Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.78

Rīgā 2014.gada 4.februārī (prot. Nr.7 41.§)
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai" nolikums
Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas dalību
Kioto protokola elastīgajos mehānismos
"
10.panta trešās daļas 1. un 2.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – finanšu instruments) finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un elektromobiļu uzlādes infrastruktūras ieviešanai" (turpmāk – konkurss) nolikumu, vērtēšanas kritērijus, projektu pieteikšanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un finansējuma piešķiršanas kārtību, kā arī projektu īstenošanas, pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtību.

2. Konkursa mērķis ir veicināt siltumnīcefekta gāzu emisiju (turpmāk – SEG emisijas) samazināšanu, atbalstot tādu transportlīdzekļu ieviešanu Latvijā, kuri pēc savas konstrukcijas par vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas un kuru SEG emisijas ir 0 g/km (turpmāk – elektromobilis), un tādu uzlādes staciju izveidi Latvijā, kuras neatkarīgi no to faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un par maksu vai bez maksas ir pieejamas ikvienai personai, kura nav attiecīgās uzlādes stacijas īpašnieks (turpmāk – publiski pieejama uzlādes stacija).

3. Projekta iesnieguma iesniedzējs (turpmāk – projekta iesniedzējs) ir Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona vai Latvijas Republikā reģistrēts komersants.

4. Konkursa ietvaros pieejamais finanšu instrumenta finansējums (turpmāk – finansējums) ir šāds:

4.1. šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minētajai aktivitātei – 1 670 746,04 euro;

4.2. šo noteikumu 7.2. apakšpunktā minētajai aktivitātei – 1 670 746,04 euro;

4.3. šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minētajai aktivitātei – 1 670 746,04 euro.

4.1 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" ietvaros pieejamajam finansējumam pievieno finanšu instrumenta finansējumu, kas radies, ja:

4.1 1. konkursa ietvaros projektu īstenošanai nav piešķirts šo noteikumu 4. punktā norādītais finansējums;

4.1 2. projekta iesniegumā paredzēto projekta aktivitāšu īstenošanai pēc sarindošanas šo noteikumu 47. punktā minētajā secībā, ņemot vērā šo noteikumu 48. punktā minētos nosacījumus, nav pietiekams finansējums atbilstoši šo noteikumu 4. punktam un ir pieņemts lēmums par projekta iesnieguma noraidīšanu;

4.1 3. konkursa īstenošanas laikā tiek izbeigts ar finansējuma saņēmēju noslēgtais projekta līgums;

4.1 4. projekta īstenošanas laikā, grozot ar finansējuma saņēmēju noslēgto projekta līgumu, tiek samazināta šā projekta līguma ietvaros pieejamā finanšu instrumenta finansējuma summa;

4.1 5. pēc noslēguma pārskata apstiprināšanas un gala maksājuma pārskaitīšanas tiek konstatēts, ka finansējuma saņēmējs nav izmantojis visu projekta ietvaros pieejamo finanšu instrumenta finansējumu.

(MK 17.06.2014. noteikumu Nr.338 redakcijā)

5. Ja konkursa ietvaros:

5.1. šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minētās aktivitātes projektu iesniegumos pieprasīts mazāks finansējums, nekā noteikts šo noteikumu 4.1. apakšpunktā, finansējuma atlikumu proporcionāli var piešķirt šo noteikumu 7.2. un 7.3. apakšpunktā minēto aktivitāšu īstenošanai, ja projektu iesniegumos norādīts lielāks finansējums nekā šo noteikumu 4.2. un 4.3. apakšpunktā;

5.2. šo noteikumu 7.2. apakšpunktā minētās aktivitātes projektu iesniegumos pieprasīts mazāks finansējums, nekā noteikts šo noteikumu 4.2. apakšpunktā, finansējuma atlikumu proporcionāli var piešķirt šo noteikumu 7.1. un 7.3. apakšpunktā minēto aktivitāšu īstenošanai, ja projektu iesniegumos norādīts lielāks finansējums nekā šo noteikumu 4.1. un 4.3. apakšpunktā;

5.3. šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minētās aktivitātes projektu iesniegumos pieprasīts mazāks finansējums, nekā noteikts šo noteikumu 4.3. apakšpunktā, finansējuma atlikumu proporcionāli var piešķirt šo noteikumu 7.1. un 7.2. apakšpunktā minēto aktivitāšu īstenošanai, ja projektu iesniegumos norādīts lielāks finansējums nekā šo noteikumu 4.1. un 4.2. apakšpunktā.

6. Konkursa ietvaros apstiprināto projektu aktivitātes īsteno līdz 2014. gada 31. decembrim. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde), sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" (turpmāk – Vides investīciju fonds) un projekta iesniedzējs līgumu par projekta īstenošanu paraksta līdz 2014. gada 30. jūnijam.

7. Konkursa ietvaros tiek atbalstītas šādas aktivitātes:

7.1. jaunu rūpnieciski ražotu M1 un N1 kategorijas elektromobiļu iegāde, kuri atbilst šādām tehniskajām prasībām:

7.1.1. elektromobiļa nobraukums starp pilnas uzlādes reizēm atbilstoši normatīvajos aktos mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas jomā noteiktajam testa braukšanas ciklam ir vismaz 100 kilometri;

7.1.2. elektromobiļa maksimālais ātrums ir vismaz 90 kilometri stundā;

7.2. jaunu rūpnieciski ražotu M2 un M3 kategorijas elektromobiļu iegāde, kuri atbilst šādām tehniskajām prasībām:

7.2.1. elektromobiļa nobraukums starp pilnas uzlādes reizēm atbilstoši normatīvajos aktos mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas jomā noteiktajam testa braukšanas ciklam ir vismaz 100 kilometri;

7.2.2. elektromobiļa maksimālais ātrums ir vismaz 70 kilometri stundā;

7.3. jaunu šo noteikumu 1. pielikumā minētajam tehniskajam raksturojumam atbilstošu, publiski pieejamu uzlādes staciju iegāde, montāža un pieslēgšana pie sadales sistēmas operatora elektrotīkla vai pie lietotāja elektrotīkla aiz elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta (turpmāk – elektrotīkls), kas atbilst šo noteikumu 14.1. apakšpunkta nosacījumiem.

8. Šo noteikumu 7.1. un 7.2. apakšpunktā minētās aktivitātes ietvaros iegādātos elektromobiļus reģistrē Latvijas Republikā, ievērojot šādus nosacījumus:

8.1. elektromobiļus drīkst iegādāties no elektromobiļu izgatavotāja vai tā oficiālā pārstāvja, kas ir komersants un ko izgatavotājs ir oficiāli pilnvarojis pārstāvēt savas intereses;

8.2. elektromobiļiem ir veikta transportlīdzekļa atbilstības novērtēšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mehānisko transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu vai, ja elektromobilis pārbūvēts, tā pārbūve veikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par transportlīdzekļu pārbūvi, saskaņojot attiecīgo dokumentāciju ar valsts akciju sabiedrību "Ceļu satiksmes drošības direkcija";

8.3. elektromobilim, kuram ir veikta pārbūve, nobraukums elektromobiļa pārbūves brīdī nedrīkst pārsniegt 20 kilometrus.

9. Finansējumu projektu iesniedzējiem, kas ir komersanti, piešķir:

9.1. šo noteikumu 7.1. un 7.2. apakšpunktā minētajai aktivitātei – atbilstoši de minimis atbalstam saskaņā ar Komisijas 2006. gada 15. decembra Regulu (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006. gada 15. decembris, Nr. L379/5) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1998/2006) vai Komisijas 2008. gada 6. augusta Regulas (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008. gada 6. augusts, Nr. L214/3) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 800/2008), 18. pantu;

9.2. šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minētajai aktivitātei – saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 800/2008 13. pantu.

10. Ja tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes vai atvasinātās publiskās personas projekta iesniegums par šo noteikumu 7. punktā minētajām aktivitātēm kvalificējams kā komercdarbības atbalsta projekts, t. i., saimniecisko darbību veikšana, atbildīgā iestāde piemēro šo noteikumu nosacījumus, kas attiecas uz komersantiem.

11. Šo noteikumu 7. punktā minētās aktivitātes īsteno Latvijas Republikas teritorijā.

II. Prasības projekta iesniedzējam

12. Projekta iesniedzējs:

12.1. šo noteikumu 7.1. un 7.2. apakšpunktā minēto aktivitāšu ietvaros var iesniegt vienu projekta iesniegumu. Viena projekta ietvaros var iegādāties gan vienu, gan vairākus elektromobiļus;

12.2. šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minētās aktivitātes ietvaros var iesniegt gan vienu, gan vairākus projektu iesniegumus. Viena projekta ietvaros var iegādāties un uzstādīt gan vienu, gan vairākas publiski pieejamas uzlādes stacijas.

13. Projekta iesniedzējs, ja tas ir komersants, kas plāno saņemt finansējumu atbilstoši Komisijas regulai Nr. 800/2008, atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta kategorijai saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 800/2008 1. pielikumā iekļautajiem nosacījumiem sīkajam (mikro), mazajam vai vidējam komersantam vai lielā komersanta kategorijai saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 800/2008 2. panta 8. punktu.

14. Projekta iesniegums par šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minēto aktivitāti atbilst šādām prasībām:

14.1. sadales sistēmas operators vai lietotājs, pie kura elektrotīkla ir plānots pieslēgt publiski pieejamu uzlādes staciju, projekta īstenošanas vietā nodrošina publiski pieejamās uzlādes stacijas pieslēguma elektroapgādi ar:

14.1.1. maiņspriegumu 400/230V;

14.1.2. elektrisko strāvu atbilstoši projekta iesniegumā norādītās publiski pieejamās uzlādes stacijas tehniskajai specifikācijai;

14.2. zeme, uz kuras paredzēts īstenot projektu, ir projekta iesniedzēja īpašumā vai arī projekta iesniedzējs ir noslēdzis ilgtermiņa nomas līgumu. Īpašumtiesības vai ilgtermiņa nomas tiesības ir nostiprinātas vai līdz projekta līguma noslēgšanai tiks nostiprinātas zemesgrāmatā uz laiku, kas nav mazāks par pieciem gadiem pēc projekta īstenošanas. Ja īpašumtiesības vai ilgtermiņa nomas tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai, projekta iesniedzējs pēc lēmuma saņemšanas par projekta apstiprināšanu izpilda šo noteikumu 55.3. apakšpunktā minētās prasības;

14.3. būve, kurā paredzēts īstenot projektu, ir projekta iesniedzēja īpašumā vai arī projekta iesniedzējs ir noslēdzis ilgtermiņa nomas līgumu. Īpašumtiesības vai ilgtermiņa nomas tiesības ir nostiprinātas vai līdz projekta līguma noslēgšanai tiks nostiprinātas zemesgrāmatā uz laiku, kas nav mazāks par pieciem gadiem pēc projekta īstenošanas. Ja būves īpašumtiesības vai ilgtermiņa nomas tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai, projekta iesniedzējs pēc lēmuma saņemšanas par projekta apstiprināšanu izpilda šo noteikumu 55.4. apakšpunktā minētās prasības;

14.4. ja projektā plānota vairāku publiski pieejamu uzlādes staciju iegāde, montāža un pieslēgšana elektrotīklam ārpus republikas pilsētu administratīvo teritoriju robežām, tad attālums starp tām ir vismaz 25 kilometri.

15. Uz finansējumu projekta īstenošanai nevar pretendēt, ja:

15.1. projekta iesniedzējam ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

15.2. projekta iesniedzējs vai, ja projekta iesniedzējs ir juridiska persona, fiziska persona tā interesēs ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un projekta iesniedzējam saskaņā ar Krimināllikumu ir piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi;

15.3. projekta iesniedzējs par finanšu instrumenta finansētajām attiecināmajām izmaksām ir saņēmis vai plāno saņemt līdzfinansējumu citu finansējuma programmu ietvaros vai individuālā atbalsta projekta ietvaros no citiem finanšu instrumentiem, tai skaitā no Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem;

15.4. projekta iesniedzējs ir sīkais (mikro), mazais vai vidējais komersants, kas atbilstoši Komisijas regulas Nr. 800/2008 1. panta 7. punktā minētajiem nosacījumiem ir uzskatāms par grūtībās nonākušu;

15.5. projekta iesniedzējs ir mazais vai vidējais komersants, kas pretendē uz atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1998/2006 nosacījumiem, vai lielais komersants, kas ir uzskatāms par grūtībās nonākušu:

15.5.1. tam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta;

15.5.2. projekta iesnieguma iesniegšanas dienā tā zaudējumi pārsniedz pusi no pamatkapitāla un pēdējo 12 mēnešu laikā – ceturtdaļu no pamatkapitāla, kā arī konstatējamas šo noteikumu 15.5.4. apakšpunktā minētās pazīmes;

15.5.3. projekta iesnieguma iesniegšanas dienā saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu gadu pārskatiem un pēdējo pieejamo operatīvo pārskatu uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu tam ir novērojamas grūtībās nonākuša komersanta pazīmes – zaudējumu pieaugums, apgrozījuma samazināšanās, naudas plūsmas samazināšanās, parādu pieaugums, procentu maksājumu celšanās, gatavās produkcijas krājumu pieaugums, zems likviditātes koeficients, krītoša vai nulles aktīvu vērtība – un konstatējamas šo noteikumu 15.5.4. apakšpunktā minētās pazīmes;

15.5.4. tam nav iespēju nosegt zaudējumus no saviem līdzekļiem vai ar līdzekļiem, ko komersants spēj iegūt no saviem biedriem, akcionāriem, dalībniekiem vai kreditoriem, un tas nespēj apturēt zaudējumus, kuri bez valsts iestāžu ārējās iejaukšanās īstermiņā vai vidējā termiņā novedīs komersantu līdz nespējai turpināt darbību;

15.6. projekta iesniedzējs ir komersants, kas plāno īstenot projektu kādā no neatbalstāmām nozarēm un aktivitātēm atbilstoši:

15.6.1. Komisijas regulas Nr. 800/2008 1. panta 3. punkta nosacījumiem, ja komersants pretendē uz atbalstu šo noteikumu 7.1. un 7.2. apakšpunktā minētajai aktivitātei saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 800/2008, kā arī ja komersants pretendē uz atbalstu šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minētajai aktivitātei;

15.6.2. Komisijas regulas Nr. 1998/2006 1. panta 1. punkta nosacījumiem, ja komersants pretendē uz atbalstu šo noteikumu 7.1. un 7.2. apakšpunktā minētajai aktivitātei saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1998/2006;

15.7. uz projekta iesniedzēju, kas ir komersants, attiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums, kas minēts Komisijas regulas Nr. 800/2008 1. panta 6. punkta "a" apakšpunktā, ja komersants pretendē uz atbalstu šo noteikumu 7.1. un 7.2. apakšpunktā minētajai aktivitātei saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 800/2008, kā arī ja komersants pretendē uz atbalstu šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minētajai aktivitātei;

15.8. projekta iesniedzējs ir komersants, kas plāno īstenot projektu reģionālās atbalsta shēmas ietvaros, kas ir paredzēta vienas saimnieciskās darbības nozares komersantiem;

15.9. šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minētajai aktivitātei finansējumu vismaz 25 % apmērā no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām nenodrošina atbalsta saņēmējs no paša saimnieciskiem resursiem vai ārējiem finanšu resursiem, par kuriem nav saņemts nekāds publiskais atbalsts, tai skaitā finansējums, par kuru nav saņemts nekāds valsts vai pašvaldību galvojums vai valsts vai pašvaldības kredīts ar atvieglotiem nosacījumiem.

III. Finansējuma apmēra noteikšana

16. Konkursa ietvaros pieejamais maksimālais finanšu instrumenta finansējums:

16.1. šo noteikumu 7.1. un 7.2. apakšpunktā minētās aktivitātes ietvaros:

16.1.1. projekta iesniedzējam, kas ir:

16.1.1.1. tiešā vai pastarpinātā pārvaldes iestāde vai atvasinātā publiskā persona, – 555 000,00 euro;

16.1.1.2. komersants, kurš izvēlas atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 800/2008, – 555 000,00 euro;

16.1.1.3. komersants, kurš izvēlas atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1998/2006, – 200 000 euro vai 100 000 euro (komersantiem, kuri darbojas autotransporta nozarē), ņemot vērā iepriekš piešķirto finansējumu attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto citu de minimis atbalstu;

16.1.2. vienam M1 un N1 kategorijas elektromobilim – 18 500,00 euro;

16.1.3. vienam M2 kategorijas elektromobilim – 42 500,00 euro;

16.1.4. vienam M3 kategorijas elektromobilim – 284 500,00 euro;

16.2. šo noteikumu 7.3.apakšpunktā minētās aktivitātes ietvaros vienai publiski pieejamai uzlādes stacijai – 31 300,00 euro.

17. Konkursa ietvaros maksimāli pieļaujamā finanšu instrumenta atbalsta intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām:

17.1. šo noteikumu 7.1. un 7.2. apakšpunktā minētajai aktivitātei:

17.1.1. tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēm vai atvasinātām publiskām personām – līdz 85 %, ja aktivitāšu ietvaros netiek veikta saimnieciskā darbība;

17.1.2. komersantiem, kas pretendē uz atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 800/2008 18. pantu:

17.1.2.1. sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem – līdz 55 %;

17.1.2.2. vidējiem komersantiem – līdz 45 %;

17.1.2.3. lielajiem komersantiem – līdz 35 %;

17.1.3. komersantiem, kas pretendē uz atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1998/2006 – līdz 50 %;

17.2. šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minētajai aktivitātei:

17.2.1. tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēm, kā arī atvasinātām publiskām personām – līdz 85 %, ja aktivitāšu ietvaros netiek veikta saimnieciskā darbība;

17.2.2. komersantiem, kas pretendē uz atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 800/2008 13. pantu:

17.2.2.1. sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem – līdz 70 %;

17.2.2.2. vidējiem komersantiem – līdz 60 %;

17.2.2.3. lielajiem komersantiem – līdz 50 %.

18. Šo noteikumu 7. punktā minētajām aktivitātēm atbilstoši Komisijas regulai Nr. 800/2008 piešķirto finansējumu komersantiem attiecībā uz tām pašām attiecināmajām izmaksām nevar apvienot ar de minimis atbalstu.

19. Finansējums, ko piešķir šo noteikumu 7.1. un 7.2. apakšpunktā minētajai aktivitātei kā de minimis atbalstu, kopā ar iepriekš piešķirto finansējumu attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 1998/2006 2. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru.

20. Finansējumu, kas piešķirts šo noteikumu 7.1. un 7.2. apakšpunktā minētajai aktivitātei kā de minimis atbalsts, uzskaita saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību, kā arī de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

21. Projekta izmaksu pieaugumu attiecībā uz apstiprinātā projekta attiecināmajām izmaksām sedz no:

21.1. projekta iesniedzēja finanšu līdzekļiem, kurš noslēdzis projekta līgumu par projekta īstenošanu ar atbildīgo iestādi un Vides investīciju fondu (turpmāk – finansējuma saņēmējs), ja tas ir komersants;

21.2. finansējuma saņēmēja finanšu līdzekļiem, ja tas ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde vai atvasināta publiska persona un sadārdzinājums radies ar saimniecisku darbību nesaistīta projekta ietvaros (šo noteikumu 17.1.1. un 17.2.1. apakšpunkts);

21.3. ieņēmumiem no saimnieciskās darbības, ja finansējuma saņēmējs ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde vai atvasināta publiska persona un projekta aktivitāšu ietvaros veic saimniecisku darbību.

IV. Konkursa ietvaros attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

22. Konkursa ietvaros attiecināmas ir šādas izmaksas:

22.1. šo noteikumu 7.1. un 7.2. apakšpunktā minētajai aktivitātei:

22.1.1. tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām personām, komersantiem, kas izvēlas atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1998/2006, – elektromobiļa iegādes izmaksas;

22.1.2. komersantiem, kas izvēlas atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 800/2008, – papildu ieguldījumu izmaksas, kas vajadzīgas, lai sasniegtu augstāku vides aizsardzības līmeni nekā tas, ko attiecīgais komersants vai komersanti sasniegtu, nesaņemot atbalstu vides jomā:

22.1.2.1. izmaksu starpību starp elektromobiļa iegādes izmaksām un jauna elektromobilim līdzvērtīgas klases ar fosilo degvielu darbināma transportlīdzekļa vidējām iegādes izmaksām, kuru vērtība šo noteikumu ietvaros N1 kategorijas elektromobilim ir 21 300,00 euro, M1 kategorijas elektromobilim – 14 200,00 euro, M2 kategorijas elektromobilim – 64 000,00 euro un M3 kategorijas elektromobilim – 241 900,00 euro;

22.1.2.2. ja sīkais (mikro), mazais un vidējais komersants ir saņēmis riska kapitālu, – attiecināmās izmaksas atbilstoši Komisijas regulas Nr. 800/2008 7. panta 5. punkta "a" apakšpunkta nosacījumiem;

22.2. šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minētajai aktivitātei:

22.2.1. publiski pieejamas uzlādes stacijas iegādes, piegādes, montāžas un pieslēgšanas elektrotīklam izmaksas (atbilstoši elektroietaišu piederības robežai), kas atbilst šo noteikumu 14.1. apakšpunkta nosacījumiem;

22.2.2. ja sīkais (mikro), mazais un vidējais komersants ir saņēmis riska kapitālu, – attiecināmās izmaksas atbilstoši Komisijas regulas Nr. 800/2008 7. panta 5. punkta "a" apakšpunkta nosacījumiem.

