Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.91

Rīgā 2013.gada 17.decembrī (prot. Nr.19, 35.§)
Par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētā
Izdoti saskaņā ar Tūrisma likuma 15.1panta otro un trešo daļu,
Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma 14.panta 2.1daļu un
15.panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā publiskajā ārtelpā esošos tūrisma objektus un apskates vietas, par kurām informāciju drīkst sniegt tūristu gidi, kuri ir apliecinājuši savu profesionālo kvalifikāciju (turpmāk – Rīgas tūristu gidi);

1.2. prasības Rīgas tūristu gidu profesionālajai kvalifikācijai;

1.3. kārtību, kādā sertificē Rīgas tūristu gidus, un institūciju, kas sertificē tūristu gidus;

1.4. kārtību, kādā sniedz Rīgas tūristu gidu pakalpojumus;

1.5. kārtību, kādā īsteno tūristu gidu profesionālās darbības uzraudzību un kontroli.

2. Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā publiskajā ārtelpā esošie tūrisma objekti un apskates vietas, par kurām informāciju drīkst sniegt Rīgas tūristu gidi (turpmāk – Rīgas tūrisma objekti), noteikti šo saistošo noteikumu 1.pielikumā.

3. Rīgas tūristu gidus sertificē Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra" (turpmāk – Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra) izveidota Rīgas Tūristu gidu sertifikācijas komisija.

(Rīgas domes 24.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

4. Rīgas tūristu gida sertifikāts ir šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā izsniegts noteikta parauga dokuments (2.pielikums), kas apliecina sertifikāta īpašnieka profesionālo kvalifikāciju un dod tiesības sniegt informāciju par Rīgas tūrisma objektiem.

5. Tūristu gids, kurš sniedz tūristu gida pakalpojumus kādā Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī un atbilst šīs valsts normatīvo aktu prasībām tūristu gidu pakalpojumu sniegšanas jomā, tūristu gida īslaicīgus pakalpojumus Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma izpratnē un informāciju par Rīgas tūrisma objektiem var sniegt bez šajos saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā noteiktās tūristu gidu profesionālās kvalifikācijas apliecināšanas un bez Rīgas tūristu gida sertifikāta.

6. Šo saistošo noteikumu 5. punktā minētais Rīgas tūristu gids Rīgas investīciju un tūrisma aģentūrā ne vēlāk kā līdz brīdim, kad tiek sniegts īslaicīgs pakalpojums, iesniedz noteikta parauga paziņojumu par īslaicīgu tūrisma pakalpojumu sniegšanu Rīgā (3. pielikums).

(Rīgas domes 24.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

II. Prasības Rīgas tūristu gidu profesionālajai kvalifikācijai

7. Rīgas tūristu gida profesionālo kvalifikāciju apliecina vismaz viena no šādām dokumentu grupām:

7.1. akreditētas augstākās izglītības programmas, kas piešķir tūristu gida kvalifikāciju, apguvi apliecinošs dokuments vai augstākās izglītības iestādes izsniegts dokuments par sekmīgu mācību programmas apguves procesu;

7.2. (svītrots ar Rīgas domes 24.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 31);

7.3. akreditētas augstākās izglītības programmas apguvi apliecinošs dokuments vai augstākās izglītības iestādes izsniegts dokuments par sekmīgu mācību programmas apguves procesu, kā arī licencētas tūristu gidu profesionālās pilnveides programmas apguvi apliecinošs dokuments;

7.4. (svītrots ar Rīgas domes 24.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 31);

7.5. (svītrots ar Rīgas domes 24.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 31).

(Grozīts ar Rīgas domes 24.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 31)

8. Papildus šo saistošo noteikumu 7.punktā minētajiem dokumentiem Rīgas tūristu gida kvalifikāciju apliecina valodas zināšanas tūristu gida pakalpojumu sniegšanai nepieciešamajā līmenī:

8.1. valsts valodas zināšanas (C līmeņa 1.pakāpe) apliecinošs dokuments, ja valsts valodas lietošanas jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nepieciešams apliecināt valsts valodas prasmi;

8.2. svešvalodas, kurā pretendē sniegt tūristu gida pakalpojumus, zināšanas vismaz vidējā līmenī apliecinošs dokuments (piemēram, svešvalodas apguvi apliecinošu pārbaudījumu nokārtošanas dokumenti: angļu valodā – TOEFL, IELTS, FCE, franču valodā – DELF, DALF, TEF, vācu valodā – DSD, DSH, KDS, spāņu valodā – DELE, itāļu valodā – CILS, CELI, kā arī citi svešvalodas zināšanas, svešvalodas apguvi vai izglītības ieguvi attiecīgā svešvalodā apliecinoši dokumenti).

