Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumus Nr. 108 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1516

Rīgā 2013.gada 17.decembrī (prot. Nr.67 58.§)
Publisko iepirkumu elektronisko izziņu noteikumi
Izdoti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma
8.2 panta septiņpadsmitās daļas 1., 2. un 3.punktu un
39.1 panta devīto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. informācijas sistēmu, kurā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septiņpadsmitās daļas 1., 2. un 3.punktu un 39.1 panta devīto daļu iegūstama informācija, lai pārbaudītu, vai kandidāts vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā, kā arī vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā;

1.2. informācijas sistēmas uzturēšanas un izmantošanas kārtību;

1.3. informācijas sistēmā pārbaudāmās informācijas apstrādes mērķi un apjomu, kā arī tos Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, Krimināllikuma un citu likumu pantus, kuri atbilst kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem un par kuros paredzētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem veicama pārbaude;

1.4. kārtību, kādā informācijas sistēma saņem un apstrādā informāciju no šo noteikumu 5.punktā minēto iestāžu uzturētajām informācijas sistēmām (reģistriem).

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. e-izziņa – elektroniskā izziņa, kurā elektroniskā veidā apkopota reģistros pieejamā informācija, lai pārbaudītu kandidāta vai pretendenta atbilstību Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas un 39.1 panta prasībām;

2.2. e-izziņas pieprasītājs – pasūtītājs, kas iepirkuma procedūras ietvaros iegūst informāciju par pretendentiem;

2.3. e-izziņu sistēma – centralizēta valsts informācijas sistēma, kurā, izmantojot valsts informāciju sistēmu savietotāju, tiek apkopotas ziņas no reģistriem;

2.4. reģistrs – informācijas sistēma, kurā apstrādāto informāciju izmanto e-izziņu sagatavošanai atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajam mērķim;

2.5. e-izziņu saņemšanas infrastruktūra – šo noteikumu 2.3.apakšpunktā norādītajā sistēmā un 2.6.apakšpunktā minētajā piekļuves vietā izmantoto tehnoloģisko risinājumu kopums, kas nodrošina e-izziņu saņemšanu;

2.6. piekļuves vieta – tīmeklī uzturēta saskarne, kas nodrošina piekļuvi e-izziņu pieprasīšanas un saņemšanas funkcionalitātei e-izziņu sistēmā;

2.7. piekļuves vietas lietošanas noteikumi – e-izziņu sistēmas turētāja izstrādāti informācijas sistēmas lietošanas noteikumi;

2.8. pārbaudāmā persona – persona, par kuru ir pieprasītas ziņas no reģistriem.

II. E-izziņu sistēma un tās uzturēšana

3. E-izziņu sistēma nodrošina reģistru sniegto datu apkopošanu un nodošanu e-izziņu pieprasītājiem.

4. Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – aģentūra), veicot e-izziņu sistēmas pārziņa un turētāja funkcijas, nodrošina:

4.1. e-izziņu sistēmas (izņemot reģistru) un tai nepieciešamo informācijas un tehnisko resursu uzturēšanu un drošības pārvaldību, ievērojot normatīvos aktus par valsts informācijas sistēmām un tām noteiktajām vispārējām tehniskās, funkcionalitātes un drošības prasībām;

4.2. piekļuves vietu lietošanas noteikumu izstrādi un publicēšanu attiecīgās piekļuves vietas tīmekļa vietnē;

4.3. piekļuves vietu lietošanas noteikumos veikto grozījumu publicēšanu attiecīgās piekļuves vietas tīmekļa vietnē 10 darbdienas pirms to spēkā stāšanās;

4.4. no reģistriem saņemto datu apkopošanu e-izziņu sistēmā un nodošanu e-izziņas pieprasītājam.

5. E-izziņu sagatavošanai nepieciešamo informāciju e-izziņu sistēmā sniedz šādu reģistru pārziņi, kuri uztur attiecīgo reģistru informācijas un tehnisko resursu funkcionalitāti un nodrošina informācijas apriti:

5.1. Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (Sodu reģistrs);

5.2. Uzņēmumu reģistrs (Uzņēmumu reģistra informācijas sistēma);

5.3. Valsts ieņēmumu dienests (Nodokļu (nodevu) parādnieku datubāze);

5.4. Latvijas Republikas pašvaldības (Nekustamo īpašumu nodokļu administrēšanas sistēma).

6. Reģistra pārzinis:

6.1. sniedz attiecīgajā reģistrā esošās ziņas atbilstoši pieprasījumam un nodrošina sniegtās informācijas pareizību;

6.2. nodrošina reģistra informācijas un tehniskos resursus, kuri nepieciešami integrācijai ar e-izziņu sistēmu un e-izziņu iegūšanas procesam.

