Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.241

Rīgā 2011.gada 11.novembrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdes protokols Nr.43 3.p.)
Ieguldījumu fondu pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma
72. panta otro daļu un 75. panta trešo daļu
I. Vispārīgās prasības

1. "Ieguldījumu fondu pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka uzraudzības funkciju veikšanai, finanšu kontu pārskata un maksājumu bilances sagatavošanai nepieciešamo pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību par ieguldījumu fondu vai ieguldījumu fondu ar apakšfondiem darbību.

(Grozīts ar FKTK 06.12.2013. noteikumiem Nr.263)

2. Noteikumi ir saistoši ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, sagatavojot šajos noteikumos minētos pārskatus par Latvijas Republikā reģistrētu to pārvaldē esošu ieguldījumu fondu vai apakšfondu.

2.1 Noteikumi ir saistoši ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, kura ir reģistrējusies vai saņēmusi licenci alternatīvo ieguldījumu fonda pārvaldnieka darbībai atbilstoši Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumam, sagatavojot šajos noteikumos minētos pārskatus par Latvijas Republikā reģistrētu alternatīvo ieguldījumu fondu. Šajos noteikumos noteiktās prasības pārskatu sagatavošanai slēgtajiem ieguldījumu fondiem tiek piemērotas alternatīvajiem ieguldījumu fondiem Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma izpratnē.

(FKTK 06.12.2013. noteikumu Nr.263 redakcijā)

3. Noteikumos lietotie saīsinājumi:

3.1. AFI – atvasinātais finanšu instruments;

3.2. FKRA noteikumi – Komisijas 11.11.2011. normatīvie noteikumi Nr. 242 "Fonda kopējā riska un riska darījumu apmēra ar darījumu partneri aprēķināšanas normatīvie noteikumi";

3.3. fonds – ieguldījumu fonds vai apakšfonds;

3.4. Komisija – Finanšu un kapitāla tirgus komisija;

3.5. NAV – neto aktīvu vērtība;

3.6. RPV – riskam pakļautā vērtība;

3.7. RTN – regulētā tirgū netirgots;

3.8. RTT – regulētā tirgū tirgots;

3.9. sabiedrība – ieguldījumu pārvaldes sabiedrība.

4. Noteikumos lietotie termini atbilst Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma un Komisijas 11.11.2011. normatīvo noteikumu Nr. 240 "Ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas sagatavošanas normatīvie noteikumi", FKRA noteikumu un Komisijas 02.05.2007. noteikumu Nr. 60 "Minimālo kapitāla prasību aprēķināšanas noteikumi" terminu lietojumam.

5. Sabiedrība atbilstoši šo noteikumu prasībām par katru Latvijā reģistrētu tās pārvaldē esošu atvērto ieguldījumu fondu vai atvērtā ieguldījumu fonda, kurš dibināts ar apakšfondiem, gadījumā par katru apakšfondu sagatavo:

5.1. mēneša pārskatu, ko veido:

5.1.1. "Ieguldījumu fonda aktīvu un saistību pārskats" (1. pielikums);

5.1.2. "Ieguldījumu fonda ienākumu un izdevumu pārskats" (2. pielikums);

5.1.3. "Ieguldījumu fonda neto aktīvu kustības pārskats" (3. pielikums);

5.1.4. "Ieguldījumu fonda ieguldījumu portfeļa pārskats" (4. pielikums);

5.2. ceturkšņa pārskatu, ko veido šo noteikumu 5.1. punktā minētie pārskati un:

5.2.1. pārskats "Ieguldījumu fonda kopējais risks" (5. pielikums);

5.2.2. pārskats "Ieguldījumu fonda riska darījumu apmērs ar darījumu partneri" (6. pielikums);

5.2.3. pārskats "Ieguldījumu fonda darījumu koncentrācija" (7. pielikums);

5.2.4. pārskats "Ieguldījumu fonda kredītsaistības un sintētiskais rādītājs" (8. pielikums);

5.3. (svītrots ar FKTK 06.12.2013. noteikumiem Nr.263).

