Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 15. septembra noteikumus Nr. 155 "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi".
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.14

Rīgā 2014.gada 5.februārī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr.4 2.p.)
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 72. panta otro daļu,
75.1 panta ceturto daļu un 77. panta piekto daļu,
Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma 59. panta pirmo,
sesto un astoto daļu un 81. panta septītās daļas 23. punktu
(FKTK 22.10.2019. noteikumu Nr. 169 redakcijā)
I. Vispārīgās prasības

1. "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) ir izstrādāti, lai Finanšu un kapitāla tirgus komisija iegūtu informāciju uzraudzības veikšanai, kā arī statistikas datus, kuri ir nepieciešami Latvijas Bankai finanšu kontu, finanšu stabilitātes, maksājumu bilances, starptautisko investīciju bilances, vērtspapīru, ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu statistikas sagatavošanai, un nosaka pārskatu saturu, formu, sagatavošanas un iesniegšanas kārtību.

(Grozīts ar FKTK 22.10.2019. noteikumiem Nr. 169)

2. Noteikumos lietotie saīsinājumi:

2.1. AFI – atvasinātais finanšu instruments;

2.2. AIF – alternatīvais ieguldījumu fonds vai tā apakšfonds Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma izpratnē;

2.3. dalībvalstī licencēta sabiedrība – dalībvalstī licencēta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kura uzsākusi pārvaldes pakalpojumu sniegšanu Latvijā saskaņā ar Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 77. pantu;

2.4. AIFPL – Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likums;

2.5. FKRA noteikumi – Komisijas 11.11.2011. normatīvie noteikumi Nr. 242 "Fonda kopējā riska un riska darījumu apmēra ar darījumu partneri aprēķināšanas normatīvie noteikumi";

2.6. fonds – alternatīvais ieguldījumu fonds vai ieguldījumu fonds;

2.7. ieguldījumu fonds – ieguldījumu fonds vai apakšfonds Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma izpratnē;

2.8. IPSL – Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums;

2.9. Komisija – Finanšu un kapitāla tirgus komisija;

2.10. NAV – neto aktīvu vērtība;

2.11. Regula Nr. 231/2013 – Eiropas Komisijas 19.12.2012. deleģētā regula (ES) Nr. 231/2013, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2011/61/ES attiecībā uz atbrīvojumiem, vispārējiem darbības nosacījumiem, depozitārijiem, saistību īpatsvaru, pārskatāmību un uzraudzību;

2.12. Regula Nr. 345/2013 – Eiropas Parlamenta un Padomes 17.04.2013. regula (ES) Nr. 345/2013 par Eiropas riska kapitāla fondiem;

2.13. Regula Nr. 346/2013 – Eiropas Parlamenta un Padomes 17.04.2013. regula (ES) Nr. 346/2013 par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem;

2.14. Regula Nr. 549/2013 – Eiropas Parlamenta un Padomes 21.05.2013. regula (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā;

2.15. Regula Nr. 575/2013 – Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija regula Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012;

2.16. RPV – riskam pakļautā vērtība;

2.17. RTN – regulētā tirgū netirgots;

2.18. RTT – regulētā tirgū tirgots;

2.19. sabiedrība – ieguldījumu pārvaldes sabiedrība.

3. Noteikumi ir saistoši:

3.1. sabiedrībai, sagatavojot šajos noteikumos minētos pārskatus par savu darbību un par ieguldījumu fondu, kuru tā reģistrējusi Latvijā;

3.2. sabiedrībai, kura ir reģistrējusies vai saņēmusi licenci AIF pārvaldnieka darbībai Latvijā, sagatavojot šajos noteikumos minētos pārskatus par tās pārvaldē esošu AIF, t.sk. sabiedrībai, kuru AIF iecēlis par ārējo pārvaldnieku;

3.3. dalībvalstī licencētai sabiedrībai, kura reģistrējusi fondu vai AIF Latvijā;

3.4. dalībvalstī licencētas sabiedrības filiālei Latvijā.

4. Noteikumos lietotie termini atbilst tieši piemērojamo Eiropas Savienības tiesību aktu, IPSL, AIFPL un FKRA noteikumu terminu lietojumam.

5. Sabiedrība par savu darbību sagatavo ceturkšņa pārskatu, ko veido:

5.1. "Sabiedrības bilances pārskats" (1. pielikums);

5.2. "Sabiedrības peļņas vai zaudējumu aprēķins" (2. pielikums);

5.3. "Pārskats par sabiedrības pārvaldīšanā esošajiem līdzekļiem un kapitāla prasību izpildi", kurš sastāv no I. daļas "Sabiedrības pārvaldīšanā esošie līdzekļi" un II. daļas "Sabiedrības kapitāla prasības izpilde" (3. pielikums).

6. Sabiedrība, kas sniedz IPSL 5. panta otrajā un trešajā daļā minētos pakalpojumus, papildus 5. punktā minētajiem pārskatiem sagatavo pārskatus saskaņā ar Regulu Nr. 575/2013 par pašu kapitāla un kapitāla prasības aprēķinu individuālā un konsolidācijas grupas līmenī, ja ieguldījumu pārvaldes sabiedrība ir konsolidācijas grupas, finanšu pārvaldītājsabiedrības konsolidācijas grupas vai konsolidācijas apakšgrupas atbildīgā iestāde.

7. Sabiedrība par katru Latvijā reģistrētu ieguldījumu fondu vai ieguldījumu fonda, kurš dibināts ar apakšfondiem, gadījumā par katru apakšfondu sagatavo:

7.1. mēneša pārskatu, ko veido:

7.1.1. "Fonda vērtspapīru pārskats" (4. pielikums);

7.1.2. "Fonda neto aktīvu vērtības izmaiņu pārskats" (7. pielikums);

7.2. ceturkšņa pārskatu, ko veido šo noteikumu 7.1. punktā minētie pārskati un:

7.2.1. "Fonda aktīvu un saistību pārskata" I. daļa "Aktīvi un saistības" (5. pielikums);

7.2.2. "Fonda ienākumu un izdevumu pārskats" (6. pielikums);

7.2.3. "Ieguldījumu fonda kopējā riska pārskats" (8. pielikums).

8. Sabiedrība, kura ir saņēmusi licenci AIF pārvaldnieka darbībai, par katru Latvijā reģistrētu tās pārvaldē esošu atvērtu AIF vai atvērta AIF, kurš dibināts ar apakšfondiem, gadījumā par katru AIF apakšfondu sagatavo:

8.1. mēneša pārskatu, ko veido "Fonda neto aktīvu vērtības izmaiņu pārskats" (7. pielikums);

8.2. ceturkšņa pārskatu, ko veido:

8.2.1. "Fonda vērtspapīru pārskats" (4. pielikums);

8.2.2. "Fonda aktīvu un saistību pārskata" I daļa "Aktīvi un saistības", II daļa "Ieguldījumu īpašums (1180. pozīcijas izvērsums)" un III daļa "Sviras finansējums" (5. pielikums);

8.2.3. "Fonda ienākumu un izdevumu pārskats" (6. pielikums);

8.2.4. "Fonda neto aktīvu vērtības izmaiņu pārskats" (7. pielikums);

8.2.5. "AIF ieguldītāju pārskats" (9. pielikums).