9. Lai saņemtu Rīgas tūristu gida sertifikātu, pretendents Rīgas investīciju un tūrisma aģentūrā iesniedz šādus dokumentus:

9.1. iesniegumu, kurā norāda:

9.1.1. vārdu, uzvārdu un personas kodu;

9.1.2. deklarētās dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju;

9.1.3. valodu vai valodas, kādā pretendē sniegt tūristu gida pakalpojumus;

9.1.4. informāciju par personas statusu, kādā sniedz tūristu gida pakalpojumus (pašnodarbināta persona, individuālais komersants, darbinieks vai cits), iesniegumam pievienojot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu;

9.2. (svītrots ar Rīgas domes 03.11.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 174);

9.3. dzīves aprakstu (Curriculum Vitae);

9.4. profesionālo kvalifikāciju un prasmes, kā arī valodu zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas atbilstoši šo saistošo noteikumu 7. un 8.punktam;

9.5. citu dokumentu, kas apliecina tūristu gida profesionālo darbību, profesionālo pilnveidi un darba pieredzi, kopijas (piemēram, nozares personu apvienības sniegta rekomendācija).

(Grozīts ar Rīgas domes 24.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 31)

10. Ja šo saistošo noteikumu 9. punktā minētos dokumentus Rīgas investīciju un tūrisma aģentūrā iesniedz elektroniski, tos sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

(Rīgas domes 24.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

11. Iesniedzot šo saistošo noteikumu 9.punktā minētos dokumentus, pretendents sedz dokumentu izskatīšanas, Rīgas tūristu gida sertifikāta sagatavošanas un izsniegšanas izmaksas saskaņā ar Rīgas domes apstiprinātu cenrādi.

III. Rīgas tūristu gidu sertifikācijas kārtība

12. Lai izvērtētu pretendenta iesniegtos dokumentus un lemtu par Rīgas tūristu gida sertifikāta piešķiršanu, Rīgas investīciju un tūrisma aģentūras direktors izveido Rīgas Tūristu gidu sertifikācijas komisiju (turpmāk – komisija) piecu locekļu sastāvā. Komisijas sastāvā ir pārstāvji no Rīgas pilsētas pašvaldības un nozares personu apvienībām.

(Rīgas domes 24.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

13. Komisijas nolikumu apstiprina Rīgas investīciju un tūrisma aģentūras direktors. Komisijas darbu tehniski nodrošina Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra.

(Rīgas domes 24.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

14. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz četri komisijas locekļi. Komisijas sēdes protokolē.

(Rīgas domes 24.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

15. Komisija lēmumus pieņem, atklāti balsojot. Lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

16. Komisija, pildot savus pienākumus, ir tiesīga pieaicināt ekspertus, prasīt pretendentiem precizēt vai papildināt iesniegtos dokumentus, kā arī aicināt piedalīties komisijas sēdē.

17. Komisija mēneša laikā pēc šo saistošo noteikumu 9. punktā minēto dokumentu saņemšanas Rīgas investīciju un tūrisma aģentūrā pieņem lēmumu par Rīgas tūristu gida sertifikāta izsniegšanu vai atteikumu izsniegt sertifikātu un rakstiski par to informē pretendentu.

(Rīgas domes 24.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

18. Komisija var atteikt izsniegt Rīgas tūrista gida sertifikātu, ja:

18.1. pretendents nav iesniedzis visus šo saistošo noteikumu 9.punktā noteiktos dokumentus;

18.2. pretendents neatbilst kādai no šo saistošo noteikumu 7. un 8.punktā noteiktajām prasībām;

18.3. pretendents sniedzis nepatiesas ziņas;

18.4. pretendents nav sedzis šo saistošo noteikumu 11.punktā minētās izmaksas.

19. (Svītrots ar Rīgas domes 24.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 31)

20. Rīgas tūristu gida sertifikāts ir beztermiņa un dod tiesības sniegt informāciju par Rīgas tūrisma objektiem neierobežotu laiku.

(Rīgas domes 24.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

21. Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra ved Rīgas tūristu gidu reģistru, kurā iekļauj šādu informāciju:

21.1. tūristu gida vārdu, uzvārdu;

21.2. tūristu gida pakalpojumu sniegšanas valodu vai valodas;

21.3. tūristu gida sertifikāta numuru;

21.4. informāciju par šo saistošo noteikumu 5. punktā minētajiem tūristu gidiem atbilstoši paziņojumā norādītajai informācijai.

