Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.67

Rēzeknē 2013.gada 20.decembrī (prot. Nr.19, 1.p.)
Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Rēzeknes pilsētā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas
10.punktu, 44.panta pirmās daļas 1.punktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma
8.panta trešo un ceturto daļu, 26.06.2011. MK noteikumu Nr.491
"Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība" 11.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka prasības, kādas jāievēro, turot suņus un kaķus, mājas (istabas) dzīvnieku īpašnieka un turētāja tiesības un pienākumus, atbildību par šo noteikumu neievērošanu, kā arī mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību Rēzeknes pilsētā.

2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt veselīgu un tīru vidi Rēzeknes pilsētā, lai mājas (istabas) dzīvnieku turēšana neradītu draudus cilvēkiem un dzīvniekiem, nodrošināt mājas dzīvnieku reģistrāciju un uzskaiti, samazināt mājas (istabas) dzīvnieku radīto traumu skaitu un novērst dzīvnieku infekcijas slimību izplatību.

3. Radoties nelabvēlīgai epizootiskai situācijai vai epidēmijai, Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgā iestāde un Rēzeknes pilsētas dome var ierobežot vai aizliegt turēt konkrētā pilsētas vietā mājas (istabas) dzīvnieku.

4. Noteikumu prasību ievērošanu savas kompetences ietvaros uzrauga un kontrolē Rēzeknes pašvaldības iestādes un komercsabiedrības, ar kurām Rēzeknes pilsētas dome ir noslēgusi attiecīgu līgumu.

5. Daudzdzīvokļu mājas dzīvokļos aizliegts turēt lauksaimniecības dzīvniekus (dzīvniekus, kurus tur pārtikas produktu iegādei).

6. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās aizliegts turēt mājas (istabas) dzīvniekus koplietošanas telpās (bēniņi, pagrabi, kāpņu telpas u.tml.).

7. Personām ir pienākums uzturēt tīrībā un kārtībā vietu, kur tiek baroti sterilizēti bezsaimnieka kaķi.

(Rēzeknes pilsētas domes 14.03.2014. saistošo noteikumu Nr.7 redakcijā)

7.1 Kaķis var brīvi uzturēties ārpus tā īpašnieka vai turētāja valdījumā vai turējumā esošās teritorijas, ja tiek nodrošināta tā apzīmēšana.

(Rēzeknes pilsētas domes 14.03.2014. saistošo noteikumu Nr.7 redakcijā)

II. Suņu reģistrācijas kārtība

8. Rēzeknes pilsētā esošie suņi ir jāreģistrē normatīvos aktos noteiktajā kārtībā aģentūrā "Lauksaimniecības datu centrs" (turpmāk LDC) datubāzē pie sertificēta veterinārārsta.

9. Pirms mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijas LDC datubāzē dzīvniekam ir jābūt apzīmētam ar mikroshēmu (mikročipētam). Dzīvnieka apzīmēšanu veic sertificēts veterinārārsts.

10. Suņi, kas ir mikročipēti pirms 2011.gada 1.jūlija, LDC datubāzē ir jāreģistrē līdz 2016.gada 1.jūlijam.

11. Visiem suņiem, kas 6 mēnešu vecumu sasniegs līdz 2016.gada 1.jūlijam jābūt mikročipētiem un reģistrētiem LDC datubāzē.

12. Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem "Par pašvaldības nodevu par suņu turēšanu Rēzeknes pilsētā" par suņu turēšanu Rēzeknes pilsētā ir jāmaksā ikgadējā pašvaldības nodeva.

13. Suņa īpašniekam ir pienākums 2 nedēļu laikā pēc suņa iegūšanas īpašumā reģistrēt to Rēzeknes pašvaldības SIA "Rēzeknes Namsaimnieks" (turpmāk – SIA "Rēzeknes Namsaimnieks"). Kucēni jāreģistrē pēc 3 mēnešu vecuma sasniegšanas. Maksa par suņa reģistrāciju 4,00 euro.

14. Lai reģistrētu suni, tā īpašnieks SIA "Rēzeknes Namsaimnieks" darbiniekam uzrāda personu apliecinošu dokumentu, suņa pasi un suņa vakcinācijas apliecību, kurā ir atzīmes par suņa ikgadējo vakcināciju pret trakumsērgu, kā arī aizpildītu reģistrācijas veidlapu (1.pielikums).