(FKTK 22.10.2019. noteikumu Nr. 169 redakcijā)

8.1 Sabiedrība, kura ir saņēmusi licenci AIF pārvaldnieka darbībai, vai sabiedrība, kura reģistrējusi Eiropas riska kapitāla fondu saskaņā ar Regulu Nr.  345/2013 vai Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondu saskaņā ar Regulu Nr.  346/2013, par katru Latvijā reģistrētu tās pārvaldē esošu slēgtu AIF vai slēgta AIF, kurš dibināts ar apakšfondiem, gadījumā par katru AIF apakšfondu sagatavo pusgada pārskatu, ko veido šo noteikumu 8.2. punktā minētie pārskati.

(FKTK 22.10.2019. noteikumu Nr. 169 redakcijā)

8.2 Sabiedrība, kura ir reģistrēta AIF pārvaldnieka darbībai, izņemot pārvaldnieku, kurš reģistrējis AIF saskaņā ar Regulu Nr.  345/2013 vai AIF saskaņā ar Regulu Nr.  346/2013, par katru Latvijā tās pārvaldē esošu slēgtu AIF, izņemot saskaņā ar Regulu Nr.  345/2013 vai Regulu Nr.  346/2013 reģistrētu AIF, vai slēgta AIF, kurš dibināts ar apakšfondiem, gadījumā par katru AIF apakšfondu statistikas datu apkopošanai sagatavo ikgadējo pārskatu, ko veido šo noteikumu 8.2. punktā minētie pārskati.

(FKTK 22.10.2019. noteikumu Nr. 169 redakcijā)

9. Sabiedrība sagatavo šo noteikumu 8., 8.1 un 8.2 punktā minētos pārskatus par AIF, kuram sabiedrība ir ārējais pārvaldnieks.

(FKTK 22.10.2019. noteikumu Nr. 169 redakcijā)

10. Dalībvalstī licencēta sabiedrība, kura ir reģistrējusi fondu Latvijā, sagatavo:

10.1. ceturkšņa pārskatu, ko veido "Pārskata par sabiedrības pārvaldīšanā esošajiem līdzekļiem un kapitāla prasību izpildi" I. daļa "Sabiedrības pārvaldīšanā esošie līdzekļi" (3. pielikums);

10.2. šo noteikumu 7. punktā minētos mēneša un ceturkšņa pārskatus, ja tā reģistrējusi Latvijā ieguldījumu fondu vai ieguldījumu fondu ar apakšfondiem;

10.3. šo noteikumu 8., 8.1 vai 8.2 punktā minētos pārskatus, ja tā saņēmusi licenci AIF pārvaldnieka darbībai un Latvijā reģistrējusi attiecīgā veida AIF vai AIF ar apakšfondiem.

(Grozīts ar FKTK 22.10.2019. noteikumiem Nr. 169)

11. Dalībvalstī licencētas sabiedrības filiāle sagatavo ceturkšņa pārskatu, ko veido:

11.1. "Sabiedrības peļņas vai zaudējumu aprēķins" (2. pielikums);

11.2. "Pārskata par sabiedrības pārvaldīšanā esošajiem līdzekļiem un kapitāla prasību izpildi" I. daļa "Sabiedrības pārvaldīšanā esošie līdzekļi" (3. pielikums).

II. Pārskatu sagatavošanas vispārīgās prasības

12. Pārskatus sagatavo, ievērojot šādas prasības:

12.1. pārskatos lietojamā naudas vienība ir Latvijas Republikas naudas vienība, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi;

12.2. valsts kodu norāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Standartizētie valsts un teritoriju kodi". Starptautiskās organizācijas, kas nav reģistrēta kā vienas valsts rezidents, piemēram, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Eiropas Investīciju banka, Starptautisko norēķinu banka, kodu norāda kā divu zīmju kodu atbilstoši Latvijas Bankas tīmekļa vietnē pieejamajam starptautisko organizāciju kodu sarakstam;

12.3. valūtas kodu norāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi". Vērtspapīru gadījumā norāda finanšu instrumenta denominācijas valūtas kodu;

12.4. emitentu, darījuma partneru un ieguldītāju sektoru dalījums atbilst Regulas Nr. 549/2013 2. nodaļai. Darījuma partneru rezidentu sektoru dalījums, izņemot rezidentu sektora "Nefinanšu sabiedrības" un "Mājsaimniecības" dalījumu, ir pieejams Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļa vietnē. Ja darījuma partneru rezidentu sektors nav identificējams Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļa vietnē, to saskaņā ar Regulas Nr. 549/2013 2. nodaļā noteiktajiem principiem klasificē sektorā "Nefinanšu sabiedrības" vai "Mājsaimniecības". Emitentu, darījuma partneru un ieguldītāju sektora kodu norāda atbilstoši šādām vērtībām:

12.4.1. "SK11" – nefinanšu sabiedrības;

12.4.2. "SK122" – noguldījumus pieņemošas sabiedrības, izņemot centrālo banku;

12.4.3. "SK123" – naudas tirgus fondi;

12.4.4. "SK124" – ieguldījumu fonds un AIF, izņemot naudas tirgus fondus;

12.4.5. "SK125" – citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus;

12.4.6. "SK126" – finanšu palīgsabiedrības;

12.4.7. "SK127" – piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji;

12.4.8. "SK128" – apdrošināšanas sabiedrības;

12.4.9. "SK129" – pensiju fondi;

12.4.10. "SK1311" – centrālās valdības;

12.4.11. "SK1312" – pavalsts valdības;

12.4.12. "SK1313" – vietējās valdības;

12.4.13. "SK1314" – sociālās nodrošināšanas fondi;

12.4.14. "SK14" – mājsaimniecības;

12.4.15. "SK15" – mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas;

12.5. ailē "Kopējā nominālvērtība emisijas valūtā" un "Uzskaites vērtība (euro)" norāda vērtības ar divām zīmēm aiz komata par fonda ieguldījumu portfelī esošajiem vērtspapīriem.

13. Pārskatu pozīciju saturs un novērtēšana atbilst Komisijas izdotajiem normatīvajiem noteikumiem par sabiedrību un fondu gada pārskata sagatavošanu, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.

III. Sabiedrības pārskatu sagatavošana

14. Datu laukā "Sabiedrības identifikācijas informācija" sabiedrība norāda:

14.1. Komisijas piešķirto sabiedrības kodu;

14.2. izpildītāja vārdu un uzvārdu;

14.3. izpildītāja e-pasta adresi;

14.4. izpildītāja tālruņa numuru;

14.5. pārskata perioda beigu datumu (dd.mm.gggg.).