6. Sabiedrība atbilstoši šo noteikumu prasībām par katru Latvijā reģistrētu tās pārvaldē esošu slēgto ieguldījumu fondu vai slēgtā ieguldījumu fonda, kurš dibināts ar apakšfondiem, gadījumā par katru apakšfondu sagatavo:

6.1. mēneša pārskatu, ko veido šo noteikumu 5.1. punktā minētie pārskati;

6.2. ceturkšņa pārskatu, ko veido šo noteikumu 5.1. punktā un 5.2.4. punktā minētie pārskati;

6.3. (svītrots ar FKTK 06.12.2013. noteikumiem Nr.263).

7. Pārskatus sagatavo, ievērojot šādas prasības:

7.1. pārskatos lietojamā naudas vienība ir Latvijas Republikas naudas vienība, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi;

7.2. valsts kodu norāda atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 3166 "Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi";

7.3. valūtas kodu norāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi";

7.4. starptautiskas institūcijas, kas nav reģistrēta kā vienas valsts rezidents, piemēram, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas, Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Investīciju bankas, Starptautisko norēķinu bankas, nosaukumu norāda pozīcijā "Pārējo emitentu vērtspapīri" un attiecīgi ailē "Emitenta (darījumu partnera) reģistrācijas valsts kods" norāda atbilstoši EUROSTAT "Maksājumu bilances sagatavošanas rokasgrāmatā" (Balance of Payments Vademecum) noteikto starptautiskās organizācijas divu zīmju kodu.

8. Pārskatu pozīciju saturs un novērtēšana atbilst Komisijas 19.05.2006. noteikumiem Nr. 99 "Ieguldījumu fondu gada pārskata sagatavošanas noteikumi", ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.

II. "Ieguldījumu fonda ieguldījumu portfeļa pārskata" sagatavošana

9. "Ieguldījumu fonda ieguldījumu portfeļa pārskatā" finanšu instrumenti tiek iedalīti RTT finanšu instrumentos un pārējos finanšu instrumentos.

10. Ieguldījumu portfeļa pārskatā norāda finanšu instrumenta emitenta vai darījumu partnera nosaukumu, vērtspapīra ISIN kodu (International Securities Identification Number), valsts, kurā reģistrēts regulētais tirgus vai tirdzniecības vieta (tālāk tekstā – regulētais tirgus), kodu, emitenta vai darījumu partnera reģistrācijas valsts kodu, valūtas, kādā veikts ieguldījums, kodu, ieguldījumu uzskaites vērtību, uzskaites vērtības attiecību pret ieguldījumu fonda aktīviem (procentos) un fonda prospektā (nolikumā) paredzēto ierobežojumu (procentos).

11. Pārskata ailē "Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods" norāda valsts, kuras regulētajā tirgū finanšu instruments ir iegādāts, kodu.

12. Pārskata ailē "Emitenta/darījumu partnera reģistrācijas valsts kods" norāda valsts, kurā reģistrēts emitents vai darījumu partneris vai nekustamais īpašums, kodu. Gadījumos, kad saskaņā ar emisijas prospektu saistību izpildi uzņemas (garantē) cita persona, norāda tās reģistrācijas (izcelsmes) valsts kodu.

13. Ja fondam ir ieguldījumi kredītiestādes emitētajos parāda vērtspapīros, kuri atbilst Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 66. panta ceturtajā daļā noteiktajām prasībām, (tālāk tekstā – ķīlu zīmes) un to vērtība pārsniedz 5% no fonda aktīviem, šo ieguldījumu uzskaites vērtības summē un kopsummu atspoguļo pārskata ailē "Ieguldījumu kredītiestāžu emitētajās ķīlu zīmēs, kas pārsniedz 5% no fonda aktīviem, kopsumma" (pozīcijas kods 1121).