15. SIA "Rēzeknes Namsaimnieks" darbinieks, pamatojoties uz šo noteikumu 14.punktā minētajiem dokumentiem:

15.1. ievada informāciju par suni "Mājdzīvnieku reģistrācijas žurnālā";

15.2. iekasē maksu par suņa reģistrāciju un izsniedz suņa īpašniekam rēķinu par suņu nodevas apmaksu līdz tekoša gada beigām, bankā vai pieņem maksājumu SIA "Rēzeknes Namsaimnieks" kasē;

15.3. pēc nodevas apmaksas SIA "Rēzeknes Namsaimnieks" darbinieks izsniedz suņa īpašniekam suņa reģistrācijas apliecību un nodevas žetonu.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 14.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.7)

16. Daudzdzīvokļu dzīvojamu māju apsaimniekotājiem/īpašniekiem vienu reizi gadā līdz 1.martam jāinformē SIA "Rēzeknes Namsaimnieks" par suņu uzskaiti viņiem piederošajās (pārvaldāmajās) mājās.

17. Par reģistrēta suņa datu maiņu (īpašnieka maiņa, turēšanas vietas maiņa, suņa nāve u.c.) suņa turētājam rakstiski jāpaziņo SIA "Rēzeknes Namsaimnieks", aizpildot ziņojumu par reģistrēto suni (2.pielikums).

18. Līdzekļi, kas iegūti no suņu reģistrācijas Rēzeknes pašvaldības SIA "Rēzeknes Namsaimnieks", tiek izlietoti reģistrācijas organizēšanai, suņu reģistrācijas apliecību un žetonu izgatavošanai.

III. Mājas (istabas) dzīvnieku īpašnieku (turētāju) pienākumi

19. Nodrošināt mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

20. Pēc mājas (istabas) dzīvnieka pazušanas konstatēšanas nekavējoties jāpaziņo Rēzeknes pilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldei, Administratīvai inspekcijai un dzīvnieku patversmei.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 20; 11.07.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 38; 04.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

21. Turot suni brīvi – ārpus telpām mājas dzīvnieka īpašnieka (turētāja) īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošajā teritorijā, pie vārtiem un ieejām, kur tiek turēts suns, redzamā vietā izvietojama plāksne vai norāde ar skaidri salasāmu vienu no šādiem uzrakstiem: "Uzmanību, suns!", "Suns!" vai "Uzmanību, bīstams suns!", ja suns apmācīts aizsardzībai vai atzīts par bīstamu.

22. Nepieļaut, ka suņi tiek izvesti pastaigāties vietās, kur tas aizliegts ar speciālām zīmēm (piktogrammām) vai aizliegums noteikts normatīvajos aktos.

23. Nepieļaut dzīvnieku uzturēšanos bez uzraudzības dzīvojamo māju koplietošanās telpās.

24. Nepieļaut mājas (istabas) dzīvnieku atrašanos izglītības iestādēs, stadionos, peldvietās, bērnu spēļu laukumos, parkos un skvēros, kapsētās, kā arī citās sabiedriskajās, masu pulcēšanās vietās un pasākumos (ja tas nav īpaši paredzēts).

25. Suņu pastaigu laukumā suns, ja tas nav atzīts par bīstamu, var atrasties bez pavadas tādā attālumā, kādā dzīvnieka īpašnieks vai turētājs spēj to kontrolēt.

26. Pārvadājot suni sabiedriskajā transportlīdzeklī, tam uzliek uzpurni, tur pavadā vai ievieto piemērotā somā, konteinerā vai būrī, bet citus mājas (istabas) dzīvniekus ievieto piemērotās somās, konteineros vai būros.

27. Bīstamo suņu uzturēšanās sabiedriskajās vietā pieļaujama atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

IV. Klaiņojošo dzīvnieku izķeršana un izolācija

28. Klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu veic persona, ar kuru Rēzeknes pilsētas pašvaldībai vai tās iestādei ir noslēgts līgums un kura to var veikt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

29. Klaiņojošie dzīvnieki tiek izķerti normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.

(Punkta numerācija grozīta ar Rēzeknes pilsētas domes 14.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.7)

30. Dzīvnieku var eitanizēt normatīvos aktos noteiktā kārtībā vai nodot turējumā citai personai, ja 14 dienu laikā pēc dzīvnieka ievietošanas patversmē tā īpašnieks tam piederošo mājas (istabas) dzīvnieku neizņem no patversmes vai dzīvnieks nav identificējams. Visus izdevumus, kas saistīti ar dzīvnieka noķeršanu, transportēšanu un uzturēšanu, sedz tā īpašnieks.

