvaros;

9.2. saņemot informāciju no attiecīgās informācijas turētājiem.

10. Ja aģentūra saņem informāciju no attiecīgās informācijas turētāja, attiecīgās informācijas turētājs ir atbildīgs par sniegtās informācijas patiesumu un aktualitāti.

11. Informācijas sistēmā iekļautās ģeotelpiskās informācijas uzturēšanai aģentūra pastāvīgi un bez maksas saņem un izmanto:

11.1. Valsts adrešu reģistra ģeotelpisko informāciju;

11.2. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas ģeotelpisko informāciju;

11.3. augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju;

11.4. apgrūtināto teritoriju robežu un aizsargjoslas izraisošo objektu ģeotelpisko informāciju;

11.5. administratīvo teritoriju robežu telpiskos datus;

11.6. mežu inventarizācijas ģeotelpisko informāciju;

11.7. ģeotelpisko informāciju par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām;

11.8. ģeotelpisko informāciju par lauksaimniecībā izmantojamām zemēm;

11.9. meliorācijas ģeotelpisko informāciju;

11.10. ģeotelpisko informāciju par hidrogrāfiskajiem mērījumiem, ģeotelpisko informāciju, kas ietverta Latvijas Republikas teritoriālo ūdeņu un ekonomiskās zonas jūras navigācijas kartēs, ģeotelpisko informāciju par ūdensceļiem un navigācijas līdzekļiem, lai nodrošinātu drošu kuģošanu;

11.11. ģeotelpisko informāciju par sauszemes, jūras, gaisa un cauruļvadu transporta infrastruktūru un satiksmes mezgliem;

11.12. ģeotelpisko informāciju par hidroelektrostacijām;

11.13. ģeotelpisko informāciju par elektropārvades tīkliem;

11.14. ģeotelpisko informāciju par maģistrālajiem gāzes vadiem;

11.15. būvniecības informācijas sistēmas informāciju;

11.16. teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas informāciju;

11.17. ģeotelpisko informāciju par gaisa trasēm un gaisakuģu lidojumu zonām;

11.18. informāciju par šo noteikumu 8. punktā minētajiem objektiem.

12. Šo noteikumu 11. punktā minētās informācijas saņemšanas un izmantošanas nosacījumus, apjomu, formātu un regularitāti nosaka, noslēdzot vienošanos starp aģentūru un attiecīgās informācijas turētāju.

13. Informācijas sistēmas uzturēšanu, kā arī tajā iekļautās informācijas uzturēšanu un pakalpojumu sniegšanu finansē no likumā par valsts budžetu kārtējam gadam šim mērķim piešķirtās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem.

14. Aģentūra ir tiesīga informācijas sistēmas uzturēšanas, kā arī tajā iekļautās informācijas izmantošanas un sniegšanas izdevumus finansēt no pašu ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

15. Informācijas sistēmā bez maksas pieejami šādi pakalpojumi:

15.1. aģentūras pārziņā un rīcībā esošas informācijas izmantošana un izsniegšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ja normatīvie akti tieši nosaka aģentūrai pienākumu attiecīgo informāciju sniegt bez maksas vai informācija saskaņā ar šo noteikumu 19. punktu ir publiski pieejama;

15.2. aģentūras rīcībā esošo standarta ģeotelpiskās informācijas pamatdatu (pielikums) izmantošana un izsniegšana valsts pārvaldes iestādēm un atvasinātām publiskām personām publisko funkciju un uzdevumu izpildei, kā arī privātpersonām, kuras pilda tām deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus, ja attiecīgās ģeotelpiskās informācijas iegūšanai, sagatavošanai un uzturēšanai vai attiecīgās ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu sniegšanai finansējums ir nodrošināts no šim mērķim piešķirtās valsts budžeta dotācijas.

16. Šo noteikumu 15.2. apakšpunkta nosacījumi attiecināmi uz ģeotelpiskās informācijas pamatdatu izsniegšanu elektroniskā veidā šo noteikumu 15.2. apakšpunktā minēto personu elektronisko datu nesējā vai ar lejupielādi, izmantojot datņu transportēšanas serveri (File Transfer Protocol − FTP).