14. Nosakot ieguldījumu apmēru pozīcijā "Ieguldījumu kredītiestāžu emitētajās ķīlu zīmēs, kas pārsniedz 5% no fonda aktīviem, kopsumma" (pozīcijas kods 1121) un pozīcijā "Ieguldījumu atsevišķu emitentu emitētajos vērtspapīros (izņemot Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 66. panta otrajā un ceturtajā daļā minētos ieguldījumus), kuru apmērs pārsniedz 5% no fonda aktīviem, kopsumma" (pozīcijas kods 2230), vienas grupas komercsabiedrības uzskatāmas par vienu personu un ieguldījumi šo emitentu vērtspapīros tiek summēti.

15. Sadaļas "Atvasinātie finanšu instrumenti ar pozitīvu uzskaites vērtību" ailē "Uzskaites vērtība" uzrāda AFI pozitīvās uzskaites vērtības, savukārt AFI negatīvās uzskaites vērtības informatīvos nolūkos uzrāda ar mīnusa zīmi pārskata sadaļas "Atvasinātie finanšu instrumenti ar negatīvu uzskaites vērtību" ailē "Uzskaites vērtība".

16. Sadaļā "Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm" un "Termiņnoguldījumi kredītiestādēs" pirmo norāda kredītiestādi – turētājbanku.

17. Slēgtajam fondam pozīcijā "Ieguldījumu īpašums" norāda ieguldījumu īpašumu dalījumā pēc valsts, kurā nekustamais īpašums reģistrēts, un dalījumā pēc darījuma valūtas, kurā īpašums iegādāts.

18. Slēgtajam fondam pozīcijā "Aizdevumi" norāda no fonda līdzekļiem katram aizņēmējam izsniegto aizdevumu uzskaites vērtību.

19. Pozīcijā "Pārējie aktīvi" norāda citās pozīcijās neatspoguļotas prasības, kas tiek ņemtas vērā, aprēķinot fonda vērtību.

III. Pārskata "Ieguldījumu fonda kopējais risks" sagatavošana

20. Pārskatā "Ieguldījumu fonda kopējais risks" atspoguļo Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 66. panta septītajā daļā minētā fonda kopējā riska apmēru, kas aprēķināts atbilstoši FKRA noteikumu prasībām.

21. Pārskata ailē "Pozīcijas nosaukums" norāda katra attiecīgā AFI veidu, ņemot vērā FKRA noteikumu III sadaļā minēto darījumu līgumu iedalījumu.

22. Pārskata ailē "Valūtu kodi" norāda tās valūtas, kuru fonds saņems darījuma ietvaros, kodu. Valūtas AFI norāda darījumā iesaistīto valūtu kodus.

23. Pārskata ailē "Uzskaites vērtība" norāda katra AFI patieso vērtību jeb uzskaites vērtību. Pozitīvo vērtību atspoguļo ailē "Aktīvi", negatīvo vērtību – ailē "Saistības".

24. Pārskata pozīcijā "Darījumi fonda ieguldījumu portfeļa efektīvas vadības nodrošināšanai" norāda attiecīgi katru noslēgto aktīvu pārdošanas ar atpirkšanu darījumu vai vērtspapīru aizdevuma darījumu un attiecīgi ailē "Aktīvi" atspoguļo pārdoto vai aizdoto aktīvu uzskaites vērtību, bet ailē "Saistības" saņemtās naudas apmēru vai nodrošinājumā saņemto finanšu instrumentu uzskaites vērtību.

25. Pārskata ailē "AFI riska vērtība" norāda katram AFI atbilstoši FKRA noteikumu prasībām noteikto AFI riska vērtību.

26. Pārskata ailē "AFI tīrā riska vērtība" norāda aprēķināto tīro riska vērtību tikai tiem AFI, kuru riska vērtība samazināta, ņemot vērā savstarpējā ieskaita vai riska ierobežošanas pasākumus atbilstoši FKRA noteikumos noteiktajām prasībām. Pārējiem AFI šo aili neaizpilda.