15. "Sabiedrības bilances pārskata" aili "Termiņa dalījuma pazīme" aizpilda, ņemot vērā darījuma sākotnējo termiņu, un norāda vienu no šādām vērtībām:

15.1. "01G" – īstermiņa – līdz vienam gadam (ieskaitot);

15.2. "99G" – ilgtermiņa (virs viena gada).

16. "Sabiedrības bilances pārskata" aili "Likvīda aktīva pazīme" aizpilda sabiedrība, kura ir saņēmusi licenci AIF pārvaldnieka darbībai, norādot šādas vērtības:

16.1. LI – ieguldījums atbilst AIFPL 16. panta vienpadsmitās daļas prasībām;

16.2. NI – ieguldījums neatbilst AIFPL 16. panta vienpadsmitās daļas prasībām.

17. "Sabiedrības bilances pārskata" pozīcijas "Darba ņēmēju iespēju līgumi" aizpilda sabiedrība, kura piedāvā tās darba ņēmējiem iespēju iegādāties sabiedrības akcijas, norādot uzskaites vērtību darba ņēmēju akciju iegādes iespēju līgumiem saskaņā ar Regulu Nr. 549/2013.

18. Dalībvalstī licencētas sabiedrības filiāle pārskatā "Sabiedrības peļņas vai zaudējumu aprēķins" sniedz informāciju par tās ienākumiem un izdevumiem, kuri gūti no darbības Latvijā.

19. "Pārskatā par sabiedrības pārvaldīšanā esošajiem līdzekļiem un kapitāla prasību izpildi":

19.1. pozīcijā "Pārvaldnieka pārvaldē esošo AIF aktīvu apmērs (aprēķināts atbilstoši Regulas Nr. 231/2013 2. pantam)" sabiedrība, kura ir saņēmusi licenci AIF pārvaldnieka darbībai, norāda pārvaldīto AIF aktīvu kopējo vērtību, kura aprēķināta atbilstoši Regulas Nr. 231/2013 2. pantam;

19.2. pozīcijā "Pašu kapitāls" sabiedrība norāda saskaņā ar Regulu Nr. 575/2013 aprēķināto pašu kapitāla vērtību;

19.3. pozīcijā "Sabiedrības pastāvīgo izmaksu kopsumma" sabiedrība norāda vērtību, kura aprēķināta saskaņā ar tieši piemērojamo Eiropas Savienības tiesību aktu "Par pašu kapitālu";

19.4. pozīcijā "AIF pārvaldnieka profesionālās atbildības riski, kas nav segti ar apdrošināšanas polisi" sabiedrība, kura ir saņēmusi licenci AIF pārvaldnieka darbībai, norāda AIF aktīvu uzskaites vērtību, kuras pārvaldīšanai pārvaldnieka profesionālās darbības riski nav segti ar civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi atbilstoši Regulai Nr. 231/2013. Šai aktīvu uzskaites vērtības daļai piemēro papildu pašu kapitāla prasību, kas aprēķināts atbilstoši Regulas Nr. 231/2013 14. pantam. Ja pārvaldnieka profesionālās darbības riski pilnībā ir segti ar apdrošināšanas polisi, norāda "0".

20. Dalībvalstī licencētas sabiedrības filiāle un dalībvalstī licencēta sabiedrība, kura ir reģistrējusi fondu Latvijā, aizpilda "Pārskata par sabiedrības pārvaldīšanā esošajiem līdzekļiem un kapitāla prasību izpildi" I. daļu "Sabiedrības pārvaldīšanā esošie līdzekļi" un sniedz informāciju par aktīvu uzskaites vērtību tās Latvijā reģistrētajiem fondiem, pārvaldītajiem privāto pensiju fondu Latvijā reģistrētajiem pensiju plāniem, tās pārvaldītajiem valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāniem, kā arī tās individuālā pārvaldīšanā esošo Latvijas rezidentu finanšu instrumentu portfeļiem.

IV. Fonda vērtspapīru pārskata sagatavošana

21. Datu laukā "Fonda identifikācijas informācija" sabiedrība norāda:

21.1. Komisijas piešķirto tās sabiedrības kodu, kura fondu ir reģistrējusi;

21.2. Komisijas piešķirto fonda reģistrācijas kodu;

21.3. izpildītāja vārdu un uzvārdu;

21.4. izpildītāja e-pasta adresi;

21.5. izpildītāja tālruņa numuru;

21.6. pārskata perioda beigu datumu (dd.mm.gggg.).

22. Ailē "Emitenta reģistrācijas numurs" norāda emitenta reģistrācijas numuru Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā. Aili aizpilda, ja komercsabiedrība ir reģistrēta Latvijā.

23. Ailē "ISIN kods" norāda attiecīgā vērtspapīra 12 zīmju kodu, ko saskaņā ar starptautisko standartu ISO 6166 "ISIN kodi" piešķīris Nacionālo numerācijas aģentūru asociācijas dalībnieks vai pilnvarnieks.

24. Ailē "Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods" norāda valsts, kuras regulētajā tirgū finanšu instruments ir iegādāts, kodu. Ja pārvedami vērtspapīri vai naudas tirgus instrumenti iegūti darījumu rezultātā ārpus regulētā tirgus, norāda valsts kodu regulētajam tirgum, kurā tie tiek tirgoti. Vienāda ISIN koda finanšu instrumentiem, par kuru iegādi darījumi ir noslēgti vairākos regulētajos tirgos, norāda regulētā tirgus valsts kodu, kurā noslēgti darījumi par lielākās vērtspapīru daļas (skaita) iegādi, bet, ja attiecīgi iegādāto vērtspapīru skaits ir vienāds, tā regulētā tirgus valsts kodu, kurā veikts agrākais darījums.

25. Pārskatā informāciju par attiecīgo datumu norāda formātā "dd.mm.gggg.".

26. Pārskatā informāciju par parāda vērtspapīru un citu vērtspapīru ar fiksētu ienākumu (bez ISIN koda) ailē "Kupona likme (%)" norāda kupona jeb procentu likmes apmēru pārskata perioda beigās procentos līdz četriem cipariem aiz komata.

27. Ailē "Kupona izmaksas biežums" norāda šādas vērtības, ņemot vērā kupona izmaksu biežumu:

27.1. "AN" – reizi gadā;

27.2. "SA" – divas reizes gadā;

27.3. "QU" – reizi ceturksnī;

27.4. "BM" – reizi divos mēnešos;

27.5. "MO" – reizi mēnesī;

27.6. "IR" – neregulāri;

27.7. "ZC" – nulles kupons;

27.8. "UK" – nav zināms.

28. Pārskata ailē "Papildinformācija" norāda šādu darījumu raksturojošo kodu:

28.1. "R" – vērtspapīriem, kas iesaistīti repo darījumā;

28.2. "RR" – vērtspapīriem, kas iesaistīti reversajā repo darījumā;

28.3. "VA" – vērtspapīriem, kas iesaistīti aizdošanas darījumā.