23. Izmaksas uzskatāmas par attiecināmām, ja:

23.1. tās atbilst šo noteikumu 22. punktā minētajām izmaksām;

23.2. tās ir nepieciešamas projekta īstenošanai un ir iekļautas projekta iesniegumā un projekta līgumā;

23.3. tās ir radušās pēc projekta iesnieguma iesniegšanas atbildīgajā iestādē, taču ne vēlāk kā līdz projekta īstenošanas termiņa beigām, ja projekta iesniedzējs ir sīkais (mikro), mazais vai vidējais komersants;

23.4. tās ir radušās pēc projekta līguma noslēgšanas, taču ne vēlāk kā līdz projekta īstenošanas termiņa beigām, ja projekta iesniedzējs ir lielais komersants;

23.5. tās ir radušās, īstenojot ar saimniecisko darbību nesaistītas aktivitātes pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, taču ne vēlāk kā līdz projekta īstenošanas termiņa beigām, ja projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde vai atvasināta publiska persona;

23.6. tās ir norādītas finansējuma saņēmēja, kas ir juridiska persona, grāmatvedības uzskaitē, ir identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām, ir pārbaudāmas, ir iekļautas finansējuma saņēmēja aktīvos kā amortizējamie ilgtermiņa ieguldījumi, kā arī apliecinātas ar attiecīgiem attaisnojuma dokumentu oriģināliem vai atvasinājumiem atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām;

23.7. finansējuma saņēmējs ir konkursa ietvaros iegādātā elektromobiļa vai publiski pieejamās uzlādes stacijas un tās elektropieslēguma īpašnieks projekta īstenošanas laikā, kā arī vēl vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas termiņa beigām;

23.8. lielais komersants, kas plāno īstenot kādu no šo noteikumu 7. punktā minētajām aktivitātēm saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 800/2008, pirms projekta īstenošanas uzsākšanas un projekta īstenošanas laikā izpilda minētās regulas 8. panta 3. punktā noteiktās prasības, kā arī aizpilda šo noteikumu 2. pielikuma 5.4. sadaļu, ja plānots īstenot šo noteikumu 7.1. vai 7.2. apakšpunktā minēto aktivitāti, vai šo noteikumu 3. pielikuma 5.4. sadaļu, ja plānots īstenot 7.3. apakšpunktā minēto aktivitāti.

24. Konkursa ietvaros neattiecināmas ir šādas izmaksas:

24.1. izmaksas, kas tiek segtas citu finansējuma programmu ietvaros vai individuālā atbalsta projekta ietvaros no citiem finanšu instrumentiem, tai skaitā no Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem;

24.2. izmaksas, kas pārsniedz apstiprinātajā projektā paredzēto attiecināmo izmaksu apmēru;

24.3. elektromobiļa apdrošināšanas izmaksas, līzinga un nomas maksa, līzinga un nomas darījuma izmaksas;

24.4. elektromobiļa uzturēšanas un remonta izmaksas;

24.5. muitas nodokļi un nodevas, ja elektromobili iegādājas ārpus Latvijas Republikas;

24.6. pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, ja tie ir atgūstami no valsts budžeta;

24.7. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procentu maksājumi, soda procenti, maksājumi par naudas pārskaitījumiem, komisijas nauda, zaudējumi sakarā ar valūtas maiņu un citi tiešie finansiālie izdevumi;

24.8. projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksas;

24.9. citas izmaksas, kas nav noteiktas kā attiecināmas.

V. Konkursa izsludināšanas kārtība

25. Konkursu izsludina 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās par visu šo noteikumu 4. punktā minēto finansējumu.

26. Atbildīgā iestāde izsludina konkursu un paziņo par projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa sākumu un beigām, projektu iesniegumu iesniegšanas pārtraukšanu un konkursam pieejamo finansējuma apmēru, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv) un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē (www.lvif.gov.lv). Sludinājumā norāda konkursa nosaukumu, konkursam pieejamo finansējuma apmēru, projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu (datumu un laiku), vietu (Vides investīciju fonda adresi) un elektroniskā pasta adresi. Konkursa izsludināšanas dienā Vides investīciju fonda un atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē ievieto vadlīnijas projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai.

27. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 20 darbdienas pēc konkursa izsludināšanas dienas. Atbildīgā iestāde var pagarināt projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu uz laiku līdz 20 darbdienām, publicējot sludinājumu par projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv), Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē (www.lvif.gov.lv) un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

VI. Projekta iesnieguma saturs un iesniegšanas kārtība

28. Projekta iesniegumu – aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu (2. vai 3. pielikums) un šo noteikumu 29. punktā minētos papildus iesniedzamos dokumentus – iesniedz vienā no šādiem veidiem:

28.1. papīra formā, nosūtot projekta iesniegumu pa pastu vai iesniedzot personīgi un pievienojot tam elektronisko datu nesēju ar identiski aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu un visiem šo noteikumu 29. punktā minētajiem papildus iesniedzamajiem dokumentiem;

28.2. elektroniska dokumenta formā, nosūtot projekta iesniegumu pa elektronisko pastu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu.

29. Papildus iesniedzamo dokumentu saraksts:

29.1. ja projekta iesniedzējs ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde vai atvasinātā publiskā persona – projekta iesniedzēja lēmums par projekta īstenošanu vai minētā lēmuma izraksts:

29.1.1. kuru parakstījis tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes vai atvasinātās publiskās personas vadītājs vai tās ministrijas atbildīgā amatpersona, kuras padotībā ir tiešās pārvaldes iestāde;

29.1.2. kurā norādītas projekta kopējās izmaksas – projekta attiecināmās izmaksas (finanšu instrumenta finansējums un projekta iesniedzēja līdzfinansējums) un neattiecināmās izmaksas;

29.1.3. kurā norādīts projekta līdzfinansētājs;

29.1.4. ja projekta iesniedzējs nenodrošina projekta līdzfinansējumu, lēmumam pievieno vienu no šādiem dokumentiem:

29.1.4.1. ja līdzfinansējumu, kas neietver valsts atbalstu, sniedz pastarpinātās pārvaldes iestāde vai atvasinātā publiskā persona, kura nav valsts budžeta iestāde (kura nav projekta iesniedzējs), – lēmumu par līdzfinansējuma nodrošināšanu attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai, ko parakstījis pašvaldības pārstāvis, pastarpinātās pārvaldes iestādes vai atvasinātās publiskās personas vadītājs;

29.1.4.2. ja līdzfinansējumu, kas neietver valsts atbalstu, sniedz kredītiestāde – kredītiestādes lēmumu par to, ka kredītiestāde ir saņēmusi un plāno izskatīt projekta iesniedzēja pieprasījumu piešķirt projektam nepieciešamo līdzfinansējumu attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai. Projekta iesniedzējam ir tiesības iesniegt kredītiestādes lēmumu līdz projekta līguma noslēgšanai;

29.1.4.3. ja līdzfinansējumu sniedz cita iestāde vai privātpersona, kas nav kredītiestāde, – kredītiestādes izziņu, kas izdota ne agrāk kā mēnesi pirms projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņa un kas apliecina, ka līdzfinansētāja rīcībā ir projekta līdzfinansēšanai (attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai) nepieciešamie līdzekļi;

29.1.5. ja līdzfinansējumu sniedz publiskā persona ar saimniecisku darbību saistītam projektam, lēmumam pievieno apliecinājumu, ka projekta īstenošanai nepieciešamais līdzfinansējums tiks segts no publiskās personas saimnieciskās darbības rezultātā iegūtajiem līdzekļiem, nevis no publiskajiem līdzekļiem (tai skaitā no finansējuma, par kuru saņemts valsts vai pašvaldības galvojums vai valsts vai pašvaldības kredīts ar atvieglotiem nosacījumiem);

29.2. ja projekta iesniedzējs ir komersants – projekta iesniedzēja lēmums par projekta īstenošanu vai minētā lēmuma izraksts:

29.2.1. kuru parakstījis komersanta augstākās lēmējinstitūcijas (valdes vai padomes) pārstāvis;

29.2.2. kurā norādītas projekta kopējās izmaksas – projekta attiecināmās izmaksas (finanšu instrumenta finansējums un projekta iesniedzēja līdzfinansējums) un neattiecināmās izmaksas;

29.2.3. kurā norādīts projekta līdzfinansētājs un pievienots viens no šādiem dokumentiem:

29.2.3.1. ja līdzfinansējumu nodrošina projekta iesniedzējs – kredītiestādes izziņa, kas izdota ne agrāk kā mēnesi pirms projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņa un kas apliecina, ka projekta iesniedzēja rīcībā ir projekta līdzfinansēšanai (attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai) nepieciešamie līdzekļi;

29.2.3.2. ja līdzfinansējumu sniedz kredītiestāde – kredītiestādes lēmums par to, ka kredītiestāde ir saņēmusi un plāno izskatīt projekta iesniedzēja pieprasījumu piešķirt projektam nepieciešamo līdzfinansējumu attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai. Projekta iesniedzējam ir tiesības iesniegt kredītiestādes lēmumu līdz projekta līguma noslēgšanai;

29.2.3.3. ja līdzfinansējumu sniedz cita iestāde vai privātpersona, kas nav kredītiestāde, – kredītiestādes izziņa, kas izdota ne agrāk kā mēnesi pirms projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņa un kas apliecina, ka līdzfinansētāja rīcībā ir projekta līdzfinansēšanai (attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai) nepieciešamie līdzekļi;

29.2.4. ja līdzfinansējumu sniedz publiskā persona ar saimniecisku darbību saistītam projektam, lēmumam pievieno apliecinājumu, ka projekta īstenošanai nepieciešamais līdzfinansējums tiks segts no publiskās personas saimnieciskās darbības rezultātā iegūtajiem līdzekļiem, nevis no publiskajiem līdzekļiem (tai skaitā no finansējuma, par kuru saņemts valsts vai pašvaldības galvojums vai valsts vai pašvaldības kredīts uz atvieglotiem nosacījumiem);

29.3. pilnvara, kurā persona ir pilnvarota parakstīt projekta iesniegumu (ja attiecināms);

29.4. ja projekta iesniedzējs plāno īstenot šo noteikumu 7.1. vai 7.2. apakšpunktā minēto aktivitāti:

29.4.1. iepirkuma procedūras veikšanai nepieciešamās tehniskās specifikācijas. Paziņojuma kopija par iepirkuma procedūras rezultātiem, ja iepirkums par projektā plānoto aktivitāšu īstenošanu ir veikts līdz projekta iesnieguma iesniegšanai Vides investīciju fondā;

29.4.2. elektromobiļa izgatavotāja vai tā oficiālā pārstāvja apliecinājums, ka elektromobiļa pārdevējs ir oficiāli pilnvarots elektromobiļa izgatavotāja pārstāvis, ja elektromobilis netiek iegādāts Latvijas Republikā. Ja elektromobilis tiek iegādāts Latvijas Republikā, elektromobiļa pārdevēja tiesības izplatīt izgatavotāja elektromobiļus Latvijas Republikā pārbauda projektu iesniegumu vērtēšanas komisija;

29.4.3. ja projekta iesniedzējs ir komersants, kas plāno īstenot aktivitāti saskaņā ar:

29.4.3.1. Komisijas regulu Nr. 800/2008, – deklarācija par komercsabiedrības atbilstību sīkajai (mikro), mazajai vai vidējai komercsabiedrībai, kas aizpildīta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par komercsabiedrību deklarēšanas kārtību atbilstoši sīkajai (mikro), mazajai vai vidējai komercsabiedrībai;

29.4.3.2. Komisijas regulu Nr. 1998/2006, – uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību, kā arī de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem;

29.5. ja projekta iesniedzējs plāno īstenot šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minēto aktivitāti:

29.5.1. iepirkuma procedūras veikšanai nepieciešamās tehniskās specifikācijas, ņemot vērā pēdējos (jaunākos) tehniskos risinājumus (sasniegto tehnisko līmeni), kas aprakstīti standartos attiecībā uz elektromobiļu uzlādes stacijām, ko apstiprinājusi Starptautiskā standartizācijas organizācija vai Starptautiskā Elektrotehnikas standartizācijas komiteja;

29.5.2. ar sadales sistēmas operatoru noslēgtais sadales sistēmas pakalpojuma līgums (kopija) ar pieslēguma tehniskajiem parametriem, kas atbilst šo noteikumu 14.1. apakšpunkta prasībām, vai līgums par jauna pieslēguma ierīkošanu (kopija) ar pieslēguma tehniskajiem parametriem, kas atbilst šo noteikumu 14.1. apakšpunkta prasībām, vai lietotāja apliecinājums, pie kura elektrotīkla ir plānots pieslēgt publiski pieejamu uzlādes staciju, par pieejamo brīvo jaudu publiski pieejamās uzlādes stacijas pieslēgšanai ar pieslēguma tehniskajiem parametriem, kas atbilst šo noteikumu 14.1. apakšpunkta prasībām;

29.5.3. ja projekta iesniedzējs ir sīkais (mikro), mazais vai vidējais komersants, – deklarācija par komercsabiedrības atbilstību sīkajai (mikro), mazajai vai vidējai komercsabiedrībai, kas aizpildīta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par komercsabiedrību deklarēšanas kārtību atbilstoši sīkajai (mikro), mazajai vai vidējai komercsabiedrībai.

30. Iepirkumus, kas nepieciešami šo noteikumu 7. punktā minēto aktivitāšu sagatavošanai vai īstenošanai, projekta iesniedzējs vai finansējuma saņēmējs veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē publisko iepirkumu veikšanu atbilstoši tā juridiskajam statusam.

31. Projekta iesniedzējs, gatavojot projekta iesniegumu, ievēro šādus nosacījumus:

31.1. projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzējs, projekta iesniedzēja likumīgais pārstāvis vai projekta iesniedzēja pilnvarota persona;

31.2. projekta iesniegumu sagatavo un noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību;

31.3. projekta iesnieguma veidlapu sagatavo datorrakstā latviešu valodā, izņemot projekta iesnieguma veidlapas (2. un 3. pielikums) 2.1.2. sadaļu;

31.4. projekta iesnieguma veidlapai pievieno papildus iesniedzamo dokumentu oriģinālus vai to atvasinājumus, kas sagatavoti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu izstrādes un noformēšanas prasībām, bet, ja tie nav valsts valodā, tos sagatavo un apliecina atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi tulkojumi valsts valodā;

31.5. projekta iesniegumā nedrīkst būt neatrunātu svītrojumu, dzēsumu, aizkrāsojumu, labojumu un papildinājumu;

31.6. projekta iesnieguma veidlapā visos aprēķinos izmanto naudas vienību – euro. Finansējuma apmēru nosaka euro un centos, summas norādot ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata, noapaļojot skaitli līdz tuvākajai simtdaļai (divas decimāldaļas vietas) uz leju, ja trešais cipars aiz komata ir 5 vai mazāks, vai uz augšu, ja trešais cipars aiz komata ir 6 vai lielāks;

31.7. ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā:

31.7.1. projekta iesniegumam pievieno elektronisko datu nesēju ar identisku projekta iesnieguma veidlapu un šo noteikumu 29. punktā minētajiem papildus iesniedzamajiem dokumentiem, kuri izstrādāti teksta rediģēšanas lietotnes datņu formātā, rasējumus – PDF datnes formātā, papildus iesniedzamos dokumentus – teksta rediģēšanas, izklājlapas lietotnes vai PDF datnes formātā;

31.7.2. projekta iesnieguma veidlapu cauršuj (caurauklo) kopā ar papildus iesniedzamajiem dokumentiem, saglabājot vienotu lappušu numerāciju;

31.7.3. nosūtot projektu pa pastu vai iesniedzot to Vides investīciju fondā personīgi, to ievieto slēgtā iepakojumā ar norādi "Konkursam "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai"" un "Neatvērt pirms vērtēšanas uzsākšanas";

31.8. ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā:

31.8.1. to noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu, glabāšanu un apriti;

31.8.2. to izstrādā teksta rediģēšanas lietotnes datņu formātā, rasējumus – PDF datnes formātā, papildus iesniedzamos dokumentus – teksta rediģēšanas, izklājlapas lietotnes vai PDF datnes formātā;

31.8.3. projekta iesnieguma veidlapu un šo noteikumu 29. punktā minētos papildus iesniedzamos dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un apliecina ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un dokumentu juridisko spēku.

32. Vides investīciju fonds izskata tos projektu iesniegumus, kuri ir iesniegti (personīgi vai elektroniski) vai nodoti pasta iestādē (pasta zīmogs) līdz konkursa sludinājumā norādītā termiņa beigām.

33. Vides investīciju fonds projekta iesnieguma iesniegšanas laiku nosaka saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

33.1. ja projekta iesniegumu sūta pa pastu, par tā iesniegšanas laiku uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu;

33.2. ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, par tā iesniegšanas laiku uzskata spiedogā norādīto projekta iesnieguma saņemšanas datumu;

33.3. ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, par tā iesniegšanas brīdi uzskata laiku, kad projekta iesniegums ir nosūtīts pa elektronisko pastu.

34. Ja projekta iesniegumu saņem pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, Vides investīciju fonds informē projekta iesniedzēju par vietu un laiku, kad projekta iesniegumu neatvērtu var saņemt atpakaļ.

35. Vides investīciju fonds reģistrē projekta iesniegumu, piešķir tam identifikācijas numuru un 10 darbdienu laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām rakstiski to paziņo projekta iesniedzējam. Ja projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz personīgi, identifikācijas numuru tam paziņo uzreiz.

VII. Projekta iesnieguma vērtēšana un lēmuma pieņemšana par finansējuma piešķiršanu

36. Projektu iesniegumu izskatīšanai un vērtēšanai atbildīgā iestāde izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – vērtēšanas komisija).

37. Vērtēšanas komisijas darbības kārtību nosaka vērtēšanas komisijas nolikums. Vērtēšanas komisijas sastāvu un nolikumu apstiprina ar atbildīgās iestādes rīkojumu.

38. Vērtēšanas komisiju vada atbildīgās iestādes pārstāvis. Vērtēšanas komisijā ir iekļauti divi atbildīgās iestādes pārstāvji un pa vienam pārstāvim no Vides investīciju fonda, Ekonomikas ministrijas un Satiksmes ministrijas.

39. Projekta iesniegumu administratīvo vērtēšanu veic atbilstoši precizējamiem un neprecizējamiem administratīvajiem kritērijiem, kas noteikti šo noteikumu 4. pielikumā, katrai šo noteikumu 7. punktā minētajai aktivitātei atsevišķi. Administratīvos kritērijus vērtē ar "Jā" vai "Nē", vai "NA" ("Jā" – atbilst, "Nē" – neatbilst, "NA" – nav attiecināms) šādā secībā:

39.1. vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 4. pielikuma 1. vai 2. tabulas 1. punktā minētajiem kritērijiem. Ja projekta iesniegums neatbilst kaut vienam no šiem kritērijiem, vērtēšanu neturpina;

39.2. ja projekta iesniegums atbilst visiem šo noteikumu 4. pielikuma 1. vai 2. tabulas 1. punktā minētajiem kritērijiem, vērtē tā atbilstību šo noteikumu 4. pielikuma 1. vai 2. tabulas 2., 3. un 4. punktā minētajiem kritērijiem.

40. Ja tiek konstatēta neatbilstība vienam vai vairākiem šo noteikumu 4. pielikumā minētajiem precizējamiem administratīvajiem kritērijiem, tai skaitā arī aritmētiskas kļūdas, atbildīgā iestāde rakstiski informē projekta iesniedzēju par konstatētajām neatbilstībām un aicina projekta iesniegumu precizēt atbilstoši šādiem nosacījumiem:

40.1. projekta iesnieguma precizēšanas termiņš ir piecas darbdienas no dienas, kad saņemta atbildīgās iestādes informācija par projekta iesnieguma neatbilstību precizējamiem administratīvajiem kritērijiem;

40.2. projekta iesnieguma precizēšanas laikā projekta iesniedzējs nepalielina finanšu instrumenta finansējuma summu.

41. Ja tiek konstatēta neatbilstība vienam vai vairākiem šo noteikumu 4. pielikuma 1. vai 2. tabulas 1. punktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

42. Ja projekta iesniedzējs šo noteikumu 40.1. apakšpunktā noteiktajā termiņā iesniedz precizētu projekta iesniegumu, to vērtē atkārtoti atbilstoši administratīvajiem kritērijiem, nosakot, vai projekta iesniegums atbilst noteiktajām prasībām un ir virzāms vērtēšanai atbilstoši kvalitātes kritērijiem.

43. Ja projekta iesniedzējs šo noteikumu 40.1. apakšpunktā noteiktajā termiņā neiesniedz precizētu projekta iesniegumu vai pēc atkārtotas vērtēšanas projekta iesniegums neatbilst vienam vai vairākiem administratīvajiem kritērijiem, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

44. Ja finanšu instrumenta kopējais pieprasītais finansējums šo noteikumu 7.1., 7.2. vai 7.3. apakšpunktā minētās aktivitātes ietvaros nepārsniedz šo noteikumu 4.1., 4.2. vai 4.3. apakšpunktā minēto summu, projekta iesniegumu nevērtē atbilstoši kvalitātes kritērijiem un finansējumu piešķir visiem projektiem, kas atbilst administratīvajiem kritērijiem. Ja finanšu instrumenta kopējais pieprasītais finansējums šo noteikumu 7.1., 7.2. vai 7.3. apakšpunktā minētās aktivitātes ietvaros pārsniedz šo noteikumu 4.1., 4.2. vai 4.3. apakšpunktā minēto summu un projekta iesniegums atbilst visiem administratīvajiem kritērijiem, to vērtē atbilstoši kvalitātes kritērijiem šo noteikumu 45., 46., 47. un 48. punktā minētajā secībā.

