Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1354

Rīgā 2013.gada 26.novembrī (prot. Nr.63 8.§)
Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu"
8.panta 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā.

1.1 Noteikumi neattiecas uz precēm, kuras nodotas iznīcināšanai lēmuma saņēmējam saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka muitas rīcību ar precēm, ar kurām pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 466 redakcijā)

2. Pēc tam kad iestādes lēmums, zvērināta notāra akts vai tiesas nolēmums par attiecīgās mantas konfiscēšanu, atzīšanu par bezīpašnieka mantu, bezmantinieka mantu (gadījumos, kad aktā par mantojuma lietas izbeigšanu nav norādītas kreditoru pretenzijas), atrasto mantu, kas pāriet valsts kā atradēja īpašumā, atrasto apslēpto mantu, politisko organizāciju (partiju) pretlikumīgi iegūto mantu (tai skaitā anonīmi un pretlikumīgi saņemto dāvinājumu (ziedojumu)), mantu, no kuras persona atteikusies par labu valstij, kā arī pēc testamenta valsts īpašumā pārgājušo mantu un valsts amatpersonu ienākumiem un mantiskajiem labumiem, kas gūti, pārkāpjot atbilstošo jomu regulējošos normatīvos aktus, kļuvis izpildāms, atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā Valsts ieņēmumu dienestam nosūta attiecīgā nolēmuma un dokumenta, kas apliecina mantas izņemšanu, oriģinālu vai tā atvasinājumu, kas izstrādāts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību.

(MK 15.01.2019. noteikumu Nr. 40 redakcijā)

3. Valsts ieņēmumu dienests pēc šo noteikumu 2.punktā minēto dokumentu saņemšanas:

3.1. šo noteikumu 10. un 10.punktā minētajā kārtībā pieņem un uzskaita valstij piekritīgo mantu;

3.2. ja nepieciešams, atbilstoši konkrēto jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem izvēlas valstij piekritīgās mantas glabāšanas vietu un slēdz līgumu ar komersantu par mantas glabāšanu.

3.3. (svītrots ar MK 15.01.2019. noteikumiem Nr. 40)

(Grozīts ar MK 15.01.2019. noteikumiem Nr. 40)

4. Valstij piekritīgo mantu glabā, realizē, nodod bez maksas vai iznīcina saskaņā ar atbilstošo jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem, ievērojot vides aizsardzības prasības.

5. No ieņēmumiem, kas gūti, realizējot valstij piekritīgo mantu, sedz izdevumus, kas ir saistīti ar valstij piekritīgās mantas glabāšanu, realizāciju, nodošanu bez maksas vai iznīcināšanu un ir dokumentāri apliecināti:

5.1. administratīvo pārkāpumu lietās un krimināllietās, kurās nolēmuma izpildi nodrošina Valsts ieņēmumu dienests no brīža, kad šo noteikumu 2. punktā minētais dokuments ir kļuvis izpildāms (beidzies apstrīdēšanas termiņš);

5.2. lietās, kurās nolēmuma izpildi nodrošina zvērināts tiesu izpildītājs no brīža, kad manta ņemta uzskaitē ar valstij piekritīgās mantas pieņemšanas un nodošanas aktu.

(MK 15.01.2019. noteikumu Nr. 40 redakcijā)

5.1 Šo noteikumu 5. punktā minētos izdevumus Valsts ieņēmumu dienests sedz 10 darbdienu laikā pēc attaisnojuma dokumentu saņemšanas par komersanta sniegto pakalpojumu.

(MK 15.01.2019. noteikumu Nr. 40 redakcijā)

6. Valstij piekritīgo mantu realizē, nodod bez maksas (izņemot valstij piekritīgo nekustamo īpašumu) vai iznīcina šo noteikumu 19.punktā minētās valstij piekritīgās mantas novērtēšanas komisijas (turpmāk – komisija) klātbūtnē.

7. Valsts ieņēmumu dienests ir atbildīgs par mantas neskartību un saglabāšanu no tās pieņemšanas brīža līdz realizācijai, nodošanai bez maksas vai iznīcināšanai.

8. Valstij piekritīgo mantu, ko Valsts ieņēmumu dienests ņēmis uzskaitē, aizliegts pirms mantas realizācijas, nodošanas bez maksas vai iznīcināšanas nodot lietošanā juridiskām vai fiziskām personām.

9. Valsts ieņēmumu dienests vismaz trīs darbdienas pirms valstij piekritīgās mantas realizācijas, nodošanas bez maksas vai iznīcināšanas ievieto attiecīgu informāciju Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnē.