29. Pozīcijā "Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas)" norāda vienīgi tādu ieguldījumu fondu, kuru regulējums ir analoģisks IPSL noteiktajam, t.sk. regulētā tirgū tirgoto ieguldījumu fondu (UCITS ETF) ieguldījumu apliecības (daļas).

30. Pozīcijā "AIF ieguldījumu daļas" norāda informāciju par AIF ieguldījumu daļām, t.sk. regulētā tirgū tirgoto AIF ETF ieguldījumu daļas.

V. Fonda aktīvu un saistību pārskata sagatavošana

31. Pārskatā atsevišķi darījumi tiek iedalīti divās kategorijās – īstermiņa darījumi, kuru sākotnējais termiņš ir līdz vienam gadam (ieskaitot), un ilgtermiņa darījumi, kuru sākotnējais termiņš ir ilgāks par vienu gadu.

32. Ja ieguldījumu fondam ir ieguldījumi kredītiestādes emitētajos parāda vērtspapīros, kuri atbilst IPSL 66. panta ceturtās daļas prasībām, (tālāk tekstā – ķīlu zīmes) un to vērtība pārsniedz 5% no ieguldījumu fonda aktīviem, šo ieguldījumu uzskaites vērtības summē un kopsummu norāda pārskata pozīcijā "Ieguldījumu fonda ieguldījumu kredītiestāžu emitētajās ķīlu zīmēs, kas pārsniedz 5% no ieguldījumu fonda aktīviem, kopsumma".

33. Ja ieguldījumu fonda ieguldījumi viena emitenta emitētajos vai garantētajos pārvedamos vērtspapīros, izņemot IPSL 66. panta otrajā un ceturtajā daļā minētos ieguldījumus, pārsniedz 5% no ieguldījumu fonda aktīviem, šo ieguldījumu kopsummu norāda pozīcijā "Ieguldījumu fonda ieguldījumu kopsumma tādu emitentu emitētajos vērtspapīros (izņemot IPSL 66. panta otrajā un ceturtajā daļā minētos ieguldījumus), kuru apmērs pārsniedz 5% no ieguldījumu fonda aktīviem".

34. Pozīcijā "Ieguldījumu fonda riska darījumu apmērs ar darījumu partneri" norāda IPSL 66. panta astotajā daļā minēto riska darījumu apmēru ar RTN AFI darījumu partneri, kas aprēķināts atbilstoši FKRA noteikumu prasībām.

35. Sabiedrība, kura piemēro savstarpējo prasību līgumisko ieskaitu par noslēgtajiem AFI darījumiem ar vienu un to pašu darījumu partneri saskaņā ar FKRA noteikumu 99. punkta prasībām, iegūto uzskaites vērtību norāda pozīcijā "Ieguldījumu fonda riska darījumu apmērs ar darījumu partneri, piemērojot savstarpējo prasību līgumisko ieskaitu".

36. Pozīcijā "Ieguldījumu fonda darījumu koncentrācijas riska apmērs ar vienu (katru) emitentu vai darījumu partneri, kurš pārsniedz 10% no ieguldījumu fonda aktīviem" norāda IPSL 66. panta vienpadsmitajā daļā minēto darījumu apmēru jeb darījumu koncentrācijas risku, ko veido ieguldījumu fonda ieguldījumi pārvedamajos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, ieguldījumu fonda noguldījumi un darījumi ar AFI, kuru emitents vai garantētājs, noguldījuma piesaistītājs vai darījuma otra puse ir viena un tā pati persona vai vienā grupā ietilpstošas komercsabiedrības, un kas aprēķināts atbilstoši FKRA noteikumu prasībām. Ja ieguldījumu fondam ir ieguldījumi finanšu instrumentos vai darījumi ar AFI, kuru emitenti vai darījumu partneri ir vairākas vienā grupā ietilpstošas komercsabiedrības, ailē "Emitenta, darījumu partnera nosaukums" norāda to, kura riska apmērs ir vislielākais, bet summē visus riska darījumus.

37. Pozīciju "AIF kvalificētie ieguldījumi" aizpilda sabiedrība, ja tā attiecīgo AIF ir reģistrējusi kā AIF, kas izmanto nosaukumu "Eiropas riska kapitāla fonds" saskaņā ar Regulu Nr. 345/2013, AIF, kas izmanto nosaukumu "Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fonds" saskaņā ar Regulu Nr. 346/2013, vai AIF, kas reģistrēts kā "Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fonds" saskaņā ar tieši piemērojamu Eiropas Savienības tiesību aktu. Šajā pozīcijā norāda to AIF ieguldījumu kopsummu, kuri saskaņā ar attiecīgo tieši piemērojamo Eiropas Savienības tiesību aktu ir atzīstami par kvalificētiem ieguldījumiem vai atbilstīgi ieguldītiem aktīviem.

38. Par AIF, kura darbības noteikumi paredz ieguldījumus nekustamajā īpašumā, aizpilda II. sadaļu "Ieguldījumu īpašums (1180. pozīcijas izvērsums)", attiecīgi norādot ailē:

38.1. "Darījuma radītās pārmaiņas" – izmaiņas attiecīgās ieguldījumu īpašuma grupas uzskaites vērtībā, kuras notikušas pirkuma vai pārdevuma darījuma rezultātā;

38.2. "Citas pārmaiņas, kas nav radušās darījuma rezultātā" – izmaiņas attiecīgās ieguldījumu īpašuma grupas uzskaites vērtībā, kuras nav saistītas ar pirkuma vai pārdevuma darījumiem, piemēram, pārvērtēšanas rezultāts.

39. Par AIF, kura darbības noteikumi paredz sviras finansējuma izmantošanu, aizpilda III. sadaļu "Sviras finansējums", norādot ailē:

39.1. "AIF sviras finansējums, kas aprēķināts pēc bruto metodes (%)" – saskaņā ar Regulu Nr. 231/2013 (2. iedaļa) aprēķinātā riska darījumu apmēra, kas aprēķināts pēc bruto metodes, attiecību pret NAV izteiktu procentos;

39.2. "AIF sviras finansējums, kas aprēķināts pēc saistību metodes (%)" – saskaņā ar Regulu Nr. 231/2013 (2. iedaļa) aprēķinātā riska darījumu apmēra, kas aprēķināts pēc saistību metodes, attiecību pret NAV izteiktu procentos.

VI. Pārskata "Ieguldījumu fonda kopējais risks" sagatavošana

40. Pārskatā "Ieguldījumu fonda kopējais risks" norāda IPSL 66. panta septītajā daļā minētā ieguldījumu fonda kopējā riska apmēru, kas aprēķināts atbilstoši FKRA noteikumu prasībām.

41. Pārskata ailē "Pozīcijas nosaukums" norāda katra attiecīgā AFI veidu, ņemot vērā FKRA noteikumu III sadaļā minēto darījumu līgumu iedalījumu.

