Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.14

Rīgā 2014.gada 7.janvārī (prot. Nr.1 4.§)
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikums
I. Vispārīgie jautājumi

1. Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome (turpmāk – padome) ir konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir sekmēt Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandā (turpmāk – memorands) noteikto mērķu sasniegšanu.

2. Padome darbojas, ievērojot memorandā noteiktos sadarbības principus.

II. Padomes uzdevumi un tiesības

3. Padomei ir šādi uzdevumi:

3.1. sniegt Ministru prezidentam, Ministru kabinetam un ministrijām priekšlikumus par jautājumiem, kuri ir padomes kompetencē saskaņā ar memorandu un šiem noteikumiem, tai skaitā par sabiedrības līdzdalības uzlabošanu vietējā, reģionālā, valsts un Eiropas Savienības līmenī;

3.2. sniegt Ministru prezidentam, Ministru kabinetam un ministrijām priekšlikumus par normatīvajiem aktiem un attīstības plānošanas dokumentiem, kuri skar visu nevalstisko organizāciju darbību (nevalstisko organizāciju sektora horizontālie jautājumi);

3.3. apstiprināt memoranda īstenošanas prioritātes un ikgadējo darba plānu, nosakot par izpildi atbildīgās personas, institūcijas vai nevalstiskās organizācijas, izpildes termiņu un pārskatu par izpildi iesniegšanas kārtību, kā arī nodrošināt memoranda īstenošanas prioritāšu un darba plāna izpildes kontroli un ikgadēju izpildes izvērtēšanu;

3.4. saskaņā ar padomes noteiktajiem kritērijiem, ievērojot memorandu parakstījušo nevalstisko organizāciju viedokli, izvērtēt memoranda īstenošanas gaitu un izskatīt jautājumus, kas saistīti ar nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības turpmāku attīstību, tai skaitā lemt par priekšlikumiem memoranda īstenošanai;

3.5. organizēt pasākumus, lai iesaistītu pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus aktuālu jautājumu risināšanā.

(Grozīts ar MK 03.01.2017. noteikumiem Nr. 1)

4. Padomei ir šādas tiesības:

4.1. pieaicināt ekspertus, ministriju un citu institūciju pārstāvjus informācijas sniegšanai, kā arī darbam padomē ar padomdevēja tiesībām;

4.2. atbilstoši kompetencei pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī nevalstiskajām organizācijām padomes uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju;

4.3. veidot darba grupas atsevišķu padomes kompetencē esošo jautājumu sagatavošanai;

4.4. sniegt citām konsultatīvajām padomēm, komisijām un darba grupām priekšlikumus padomes kompetencē esošajos jautājumos, kā arī piedalīties to sēdēs kā uzaicinātajiem pārstāvjiem.

(Grozīts ar MK 03.01.2017. noteikumiem Nr. 1)

III. Padomes sastāvs

5. Padomes sastāvā (padomes locekļi ar balsstiesībām) ir:

5.1. Valsts kancelejas direktors (padomes vadītājs);

5.2. Ministru prezidenta biroja pārstāvis;

5.3. Finanšu ministrijas valsts sekretārs;

5.4. Tieslietu ministrijas valsts sekretārs;

5.5. Kultūras ministrijas valsts sekretārs;

5.6. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs;

5.7. Labklājības ministrijas valsts sekretārs;

5.8. Pārresoru koordinācijas centra vadītājs;

5.9. astoņi memorandu parakstījušo nevalstisko organizāciju lēmējinstitūcijas vai izpildinstitūcijas pārstāvji (turpmāk – nevalstiskās organizācijas pārstāvis). Tos padomē ievēlē uz noteiktu pilnvaru termiņu – gadu un sešiem mēnešiem – saskaņā ar šo noteikumu 7., 8., 9. un 10.punktu.

(Grozīts ar MK 03.01.2017. noteikumiem Nr. 1)

6. Padomes sēdēs (ar padomdevēja tiesībām) piedalās:

6.1. Sabiedrības integrācijas fonda pārstāvis;

6.2. Tiesībsarga biroja pārstāvis;

6.3. sociālos partnerus pārstāvošo organizāciju pārstāvji:

6.3.1. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvis;

6.3.2. Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis;

6.4. nozaru ministriju pārstāvji un citi pārstāvji pēc padomes aicinājuma.

7. Padomes sekretariāts divus mēnešus pirms šo noteikumu 5.9.apakšpunktā minēto padomes locekļu pilnvaru termiņa beigām izsludina jaunu padomes locekļu kandidātu pieteikšanu (norādot pieteikumu iesniegšanas termiņu), publicējot informāciju Ministru kabineta tīmekļvietnē (www.mk.gov.lv).