45. Projekta iesnieguma kvalitāti vērtē katrai šo noteikumu 7. punktā minētajai aktivitātei atsevišķi atbilstoši kvalitātes kritērijiem, kas noteikti šo noteikumu 5. pielikuma 1. un 2. punktā.

46. Vērtēšanas komisija pieaicina ekspertus elektromobiļu tehniskā raksturojuma izvērtēšanai, kā arī publiski pieejamo uzlādes staciju tehniskā raksturojuma, tajā skaitā pēdējo (jaunāko) tehnisko risinājumu (sasniegtā tehniskā līmeņa) izvērtēšanai, kas aprakstīti standartos attiecībā uz elektromobiļu uzlādes stacijām, ko apstiprinājusi Starptautiskā standartizācijas organizācija vai Starptautiskā Elektrotehnikas standartizācijas komiteja.

47. Pēc projektu iesniegumu vērtēšanas atbilstoši kvalitātes kritērijiem vērtēšanas komisija sarindo projektu iesniegumus dilstošā secībā, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo.

48. Ja vairāki projektu iesniegumi ir saņēmuši vienādu punktu skaitu:

48.1. prioritāte šo noteikumu 7.1. un 7.2. apakšpunktā minētās aktivitātes ietvaros ir projekta iesniegumam, kurā norādītais kopējais elektromobiļa viena gada plānotais nobraukums ir vislielākais;

48.2. prioritāte šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minētās aktivitātes ietvaros ir projekta iesniegumam, kurā norādītā publiski pieejamā uzlādes stacija ir pieejama visu diennakti.

49. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, pamatojoties uz vērtēšanas komisijas atzinumu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

49.1. projekta iesniegums atbilst visiem administratīvajiem kritērijiem;

49.2. projekta iesniegumā paredzēto projekta aktivitāšu īstenošanai pēc sarindošanas šo noteikumu 47. punktā minētajā secībā, ņemot vērā arī šo noteikumu 48. punktā minētos nosacījumus, ir pietiekams finansējums atbilstoši šo noteikumu 4.punktam.

50. Lai nodrošinātu projektu ieviešanu atbilstoši šo noteikumu prasībām (atbilstoši šo noteikumu 10. punktā minētajam nosacījumam), atbildīgā iestāde var pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt projekta līgumu.

VIII. Projekta līguma noslēgšanas un ieviešanas nosacījumi

51. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu Vides investīciju fonds triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta arī uz projekta iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi.

52. Projekta iesniedzējs 20 darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu paraksta projekta līgumu ar atbildīgo iestādi un Vides investīciju fondu.

53. Ja projekta iesniedzējs nenoslēdz projekta līgumu šo noteikumu 52. punktā minētajā termiņā vai neizpilda šo noteikumu 55. punktā minētos nosacījumus, tas zaudē tiesības slēgt līgumu, izņemot šādus gadījumus:

53.1. ja projekta iesniedzēja līdzfinansējums tiek nodrošināts saskaņā ar šo noteikumu 64. punktu. Ja šo noteikumu 64. punktā minētajā kārtībā finansējums netiek nodrošināts 40 darbdienu laikā, projekta iesniedzējs zaudē tiesības slēgt projekta līgumu;

53.2. šo noteikumu 10. punktā minēto gadījumu. Ja šo noteikumu 50. punktā minētā lēmuma nosacījums netiek izpildīts 20 darbdienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas, projekta iesniedzējs zaudē tiesības slēgt projekta līgumu.

54. Ja šo noteikumu 53. punktā minēto iemeslu dēļ projekta līgums ar projekta iesniedzēju netiek noslēgts, atbildīgā iestāde un Vides investīciju fonds slēdz projekta līgumu ar to projekta iesniedzēju, kura projekta iesniegums ir ieguvis nākamo augstāko punktu skaitu atbilstoši kvalitātes kritērijiem, ja finanšu instrumenta finansējuma atlikums ir pietiekams šāda projekta finansēšanai atbilstoši šo noteikumu 4. punktam.

55. Projekta iesniedzējam pēc atbildīgās iestādes lēmuma saņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu ir pienākums:

55.1. 10 darbdienu laikā informēt Vides investīciju fondu par kredītiestādē vai Valsts kasē atvērtā konta rekvizītiem, kas tiks izmantoti ar projekta īstenošanu saistītajos maksājumos, ja projekta iesniedzējs nav Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde vai atvasināta publiska persona;

55.2. 20 darbdienu laikā informēt Vides investīciju fondu par konta rekvizītiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par budžetu un finanšu vadību, ja projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde vai atvasināta publiska persona;

55.3. līdz projekta līguma noslēgšanas dienai Vides investīciju fondā iesniegt rakstisku līgumu par zemes īpašumtiesībām vai ilgtermiņa nomas tiesībām vismaz uz pieciem gadiem šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minētās aktivitātes īstenošanai, ja zemes īpašumtiesības vai ilgtermiņa nomas tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā līdz projekta iesniegumu iesniegšanas dienai;

55.4. līdz projekta līguma noslēgšanas dienai Vides investīciju fondā iesniegt rakstisku līgumu par būves īpašumtiesībām vai ilgtermiņa nomas tiesībām vismaz uz pieciem gadiem šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minētās aktivitātes īstenošanai, ja būves īpašumtiesības vai ilgtermiņa nomas tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā līdz projekta iesniegumu iesniegšanas dienai.

56. Finansējuma saņēmējs mēneša laikā pēc projekta līguma noslēgšanas iesniedz Vides investīciju fondā lēmumu par kredītresursu vai citu finanšu līdzekļu (ja tādus ir paredzēts piesaistīt) piešķiršanu projektam, norādot piešķiramā finansējuma apmēru, ja minētais dokuments nav pievienots projekta iesniegumam.

57. Visus projekta ietvaros veiktos izdevumus finansējuma saņēmējs pamato ar grāmatvedības attaisnojuma dokumentiem.

58. Lai nodrošinātu projekta publicitāti, finansējuma saņēmējs:

58.1. pēc projekta īstenošanas izvieto uz elektromobiļa vai publiski pieejamās uzlādes stacijas finanšu instrumenta marķējumu saskaņā ar projekta līgumā noteiktajām prasībām;

58.2. projekta īstenošanas laikā organizē vismaz vienu pasākumu, kurā tas informē sabiedrību par projekta aktivitātēm un rezultātiem, tai skaitā par ietekmi uz klimata pārmaiņām un vidi.

59. Ja finansējuma saņēmējs realizē šo noteikumu 7.1. vai 7.2. apakšpunktā minēto aktivitāti un veic iepirkumu pēc projekta līguma noslēgšanas, tas 20 darbdienu laikā pēc iepirkuma procedūras veikšanas iesniedz Vides investīciju fondā izvēlētā elektromobiļa tehniskās specifikācijas kopsavilkumu:

59.1. ja elektromobilis netiks iegādāts Latvijas Republikā, Vides investīciju fondā iesniedz elektromobiļa izgatavotāja vai tā oficiālā pārstāvja apliecinājumu, ka elektromobiļa pārdevējs ir oficiālais elektromobiļa izgatavotāja pārstāvis;

59.2. ja elektromobilis tiks iegādāts Latvijas Republikā, Vides investīciju fonds pārbauda izvēlētā elektromobiļa pārdevēja tiesības izplatīt izgatavotāja elektromobiļus Latvijas Republikā.

60. Vides investīciju fonds pārbauda, vai iepirkuma rezultātā izvēlētam elektromobilim ir veikta transportlīdzekļa atbilstības novērtēšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mehānisko transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu vai, ja elektromobilis pārbūvēts, vai tā pārbūve veikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par transportlīdzekļu pārbūvi, pieprasot atbilstošu apliecinājumu no valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija".

61. Finansējuma saņēmējs iesniedz Vides investīciju fondā pārskatu par projekta īstenošanas gaitu, kas sagatavots atbilstoši projekta līgumam pievienotajai veidlapai (turpmāk – starpposma pārskats):

61.1. īstenojot šo noteikumu 7.1. un 7.2. apakšpunktā minēto aktivitāti – katru ceturksni līdz tam sekojošā mēneša divdesmitajam datumam;

61.2. īstenojot šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minēto aktivitāti – katru mēnesi līdz nākamā mēneša divdesmitajam datumam.

62. Par šo noteikumu 7. punktā minēto aktivitāšu īstenošanas termiņa pagarināšanu grozījumus projekta līgumā neveic.

63. Finansējuma saņēmējs 20 darbdienu laikā pēc projekta līgumā paredzēto aktivitāšu pabeigšanas iesniedz Vides investīciju fondā pārskatu par visu projekta īstenošanas periodu (turpmāk – noslēguma pārskats), kas sagatavots atbilstoši projekta līgumam pievienotajai veidlapai.

IX. Finansējuma saņēmējam pieejamie maksājumi un maksāšanas kārtība

64. Ja finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde, līdzfinansējumu nodrošina no valsts budžeta un maksājumus veic no līdzekļiem, kas projekta īstenošanai paredzēti tās ministrijas budžetā, kuras padotībā ir attiecīgā valsts budžeta iestāde. Finanšu instrumenta finansējuma daļu projekta īstenošanai plāno kā dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem vai atbildīgās iestādes transferta pārskaitījumu no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem atsevišķā budžeta programmā vai apakšprogrammā. Valsts budžeta iestādes saņem maksājumus saskaņā ar projekta līgumā noteikto kārtību un nosacījumiem.

65. Finansējuma saņēmējam, kas nav valsts budžeta iestāde, ir pieejami šādi maksājumu veidi:

65.1. avansa maksājums līdz 50 % no projektam apstiprinātā finanšu instrumenta finansējuma summas, ja tiek ievērotas šo noteikumu 66. punktā minētās prasības;

65.2. ja projekta iesniedzējs plāno īstenot šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minēto aktivitāti, – viens vai vairāki starpposma maksājumi, kuri kopā ar avansa maksājumu nepārsniedz 90 % no projektam apstiprinātās finanšu instrumenta finansējuma summas, ja tiek ievērotas šo noteikumu 67. punktā minētās prasības;

65.3. noslēguma maksājums, kas kopā ar avansa maksājumu un starpposma maksājumiem, nepārsniedz projektam apstiprināto finanšu instrumenta finansējuma summu, ja tiek ievērotas šo noteikumu 68. punktā minētās prasības.

66. Finansējuma saņēmējs, kas nav valsts budžeta iestāde, atbilstoši šo noteikumu 65.1. apakšpunktam avansa maksājumu var saņemt, ja:

66.1. tas ir iesniedzis Vides investīciju fondā maksājuma pieprasījumu, kas sagatavots atbilstoši projekta līgumam pievienotajam paraugam;

66.2. tas ir komersants un ir iesniedzis Vides investīciju fondā kredītiestādes avansa maksājuma garantijas vēstuli par pilnu avansa summu, kura izsniegta par labu atbildīgajai iestādei, un kredītiestādes garantijas termiņš nav īsāks par projekta īstenošanas termiņu, kā arī ietver nosacījumu par līdzekļu atmaksāšanu pēc pirmā pieprasījuma. Avansa maksājuma garantijā nosaka, ka kredītiestāde apņemas atmaksāt atbildīgajai iestādei nedzēsto avansa summu, ja finansējuma saņēmējam, pamatojoties uz finanšu instrumenta vadību regulējošajiem normatīvajiem aktiem vai projekta līguma noteikumiem, ir iestājies pienākums atmaksāt avansu. Avansa garantija jāuztur spēkā līdz avansa summas dzēšanai 100 procentu apmērā no izmaksātā avansa.

67. Finansējuma saņēmējs, kas nav valsts budžeta iestāde un kas plāno īstenot šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minēto aktivitāti, starpposma maksājumu var saņemt ne biežāk kā reizi mēnesī, ja:

67.1. tas ir iesniedzis Vides investīciju fondā starpposma maksājuma pieprasījumu un pievienojis darbu izpildi un samaksu apliecinošus dokumentus, kas noteikti projekta līgumā;

67.2. tas ir iesniedzis Vides investīciju fondā starpposma pārskatu par iepriekšējo mēnesi un Vides investīciju fonds to ir apstiprinājis;

67.3. starpposma maksājuma pieprasījumā iekļautās izmaksas ir attiecināmas un atbilst šajos noteikumos minētajām prasībām;

67.4. visus ar projektu saistītos maksājumus tas ir veicis vai saņēmis projekta ietvaros atvērtajā un šim nolūkam paredzētajā kontā.

68. Finansējuma saņēmējs, kas nav valsts budžeta iestāde, var saņemt noslēguma maksājumu, ja:

68.1. tas ir iesniedzis Vides investīciju fondā noslēguma maksājuma pieprasījumu un pievienojis darbu izpildi un samaksu apliecinošus dokumentus, kas noteikti projekta līgumā;

68.2. tas ir iesniedzis Vides investīciju fondā noslēguma pārskatu un Vides investīciju fonds to ir apstiprinājis;

68.3. noslēguma maksājuma pieprasījumā iekļautās izmaksas ir attiecināmas un atbilst šajos noteikumos minētajām prasībām;

68.4. visus ar projektu saistītos maksājumus tas ir veicis vai saņēmis projekta ietvaros atvērtajā un šim nolūkam paredzētajā kontā;

68.5. tas ir īstenojis visas projektā plānotās aktivitātes atbilstoši projekta mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem.

X. Finansējuma saņēmēja atbildība par projekta rezultātiem

69. Finansējuma saņēmējs vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas nodrošina projekta ietvaros iegādāto:

69.1. elektromobiļu ekspluatāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem par ceļu satiksmi un pastāvīgu reģistrāciju Latvijas Republikas teritorijā;

69.2. elektromobiļu viena gada nobraukumu atbilstoši projekta iesniegumā norādītajam elektromobiļu viena gada plānotajam nobraukumam;

69.3. publiski pieejamo uzlādes staciju ekspluatāciju Latvijas Republikas teritorijā.

70. Finansējuma saņēmējs vismaz 10 gadus pēc projekta līguma termiņa beigām glabā visu ar projekta īstenošanu saistīto dokumentāciju un, ja nepieciešams, uzrāda to finanšu instrumenta pārstāvjiem projekta īstenošanas laikā un pēc noslēguma maksājuma saņemšanas.

71. Konkursa projektu īstenošanas rezultātā panākto SEG emisiju samazinājumu aprēķina Vides investīciju fonds, pamatojoties uz šo noteikumu 72. punktā minēto monitoringa informāciju.

72. Piecus gadus pēc projekta īstenošanas termiņa beigām (turpmāk – monitoringa periods) finansējuma saņēmējs katru gadu veic projekta rezultātu monitoringu un līdz nākamā gada 31. janvārim iesniedz Vides investīciju fondā projekta rezultātu monitoringa pārskatu (turpmāk – monitoringa pārskats) atbilstoši projekta līgumam pievienotajam paraugam. Monitoringa pārskatā iekļautā elektromobiļa viena gada faktiskā nobraukuma pieļaujamā nobīde uz leju ir 20 % no projekta iesniegumā norādītā plānotā elektromobiļa viena gada nobraukuma. Monitoringa periods sākas nākamā mēneša pirmajā datumā pēc noslēguma pārskata apstiprināšanas. Finansējuma saņēmējs iesniedz monitoringa pārskatu par monitoringa gadu, kas sākas kārtējā kalendāra gada 1. janvārī un ilgst līdz kārtējā kalendāra gada 31. decembrim. Finansējuma saņēmējs neiesniedz monitoringa pārskatu par nepilnu monitoringa gadu.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 450 redakcijā)

73. Atbildīgajai iestādei un Vides investīciju fondam ir tiesības projekta starpposma pārskata vai noslēguma pārskata vērtēšanas laikā, kā arī piecus gadus pēc projekta īstenošanas termiņa beigām pārbaudīt starpposma pārskatā, noslēguma pārskatā, projekta līgumā un monitoringa pārskatā sniegto informāciju, apsekojot projekta īstenošanas vietu vai apskatot elektromobili, kam finansējuma saņēmējs nodrošina piekļuvi.

74. Ja Vides investīciju fonds atbilstoši finansējuma saņēmēja iesniegtajam monitoringa pārskatam par iepriekšējo monitoringa gadu (izņemot pēdējo monitoringa gadu) konstatē, ka finansējuma saņēmējs nenodrošina šo noteikumu 69. punktā minēto prasību izpildi, Vides investīciju fonds rakstiski par to informē finansējuma saņēmēju un atbildīgo iestādi.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 450 redakcijā)

75. Ja finansējuma saņēmējs neizpilda:

75.1. šo noteikumu 69.1. apakšpunktā minētās prasības, tas 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 74. punktā minētās informācijas saņemšanas novērš konstatētās neatbilstības un rakstiski informē Vides investīciju fondu par veiktajiem pasākumiem;

75.2. šo noteikumu 69.2. apakšpunktā minētās prasības, tas nobrauc iepriekšējā monitoringa pārskata gadā nenobraukto attālumu, kā arī kārtējā gadā paredzēto attālumu atbilstoši projekta iesniegumā norādītajam elektromobiļa viena gada plānotajam nobraukumam tā, lai divu gadu kopējais faktiskais nobraukums būtu atbilstošs divu gadu plānotajam nobraukumam. Finansējuma saņēmējs informē Vides investīciju fondu par divu gadu kopējo nobraukumu nākamajā monitoringa pārskatā;

75.3. šo noteikumu 69.3. apakšpunktā minētās prasības, tas 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 74. punktā minētās informācijas saņemšanas novērš konstatētās neatbilstības un rakstiski informē Vides investīciju fondu par veiktajiem pasākumiem.

76. Ja finansējuma saņēmējs:

76.1. šo noteikumu 69.2. apakšpunktā minēto nosacījumu neizpilda monitoringa perioda pēdējā monitoringa gadā un Vides investīciju fonds konstatē, ka projekta līgumā un projekta iesniegumā norādītais plānotais elektromobiļa viena gada nobraukums, salīdzinot ar monitoringa gada vidējo nobraukumu monitoringa periodā, nav sasniegts, Vides investīciju fonds rakstiski informē finansējuma saņēmēju un atbildīgo iestādi par finansējuma saņēmējam izmaksāto un atgūstamo finanšu instrumenta finansējumu. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projektam izmaksāto finanšu instrumenta līdzekļu atzīšanu par neattiecināmiem un finansējuma atgūšanu atbilstoši neizpildītajam elektromobiļa nobraukumam, ievērojot šo noteikumu X nodaļā ietverto regulējumu;

76.2. šo noteikumu 75.1. un 75.3. apakšpunktā minētās prasības neizpilda norādītajos termiņos, Vides investīciju fonds rakstiski informē finansējuma saņēmēju un atbildīgo iestādi par finansējuma saņēmējam izmaksāto un atgūstamo finanšu instrumenta finansējumu. Atbildīgā iestāde, ievērojot šo noteikumu X nodaļā ietverto regulējumu, pieņem lēmumu par projektam izmaksāto finanšu instrumenta līdzekļu atzīšanu par neattiecināmiem un finansējuma atgūšanu proporcionāli neizpildītajam elektromobiļa vai publiski pieejamās uzlādes stacijas ekspluatācijas laikam. Atgūstamajiem līdzekļiem piemēro Eiropas Centrālās bankas refinansēšanas likmi, kas ir spēkā dienā, kad pieņemts lēmums par līdzekļu atgūšanu.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 450 redakcijā)

77. Atgūstamo neattiecināmo līdzekļu apjomu atbilstoši konstatētajai neatbilstībai:

77.1. šo noteikumu 76.1. apakšpunktā minētajā gadījumā nosaka, izmantojot šādu formulu:

KPFIn.l. = (1 ‒ (N1.gads+N2.gads+N3.gads+N4.gads+Nn.gads)/n ) × KPFI × (1+ ECBlikme), kur:
NLīgums×0,8

KPFIn.l.  – atgūstamais neattiecināmo līdzekļu apjoms, euro (noapaļots uz augšu līdz divām zīmēm aiz komata);

NLīgums – projekta līgumā un projekta iesniegumā norādītais elektromobiļa vidējais nobraukums gadā, km;

ECBlikme – Eiropas Centrālās bankas refinansēšanas likme;

N1.gads+N2.gads+N3.gads+N4.gads+Nn.gads – elektromobiļa vidējais nobraukums gadā par pieciem monitoringa gadiem, km;

n – gadu skaits;

KPFI – piešķirtais finanšu instrumenta finansējums, euro;

77.2. šo noteikumu 76.2. apakšpunktā minētajā gadījumā nosaka, izmantojot šādu formulu:

KPFIn.l.  = (1 ‒ Nekspl. ) × KPFI × (1 + ECBlikme), kur:
NLīgums

KPFIn.l.  – atgūstamais neattiecināmo līdzekļu apjoms, euro (noapaļots uz augšu līdz divām zīmēm aiz komata);

NLīgums – projekta līgumā un projekta iesniegumā norādītais monitoringa periods, gadi;

ECBlikme – Eiropas Centrālās bankas refinansēšanas likme;

Nekspl. – elektromobiļa vai publiski pieejamās uzlādes stacijas ekspluatācijas laiks, gadi. Elektromobiļa vai publiski pieejamās uzlādes stacijas ekspluatācijas laiks ir gadu skaits, kad elektromobilis vai publiski pieejamā uzlādes stacija ir izmantota projekta monitoringa perioda laikā;

KPFI – piešķirtais finanšu instrumenta finansējums, euro.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 450 redakcijā)

78. Atbildīgā iestāde, pieņemot lēmumu par atgūstamo neattiecināmo līdzekļu apjomu, ņem vērā iepriekš neparedzamus vai neatkarīgus ārējus apstākļus, kas ir ietekmējuši projekta līgumā un projekta iesniegumā noteikto rezultātu sasniegšanu.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 450 redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Einārs Cilinskis
1.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 4.februāra noteikumiem Nr.78
Publiski pieejamo uzlādes staciju tehniskais raksturojums

1. Vispārīgās prasības publiski pieejamai uzlādes stacijai:

1.1. uzlādes stacijai var paredzēt gan līdzstrāvas, gan maiņstrāvas uzlādes iespēju. Uzlādes stacijas uzlādes kontaktspraudņu raksturojums sniegts šā pielikuma 1. tabulā;

1. tabula

Publiski pieejamās uzlādes stacijas uzlādes kontaktspraudņu raksturojums

Nr.
p.k.