II. Valstij piekritīgās mantas uzskaite

10. Valsts ieņēmumu dienests pēc šo noteikumu 2. punktā minēto dokumentu saņemšanas šo noteikumu 10.punktā minētajā termiņā pieņem un uzskaita valstij piekritīgo mantu atbilstoši mantas atrašanās vietai, sastādot mantas pieņemšanas un nodošanas aktu (1. pielikums) divos eksemplāros. Vienu eksemplāru glabā Valsts ieņēmumu dienestā, otru – iestādē, kas nodevusi valstij piekritīgo mantu. Ja līdz brīdim, kad pieņemts lēmums par mantas piekritību valstij, manta ir nodota bez maksas, iznīcināta vai realizēta, mantas pieņemšanas un nodošanas aktu nesastāda.

(MK 15.01.2019. noteikumu Nr. 40 redakcijā)

10.1 Mantu saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu pieņem:

10.1. piecu darbdienu laikā, ja manta atrodas atbildīgā glabāšanā Nodrošinājuma valsts aģentūrā, pie komersanta vai fiziskas personas;

10.2.  20 darbdienu laikā pārējos šo noteikumu 2. punktā minētajos gadījumos (tai skaitā gadījumā, ja manta glabājas kopā ar lietas materiāliem vai atbildīgās institūcijas īpaši šim nolūkam paredzētā telpā vai nožogotā teritorijā).

(MK 15.01.2019. noteikumu Nr. 40 redakcijā)

11. Par valstij piekritīgās mantas iznīcināšanu sastāda valstij piekritīgās mantas iznīcināšanas aktu (turpmāk – mantas iznīcināšanas akts) (2.pielikums) divos eksemplāros:

11.1. ja valstij piekritīgo mantu iznīcināšanai nodod komersantam, vienu mantas iznīcināšanas akta eksemplāru glabā Valsts ieņēmumu dienestā, otru nodod komersantam, kas iznīcina valstij piekritīgo mantu;

11.2. ja valstij piekritīgo mantu iznīcina Valsts ieņēmumu dienests, abus mantas iznīcināšanas akta eksemplārus glabā Valsts ieņēmumu dienestā.

12. Par valstij piekritīgās mantas realizāciju un nodošanu bez maksas sastāda valstij piekritīgās mantas aprakstes un novērtējuma aktu (turpmāk –mantas aprakstes un novērtējuma akts) (3.pielikums) divos eksemplāros:

12.1. ja valstij piekritīgo mantu realizē komersantam vai saskaņā ar šo noteikumu 27.punktu fiziskai personai, vienu mantas aprakstes un novērtējuma akta eksemplāru glabā Valsts ieņēmumu dienestā, otru nodod komersantam vai fiziskai personai, kurai manta realizēta;

12.2. ja valstij piekritīgo mantu nodod bez maksas, vienu mantas aprakstes un novērtējuma akta eksemplāru glabā Valsts ieņēmumu dienestā, otru nodod iestādei vai institūcijai, kurai manta nodota.

13. Mantas aprakstes un novērtējuma aktu, kā arī mantas iznīcināšanas aktu paraksta šo noteikumu 19.punktā minētās komisijas locekļi un apstiprina Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora pilnvarota persona.

14. Katram mantas pieņemšanas un nodošanas aktam Valsts ieņēmumu dienests iekārto atsevišķu lietu, kurā glabā visus dokumentus, kas attiecas uz šo lietu (izņemot šo noteikumu 15.punktā minētos gadījumus).

15. Ja mantu tās apjoma, atrašanās vietas vai specifikas dēļ viena nolēmuma ietvaros nav iespējams pieņemt vienas darbdienas laikā, lietā ievieto vairākus mantas pieņemšanas un nodošanas aktus.

16. Mantas pieņemšanas un nodošanas akts, mantas aprakstes un novērtējuma akts, mantas iznīcināšanas akts un nekustamā īpašuma nodošanas un pieņemšanas akts ir stingrās uzskaites dokumenti, un Valsts ieņēmumu dienests reģistrē tos valstij piekritīgās mantas uzskaites reģistrā (4.pielikums).

17. Katrai valstij piekritīgās mantas uzskaites lietai Valsts ieņēmumu dienests atver personisko kontu (5.pielikums). Kontam piešķir numuru, kurš atbilst mantas pieņemšanas un nodošanas akta veidlapas numuram. Ierakstus personiskajā kontā izdara, pamatojoties uz mantas iznīcināšanas aktu, mantas aprakstes un novērtējuma aktu, samaksu apliecinošiem dokumentiem. Personisko kontu slēdz, kad ir samaksāti visi maksājumi par valstij piekritīgo mantu. Ja mantu nodod bez maksas, personisko kontu slēdz, pamatojoties uz mantas aprakstes un novērtējuma aktu vai nekustamā īpašuma nodošanas un pieņemšanas aktu. Ja mantu iznīcina Valsts ieņēmumu dienests, personisko kontu slēdz, pamatojoties uz mantas iznīcināšanas aktu.