(Rīgas domes 24.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

IV. Rīgas tūristu gidu pakalpojumu sniegšanas kārtība

22. Informāciju par Rīgas tūrisma objektiem drīkst sniegt tikai Rīgas tūristu gidi.

23. Informāciju par Rīgas tūristu gidiem, kā arī to sniegtiem pakalpojumiem iekļauj Rīgas tūrisma portālā (http://www.liveriga.com).

24. Rīgas tūristu gidam piešķir noteikta parauga identifikācijas zīmi (4. pielikums), kas tūristu gida pakalpojumu saņēmēju informē par pakalpojuma sniedzēju un apliecina pakalpojuma kvalitāti.

(Rīgas domes 24.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

25. Rīgas tūristu gidam ir pienākums identifikācijas zīmi lietot visā savas profesionālās darbības laikā, novietojot to pakalpojuma saņēmējam viegli saskatāmā vietā.

(Rīgas domes 24.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

26. Rīgas tūristu gida pienākumi ir:

26.1. sniegt vispusīgu un precīzu informāciju par Rīgas tūrisma objektiem un apskates vietām;

26.2. (svītrots ar Rīgas domes 24.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 31);

26.3. informāciju par Rīgas tūrisma objektiem sniegt valodā vai valodās, kurās tas pieteicies tūristu gida pakalpojumu sniegšanai, iesniedzot dokumentus Rīgas tūristu gida sertifikāta saņemšanai;

26.4. (svītrots ar Rīgas domes 24.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 31);

26.5. cieņpilni izturēties pret tūristiem, to reliģiskajiem uzskatiem un tradīcijām;

26.6. pildot profesionālos pienākumus, nesmēķēt un nelietot alkoholu, kā arī ievērot Eiropas Tūristu gidu asociāciju federācijas tīmekļvietnē www.fegtouristguides.com publicēto Tūristu gidu ētikas kodeksu.

26.7. (svītrots ar Rīgas domes 24.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 31)

(Grozīts ar Rīgas domes 24.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 31)

V. Rīgas tūristu gida sertifikāta darbības pagarināšana un atjaunošana

(Nodaļa svītrota ar Rīgas domes 24.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 31)

27. (Svītrots ar Rīgas domes 24.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 31)

28. (Svītrots ar Rīgas domes 24.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 31)

29. (Svītrots ar Rīgas domes 24.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 31)

30. (Svītrots ar Rīgas domes 24.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 31)

31. (Svītrots ar Rīgas domes 24.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 31)

32. (Svītrots ar Rīgas domes 24.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 31)

33. (Svītrots ar Rīgas domes 24.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 31)

VI. Uzraudzības un kontroles īstenošanas kārtība

34. Šo saistošo noteikumu izpildi kontrolē Rīgas pašvaldības policija saskaņā ar likumu "Par policiju".

35. Par pakalpojumu sniegšanas noteikumu pārkāpumiem personas saucamas pie likumā paredzētās atbildības.

36. (Svītrots ar Rīgas domes 24.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 31)

37. Rīgas pašvaldības policijai ir tiesības ierosināt komisijai anulēt Rīgas tūristu gida sertifikātu.

38. Komisijai ir tiesības anulēt Rīgas tūristu gida sertifikātu, ja Rīgas tūristu gids atkārtoti neievēro šajos saistošajos noteikumos noteiktos Rīgas tūristu gida pienākumus vai izdara citus pārkāpumus, kas nav savienojami ar tūristu gida profesionālo darbību.

(Rīgas domes 24.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

39. Komisija izskata iesniegumus par tūristu gidu darbību, kā arī, ja nepieciešams, par iesniegumos minētajiem faktiem un iespējamiem pārkāpumiem informē Rīgas pašvaldības policiju.

39.1 Komisijas faktisko rīcību un izdoto sākotnējo administratīvo aktu var apstrīdēt pie Rīgas pilsētas izpilddirektora. Rīgas pilsētas izpilddirektora lēmumu par faktisko rīcību un lēmumu par administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

(Rīgas domes 24.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

VII. Noslēguma jautājumi

40. Atcelt Rīgas domes 2013.gada 12.novembra saistošos noteikumus Nr.66 "Par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētā".

41. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī, bet saistošo noteikumu 2. un 22.punkts stājas spēkā 2014.gada 1.aprīlī.

42. Rīgas tūristu gidiem, kuriem saskaņā ar saistošajiem noteikumiem līdz Rīgas tūristu gida sertifikāta darbības termiņa pagarināšanai bija jāapgūst licencēta tūristu gidu profesionālās pilnveides programma un kuri to nav apguvuši, šīs prasības izpilde tiek atlikta līdz 2017.gada 31.decembrim, vienlaikus uz šo periodu pagarinot izsniegtā Rīgas tūristu gida sertifikāta darbības termiņu.