Uzlādes kontaktu skaits un strāvas veids

Nominālā jauda, kW

1.

vismaz 2 DC Uzlādes kontakta nominālā jauda 20–50 kW

2.

vismaz 1 AC Uzlādes kontakta nominālā jauda 20–43 kW

1.2. uzlādes stacijas ražotājam ir ISO 9001 sertifikāts;

1.3. uzlādes stacijai ir CE marķējums atbilstoši normatīvajiem aktiem atbilstības novērtēšanas jomā;

1.4. uzlādes stacija ir droša lietošanā un atbilst visām drošības prasībām, kas minētas šā pielikuma 8. punktā;

1.5. uzlādes stacija atbilst normatīvajiem aktiem par iekārtu elektromagnētisko saderību un piemērojamo standartu prasībām un nerada bojājumus uzlādes stacijai pieslēgtajam elektromobilim, elektrotīklam vai pašai uzlādes stacijai, ja tā darbojas ar nominālo jaudu (sk. šā pielikuma 1. tabulu) vai mazāku slodzi;

1.6. uzlādes stacija strādā autonomi, t. i., tās vadības aprīkojums nodrošina uzlādes stacijas drošu darbību;

1.7. ir paredzēta iespēja uzlādes staciju pievienot vispārējai Latvijas nacionālā uzlādes tīkla vadības sistēmai (turpmāk – vadības sistēma), t. i., uzlādes stacijai ir jāuztur vienota atvērtā tipa standarta (turpmāk – OCPP) protokols vai analogs protokols saziņai ar operatoru, kā arī jābūt iespējai veikt lietotāju identifikāciju, izmantojot radiofrekvences identifikācijas (turpmāk – RFID) kartes;

1.8. uzlādes stacija ir aprīkota ar datu uzglabāšanas ierīci vai pieslēgumu mākoņskaitļošanas pakalpojumam, lai saglabātu informāciju par uzlādes stacijas lietotāju un tā elektroenerģijas patēriņu;

1.9. uzlādes stacija ir aprīkota ar bezskaidras naudas norēķinu sistēmu ar debetkartēm un kredītkartēm, ja to paredzēts izmantot maksas pakalpojumu sniegšanai. Vienlaikus ar bezskaidras naudas norēķinu sistēmu ar debetkartēm un kredītkartēm publiski pieejamo uzlādes staciju var aprīkot arī ar citām bezskaidras naudas norēķinu sistēmām.

2. Vides apstākļi:

2.1. publiski pieejama uzlādes stacija ir projektēta darbam ārpus telpām, ņemot vērā šādas prasības:

2.1.1. gaisa temperatūra:

2.1.1.1. maksimālā apkārtējās vides temperatūra +50°C;

2.1.1.2. minimālā apkārtējās vides temperatūra –25°C;

2.1.2. pārējie apkārtējās vides parametri:

2.1.2.1. vidējais gada nokrišņu daudzums 690 mm (neattiecas, ja publiski pieejamā uzlādes stacija atrodas teritorijā, kuru sedz jumts);

2.1.2.2. vidējais dienu skaits ar nokrišņiem 117 (≥1,0 mm dienā) (neattiecas, ja publiski pieejamā uzlādes stacija atrodas teritorijā, kuru sedz jumts);

2.1.2.3. maksimālais sniega biezums 130 cm (neattiecas, ja publiski pieejamā uzlādes stacija atrodas teritorijā, kuru sedz jumts);

2.1.2.4. vidējais gaisa mitrums 81 %;

2.1.2.5. maksimālais vēja ātrums 48 m/s;

2.2. tā kā Latvijā ceļu uzturēšanai ziemas periodā izmanto pretledus apstrādes materiālus, kam var būt korozīva iedarbība uz metālu un kas var sabojāt publiski pieejamās uzlādes stacijas korpusu, uzlādes stacija ir piemērota darbībai šādā vidē – tās korpusam ir vismaz 700 stundu korozijizturība saskaņā ar sāls korozijizturības testa rezultātiem, kā arī ražotāja divu gadu korozijizturības garantija.

3. Publiski pieejamās uzlādes stacijas tehniskie parametri:

3.1. projekta iesniedzējs uzlādes stacijas uzstādīšanas vietā nodrošina pamatu izbūvi un zemējumvada instalāciju;

3.2. uzlādes stacija paredzēta pieslēgšanai elektrotīklam ar spriegumu 400 V/230 V un frekvenci 50 Hz;

4. Līdzstrāvas uzlāde:

4.1. līdzstrāvas uzlādes savienotājs atbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par iekārtu elektrodrošību. Publiski pieejama uzlādes stacija ir aprīkota ar turētāju, lai savienotājs būtu droši novietots tad, kad līdzstrāvas uzlādes kontakts netiek izmantots;

4.2. līdzstrāvas uzlādes aprīkojums atbilst šā pielikuma 2. tabulā minētajiem tehniskajiem parametriem;

2. tabula

Līdzstrāvas uzlādes tehniskie parametri

DC sprieguma diapazons

Jaudas koeficients maiņstrāvas tīkla pusē

200–500 V

>0,96

4.3. ja nepieciešams, uzlādes stacijai var būt uzstādīta reaktīvās jaudas kompensācijas ierīce, lai nodrošinātu minimāli nepieciešamo jaudas koeficientu, kas garantē elektrotīkla stabilitāti;

4.4. līdzstrāvas uzlādes kabelis ir publiski pieejamas uzlādes stacijas daļa un ir pastāvīgi pievienots uzlādes stacijai. Līdzstrāvas uzlādes kabelis ir pietiekami garš, lai elektromobili varētu uzlādēt neatkarīgi no tā uzlādes pieslēgvietas atrašanās vietas. Līdzstrāvas uzlādes kabelis ir pietiekami elastīgs, lai publiski pieejamās uzlādes stacijas lietotājam būtu ērti ar to rīkoties;

4.5. publiski pieejama uzlādes stacija nodrošina vismaz divus dažādus līdzstrāvas uzlādes veidus (Combo 2 un CHAdeMO), kas piemēroti Eiropas tirgū pieejamo elektromobiļu uzlādei. Ierīcēm, kas nepieciešamas, lai veiktu līdzstrāvas uzlādi, jāatrodas vienā korpusā.

5. Maiņstrāvas uzlāde:

5.1. maiņstrāvas uzlādes publiski pieejama stacija ir aprīkota ar maiņstrāvas uzlādes pieslēgvietu. Uzlādes stacija atbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par iekārtu elektrodrošību, tajā skaitā 3. uzlādes režīmam, un aprīkota ar 2. tipa savienotājiem;

5.2. maiņstrāvas uzlādes ierīces atbilst šā pielikuma 3. tabulā minētajiem tehniskajiem parametriem;

3. tabula

Maiņstrāvas uzlādes tehniskie parametri

Fāzu skaits

Frekvence, Hz

Nominālais spriegums, V

3

50

400

5.3. standarta uzlādes maksimālo uzlādes jaudu norāda blakus standarta savienotājam–turētājam;

5.4. uz publiski pieejamas uzlādes stacijas norāda elektromobiļa un pievienotā uzlādes kabeļa maksimāli pieļaujamo strāvu un jaudu. Uzlādes stacija nodrošina elektromobiļa uzlādi atbilstoši norādītajiem uzlādes parametriem;

5.5. uzlādes stacija ir pievienota standarta uzlādes kabelim (2. tipa spraudnim uzlādes jaudai līdz 43 kW vai 2. tipa kontaktligzdai uzlādes jaudai līdz 22 kW).

6. Publiski pieejamas uzlādes stacijas lietotāja interfeiss:

6.1. displejs:

6.1.1. publiski pieejamu uzlādes staciju aprīko ar displeju, nodrošinot vismaz latviešu, angļu un krievu valodas izvēles iespēju, lai lietotājs varētu saņemt informāciju par patērēto elektroenerģiju, norādījumus darbam ar uzlādes staciju, kā arī brīdinājumus un signālziņojumus. Norādījumiem (attēliem, instrukcijām) jābūt skaidri redzamiem un saprotamiem;

6.1.2. informāciju par patērēto elektroenerģiju displejā norāda reālajā laikā, un tā ir redzama līdz brīdim, kamēr uzlādes kabelis tiek izņemts no elektromobiļa un novietots uzlādes kabeļa turētājā;

6.1.3. displejs ir aizsargāts pret nelabvēlīgiem laikapstākļiem un vandālismu. Displejs var būt skārienjutīgs, bet šajā gadījumā uzlādes stacijas ražotājam ir dokumentāri jāpierāda, ka tas darbosies bez traucējumiem šā pielikuma 2. punktā minētajos apstākļos;

6.1.4. displejā redzamā informācija ir nepārprotami nolasāma gan spilgtā dienasgaismā, gan krēslā, gan tumsā;

6.1.5. uz displeja iespējams identificēt vismaz šādus uzlādes stāvokļus:

6.1.5.1. brīvs;

6.1.5.2. lādējas;

6.1.5.3. uzlāde pabeigta (elektromobilis ir uzlādēts līdz maksimāli atļautajam līmenim);

6.1.5.4. pievienots, bet nelādējas;

6.1.5.5. rezervēts;

6.1.5.6. kļūda uzlādējot (pievienotais elektromobilis neakceptē uzlādi, t. i., elektromobili nav iespējams uzlādēt);

6.1.5.7. iekārta nedarbojas;

6.2. vadības taustiņi:

6.2.1. publiski pieejamu uzlādes staciju aprīko ar vadības taustiņiem (ja displejs ir skārienjutīgs, tie var būt redzami displejā), uz kuriem ir funkcionāls marķējums;

6.2.2. publiski pieejamu uzlādes staciju aprīko vismaz ar taustiņiem START, STOP un avārijas slēdzi, kuri attiecīgi uzsāk uzlādi, aptur uzlādi un izslēdz uzlādes staciju bīstamā situācijā. Ja uzlādes stacija ir aprīkota ar skārienjutīgu displeju, START un STOP taustiņi nav nepieciešami;

6.2.3. šā pielikuma 6.2.2. apakšpunktā minētie trīs vadības taustiņi ir tā saucamie nospiežamie slēdži;

6.3. bākuguns:

6.3.1. publiski pieejamu maiņstrāvas tipa uzlādes staciju, kas paredzēta uzstādīšanai ielu malās, aprīko ar bākuguni, kas ļauj satiksmes dalībniekiem gūt informāciju par uzlādes stacijas stāvokli;

6.3.2. bākuguns tips – LED;

6.3.3. bākugunij paredz mirgošanas iespēju un regulējamu spilgtumu atkarībā no diennakts laika, kā arī krāsu pārprogrammēšanas iespēju;

6.3.4. minimālie statusa indikatori:

6.3.4.1. vismaz viens kontakts brīvs;

6.3.4.2. nav brīvu kontaktu (nav rezervācijas);

6.3.4.3. nav brīvu kontaktu (rezervēts);

6.3.4.4. uzlāde pabeigta;

6.3.4.5. iekārta nedarbojas.

7. Publiski pieejamās uzlādes stacijas korpuss un izskats:

7.1. korpuss ir nodrošināts pret nelabvēlīgiem laikapstākļiem un vandālismu;

7.2. korpusa materiāla estētiskais izskats saglabājas visā uzlādes stacijas kalpošanas laikā;

7.3. publiski pieejamām uzlādes stacijām, kas paredzētas izvietošanai ārpus telpām, korpuss ir izturīgs pret koroziju atbilstoši vienam vai vairākiem šādiem kritērijiem, kas var nodrošināt vismaz 10 gadu ilgu uzlādes stacijas darbību:

7.3.1. vismaz 3 mm galvanizēts tērauds ar vismaz 120 mikronu galvanizācijas slāni;

7.3.2. vismaz 2 mm jūrniecības līmeņa nerūsējošs tērauds vai nerūsējošs tērauds ar pulverkrāsojumu;

7.3.3. vismaz 4 mm stiprinātās stikla šķiedras poliestera sveķu materiāls ar 60 mikronu akrila pārklājumu;

7.4. publiski pieejamas uzlādes stacijas atbilst piemērojamos standartos un normatīvajos aktos par iekārtu elektrodrošību noteiktajām testu procedūrām, tajā skaitā attiecībā uz izturību pret trieciena slodzi, statisko slodzi, griezes slodzi un mehāniskās slodzes ietekmi;

7.5. korpuss aizsargā uzlādes ierīcē esošās elektroiekārtas pret nesankcionētu piekļuvi;

7.6. uz publiski pieejamas uzlādes stacijas redzamā vietā izvieto klimata pārmaiņu finanšu instrumenta marķējumu, kas minēts Ministru kabineta 2014. gada 4. februāra noteikumu Nr. 78 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai" nolikums" (turpmāk – noteikumi) 58.1. apakšpunktā. Marķējuma izvietošanu nodrošina projekta iesniedzējs;

7.7. papildus šā pielikuma 7.6. apakšpunktā minētajam klimata pārmaiņu finanšu instrumenta marķējumam publiski pieejamai uzlādes stacijai ir marķējums, kas ļauj identificēt publiski pieejamo uzlādes staciju, palīdz lietotājam veikt elektromobiļa uzlādi un atbilst šādām prasībām:

7.7.1. tas ietver publiski pieejamās uzlādes stacijas nosaukumu, lietošanas instrukciju un lietotāju atbalsta dienesta telefona numuru;

7.7.2. tas ir skaidrs un salasāms;

7.7.3. tas ir latviešu, angļu un krievu valodā. Projekta īstenotājs var pievienot marķējumu arī citās valodās.

8. Publiski pieejamas uzlādes stacijas drošība:

8.1. vispārīgās drošības prasības:

8.1.1. uzlādes stacija nedrīkst radīt draudus lietotājam, tai pieslēgtajam elektromobilim vai personām, kas atrodas publiski pieejamās uzlādes stacijas tuvumā;

8.1.2. uzlādes stacijas daļas, kas var apdraudēt lietotāju, marķē ar attiecīgiem brīdinājuma uzrakstiem. Brīdinājuma uzrakstiem jābūt skaidri identificējamiem un salasāmiem;

8.1.3. uzlādes stacija atbilst vismaz IP54 aizsardzības klasei;

8.1.4. uzlādes stacijas korpuss atbilst vismaz IK10 aizsardzības klasei, bet displejs – IK8 aizsardzības klasei;

8.1.5. projekta iesniedzējam ir pieejama dokumentācija, kas apstiprina uzlādes stacijas un visu tās komponentu drošību, kā arī atbilstību standartiem;

8.1.6. uzlādes stacija tās darbības laikā nedrīkst pārkarst;

8.1.7. uzlādes stacija ir izslēdzama uz vietas vai izmantojot tālvadību;

8.1.8. bīstamās situācijās uzlādes stacija izslēdzas automātiski;

8.2. drošības prasības elektroierīcēm:

8.2.1. uzlādes stacija atbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām par iekārtu elektrodrošību;

8.2.2. uzlādes stacijas uzstāda atbilstoši normatīvajiem aktiem par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības, un Latvijas Elektrotehniskās komisijas apstiprinātajam Latvijas energostandartam LEK 048 "Elektroietaišu zemēšana un elektrodrošības pasākumi. Galvenās tehniskās prasības" vai citam līdzvērtīgam standartam, kā arī citu Latvijas Republikai saistošu normatīvo aktu prasībām;

8.2.3. uzlādes stacija spēj identificēt spēcīgu triecienu vai sitienu, kā arī novietojuma leņķa izmaiņas. Minētajos gadījumos uzlādes stacija izslēdzas un nosūta trauksmes signālu finansējuma saņēmējam;

8.2.4. uzlādes stacijai ir speciāli paredzēta vieta kontaktdakšu turētājiem, lai varētu droši novietot līdzstrāvas un maiņstrāvas uzlādes kabeļus un savienotājus, kamēr publiski pieejamā uzlādes stacija netiek izmantota. Turētāji un to novietojuma vieta ir aizsargāta pret nokrišņiem;

8.2.5. līdzstrāvas uzlādes kabeli piestiprina pie uzlādes stacijas tā, lai tas būtu aizsargāts pret iespējamiem bojājumiem, kamēr līdzstrāvas uzlādes kontakts netiek izmantots;

8.2.6. maiņstrāvas uzlādes savienotājā nedrīkst būt strāva tad, kad uzlādes kabelis nav pievienots elektromobilim un nav dota uzlādes komanda;

8.2.7. lai garantētu drošību, uzlādes stacijai izveido zemējumu.

9. Publiski pieejamas uzlādes stacijas piegāde, uzstādīšana un pieslēgšana elektrotīklam:

9.1. projekta iesniedzējs nodrošina uzlādes stacijas piegādi un uzstādīšanu, kā arī nodrošina tās pieslēgšanu pie elektrotīkla, kas atbilst noteikumu 14.1. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem. Publiski pieejamas uzlādes stacijas uzstādīšanai un pieslēguma izveidei nepieciešamo atļauju, apstiprinājumu, piekrišanu un citu saistošu dokumentu sagatavošanu un saņemšanu nodrošina projekta iesniedzējs;

9.2. uzlādes staciju uzstāda atbilstoši ražotāja instrukcijām un rekomendācijām;

9.3. darbiniekiem, kas veic uzlādes stacijas uzstādīšanas darbus, ražotājs organizē attiecīgus apmācības kursus;

9.4. darbiniekiem, kas uzlādes stacijai nodrošina elektropieslēguma izveidi, nepieciešamas atbilstošas atļaujas elektroierīču uzstādīšanas darbu veikšanai;

9.5. uzlādes stacija ir pastāvīgi piestiprināta pie pamatiem, kurus iepriekš sagatavojis projekta iesniedzējs tā, lai uzlādes stacijas noņemšana no uzstādīšanas vietas būtu iespējama tikai pilnvarotām personām.

10. Publiski pieejamas uzlādes stacijas komunikācijas sistēmas:

10.1. komunikācijas ar vadības operatoru:

10.1.1. uzlādes stacija uztur OCPP saziņai ar vadības sistēmu vai nu tieši, vai izmantojot protokolu adapteri ražotāja privāto protokolu konvertēšanai uz OCPP;

10.1.2. uzlādes stacijas saziņā ar vadības sistēmu izmanto sistēmu "klients–serveris", kurā uzlādes stacijas darbojas klienta režīmā;

10.2. RFID karšu komunikācijas – publiski pieejamai uzlādes stacijai jāspēj identificēt dažādu standartu RFID kartes.

11. Elektroenerģijas uzskaite:

11.1. finansējuma saņēmējs veic elektroenerģijas uzskaiti un apkopo informāciju par tās patēriņu. Patērētās elektroenerģijas uzskaitei uzstāda atsevišķu elektroenerģijas skaitītāju, kas atbilst elektroenerģijas komercuzskaitei noteiktajām prasībām;

11.2. finansējuma saņēmējs vienojas par elektroenerģijas patēriņa datu apmaiņu ar sadales sistēmas operatoru vai lietotāju, pie kura elektrotīkla pieslēgta publiski pieejamā uzlādes stacija;

11.3. finansējuma saņēmējs un elektroenerģijas piegādātājs sazinās patstāvīgi un savstarpēji vienojas par norēķiniem.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Einārs Cilinskis
2.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 4.februāra noteikumiem Nr.78
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai"

PROJEKTA IESNIEGUMA VEIDLAPA
(noteikumu 7.1. un 7.2. apakšpunktā minētajai aktivitātei)

Projekta nosaukums  
Projekta iesniedzējs  

Aizpilda Vides investīciju fonds

Projekta identifikācijas numurs

 

Projekta iesniegšanas datums

 

Projekta apstiprināšanas datums

 

 

1. sadaļa. Informācija par projekta iesniedzēju

1.1. Pamatinformācija par projekta iesniedzēju

1.

Projekta iesniedzēja nosaukums  

2.

Projekta iesniedzēja veids sīkais (mikro) komersants (ja komersants izvēlas atbalstu saskaņā ar regulu Nr. 800/2008)

mazais komersants (ja komersants izvēlas atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 800/2008)

vidējais komersants (ja komersants izvēlas atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 800/2008)

lielais komersants (ja komersants izvēlas atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 800/2008)

komersants (ja komersants izvēlas atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1998/2006)

atvasināta publiska persona

tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde

3.

PVN maksātājs

4.

Juridiskās personas reģistrācijas numurs  

5.

Juridiskā adrese Iela, mājas nr.
Pilsēta, novads
Pasta indekss

6.

Kontaktadrese (norāda, ja atšķiras no juridiskās adreses) Iela, mājas nr.
Pilsēta, novads
Pasta indekss

1.2. Projekta iesniedzējs vai projekta iesniedzēja atbildīgā persona

1.