18. (Zaudējis spēku ar 01.01.2021.; sk. 43. punktu)

III. Valstij piekritīgās mantas novērtēšana

19. Pirms valstij piekritīgās mantas realizācijas, nodošanas bez maksas vai iznīcināšanas Valsts ieņēmumu dienests izveido komisiju. Tajā iekļauj:

19.1. Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvi;

19.2. par valstij piekritīgās mantas glabāšanu atbildīgo personu;

19.3. tās iestādes vai institūcijas pārstāvi, kurai mantu nodod bez maksas.

(MK 15.01.2019. noteikumu Nr. 40 redakcijā)

19.1 Šo noteikumu 19. punktu nepiemēro gadījumos, kad:

19.1. bez maksas nodod valstij piekritīgu nekustamo īpašumu;

19.2. valsts budžetā ieskaita valstij piekritīgus naudas līdzekļus;

19.3. iznīcināšanai nodod valstij piekritīgus privatizācijas sertifikātus.

(MK 15.01.2019. noteikumu Nr. 40 redakcijā)

20. Valstij piekritīgo mantu realizē, ņemot vērā vidējās tirgus cenas Latvijā mantas realizēšanas brīdī. Realizējot mantu, komisija papildus ņem vērā tā komersanta piedāvāto cenu, kas izvēlēts saskaņā ar šo noteikumu 26. un 27. punktu, un, ja nepieciešams, sertificēta vērtētāja (eksperta) atzinumu.

(MK 15.01.2019. noteikumu Nr. 40 redakcijā)

21. Ja ar iestādes lēmumu vai tiesas nolēmumu par valstij piekritīgo mantu ir atzīta ārpussavienības prece (Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulas (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 5. panta 24. punkts), papildus šo noteikumu 20. punktā minētajam ņem vērā arī muitas iestādes atzinumā norādīto preces muitas vērtību un no tās aprēķināto muitas maksājumu aprēķinu.

(MK 16.08.2016. noteikumu Nr. 541 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.01.2019. noteikumiem Nr. 40)

22. Mantas vērtību ieraksta mantas aprakstes un novērtējuma aktā vai mantas iznīcināšanas aktā.

(MK 15.01.2019. noteikumu Nr. 40 redakcijā)

23. Valstij piekritīgo nekustamo īpašumu, ko nodod bez maksas saskaņā ar šo noteikumu 32.punktu, nevērtē.

24. Valstij piekritīgo nekustamo īpašumu bez maksas nodod Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvis, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta izdoto pilnvarojumu.

25. Valstij piekritīgo nekustamo īpašumu bez maksas nodod ar valstij piekritīgā nekustamā īpašuma nodošanas un pieņemšanas aktu (6.pielikums). To sastāda divos eksemplāros, no kuriem vienu glabā Valsts ieņēmumu dienestā, bet otru – iestādē vai institūcijā, kurai īpašumu nodod.

IV. Valstij piekritīgās mantas realizācija un ar to saistīto ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā

26. Lai realizētu valstij piekritīgo mantu, Valsts ieņēmumu dienests aptaujā vismaz trīs komersantus. Sludinājumu par cenu aptauju ievieto Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnē, katrā sludinājumā norādot pieteikšanās termiņu – vismaz divas nedēļas. Cenu aptaujā Valsts ieņēmumu dienests izvēlas finansiāli izdevīgāko piedāvājumu, lai slēgtu līgumu par valstij piekritīgās mantas realizāciju. Līgumu neslēdz ar komersantu, kuram ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāds, kas pārsniedz 150 euro, vai kuram ar tiesas nolēmumu ir pasludināts maksātnespējas process, uzsākts tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process. Ja iesniegtie piedāvājumi ir līdzvērtīgi, priekšroka ir komersantam, kurš pieteicies pirmais.

(MK 15.01.2019. noteikumu Nr. 40 redakcijā)

27. Valstij piekritīgos dzīvniekus realizē komersantam vai fiziskajai personai šo noteikumu 26.punktā minētajā kārtībā. Dzīvniekus realizē tam komersantam (vai fiziskajai personai), kurš iesniedzis finansiāli izdevīgāko piedāvājumu. Ja iesniegtie piedāvājumi ir līdzvērtīgi, priekšroka ir tam komersantam (vai fiziskajai personai), kurš pieteicies pirmais.

28. Valstij piekritīgās akcīzes preces realizē:

28.1. ja akcīzes nodoklis nav samaksāts, – akcīzes preču noliktavas turētājam, kura speciālajā atļaujā (licencē) akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai ir norādīts attiecīgais akcīzes preču veids;

28.2. ja akcīzes nodoklis ir samaksāts, – komersantam, kuram ir speciālā atļauja (licence) darbībai ar attiecīgo akcīzes preču veidu, ja akcīzes preču apriti reglamentējošie normatīvie akti nosaka speciālās atļaujas (licences) nepieciešamību.

