Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts zaudēs spēku 2025. gada 1. janvārī.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1354

Rīgā 2013.gada 26.novembrī (prot. Nr.63 8.§)
Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu"
8.panta 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā.

1.1 Noteikumi neattiecas uz precēm, kuras nodotas iznīcināšanai lēmuma saņēmējam saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka muitas rīcību ar precēm, ar kurām pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 466 redakcijā)

2. Pēc tam kad iestādes lēmums, zvērināta notāra akts vai tiesas nolēmums par attiecīgās mantas konfiscēšanu, atzīšanu par bezīpašnieka mantu, bezmantinieka mantu (gadījumos, kad aktā par mantojuma lietas izbeigšanu nav norādītas kreditoru pretenzijas), atrasto mantu, kas pāriet valsts kā atradēja īpašumā, atrasto apslēpto mantu, politisko organizāciju (partiju) pretlikumīgi iegūto mantu (tai skaitā anonīmi un pretlikumīgi saņemto dāvinājumu (ziedojumu)), mantu, no kuras persona atteikusies par labu valstij, kā arī pēc testamenta valsts īpašumā pārgājušo mantu un valsts amatpersonu ienākumiem un mantiskajiem labumiem, kas gūti, pārkāpjot atbilstošo jomu regulējošos normatīvos aktus, kļuvis izpildāms, atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā Valsts ieņēmumu dienestam nosūta attiecīgā nolēmuma un dokumenta, kas apliecina mantas izņemšanu, oriģinālu vai tā atvasinājumu, kas izstrādāts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību.

(MK 15.01.2019. noteikumu Nr. 40 redakcijā)

3. Valsts ieņēmumu dienests pēc šo noteikumu 2. punktā minēto dokumentu saņemšanas:

3.1. šo noteikumu 10. un 10.punktā minētajā kārtībā pieņem un uzskaita valstij piekritīgo mantu;

3.2. līdz valstij piekritīgās mantas realizācijai, nodošanai bez maksas vai iznīcināšanai:

3.2.1. valstij piekritīgo mantu, kas novietota glabāšanai Nodrošinājuma valsts aģentūrā, nodod glabāšanā Nodrošinājuma valsts aģentūrai;

3.2.2. valstij piekritīgos dzīvniekus glabā vietā, kur tie atrodas;

3.2.3. valstij piekritīgo mantu (izņemot šo noteikumu 3.2.1. un 3.2.2. apakšpunktā minēto mantu) glabā Valsts ieņēmumu dienestā vai atbilstoši konkrēto jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem izvēlas valstij piekritīgās mantas glabāšanas vietu un slēdz līgumu ar juridisko vai fizisko personu par mantas glabāšanu.

(MK 07.09.2021. noteikumu Nr. 609 redakcijā)

4. Valstij piekritīgo mantu glabā, realizē, nodod bez maksas vai iznīcina saskaņā ar atbilstošo jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem, ievērojot vides aizsardzības prasības.

5. (Svītrots ar MK 07.09.2021. noteikumiem Nr. 609)

5.1 (Svītrots ar MK 07.09.2021. noteikumiem Nr. 609)

6. Valstij piekritīgo mantu nodod bez maksas (izņemot valstij piekritīgo nekustamo īpašumu) vai iznīcina šo noteikumu 19.punktā minētās valstij piekritīgās mantas novērtēšanas komisijas (turpmāk – komisija) klātbūtnē.

(Grozīts ar MK 07.09.2021. noteikumiem Nr. 609)

7. Valsts ieņēmumu dienests ir atbildīgs par mantas neskartību un saglabāšanu no tās pieņemšanas brīža līdz realizācijai, nodošanai bez maksas vai iznīcināšanai.

8. Valstij piekritīgo mantu, ko Valsts ieņēmumu dienests ņēmis uzskaitē, aizliegts pirms mantas realizācijas, nodošanas bez maksas vai iznīcināšanas nodot lietošanā juridiskām vai fiziskām personām.

9. Valsts ieņēmumu dienests vismaz divas darbdienas pirms valstij piekritīgās mantas iznīcināšanas ievieto attiecīgu informāciju Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē. Informāciju par valstij piekritīgās mantas realizāciju un nodošanu bez maksas Valsts ieņēmumu dienests reizi mēnesī publicē Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē.