(Grozīts ar MK 03.01.2017. noteikumiem Nr. 1)

8. Nevalstiskās organizācijas izvirza kandidatūras ievēlēšanai padomē, iesniedzot padomei rakstisku pieteikumu, kurā ietverta šāda informācija par nevalstisko organizāciju un tās izvirzīto kandidātu:

8.1. nevalstiskās organizācijas nosaukums un darbības joma;

8.2. kandidāta vārds, uzvārds, darbības joma un pieredze;

8.3. informācija par kandidāta dalību un sasniegumiem memoranda īstenošanā (pēdējo 12 mēnešu laikā);

8.4. kandidāta redzējums par memoranda īstenošanas attīstību un motivācija darbam padomē (piemēram, prezentācijas, videosižeta, audioieraksta veidā).

9. Padomes sekretariāts organizē elektronisko balsošanu, ievietojot Ministru kabineta tīmekļvietnē nevalstisko organizāciju izvirzīto kandidātu sarakstu un šo noteikumu 8. punktā minēto informāciju, nosakot termiņu, līdz kuram notiek balsošana, un norādot, kādā veidā balsojums iesniedzams. Balsošanā var piedalīties visas memorandu parakstījušās nevalstiskās organizācijas.

(Grozīts ar MK 03.01.2017. noteikumiem Nr. 1)

10. Padomē ir ievēlēti tie astoņi kandidāti, kas balsošanā saņēmuši lielāko balsu skaitu. Ja ievēlētā padomes locekļa pilnvaras tiek izbeigtas pirms pilnvaru termiņa beigām, viņa vietā līdz attiecīgā pilnvaru termiņa beigām stājas nākamais balsošanā lielāko balsu skaitu saņēmušais kandidāts. Ja balsošanā vairāki kandidāti saņēmuši vienādu balsu skaitu, padome nosaka, kādā kārtībā tiek izvēlēts pārstāvis darbam padomē līdz attiecīgā pilnvaru termiņa beigām.

(Grozīts ar MK 03.01.2017. noteikumiem Nr. 1)

11. Padomes vadītājam ir vietnieks. Padomes vadītāja vietnieku no padomes sastāvā esošo nevalstisko organizāciju pārstāvju vidus, balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu, ieceļ padome, un viņa pilnvaru termiņš ir līdz pārstāvja ievēlēšanas termiņa beigām. Padomes vadītāja vietnieks pilda padomes vadītāja pienākumus padomes vadītāja prombūtnes laikā, kā arī vada padomes sēdes šo noteikumu IV nodaļā minētajos gadījumos un kārtībā.

(Grozīts ar MK 03.01.2017. noteikumiem Nr. 1)

12. Šo noteikumu 5.9.apakšpunktā minēto padomē ievēlēto nevalstiskās organizācijas pārstāvi var izvirzīt darbam padomē atkārtoti ne vairāk kā divus pilnvaru termiņus pēc kārtas.

(Grozīts ar MK 03.01.2017. noteikumiem Nr. 1)

13. Nevalstiskās organizācijas pārstāvis tiek izslēgts no padomes sastāva, ja nevalstiskā organizācija, kas izvirzījusi padomes locekli, tiek likvidēta vai izstājas no memoranda. Padome ir tiesīga lemt par nevalstiskās organizācijas pārstāvja izslēgšanu no padomes sastāva, ja tas bez pamatota iemesla nepiedalās trijās padomes sēdēs 12 mēnešu laikā.

(Grozīts ar MK 03.01.2017. noteikumiem Nr. 1)

IV. Padomes darbība

14. Padomes darbu saskaņā ar rotācijas principu vada padomes vadītājs un padomes vadītāja vietnieks. Šajā nodaļā minētie padomes vadītāja pienākumi attiecas arī uz padomes vadītāja vietnieku, kad tas vada padomes sēdes. Padome vienojas par secību, kādā padomes vadītājs un vadītāja vietnieks vada padomes sēdes.

15. Padome lēmumus pieņem padomes sēdēs. Padomes vadītājs kārtējo sēdi sasauc ne retāk kā reizi mēnesī (parasti katra mēneša pēdējā trešdienā), ja padome nav nolēmusi citādi. Ārkārtas sēdi padomes vadītājs sasauc pēc vismaz piecu padomes locekļu ierosinājuma. Atsevišķu jautājumu saskaņošanu ar padomi var organizēt elektroniski.

16. Padomes vadītājs:

16.1. apstiprina padomes sēdes darba kārtību;

16.2. sasauc un vada padomes sēdes;

16.3. paraksta sēdes protokolu un citus padomes dokumentus.

17. Padome lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Katram padomes loceklim ir viena balss. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no padomes locekļiem. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalsojusi vairāk nekā puse no padomes locekļiem, kas piedalījušies balsošanā. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes sēdes vadītāja balss.

18. Ja padomes loceklis objektīvu iemeslu dēļ nevar piedalīties padomes sēdē, viņš ne vēlāk kā iepriekšējā darbdienā pirms padomes sēdes par to informē padomes sekretariātu. Šajā gadījumā padomes loceklis pilnvaro iestādes vai organizācijas pārstāvi piedalīties attiecīgajā padomes sēdē vai arī var pats tajā piedalīties attālināti (piemēram, izmantojot telefonkonferences komunikāciju), attiecīgi par to informējot padomes sekretariātu.