29. Valstij piekritīgos transportlīdzekļus realizē, nododot pārstrādei vai izjaukšanai rezerves daļās, ja:

29.1. transportlīdzekļa (tai skaitā piekabes (puspiekabes)) vai transportlīdzekļa agregāta vidējā tirgus cena Latvijā ir 284 euro vai mazāk vai arī no transportlīdzekļa pirmās reģistrācijas datuma pagājuši vairāk nekā 20 gadi;

29.2. paredzamie transportlīdzekļa realizācijas izdevumi pārsniedz paredzamos ieņēmumus;

29.3. transportlīdzeklis (tai skaitā piekabe (puspiekabe) vai jūras pārvadājumu konteiners) ir speciāli pārbūvēts, ierīkojot tajā slēpni, prettiesisku darbību veikšanai un izmantots kā administratīvā pārkāpuma vai noziedzīga nodarījuma izdarīšanas rīks (izņemot gadījumus, ja saņemts pieprasījums saskaņā ar šo noteikumu 32.12.apakšpunktu).

30. Valstij piekritīgos naudas līdzekļus ieskaita valsts budžeta kontā, par to attiecīgi sastādot mantas aprakstes un novērtējuma aktu divos eksemplāros, kurus glabā Valsts ieņēmumu dienestā.

31. Pēc valstij piekritīgās mantas realizācijas procesa pabeigšanas Valsts ieņēmumu dienests pirms personiskā konta slēgšanas pārbauda attiecīgo ieņēmumu iemaksu valsts budžetā.

V. Valstij piekritīgās mantas nodošana bez maksas vai iznīcināšana

32. Bez maksas nodod šādu valstij piekritīgo mantu:

32.1. mantu, kurai ir vēsturiska, mākslinieciska vai zinātniska vērtība, – attiecīgajai valsts vai pašvaldības iestādei;

32.2. valstij piekritīgās grāmatas, manuskriptus un dokumentus, kuriem ir zinātniska, tehniska, literāra, mākslinieciska vai vēsturiska vērtība, – attiecīgajai valsts vai pašvaldības iestādei;

32.3. valstij piekritīgo nekustamo īpašumu – Finanšu ministrijas valdījumā un valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pārvaldīšanā (izņemot šo noteikumu 32.4., 32.5., 32.6., 32.7., 32.8. un 32.9.apakšpunktā minētos gadījumus);

32.4. saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" vai Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu privatizācijai vai atsavināšanai nododamās valstij piekritīgās dzīvojamās mājas, valstij piederošās kopīpašuma daļas valsts un kādas citas personas kopīpašumā esošajās viendzīvokļa dzīvojamās mājās, dzīvokļu īpašumos un dzīvokļu īpašumus – attiecīgajai pašvaldībai īpašumā, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu, bet, ja mēneša laikā pēc Valsts ieņēmumu dienesta informācijas saņemšanas attiecīgā pašvaldības dome nav pieņēmusi lēmumu vai atsakās pārņemt, – akciju sabiedrībai "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" valdījumā;

32.5. valstij piekritīgo valsts meža zemi - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vai Zemkopības ministrijas valdījumā, ja zemi saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" ieraksta zemesgrāmatā uz valsts vārda minēto ministriju personā;

32.6. valstij piekritīgo ostu, transporta un sakaru komunikāciju infrastruktūras zemi – Satiksmes ministrijas valdījumā, ja zemi saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" ieraksta zemesgrāmatā uz valsts vārda minētās ministrijas personā;

32.7. zemnieku saimniecību neapbūvētu zemi lauku apvidos – attiecīgajai pašvaldībai īpašumā, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu;

32.8. valstij piekritīgu energoapgādes objektu (tai skaitā nekustamo īpašumu, kas nepieciešams valsts akciju sabiedrības "Latvenergo" koncernā ietilpstošo kapitālsabiedrību komercdarbības veikšanai) – Ekonomikas ministrijas valdījumā;

32.9. valstij piekritīgo nekustamo īpašumu, par kuru Valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 5.pantā noteiktajā kārtībā ir iesniegts privatizācijas ierosinājums un Ministru kabinets nav pieņēmis lēmumu par nekustamā īpašuma nodošanu privatizācijai vai atteikumu nodot privatizācijai, – akciju sabiedrības "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" valdījumā;

32.10. (svītrots ar MK 15.01.2019. noteikumiem Nr. 40);

32.11. valstij piekritīgus dzīvniekus, kurus nevar realizēt šo noteikumu 27. punktā minētajā kārtībā, – valsts vai pašvaldības iestādei. Ja, izvērtējot vietu, kur dzīvnieki atrodas atbildīgā glabāšanā, tos nav iespējams nodot valsts vai pašvaldības iestādei, Valsts ieņēmumu dienests valstij piekritīgos dzīvniekus bez maksas nodod komersantam, kura glabāšanā atrodas manta;