17. Maksu par ģeotelpiskās informācijas pakalpojumiem, kas ietver informācijas sistēmā iekļautās informācijas sagatavošanu, izsniegšanu un izmantošanu, nosaka saskaņā ar aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādi.

18. Informācijas sistēma nodrošina piekļuvi tajā uzturētajai informācijai, tās metadatiem un ģeotelpiskās informācijas pakalpojumiem.

19. Publiski ir pieejama šāda informācijas sistēmā iekļautā ģeotelpiskā informācija:

19.1. ģeotelpiskās informācijas pamatdatu pārlūks (turpmāk – karšu pārlūks) skatīšanās režīmā informācijas sistēmā pieejamajā mērogā un apjomā:

19.1.1. valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes informācija;

19.1.2. ortofotokarte;

19.1.3. digitālais reljefa un virsmas modelis;

19.1.4. topogrāfiskais plāns mērogā 1:2000;

19.1.5. topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000, 1:50 000 un 1:250 000;

19.1.6. Latvijas pārskata karte mērogā 1:500 000 un 1:1 000 000;

19.1.7. svarīgo objektu datubāzes publiskā daļa, kas satur šādu informāciju:

19.1.7.1. gaisa kuģu lidojumiem potenciāli bīstamie šķēršļi augstumā virs 100 metriem;

19.1.7.2. tilti;

19.1.7.3. izglītības iestādes;

19.1.7.4. ārstniecības iestādes;

19.1.7.5. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas;

19.1.7.6. aizsprosti;

19.1.7.7. avoti;

19.1.7.8. brasli, pārceltuves;

19.1.8. no citiem ģeotelpiskās informācijas pamatdatu turētājiem saņemtā informācija saskaņā ar attiecīgā datu turētāja noteiktajiem izmantošanas noteikumiem, ja attiecīgās ģeotelpiskās informācijas turētājs aģentūrai devis attiecīgu atļauju informācijas publicēšanai;

19.2. ģeodēziskā tīkla informācijas sistēmas informācija;

19.3. vietvārdu datubāzē bez maksas pieejamā informācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem vietvārdu jomā.

(Grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 422; MK 17.12.2020 noteikumiem Nr. 757)

20. Šo noteikumu 19.1.7. apakšpunktā minētā svarīgo objektu datubāzes publiskā daļa ietver vismaz šādu informāciju par objektiem:

20.1. objekta veids;

20.2. unikālais identifikators;

20.3. koordinātas;

20.4. informācijas iegūšanas datums.

21. Lai saņemtu informācijas sistēmas pakalpojumu, valsts pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona, juridiska vai fiziska persona (turpmāk – pakalpojuma saņēmējs) informācijas vai pakalpojuma pieprasījumu iesniedz aģentūrā rakstiski vai mutiski vai aģentūras elektroniskajā pieteikumu sistēmā elektroniski.

22. Piekļuvi Ģeotelpiskās informācijas likuma 17. panta trešajā daļā minētajiem ģeotelpiskās informācijas pamatdatiem aģentūra nodrošina pēc licences līguma noslēgšanas vai licences saņemšanas normatīvajos aktos par ģeotelpisko datu kopas izmantošanu noteiktajā kārtībā.

23. (Svītrots ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 422)

24. Aģentūra piekļuvi Ģeotelpiskās informācijas likuma 17. panta trešajā daļā minētajiem ģeotelpiskās informācijas pamatdatiem, izmantojot tīmekļa pakalpi, nodrošina pēc līguma noslēgšanas par ģeotelpisko datu kopas abonēšanu.

(Grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 422)

25. Ja pakalpojuma saņēmējam ir izsniegta licence ar ģeotelpisko datu kopas pakalpojuma sniedzēja vai izplatītāja izmantošanas tiesībām vai noslēgts līgums par ģeotelpisko datu kopas abonēšanu, pakalpojuma saņēmējam licences līgumā, licencē vai līgumā par ģeotelpisko datu kopas abonēšanu noteiktajā termiņā ir tiesības saņemt informācijas sistēmā pieejamos ģeotelpiskās informācijas pamatdatu atjauninājumus par attiecīgo ģeotelpisko datu kopu.