7. E-izziņu sistēma ir pieejama, izmantojot šādas piekļuves vietas:

7.1. Vienotās pašvaldību sistēmas vienoto darba vietu (pieejama tīmekļa vietnē http://visvaris.lv);

7.2. Elektronisko iepirkumu sistēmas elektronisko izziņu apakšsistēmu (pieejama tīmekļa vietnē https://www.eis.gov.lv).

(Grozīts ar MK 02.08.2016. noteikumiem Nr. 511)

8. E-izziņu iegūšanas procesā:

8.1. e-izziņas pieprasītājs, e-izziņu saņemšanai izmantojot piekļuves vietas, ir tiesīgs šo noteikumu 20. punktā noteiktajā apjomā piekļūt reģistros esošajām ziņām, neslēdzot vienošanos ar reģistru pārziņiem;

8.2. reģistru pārziņi un aģentūra sadarbojas saskaņā ar šiem noteikumiem, neslēdzot savstarpēju vienošanos.

(Grozīts ar MK 02.08.2016. noteikumiem Nr. 511)

III. E-izziņu sistēmas izmantošana

9. E-izziņas pieprasa šo noteikumu 7.punktā minētās e-izziņu sistēmas piekļuves vietas lietošanas noteikumos noteiktā kārtībā reģistrēts un autorizēts lietotājs, kuru e-izziņas pieprasītājs ir pilnvarojis veikt attiecīgās darbības.

10. E-izziņas pieprasītājs nodrošina, ka e-izziņu sistēmas piekļuves vietas izmanto tikai e-izziņas pieprasītāja pilnvaroti lietotāji, kuri rakstiski apņēmušies glabāt un nelikumīgi neizpaust e-izziņu iegūšanas procesā saņemtos personas datus. Ja rodas aizdomas, ka autentifikācijas dati kļuvuši zināmi trešajām personām, e-izziņas pieprasītājs attiecīgās informācijas sistēmas piekļuves vietas lietošanas noteikumos noteiktajā kārtībā par to paziņo aģentūrai.

11. Lai saņemtu e-izziņu, e-izziņas pieprasītāja pilnvarots lietotājs veic šādas darbības:

11.1. autentificējas izvēlētajā e-izziņu sistēmas piekļuves vietā, kura atbilstoši autentifikācijas datiem attēlo informācijas laukus par izziņas pieprasītāju un lietotāju;

11.2. izvēloties e-izziņas pieprasīšanas rīku, aizpilda informācijas laukus par publisko iepirkumu, kura ietvaros tiek pieprasīta e-izziņa, norādot šādu informāciju:

11.2.1. iepirkuma identifikācijas numurs,

11.2.2. tiesību akts un konkrētā tiesību akta norma, uz kuras pamata tiek veikta pārbaude;

11.3. norāda vienu vai vairākus reģistrus, kuros veicama pārbaude;

11.4. atlasa attiecīgā publiskā iepirkuma pretendentus, kandidātus vai citas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3. punktā vai 39.1 panta pirmās daļas 9., 10. un 11. punktā minētās ar pretendentu vai kandidātu saistītās personas šādā kārtībā:

11.4.1. aizpilda informācijas laukus par personām, norādot šādu informāciju:

11.4.1.1. personas veids (fiziskā vai juridiskā persona),

11.4.1.2. reģistrācijas numurs juridiskai personai vai individuālajam komersantam, personas kods fiziskai personai,

11.4.1.3. personas dalības veids attiecīgajā publiskajā iepirkumā (pretendents vai kandidāts; persona, uz kuras iespējām pretendents vai kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām; apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības; personālsabiedrības biedrs, ja kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība),

11.4.2. ierosina pārbaudāmo personu identificēšanu pēc šo noteikumu 11.4.1.apakšpunktā norādītās informācijas un attēlo:

11.4.2.1. fiziskās personas vārdu un uzvārdu vai paziņojumu, ka persona ar šādu personas kodu nav reģistrēta Iedzīvotāju reģistrā vai ir mirusi;

11.4.2.2. juridiskās personas vai individuālā komersanta nosaukumu vai paziņojumu, ka persona ar šādu reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā nav reģistrēta;

11.5. pārbauda, vai sistēmā iekļauta pareiza informācija par e-izziņas pieprasītāju un lietotāju, kā arī pārbauda e-izziņas pieprasījumā iekļautos datus;

11.6. ierosina ziņu pieprasīšanu reģistros vai nosūta informāciju uz elektronisko pastu eis@vraa.gov.lv, ja tiek konstatēta sistēmā iekļautās informācijas neatbilstība.

(Grozīts ar MK 02.08.2016. noteikumiem Nr. 511)

12. E-izziņu saņemšanas infrastruktūra ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc šo noteikumu 11.punktā minētajā kartībā ierosinātā e-izziņas pieprasījuma sagatavo un e-izziņu pieprasīšanai izmantotajā piekļuves vietā attēlo:

12.1. e-izziņu, kas sagatavota atbilstoši šo noteikumu:

12.1.1. 1., 2., 3. vai 4.pielikumā noteiktajai veidlapai, ietverot tajā reģistros pieejamo informāciju;

12.1.2. 5.pielikumā noteiktajai veidlapai, ietverot tajā reģistros pieejamo informāciju vai paziņojumu par attiecīgā reģistra nepieejamību vai ziņu neesību;

12.2. paziņojumu par reģistru nepieejamību vai ziņu neesību, kas sagatavots atbilstoši šo noteikumu 6. vai 7.pielikumā noteiktajai veidlapai.