(Rīgas domes 14.03.2017. saistošo noteikumu Nr. 249 redakcijā)

43. Saistošo noteikumu 28. punkts attiecībā uz dokumentu izskatīšanas un Rīgas tūristu gida sertifikāta darbības pagarināšanas vai atjaunošanas izmaksu segšanu netiek piemērots no 2020. gada 12. marta līdz 2021. gada 1. jūnijam.

(Rīgas domes 09.06.2020. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 24.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 20)

44. Rīgas tūristu gidu sertifikāti, kuri ir spēkā 2021. gada 25. aprīlī, uzskatāmi par beztermiņa atbilstoši šo saistošo noteikumu 20. punktam.

(Rīgas domes 24.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

45. Saistošo noteikumu 11. punkts attiecībā uz dokumentu izskatīšanas, Rīgas tūristu gida sertifikāta sagatavošanas un izsniegšanas izmaksu segšanu netiek piemērots no 2021. gada 16. jūnija līdz 2021. gada 31. decembrim.

(Rīgas domes 16.06.2021. saistošo noteikumu Nr. 55 redakcijā)

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
1.pielikums
Rīgas domes 2013.gada 17.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.91
Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā publiskajā ārtelpā esošie tūrisma objekti un apskates vietas, par kurām informāciju drīkst sniegt tūristu gidi, kuri ir apliecinājuši savu profesionālo kvalifikāciju
Nr.
p.k.
NosaukumsTeritorijas robežas apraksts*
1.Rīgas vēsturiskais centrsHanzas iela, Strēlnieku iela, Emiļa Melngaiļa iela, Krišjāņa Valdemāra iela, Šarlotes iela, Palīdzības iela, Aristida Briāna iela, Tallinas iela, Aleksandra Čaka iela, Matīsa iela, Avotu iela, Lāčplēša iela, Ernesta Birznieka-Upīša iela, Elizabetes iela, Satekles iela, Marijas iela, Gogoļa iela, Turgeņeva iela, Krasta iela, 11.novembra krastmala, Muitas iela, Citadeles iela, Kronvalda bulvāris, Pilsētas kanāls, Eksporta ielai piegulošā teritorija Andrejostas austrumu pusē, Eksporta iela
2.Ķīpsalas vēsturiskā apbūveLoču iela un tās turpinājums virzienā uz Daugavu un Zundu, Zunda krastmala, Kaiju ielas turpinājums līdz Zvejnieku ielai, Zvejnieku iela/Ķīpsalas iela, Krišjāņa Valdemāra iela, Balasta dambis līdz Loču ielas turpinājumam
3.MežaparksVaroņu iela (Gustava Zemgala gatve) no krustojuma ar Meža prospektu, Viestura prospekts, neietverot apbūvi Viestura prospekta labajā pusē, Lādes ielas/Lēdurgas ielas apbūves dienvidrietumu, Mores ielas un Mežnoras ielas/Zušu ielas apbūves dienvidaustrumu, dienvidu un austrumu robeža līdz Ķīšezera krasta līnijai, Ķīšezera rietumu krasta daļa līdz Sudrabu Edžus ielas pagarinājuma līnijai, Sudrabu Edžus iela, Kokneses prospekts, Glika iela, Klaipēdas iela, Stendera iela, Visbijas prospekts, Inčukalna iela, Meža prospekts
4.Brāļu kapiBrāļu kapu memoriālā ansambļa centrālie vārti Aizsaules ielas un Varoņu ielas krustojumā, ~ 700 metri pa Varoņu ielu, pagrieziens pa labi no Varoņu ielas – taciņa (zemesgabala robeža) gar Meža kapiem līdz Aizsaules ielai, Aizsaules iela, Brāļu kapu memoriālā ansambļa centrālie vārti
5.Ziemeļblāzmas kultūras nama apbūves ansamblis ar parkuAugusta Dombrovska iela no krustojuma ar Martas Rinkas ielu, Kāvu iela, Ziemeļblāzmas iela, Kalngales iela, ietverot zemesgabalu šo ielu krustojuma ziemeļu daļā, Pauguru iela, Baltāsbaznīcas iela, Vecāķu prospekts, Vecāķu prospekta un Sniedzes ielas krustojums, Sniedzes ielas apbūves rietumu robeža gar Ziemeļblāzmas parka malu, Martas Rinkas ielas turpinājums līdz Augusta Dombrovska ielai
6.Kalnciema ielas kvartālsKalnciema ielas posms no Baložu ielas līdz Melnsila ielai, ieskaitot nekustamos īpašumus Kalnciema ielā 35 un 37 un Melnsila ielā 13 un 15, un publiski pieejamās šim ielas posmam piegulošo nekustamo īpašumu pagalmu teritorijas