42. Pārskata ailē "Valūtu kodi" norāda tās valūtas, kuru ieguldījumu fonds saņems darījuma ietvaros, kodu. Valūtas AFI norāda darījumā iesaistīto valūtu kodus.

43. Pārskata ailē "AFI riska vērtība" norāda katram AFI atbilstoši FKRA noteikumu prasībām noteikto AFI riska vērtību.

44. Pārskata ailē "AFI tīrā riska vērtība" norāda aprēķināto tīro riska vērtību tikai tiem AFI, kuru riska vērtība samazināta, ņemot vērā savstarpējā ieskaita vai riska ierobežošanas pasākumus atbilstoši FKRA noteikumos noteiktajām prasībām. Pārējiem AFI šo aili neaizpilda.

45. Pārskata ailē "AFI riska vērtība, AFI tīrā riska vērtība vai darījumu riska vērtība" norāda vienu no šādām vērtībām:

45.1. AFI, kuram nav piemēroti savstarpējā ieskaita vai riska ierobežošanas pasākumi, riska vērtību, kas aprēķināta atbilstoši FKRA noteikumu III sadaļas 2., 3. un 4. daļas prasībām;

45.2. AFI, kuram ir piemēroti savstarpējā ieskaita vai riska ierobežošanas pasākumi atbilstoši FKRA noteikumu III sadaļas 5. daļas prasībām, tīro riska vērtību;

45.3. darījumam fonda ieguldījumu portfeļa efektīvas vadības nodrošināšanai – riska vērtību, kura aprēķināta atbilstoši FKRA noteikumu III sadaļas 6. daļas prasībām.

46. AFI riska vērtību, AFI tīro riska vērtību un darījuma fonda ieguldījumu portfeļa efektīvas vadības nodrošināšanai riska vērtību izsaka ieguldījumu fonda valūtā saskaņā ar valūtas kursu, kura avots norādīts ieguldījumu fonda prospektā, bet, ja tāds nav norādīts, tad saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo valūtas kursu pārskata datumā. Norādīto valūtas kursa avotu izmanto konsekventi.

47. Sabiedrība, kas ieguldījumu fonda kopējā riska noteikšanai izmanto RPV metodi atbilstoši FKRA noteikumu prasībām, aizpilda pārskata "A", "B", "C", "D", "E" un 1. aili un iegūto rezultātu norāda pārskata 8. pozīcijā.

VII. Pārskatu iesniegšana

48. Sabiedrība, kura sniedz IPSL 5. panta otrajā un trešajā daļā minētos pakalpojumus, šo noteikumu 6. punktā minētos pārskatus sagatavo un iesniedz Komisijai saskaņā ar Regulu Nr. 575/2013.

49. Šajos noteikumos minēto mēneša pārskatu par stāvokli katra mēneša pēdējā datumā sabiedrība sagatavo un iesniedz Komisijai līdz nākamā mēneša 20. datumam.

50. Šajos noteikumos minēto ceturkšņa pārskatu par stāvokli katra ceturkšņa pēdējā datumā sabiedrība sagatavo un iesniedz Komisijai līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 20. datumam.

50.1 Šajos noteikumos minēto pusgada pārskatu par stāvokli 30. jūnijā un 31. decembrī pārvaldnieks sagatavo un iesniedz Komisijai līdz nākamā mēneša 20. datumam.

(FKTK 22.10.2019. noteikumu Nr. 169 redakcijā)

50.2 Šajos noteikumos minēto ikgadējo pārskatu par stāvokli katra gada pēdējā datumā sabiedrība sagatavo un iesniedz Komisijai līdz nākamā gada 20. aprīlim.

(FKTK 22.10.2019. noteikumu Nr. 169 redakcijā)

51. Pārskatus sagatavo iesniegšanai atbilstoši Komisijas 14.10.2008. normatīvajiem noteikumiem Nr. 146 "Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi". Pārskatus sagatavo elektroniski XML (Extensible Markup Language) faila formātā saskaņā ar Komisijas sagatavoto XSD (XML Schema Definition) shēmu, ko Komisija publicē Datu ziņošanas sistēmā. Pārskata XML faili ietver vienīgi visus nepieciešamos izejas datus un pārbaudes datus un var neietvert visu noteikumu pielikumos norādīto informāciju (piemēram, atsevišķas starpsummas un citus aprēķinus).

52. Ja Komisija konstatē, ka pārskats sagatavots kļūdaini, par to tiek paziņots pārskata iesniedzējam. Ja Komisija nav norādījusi citu termiņu, laboto pārskatu iesniedz ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Komisijas.

VIII. Noslēguma jautājumi

53. Šie noteikumi ir saistoši arī sabiedrībai, kuras pārvaldē ir slēgtais ieguldījumu fonds, ja tas ir dibināts atbilstoši Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumam, bet sabiedrība nav reģistrējusies vai saņēmusi licenci AIF pārvaldnieka darbībai atbilstoši AIFPL.

54. Noteikumi stājas spēkā 31.03.2014.

55. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Komisijas 25.01.2008. noteikumi Nr.18 "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi" un 11.11.2011. noteikumi Nr. 241 "Ieguldījumu fondu pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi".

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs K.Zakulis

Sabiedrības identifikācijas informācija


1.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
05.02.2014. normatīvajiem noteikumiem Nr.14
Sabiedrības bilances pārskats

(Pielikums grozīts ar FKTK 22.10.2019. noteikumiem Nr. 169)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Valsts kods

Valūtas kods

Darījumu partnera sektora kods

Termiņa dalījuma pazīme

Likvīdo aktīvu pazīme*

Uzskaites vērtība (veselos euro)

AKTĪVI
Kase

11100

x

 

x

x

LI

 
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

11210

   

x

  
Noguldījumi

11220

      
Prasības pret asociētajām komercsabiedrībām

11310

    

x

 
Prasības pret radniecīgajām komercsabiedrībām

11320

    

x

 
Prasības pret pārējiem klientiem

11330

    

x

 
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

11400

      
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

11500

   

x

  
Ieguldījumu fondu apliecības un AIF ieguldījumu daļas

11600

   

x

  
Atvasinātie finanšu instrumenti

11700

   

x

x

 
Līdzdalība asociēto komercsabiedrību pamatkapitālā

11800

   

x

x

 
Līdzdalība radniecīgo komercsabiedrību pamatkapitālā

11900

   

x

x

 
Nemateriālie aktīvi

12000

x

x

x

x

x

 
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem

12101

x

x

x

x

x

 
Pamatlīdzekļi, izņemot avansa maksājumus par pamatlīdzekļiem

12102

x

x

x

x

x

 
Ieguldījumu īpašums

12110

x

x

x

x

x

 
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

12200

   

x

x

 
Nodokļu aktīvi

12300

x

x

x

x

x

 
Darba ņēmēju iespēju līgumi

12500

   

x

x

 
Pārējie aktīvi

12400

   