13. Paziņojumu par šo noteikumu 12.punktā minēto ziņu pieejamību e-izziņas pieprasītājs saņem norādītajā elektroniskajā pastā un e-izziņu sistēmas piekļuves vietā.

14. Ja šo noteikumu 12.punktā minētajā termiņā e-izziņa reģistra nepieejamības dēļ nav saņemta, e-izziņu pieprasa atkārtoti no e-izziņu sistēmas vai nepieciešamo informāciju pieprasa iesniegt attiecīgajam reģistra pārzinim.

15. E-izziņas pieprasītāja lietotājs e-izziņu var lejuplādēt un saglabāt elektroniskajā datu nesējā vai izdrukāt, ja šādas izdrukas paredz normatīvie akti.

16. Par e-izziņā sniegtajā informācijā konstatētām kļūdām e-izziņas pieprasītājs rakstiski informē tā reģistra pārzini, uz kura sniegto ziņu pamata attiecīgā informācijas daļa ir sagatavota.

17. Aģentūra bloķē e-izziņas pieprasītāja pilnvarotā lietotāja piekļuves tiesības e-izziņu saņemšanas sistēmai, ja lietotājs:

17.1. ir pārkāpis šo noteikumu vai piekļuves vietu lietošanas noteikumu prasības;

17.2. ir radījis drošības apdraudējumu e-izziņu saņemšanas infrastruktūrai.

18. Iepirkumu uzraudzības birojam savu funkciju veikšanai ir tiesības piekļūt e-izziņu pieprasīšanas vēsturiskajiem datiem.

IV. Informācijas pārbaudes mērķis un apjoms

19. E-izziņas pieprasītājs:

19.1. lai pārbaudītu, vai kandidāts vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantu, no reģistriem pieprasa informāciju par Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu:

19.1.1. pretendentu vai kandidātu;

19.1.2. šo noteikumu 19.1.1., 19.1.3. un 19.1.5. apakšpunktā minēto personu valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu vai kandidātu darbībās, kas saistītas ar filiāli;

19.1.3. personālsabiedrības biedru, ja kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība;

19.1.4. pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības;

19.1.5. personu, uz kuras iespējām pretendents vai kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;

19.2. lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piekto daļu, no reģistriem pieprasa informāciju par Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu:

19.2.1. pretendentu;

19.2.2. personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība;

19.2.3. personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar MK 02.08.2016. noteikumiem Nr. 511; sk. 29. punktu)

20. E-izziņas sagatavošanai atbilstoši šo noteikumu 19.punktā noteiktajam mērķim:

20.1. Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (Sodu reģistrs) sniedz ziņas par šo noteikumu 8.pielikumā minētajiem Krimināllikuma, Konkurences likuma un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa pārkāpumiem;

20.2. Uzņēmumu reģistrs sniedz aktuālās ziņas par:

20.2.1. maksātnespējas procesu;

20.2.2. saimnieciskās darbības apturēšanu;

20.2.3. likvidācijas procesu;

20.3. Valsts ieņēmumu dienests sniedz ziņas par tā administrēto nodokļu samaksu;

20.4. Latvijas Republikas pašvaldības sniedz ziņas par to administrēto nodokļu samaksu.

(Grozīts ar MK 02.08.2016. noteikumiem Nr. 511)

V. Kārtība, kādā e-izziņu sistēma saņem un apstrādā informāciju

21. E-izziņu sagatavošanai nepieciešamās informācijas apstrādē ir iesaistīti reģistru pārziņi un aģentūra. Reģistru pārziņi nodrošina e-izziņu sistēmas pakalpju darbībai nepieciešamās informācijas pieejamību, savukārt aģentūra nodrošina valsts informāciju sistēmu savietotāja un piekļuves vietu darbību.

22. E-izziņu sagatavošanai nepieciešamās informācijas sniedzēji ir reģistru pārziņi, tai skaitā Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, kas sniedz Iedzīvotāju reģistrā esošās ziņas fizisko personu identificēšanai.

23. E-izziņu sistēmā šo noteikumu 11.4.2.apakšpunktā minētajā kārtībā ierosinātā pārbaudāmo personu identificēšana notiek, izmantojot informācijas sistēmu pakalpes:

23.1. nosaukumu iegūst no Uzņēmumu reģistra pēc reģistrācijas numura, ja pārbaudāmā persona ir juridiskā persona vai individuālais komersants;

23.2. personas vārdu, uzvārdu un statusu iegūst no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra pēc personas koda, ja pārbaudāmā persona ir fiziskā persona.