32.12. transportlīdzekli (tai skaitā piekabi (puspiekabi) vai jūras pārvadājumu konteineru), ja tas ir pārbūvēts, ierīkojot tajā slēpni, prettiesisku darbību veikšanai un izmantots kā administratīvā pārkāpuma vai noziedzīga nodarījuma izdarīšanas rīks, – valsts augstskolai pēc pieprasījuma apmācību nodrošināšanai. Ja uz valstij piekritīgo mantu piesakās vairākas valsts augstskolas, priekšroku dod tai valsts augstskolai, kura piesakās pirmā, ievērojot rotācijas principu. Valsts augstskola par valstij piekritīgo mantu, kuru tā saņēmusi, izdara ierakstus grāmatvedības reģistros;

32.13. mantu, kuras sastāvā ietilpst 1973.gada Vašingtonas konvencijas par tirdzniecību ar apdraudētajām dzīvnieku un augu sugām pielikumā uzskaitītās sugas (tai skaitā dzīvu dzīvnieku vai augu eksemplāri), – Dabas aizsardzības pārvaldei lēmuma pieņemšanai par tālāko mantas izmantošanu.

(Grozīts ar MK 15.01.2019. noteikumiem Nr. 40; MK 08.10.2019. noteikumiem Nr. 466; MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 169)

32.1 (Svītrots ar MK 15.01.2019. noteikumiem Nr. 40)

32.2 Valsts ieņēmumu dienests 15 dienu laikā pēc šo noteikumu 32.3., 32.5., 32.6., 32.8. un 32.9. apakšpunktā minētās valstij piekritīgās mantas pieņemšanas un uzskaitīšanas nosūta attiecīgajām valsts institūcijām uzaicinājumu bez maksas pārņemt valstij piekritīgo mantu. Uzaicinājumam pievieno dokumentus, uz kuru pamata valstij piekritīgā manta ņemta uzskaitē.

(MK 08.10.2019. noteikumu Nr. 466 redakcijā)

32.3 Valsts ieņēmumu dienests 15 dienu laikā pēc šo noteikumu 32.4. apakšpunktā minētās valstij piekritīgās mantas pieņemšanas un uzskaitīšanas nosūta attiecīgajai pašvaldībai informāciju lēmuma pieņemšanai.

(MK 08.10.2019. noteikumu Nr. 466 redakcijā)

32.4 Valsts ieņēmumu dienests 15 dienu laikā pēc atteikuma saņemšanas no attiecīgās pašvaldības, bet ne vēlāk kā 45 dienu laikā pēc piedāvājuma nosūtīšanas attiecīgajai pašvaldībai par šo noteikumu 32.4. apakšpunktā minētās valstij piekritīgās mantas pārņemšanu nosūta informāciju akciju sabiedrībai "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor".

(MK 08.10.2019. noteikumu Nr. 466 redakcijā)

32.5 Pašvaldība 15 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par šo noteikumu 32.4. apakšpunktā minētās valstij piekritīgās mantas pārņemšanu nosūta attiecīgo informāciju Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Valsts ieņēmumu dienestam. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sagatavo Ministru kabineta rīkojuma projektu par attiecīgā īpašuma nodošanu pašvaldībai, un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs noteiktā kārtībā to iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā.

(MK 08.10.2019. noteikumu Nr. 466 redakcijā)

32.6 Valsts ieņēmumu dienests 15 dienu laikā pēc informācijas saņemšanas par attiecīgu spēkā stājušos Ministru kabineta rīkojumu nosūta šo noteikumu 32.4. un 32.7. apakšpunktā minētajām institūcijām uzaicinājumu bez maksas pārņemt valstij piekritīgo mantu. Uzaicinājumam pievieno dokumentus, uz kuru pamata valstij piekritīgā manta ņemta uzskaitē.

(MK 08.10.2019. noteikumu Nr. 466 redakcijā)

32.7 Izdevumus, kas veidojas no brīža, kad manta piekrīt valstij, līdz brīdim, kad tā tiek nodota bez maksas, sedz:

32.1. attiecīgais valdītājs – ja attiecīgā pašvaldība nav pieņēmusi lēmumu vai atsakās pārņemt šo noteikumu 32.4. apakšpunktā minēto valstij piekritīgo mantu, kā arī šo noteikumu 32.5., 32.6., 32.8. un 32.9. apakšpunktā minētajos gadījumos;

32.2. pārvaldītājs – šo noteikumu 32.3. apakšpunktā minētajā gadījumā;

32.3. attiecīgā pašvaldība – ja attiecīgā pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu pārņemt šo noteikumu 32.4. apakšpunktā minēto valstij piekritīgo mantu, kā arī šo noteikumu 32.7. apakšpunktā minētajā gadījumā.

(MK 08.10.2019. noteikumu Nr. 466 redakcijā)

33. Mantas aprakstes un novērtējuma akts, kā arī nekustamā īpašuma nodošanas un pieņemšanas akts ir pavaddokuments, ja Valsts ieņēmumu dienests mantu realizē komersantam vai fiziskajai personai vai nodod iestādei bez maksas.