(MK 07.09.2021. noteikumu Nr. 609 redakcijā)

II. Valstij piekritīgās mantas uzskaite

10. Valsts ieņēmumu dienests pēc šo noteikumu 2. punktā minēto dokumentu saņemšanas šo noteikumu 10.punktā minētajā termiņā pieņem un uzskaita valstij piekritīgo mantu atbilstoši mantas atrašanās vietai, sastādot mantas pieņemšanas un nodošanas aktu divos eksemplāros. Vienu eksemplāru glabā Valsts ieņēmumu dienestā, otru – iestādē, kas nodevusi valstij piekritīgo mantu. Par nekustamo īpašumu sastāda fakta konstatācijas aktu vienā eksemplārā, ko glabā Valsts ieņēmumu dienestā. Mantas pieņemšanas un nodošanas aktu nesastāda par bezskaidras naudas līdzekļiem un par mantu, kas līdz brīdim, kad pieņemts lēmums par mantas piekritību valstij, ir nodota bez maksas, iznīcināta vai realizēta. Saņemot informāciju par valstij piekritīgās mantas esību pēc kapitālsabiedrības izslēgšanas no komercreģistra atbilstoši Komerclikuma 317. panta otrajai daļai, Valsts ieņēmumu dienests šo noteikumu 10.punktā minētajā termiņā pieņem un uzskaita nekustamo īpašumu, kam nav kreditoru pretenziju (publiskā reģistrā ierakstītas hipotēkas, ķīlas vai aizlieguma atzīmes), bezskaidru naudu, ja zināma tās atrašanās vieta, un kustamo mantu, kuras īpašumtiesības ir redzamas publiskā reģistrā un kuras fiziskā atrašanās vieta ir zināma.

(MK 07.09.2021. noteikumu Nr. 609 redakcijā)

10.1 Valstij piekritīgo mantu saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu pieņem un uzskaita 20 darbdienu laikā (izņemot valstij piekritīgos dzīvniekus, – tos pieņem un uzskaita piecu darbdienu laikā).

(MK 07.09.2021. noteikumu Nr. 609 redakcijā)

11. Par valstij piekritīgās mantas iznīcināšanu sastāda valstij piekritīgās mantas iznīcināšanas aktu (turpmāk – mantas iznīcināšanas akts) divos eksemplāros:

11.1. ja valstij piekritīgo mantu iznīcināšanai nodod komersantam, vienu mantas iznīcināšanas akta eksemplāru glabā Valsts ieņēmumu dienestā, otru nodod komersantam, kas iznīcina valstij piekritīgo mantu;

11.2. ja valstij piekritīgo mantu iznīcina Valsts ieņēmumu dienests, abus mantas iznīcināšanas akta eksemplārus glabā Valsts ieņēmumu dienestā.

(Grozīts ar MK 07.09.2021. noteikumiem Nr. 609)

12. Par valstij piekritīgās mantas realizāciju un nodošanu bez maksas sastāda valstij piekritīgās mantas aprakstes un novērtējuma aktu (turpmāk – mantas aprakstes un novērtējuma akts) divos eksemplāros:

12.1. ja valstij piekritīgo mantu realizē, vienu mantas aprakstes un novērtējuma akta eksemplāru glabā Valsts ieņēmumu dienestā, otru nodod personai, kurai manta realizēta;

12.2. ja valstij piekritīgo mantu nodod bez maksas, vienu mantas aprakstes un novērtējuma akta eksemplāru glabā Valsts ieņēmumu dienestā, otru nodod iestādei, institūcijai, juridiskajai vai fiziskajai personai, kurai manta nodota.

(MK 07.09.2021. noteikumu Nr. 609 redakcijā)

13. Mantas aprakstes un novērtējuma aktu, kā arī mantas iznīcināšanas aktu paraksta šo noteikumu 19.punktā minētās komisijas locekļi.