24. Pēc šo noteikumu 11.6.apakšpunktā minētajā kārtībā ierosinātās ziņu pieprasīšanas, lai iegūtu nepieciešamo informāciju par pārbaudāmo personu, izmantojot informācijas sistēmu pakalpes, notiek šāda datu apmaiņa ar reģistriem:

24.1. Uzņēmumu reģistrā:

24.1.1. ja pārbaudāmā persona ir juridiskā persona – pēc reģistrācijas numura iegūst ziņas par to fizisko personu vārdiem, uzvārdiem un personas kodiem (ja personai nav personas koda, – ziņas par dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi), kuras saistītas ar pārbaudāmo personu (pārbaudāmās personas valdes vai padomes locekļi, pārstāvēttiesīgās personas, prokūristi, kā arī personas, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt pārbaudāmās personas darbībās, kas saistītas ar filiāli);

24.1.2. ja pārbaudāmā persona ir juridiskā persona – pēc reģistrācijas numura iegūst ziņas par pārbaudāmās personas maksātnespējas procesiem, saimnieciskās darbības apturēšanu un likvidācijas procesu (datumi, procesu apraksti);

24.1.3. ja pārbaudāmā persona ir fiziskā persona (individuālais komersants) – pēc personas koda vai reģistrācijas numura iegūst ziņas par pārbaudāmās personas maksātnespējas procesu (datums, procesa apraksts);

24.2. Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistrā – pēc personas koda (fiziskām personām) vai reģistrācijas numura (juridiskām personām) iegūst ziņas par pārbaudāmās personas un katras šo noteikumu 24.1.1.apakšpunktā minētajā kārtībā identificētās ar pārbaudāmo personu saistītās fiziskās personas izdarītajiem Krimināllikuma, Konkurences likuma un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa pārkāpumiem (tiesību akta nosaukums, kā arī šo noteikumu 8.pielikumā norādītā pārkāptā tiesību norma);

24.3. Valsts ieņēmumu dienestā – pēc personas koda (fiziskām personām, kuras reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicēji) vai reģistrācijas numura (juridiskām personām) iegūst ziņas par pārbaudāmās personas nodokļu samaksu (parāda aprēķina datums, parāda apjoms, valūta, kurā ir aprēķināts parāds);

24.4. pašvaldībās – pēc personas koda (fiziskām personām) vai reģistrācijas numura (juridiskām personām) iegūst ziņas par pārbaudāmās personas nodokļu samaksu (parāda aprēķina datums, parāda apjoms, valūta, kurā ir aprēķināts parāds).

(Grozīts ar MK 02.08.2016. noteikumiem Nr. 511; sk. 29. punktu)

25. E-izziņu sagatavošanai nepieciešamo aktuālo ziņu pieejamību reģistru pārziņi nodrošina:

25.1. ne retāk kā divreiz mēnesī (6. un 27.datumā) – par Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu parādu aprēķinu;

25.2. vienlaikus ar reģistros uzkrājamo ziņu izmaiņām – par Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistrā, Uzņēmumu reģistrā vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datubāzē esošajām ziņām, kā arī pašvaldību datubāzēs esošajā ziņām par nekustamā īpašuma nodokļa parādu aprēķinu.

26. Pēc šo noteikumu 24.punktā minēto ziņu iegūšanas vai pēc šo noteikumu 12.punktā noteiktā termiņa beigām e-izziņu sistēma pārtrauc ziņu iegūšanas procesu no reģistriem un sagatavo e-izziņu, par to paziņojot e-izziņas pieprasītājam.

27. Šo noteikumu 23. un 24.punktā minēto informācijas sistēmu pakalpju detalizēti apraksti, kas ietver vismaz pakalpes nosaukumu, pakalpes pieprasījumā iekļauto datu uzskaitījumu, pakalpes darbības rezultātā iekļauto datu uzskaitījumu un kļūdu apstrādi, ir publicēti e-izziņu sistēmas informācijas sistēmu pakalpju katalogā.

VI. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 02.08.2016. noteikumiem Nr. 511)

28. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

29. Šo noteikumu 19.1.2. un 24.1.1. apakšpunktā minētā kandidāta vai pretendenta pārstāvēttiesīgo personu pārbaude, kā arī ziņu iegūšana, pamatojoties uz personas dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi (personām, kurām nav personas koda), e-izziņu sistēmā tiek nodrošināta ne vēlāk kā ar 2016. gada 15. augustu.

(MK 02.08.2016. noteikumu Nr. 511 redakcijā)

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs, ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts
1.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1516

(Pielikums grozīts ar MK 02.08.2016. noteikumiem Nr. 511)

<Datums>

E-IZZIŅA
par likvidācijas, maksātnespējas un saimnieciskās darbības apturēšanas procesiem

Sērija URN Nr. <Transakcijas numurs> - <Dokumenta numurs>

Pārbaudāmās personas dati: <Juridiskajām personām: «juridiskās personas nosaukums», reģistrācijas Nr. «Juridiskās personas reģistrācijas numurs» vai fiziskajām personām: «Fiziskās personas vārds un uzvārds» personas kods «fiziskās personas kods»>.