Vārds, uzvārds  

2.

Amats  

3.

Tālrunis  

4.

Fakss  

5.

E-pasts  

1.3. Projekta iesniedzēja kontaktpersona

1.

Vārds, uzvārds  

2

Amats  

3.

Tālrunis  

4.

Fakss  

5.

E-pasts  

1.4. Projekta iesniedzēja kontaktinformācija

1.

Tālrunis  

2.

E-pasts  

 

2. sadaļa. Projekta apraksts

2.1. Projekta kopsavilkums

2.1.1. Projekta kopsavilkums latviešu valodā

Īsi aprakstīt projekta mērķi, nepieciešamību un būtiskākās projekta aktivitātes un to rezultātus (maksimāli 1500 rakstu zīmes).

 

2.1.2. Projekta kopsavilkums angļu valodā

Angļu valodā īsi aprakstīt projekta mērķi, nepieciešamību un būtiskākās projekta aktivitātes un to rezultātus (maksimāli 1500 rakstu zīmes).

 

2.2. Elektromobiļa raksturojums

Katram elektromobilim ar atšķirīgiem parametriem aizpilda atsevišķu tabulu.

Nr.
p.k.

Parametrs

Dati

1.

Elektromobiļa marka un komercnosaukums (atbilstoši tipa apstiprinājuma vai atbilstības sertifikāta informācijai)  

2.

Elektromobiļa ražotāja oficiālā pārstāvja nosaukums  

3.

Valsts, kurā plānots iegādāties elektromobili  

4.

Transportlīdzekļa kategorija  

5.

Elektromobiļa nobraukums starp pilnās uzlādes reizēm km

6.

Elektromobiļa ātrums, ko tas spēj maksimāli sasniegt km/h

7.

Elektromobiļa atbilstības novērtējums saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu ir veikts elektromobiļa atbilstības novērtējums (Vides investīciju fonds, vērtējot projekta iesniegumu, par to var pārliecināties, pieprasot atbilstošu apliecinājumu no VAS "Ceļu satiksmes un drošības direkcija")

nav veikts elektromobiļa atbilstības novērtējums

8.

Elektromobilim veikta pārbūve saskaņā ar normatīvajiem aktiem par transportlīdzekļu pārbūvi  

UZMANĪBU! Ja projekta iesniedzējs neplāno iegādāties elektromobili Latvijas Republikā, projekta iesniegumam pievieno elektromobiļa ražotāja vai oficiāla pārstāvja apliecinājumu, ka elektromobiļa pārdevējs ir autorizētais elektromobiļa ražotāja pārstāvis.

2.3. Elektromobiļa iegādei izmantojamo publisko iepirkumu raksturojums

Aprakstīt projekta ietvaros plānotos publiskos iepirkumus, ja projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde vai atvasinātā publiskā persona, vai arī iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību, ja projekta iesniedzējs ir komersants, norādot izmantojamos kritērijus un dokumentus, kas sagatavoti iepirkumam (līdz 1000 rakstu zīmēm).

 

 

3. sadaļa. Informācija par projekta ieviešanu

3.1. Projekta īstenošanas ilgums  
– plānotais projekta īstenošanas laiks pilnos mēnešos  
   
– projektā paredzētās aktivitātes plānots īstenot līdz

dd.mm.gggg.

   
3.2. Plānotais elektromobiļa viena gada nobraukums  
Viena gada nobraukumu norāda katram projekta iesniegumā minētajam elektromobilim atsevišķi.

km

 

4. sadaļa. Publicitāte

4.1. Publicitātes pasākumu veidi

Atzīmēt ar "X", kāda veida publicitātes pasākumi tiks veikti projekta īstenošanas laikā. Tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām personām, kā arī komersantiem jāatzīmē vismaz divi no zemāk minētajiem publicitātes pasākumu veidiem.

1.

Informācijas ievietošana interneta portālos

2.

Informācijas publicēšana laikrakstos

3.

Informācijas publicēšana žurnālos

4.

Informācijas izplatīšana TV

5.

Informācijas izplatīšana radio

6.

Informatīvā pasākuma rīkošana

7.

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta marķējums elektromobilim saskaņā ar līgumā noteiktajām prasībām*

8.

Citi (lūdzu norādīt)

* Obligāti atzīmējams pasākums visiem projektu iesniedzējiem.

 

5. sadaļa. Informācija par projekta budžetu

5.1. Projekta finansēšanas rādītāji

5.1.1. Viena elektromobiļa finansēšanas rādītāji*

Tabulas nosaukums

Nr.
p.k.

Finansēšanas rādītāji

Mērvienība

Dati

1. Viena elektromobiļa kopējās izmaksas, tai skaitā:

EUR

 
1.1. Attiecināmās izmaksas**, tai skaitā:

EUR

 
1.1.1. finanšu instrumenta finansējums

EUR

 
1.1.2. finanšu instrumenta atbalsta intensitāte no viena elektromobiļa attiecināmām izmaksām

%

 
1.1.3. projekta iesniedzēja līdzfinansējums

EUR

 
1.1.4. projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms no viena elektromobiļa attiecināmām izmaksām

%

 
1.2. Neattiecināmās izmaksas

EUR

 

* Ja projekta ietvaros plānots iegādāties dažādu marku vai kategoriju elektromobiļus, katras markas vai kategorijas elektromobilim tabulu aizpilda atsevišķi.
** Ja projekta iesniedzējs ir komersants, kas izvēlas atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 800/2008, tad viena elektromobiļa attiecināmās izmaksas ir starpība starp elektromobiļa iegādes izmaksām un jauna, elektromobilim līdzvērtīgas klases ar fosilo degvielu darbināma transportlīdzekļa vidējām iegādes izmaksām, kuru vērtība šo noteikumu ietvaros M1 kategorijas transportlīdzekļiem ir 14 200,00 euro, N1 kategorijas transportlīdzekļiem – 21 300,00 euro, M2 kategorijas transportlīdzekļiem – 64 000,00 euro un M3 kategorijas transportlīdzekļiem – 241 900,00 euro.

5.1.2. Projekta ietvaros iegādājamo elektromobiļu skaits  
Ja projekta ietvaros plānots iegādāties dažādu marku vai kategoriju elektromobiļus, iegādājamo elektromobiļu skaitu norāda katras markas vai kategorijas elektromobiļiem atsevišķi.

5.1.3. Projekta kopējie finansēšanas rādītāji

Nr.
p.k.

Finansēšanas rādītāji

Mērvienība

Dati

1. Kopējais projekta finansējums, tai skaitā:

EUR

 
1.1. Attiecināmo izmaksu summa, tai skaitā:

EUR

 
1.1.1. finanšu instrumenta finansējums

EUR

 
1.1.2. finanšu instrumenta atbalsta intensitāte no attiecināmām izmaksām

%

 
1.1.3. projekta iesniedzēja līdzfinansējums

EUR

 
1.1.4. projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms no attiecināmām izmaksām

%

 
1.2. Neattiecināmo izmaksu summa

EUR

 

5.2. Projektā paredzētie avansa maksājumi (nav attiecināms uz valsts budžeta iestādēm)

5.2.1. Avansa maksājums

Norādīt, vai projekta ietvaros projekta iesniedzējs vēlēsies saņemt avansa maksājumu.

5.3. Projekta finansēšanas plāns, EUR

Gads

Kopējās izmaksas

Neattiecināmās izmaksas

Attiecināmās izmaksas

Finanšu instrumenta finansējums

Projekta iesniedzēja līdzfinansējums

Kopējais projekta iesniedzēja finansējums

 

EUR

EUR

EUR

EUR

%

EUR

%

EUR

 

1 = 2 + 3

2

3 = 4 + 6

4

5 = 4/3

6

7 = 6/3

8 = 2 + 6

2014

               

Kopā

               

5.4. Finansējuma nepieciešamības pamatojums

Aizpilda tikai lielie komersanti, ja tie izvēlas atbalstu atbilstoši Komisijas regulai Nr. 800/2008.

Nr.
p.k.

Finansējuma nepieciešamība

Skaidrojums (līdz 1000 rakstu zīmēm)

1.

projektam iztērētās kopsummas pieaugums: finansējuma saņēmēja projektam veikto ieguldījumu pieaugums; izmaiņas projektam veltītajā budžetā (kad nenotiek atbilstošs budžeta samazinājums citos projektos); izmaiņas attiecībā uz izdevumiem, ko finansējuma saņēmējs velta projektam proporcionāli kopējam apgrozījumam  

2.

projekta apjoma pieaugums: no projekta sagaidāmo pakalpojumu pieaugums  

3.

projekta darbības jomas paplašināšanās: kopējo projekta izmaksu pieaugums (nesamazinoties finansējuma saņēmēja veiktajiem izdevumiem salīdzinājumā ar situāciju bez publiskā finansējuma); to cilvēku skaita pieaugums, kuriem uzdots strādāt ar projektu saistītā jomā  

4.

projekta izpildes ātruma pieaugums: nepieciešams īsāks laiks līdz projekta pabeigšanai salīdzinājumā ar to, ja šo pašu projektu īstenotu bez publiskā finansējuma  

 

6. sadaļa. Papildus iesniedzamie dokumenti

Nr.
p.k.

Dokumenta nosaukums

P1

NA2

1. Ja projekta iesniedzējs ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, kā arī atvasinātā publiskā persona – projekta iesniedzēja lēmums par projekta īstenošanu vai minētā lēmuma izraksts:

• kuru parakstījis tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes vai atvasinātās publiskās personas vadītājs vai tās ministrijas atbildīgā amatpersona, kuras padotībā ir tiešās pārvaldes iestāde;

• kurā norādītas projekta kopējās izmaksas jeb projekta attiecināmās izmaksas (finanšu instrumenta finansējums un projekta iesniedzēja līdzfinansējums) un neattiecināmās izmaksas;

• kurā norādīta persona, kas ir projekta līdzfinansētājs

2. Ja projekta iesniedzējs nenodrošina projekta līdzfinansējumu, tas lēmumam pievieno arī vienu no šādiem dokumentiem:    
2.1. ja līdzfinansējumu, kas neietver valsts atbalstu, sniedz pastarpinātās pārvaldes iestāde vai atvasinātā publiskā persona, kura nav valsts budžeta iestāde (kura nav projekta iesniedzējs), – lēmumu par līdzfinansējuma nodrošināšanu attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai, kuru parakstījis pašvaldības pārstāvis, pastarpinātās pārvaldes iestādes vai atvasinātās publiskās personas vadītājs

2.2. ja līdzfinansējumu, kas neietver valsts atbalstu, sniedz kredītiestāde – kredītiestādes lēmumu par to, ka kredītiestāde ir saņēmusi un plāno izskatīt projekta iesniedzēja pieprasījumu piešķirt projektam nepieciešamo līdzfinansējumu attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai. Projekta iesniedzējam ir tiesības iesniegt šo kredītiestādes lēmumu līdz projekta līguma noslēgšanai

2.3. ja līdzfinansējumu sniedz cita iestāde vai privātpersona, kas nav kredītiestāde, – kredītiestādes izziņu, kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa un kas apliecina, ka līdzfinansētāja rīcībā ir projekta līdzfinansēšanai (attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai) nepieciešamie līdzekļi

3. Ja līdzfinansējumu sniedz publiskā persona ar saimniecisku darbību saistītam projektam, lēmumam pievieno apliecinājumu, ka projekta īstenošanai nepieciešamais līdzfinansējums tiks segts no publiskās personas saimnieciskās darbības rezultātā iegūtajiem līdzekļiem, nevis no publiskajiem līdzekļiem (tai skaitā no finansējuma, par kuru saņemts valsts vai pašvaldības galvojums vai valsts vai pašvaldības kredīts ar atvieglotiem nosacījumiem) (attiecas uz tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādi un atvasinātu publisko personu)

4. Ja projekta iesniedzējs ir komersants – projekta iesniedzēja lēmums par projekta īstenošanu vai minētā lēmuma izraksts:

• kuru parakstījis komersanta augstākās lēmējinstitūcijas (valdes vai padomes) pārstāvis;

• kurā norādītas projekta kopējās izmaksas – projekta attiecināmās izmaksas (finanšu instrumenta finansējums un projekta iesniedzēja līdzfinansējums) un neattiecināmās izmaksas;

• kurā norādīts projekta līdzfinansētājs, pievienojot vienu no šādiem dokumentiem:

4.1. ja līdzfinansējumu nodrošina projekta iesniedzējs – kredītiestādes izziņu, kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām un kas apliecina, ka projekta iesniedzēja rīcībā ir projekta līdzfinansēšanai (attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai) nepieciešamie līdzekļi

4.2. ja līdzfinansējumu sniedz kredītiestāde – kredītiestādes lēmumu par to, ka kredītiestāde ir saņēmusi un plāno izskatīt projekta iesniedzēja pieprasījumu piešķirt projektam nepieciešamo līdzfinansējumu attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai. Projekta iesniedzējam ir tiesības iesniegt šo kredītiestādes lēmumu līdz projekta līguma noslēgšanai

4.3. ja līdzfinansējumu sniedz cita iestāde vai privātpersona, kas nav kredītiestāde, – kredītiestādes izziņu, kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa un kas apliecina, ka līdzfinansētāja rīcībā ir projekta līdzfinansēšanai (attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai) nepieciešamie līdzekļi

5. Ja līdzfinansējumu sniedz publiskā persona ar saimniecisku darbību saistītam projektam, lēmumam pievieno apliecinājumu, ka projekta īstenošanai nepieciešamais līdzfinansējums tiks segts no publiskās personas saimnieciskās darbības rezultātā iegūtajiem līdzekļiem, nevis no publiskajiem līdzekļiem (tai skaitā no finansējuma, par kuru saņemts valsts vai pašvaldības galvojums vai valsts vai pašvaldības kredīts ar atvieglotiem nosacījumiem) (attiecas uz komersantiem)

6. Pilnvara, kurā persona ir pilnvarota parakstīt projekta iesniegumu (ja attiecināms)

7. Iepirkuma procedūras veikšanai nepieciešamā tehniskā specifikācija. Paziņojuma kopija par iepirkuma procedūras rezultātiem, ja iepirkums par projektā plānoto aktivitāšu īstenošanu ir veikts līdz projekta iesnieguma iesniegšanai Valsts investīciju fondā

8. Elektromobiļa izgatavotāja vai tā oficiālā pārstāvja apliecinājums, ka elektromobiļa pārdevējs ir oficiāli pilnvarots elektromobiļa izgatavotāja pārstāvis, ja elektromobilis netiek iegādāts Latvijas Republikā. Ja elektromobilis tiks iegādāts Latvijas Republikā, elektromobiļa pārdevēja tiesības izplatīt izgatavotāja elektromobiļus Latvijas Republikā pārbauda projektu iesniegumu vērtēšanas komisija

9. Ja projekta iesniedzējs ir komersants, kas plāno iegādāties elektromobili saskaņā ar:    
9.1. Komisijas regulu Nr. 800/2008 – deklarācija par komercsabiedrības atbilstību sīkajai (mikro), mazajai vai vidējai komercsabiedrībai, kas aizpildīta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par komercsabiedrību deklarēšanas kārtību atbilstoši sīkajai (mikro), mazajai vai vidējai komercsabiedrībai

9.2. Komisijas regulu Nr. 1998/2006 – uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību, kā arī de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem1 Dokuments ir pievienots projekta iesniegumam.
2 Dokuments nav attiecināms.

 

7. sadaļa. Apliecinājums

Es, projekta iesniedzēja  
 

Projekta iesniedzēja nosaukums

atbildīgā persona  
 

vārds, uzvārds

 

,

 

amats

ar parakstu apliecinu, ka uz projekta iesniegšanas brīdi  
 

dd.mm.gggg.

• projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija ir patiesa un nav sagrozīta, projekta ieviešanai pieprasītais Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – finanšu instruments) finansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu, un projekta iesniedzējs piekrīt, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" (turpmāk – Vides investīciju fonds) minēto informāciju pārbauda;

• projekta iesniedzējs ir tieši atbildīgs par projekta sagatavošanu, ieviešanu un vadību, kā arī par projekta rezultātiem;

• projekta iesniedzējs piekrīt, ka atbildīgā iestāde pieprasa Valsts ieņēmumu dienestā izziņu par projekta iesniedzēja nodokļa parādiem, jo uz finansējumu projekta īstenošanai nevar pretendēt, ja projekta iesniedzējam ir nodokļa parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

• projekta iesniedzējs piekrīt, ka Vides investīciju fonds pieprasa VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" apliecinājumu, ka šajā projekta iesniegumā minētajiem elektromobiļiem ir veikta atbilstības novērtēšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu vai, ja elektromobilis pārbūvēts, tā pārbūve veikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par transportlīdzekļu pārbūvi, saskaņojot attiecīgo dokumentāciju ar VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija";

• projekta iesniedzējs vai, ja projekta iesniedzējs ir juridiska persona, fiziska persona tā interesēs nav izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un projekta iesniedzējam saskaņā ar Krimināllikumu nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi;

• projekta iesniedzējs par finanšu instrumenta finansētajām attiecināmajām izmaksām nav saņēmis līdzfinansējumu citu finansējuma programmu ietvaros vai individuālā atbalsta projekta ietvaros no citiem finanšu instrumentiem, tai skaitā no Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem;

• ja projekta iesniedzējs ir sīkais (mikro), mazais vai vidējais komersants, tas neatbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam atbilstoši Komisijas regulas Nr. 800/2008 1. panta 7. punktā minētajiem nosacījumiem;

• ja projekta iesniedzējs ir mazais vai vidējais komersants, kas pretendē uz atbalstu saskaņā ar Regulas Nr. 1998/2006 nosacījumiem, vai lielais komersants, tam nav konstatējamas šādas grūtībās nonākuša komersanta pazīmes:

○ ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta;

○ projekta iesnieguma iesniegšanas dienā zaudējumi pārsniedz pusi no pamatkapitāla un pēdējo 12 mēnešu laikā – ceturtdaļu no pamatkapitāla, kā arī nav iespēju nosegt zaudējumus no saviem līdzekļiem vai ar līdzekļiem, ko tas spēj iegūt no saviem biedriem, akcionāriem, dalībniekiem vai kreditoriem, un tas nespēj apturēt zaudējumus, kuri bez valsts iestāžu ārējās iejaukšanās īstermiņā vai vidējā termiņā novedīs komersantu līdz nespējai turpināt darbību;

○ projekta iesnieguma iesniegšanas dienā saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu gadu pārskatiem un pēdējo pieejamo operatīvo pārskatu uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi ir novērojamas grūtībās nonākuša komersanta pazīmes – zaudējumu pieaugums, apgrozījuma samazināšanās, naudas plūsmas samazināšanās, parādu pieaugums, procentu maksājumu celšanās, gatavās produkcijas krājumu pieaugums, zems likviditātes koeficients, krītoša vai nulles aktīvu vērtība – un nav iespēju nosegt zaudējumus no saviem līdzekļiem vai ar līdzekļiem, ko tas spēj iegūt no saviem biedriem, akcionāriem, dalībniekiem vai kreditoriem, un tas nespēj apturēt zaudējumus, kuri bez valsts iestāžu ārējās iejaukšanās īstermiņā vai vidējā termiņā novedīs komersantu līdz nespējai turpināt darbību;

○ nav iespēju nosegt zaudējumus no saviem līdzekļiem vai ar līdzekļiem, ko tas spēj iegūt no saviem biedriem, akcionāriem, dalībniekiem vai kreditoriem, un tas nespēj apturēt zaudējumus, kuri bez valsts iestāžu ārējās iejaukšanās īstermiņā vai vidējā termiņā novedīs komersantu līdz nespējai turpināt darbību;

• projekta iesniedzējs, kas ir komersants, neplāno īstenot projektu kādā no neatbalstāmām nozarēm un aktivitātēm saskaņā ar:

○ Komisijas regulas Nr. 800/2008 1. panta 3. punkta nosacījumiem, ja komersants izvēlas atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 800/2008;

○ Komisijas regulas Nr. 1998/2006 1. panta 1. punkta nosacījumiem, ja komersants izvēlas atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1998/2006;

• uz projekta iesniedzēju, kas ir komersants, neattiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums, kas minēts Komisijas regulas Nr. 800/2008 1. panta 6. punkta "a" apakšpunktā, ja komersants pretendē uz atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 800/2008;

• projekta iesniedzējs ir komersants, kas neplāno īstenot projektu reģionālās atbalsta shēmas ietvaros, kas ir paredzētas vienas saimnieciskās darbības nozares komersantiem;

• projekta iesniedzējam, kas ir sīkais (mikro), mazais vai vidējais komersants, kas pretendē uz atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 800/2008, ir saistošs viens no šādiem nosacījumiem:

○ tas nav saņēmis riska kapitālu, tādējādi tas konkursa ietvaros nenosaka attiecināmās izmaksas atbilstoši Komisijas regulas Nr. 800/2008 7. panta 5. punkta "a" apakšpunkta nosacījumiem;

○ tas ir saņēmis riska kapitālu, tādējādi tas konkursa ietvaros nosaka attiecināmās izmaksas atbilstoši Komisijas regulas Nr. 800/2008 7. panta 5. punkta "a" apakšpunkta nosacījumiem;

• iepirkumus, kas nepieciešami projekta sagatavošanai vai īstenošanai, projekta iesniedzējs veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē publisko iepirkumu, ja projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde vai atvasinātā publiskā persona, vai saskaņā ar iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību, ja projekta iesniedzējs ir komersants;

• projekta iesniedzējs pēc atbildīgās iestādes vai Vides investīciju fonda pieprasījuma iesniegs nepieciešamo papildu informāciju un dokumentāciju.