x

x

 
Kopā aktīvi

10000

x

x

x

x

x

 
SAISTĪBAS
Kredītsaistības pret kredītiestādēm

21100

    

x

 
Kredītsaistības asociētajām komercsabiedrībām

21210

    

x

 
Kredītsaistības radniecīgajām komercsabiedrībām

21220

    

x

 
Kredītsaistības pret citiem kreditoriem

21230

    

x

 
Emitētie parāda vērtspapīri, izņemot pozīcijā "Pakārtotās saistības" iekļautos

21300

x

 

x

 

x

 
Atvasinātie finanšu instrumenti

21400

   

x

x

 
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi

21500

   

x

x

 
Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām

21610

   

x

x

 
Pārējie uzkrājumi

21620

   

x

x

 
Nodokļu saistības

21630

x

x

x

x

x

 
Darba ņēmēju iespēju līgumi

22000

   

x

x

 
Pārējās saistības

21700

   

x

x

 
Pakārtotās saistības – emitētie parāda vērtspapīri

21810

x

 

x

x

x

 
Pakārtotās saistības – citas saistības

21820

   

x

x

 
Apmaksātais pamatkapitāls (kapitāls un rezerves)

21910

 

x

 

x

x

 
Akciju emisijas uzcenojums (kapitāls un rezerves)

21920

x

x

x

x

x

 
Pašu akcijas (kapitāls un rezerves) (-)

21930

x

x

x

x

x

 
Rezerves kapitāls un pārējās rezerves (kapitāls un rezerves)

21940

x

x

x

x

x

 
Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos (kapitāls un rezerves)(+/ –)

21950

x

x

x

x

x

 
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa/zaudējumi (kapitāls un rezerves) (+/–)

21960

x

x

x

x

x

 
Pārskata perioda peļņa/zaudējumi (kapitāls un rezerves) (+/–)

21970

x

x

x

x

x

 
Kopā saistības

20000

x

x

x

x

x

 
ĀRPUSBILANCE
Iespējamās saistības – galvojumi (garantijas)

31110

x

x

x

x

x

 
Pārējās iespējamās saistības

31200

x

x

x

x

x

 

* sabiedrība, kura saņēmusi licenci AIF pārvaldnieka darbībai

Sabiedrības identifikācijas informācija


2.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
05.02.2014. normatīvajiem noteikumiem Nr.14
Sabiedrības peļņas vai zaudējumu aprēķins

(Pielikums grozīts ar FKTK 22.10.2019. noteikumiem Nr. 169)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Uzskaites vērtība (veselos euro)

A

B

1

Procentu ienākumi (11110+11120+11130+11140)

11100

 
Procentu ienākumi no prasībām pret kredītiestādēm

11110

 
Procentu ienākumi no prasībām pret pārējiem klientiem

11120

 
Procentu ienākumi no parāda un citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu

11130

 
Pārējie līdzīgie ienākumi

11140

 
Procentu izdevumi (11210+11220+11230+11240)

11200

 
Procentu izdevumi par saistībām pret kredītiestādēm

11210

 
Procentu izdevumi par saistībām pret pārējiem klientiem

11220

 
Procentu izdevumi par pakārtotajām saistībām

11230

 
Pārējie līdzīgie izdevumi

11240

 
Dividenžu ienākumi

11300

 
Komisijas naudas ienākumi

11400

 
t.sk. par ieguldījumu pakalpojumiem

11401

 
t.sk. par pārvaldes pakalpojumiem

11402

 
Komisijas naudas izdevumi

11500

 
Neto peļņa/(zaudējumi)*, pārtraucot atzīt finanšu aktīvus un finanšu saistības, kas nav vērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

11600

 
Neto peļņa/(zaudējumi) no finanšu aktīviem un finanšu saistībām, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

11700

 
Pārējie ienākumi

11800

 
Administratīvie izdevumi

11900

 
Īpašuma, iekārtu un aprīkojuma, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu atzīšanas pārtraukšanas peļņa/(zaudējumi)

12100

 
Nolietojums

12110

 
Vērtības samazināšanās zaudējumi

12120

 
Pārējie izdevumi

12200

 
Uzkrājumu veidošanas rezultāts +/(-)

12300

 
Peļņa/(zaudējumi) pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas (11100–11200+11300+11400–11500+11600+11700+11800–11900+12100–12110–12120–12200+12300)

13100

 
Uzņēmumu ienākuma nodoklis

13200

 
Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) (13100–13200)

13300

 

* posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi

Sabiedrības identifikācijas informācija


3.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
05.02.2014. normatīvajiem noteikumiem Nr.14
Pārskats par sabiedrības pārvaldīšanā esošajiem līdzekļiem un kapitāla prasību izpildi

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa (veselos euro)

I. daļa. Sabiedrības pārvaldīšanā esošie līdzekļi
Sabiedrības Latvijā reģistrēto ieguldījumu fondu aktīvu uzskaites vērtība kopā

011

 
Sabiedrības Latvijā reģistrēto AIF aktīvu uzskaites vērtība kopā

012

 
Sabiedrības pārvaldīto Latvijā reģistrēto pensiju plānu aktīvu uzskaites vērtība kopā

013

 
Sabiedrības pārvaldīto Latvijā reģistrēto ieguldījumu plānu aktīvu uzskaites vērtība kopā

014

 
Sabiedrības pārvaldīto citā dalībvalstī reģistrēto ieguldījumu fondu, kuri dibināti kā juridiskās personas, aktīvu uzskaites vērtība kopā

015

 
Sabiedrības citā dalībvalstī reģistrēto ieguldījumu fondu, kuri nav dibināti kā juridiskās personas, aktīvu uzskaites vērtība kopā

016

 
AIF (juridiskas personas), kuri iecēluši IPS par ārējo pārvaldnieku, aktīvu uzskaites vērtība kopā

017

 
t.sk. Latvijā  
Sabiedrības citā valstī reģistrēto AIF aktīvu uzskaites vērtība kopā

018

 
Līdzekļi pārvaldīšanā kopā (011+...+018)

100

 
Klientu individuālie finanšu instrumentu portfeļi kopā (021+022)

020

 
Fizisko personu individuālo finanšu instrumentu portfeļu uzskaites vērtība

021

 
Juridisko personu individuālo finanšu instrumentu portfeļu uzskaites vērtība

022

 
Pārvaldnieka pārvaldē esošo AIF aktīvu apmērs (aprēķināts atbilstoši Regulas Nr. 231/2013 2. pantam)

040

 
II. Daļa. Sabiedrības kapitāla prasību izpilde
Sabiedrības pašu kapitāls

801

 
Sabiedrības pastāvīgo izmaksu kopsumma

802

 
Minimālais sākotnējais kapitāls

803

125000

Pašu kapitāla pārsniegums pār sabiedrības minimālo sākotnējo kapitālu (801–803)