27. Pārskata ailē "AFI riska vērtība, AFI tīrā riska vērtība vai darījumu riska vērtība" norāda vienu no šādām vērtībām:

27.1. AFI, kuram nav piemēroti savstarpējā ieskaita vai riska ierobežošanas pasākumi, riska vērtību, kas aprēķināta atbilstoši FKRA noteikumu III sadaļas 2., 3. un 4. daļas prasībām;

27.2. AFI, kuram ir piemēroti savstarpējā ieskaita vai riska ierobežošanas pasākumi atbilstoši FKRA noteikumu III sadaļas 5. daļas prasībām, tīro riska vērtību;

27.3. darījumam fonda ieguldījumu portfeļa efektīvas vadības nodrošināšanai – riska vērtību, kura aprēķināta atbilstoši FKRA noteikumu III sadaļas 6. daļas prasībām.

28. AFI riska vērtību, AFI tīro riska vērtību un darījuma fonda ieguldījumu portfeļa efektīvas vadības nodrošināšanai riska vērtību izsaka fonda valūtā saskaņā ar valūtas kursu, kura avots norādīts fonda prospektā, bet, ja tāds nav norādīts, tad saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo valūtas kursu pārskata datumā. Norādīto valūtas kursa avotu izmanto konsekventi.

(Grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

29. Sabiedrība, kas fonda kopējā riska noteikšanai izmanto RPV metodi atbilstoši FKRA noteikumu prasībām, aizpilda pārskata "A", "B", "C", "D", "E" un 1. aili un iegūto rezultātu norāda pārskata 8. pozīcijā.

IV. Pārskata "Ieguldījumu fonda riska darījumu apmērs ar darījumu partneri" sagatavošana

30. Pārskatā "Ieguldījumu fonda riska darījumu apmērs ar darījumu partneri" atspoguļo Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 66. panta astotajā daļā minēto riska darījumu apmēru ar RTN AFI darījumu partneri, kas aprēķināts atbilstoši FKRA noteikumu prasībām.

31. Pārskata 1. ailē "Uzskaites vērtība" iekļauj tikai pozitīvo attiecīgā RTN AFI veida uzskaites vērtību kopsummu.

32. Sabiedrība, kura piemēro savstarpējo prasību līgumisko ieskaitu par noslēgtajiem AFI darījumiem ar vienu un to pašu darījumu partneri saskaņā ar FKRA noteikumu 99. punkta prasībām, iegūto uzskaites vērtību norāda pozīcijā "Riska darījumu apmērs ar darījumu partneri, piemērojot savstarpējo prasību līgumisko ieskaitu".

V. Pārskata "Ieguldījumu fonda darījumu koncentrācija" sagatavošana

33. Pārskats "Ieguldījumu fonda darījumu koncentrācija" atspoguļo Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 66. panta vienpadsmitajā daļā minēto darījumu apmēru jeb darījumu koncentrācijas risku, ko veido fonda ieguldījumi pārvedamajos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, fonda noguldījumi un darījumi ar AFI, kuru emitents vai garantētājs, noguldījuma piesaistītājs vai darījuma otra puse ir viena un tā pati persona vai vienā grupā ietilpstošas komercsabiedrības, un kas aprēķināts atbilstoši FKRA noteikumu prasībām.

34. Ja finanšu instrumentā ietvertais AFI paredz apmainīt esošo finanšu instrumentu pret citu tā paša emitenta emitētu finanšu instrumentu, aprēķinā iekļauj lielāko no vērtībām – bāzes aktīva tirgus vērtību vai vērtspapīra vai naudas tirgus instrumenta tirgus vērtību.

VI. Pārskata "Ieguldījumu fonda kredītsaistības un sintētiskais rādītājs" sagatavošana

35. Pārskata sadaļā "NAV uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda katras kalendāra nedēļas pēdējā dienā un sintētiskais rādītājs" atvērtajam ieguldījumu fondam:

35.1. pārskata 1. ailē "NAV uz vienu ieguldījumu apliecību" norāda NAV uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda katras attiecīgās kalendāra gada nedēļas pēdējā dienā;

35.2. pārskata 2. ailē "Sintētiskais rādītājs" norāda attiecīgās kalendāra gada nedēļas pēdējā dienā fondam aprēķināto sintētisko rādītāju, ievērojot Komisijas 11.11.2011. normatīvajos noteikumos Nr. 240 "Ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas sagatavošanas normatīvie noteikumi" noteiktās prasības.