Apliecinu, ka tad, ja projekts tiks apstiprināts:

• finansējuma saņēmējs pēc atbildīgās iestādes lēmuma saņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu:

○ 10 darbdienu laikā informēs Vides investīciju fondu par projekta konta rekvizītiem, kas tiks izmantoti ar projekta īstenošanu saistītajos maksājumos, ja projekta iesniedzējs nav Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde vai atvasināta publiska persona;

○ 20 darbdienu laikā informēs Vides investīciju fondu par projekta konta rekvizītiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par budžetu un finanšu vadību, ja projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde vai atvasināta publiska persona;

• finansējuma saņēmējs mēneša laikā pēc projekta līguma noslēgšanas dienas Vides investīciju fondā iesniegs lēmumu par kredītresursu vai citu finanšu līdzekļu (ja tādus ir paredzēts piesaistīt) piešķiršanu projektam, norādot projektam piešķiramā finansējuma apmēru, ja minētais dokuments nav pievienots projekta iesniegumam;

• ja tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes vai atvasinātās publiskās personas projekta iesniegums kvalificējams kā komercdarbības atbalsta projekts, atbildīgā iestāde piemēros šo noteikumu nosacījumus, kas attiecas uz komersantiem;

• projekta iesniegumā paredzētās aktivitātes netiks iesniegtas līdzfinansēšanai citu finansējuma programmu vai individuālo atbalsta projektu ietvaros no citiem finanšu instrumentiem, tai skaitā no Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem;

• projekta iesniedzējam būs pieejami stabili un pietiekami finanšu līdzekļi un citi resursi, lai noteiktajā apmērā nodrošinātu savu projekta finansējuma daļu, kā arī projekta ieviešanas nepārtrauktību;

• jebkuru projekta sadārdzinājumu attiecībā uz apstiprinātajām projekta attiecināmajām izmaksām segs no attiecīgā finansējuma saņēmēja, kas nav valsts budžeta iestāde, finanšu līdzekļiem;

• projekta ieviešanas laikā tiks īstenoti publicitātes pasākumi saskaņā ar šo noteikumu 58. punkta prasībām, kā arī atbilstoši šā iesnieguma 4.1. sadaļai;

• iepirkumus, kas nepieciešami projekta īstenošanai, finansējuma saņēmējs veiks saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē publisko iepirkumu, ja projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde vai atvasinātā publiskā persona, vai saskaņā ar iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību, ja projekta iesniedzējs ir komersants;

• iepirkuma procedūras tiks veiktas konkurences apstākļos, bez slepenām norunām;

• projekta iesniegumā paredzētās attiecināmās izmaksas būs norādītas finansējuma saņēmēja, kas ir juridiskā persona, grāmatvedības uzskaitē, būs identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām, būs pārbaudāmas, iekļautas finansējuma saņēmēja aktīvos kā amortizējamie ilgtermiņa ieguldījumi, kā arī apliecinātas ar attiecīgiem attaisnojuma dokumentu oriģināliem vai atvasinājumiem, kuri izgatavoti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu izstrādes un noformēšanas prasībām.

Apliecinu, ka pēc projekta īstenošanas:

• ne mazāk kā piecus gadus finansējuma saņēmējs nodrošinās projekta ietvaros iegādāto elektromobiļu ekspluatāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem par ceļu satiksmi un pastāvīgu reģistrāciju Latvijas Republikas teritorijā;

• piecus gadus pēc projekta īstenošanas termiņa beigām finansējuma saņēmējs katru gadu veiks projekta rezultātu monitoringu un līdz nākamā gada 31. janvārim iesniegs Vides investīciju fondā projekta rezultātu monitoringa pārskatu atbilstoši projekta līgumam pievienotajam paraugam;

• finansējuma saņēmējs vismaz 10 gadus pēc projekta līguma termiņa beigām glabās visu ar projekta īstenošanu saistīto dokumentāciju un, ja nepieciešams, to uzrādīs finanšu instrumenta pārstāvju kontrolēm un auditiem projekta īstenošanas laikā un pēc noslēguma maksājuma saņemšanas.

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt finansēšanai no finanšu instrumenta, ja projekta iesniegums nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī ja normatīvajos aktos par finanšu instrumenta ieviešanu plānotais finansējums projekta apstiprināšanas dienā ir izlietots.

Apzinos, ka tad, ja apliecinājumā būs sniegta nepatiesa informācija, pret projekta iesniedzēju var tikt uzsāktas administratīva un finansiāla rakstura sankcijas.

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta iesniegumam papīra formā.

  Paraksts*    

* Dokumenta rekvizītu "Paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvo aktu prasībām par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Einārs Cilinskis
3.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 4.februāra noteikumiem Nr.78
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai"

PROJEKTA IESNIEGUMA VEIDLAPA
(noteikumu 7.3. apakšpunktā minētajai aktivitātei)

Projekta nosaukums  
Projekta iesniedzējs  

Aizpilda Vides investīciju fonds

Projekta identifikācijas numurs

 

Projekta iesniegšanas datums

 

Projekta apstiprināšanas datums

 


1. sadaļa. Informācija par projekta iesniedzēju

1.1. Pamatinformācija par projekta iesniedzēju

1.

Projekta iesniedzēja nosaukums  

2.

Projekta iesniedzēja darbības forma sīkais (mikro) komersants

mazais komersants

vidējais komersants

lielais komersants

atvasināta publiska persona

tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde

3.

PVN maksātājs

4.

Reģistrācijas numurs  

5.

Juridiskā adrese Iela, mājas nr.
Pilsēta, novads
Pasta indekss

6.

Kontaktadrese (norāda, ja atšķiras no juridiskās adreses) Iela, mājas nr.
Pilsēta, novads
Pasta indekss

1.2. Projekta iesniedzēja atbildīgā persona

1.

Vārds, uzvārds  

2.

Amats  

3.

Tālrunis  

4.

Fakss  

5.

E-pasts  

1.3. Projekta iesniedzēja kontaktpersona

1.

Vārds, uzvārds  

2

Amats  

3.

Tālrunis  

4.

Fakss  

5.

E-pasts  


2. sadaļa. Projekta apraksts

2.1. Projekta kopsavilkums

2.1.1. Projekta kopsavilkums latviešu valodā

Īsi aprakstīt projekta mērķi, nepieciešamību un būtiskākās projekta aktivitātes (maksimāli 1500 rakstu zīmes).

 

2.1.2. Projekta kopsavilkums angļu valodā

Angļu valodā īsi aprakstīt projekta mērķi, nepieciešamību, būtiskākās projekta aktivitātes un rezultātus(maksimāli 1500 rakstu zīmes).

 

2.2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Aprakstīt, kāpēc projekta ietvaros nepieciešams iegādāties un uzstādīt publiski pieejamu uzlādes staciju (maksimāli 3000 rakstu zīmes).

 

2.3. Publiski pieejamās uzlādes stacijas raksturojums

Katrai publiski pieejamai uzlādes stacijai ar atšķirīgiem parametriem aizpilda atsevišķu tabulu.

Tabulas nosaukums

Nr.
p. k.

Parametrs

Dati/informācija

1. Publiski pieejamās uzlādes stacijas uzstādīšanas adrese un kadastra numurs*  
2. Publiski pieejamās uzlādes stacijas uzstādīšanas vietas raksturojums  
2.1. Publiski pieejamās uzlādes stacijas uzstādīšanas vietas attālums no nozīmīgās satiksmes plūsmas (valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, kā arī pilsētu tranzītielām)** Nozīmīgās satiksmes plūsmas nosaukums

Attālums (metros):

3. Stāvvieta elektromobiļiem  
3.1. Stāvvieta vismaz diviem elektromobiļiem

Nē (norādīt, cik elektromobiļiem)

3.2. Stāvvietai ir nodrošināta brīva piekļuve

3.3. Elektromobiļa atļautais uzturēšanās laiks stāvvietā visu diennakti līdz elektromobiļa pilnai uzlādei

ierobežots (norādīt laiku, cik ilgi elektromobilis var atrasties stāvvietā)

3.4. Iespēja elektromobiļa vadītājam uzlādes laikā uzturēties slēgtā telpā (piem., kafejnīcā vai veikalā) maksimāli 200 m attālumā no publiski pieejamās uzlādes stacijas Iespēja ir nodrošināta (norādīt, kādās slēgtās telpās var uzturēties elektromobiļa vadītājs savas automašīnas uzlādes laikā)

Iespēja nav nodrošināta

4. Pieejamā elektrotīkla raksturojums:**  
4.1. elektriskā strāva A
4.2. maiņspriegums V

* Zeme, uz kuras paredzēts īstenot projektu, pieder projekta iesniedzējam vai projekta iesniedzējam ir rakstveida līgums par zemes īpašumtiesībām vai ilgtermiņa nomas tiesībām vismaz uz pieciem gadiem. Ja zemes īpašumtiesības vai ilgtermiņa nomas tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā līdz projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām, projekta iesniedzējs pēc lēmuma par projekta apstiprināšanu saņemšanas līdz līguma noslēgšanas dienai iesniedz SIA "Vides investīciju fonds" rakstveida līgumu par zemes īpašumtiesībām vai ilgtermiņa nomas tiesībām vismaz uz pieciem gadiem.
** Tabulas 4.punktā minētie dati nedrīkst būt lielāki par elektropieslēguma tehniskajiem parametriem, kas norādīti ar sadales sistēmas operatoru noslēgtajā sadales sistēmas pakalpojuma līgumā vai lietotāja (pie kura elektrotīkla ir plānots pieslēgt publiski pieejamu uzlādes staciju) apliecinājumā par pieejamo brīvo jaudu publiski pieejamas uzlādes stacijas pieslēgšanai (pievienots projekta iesniegumam).

2.4. Publiski pieejamai uzlādes stacijai izmantojamo publisko iepirkumu raksturojums

Aprakstīt projekta ietvaros plānotos publiskos iepirkumus, ja projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde vai atvasinātā publiskā persona, vai arī iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību, ja projekta iesniedzējs ir komersants, norādot izmantojamos kritērijus un dokumentus, kas sagatavoti iepirkumam (līdz 1000 rakstu zīmēm).

 


3. sadaļa. Informācija par projekta ieviešanu

3.1. Projekta īstenošanas ilgums  
3.1.1. plānotais projekta īstenošanas laiks pilnos mēnešos  
   
3.1.2. projektā paredzētās aktivitātes plānots īstenot līdz

dd.mm.gggg.


4. sadaļa. Publicitāte

4.1. Publicitātes pasākumu veidi

Atzīmēt ar "X", kāda veida publicitātes pasākumi tiks veikti projekta īstenošanas laikā. Projekta iesniedzējiem jāatzīmē vismaz divi no minētajiem publicitātes pasākumu veidiem.

1.

Informācijas ievietošana interneta portālos

2.

Informācijas publicēšana laikrakstos

3.

Informācijas publicēšana žurnālos

4.

Informācijas izplatīšana TV

5.

Informācijas izplatīšana radio

6.

Informatīvā pasākuma rīkošana

7.

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) marķējums publiski pieejamai uzlādes stacijai saskaņā ar līgumā noteiktajām prasībām*

8.

Citi (lūdzu norādīt)

* Obligāti atzīmējams pasākums visiem projektu iesniedzējiem.


5. sadaļa. Informācija par publiski pieejamās uzlādes stacijas budžetu

5.1. Publiski pieejamās uzlādes stacijas finansēšanas rādītāji

5.1.1. Finansēšanas rādītāji vienas publiski pieejamas uzlādes stacijas iegādei un montāžai

Ja projektā plānotas vairākas publiski pieejamas uzlādes stacijas, tabulu aizpilda par katru publiski pieejamu uzlādes staciju atsevišķi.

Nr.
p.k.

Finansēšanas rādītāji

Mērvienība

Dati

1. Kopējās iegādes un montāžas izmaksas, tai skaitā:

EUR

 
1.1. Attiecināmo izmaksu summa, tai skaitā:

EUR

 
1.1.1. KPFI finansējums

EUR

 
1.1.2. KPFI atbalsta intensitāte no attiecināmām izmaksām

%

 
1.1.3. projekta iesniedzēja līdzfinansējums

EUR

 
1.1.4. projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms no attiecināmām izmaksām

%

 
1.2. Neattiecināmās izmaksas

EUR

 

5.1.2. Finansēšanas rādītāji vienas publiski pieejamas uzlādes stacijas pieslēgšanai pie elektrotīkla

Ja projektā plānotas vairākas publiski pieejamas uzlādes stacijas, tabulu aizpilda par katru publiski pieejamu uzlādes staciju atsevišķi.

Nr.
p.k.

Finansēšanas rādītāji

Mērvienība

Dati

1. Kopējās elektropieslēguma izmaksas, tai skaitā:

EUR

 
1.1. Attiecināmās izmaksas, tai skaitā:

EUR

 
1.1.1. KPFI finansējums

EUR

 
1.1.2. KPFI atbalsta intensitāte no attiecināmām izmaksām

%

 
1.1.3. projekta iesniedzēja līdzfinansējums

EUR

 
1.1.4. projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms no attiecināmām izmaksām

%

 
1.2. Neattiecināmās izmaksas

EUR

 

5.1.3. Finansēšanas rādītāji projektam kopumā (5.1.1.+5.1.2.)

Nr.
p.k.

Finansēšanas rādītāji

Mērvienība

Dati

1. Kopējās izmaksas, tai skaitā:

EUR

 
1.1. Kopējās attiecināmās izmaksas, tai skaitā:

EUR

 
1.1.1. kopējais KPFI finansējums

EUR

 
1.1.2. kopējā KPFI atbalsta intensitāte no kopējām attiecināmām izmaksām

%

 
1.1.3. kopējais projekta iesniedzēja līdzfinansējums

EUR

 
1.1.4. kopējais projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms no kopējām attiecināmām izmaksām

%

 
1.2. Kopējā neattiecināmo izmaksu summa

EUR

 

5.2. Projektā paredzētie avansa un starpposmu maksājumi (nav attiecināms uz valsts budžeta iestādēm)

5.2.1. Avansa maksājums

Norādīt, vai projekta ietvaros projekta iesniedzējs vēlēsies saņemt avansa maksājumu.

5.2.2. Starpposmu maksājumi

Norādīt, vai projekta ietvaros projekta iesniedzējs vēlēsies saņemt starpposma maksājumus.

5.3. Publiski pieejamo uzlādes staciju finansēšanas plāns, EUR

Gads

Kopējās izmaksas

Neattiecināmās izmaksas

Attiecināmās izmaksas

Finanšu instrumenta finansējums

Projekta iesniedzēja līdzfinansējums

Kopējais projekta iesniedzēja finansējums

 

EUR

EUR

EUR

EUR

%

EUR

%

EUR

 

1 = 2 + 3

2

3 = 4 + 6

4

5 =4/3

6

7 =6/3

8 = 2 + 6

2014

               

Kopā

               

5.4. Finansējuma nepieciešamības pamatojums

Aizpilda tikai lielie komersanti atbilstoši Komisijas regulai Nr. 800/2008.

Nr.
p.k.

Finansējuma nepieciešamība

Skaidrojums (līdz 1000 rakstu zīmēm)

1.

projektam iztērētās kopsummas pieaugums: finansējuma saņēmēja projektam veikto ieguldījumu pieaugums; izmaiņas projektam veltītajā budžetā (kad nenotiek atbilstošs budžeta samazinājums citos projektos); izmaiņas attiecībā uz izdevumiem, ko finansējuma saņēmējs velta projektam proporcionāli kopējam apgrozījumam  

2.

projekta apjoma pieaugums: no projekta sagaidāmo pakalpojumu pieaugums  

3.

projekta darbības jomas paplašināšanās: kopējo projekta izmaksu pieaugums (nesamazinoties finansējuma saņēmēja veiktajiem izdevumiem salīdzinājumā ar situāciju bez publiskā finansējuma); to cilvēku skaita pieaugums, kuriem uzdots strādāt ar projektu saistītā jomā  

4.

projekta izpildes ātruma pieaugums: nepieciešams īsāks laiks līdz projekta pabeigšanai salīdzinājumā ar to, ja šo pašu projektu īstenotu bez publiskā finansējuma  


6. sadaļa. Papildus iesniedzamie dokumenti

Nr.
p.k.

Dokumenta nosaukums

P1

NA2

1.

Ja projekta iesniedzējs ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, kā arī atvasinātā publiskā persona – projekta iesniedzēja lēmums par projekta īstenošanu vai minētā lēmuma izraksts:

• kuru parakstījis tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes vai atvasinātās publiskās personas vadītājs vai tās ministrijas atbildīgā amatpersona, kuras padotībā ir tiešās pārvaldes iestāde;

• kurā norādītas projekta kopējās izmaksas – projekta attiecināmās izmaksas (finanšu instrumenta finansējums un projekta iesniedzēja līdzfinansējums) un neattiecināmās izmaksas;

• kurā norādīts projekta līdzfinansētājs

2.

Ja projekta iesniedzējs nenodrošina projekta līdzfinansējumu, tas lēmumam pievieno arī vienu no šādiem dokumentiem:    

2.1.

ja līdzfinansējumu, kas neietver valsts atbalstu, sniedz pastarpinātās pārvaldes iestāde vai atvasinātā publiskā persona, kura nav valsts budžeta iestāde (kura nav projekta iesniedzējs), – lēmumu par līdzfinansējuma nodrošināšanu attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai, kuru parakstījis pašvaldības pārstāvis, pastarpinātās pārvaldes iestādes vai atvasinātās publiskās personas vadītājs

2.2.

ja līdzfinansējumu, kas neietver valsts atbalstu, sniedz kredītiestāde – kredītiestādes lēmumu par to, ka kredītiestāde ir saņēmusi un plāno izskatīt projekta iesniedzēja pieprasījumu piešķirt projektam nepieciešamo līdzfinansējumu attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai. Projekta iesniedzējam ir tiesības iesniegt šo kredītiestādes lēmumu līdz projekta līguma noslēgšanai

2.3.

ja līdzfinansējumu sniedz cita iestāde vai privātpersona, kas nav kredītiestāde, – kredītiestādes izziņu, kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa un kas apliecina, ka līdzfinansētāja rīcībā ir projekta līdzfinansēšanai (attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai) nepieciešamie līdzekļi

3.

Ja līdzfinansējumu sniedz publiskā persona ar saimniecisku darbību saistītam projektam, lēmumam pievieno apliecinājumu, ka projekta īstenošanai nepieciešamais līdzfinansējums tiks segts no publiskās personas saimnieciskās darbības rezultātā iegūtajiem līdzekļiem, nevis no publiskajiem līdzekļiem (tai skaitā no finansējuma, par kuru saņemts valsts vai pašvaldības galvojums vai valsts vai pašvaldības kredīts ar atvieglotiem nosacījumiem) (attiecas uz tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādi un atvasinātu publisko personu)

4.

Ja projekta iesniedzējs ir komersants – projekta iesniedzēja lēmums par projekta īstenošanu vai minētā lēmuma izraksts:

• kuru parakstījis komersanta augstākās lēmējinstitūcijas (valdes vai padomes) pārstāvis;

• kurā norādītas projekta kopējās izmaksas – projekta attiecināmās izmaksas (finanšu instrumenta finansējums un projekta iesniedzēja līdzfinansējums) un neattiecināmās izmaksas;

• kurā norādīts projekta līdzfinansētājs, pievienojot arī vienu no šādiem dokumentiem:

4.1.

ja līdzfinansējumu nodrošina projekta iesniedzējs – kredītiestādes izziņu, kas izdota ne agrāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām un kas apliecina, ka projekta iesniedzēja rīcībā ir projekta līdzfinansēšanai (attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai) nepieciešamie līdzekļi

4.2.

ja līdzfinansējumu sniedz kredītiestāde – kredītiestādes lēmumu par to, ka kredītiestāde ir saņēmusi un plāno izskatīt projekta iesniedzēja pieprasījumu piešķirt projektam nepieciešamo līdzfinansējumu attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai. Projekta iesniedzējam ir tiesības iesniegt šo kredītiestādes lēmumu līdz projekta līguma noslēgšanai

4.3.

ja līdzfinansējumu sniedz cita iestāde vai privātpersona, kas nav kredītiestāde, – kredītiestādes izziņu, kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām un kas apliecina, ka līdzfinansētāja rīcībā ir projekta līdzfinansēšanai (attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai) nepieciešamie līdzekļi

5.

Ja līdzfinansējumu sniedz publiskā persona ar saimniecisku darbību saistītam projektam, lēmumam pievieno apliecinājumu, ka projekta īstenošanai nepieciešamais līdzfinansējums tiks segts no publiskās personas saimnieciskās darbības rezultātā iegūtajiem līdzekļiem, nevis no publiskajiem līdzekļiem (tai skaitā no finansējuma, par kuru saņemts valsts vai pašvaldības galvojums vai valsts vai pašvaldības kredīts ar atvieglotiem nosacījumiem) (attiecas uz komersantiem)

6.

Pilnvara, kurā persona ir pilnvarota parakstīt projekta iesniegumu (ja attiecināms)

7.