804

 
Pašu kapitāla pārsniegums pār 25% no pastāvīgo izmaksu kopsummas (801–0.25x802)

805

 
Līdzekļu pārvaldīšanā limits bez papildu pašu kapitāla prasības

806

250000000

Sabiedrības minimālā sākotnējā kapitāla un papildu pašu kapitāla prasības maksimālais apmērs

807

10000000

Koeficients papildu pašu kapitāla aprēķinam*

808

0.0002

Papildu pašu kapitāla prasība (0, ja 100≤806; 808x(100–806), ja (100>806 un (803+808x(100-806)≤807));
807, ja (100>806 un (803+808x(100–806)>807))

809

 
AIF pārvaldnieka profesionālās atbildības riski, kas nav segti ar apdrošināšanas polisi**

810

 
Papildu pašu kapitāla prasība AIF pārvaldnieka profesionālās atbildības risku segšanai** (0,0001x810)

811

 
Pašu kapitāla pārsniegums pār minimālo sākotnējo kapitālu un pašu kapitāla papildu summu** (801–803–809–811)

812

 
Pašu kapitāla un papildu pašu kapitāla segumam paredzēto likvīdo aktīvu apmērs**

813

 

* sabiedrība, kura saņēmusi IPSL 8. panta septītajā daļā minēto atļauju vai AIFPL 16. panta devītajā daļā minēto atļauju, drīkst aizstāt koeficientu 0.0002 ar citu koeficientu robežās no 0.0002 līdz 0.0001
** sabiedrība, kura saņēmusi licenci AIF pārvaldnieka darbībai

Fonda identifikācijas informācija


4.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
05.02.2014. normatīvajiem noteikumiem Nr.14
Fonda vērtspapīru pārskats

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Emitenta nosaukums

Emitenta reģistrācijas numurs

ISIN kods

Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods*

Emitenta reģistrācijas valsts kods

Emitenta sektora kods

Emisijas valūtas kods

Emisijas datums

Dzēšanas datums

Kupona likme (%)

Kupona izmaksas biežums

Dienu skaits līdz kupona likmes maiņai**

Papildinformācija

Kopējā nominālvērtība emisijas valūtā

Vērtspapīru skaits

Uzskaites vērtība (euro)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

2

3

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (ar ISIN kodu)

11101

x

x

  

x

x

x

x

x

x

x

   

x

 
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (bez ISIN koda)

11102

  

x

x

          

x

 
Akcijas (ar ISIN kodu)

11103

x

x

  

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

  
Akcijas (bez ISIN koda)

11104

  

x

x

   

x

x

x

x

x

 

x

  
Pārējie vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (ar ISIN kodu)

11105

x

x

  

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

  
Pārējie vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (bez ISIN koda)

11106

  

x

x

   

x

x

x

x

x

 

x

  
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (ar ISIN kodu)

11107

x

x

  

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

  
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (bez ISIN koda)

11108

  

x

x

   

x

x

x

x

x

 

x

  
AIF ieguldījumu daļas (ar ISIN kodu)

11109

x

x

  

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

  
AIF ieguldījumu daļas (bez ISIN koda)

11110

  

x

x

   

x

x

x

x

x

 

x

  

* aizpilda par ieguldījumu fondu
** aizpilda par naudas tirgus fondu

Fonda identifikācijas informācija


5.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
05.02.2014. normatīvajiem noteikumiem Nr.14
Fonda aktīvu un saistību pārskats

I. daļa. Aktīvi un saistības

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Emitenta, darījumu partnera nosaukums

Emitenta, darījumu partnera valsts kods

Emitenta, darījumu partnera sektora kods

Valūtas kods

Kopējā nomināl-vērtība emisijas valūtā

Uzskaites vērtība (veselos euro)

A

B

C

D

E

F

1

2

AKTĪVI
Vērtspapīri kopā (4. pielikuma Uzskaites vērtību summa)

1110

x

x

x

x

x

 
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

1120

    

x

 
Īstermiņa noguldījumi kredītiestādēs

1130

      
Ilgtermiņa noguldījumi kredītiestādēs*

1140

      
Atvasinātie finanšu instrumenti

1150

    

x

 
Īstermiņa aizdevumi*

1160

      
Ilgtermiņa aizdevumi*

1170

      
Ieguldījumu īpašums*

1180

x

x

x

x

x

 
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

1190

x

   

x

 
Pārējie aktīvi

1200

x

   

x

 
Kopā aktīvi

1000

x

x

x

x

x

 
SAISTĪBAS
Īstermiņa kredītsaistības

2110

      
Ilgtermiņa kredītsaistības*

2120

      
Īstermiņa saistības no repo vai vērtspapīru aizdošanas vai aizņemšanās darījumiem

2130

    

x

 
Ilgtermiņa saistības no repo vai vērtspapīru aizdošanas vai aizņemšanās darījumiem*

2140

    

x

 
Atvasinātie finanšu instrumenti

2150

    

x

 
Ieguldījumu apliecību (daļu) atpakaļpirkšanas parādi

2160

x

   

x

 
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi

2170

x

   

x

 
Uzkrājumi saistībām un maksājumiem

2180

x

   

x

 
Pārējās saistības

2190

x

   

x

 
Kopā saistības

2000

x

x

x

x

x

 
Neto aktīvu vērtība (1000–2000)

3000

x

x

x

x

x

 
Ieguldījumu kopsumma kredītiestāžu emitētajās ķīlu zīmēs, kas pārsniedz 5% no ieguldījumu fonda aktīviem**

4101

x

x

x

x

x

 
Ieguldījumu, kas neatbilst IPSL 62. pantam, kopsumma**

4102

x

x

x

x

x

 
Ieguldījumu kopsumma tādu emitentu emitētajos vērtspapīros (izņemot IPSL 66. panta otrajā un ceturtajā daļā minētos ieguldījumus), kuru apmērs pārsniedz 5% no ieguldījumu fonda aktīviem**

4103

x

x

x

x

x

 
Ieguldījumu fonda riska darījumu apmērs ar darījumu partneri**:

4104

 

x

 

x

x

 
t.sk. ieguldījumu fonda vārdā darījumu partnerim nodotais nodrošinājums

4105

 

x

 

x

x

 
Ieguldījumu fonda riska darījumu apmērs ar darījumu partneri, piemērojot savstarpējo prasību līgumisko ieskaitu**

4106

 

x

 

x

x

 
Ieguldījumu fonda darījumu koncentrācijas riska apmērs ar vienu (katru) emitentu vai darījumu partneri, kurš pārsniedz 10% no fonda aktīviem**

4107

 

x

 

x

x

 
AIF kvalificētie ieguldījumi*

4108

x

x

x

x

x

 

II. daļa. Ieguldījumu īpašums (1180. pozīcijas izvērsums)*

Darījums

Aktīvu un saistību pozīcijas kods

Nekustamā īpašuma reģistrācijas valsts kods

Darījuma valūtas kods

Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata perioda beigās (veselos euro)