(Grozīts ar MK 07.09.2021. noteikumiem Nr. 609)

14. Katram mantas pieņemšanas un nodošanas aktam Valsts ieņēmumu dienests iekārto atsevišķu lietu, kurā glabā visus dokumentus, kas attiecas uz šo lietu (izņemot šo noteikumu 15.punktā minētos gadījumus).

15. Ja mantu tās apjoma, atrašanās vietas vai specifikas dēļ viena nolēmuma ietvaros nav iespējams pieņemt vienas darbdienas laikā, lietā ievieto vairākus mantas pieņemšanas un nodošanas aktus.

16. Valstij piekritīgo mantu reģistrē valstij piekritīgās mantas uzskaites reģistrā un attaisnojuma dokumentus noformē atbilstoši vispārējām grāmatvedības kārtošanas prasībām.

(MK 07.09.2021. noteikumu Nr. 609 redakcijā)

17. Katrai valstij piekritīgās mantas uzskaites lietai Valsts ieņēmumu dienests atver personisko kontu (5.pielikums). Kontam piešķir numuru, kurš atbilst mantas pieņemšanas un nodošanas akta veidlapas numuram. Ierakstus personiskajā kontā izdara, pamatojoties uz mantas iznīcināšanas aktu, mantas aprakstes un novērtējuma aktu, samaksu apliecinošiem dokumentiem. Personisko kontu slēdz, kad ir samaksāti visi maksājumi par valstij piekritīgo mantu. Ja mantu nodod bez maksas, personisko kontu slēdz, pamatojoties uz mantas aprakstes un novērtējuma aktu vai nekustamā īpašuma nodošanas un pieņemšanas aktu. Ja mantu iznīcina Valsts ieņēmumu dienests, personisko kontu slēdz, pamatojoties uz mantas iznīcināšanas aktu.

18. (Zaudējis spēku ar 01.01.2021.; sk. 43. punktu)

III. Valstij piekritīgās mantas novērtēšana

19. Pirms valstij piekritīgās mantas nodošanas bez maksas vai iznīcināšanas Valsts ieņēmumu dienests izveido komisiju. Komisija, valstij piekritīgo mantu nododot bez maksas vai iznīcinot (izņemot gadījumu, ja valstij piekritīgo mantu iznīcina Valsts ieņēmumu dienests), pieaicina iesaistītās puses pārstāvi.

(MK 07.09.2021. noteikumu Nr. 609 redakcijā)

19.1 Šo noteikumu 19. punktu nepiemēro gadījumos, kad:

19.1 1. bez maksas nodod valstij piekritīgu nekustamo īpašumu;

19.1 2. valsts budžetā ieskaita valstij piekritīgus naudas līdzekļus;

19.1 3. iznīcināšanai nodod valstij piekritīgus privatizācijas sertifikātus.

(MK 15.01.2019. noteikumu Nr. 40 redakcijā)

20. Valstij piekritīgo kustamo mantu realizē par tā pretendenta piedāvāto cenu, kas izvēlēts saskaņā ar šo noteikumu 26. punktu. Ja nepieciešams, šo noteikumu 27. punktā minētā komisija, izvēloties pretendentu, ņem vērā sertificēta vērtētāja (eksperta) atzinumu.

(MK 07.09.2021. noteikumu Nr. 609 redakcijā)

21. Ja ar iestādes lēmumu vai tiesas nolēmumu par valstij piekritīgo mantu ir atzīta ārpussavienības prece (Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulas (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 5. panta 24. punkts), papildus šo noteikumu 20. punktā minētajam ņem vērā arī muitas iestādes atzinumā norādīto preces muitas vērtību un no tās aprēķināto muitas maksājumu aprēķinu.

(MK 16.08.2016. noteikumu Nr. 541 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.01.2019. noteikumiem Nr. 40)

22. Mantas vērtību ieraksta mantas aprakstes un novērtējuma aktā vai mantas iznīcināšanas aktā.

(MK 15.01.2019. noteikumu Nr. 40 redakcijā)

23. Valstij piekritīgo nekustamo īpašumu, ko nodod bez maksas saskaņā ar šo noteikumu 32.punktu, nevērtē.

24. Valstij piekritīgo nekustamo īpašumu bez maksas nodod Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvis, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta izdoto pilnvarojumu.