26. Pēc pakalpojuma saņēmēja pieprasījuma aģentūra atlasa, sagatavo un izsniedz ģeodēziskā tīkla informācijas sistēmā, vietvārdu datubāzē un svarīgo objektu datubāzes publiskajā daļā pieejamo informāciju, piemērojot maksu saskaņā ar publisko pakalpojumu maksas cenrādi.

(Grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 422)

27. Valsts vai pašvaldību funkciju un uzdevumu izpildei nepieciešamos ģeotelpiskās informācijas pamatdatus sagatavo un atjaunina, izmantojot informācijas sistēmā pieejamos aktuālos ģeotelpiskās informācijas pamatdatus.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis
Pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 25. februāra
noteikumiem Nr. 113

(Pielikums MK 19.04.2022. noteikumu Nr. 238 redakcijā)

Standarta ģeotelpiskās informācijas pamatdati

Nr.
p. k.

Datu kopas nosaukumsDatu formāts
1.Topogrāfiskais plāns mērogā 1:2000

vektordatu formāts – DGN, Esri Shapefile, Esri File Geodatabase

rastra datu formāts – TIFF
2.Topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000

vektordatu formāts – DGN*, Esri Shapefile, Esri File Geodatabase

rastra datu formāts – TIFF
3.Topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000

vektordatu formāts – Esri Shapefile, Esri File Geodatabase

rastra datu formāts – TIFF
4.Latvijas pārskata karte
mērogā 1:250 000

vektordatu formāts – Esri File Geodatabase

rastra datu formāts – TIFF
5.Ortofotokarterastra datu formāts – TIFF, MrSID
6.Digitālā augstuma modeļa pamatdati no datiem, kas iegūti ar lāzerskenēšanas metodi, kuriem veikta iegūto punktu automātiska klasificēšanaLAS datu formāts
7.No aerolāzerskenēšanas datiem sagatavotā digitālā reljefa modeļa vizualizēti attēli ar izšķirtspēju 25 cmrastra datu formāts – ECW
8.No aerolāzerskenēšanas datiem sagatavotā digitālā virsmas modeļa vizualizēti attēli ar izšķirtspēju 25 cmrastra datu formāts – ECW
9.Digitālais reljefa modelis ar regulāro tīkla soli 5 m no datiem, kas iegūti ar lāzerskenēšanas metoditeksta ASCII datu formāts
10.No aerolāzerskenēšanas datiem sagatavotais digitālais reljefa modelis ar izšķirtspēju 1 mrastra datu formāts – TIFF
11.No aerolāzerskenēšanas datiem sagatavotais digitālais virsmas modelis ar izšķirtspēju 1 mrastra datu formāts – TIFF
12.No aerolāzerskenēšanas datiem sagatavotais digitālais paaugstinājuma modelis ar izšķirtspēju 1 mrastra datu formāts – TIFF
13.Digitālais reljefa modelis, vizualizēts horizontāļu veidā, mērogā 1:10 000vektordatu formāts – DGN, Esri Shapefile, Esri File Geodatabase
Piezīme. * Topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 DGN datu formāts ir pieejams līdz 2020. gadam sagatavotajiem datiem atbilstoši Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras tīmekļvietnē pieejamajām kartoshēmām.
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 113Pieņemts: 25.02.2014.Stājas spēkā: 18.03.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 54, 17.03.2014. OP numurs: 2014/54.1
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
265001
{"selected":{"value":"23.04.2022","content":"<font class='s-1'>23.04.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"23.04.2022","iso_value":"2022\/04\/23","content":"<font class='s-1'>23.04.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"22.12.2020","iso_value":"2020\/12\/22","content":"<font class='s-1'>22.12.2020.-22.04.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.07.2017","iso_value":"2017\/07\/28","content":"<font class='s-1'>28.07.2017.-21.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.03.2014","iso_value":"2014\/03\/18","content":"<font class='s-1'>18.03.2014.-27.07.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
23.04.2022
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"