Iepirkuma procedūras veikšanai nepieciešamās tehniskās specifikācijas, ņemot vērā pēdējos (jaunākos) tehniskos risinājumus (sasniegto tehnisko līmeni), kas aprakstīti standartos attiecībā uz elektromobiļu uzlādes stacijām, ko apstiprinājusi Starptautiskā standartizācijas organizācija vai Starptautiskā Elektrotehnikas standartizācijas komiteja. Paziņojuma kopija par iepirkuma procedūras rezultātiem, ja iepirkums projektā plānoto aktivitāšu īstenošanai ir veikts līdz projekta iesnieguma iesniegšanai Vides investīciju fondā

8.

Ar sadales sistēmas operatoru noslēgtais sadales sistēmas pakalpojuma līgums (kopija) ar pieslēguma tehniskajiem parametriem, kas atbilst šo noteikumu 14.1. apakšpunkta prasībām, vai līgums par jauna pieslēguma ierīkošanu (kopija) ar pieslēguma tehniskajiem parametriem, kas atbilst šo noteikumu 14.1. apakšpunkta prasībām, vai lietotāja apliecinājums, pie kura elektrotīkla ir plānots pieslēgt publiski pieejamu uzlādes staciju, par pieejamo brīvo jaudu publiski pieejamās uzlādes stacijas pieslēgšanai kopā ar pielikumu par pieslēguma tehniskajiem parametriem, kas atbilst šo noteikumu 14.1. apakšpunkta prasībām

9.

Ja projekta iesniedzējs ir komersants – deklarācija par komercsabiedrības atbilstību sīkajai (mikro), mazajai vai vidējai komercsabiedrībai, kas aizpildīta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par komercsabiedrību deklarēšanas kārtību atbilstoši sīkajai (mikro), mazajai vai vidējai komercsabiedrībai1 Dokuments ir pievienots projekta iesniegumam.
2 Dokuments nav attiecināms.


7. sadaļa. Apliecinājums

Es, projekta iesniedzēja  
 

Projekta iesniedzēja nosaukums

atbildīgā persona

,

 

vārds, uzvārds

   
 

amats

apliecinu, ka uz projekta iesniegšanas brīdi  
 

dd.mm.gggg.

• projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija ir patiesa un nav sagrozīta, projekta ieviešanai pieprasītais Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – finanšu instruments) finansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu, un projekta iesniedzējs piekrīt, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" (turpmāk – Vides investīciju fonds) minēto informāciju pārbauda;

• projekta iesniedzējs ir tieši atbildīgs par projekta sagatavošanu, ieviešanu un vadību, kā arī par projekta rezultātiem;

• projekta iesniedzējs piekrīt, ka Vides investīciju fonds pieprasa Valsts ieņēmumu dienestā izziņu par projekta iesniedzēja nodokļa parādiem, jo uz finansējumu projekta īstenošanai nevar pretendēt, ja projekta iesniedzējam ir nodokļa parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

• projekta iesniedzējs vai, ja projekta iesniedzējs ir juridiska persona, fiziska persona tā interesēs nav izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un projekta iesniedzējam saskaņā ar Krimināllikumu nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi;

• par finanšu instrumenta finansētajām attiecināmajām izmaksām nav saņemts līdzfinansējums citu finansējuma programmu ietvaros vai individuālā atbalsta projekta ietvaros, kas atbalstīts no citiem finanšu instrumentiem, tai skaitā Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem;

• ja projekta iesniedzējs ir sīkais (mikro), mazais vai vidējais komersants, tas neatbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam atbilstoši Komisijas regulas Nr. 800/2008 1. panta 7. punktā minētajiem nosacījumiem;

• ja projekta iesniedzējs ir mazais vai vidējais komersants, kas pretendē uz atbalstu saskaņā ar Regulas Nr. 1998/2006 nosacījumiem, vai lielais komersants, tam nav konstatējamas šādas grūtībās nonākuša komersanta pazīmes:

○ ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta;

○ projekta iesnieguma iesniegšanas dienā zaudējumi pārsniedz pusi no pamatkapitāla un pēdējo 12 mēnešu laikā – ceturtdaļu no pamatkapitāla, kā arī nav iespēju nosegt zaudējumus no saviem līdzekļiem vai ar līdzekļiem, ko tas spēj iegūt no saviem biedriem, akcionāriem, dalībniekiem vai kreditoriem, un tas nespēj apturēt zaudējumus, kuri bez valsts iestāžu ārējās iejaukšanās īstermiņā vai vidējā termiņā novedīs komersantu līdz nespējai turpināt darbību;

○ projekta iesnieguma iesniegšanas dienā saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu gadu pārskatiem un pēdējo pieejamo operatīvo pārskatu uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi ir novērojamas grūtībās nonākuša komersanta pazīmes – zaudējumu pieaugums, apgrozījuma samazināšanās, naudas plūsmas samazināšanās, parādu pieaugums, procentu maksājumu celšanās, gatavās produkcijas krājumu pieaugums, zems likviditātes koeficients, krītoša vai nulles aktīvu vērtība – un nav iespēju nosegt zaudējumus no saviem līdzekļiem vai ar līdzekļiem, ko tas spēj iegūt no saviem biedriem, akcionāriem, dalībniekiem vai kreditoriem, un tas nespēj apturēt zaudējumus, kuri bez valsts iestāžu ārējās iejaukšanās īstermiņā vai vidējā termiņā novedīs komersantu līdz nespējai turpināt darbību;

○ nav iespēju nosegt zaudējumus no saviem līdzekļiem vai ar līdzekļiem, ko tas spēj iegūt no saviem biedriem, akcionāriem, dalībniekiem vai kreditoriem, un tas nespēj apturēt zaudējumus, kuri bez valsts iestāžu ārējās iejaukšanās īstermiņā vai vidējā termiņā novedīs komersantu līdz nespējai turpināt darbību;

• projekta iesniedzējs, kas ir komersants, neplāno īstenot projektu kādā no neatbalstāmām nozarēm un aktivitātēm saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 800/2008 1. panta 3. punkta nosacījumiem;

• uz projekta iesniedzēju, kas ir komersants, neattiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums, kas minēts Komisijas regulas Nr. 800/2008 1. panta 6. punkta "a" apakšpunktā;

• projekta iesniedzējam, kas ir sīkais (mikro), mazais vai vidējais komersants, ir saistošs viens no šādiem nosacījumiem:

○ tas nav saņēmis riska kapitālu, tādējādi tas konkursa ietvaros nenosaka attiecināmās izmaksas atbilstoši Komisijas regulas Nr. 800/2008 7. panta 5. punkta "a" apakšpunkta nosacījumiem;

○ tas ir saņēmis riska kapitālu, tādējādi tas konkursa ietvaros nosaka attiecināmās izmaksas atbilstoši Komisijas regulas Nr. 800/2008 7. panta 5. punkta "a" apakšpunkta nosacījumiem;

• iepirkumus, kas nepieciešami projekta sagatavošanai vai īstenošanai, projekta iesniedzējs veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē publisko iepirkumu, ja projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde vai atvasinātā publiskā persona, vai saskaņā ar iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību, ja projekta iesniedzējs ir komersants;

• projekta iesniedzējs pēc atbildīgās iestādes vai Vides investīciju fonda pieprasījuma iesniegs nepieciešamo papildu informāciju un dokumentāciju.

Apliecinu, ka tad, ja projekts tiks apstiprināts:

• projekta iesniedzējs pēc atbildīgās iestādes lēmuma saņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu:

○ 10 darbdienu laikā informēs Vides investīciju fondu par projekta konta rekvizītiem, kas tiks izmantoti ar projekta īstenošanu saistītajos maksājumos, ja projekta iesniedzējs nav Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde vai atvasināta publiska persona;

○ 20 darbdienu laikā informēs Vides investīciju fondu par projekta konta rekvizītiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par budžetu un finanšu vadību, ja projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde vai atvasināta publiska persona;

○ līdz projekta līguma noslēgšanas dienai Vides investīciju fondā iesniegs rakstveida līgumu par zemes īpašumtiesībām vai ilgtermiņa nomas tiesībām šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minētās aktivitātes īstenošanas laikā un vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas termiņa beigām, ja zemes īpašumtiesības vai ilgtermiņa nomas tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai;

○ līdz projekta līguma noslēgšanas dienai Vides investīciju fondā iesniegs rakstveida līgumu par būves īpašumtiesībām vai ilgtermiņa nomas tiesībām šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minētās aktivitātes īstenošanas laikā un vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas termiņa beigām, ja būves īpašumtiesības vai ilgtermiņa nomas tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai;

• finansējuma saņēmējs mēneša laikā pēc projekta līguma noslēgšanas Vides investīciju fondā iesniegs lēmumu par kredītresursu vai citu finanšu līdzekļu (ja tādus ir paredzēts piesaistīt) piešķiršanu projektam, norādot finansējuma apmēru, ja minētais dokuments nav pievienots projekta iesniegumam;

• finansējuma saņēmējs kļūs par publiski pieejamās uzlādes stacijas un tās elektropieslēguma īpašnieku;

• ja tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes vai atvasinātas publiskās personas projekta iesniegums kvalificējams kā komercdarbības atbalsta projekts, atbildīgā iestāde piemēros šo noteikumu nosacījumus, kas attiecas uz komersantiem;

• projekta iesniegumā paredzētās aktivitātes netiks iesniegtas līdzfinansēšanai citu finansējuma programmu vai individuālo atbalsta projektu ietvaros no citiem finanšu instrumentiem, tai skaitā no Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem;

• projekta iesniedzējam būs pieejami stabili un pietiekami finanšu līdzekļi un citi resursi, lai noteiktajā apmērā nodrošinātu savu projekta finansējuma daļu, kā arī projekta ieviešanas nepārtrauktību (attiecināms tikai uz komersantiem);

• jebkuru projekta sadārdzinājumu attiecībā uz apstiprinātajām projekta attiecināmajām izmaksām segs no attiecīgā finansējuma saņēmēja finanšu līdzekļiem, kurš nav valsts budžeta iestāde;

• projekta ieviešanas laikā tiks īstenoti publicitātes pasākumi saskaņā ar šo noteikumu 58. punkta prasībām, kā arī atbilstoši šā iesnieguma 4.1. sadaļai;

• iepirkumus, kas nepieciešami projekta īstenošanai, finansējuma saņēmējs veiks saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē publisko iepirkumu, ja projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde vai atvasinātā publiskā persona, vai saskaņā ar iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību, ja projekta iesniedzējs ir komersants;

• iepirkuma procedūras tiks veiktas konkurences apstākļos, bez slepenām norunām;

• projekta iesniegumā paredzētās attiecināmās izmaksas būs norādītas finansējuma saņēmēja, kas ir juridiskā persona, grāmatvedības uzskaitē, būs identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām, būs pārbaudāmas, iekļautas finansējuma saņēmēja aktīvos kā amortizējamie ilgtermiņa ieguldījumi, kā arī apliecinātas ar attiecīgiem attaisnojuma dokumentu oriģināliem vai atvasinājumiem, kuri izgatavoti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu izstrādes un noformēšanas prasībām.

Apliecinu, ka pēc projekta īstenošanas:

• ne mazāk kā piecus gadus finansējuma saņēmējs nodrošinās projekta ietvaros uzstādīto publiski pieejamo uzlādes staciju ekspluatāciju Latvijas Republikas teritorijā;

• piecus gadus pēc projekta īstenošanas termiņa beigām finansējuma saņēmējs katru gadu veiks projekta rezultātu monitoringu un līdz nākamā gada 31. janvārim iesniegs Vides investīciju fondā monitoringa pārskatu atbilstoši projekta līgumam pievienotajam paraugam;

• finansējuma saņēmējs vismaz 10 gadus pēc projekta līguma termiņa beigām glabās visu ar projekta īstenošanu saistīto dokumentāciju un, ja nepieciešams, to uzrādīs finanšu instrumenta pārstāvju kontrolēm un auditiem projekta īstenošanas laikā un pēc noslēguma maksājuma saņemšanas.

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt finansēšanai no finanšu instrumenta, ja projekta iesniegums nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī ja normatīvajos aktos par finanšu instrumenta ieviešanu plānotais finansējums projekta apstiprināšanas dienā ir izlietots.

Apzinos, ka tad, ja apliecinājumā būs sniegta nepatiesa informācija, pret projekta iesniedzēju var tikt uzsāktas administratīva un finansiāla rakstura sankcijas.

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta iesniegumam papīra formā.

  Paraksts*    

* Dokumenta rekvizītu "Paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvo aktu prasībām par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Einārs Cilinskis
4.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 4.februāra noteikumiem Nr.78
Administratīvie kritēriji

1. tabula

Nr.
p.k.

Kritērijs

NA*

P/N**

Administratīvie kritēriji Ministru kabineta 2014. gada 4. februāra noteikumu Nr. 78 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai" nolikums" (turpmāk – noteikumi) 7.1. un 7.2. apakšpunktā minētajai aktivitātei

1. Projekta atbilstības pamatkritēriji:
1.1. ir iesniegta projekta iesnieguma veidlapa (atbilstoši noteikumu 2. pielikumam)      

N

1.2. projekta iesniedzējs atbilst noteikumu 3. punktā minētajām prasībām      

N

1.3. projekta iesniegums ir iesniegts vienā no šādiem veidiem:
1.3.1. papīra dokumenta formā, un to ir parakstījis projekta iesniedzējs, projekta iesniedzēja likumīgais pārstāvis vai projekta iesniedzēja pilnvarota persona      

N

1.3.2. elektroniska dokumenta formā, kurš satur drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu      

N

1.4. projekta iesniegums ir ievietots slēgtā iepakojumā, ja projekta iesniegums ir iesniegts papīra formā      

N

1.5. projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā      

N

1.6. viens un tas pats projekta iesniedzējs ir iesniedzis vienu projekta iesniegumu, kurā ir iekļauta noteikumu 7.1. vai 7.2. apakšpunktā minētā aktivitāte      

N

1.7. projekta iesniegumā iekļautā informācija ir patiesa un nav sagrozīta      

N

2. Projekta iesnieguma noformējuma atbilstības kritēriji:
2.1. projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā      

P

2.2. projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta      

P

2.3. projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu (dzēsumu, svītrojumu, aizkrāsojumu un papildinājumu)      

P

2.4. projekta iesnieguma veidlapa ir sagatavota latviešu valodā, izņemot projekta iesnieguma veidlapas (noteikumu 2. pielikums) 2.1.2. sadaļu, un noformēta atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību      

P

2.5. papildus iesniedzamie dokumenti ir sagatavoti latviešu valodā vai, ja tie nav latviešu valodā, tiem ir pievienots apliecināts tulkojums atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi tulkojumi valsts valodā      

P

2.6. papildus iesniedzamie dokumenti ir oriģināleksemplāri vai to kopijas, kas sagatavotas un apliecinātas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā      

P

2.7. projekta iesniegumā visos aprēķinos izmantotā naudas vienība ir euro      

P

2.8. prasības, kas attiecas tikai uz projektu iesniegumiem, kas iesniegti papīra formā:
2.8.1. projekta iesnieguma veidlapa un noteikumu 29. punktā minētie papildus iesniedzamie dokumenti ir identiski ar projekta iesniegumam pievienotajā elektronisko datu nesējā esošo projekta iesnieguma veidlapu un papildus iesniedzamiem dokumentiem DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG vai PDF datņu formātā      

P

2.8.2. projekta iesnieguma veidlapa ir cauršūta (caurauklota) kopā ar papildus iesniedzamiem dokumentiem      

P

2.8.3. visas projekta iesnieguma lapas ir numurētas      

P

2.9. prasības, kas attiecas tikai uz projektu iesniegumiem, kas iesniegti elektroniska dokumenta formā
2.9.1. elektroniskais dokuments ir sagatavots DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF vai JPG datņu formātā      

P

3. Projekta atbilstības kritēriji:
3.1. sniegts projekta kopsavilkums      

P

3.2. elektromobilis atbilst noteikumu 2. punktā minētajai elektromobiļa definīcijai un 7.1. vai 7.2. apakšpunktā noteiktajām elektromobiļa tehniskajām prasībām      

P

3.3. elektromobilis atbilst noteikumu 8. punktā minētajiem nosacījumiem      

P

3.4. sniegts elektromobiļu iegādei izmantojamo iepirkumu raksturojums      

P

3.5. projektā paredzētās aktivitātes plānots īstenot līdz 2014. gada 31. decembrim      

P

3.6. norādīts elektromobiļa plānotais nobraukums gadā katram projekta iesniegumā minētajam elektromobilim atsevišķi      

P

3.7. norādīti noteikumos minētie projekta īstenošanas publicitātes pasākumi      

P

3.8. projekta attiecināmās un neattiecināmās izmaksas
3.8.1. projekta iesniegums atbilst noteikumu 18., 22., 23. un 24. punktā minētajām prasībām      

P

3.8.2. vienam projekta iesniedzējam pieprasītais finanšu instrumenta finansējums nav lielāks par:
3.8.2.1. 555 000,00 euro, ja projekta iesniedzējs ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde vai atvasinātā publiskā persona      

P

3.8.2.2. 555 000,00 euro, ja projekta iesniedzējs ir komersants, kas izvēlas atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 800/2008      

P

3.8.2.3. 200 000 euro vai 100 000 euro (komersantiem, kas darbojas autotransporta nozarē) kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu, ja projekta iesniedzējs ir komersants, kas izvēlas atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1998/2006      

P

3.8.3. vienam elektromobilim maksimāli pieejamais finanšu instrumenta finansējums ir:      

P

3.8.3.1. M1 un N1 kategorijas elektromobilim – 18 500,00 euro
3.8.3.2. vienam M2 kategorijas elektromobilim – 42 500,00 euro
3.8.3.3. vienam M3 kategorijas elektromobilim – 284 500,00 euro
3.8.4. projektam pieprasītais finanšu instrumenta finansējums nepārsniedz noteikumu 17. punktā noteikto finanšu instrumenta atbalsta intensitāti      

P

3.8.5. sniegts finansējuma nepieciešamības pamatojums (projekta iesnieguma veidlapas 5.4. sadaļa) atbilstoši Komisijas regulas Nr. 800/2008 8. panta 3. punktam, ja projekta iesniedzējs ir lielais komersants, kas plāno īstenot aktivitāti saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 800/2008      

P

3.9. projekta iesniedzējam nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro      

P

4. Papildus iesniedzamie dokumenti:
4.1. ja projekta iesniedzējs ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde vai atvasināta publiskā persona – projekta iesniedzēja lēmums par projekta īstenošanu vai minētā lēmuma izraksts:

• kuru parakstījis tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes vai atvasinātās publiskās personas vadītājs vai tās ministrijas atbildīgā amatpersona, kuras padotībā ir tiešās pārvaldes iestāde;

• kurā norādītas projekta kopējās izmaksas – projekta attiecināmās izmaksas (finanšu instrumenta finansējums un projekta iesniedzēja līdzfinansējums) un neattiecināmās izmaksas;

• kurā norādīts projekta līdzfinansētājs

     

P

4.2. ja projekta iesniedzējs nenodrošina projekta līdzfinansējumu, tas lēmumam pievieno vienu no šādiem dokumentiem:      

P

4.2.1. ja līdzfinansējumu, kas neietver valsts atbalstu, sniedz pastarpinātās pārvaldes iestāde vai atvasinātā publiskā persona, kura nav valsts budžeta iestāde (kura nav projekta iesniedzējs), – lēmumu par līdzfinansējuma nodrošināšanu attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai, ko parakstījis pašvaldības pārstāvis, pastarpinātās pārvaldes iestādes vai atvasinātās publiskās personas vadītājs      

P

4.2.2. ja līdzfinansējumu, kas neietver valsts atbalstu, sniedz kredītiestāde – kredītiestādes lēmumu par to, ka kredītiestāde ir saņēmusi un plāno izskatīt projekta iesniedzēja pieprasījumu piešķirt projektam nepieciešamo līdzfinansējumu attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai. Projekta iesniedzējam ir tiesības iesniegt šo kredītiestādes lēmumu līdz projekta līguma noslēgšanai      

P

4.2.3. ja līdzfinansējumu sniedz cita iestāde vai privātpersona, kas nav kredītiestāde, – kredītiestādes izziņu, kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa un kas apliecina, ka līdzfinansētāja rīcībā ir projekta līdzfinansēšanai (attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai) nepieciešamie līdzekļi      

P

4.3. ja līdzfinansējumu sniedz publiskā persona ar saimniecisku darbību saistītam projektam, lēmumam pievieno apliecinājumu, ka projekta īstenošanai nepieciešamais līdzfinansējums tiks segts no publiskās personas saimnieciskās darbības rezultātā iegūtajiem līdzekļiem, nevis no publiskajiem līdzekļiem (tai skaitā no finansējuma, par kuru saņemts valsts vai pašvaldības galvojums vai valsts vai pašvaldības kredīts ar atvieglotiem nosacījumiem) (attiecināms uz tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādi vai atvasinātu publisko personu)      

P

4.4. ja projekta iesniedzējs ir komersants – projekta iesniedzēja lēmums par projekta īstenošanu vai minētā lēmuma izraksts:

• kuru parakstījis komersanta augstākās lēmējinstitūcijas (valdes vai padomes) pārstāvis;

• kurā norādītas projekta kopējās izmaksas – projekta attiecināmās izmaksas (finanšu instrumenta finansējums un projekta iesniedzēja līdzfinansējums) un neattiecināmās izmaksas;

• kurā norādīts projekta līdzfinansētājs, pievienojot vienu no šādiem dokumentiem:

     

P

4.4.1. ja līdzfinansējumu nodrošina projekta iesniedzējs – kredītiestādes izziņu, kas izdota ne agrāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas beigu termiņa un kas apliecina, ka projekta iesniedzēja rīcībā ir projekta līdzfinansēšanai (attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai) nepieciešamie līdzekļi      

P

4.4.2. ja līdzfinansējumu sniedz kredītiestāde – kredītiestādes lēmumu par to, ka kredītiestāde ir saņēmusi un plāno izskatīt projekta iesniedzēja pieprasījumu piešķirt projektam nepieciešamo līdzfinansējumu attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai. Projekta iesniedzējam ir tiesības iesniegt šo kredītiestādes lēmumu līdz projekta līguma noslēgšanai      

P

4.4.3. ja līdzfinansējumu sniedz cita iestāde vai privātpersona, kas nav kredītiestāde, – kredītiestādes izziņu, kas izdota ne agrāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas beigu termiņa un kas apliecina, ka līdzfinansētāja rīcībā ir projekta līdzfinansēšanai (attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai) nepieciešamie līdzekļi      

P

4.5. ja līdzfinansējumu sniedz publiskā persona ar saimniecisku darbību saistītam projektam, lēmumam pievieno apliecinājumu, ka projekta īstenošanai nepieciešamais līdzfinansējums tiks segts no publiskās personas saimnieciskās darbības rezultātā iegūtajiem līdzekļiem, nevis no publiskajiem līdzekļiem (tai skaitā no finansējuma, par kuru saņemts valsts vai pašvaldības galvojums vai valsts vai pašvaldības kredīts ar atvieglotiem nosacījumiem) (attiecināms uz komersantiem)      

P

4.6. pilnvara, kurā persona ir pilnvarota parakstīt projekta iesniegumu (ja attiecināms)      

P

4.7. iepirkuma procedūras veikšanai nepieciešamā tehniskā specifikācija. Paziņojuma kopija par iepirkuma procedūras rezultātiem, ja iepirkums par projektā plānoto aktivitāšu īstenošanu ir veikts līdz projekta iesnieguma iesniegšanai Vides investīciju fondā      

P

4.8. elektromobiļa izgatavotāja vai tā oficiālā pārstāvja apliecinājums, ka elektromobiļa pārdevējs ir oficiāli pilnvarots elektromobiļa izgatavotāja pārstāvis, ja elektromobilis netiek iegādāts Latvijas Republikā      

P

4.9. ja projekta iesniedzējs ir komersants, kas plāno iegādāties elektromobili saskaņā ar:        
4.9.1. Komisijas regulu Nr. 800/2008 – deklarācija par komercsabiedrības atbilstību sīkajai (mikro), mazajai vai vidējai komercsabiedrībai, kas aizpildīta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par komercsabiedrību deklarēšanas kārtību atbilstoši sīkajai (mikro), mazajai vai vidējai komercsabiedrībai      

P

4.9.2. Komisijas regulu Nr. 1998/2006 – uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību, kā arī de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem      

P

2. tabula

Nr.
p.k.