(Punkta numerācija grozīta ar Rēzeknes pilsētas domes 14.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.7)

31. Rēzeknes pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā no pagalmiem, ielām un citām sabiedriskām vietām bojā gājušo dzīvnieku līķus savāc šo noteikumu 28. punktā minētā persona divu stundu laikā no paziņošanas brīža.

(Punkta numerācija grozīta ar Rēzeknes pilsētas domes 14.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.7)

V. Administratīvā atbildība un kompetence sodu piemērošanā

(Nodaļa Rēzeknes pilsētas domes 04.06.2020. saistošo noteikumu Nr. 15 redakcijā)

32. Kontroli par noteikumos noteikto prasību izpildi un administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Rēzeknes pilsētas domes Administratīvā inspekcija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Rēzeknes pilsētas domes Administratīvā komisija.

(Rēzeknes pilsētas domes 04.06.2020. saistošo noteikumu Nr. 15 redakcijā)

VI. Noslēguma jautājums

33. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(Punkta numerācija grozīta ar Rēzeknes pilsētas domes 14.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 7; 04.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A.Rešetņikovs
1.pielikums
Rēzeknes pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.67
"Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Rēzeknes pilsētā"
Mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijas veidlapa

AIZPILDA DRUKĀTIEM BURTIEM

 Suga suns kaķis mājas (istabas) sesks 

 Šķirne 

 Dzimšanas datums  .  .      

 

V

    
  dd mm gggg   

dzimums

 sterilizēts

Vārds
   
Apmatojuma krāsa
  
Īpašas pazīmes
  
Turēšanas vieta*LV-
    

ZIŅAS PAR DZĪVNIEKA ĪPAŠNIEKU

       

-

         

LV

           
        

Personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs

    
                              
 

Vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums

                       
 

(tālruņa numurs)

  

(mobilā tālruņa numurs)

    

(e-pasta adrese)


 

 Z.v.   
     
 

(īpašnieka paraksts)

 

(īpašnieka vārds un uzvārds)

 

Piezīme. * Norāda adresi, kurā dzīvnieku tur vairāk nekā sešus mēnešus gadā.

2.pielikums
Rēzeknes pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.67
"Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Rēzeknes pilsētā"
Ziņojums par reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku

AIZPILDA DRUKĀTIEM BURTIEM

 Mājas (istabas) dzīvnieka pases Nr.    .  .     
    

(notikuma datums)

 

  Īpašnieka maiņa Dzīvnieka nāve 
  Turēšanas vietas maiņa Dzīvnieka sterilizācija 

 Suga suns kaķis mājas (istabas) sesks 

 

Vieta mikroshēmas uzlīmei

  

                   
 Mikroshēmas numurs                 
  Aizpilda, ja nav uzlīmes 

ZIŅAS PAR DZĪVNIEKA JAUNO ĪPAŠNIEKU UN (VAI)
TURĒŠANAS VIETU

       

-

         

LV

            
        

(personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs)

     
                               
 

(vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)

                       
 

(tālruņa numurs)

  

(mobilā tālruņa numurs)

    

(e-pasta adrese)


 Dzīvnieka turēšanas vieta*       
  

LV

-

     
 

(adrese)

       

 Veidlapas aizpildīšanas datums  .  .     
  dd mm gggg 

     
 

(īpašnieka paraksts)

 

(īpašnieka vārds un uzvārds)

 
 Ja mainījies dzīvnieka īpašnieks, notikumu obligāti apstiprina ar parakstu arī iepriekšējais dzīvnieka īpašnieks 
     
 

(iepriekšējā īpašnieka paraksts)

 

(iepriekšējā īpašnieka vārds un uzvārds)

 

Piezīme. * Norāda adresi, kurā dzīvnieku tur vairāk nekā sešus mēnešus gadā.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Rēzeknes pilsētā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 67Pieņemts: 20.12.2013.Stājas spēkā: 29.12.2013.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 252, 28.12.2013. OP numurs: 2013/252.64
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
263406
{"selected":{"value":"01.07.2020","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"25.07.2014","iso_value":"2014\/07\/25","content":"<font class='s-1'>25.07.2014.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.06.2014","iso_value":"2014\/06\/05","content":"<font class='s-1'>05.06.2014.-24.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.04.2014","iso_value":"2014\/04\/05","content":"<font class='s-1'>05.04.2014.-04.06.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.12.2013","iso_value":"2013\/12\/29","content":"<font class='s-1'>29.12.2013.-04.04.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2020
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)