25. Valstij piekritīgo nekustamo īpašumu bez maksas nodod ar valstij piekritīgā nekustamā īpašuma nodošanas un pieņemšanas aktu. To sastāda divos eksemplāros, no kuriem vienu glabā Valsts ieņēmumu dienestā, bet otru – iestādē vai institūcijā, kurai īpašumu nodod.

(Grozīts ar MK 07.09.2021. noteikumiem Nr. 609)

IV. Valstij piekritīgās mantas realizācija un ar to saistīto ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā

26. Lai realizētu valstij piekritīgo kustamo mantu juridiskajām un fiziskajām personām, Valsts ieņēmumu dienests veic cenu aptauju. Sludinājumu par cenu aptauju ievieto Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē, norādot saprātīgu pieteikšanās termiņu, bet ne mazāk kā trīs darbdienas.

(MK 07.09.2021. noteikumu Nr. 609 redakcijā)

27. Valsts ieņēmumu dienests cenu aptaujas veikšanai izveido komisiju ne mazāk kā triju cilvēku sastāvā. Cenu aptaujā komisija izvēlas finansiāli izdevīgāko piedāvājumu. Valstij piekritīgo kustamo mantu nerealizē personai, kurai uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāds, kas pārsniedz 150 euro, vai ar tiesas nolēmumu ir pasludināts maksātnespējas process.

(MK 07.09.2021. noteikumu Nr. 609 redakcijā)

28. Valstij piekritīgās akcīzes preces realizē:

28.1. ja akcīzes nodoklis nav samaksāts, – akcīzes preču noliktavas turētājam, kura speciālajā atļaujā (licencē) akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai ir norādīts attiecīgais akcīzes preču veids;

28.2. ja akcīzes nodoklis ir samaksāts, – komersantam, kuram ir speciālā atļauja (licence) darbībai ar attiecīgo akcīzes preču veidu, ja akcīzes preču apriti reglamentējošie normatīvie akti nosaka speciālās atļaujas (licences) nepieciešamību.

29. Valstij piekritīgos transportlīdzekļus realizē, nododot pārstrādei vai izjaukšanai rezerves daļās, ja:

29.1. transportlīdzekļa (tai skaitā piekabes (puspiekabes)) vai transportlīdzekļa agregāta vidējā tirgus cena Latvijā ir 284 euro vai mazāk vai arī no transportlīdzekļa pirmās reģistrācijas datuma pagājuši vairāk nekā 20 gadi;

29.2. paredzamie transportlīdzekļa realizācijas izdevumi pārsniedz paredzamos ieņēmumus;

29.3. transportlīdzeklis (tai skaitā piekabe (puspiekabe) vai jūras pārvadājumu konteiners) ir speciāli pārbūvēts, ierīkojot tajā slēpni, prettiesisku darbību veikšanai un izmantots kā administratīvā pārkāpuma vai noziedzīga nodarījuma izdarīšanas rīks (izņemot gadījumus, ja saņemts pieprasījums saskaņā ar šo noteikumu 32.12.apakšpunktu).

30. Valstij piekritīgos naudas līdzekļus ieskaita valsts budžeta kontā, par to attiecīgi sastādot mantas aprakstes un novērtējuma aktu divos eksemplāros, kurus glabā Valsts ieņēmumu dienestā.

31. Pēc valstij piekritīgās mantas realizācijas procesa pabeigšanas Valsts ieņēmumu dienests pirms personiskā konta slēgšanas pārbauda attiecīgo ieņēmumu iemaksu valsts budžetā.

V. Valstij piekritīgās mantas nodošana bez maksas vai iznīcināšana

32. Bez maksas nodod šādu valstij piekritīgo mantu:

32.1. mantu, kurai ir vēsturiska, mākslinieciska vai zinātniska vērtība, – attiecīgajai valsts vai pašvaldības iestādei;

32.2. valstij piekritīgās grāmatas, manuskriptus un dokumentus, kuriem ir zinātniska, tehniska, literāra, mākslinieciska vai vēsturiska vērtība, – attiecīgajai valsts vai pašvaldības iestādei;