36. Atvērtajam ieguldījumu fondam, kurš reģistrēts pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, sintētisko rādītāju norāda, sākot ar to kalendāra gada nedēļu, kurā tas reģistrēts.

VII. Pusgada pārskata sagatavošana

(Nodaļa svītrota ar FKTK 06.12.2013. noteikumiem Nr.263)

37. (Svītrots ar FKTK 06.12.2013. noteikumiem Nr.263)

VIII. Pārskatu iesniegšana

38. Sabiedrība sagatavo:

38.1. šo noteikumu 5.1. un 6.1. punktā minētos pārskatus par stāvokli katra mēneša pēdējā datumā un iesniedz Komisijai līdz nākamā mēneša 20. datumam;

38.2. šo noteikumu 5.2. un 6.2. punktā minētos pārskatus par stāvokli katra ceturkšņa pēdējā datumā un iesniedz Komisijai līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 20. datumam.

39. Mēneša un ceturkšņa pārskatu sagatavo iesniegšanai atbilstoši Komisijas 14.10.2008. normatīvajiem noteikumiem Nr. 146 "Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi".

40. Ja Komisija konstatē, ka pārskats sagatavots kļūdaini, par to tiek paziņots pārskata iesniedzējam. Ja Komisija nav norādījusi citu termiņu, laboto pārskatu iesniedz ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Komisijas.

41. (Svītrots ar FKTK 06.12.2013. noteikumiem Nr.263)

IX. Noslēguma jautājumi

42. Noteikumi stājas spēkā 31.12.2011.

43. Pārskata "Ieguldījumu fonda kredītsaistības un sintētiskais rādītājs" sadaļā "NAV uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda katras kalendāra nedēļas pēdējā dienā un sintētiskais rādītājs" prasīto informāciju sabiedrība sāk norādīt ar pārskata gada, kurā Komisija ir pirmo reizi reģistrējusi AIF ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju, pirmo nedēļu.

44. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Komisijas 08.12.2006. noteikumi Nr. 207 "Ieguldījumu fondu pārskatu sagatavošanas noteikumi".

X. Pārejas noteikums

(Nodaļa FKTK 06.12.2013. noteikumu Nr.263 redakcijā)

45. Sabiedrība turpina sagatavot un iesniegt Komisijai šajos noteikumos minētos pārskatus par slēgtajiem ieguldījumu fondiem, kamēr tā šos fondus nav reģistrējusi atbilstoši Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumam kā alternatīvos ieguldījumu fondus.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 13.07.2009. Direktīvas 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU);

2) Eiropas Komisijas 01.07.2010. Direktīvas 2010/43/ES, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/65/EK attiecībā uz organizatoriskajām prasībām, interešu konfliktiem, profesionālo ētiku, riska pārvaldību un starp depozitāriju un pārvaldības sabiedrību noslēdzamās vienošanās saturu.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājas vietnieks J.Brazovskis
1.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
11.11.2011 normatīvajiem noteikumiem Nr.241

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

2.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
11.11.2011 normatīvajiem noteikumiem Nr.241

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

3.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
11.11.2011 normatīvajiem noteikumiem Nr.241

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

4.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
11.11.2011 normatīvajiem noteikumiem Nr.241

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)


5.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
11.11.2011 normatīvajiem noteikumiem Nr.241

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

6.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
11.11.2011 normatīvajiem noteikumiem Nr.241

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

7.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
11.11.2011 normatīvajiem noteikumiem Nr.241

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

8.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
11.11.2011 normatīvajiem noteikumiem Nr.241

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ieguldījumu fondu pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 241Pieņemts: 11.11.2011.Stājas spēkā: 31.12.2011.Zaudē spēku: 31.03.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 184, 23.11.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
239868
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-30.03.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-30.03.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.12.2013","iso_value":"2013\/12\/13","content":"<font class='s-1'>13.12.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.12.2011","iso_value":"2011\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2011.-12.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)