Uzņēmumu reģistrā ir šādi dati par pārbaudāmās personas maksātnespējas procesiem: <Juridiskajām personām: par likvidācijas procesu vai apturētu saimniecisko darbību>.

<datums un apraksts>.

Informācijas pieprasījuma pamatojums: <likums><likuma pants>.

Izziņa sagatavota elektroniski un derīga bez paraksta

E-izziņas autentiskuma pārbaudes kods: <7 simbolu kods>

Ja informācija, kas par kandidātu vai pretendentu iegūta no datubāzes vai no citiem avotiem, neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais kandidāts vai pretendents ir tiesīgs iesniegt pasūtītājam izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs, ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts
2.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1516

(Pielikums grozīts ar MK 02.08.2016. noteikumiem Nr. 511)

<Datums>

E-IZZIŅA
par likvidācijas, maksātnespējas un saimnieciskās darbības apturēšanas procesiem

Sērija URA Nr. <Transakcijas numurs> - <Dokumenta numurs>

Pārbaudāmās personas dati: <Juridiskajām personām: «juridiskās personas nosaukums», reģistrācijas Nr. «Juridiskās personas reģistrācijas numurs» vai fiziskajām personām: «Fiziskās personas vārds un uzvārds» personas kods «fiziskās personas kods»>.

Uzņēmumu reģistrā nav aktuālo datu par pārbaudāmās personas maksātnespējas procesiem: <Juridiskajām personām: par likvidācijas procesu vai apturētu saimniecisko darbību>.

Informācijas pieprasījuma pamatojums: <likums><likuma pants>.

Izziņa sagatavota elektroniski un derīga bez paraksta

E-izziņas autentiskuma pārbaudes kods: <7 simbolu kods>

Ja informācija, kas par kandidātu vai pretendentu iegūta no datubāzes vai no citiem avotiem, neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais kandidāts vai pretendents ir tiesīgs iesniegt pasūtītājam izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs, ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts
3.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1516

<Datums>

E-IZZIŅA
par iepirkumus regulējošajos normatīvajos aktos paredzētajiem pārkāpumiem

Sērija SRA Nr. <Transakcijas numurs> - <Dokumenta numurs>

Persona, par kuru Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistrā ir apkopotas ziņas par tiesību aktu pārkāpumiem: <Juridiskajām personām: «juridiskās personas nosaukums», reģistrācijas Nr. «Juridiskās personas reģistrācijas numurs» vai fiziskajām personām: «Fiziskās personas vārds un uzvārds» personas kods «fiziskās personas kods»>.

Personai nav tādu tiesību aktu pārkāpumu (vai ir konkurences tiesību pārkāpums, bet par sadarbību iecietības programmas ietvaros persona ir atbrīvota no naudas soda vai naudas sods samazināts), par kuriem kandidāts vai pretendents izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā, vai kompetentās institūcijas lēmums, prokurora priekšraksts par sodu vai tiesas spriedums par tiesību aktu pārkāpumiem, par kuriem kandidāts vai pretendents būtu izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā, nav stājies spēkā un nav kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams vai arī tiesību aktu pārkāpumiem ir iestājies iepirkumus regulējošos tiesību aktos paredzētais noilgums.

Informācijas pieprasījuma pamatojums: <likums> <likuma pants>.

Izziņa sagatavota elektroniski un derīga bez paraksta

E-izziņas autentiskuma pārbaudes kods: <7 simbolu kods>

Ja informācija, kas par kandidātu vai pretendentu iegūta no datubāzes vai no citiem avotiem, neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais kandidāts vai pretendents ir tiesīgs iesniegt pasūtītājam izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs, ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts
4.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1516

<Datums>

E-IZZIŅA
par iepirkumus regulējošajos normatīvajos aktos paredzētajiem pārkāpumiem

Sērija SRN Nr. <Transakcijas numurs> - <Dokumenta numurs>

Persona, par kuru Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistrā ir apkopotas ziņas par tiesību aktu pārkāpumiem: <Juridiskajām personām: «juridiskās personas nosaukums», reģistrācijas Nr. «Juridiskās personas reģistrācijas numurs» vai fiziskajām personām: «Fiziskās personas vārds un uzvārds» personas kods «fiziskās personas kods»>.

Personas tiesību aktu pārkāpumi (izņemot konkurences tiesību pārkāpumus, kuros par sadarbību iecietības programmas ietvaros persona ir atbrīvota no naudas soda vai naudas sods samazināts), par kuriem kompetentās institūcijas lēmums, prokurora priekšraksts par sodu vai tiesas spriedums stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams un par kuriem nav iestājies iepirkumus regulējošos tiesību aktos paredzētais noilgums:

Tiesību akts

Tiesību akta norma

<Viens no šādiem tiesību aktiem: Krimināllikums, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss vai Konkurences likums>

<Pants/daļa/punkts>

<Viens no šādiem tiesību aktiem: Krimināllikums, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss vai Konkurences likums>

<Pants/daļa/punkts>

<Viens no šādiem tiesību aktiem: Krimināllikums, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss vai Konkurences likums>

<Pants/daļa/punkts>

<Viens no šādiem tiesību aktiem: Krimināllikums, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss vai Konkurences likums>

<Pants/daļa/punkts>

Informācijas pieprasījuma pamatojums: <likums><likuma pants>.