32.3. valstij piekritīgo nekustamo īpašumu – Finanšu ministrijas valdījumā un valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pārvaldīšanā (izņemot šo noteikumu 32.4., 32.5., 32.6., 32.7., 32.8. un 32.9.apakšpunktā minētos gadījumus);

32.4. saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" vai Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu privatizācijai vai atsavināšanai nododamās:

32.4.1. valstij piekritīgās dzīvojamās mājas, dzīvokļu īpašumus, kopīpašuma daļas valsts un pašvaldības kopīpašumā esošajās viendzīvokļa dzīvojamās mājās un dzīvokļu īpašumos – attiecīgajai pašvaldībai īpašumā, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu, bet, ja mēneša laikā pēc Valsts ieņēmumu dienesta informācijas saņemšanas attiecīgā pašvaldības dome nav pieņēmusi lēmumu vai atsakās pārņemt, – sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" valdījumā;

32.4.2. valstij piekritīgās kopīpašuma daļas valsts, pašvaldības un privātpersonas, kā arī valsts un privātpersonas kopīpašumā esošajās viendzīvokļa dzīvojamās mājās un dzīvokļu īpašumos – sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" valdījumā;

32.5. valstij piekritīgo valsts meža zemi - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vai Zemkopības ministrijas valdījumā, ja zemi saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" ieraksta zemesgrāmatā uz valsts vārda minēto ministriju personā;

32.6. valstij piekritīgo ostu, transporta un sakaru komunikāciju infrastruktūras zemi – Satiksmes ministrijas valdījumā, ja zemi saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" ieraksta zemesgrāmatā uz valsts vārda minētās ministrijas personā;

32.7. zemnieku saimniecību neapbūvētu zemi lauku apvidos – attiecīgajai pašvaldībai īpašumā, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu;

32.8. valstij piekritīgu energoapgādes objektu (tai skaitā nekustamo īpašumu, kas nepieciešams valsts akciju sabiedrības "Latvenergo" koncernā ietilpstošo kapitālsabiedrību komercdarbības veikšanai) – Ekonomikas ministrijas valdījumā;

32.9. valstij piekritīgo nekustamo īpašumu, par kuru Valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 5.pantā noteiktajā kārtībā ir iesniegts privatizācijas ierosinājums un Ministru kabinets nav pieņēmis lēmumu par nekustamā īpašuma nodošanu privatizācijai vai atteikumu nodot privatizācijai, – sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" valdījumā;

32.10. (svītrots ar MK 15.01.2019. noteikumiem Nr. 40);

32.11. valstij piekritīgos dzīvniekus (izņemot šo noteikumu 32.13. apakšpunktā minētos dzīvniekus), kurus nevar realizēt šo noteikumu 26. punktā minētajā kārtībā, – juridiskajai vai fiziskajai personai, valsts vai pašvaldības iestādei, kuras glabāšanā tie atrodas;

32.12. transportlīdzekli (tai skaitā piekabi (puspiekabi) vai jūras pārvadājumu konteineru), ja tas ir pārbūvēts, ierīkojot tajā slēpni, prettiesisku darbību veikšanai un izmantots kā administratīvā pārkāpuma vai noziedzīga nodarījuma izdarīšanas rīks, – valsts augstskolai pēc pieprasījuma apmācību nodrošināšanai. Ja uz valstij piekritīgo mantu piesakās vairākas valsts augstskolas, priekšroku dod tai valsts augstskolai, kura piesakās pirmā, ievērojot rotācijas principu. Valsts augstskola par valstij piekritīgo mantu, kuru tā saņēmusi, izdara ierakstus grāmatvedības reģistros;

32.13. mantu, kuras sastāvā ietilpst Padomes 1996. gada 9. decembra Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, pielikumos un noteikumos par īpaši aizsargājamo un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu uzskaitītās sugas (tai skaitā dzīvu dzīvnieku vai augu eksemplāri), – Dabas aizsardzības pārvaldei lēmuma pieņemšanai par tālāko mantas izmantošanu.