* Teritorija ietver robežojošo ielu vai tās posmu visā ielas platumā, ja aprakstā nav noteikts citādi.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
2. pielikums
Rīgas domes 2013.gada 17.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.91

(Pielikums Rīgas domes 24.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

Rīgas tūristu gida sertifikāta paraugs

Sertifikācijas institūcijas logo

Institūcijas nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese

Rīgas tūristu gida sertifikāts

Nr._______
(sertifikāta kārtas numurs)

________________________________________
(vārds, uzvārds)

________________________________________
personas kods

________________________________________
(pakalpojuma sniegšanas valodas)

Sertifikāts izsniegts ________. gada _______. ___________________

Rīgas tūristu gida sertifikāts ir izsniegts atbilstoši Rīgas domes 2013. gada 17. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 91 "Par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētā". Tas apliecina sertifikāta īpašnieka profesionālo kvalifikāciju un dod tiesības sniegt informāciju par Rīgas tūrisma objektiem.

   
(komisijas vadītāja vārds, uzvārds un paraksts)           Z.v
3. pielikums
Rīgas domes 2013.gada 17.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.91

(Pielikums Rīgas domes 24.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

Paziņojums par īslaicīgu tūrisma pakalpojumu sniegšanu Rīgā
1. Paziņojums ir
(vajadzīgo atzīmēt ar X)
pirmreizējs
atkārtots 
2. Informācija par īslaicīga pakalpojuma sniedzēju:
2.1. vārds, uzvārds 
2.2. personas kods vai personas identifikācijas numurs 
2.3. valsts, kurā ir reģistrēta saimnieciskā darbība 
2.4. atzīšanas vai reģistrācijas numurs rezidences valstī 
2.5. adrese rezidences valstī 
2.6. e-pasta adrese 
2.7. tālruņa numurs 
3. Datums, no kura līdz kuram vai kurā plānots sniegt pakalpojumu Latvijas Republikas teritorijā 
4. Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.

Datums* ___________________________ 

______________________________________________________________________
         (vārds, uzvārds, paraksts*)

Aizpilda Rīgas investīciju un tūrisma aģentūras amatpersona
5. Paziņojuma reģistrācijas datums
_________________________________________
6. Rīgas investīciju un tūrisma aģentūras amatpersona
  
(vārds, uzvārds, paraksts*) 
* Paziņojuma rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
4. pielikums
Rīgas domes 2013.gada 17.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.91

(Pielikums Rīgas domes 24.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

Rīgas tūristu gida identifikācijas zīmes paraugs

Averss

Tūristu gida fotogrāfija

Rīgas tūristu gids 

 

Sertifikācijas institūcijas logo
Vārds, uzvārds
Sertifikāta numursSertifikāts derīgs no DD.MM.GGGG.
Pakalpojuma sniegšanas valodas 
Tūristu gida paraksts 
Piezīme. Identifikācijas zīmi izgatavo no materiāla, kas nodrošina ilgstošu identifikācijas zīmes lietošanu.

Reverss

Persona, kurai izsniegta šī identifikācijas zīme, ir tiesīga sniegt Rīgas tūristu gida pakalpojumus saskaņā ar Rīgas domes 2013. gada 17. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 91 "Par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētā".
  
(komisijas vadītāja vārds, uzvārds, paraksts)Z.v.

Identifikācijas zīmes atrašanas gadījumā lūdzam zvanīt pa tālruni (+371) 67181091.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 91Pieņemts: 17.12.2013.Stājas spēkā: 01.01.2014.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 250, 20.12.2013. OP numurs: 2013/250.76
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
263251
{"selected":{"value":"22.06.2021","content":"<font class='s-1'>22.06.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"22.06.2021","iso_value":"2021\/06\/22","content":"<font class='s-1'>22.06.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"25.04.2021","iso_value":"2021\/04\/25","content":"<font class='s-1'>25.04.2021.-21.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.03.2021","iso_value":"2021\/03\/02","content":"<font class='s-1'>02.03.2021.-24.04.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.06.2020","iso_value":"2020\/06\/12","content":"<font class='s-1'>12.06.2020.-01.03.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.04.2017","iso_value":"2017\/04\/05","content":"<font class='s-1'>05.04.2017.-11.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.11.2015","iso_value":"2015\/11\/17","content":"<font class='s-1'>17.11.2015.-04.04.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-16.11.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
22.06.2021
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"