Izziņa sagatavota elektroniski un derīga bez paraksta

E-izziņas autentiskuma pārbaudes kods: <7 simbolu kods>

Ja informācija, kas par kandidātu vai pretendentu iegūta no datubāzes vai no citiem avotiem, neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais kandidāts vai pretendents ir tiesīgs iesniegt pasūtītājam izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs, ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts
5.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1516

<Datums>

E-IZZIŅA
par nodokļu nomaksas statusu

Sērija NO Nr. <Transakcijas numurs> - <Dokumenta numurs>

Persona, par kuru ir apkopotas ziņas par nodokļu samaksu: <Juridiskajām personām: «juridiskās personas nosaukums», reģistrācijas Nr. «Juridiskās personas reģistrācijas numurs» vai fiziskajām personām: «Fiziskās personas vārds un uzvārds» personas kods «fiziskās personas kods»>.

Personas nodokļu samaksas statuss valsts un pašvaldību nodokļu administrācijās:

Nr. p.k.

Nodokļu administrācijas nosaukums

Datu aktuālizācijas datums reģistrā

Ziņu saņemšanas datums un laiks

Nodokļu parāds (EUR)

1

Valsts ieņēmumu dienests

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

2

Ādažu novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

3

Aglonas novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

4

Aizkraukles novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

5

Aizputes novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

6

Aknīstes novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

7

Alojas novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

8

Alsungas novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

9

Alūksnes novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

10

Amatas novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

11

Apes novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

12

Auces novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

13

Babītes novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

14

Baldones novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

15

Baltinavas novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

16

Balvu novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

17

Bauskas novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

18

Beverīnas novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

19

Brocēnu novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

20

Burtnieku novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

21

Carnikavas novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

22

Cēsu novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

23

Cesvaines novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

24

Ciblas novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

25

Dagdas novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

26

Daugavpils novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

27

Daugavpils pilsētas dome

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

28

Dobeles novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

29

Dundagas novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

30

Durbes novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

31

Engures novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

32

Ērgļu novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

33

Garkalnes novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

34

Grobiņas novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

35

Gulbenes novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

36

Iecavas novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

37

Ikšķiles novada dome

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

38

Ilūkstes novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

39

Inčukalna novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

40

Jaunjelgavas novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

41

Jaunpiebalgas novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

42

Jaunpils novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

43

Jēkabpils novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

44

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

45

Jelgavas novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

46

Jelgavas pilsētas dome

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

47

Jūrmalas pilsētas dome

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

48

Kandavas novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

49

Kārsavas novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

50

Ķeguma novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

51

Ķekavas novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

52

Kocēnu novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

53

Kokneses novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

54

Krāslavas novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

55

Krimuldas novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

56

Krustpils novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

57

Kuldīgas novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

58

Lielvārdes novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

59

Liepājas pilsētas dome

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

60

Līgatnes novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

61

Limbažu novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

62

Līvānu novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

63

Lubānas novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

64

Ludzas novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

65

Madonas novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

66

Mālpils novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

67

Mārupes novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

68

Mazsalacas novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

69

Mērsraga novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

70

Naukšēnu novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

71

Neretas novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

72

Nīcas novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

73

Ogres novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

74

Olaines novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

75

Ozolnieku novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

76

Pārgaujas novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

77

Pāvilostas novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

78

Pļaviņu novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

79

Preiļu novada dome

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

80

Priekules novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

81

Priekuļu novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

82

Raunas novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

83

Rēzeknes novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

84

Rēzeknes pilsētas dome

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

85

Riebiņu novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

86

Rīgas pilsētas dome

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

87

Rojas novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

88

Ropažu novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

89

Rucavas novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

90

Rugāju novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

91

Rūjienas novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

92

Rundāles novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

93

Salacgrīvas novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

94

Salas novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

95

Salaspils novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

96

Saldus novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

97

Saulkrastu novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

98

Sējas novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

99

Siguldas novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

100

Skrīveru novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

101

Skrundas novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

102

Smiltenes novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

103

Stopiņu novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

104

Strenču novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

105

Talsu novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

106

Tērvetes novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

107

Tukuma novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

108

Vaiņodes novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

109

Valkas novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

110

Valmieras pilsētas pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

111

Varakļānu novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

112

Vārkavas novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

113

Vecpiebalgas novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

114

Vecumnieku novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

115

Ventspils novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

116

Ventspils pilsētas dome

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

117

Viesītes novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

118

Viļakas novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

119

Viļānu novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

120

Zilupes novada pašvaldība

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas>

Nodokļu parādu kopsumma (<administrāciju skaits, no kurām ir saņemtas ziņas> no 120 nodokļu administrācijām):

<Parādu kopsumma>

Informācijas pieprasījuma pamatojums: <likums> <likuma pants>.