(Grozīts ar MK 15.01.2019. noteikumiem Nr. 40; MK 08.10.2019. noteikumiem Nr. 466; MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 169; MK 07.09.2021. noteikumiem Nr. 609)

32.1 (Svītrots ar MK 15.01.2019. noteikumiem Nr. 40)

32.2 Valsts ieņēmumu dienests 15 dienu laikā pēc šo noteikumu 32.3., 32.4.2., 32.5., 32.6., 32.8. un 32.9. apakšpunktā minētās valstij piekritīgās mantas pieņemšanas un uzskaitīšanas nosūta attiecīgajām valsts institūcijām uzaicinājumu bez maksas pārņemt valstij piekritīgo mantu. Uzaicinājumam pievieno dokumentus, uz kuru pamata valstij piekritīgā manta ņemta uzskaitē.

(MK 08.10.2019. noteikumu Nr. 466 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.09.2021. noteikumiem Nr. 609)

32.3 Valsts ieņēmumu dienests 15 dienu laikā pēc šo noteikumu 32.4.1. apakšpunktā minētās valstij piekritīgās mantas pieņemšanas un uzskaitīšanas nosūta attiecīgajai pašvaldībai informāciju lēmuma pieņemšanai.

(MK 08.10.2019. noteikumu Nr. 466 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.09.2021. noteikumiem Nr. 609)

32.4 Valsts ieņēmumu dienests 15 dienu laikā pēc atteikuma saņemšanas no attiecīgās pašvaldības, bet ne vēlāk kā 45 dienu laikā pēc piedāvājuma nosūtīšanas attiecīgajai pašvaldībai par šo noteikumu 32.4.1. apakšpunktā minētās valstij piekritīgās mantas pārņemšanu nosūta informāciju sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor".

(MK 08.10.2019. noteikumu Nr. 466 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.09.2021. noteikumiem Nr. 609)

32.5 Pašvaldība 15 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par šo noteikumu 32.4.1. apakšpunktā minētās valstij piekritīgās mantas pārņemšanu nosūta attiecīgo informāciju Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Valsts ieņēmumu dienestam. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sagatavo Ministru kabineta rīkojuma projektu par attiecīgā īpašuma nodošanu pašvaldībai, un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs noteiktā kārtībā to iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā.

(MK 08.10.2019. noteikumu Nr. 466 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.09.2021. noteikumiem Nr. 609)

32.6 Valsts ieņēmumu dienests 15 dienu laikā pēc informācijas saņemšanas par attiecīgu spēkā stājušos Ministru kabineta rīkojumu nosūta šo noteikumu 32.4.1. un 32.7. apakšpunktā minētajām institūcijām uzaicinājumu bez maksas pārņemt valstij piekritīgo mantu. Uzaicinājumam pievieno dokumentus, uz kuru pamata valstij piekritīgā manta ņemta uzskaitē.

(MK 08.10.2019. noteikumu Nr. 466 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.09.2021. noteikumiem Nr. 609)

32.7 Izdevumus, kas veidojas no brīža, kad manta piekrīt valstij, līdz brīdim, kad tā tiek nodota bez maksas, sedz:

32.7 1. attiecīgais valdītājs – ja attiecīgā pašvaldība nav pieņēmusi lēmumu vai atsakās pārņemt šo noteikumu 32.4. apakšpunktā minēto valstij piekritīgo mantu, kā arī šo noteikumu 32.5., 32.6., 32.8. un 32.9. apakšpunktā minētajos gadījumos;

32.7 2. pārvaldītājs – šo noteikumu 32.3. apakšpunktā minētajā gadījumā;

32.7 3. attiecīgā pašvaldība – ja attiecīgā pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu pārņemt šo noteikumu 32.4.1. apakšpunktā minēto valstij piekritīgo mantu, kā arī šo noteikumu 32.7. apakšpunktā minētajā gadījumā.

(MK 08.10.2019. noteikumu Nr. 466 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.09.2021. noteikumiem Nr. 609)

32.8 Ja institūcija, kura bez maksas pārņēmusi šo noteikumu 32.3., 32.4., 32.5., 32.6., 32.7., 32.8. vai 32.9. apakšpunktā minēto nekustamo īpašumu, tajā konstatē atkritumus, kas rada vai var radīt kaitējumu vai apdraudējumu videi vai cilvēka dzīvībai vai veselībai, tā par konstatēto faktu informē Valsts policiju un Valsts vides dienestu turpmākai rīcībai.