Pārmaiņas pārskata periodā (negatīvās pārmaiņas uzrāda ar "–" zīmi)

Uzskaites vērtība (veselos euro)

Darījuma radītās pārmaiņas

Citas pārmaiņas, kas nav radušās darījuma rezultātā

A

B

C

D

1

2

3

4

Ieguldījumu īpašumu grupa Nr. 1       
Ieguldījumu īpašumu grupa Nr. 2       
Ieguldījumu īpašumu grupa Nr. ..       
Kopā

1180

x

x

    
t.sk. ieguldījumu īpašumi, uz kuriem zemesgrāmatā ir nostiprinātas ķīlas tiesības

1181

x

x

x

x

x

 

III. daļa. Sviras finansējums*

Sviras finansējums

Pozīcijas kods

(%)

AIF darbības noteikumos paredzētais ierobežojums (%)

 

A

B

1

2

 
AIF sviras finansējums, kas aprēķināts pēc bruto metodes (%)

3101

   
AIF sviras finansējums, kas aprēķināts pēc saistību metodes (%)

3102

   

* aizpilda par AIF
** aizpilda par ieguldījumu fondu

Fonda identifikācijas informācija


6.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
05.02.2014. normatīvajiem noteikumiem Nr.14
Fonda ienākumu un izdevumu pārskats

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Uzskaites vērtība (veselos euro)

A

B

1

IENĀKUMI
Procentu ienākumi

0101

 
Dividendes

0102

 
Ienākumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un iznomāšanas

0103

 
Pārējie ienākumi

0104

 
Kopā (0101+...+0104)

0100

 
IZDEVUMI
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai

0201

 
Atlīdzība turētājbankai

0202

 
Pārējie pārvaldes izdevumi

0203

 
Procentu izdevumi

0204

 
Pārējie izdevumi

0205

 
Kopā (0201+...+0205)

0200

 
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas

0301

 
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība

0302

 
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi)* (0301–0302)

0303

 
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos

0304

 
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)

0305

 
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)

0306

 
Kopā (0305+0306)

0300

 
Nodokļi un nodevas

0500

 
Ieguldījumu rezultātā gūtais NAV pieaugums/(samazinājums) (0100–0200+0300–0500)

0600

 

* posteņu rādītāji iekavās iekļaujami ar mīnusa zīmi

Fonda identifikācijas informācija


7.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
05.02.2014. normatīvajiem noteikumiem Nr.14
Fonda neto aktīvu vērtības izmaiņu pārskats

(Pielikums grozīts ar FKTK 22.10.2019. noteikumiem Nr. 169)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Uzskaites vērtība (veselos euro)

A

B

01

NAV pārskata gada sākumā

0100

 
Ieguldījumu rezultātā gūtais NAV pieaugums/(samazinājums)*

0200

 
Dividendes fonda apliecību turētājiem

0300

 
Ienākumi no ieguldījumu apliecību (daļu) pārdošanas

0401

 
Ieguldījumu apliecību (daļu) atpakaļpirkšanas izdevumi

0402

 
Darījumu ar ieguldījumu apliecībām (daļām) rezultātā gūtais NAV pieaugums/(samazinājums) (0401–0402)

0400

 
NAV pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (0200–0300+0400)

0500

 
NAV pārskata perioda beigās (0100+0500)

0600

 
Emitēto ieguldījumu apliecību (daļu) skaits pārskata gada sākumā

0700

 
Emitēto ieguldījumu apliecību (daļu) skaits pārskata perioda beigās

0800

 
(0900. un 1000. pozīcija svītrota ar FKTK 22.10.2019. noteikumiem Nr.169)

* posteņu rādītāji iekavās iekļaujami ar mīnusa zīmi

Fonda identifikācijas informācija


8.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
05.02.2014. normatīvajiem noteikumiem Nr.14
Ieguldījumu fonda kopējā riska pārskats

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Valūtu kodi (.../.../...)

AFI riska vērtība (fonda valūtā)

AFI tīrā riska vērtība (fonda valūtā)

AFI riska vērtība, AFI tīrā riska vērtība vai darījumu riska vērtība (fonda valūtā)

A

B

C

1

2

3

Regulētajā tirgū tirgotie AFI kopā (1+2+3+...)

01

X

   
 

1

    
 

2

    
 

3

    

...

...

    
Regulētajā tirgū netirgotie AFI kopā (1+2+3+...)

02

X

   
 

1

    
 

2

    
 

3

    

...

...

    
Nestandarta AFI kopā (1+2+3+...)

03

X

   
 

1

    
 

2

    
 

3

    

...

...

    
AFI, kas nav iekļauti kopējā riska aprēķinā, kopā (1+2+3+...)

04

X

 

X

X

 

1

  

X

X

 

2

  

X

X

 

3

  

X

X

...

...

  

X

X

AFI kopā (1+2+3+4)

05

X

   
Darījumi fonda ieguldījumu portfeļa efektīvas vadības nodrošināšanai kopā (1+2+3+...)

06

X

X

X

 
 

1

 

X

X

 
 

2

 

X

X

 
 

3

 

X

X

 

...

...

 

X

X

 

Kopējais risks (05+06)

07

X

 

X

 
Ieguldījumu fonda kopējā riska attiecība pret NAV (%)

08

X

X

X

 

AIF identifikācijas informācija


9.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
05.02.2014. normatīvajiem noteikumiem Nr.14
AIF ieguldītāju pārskats

Ieguldītāju grupa

Pozīcijas kods

Valsts kods

Ieguldītāja sektora kods

Ieguldījumu daļu skaits

AIF ieguldījumu daļas uzskaites vērtība (veselos euro)

A

B

C

D

1

2

Profesionālie ieguldītāji

01

    
Ieguldītāji, kuri atbilst AIFPL 9. panta otrajai daļai* (min. ieguldījums 20 000 euro)

02

    
Ieguldītāji, kuri atbilst AIFPL 41. panta astotajai daļai** (min. ieguldījums 100 000 euro)

03

    
Ieguldītāji, kuri atbilst AIFPL 41. panta devītajai daļai**

04

    
Kopā (01+02+03+04)

05

x

x

  
Ieguldītāji, kuri veikuši ieguldījumus kopējo ieguldījumu uzņēmumā, kas ir dibināts pirms 07.08.2013., laikposmā no tā dibināšanas dienas līdz reģistrēšanas dienai Komisijā

06

    
Kopā (05+06)

07

x

x

  

* aizpilda reģistrēts AIF pārvaldnieks
** aizpilda licencēts AIF pārvaldnieks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 14Pieņemts: 05.02.2014.Stājas spēkā: 31.03.2014.Zaudē spēku: 26.09.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 30, 11.02.2014. OP numurs: 2014/30.4
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
264279
{"selected":{"value":"01.01.2020","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-25.09.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-25.09.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.03.2014","iso_value":"2014\/03\/31","content":"<font class='s-1'>31.03.2014.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)