34. Par valstij piekritīgiem atzītus alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus iznīcina.

35. Par valstij piekritīgām atzītas alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu vai naftas produktu ražošanai izmantojamās iekārtas neatgriezeniski iznīcina vai utilizē, attiecīgi metāla daļas nododot otrreizējai pārstrādei metāllūžņos, plastmasas un cita materiāla iekārtu daļas salaužot, sagriežot vai kā citādi padarot lietošanai nederīgas.

36. Pārējo valstij piekritīgo mantu iznīcina, ja:

36.1. tā ir atzīta par izplatīšanai nederīgu vai tās izplatīšana aizliegta;

36.2. tai ir beidzies derīguma termiņš;

36.3. paredzamie realizācijas izdevumi pārsniedz paredzamos ieņēmumus (izņemot gadījumus, ja valstij piekritīgo mantu nodod bez maksas vai realizē, nododot pārstrādei);

36.4. manta nav realizēta vai nodota bez maksas šo noteikumu 26.punktā un 32.11.apakšpunktā minētajā kārtībā un to apliecina dokumenti.

37. Valsts ieņēmumu dienests saskaņā ar atbilstošo jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem, organizējot valstij piekritīgās mantas (piemēram, pārtikas, videokasešu, parfimērijas) iznīcināšanu (piemēram, sadedzinot, sasmalcinot, izlejot), izvēlas finansiāli izdevīgāko iznīcināšanas veidu un slēdz līgumu ar komersantu par valstij piekritīgās mantas iznīcināšanu vai iznīcina šo mantu pats.

38. Alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus un naftas produktus iznīcina šādā veidā:

38.1. alkoholiskos dzērienus:

38.1.1. izlejot kanalizācijā, ja alkoholisko dzērienu apjoms ir mazāks par 500 litriem. Alkoholiskos dzērienus, kas satur vairāk nekā 40 tilpumprocentus etilspirta, atšķaida ar ūdeni līdz minētajai koncentrācijai;

38.1.2. izlejot vietā, kas saskaņota ar attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi, ja alkoholisko dzērienu apjoms ir lielāks par 500 litriem. Alkoholiskos dzērienus, kas satur vairāk nekā 40 tilpumprocentus etilspirta, atšķaida ar ūdeni līdz minētajai koncentrācijai;

38.1.3. sasmalcinot iepakojumu kopā ar tā saturu īpaši aprīkotās iekārtās vai izmantojot citus iznīcināšanas veidus, ja iznīcināšanas vieta un nosacījumi ir saskaņoti ar attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi;

38.2. tabakas izstrādājumus – sadedzinot putekļveida kurināmā kurtuvēs vai katlumājās, kurās par kurināmo izmanto cieto kurināmo un kuras aprīkotas ar dūmgāzu cieto daļiņu uztveršanas iekārtām. Ja cigarešu skaits nepārsniedz 200, tās iznīcina, mehāniski sasmalcinot un izberot atkritumu konteinerā;

38.3. naftas produktus – sadedzinot vietās, kur var nodrošināt sadegšanas produktu atrašanos augstā temperatūrā pietiekami ilgu laiku, lai sadalītu lielmolekulārus ogļūdeņražus.

39. Par valstij piekritīgiem atzītus sertifikātus iznīcina un par to sastāda mantas iznīcināšanas aktu divos eksemplāros. Tos glabā  Valsts ieņēmumu dienestā. Institūcijai, kas ir sertifikātu kontu turētājs, nosūta Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora lēmumu par sertifikātu dzēšanu, kas pieņemts saskaņā ar privatizācijas sertifikātu izmantošanas kārtību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

(MK 15.01.2019. noteikumu Nr. 40 redakcijā)

40. (Svītrots ar MK 16.08.2016. noteikumiem Nr. 541)

VI. Noslēguma jautājumi

41. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumus Nr.315 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 68.nr.; 2008, 95., 146.nr.; 2009, 103., 113.nr.; 2013, 103.nr.).

42. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

43. Šo noteikumu 18. punkts ir spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim. Valsts ieņēmumu dienests šo noteikumu 18. punktu piemēro ne ilgāk, kā sagatavojot gada pārskatu par 2020. gadu.

(MK 15.01.2019. noteikumu Nr. 40 redakcijā)

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Finanšu ministra vietā – satiksmes ministrs Anrijs Matīss
1. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 26.novembra noteikumiem Nr.1354

(Pielikums grozīts ar MK 15.01.2019. noteikumiem Nr. 40)

Valstij piekritīgās mantas pieņemšanas un nodošanas akts
Nr._______

20___.gada ___.________________________

   
   

(dokumenta izdošanas vietas nosaukums)

 

Nr.
p.k.