Kritērijs

NA*

P/N**

Administratīvie kritēriji noteikumu 7.3. apakšpunktā minētajai aktivitātei
1. Projekta atbilstības pamatkritēriji:
1.1. ir iesniegta projekta iesnieguma veidlapa (atbilstoši noteikumu 3. pielikumam)      

N

1.2. projekta iesniedzējs atbilst noteikumu 3. punktā minētajām prasībām      

N

1.3. projekta iesniegums ir iesniegts vienā no šādiem veidiem:
1.3.1. papīra dokumenta formā, un to ir parakstījis projekta iesniedzējs, projekta iesniedzēja likumīgais pārstāvis vai projekta iesniedzēja pilnvarota persona      

N

1.3.2. elektroniska dokumenta formā, kurš satur drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu      

N

1.4. projekta iesniegums ir ievietots slēgtā iepakojumā, ja projekta iesniegums ir iesniegts papīra formā      

N

1.5. projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā      

N

1.6. projekta iesniegumā iekļautā informācija ir patiesa un nav sagrozīta      

N

2. Projekta iesnieguma noformējuma atbilstības kritēriji:
2.1. projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā      

P

2.2. projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta      

P

2.3. projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu (dzēsumu, svītrojumu, aizkrāsojumu un papildinājumu)      

P

2.4. projekta iesnieguma veidlapa ir sagatavota latviešu valodā, izņemot projekta iesnieguma veidlapas (noteikumu 3. pielikums) 2.1.2. sadaļu, un noformēta atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību      

P

2.5. papildus iesniedzamie dokumenti ir sagatavoti latviešu valodā vai, ja tie nav latviešu valodā, tiem ir pievienots apliecināts tulkojums atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi tulkojumi valsts valodā      

P

2.6. papildus iesniedzamie dokumenti ir oriģināleksemplāri vai to kopijas, kas sagatavotas un apliecinātas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā      

P

2.7. projekta iesniegumā visos aprēķinos izmantotā naudas vienība ir euro      

P

2.8. prasības, kas attiecas tikai uz projektu iesniegumiem, kas iesniegti papīra formā:
2.8.1. projekta iesnieguma veidlapa un noteikumu 29. punktā minētie papildus iesniedzamie dokumenti ir identiski ar projekta iesniegumam pievienotajā elektronisko datu nesējā esošo projekta iesnieguma veidlapu un papildus iesniedzamiem dokumentiem, kuri izstrādāti teksta rediģēšanas lietotnes datnes formātā, rasējumi – PDF datnes formātā, papildus iesniedzamie dokumenti – teksta rediģēšanas, izklājlapas lietotnes vai PDF datnes formātā      

P

2.8.2. projekta iesnieguma veidlapa ir cauršūta (caurauklota) kopā ar papildus iesniedzamajiem dokumentiem      

P

2.8.3. visas projekta iesnieguma lapas ir numurētas      

P

2.9. prasības, kas attiecas tikai uz projektu iesniegumiem, kas iesniegti elektroniska dokumenta formā:
2.9.1. elektroniskais dokuments ir sagatavots teksta rediģēšanas lietotnes datnes formātā, rasējumi – PDF datnes formātā, papildus iesniedzamie dokumenti – teksta rediģēšanas, izklājlapas lietotnes vai PDF datnes formātā      

P

3. Projekta atbilstības kritēriji:
3.1. sniegts projekta kopsavilkums un pamatota tā nepieciešamība      

P

3.2. publiski pieejamās uzlādes stacijas raksturojums atbilst noteikumu 14. punkta prasībām      

P

3.3. publiski pieejamā uzlādes stacija atbilst noteikumu 1. pielikumam      

P

3.4. sniegts publiski pieejamai uzlādes stacijai izmantojamo iepirkumu raksturojums      

P

3.5. projektā paredzētās aktivitātes plānots īstenot līdz 2014. gada 31. decembrim      

P

3.6. norādīti noteikumu 58. punktā minētie projekta īstenošanas publicitātes pasākumi      

P

3.7. projekta attiecināmās un neattiecināmās izmaksas:
3.7.1. projekta iesniegums atbilst noteikumu 22., 23. un 24. punktā minētajām prasībām      

P

3.7.2. vienai publiski pieejamai uzlādes stacijai pieejamais maksimālais finanšu instrumenta finansējums ir 31 300 euro      

P

3.7.3. projektam pieprasītais finanšu instrumenta finansējums nepārsniedz noteikumu 17. punktā minēto finanšu instrumenta atbalsta intensitāti      

P

3.7.4. sniegts finansējuma nepieciešamības pamatojums (projekta iesnieguma veidlapas 5.4. sadaļa) atbilstoši Komisijas regulas Nr. 800/2008 8. panta 3. punktam, ja projekta iesniedzējs ir lielais komersants      

P

3.8. projekta iesniedzējam nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro      

P

4. Papildus iesniedzamie dokumenti:
4.1. ja projekta iesniedzējs ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde vai atvasināta publiskā persona – projekta iesniedzēja lēmums par projekta īstenošanu vai minētā lēmuma izraksts:

• kuru parakstījis tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes vai atvasinātās publiskās personas vadītājs vai tās ministrijas atbildīgā amatpersona, kuras padotībā ir tiešās pārvaldes iestāde;

• kurā norādītas projekta kopējās izmaksas – projekta attiecināmās izmaksas (finanšu instrumenta finansējums un projekta iesniedzēja līdzfinansējums) un neattiecināmās izmaksas;

• kurā norādīts projekta līdzfinansētājs

     

P

4.2. ja projekta iesniedzējs nenodrošina projekta līdzfinansējumu, tas lēmumam pievieno vienu no šādiem dokumentiem:      

P

4.2.1. ja līdzfinansējumu, kas neietver valsts atbalstu, sniedz pastarpinātās pārvaldes iestāde vai atvasinātā publiskā persona, kura nav valsts budžeta iestāde (kura nav projekta iesniedzējs), – lēmumu par līdzfinansējuma nodrošināšanu attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai, kuru parakstījis pašvaldības pārstāvis, pastarpinātās pārvaldes iestādes vai atvasinātās publiskās personas vadītājs      

P

4.2.2. ja līdzfinansējumu, kas neietver valsts atbalstu, sniedz kredītiestāde – kredītiestādes lēmumu par to, ka kredītiestāde ir saņēmusi un plāno izskatīt projekta iesniedzēja pieprasījumu piešķirt projektam nepieciešamo līdzfinansējumu attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai. Projekta iesniedzējam ir tiesības iesniegt šo kredītiestādes lēmumu līdz projekta līguma noslēgšanai      

P

4.2.3. ja līdzfinansējumu sniedz cita iestāde vai privātpersona, kas nav kredītiestāde, – kredītiestādes izziņu, kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa un kas apliecina, ka līdzfinansētāja rīcībā ir projekta līdzfinansēšanai (attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai) nepieciešamie līdzekļi      

P

4.3. ja līdzfinansējumu sniedz publiskā persona ar saimniecisku darbību saistītam projektam, lēmumam pievieno apliecinājumu, ka projekta īstenošanai nepieciešamais līdzfinansējums tiks segts no publiskās personas saimnieciskās darbības rezultātā iegūtajiem līdzekļiem, nevis no publiskajiem līdzekļiem (tai skaitā no finansējuma, par kuru saņemts valsts vai pašvaldības galvojums vai valsts vai pašvaldības kredīts ar atvieglotiem nosacījumiem) (attiecināms uz tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādi vai atvasinātu publisko personu)      

P

4.4. ja projekta iesniedzējs ir komersants – projekta iesniedzēja lēmums par projekta īstenošanu vai minētā lēmuma izraksts:

• kuru parakstījis komersanta augstākās lēmējinstitūcijas (valdes vai padomes) pārstāvis;

• kurā norādītas projekta kopējās izmaksas – projekta attiecināmās izmaksas (finanšu instrumenta finansējums un projekta iesniedzēja līdzfinansējums) un neattiecināmās izmaksas;

• kurā norādīts projekta līdzfinansētājs, pievienojot vienu no šādiem dokumentiem:

     

P

4.4.1. ja līdzfinansējumu nodrošina projekta iesniedzējs – kredītiestādes izziņu, kas izdota ne agrāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa un kas apliecina, ka projekta iesniedzēja rīcībā ir projekta līdzfinansēšanai (attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai) nepieciešamie līdzekļi      

P

4.4.2. ja līdzfinansējumu sniedz kredītiestāde – kredītiestādes lēmums par to, ka kredītiestāde ir saņēmusi un plāno izskatīt projekta iesniedzēja pieprasījumu piešķirt projektam nepieciešamo līdzfinansējumu attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai. Projekta iesniedzējam ir tiesības iesniegt šo kredītiestādes lēmumu līdz projekta līguma noslēgšanai      

P

4.4.3. ja līdzfinansējumu sniedz cita iestāde vai privātpersona, kas nav kredītiestāde, – kredītiestādes izziņu, kas izdota ne agrāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas beigu termiņa un kas apliecina, ka līdzfinansētāja rīcībā ir projekta līdzfinansēšanai (attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai) nepieciešamie līdzekļi      

P

4.5. ja līdzfinansējumu sniedz publiskā persona ar saimniecisku darbību saistītam projektam, lēmumam pievieno apliecinājumu, ka projekta īstenošanai nepieciešamais līdzfinansējums tiks segts no publiskās personas saimnieciskās darbības rezultātā iegūtajiem līdzekļiem, nevis no publiskajiem līdzekļiem (tai skaitā no finansējuma, par kuru saņemts valsts vai pašvaldības galvojums vai valsts vai pašvaldības kredīts ar atvieglotiem nosacījumiem) (attiecināms uz komersantiem)      

P

4.6. pilnvara, kurā persona ir pilnvarota parakstīt projekta iesniegumu (ja attiecināms)      

P

4.7. iepirkuma procedūras veikšanai nepieciešamās tehniskās specifikācijas, ņemot vērā pēdējos (jaunākos) tehniskos risinājumus (sasniegto tehnisko līmeni), kas aprakstīti standartos attiecībā uz elektromobiļu uzlādes stacijām, ko apstiprinājusi Starptautiskā standartizācijas organizācija vai Starptautiskā Elektrotehnikas standartizācijas komiteja. Paziņojuma kopija par iepirkuma procedūras rezultātiem, ja iepirkums par projektā plānoto aktivitāšu īstenošanu ir veikts līdz projekta iesnieguma iesniegšanai Vides investīciju fondā      

P

4.8. ar sadales sistēmas operatoru noslēgtais sadales sistēmas pakalpojuma līgums (kopija) ar pieslēguma tehniskajiem parametriem, kas atbilst noteikumu 14.1. apakšpunkta prasībām, vai līgums par jauna pieslēguma ierīkošanu (kopija) ar pieslēguma tehniskajiem parametriem, kas atbilst noteikumu 14.1. apakšpunkta prasībām, vai lietotāja apliecinājums, pie kura elektrotīkla ir plānots pieslēgt publiski pieejamu uzlādes staciju, par pieejamo brīvo jaudu publiski pieejamas uzlādes stacijas pieslēgšanai (kopā ar pielikumu par pieslēguma tehniskajiem parametriem, kas atbilst noteikumu 14.1. apakšpunkta prasībām)      

P

4.9. deklarācija par komercsabiedrības atbilstību sīkajai (mikro), mazajai vai vidējai komercsabiedrībai, kas aizpildīta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par komercsabiedrību deklarēšanas kārtību atbilstoši sīkajai (mikro), mazajai vai vidējai komercsabiedrībai      

P

Piezīmes.
1. * Nav attiecināms.
2. ** P – administratīvās vērtēšanas kritēriji, kuri precizējami atbilstoši noteikumu 40. punktam. N – administratīvās vērtēšanas kritēriji, kuri nav precizējami.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Einārs Cilinskis
5.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 4.februāra noteikumiem Nr.78
Kvalitātes kritēriji

1. tabula

Nr.
p.k.

Kritērijs

Kritērija rādītāji

Iespējamais punktu skaits

Faktiskais vērtējums

Kvalitātes kritēriji Ministru kabineta 2014. gada 4. februāra noteikumu Nr. 78 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai" nolikums" (turpmāk – noteikumi) 7.1. un 7.2. apakšpunktā minētajai aktivitātei

1.

Elektromobiļa vienības cenas rādītājs attiecībā pret vidējo cenu visos projektu iesniegumos katrai elektromobiļu kategorijai (N1, M1, M2 un M3) atsevišķi 1.1. par vairāk nekā 20 % mazāks

25

 
1.2. par 10 %–20 % (ieskaitot) mazāks

20

 
1.3. par 0 %–10 % (ieskaitot) mazāks

15

 
1.4. par 0 % (ieskaitot) –10 % lielāks

10

 
1.5. par 10 % (ieskaitot) –20 % lielāks

5

 
1.6. par 20 % un vairāk procentiem lielāks

0

 

1. KOPĀ

0–25

 

2.

Pieprasītā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbalsta intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām 2.1. par vairāk nekā 20 % mazāka par maksimāli pieļaujamo

10

 
2.2. par 15–20 % (ieskaitot) mazāka par maksimāli pieļaujamo

8

 
2.3. par 10–15 % (ieskaitot) mazāka par maksimāli pieļaujamo

4

 
2.4. par 5–10 % (ieskaitot) mazāka par maksimāli pieļaujamo

2

 
2.5. par 0–5 % (ieskaitot) mazāka par maksimāli pieļaujamo

1

 
2.6. vienāda ar maksimāli pieļaujamo

0

 

2. KOPĀ

0–10

 

3.

Papildu punkti projekta vērtējumam katrā projektu iesniedzēju grupā Ja projekta iesniegums katrā no noteikumu 3. punktā minētajām projektu iesniedzēju grupām saņēmis 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. vai 10. augstāko vērtējumu (punktu summu), pēc sarindošanas atbilstoši šā pielikuma 1. punkta 1. un 2. vērtēšanas kritērijam tam tiek piešķirti attiecīgi 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4 vai 2 papildpunkti. Ja projekta iesniegums neatrodas pirmo 10 projektu vidū, kas saņēmuši augstāko vērtējumu, papildpunkti netiek piešķirti

0–20

 

3. KOPĀ:

0–20

 
   

Pavisam kopā

0–55

 

2. tabula

Nr.
p.k.

Kritērijs

Kritērija rādītāji

Iespējamais punktu skaits

Faktiskais vērtējums

Kvalitātes kritēriji noteikumu 7.3. apakšpunktā minētajai aktivitātei

1.

Vienas publiski pieejamas uzlādes stacijas iegādes, piegādes un montāžas izmaksu rādītājs attiecībā pret vienas publiski pieejamas uzlādes stacijas iegādes, piegādes un montāžas vidējām izmaksām visos projektu iesniegumos 1.1. par vairāk nekā 20 % mazāks

15

 
1.2. par 10 %–20 % (ieskaitot) mazāks

12

 
1.3. par 0 %–10 % (ieskaitot) mazāks

9

 
1.4. par 0 % (ieskaitot) –10 % lielāks

6

 
1.5. par 10 % (ieskaitot) –20 % lielāks

3

 
1.6. par 20 % un vairāk procentiem lielāks

0

 

1. KOPĀ:

0–15

 

2.

Elektropieslēguma izmaksas vienai publiski pieejamai uzlādes stacijai attiecībā pret vienas publiski pieejamas uzlādes stacijas elektropieslēguma vidējām izmaksām visos projektu iesniegumos 2.1. par vairāk nekā 20 % mazāks

15

 
2.2. par 10 %–20 % (ieskaitot) mazāks

12

 
2.3. par 0 %–10 % (ieskaitot) mazāks

9

 
2.4. par 0 % (ieskaitot) –10 % lielāks

6

 
2.5. par 10 % (ieskaitot) –20 % lielāks

3

 
2.6. par 20 % un vairāk procentiem lielāks

0

 

2. KOPĀ:

0–15

 

3.

Pieprasītā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbalsta intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām 3.1. par vairāk nekā 20 % mazāka par maksimāli pieļaujamo

10

 
3.2. par 15–20 % (ieskaitot) mazāka par maksimāli pieļaujamo

8

 
3.3. par 10–15 % (ieskaitot) mazāka par maksimāli pieļaujamo

6

 
3.4. par 5–10 % (ieskaitot) mazāka par maksimāli pieļaujamo

4

 
3.5. par 0–5 % (ieskaitot) mazāka par maksimāli pieļaujamo

2

 
3.6. vienāda ar maksimāli pieļaujamo

0

 

3. KOPĀ:

0–10

 

4.

Iespēja elektromobiļa vadītājam uzlādes laikā uzturēties slēgtā publiskā telpā (piem., kafejnīcā vai veikalā) maksimāli 200 m attālumā no uzlādes stacijas 4.1. ir iespēja atrasties slēgtā publiskā telpā

5

 
4.2. nav iespējas atrasties slēgtā publiskā telpā

0

 

4. KOPĀ:

0–5

 

5.

Publiski pieejamās uzlādes stacijas pieejamība 5.1. pieejama visu diennakti

10

 
5.2. nav pieejama visu diennakti

0

 

5. KOPĀ:

0–10

 

6.

Publiski pieejamās uzlādes stacijas atrašanās vieta 6.1. publiski pieejamās uzlādes stacijas ir plānots uzstādīt vismaz piecās dažādās Latvijas Republikas pilsētās vai vismaz piecās dažādās vietās, kas ir ne tālāk par 250 m no valsts galvenajiem autoceļiem (maršruta indekss A)

15

 
6.2. publiski pieejamās uzlādes stacijas ir plānots uzstādīt vismaz trijās dažādās Latvijas Republikas pilsētās vai vismaz trijās dažādās vietās, kas ir ne tālāk par 250 m no valsts galvenajiem autoceļiem (maršruta indekss A)

10

 
6.3. publiski pieejamās uzlādes stacijas ir plānots uzstādīt divās dažādās Latvijas Republikas pilsētās vai divās dažādās vietās, kas ir ne tālāk par 250 m no valsts galvenajiem autoceļiem (maršruta indekss A)

5

 
6.4. publiski pieejamo uzlādes staciju ir plānots uzstādīt vienā Latvijas Republikas pilsētā vai novadā

0

 

6. KOPĀ:

0–15

 
   

Pavisam kopā

0–70

 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Einārs Cilinskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 78Pieņemts: 04.02.2014.Stājas spēkā: 28.02.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 42, 27.02.2014. OP numurs: 2014/42.2
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
264639
{"selected":{"value":"01.09.2017","content":"<font class='s-1'>01.09.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.09.2017","iso_value":"2017\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"21.06.2014","iso_value":"2014\/06\/21","content":"<font class='s-1'>21.06.2014.-31.08.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.02.2014","iso_value":"2014\/02\/28","content":"<font class='s-1'>28.02.2014.-20.06.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.09.2017
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)