Izziņa sagatavota elektroniski un derīga bez paraksta

E-izziņas autentiskuma pārbaudes kods: <7 simbolu kods>

Ja informācija, kas par kandidātu vai pretendentu iegūta no datubāzes vai no citiem avotiem, neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais kandidāts vai pretendents ir tiesīgs iesniegt pasūtītājam izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs, ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts
6.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1516

<Datums>

PAZIŅOJUMS
par reģistra ziņu nepieejamību

Sērija NZ Nr.<VISS transakcijas numurs>

Persona, par kuru ir pieprasītas ziņas: <Juridiskajām personām: «juridiskās personas nosaukums», reģistrācijas Nr. «Juridiskās personas reģistrācijas numurs» vai fiziskajām personām: «Fiziskās personas vārds un uzvārds» personas kods «fiziskās personas kods»>.

Ziņas no <reģistra nosaukums ģenitīvā> e-izziņas sagatavošanai par <izziņas nosaukums> nav saņemtas. Veiciet atkārtotu elektroniskās izziņas pieprasīšanu vai pieprasiet nepieciešamo informāciju iesniegt attiecīgajam reģistra pārzinim.

Izziņa sagatavota elektroniski un derīga bez paraksta

E-Izziņas autentiskuma pārbaudes kods: <7 simbolu kods>

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs, ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts
7.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1516

<Datums>

PAZIŅOJUMS
par reģistra ziņu neesību

Sērija NA Nr. <VISS transakcijas numurs>

Persona, par kuru ir pieprasītas ziņas: <Juridiskajām personām: «juridiskās personas nosaukums», reģistrācijas Nr. «Juridiskās personas reģistrācijas numurs» vai fiziskajām personām: «Fiziskās personas vārds un uzvārds» personas kods «fiziskās personas kods»>.

Ziņas <reģistra nosaukums lokatīvā> par šo personu netiek uzkrātas.

Izziņa sagatavota elektroniski un derīga bez paraksta

E-izziņas autentiskuma pārbaudes kods: <7 simbolu kods>

Lai pārbaudītu, vai ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs kandidāts vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā, pasūtītājs, ievērojot iepirkumus regulējošo tiesību aktu nosacījumus, pieprasa, lai kandidāts vai pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz kandidātu vai pretendentu neattiecas izslēgšanas nosacījumi.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs, ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts
8.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1516
E-izziņu vajadzībām Sodu reģistrā pārbaudāmo tiesību normu saraksts

(Pielikums MK 02.08.2016. noteikumu Nr. 511 redakcijā)

Nr.
p. k.
Personas dalības veids iepirkumāTiesību aktsTiesību akta normaPārbaudes periods mēnešos
1.Pretendents, kandidāts, personālsabiedrības biedrs (ja kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība) vai persona, uz kuras iespējām pretendents vai kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībāmKrimināllikumsTerorisms36
Terorisma finansēšana
Aicinājums uz terorismu un terorisma draudi
Personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai
Noziedzīga organizācija
Cilvēku tirdzniecība
Krāpšana
Krāpšana automatizētā datu apstrādes sistēmā
Apdrošināšanas krāpšana
Piesavināšanās
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana
Neatļauta labumu pieņemšana
Komerciālā uzpirkšana
Izvairīšanās no nodokļiem un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas
Personas nodarbināšanas noteikumu pārkāpšana
Kukuļņemšana
Kukuļa piesavināšanās
Starpniecība kukuļošanā
Kukuļdošana
Tirgošanās ar ietekmi
Prettiesiska labuma pieprasīšana un pieņemšana
Prettiesiska labuma došana
Konkurences likumsIr aizliegtas un kopš noslēgšanas brīža spēkā neesošas tirgus dalībnieku vienošanās, kuru mērķis vai sekas ir konkurences kavēšana, ierobežošana vai deformēšana Latvijas teritorijā, to skaitā vienošanās par:

1) tiešu vai netiešu cenu vai tarifu noteikšanu jebkādā veidā vai to veidošanas noteikumiem, kā arī par tādas informācijas apmaiņu, kura attiecas uz cenām vai realizācijas noteikumiem;

2) ražošanas vai realizācijas apjomu, tirgu, tehniskās attīstības vai investīciju ierobežošanu vai kontroli;

3) tirgu sadali, ņemot vērā teritoriju, pircējus, piegādātājus vai citus nosacījumus;

4) noteikumiem, kuri darījumu slēgšanu, grozīšanu vai izbeigšanu ar trešo personu padara atkarīgu no tā, vai šī trešā persona uzņemas saistības, kuru komerciālais lietojums neattiecas uz konkrēto darījumu;