Valstij piekritīgās mantas nosaukums un
sīks raksturojums

Mērvienība

Daudzums

1

2

3

4

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Mantu, kas ar

 
 

(iestādes lēmuma, zvērināta notāra akta vai tiesas nolēmuma datums, numurs)

atzīta par valstij piekritīgu un minēta šajā aktā,

 
 

(iestādes nosaukums)

pārstāvis

 
 

(amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs)

nodeva ar dokumentu, kas apliecina mantas izņemšanu,

 
 

(dokumenta datums, numurs)

Valstij piekritīgo mantu pieņēma

 
 

(Valsts ieņēmumu dienesta struktūrvienības nosaukums,

 

pārstāvja amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs)

Piezīmes  
   
   
   
   
   
   
   

Akts sastādīts 2 eksemplāros uz __________________ (____________________________________________________________) lapām.

Nodeva

   

Pieņēma

 
 

(paraksts)

   

(paraksts)

20___.gada ___.______________

 

20___.gada ___.______________

Finanšu ministra vietā – satiksmes ministrs Anrijs Matīss
2. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 26.novembra noteikumiem Nr.1354

(Pielikums MK 15.01.2019. noteikumu Nr. 40 redakcijā)

 

APSTIPRINU
Valsts ieņēmumu dienesta

   
 

(struktūrvienības nosaukums, amats)

   
 

(amatpersonas paraksts, vārds, uzvārds)

 

20__. gada __. _________
Z. v.

Valstij piekritīgās mantas iznīcināšanas akts
Nr. _____

20__. gada __. _________    
   

(dokumenta izdošanas vietas nosaukums)

Valsts ieņēmumu dienesta 20__. gada __. _________ rīkojums Nr. ____ par komisijas izveidošanu

Komisija, kuras sastāvā ir:

• Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvis  

 

(struktūrvienības nosaukums, amats, vārds, uzvārds)

 

,

   
• par mantas glabāšanu atbildīgā persona  
 

(komersanta vai iestādes nosaukums, amats, vārds, uzvārds)

 

,

ievērojot vides aizsardzības un ugunsdrošības prasības, iznīcināja mantu, kas uzskaitīta 20__. gada __. _________ valstij piekritīgās mantas pieņemšanas un nodošanas aktā Nr. _____.

Nr.

p. k.

Iznīcināmās mantas nosaukums

Mērvienība

Daudzums

Vienības vērtība (euro)

Vērtības kopsumma

(4. aile x 5. aile) (euro)

Iznīcināšanas veids un vieta

1

2

3

4

5

6

7

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Kopā

x

x

x

 

x

           
Piezīmes  
 
 
 
 
 

Iznīcināšana sākta 20__. gada __. _________ plkst. _____ un

pabeigta 20__. gada __. _________ plkst. _____.

Akts sastādīts 2 eksemplāros uz ____ (__________________________________________________________________________________) lapām.

Komisijas locekļi:      
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

       
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

       
Komersants, kurš pieņem mantu iznīcināšanai  
 

(nosaukums, pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts)

   
3. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 26.novembra noteikumiem Nr.1354

(Pielikums MK 15.01.2019. noteikumu Nr. 40 redakcijā)

 

APSTIPRINU
Valsts ieņēmumu dienesta

   
 

(struktūrvienības nosaukums, amats)

   
 

(amatpersonas paraksts, vārds, uzvārds)

 

20__. gada __. _________
Z. v.

Valstij piekritīgās mantas aprakstes un novērtējuma akts
Nr. _____

20__. gada __. _________    
   

(dokumenta izdošanas vietas nosaukums)

Valsts ieņēmumu dienesta 20__. gada __. _________ rīkojums Nr. ____ par komisijas izveidošanu

Komisija, kuras sastāvā ir:

• Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvis  

 

(struktūrvienības nosaukums, amats, vārds, uzvārds)

 

,

   
• tās iestādes pārstāvis, kura pieņem mantu bez maksas  
 

(iestādes nosaukums, amats, vārds, uzvārds)

 

,

   
• par mantas glabāšanu atbildīgā persona  
 

(komersanta vai iestādes nosaukums, amats, vārds, uzvārds)

 

,

   
nodod bez maksas/realizē mantu, kas uzskaitīta  
 

(iestādes, zvērināta notāra vai tiesas nosaukums)

   
iestādes lēmumā/tiesas nolēmumā   .
 

(lēmuma, zvērināta notāra akta vai nolēmuma datums, numurs)

 
     

Nr.

p. k.

Mantas nosaukums,

katra priekšmeta sīks raksturojums

Mērvienība

Daudzums

Vienības vērtība
(euro)

Vērtības kopsumma

(4. aile x 5. aile)

(euro)

1

2

3

4

5

6

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 

Kopā

x

x

x

x

           
Kopā  
 

(vērtības kopsumma vārdiem)

Akts sastādīts 2 eksemplāros uz ____ (___________________________________________________________________________________) lapām.