(MK 07.09.2021. noteikumu Nr. 609 redakcijā)

33. Mantas aprakstes un novērtējuma akts, kā arī nekustamā īpašuma nodošanas un pieņemšanas akts ir pavaddokuments, ja Valsts ieņēmumu dienests mantu realizē vai nodod bez maksas.

(MK 07.09.2021. noteikumu Nr. 609 redakcijā)

34. Par valstij piekritīgiem atzītus alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus iznīcina.

35. Par valstij piekritīgām atzītas alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu vai naftas produktu ražošanai izmantojamās iekārtas neatgriezeniski iznīcina vai utilizē, attiecīgi metāla daļas nododot otrreizējai pārstrādei metāllūžņos, plastmasas un cita materiāla iekārtu daļas salaužot, sagriežot vai kā citādi padarot lietošanai nederīgas.

36. Pārējo valstij piekritīgo mantu iznīcina, ja:

36.1. tā ir atzīta par izplatīšanai nederīgu vai tās izplatīšana aizliegta;

36.2. tai ir beidzies derīguma termiņš;

36.3. paredzamie realizācijas izdevumi pārsniedz paredzamos ieņēmumus (izņemot gadījumus, ja valstij piekritīgo mantu nodod bez maksas vai realizē, nododot pārstrādei);

36.4. manta nav realizēta vai nodota bez maksas šo noteikumu 26.punktā un 32.11.apakšpunktā minētajā kārtībā un to apliecina dokumenti.

37. Valsts ieņēmumu dienests saskaņā ar atbilstošo jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem, organizējot valstij piekritīgās mantas (piemēram, pārtikas, videokasešu, parfimērijas) iznīcināšanu (piemēram, sadedzinot, sasmalcinot, izlejot), izvēlas finansiāli izdevīgāko iznīcināšanas veidu un slēdz līgumu ar komersantu par valstij piekritīgās mantas iznīcināšanu vai iznīcina šo mantu pats.

38. Alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus un naftas produktus iznīcina šādā veidā:

38.1. alkoholiskos dzērienus:

38.1.1. izlejot kanalizācijā, ja alkoholisko dzērienu apjoms ir mazāks par 500 litriem. Alkoholiskos dzērienus, kas satur vairāk nekā 40 tilpumprocentus etilspirta, atšķaida ar ūdeni līdz minētajai koncentrācijai;

38.1.2. izlejot vietā, kas saskaņota ar attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi, ja alkoholisko dzērienu apjoms ir lielāks par 500 litriem. Alkoholiskos dzērienus, kas satur vairāk nekā 40 tilpumprocentus etilspirta, atšķaida ar ūdeni līdz minētajai koncentrācijai;

38.1.3. sasmalcinot iepakojumu kopā ar tā saturu īpaši aprīkotās iekārtās vai izmantojot citus iznīcināšanas veidus, ja iznīcināšanas vieta un nosacījumi ir saskaņoti ar attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi;

38.2. tabakas izstrādājumus – sadedzinot putekļveida kurināmā kurtuvēs vai katlumājās, kurās par kurināmo izmanto cieto kurināmo un kuras aprīkotas ar dūmgāzu cieto daļiņu uztveršanas iekārtām. Ja cigarešu skaits nepārsniedz 200, tās iznīcina, mehāniski sasmalcinot un izberot atkritumu konteinerā;

38.3. naftas produktus – sadedzinot sadedzināšanas iekārtās, kuras saņēmušas piesārņojošas darbības atļauju naftas produktu atkritumu sadedzināšanai vai līdzsadedzināšanai.

(Grozīts ar MK 07.09.2021. noteikumiem Nr. 609)

39. Par valstij piekritīgiem atzītus sertifikātus iznīcina un par to sastāda mantas iznīcināšanas aktu divos eksemplāros. Tos glabā  Valsts ieņēmumu dienestā. Institūcijai, kas ir sertifikātu kontu turētājs, nosūta Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora lēmumu par sertifikātu dzēšanu, kas pieņemts saskaņā ar privatizācijas sertifikātu izmantošanas kārtību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

(MK 15.01.2019. noteikumu Nr. 40 redakcijā)

40. (Svītrots ar MK 16.08.2016. noteikumiem Nr. 541)

VI. Noslēguma jautājumi

41. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumus Nr.315 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 68.nr.; 2008, 95., 146.nr.; 2009, 103., 113.nr.; 2013, 103.nr.).

42. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

43. Šo noteikumu 18. punkts ir spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim. Valsts ieņēmumu dienests šo noteikumu 18. punktu piemēro ne ilgāk, kā sagatavojot gada pārskatu par 2020. gadu.

(MK 15.01.2019. noteikumu Nr. 40 redakcijā)

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Finanšu ministra vietā – satiksmes ministrs Anrijs Matīss
1. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 26.novembra noteikumiem Nr.1354
Valstij piekritīgās mantas pieņemšanas un nodošanas akts
Nr._______

(Pielikums svītrots ar MK 07.09.2021. noteikumiem Nr. 609)

2. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 26.novembra noteikumiem Nr.1354

(Pielikums svītrots ar MK 07.09.2021. noteikumiem Nr. 609)

3. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 26.novembra noteikumiem Nr.1354

(Pielikums svītrots ar MK 07.09.2021. noteikumiem Nr. 609)

4. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 26.novembra noteikumiem Nr.1354
Valstij piekritīgās mantas uzskaites reģistrs

(Pielikums svītrots ar MK 07.09.2021. noteikumiem Nr. 609)

5. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 26.novembra noteikumiem Nr.1354
Personiskais konts Nr._____________

Valstij piekritīgā manta ar 20__.gada ___.___________________ mantas aprakstes un novērtējuma vai iznīcināšanas aktu Nr.__________ nodota

 

realizācijai/nodošanai bez maksas/iznīcināšanai

(komersanta vai iestādes nosaukums, datums)

 (vajadzīgo pasvītrot)

 

Ieraksta datums

Attaisnojuma dokuments

Mantas novērtējums
(euro)

Mantas samazinātais novērtējums
(euro)

Atlīdzības summa komersantam
(euro)

Jāieskaita budžetā (euro)

Samaksas termiņš pēc līguma

Faktiski ieskaitīts budžetā

Kavējuma dienas

Saskaņā ar līgumā noteikto par kavējumu

aprēķināts
(euro)

samaksāts
(euro)

datums

numurs

nosaukums

datums

summa (euro)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

              
              
              
              


Personiskais konts slēgts   
 (dokumenta numurs, datums)  
Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona   
 (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs) 

(paraksts)

20__.gada ___.______________

Finanšu ministra vietā – satiksmes ministrs Anrijs Matīss
6. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 26.novembra noteikumiem Nr.1354

(Pielikums svītrots ar MK 07.09.2021. noteikumiem Nr. 609)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1354Pieņemts: 26.11.2013.Stājas spēkā: 01.01.2014.Zaudē spēku: 01.01.2025.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 233, 28.11.2013. OP numurs: 2013/233.14
Saistītie dokumenti
 • Zaudēs spēku ar
 • Grozījumi
 • Tiesību akti, kuriem maina statusu
 • Izdoti saskaņā ar
 • Augstākās tiesas atziņas
 • Anotācija / tiesību akta projekts
 • Skaidrojumi
 • Citi saistītie dokumenti
262347
{"selected":{"value":"10.09.2021","content":"<font class='s-1'>10.09.2021.-31.12.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.09.2021","iso_value":"2021\/09\/10","content":"<font class='s-1'>10.09.2021.-31.12.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2021","iso_value":"2021\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-09.09.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.04.2020","iso_value":"2020\/04\/03","content":"<font class='s-1'>03.04.2020.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.10.2019","iso_value":"2019\/10\/11","content":"<font class='s-1'>11.10.2019.-02.04.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.01.2019","iso_value":"2019\/01\/19","content":"<font class='s-1'>19.01.2019.-10.10.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.08.2017","iso_value":"2017\/08\/11","content":"<font class='s-1'>11.08.2017.-18.01.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.08.2016","iso_value":"2016\/08\/19","content":"<font class='s-1'>19.08.2016.-10.08.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-18.08.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.09.2021
87
1
 • X
 • Facebook
 • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"