5) piedalīšanos vai nepiedalīšanos konkursos vai izsolēs vai par šīs darbības (bezdarbības) noteikumiem, izņemot gadījumu, ja konkurenti publiski darījuši zināmu kopīgu piedāvājumu un šā piedāvājuma mērķis nav kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci;

6) nevienādu noteikumu piemērošanu ekvivalentos darījumos ar trešajām personām, radot tām konkurences ziņā nelabvēlīgākus apstākļus;

7) darbībām (bezdarbību), kuru dēļ cits tirgus dalībnieks ir spiests atstāt kādu konkrēto tirgu vai tiek apgrūtināta potenciāla tirgus dalībnieka iekļūšana kādā konkrētajā tirgū,

ja horizontālo karteļa vienošanos kā izslēgšanas pamatu no iepirkuma procedūras Sodu reģistrā ir norādījusi Konkurences padome

12
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekssĀrzemnieka nodarbināšanas aizlieguma pārkāpšana36
Vienlaikus konstatēti pārkāpumi par darba līguma nenoslēgšanu rakstveida formā, par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas un par informatīvās deklarācijas par darba ņēmējiem (iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu) neiesniegšanu nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā12
2.Apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtībasKonkurences likumsIr aizliegtas un kopš noslēgšanas brīža spēkā neesošas tirgus dalībnieku vienošanās, kuru mērķis vai sekas ir konkurences kavēšana, ierobežošana vai deformēšana Latvijas teritorijā, to skaitā vienošanās par:

1) tiešu vai netiešu cenu vai tarifu noteikšanu jebkādā veidā vai to veidošanas noteikumiem, kā arī par tādas informācijas apmaiņu, kura attiecas uz cenām vai realizācijas noteikumiem;

2) ražošanas vai realizācijas apjomu, tirgu, tehniskās attīstības vai investīciju ierobežošanu vai kontroli;

3) tirgu sadali, ņemot vērā teritoriju, pircējus, piegādātājus vai citus nosacījumus;

4) noteikumiem, kuri darījumu slēgšanu, grozīšanu vai izbeigšanu ar trešo personu padara atkarīgu no tā, vai šī trešā persona uzņemas saistības, kuru komerciālais lietojums neattiecas uz konkrēto darījumu;

5) piedalīšanos vai nepiedalīšanos konkursos vai izsolēs vai par šīs darbības (bezdarbības) noteikumiem, izņemot gadījumu, ja konkurenti publiski darījuši zināmu kopīgu piedāvājumu un šā piedāvājuma mērķis nav kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci;

6) nevienādu noteikumu piemērošanu ekvivalentos darījumos ar trešajām personām, radot tām konkurences ziņā nelabvēlīgākus apstākļus;

7) darbībām (bezdarbību), kuru dēļ cits tirgus dalībnieks ir spiests atstāt kādu konkrēto tirgu vai tiek apgrūtināta potenciāla tirgus dalībnieka iekļūšana kādā konkrētajā tirgū,

ja horizontālo karteļa vienošanos kā izslēgšanas pamatu no iepirkuma procedūras Sodu reģistrā ir norādījusi Konkurences padome

12
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekssĀrzemnieka nodarbināšanas aizlieguma pārkāpšana36
Vienlaikus konstatēti pārkāpumi par darba līguma nenoslēgšanu rakstveida formā, par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas un par informatīvās deklarācijas par darba ņēmējiem (iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu) neiesniegšanu nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā12
KrimināllikumsPersonas nodarbināšanas noteikumu pārkāpšana36
3.Kandidāta, pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība) vai personas, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona, prokūrists vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu, pretendentu, personālsabiedrības biedru (ja kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība) vai personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām darbībās, kas saistītas ar filiāliKrimināllikumsTerorisms36
Terorisma finansēšana
Aicinājums uz terorismu un terorisma draudi
Personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai
Noziedzīga organizācija

Cilvēku tirdzniecība

Krāpšana
Krāpšana automatizētā datu apstrādes sistēmā
Apdrošināšanas krāpšana
Piesavināšanās
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana
Neatļauta labumu pieņemšana
Komerciālā uzpirkšana
Izvairīšanās no nodokļiem un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas
Kukuļņemšana
Kukuļa piesavināšanās
Starpniecība kukuļošanā
Kukuļdošana
Tirgošanās ar ietekmi
Prettiesiska labuma pieprasīšana un pieņemšana
Prettiesiska labuma došana
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Publisko iepirkumu elektronisko izziņu noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1516Pieņemts: 17.12.2013.Stājas spēkā: 01.01.2014.Zaudē spēku: 01.03.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 252, 28.12.2013. OP numurs: 2013/252.28
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
263391
{"selected":{"value":"12.08.2016","content":"<font class='s-1'>12.08.2016.-28.02.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"12.08.2016","iso_value":"2016\/08\/12","content":"<font class='s-1'>12.08.2016.-28.02.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-11.08.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
12.08.2016
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)