Piezīmes  
 
 
 
 
 
 
Komisijas locekļi:      
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

       
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

       
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

       
Komersants, kurš pieņem mantu  
 

(nosaukums, pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts)

   
4. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 26.novembra noteikumiem Nr.1354
Valstij piekritīgās mantas uzskaites reģistrs

Nr.
p.k./
uzskaites lietas numurs

Ieraksta datums

Valstij piekritīgās mantas pieņemšanas un nodošanas akts

Īpašnieks, kam piederējusi manta (vārds, uzvārds vai nosaukums)

Valstij piekritīgā manta

Valstij piekritīgās mantas aprakstes un novērtējuma akts, iznīcināšanas akts, nekustamā īpašuma nodošanas un pieņemšanas akts

Valstij piekritīgās mantas realizācijas ieņēmumi (euro)

datums

numurs

nosaukums

daudzums

datums

numurs

novērtējuma summa
(euro)

rīcība (realizācija, iznīcināšana, nodošana bez maksas)

kopā

t.sk. segti izdevumi

t.sk. ieskaitīts valsts budžetā

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

                           
                           
                           
Finanšu ministra vietā – satiksmes ministrs Anrijs Matīss
5. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 26.novembra noteikumiem Nr.1354
Personiskais konts Nr._____________

Valstij piekritīgā manta ar 20__.gada ___.___________________ mantas aprakstes un novērtējuma vai iznīcināšanas aktu Nr.__________ nodota

 

realizācijai/nodošanai bez maksas/iznīcināšanai

(komersanta vai iestādes nosaukums, datums)

 (vajadzīgo pasvītrot)

 

Ieraksta datums

Attaisnojuma dokuments

Mantas novērtējums
(euro)

Mantas samazinātais novērtējums
(euro)

Atlīdzības summa komersantam
(euro)

Jāieskaita budžetā (euro)

Samaksas termiņš pēc līguma

Faktiski ieskaitīts budžetā

Kavējuma dienas

Saskaņā ar līgumā noteikto par kavējumu

aprēķināts
(euro)

samaksāts
(euro)

datums

numurs

nosaukums

datums

summa (euro)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

                           
                           
                           
                           


Personiskais konts slēgts      
  (dokumenta numurs, datums)    
Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona      
  (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs)  

(paraksts)

20__.gada ___.______________

Finanšu ministra vietā – satiksmes ministrs Anrijs Matīss
6. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 26.novembra noteikumiem Nr.1354

(Pielikums grozīts ar MK 15.01.2019. noteikumiem Nr. 40)

APSTIPRINU

Valsts ieņēmumu dienesta

   
 

(struktūrvienības nosaukums, amats)

   
 

(amatpersonas paraksts, vārds, uzvārds)

20___.gada ___.______________

Z.v.

Valstij piekritīgā nekustamā īpašuma nodošanas un pieņemšanasakts
Nr.__________

20___.gada ___._______________________    
   

(dokumenta izdošanas vietas nosaukums)

Valsts ieņēmumu dienesta pilnvarotais pārstāvis    
 

(struktūrvienības nosaukums,

 
   

pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds, pilnvaras datums un numurs)

 
nodod un
tās iestādes pilnvarotais pārstāvis, kura pieņem mantu bez maksas
   
 

(iestādes nosaukums,

 
  ,

pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds, pilnvaras datums un numurs)

 
pieņem bez maksas mantu, kas uzskaitīta

 

 
 

(iestādes vai institūcijas nosaukums)

 
  .

(tiesas nolēmuma, zvērināta notāra akta, Ministru kabineta rīkojuma datums, numurs)

 

 

Nr.
p.k.

Nekustamā īpašuma nosaukums un
sīks raksturojums

Mērvienība

Daudzums

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Piezīmes  
   
   
   
   
   
   
   

Akts sastādīts 2 eksemplāros uz __________________ (____________________________________________________________) lapām.

Pilnvarotie pārstāvji:

     
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

       
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Finanšu ministra vietā – satiksmes ministrs Anrijs Matīss
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1354Pieņemts: 26.11.2013.Stājas spēkā: 01.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 233, 28.11.2013. OP numurs: 2013/233.14
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
262347
{"selected":{"value":"01.01.2021","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2021","iso_value":"2021\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"03.04.2020","iso_value":"2020\/04\/03","content":"<font class='s-1'>03.04.2020.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.10.2019","iso_value":"2019\/10\/11","content":"<font class='s-1'>11.10.2019.-02.04.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.01.2019","iso_value":"2019\/01\/19","content":"<font class='s-1'>19.01.2019.-10.10.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.08.2017","iso_value":"2017\/08\/11","content":"<font class='s-1'>11.08.2017.-18.01.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.08.2016","iso_value":"2016\/08\/19","content":"<font class='s-1'>19.08.2016.-10.08.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-18.08.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)