18.1 Ja ir iepriekš zināms, ka padomes sēdē notiks balsojums par konkrētu jautājumu, padomes loceklim, kurš nevar piedalīties padomes sēdē un atbilstoši šo noteikumu 18. punktā minētajai kārtībai nav pilnvarojis citu iestādes vai organizācijas pārstāvi piedalīties attiecīgajā padomes sēdē, ir tiesības nodot savu balsi par kādu no iepriekš zināmajiem risinājumiem, par to elektroniski informējot padomes sekretariātu. Sekretariāts padomes sēdes laikā par to informē citus padomes locekļus. Ja nepieciešams, padomes sēdes laikā padomes sekretariāts organizē saziņu ar padomes locekli, kurš nepiedalās padomes sēdē.

(MK 03.01.2017. noteikumu Nr. 1 redakcijā)

19. Padomes sēdēs kā uzaicinātā persona var piedalīties arī jebkuras nevalstiskās organizācijas pārstāvis, lai izteiktu kompetentu viedokli par izskatāmo jautājumu, kā arī padomes vadītāja vai padomes vadītāja vietnieka uzaicināti eksperti (speciālisti) un citu organizāciju un institūciju pārstāvji.

20. (Svītrots ar MK 03.01.2017. noteikumiem Nr. 1)

21. (Svītrots ar MK 03.01.2017. noteikumiem Nr. 1)

22. Valsts kanceleja nodrošina padomes sēdes video tiešraidi Ministru kabineta tīmekļvietnē.

(MK 03.01.2017. noteikumu Nr. 1 redakcijā)

23. Ja padomes locekļu viedokļu noskaidrošana vai jautājuma (dokumenta) saskaņošana tiek veikta elektroniski, padomes loceklis atbildi uz sekretariāta nosūtīto e-pastu sniedz 10 darbdienu laikā vai e-pastā norādītajā termiņā. Ja netiek ievērots minētais atbildes sniegšanas termiņš, jautājums tiek uzskatīts par saskaņotu pēc noklusējuma.

24. Padomes sekretariāta funkcijas pilda Valsts kanceleja. Valsts kanceleja, pildot padomes sekretariāta funkcijas, nodrošina šajos noteikumos noteikto uzdevumu izpildi, tai skaitā:

24.1. nodrošina informācijas apriti starp sekretariātu un padomes locekļiem par padomes sēžu sasaukšanu (ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms padomes sēdes);

24.2. sagatavo padomes sēdes darba kārtības projektu un materiālus, kas iesniegti izskatīšanai padomes sēdē, kā arī padomes sēdes protokolu. Padomes sēdes protokolā norāda darba kārtību, sēdes dalībniekus, personas, kuras piedalījušās debatēs par attiecīgo jautājumu, un pieņemtos lēmumus. Padomes sekretariāts pirms padomes sēdes protokola parakstīšanas protokola projektu elektroniski nosūta padomes sēdes dalībniekiem saskaņošanai;

24.3. nodrošina informācijas apmaiņu starp padomi, memorandu parakstījušajām organizācijām, institūcijām, amatpersonām un citām personām, kuras iesaistītas padomes kompetencē esošo jautājumu risināšanā;

24.4. sniedz valsts pārvaldes institūcijām un nevalstiskajām organizācijām konsultācijas par valsts pārvaldes un pilsoniskās sabiedrības sadarbības jautājumiem;

24.5. nodrošina padomes sēžu darba kārtības, protokola un videoieraksta, kā arī citas svarīgas informācijas (tai skaitā padomes apstiprināto prioritāšu un ikgadējā darba plāna) publicēšanu Ministru kabineta tīmekļvietnē;

24.6. nodrošina padomes pieņemto lēmumu izpildes kontroli, kā arī reizi pusgadā sniedz padomei pārskatu par lēmumu izpildes gaitu un neizpildītajiem uzdevumiem.

(Grozīts ar MK 03.01.2017. noteikumiem Nr. 1)

V. Noslēguma jautājumi

25. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 10.janvāra noteikumus Nr.22 "Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 8.nr.; 2008, 118.nr.).

26. Nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kuri padomes sastāvā ar balsstiesībām darbojās līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, pilnvaru termiņš beidzas ar jaunu nevalstisko organizāciju pārstāvju ievēlēšanu saskaņā ar šiem noteikumiem. Jaunas vēlēšanas izsludināmas ne vēlāk kā līdz 2014.gada 31.janvārim.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Kultūras ministre Dace Melbārde
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 14Pieņemts: 07.01.2014.Stājas spēkā: 16.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 10, 15.01.2014. OP numurs: 2014/10.1
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
263733
{"selected":{"value":"06.01.2017","content":"<font class='s-1'>06.01.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"06.01.2017","iso_value":"2017\/01\/06","content":"<font class='s-1'>06.01.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"16.01.2014","iso_value":"2014\/01\/16","content":"<font class='s-1'>16.01.2014.-05.01.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
06.01.2017
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)