Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.903

Rīgā 2013.gada 24.septembrī (prot. Nr.50 127.§)
Valsts policijas maksas pakalpojumu cenrādis
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un
finanšu vadību
5.panta devīto daļu

1. Noteikumi nosaka Valsts policijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

2. Valsts policija sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (1. un 2.pielikums).

3. Valsts policija šo noteikumu 1. un 2.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7.punktā minētos pakalpojumus sniedz, slēdzot ar publiskā pasākuma organizatoru Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā paredzēto līgumu, ja:

3.1. sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana privātpersonas organizētajā publiskajā pasākumā, ņemot vērā pasākuma norises vietu, datumu, laiku, pasākuma veidu un mērķi, plānoto pasākuma apmeklētāju un dalībnieku skaitu, iespējamos apdraudējuma riskus sabiedriskajai kārtībai un drošībai, kā arī citus faktorus, kas var negatīvi ietekmēt pasākuma netraucētu un drošu norisi, nav iespējama bez Valsts policijas klātbūtnes;

3.2. attiecīgā pakalpojuma sniegšana neapgrūtinās Valsts policijas funkciju un uzdevumu izpildi.

3.1 Valsts policijas maksas pakalpojuma saņēmējs par pakalpojumu norēķinās pirms tā saņemšanas, bet, ja ar pakalpojuma saņēmēju noslēgts pakalpojuma līgums, – saskaņā ar līguma nosacījumiem.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 382 redakcijā)

3.2 Maksājumu par Valsts policijas maksas pakalpojumu veic ar tāda maksājumu pakalpojuma sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē, vai ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 382 redakcijā)

3.3 Ja pēc pakalpojuma saņēmēja pieprasījuma Valsts policija sagatavoto materiālu nosūta pa pastu, pakalpojuma saņēmējs papildus maksai par pakalpojumu sedz arī pasta pakalpojumu izmaksas saskaņā ar pasta pakalpojumu tarifiem.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 382 redakcijā)

3.4 Valsts policija maksas apmēru par šo noteikumu 2. pielikuma 10. punktā minētajiem pakalpojumiem samazina par 50 procentiem, ja, pieprasījumā norādot attiecīgo statusu vai faktu, pakalpojumu pieprasa persona:

3.41. no mājsaimniecības, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;

3.42. kura saņem valsts pensiju, kuras apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo mēneša darba algu, vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 382 redakcijā)

4. Valsts policija maksas pakalpojumu cenrādi nepiemēro, veicot ekspertīzes:

4.1. kriminālprocesā, ja ekspertīzi nosaka procesa virzītājs;

4.2. administratīvā pārkāpuma procesā, ja ekspertīzi nosaka amatpersona, augstāka amatpersona vai tiesa, kura izskata administratīvā pārkāpuma lietu;

4.3. administratīvajā procesā, ja ekspertīzi nosaka tiesa.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 382 redakcijā)

5. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra noteikumus Nr.774 "Noteikumi par Valsts policijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 187.nr.; 2009, 53., 141.nr.; 2010, 111.nr.; 2011, 73.nr.; 2012, 20.nr.).

6. Šo noteikumu 1.pielikums ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.

7. Šo noteikumu 2.pielikums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

8. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības periodā veic latos, piemēro šo noteikumu 1.pielikumu.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
1.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 24.septembra noteikumiem Nr.903
Valsts policijas maksas pakalpojumu cenrādis

(Pielikums zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. noteikumu 6.punktu)

2. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 24.septembra
noteikumiem Nr. 903

(Pielikums MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 382 redakcijā)

Valsts policijas maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p. k.

Maksas pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)

Cena ar PVN (euro)

1.

Valsts policijas darbinieka – kārtības uzturētāja – iesaistīšana publiskos pasākumos, kurus organizē privātpersona

stunda

31,15

6,5437,69

2.

Valsts policijas speciālo uzdevumu bataljona darbinieka iesaistīšana publiskos pasākumos, kurus organizē privātpersona

stunda

32,21

6,7638,97

3.

Valsts policijas darbinieka iesaistīšana ceļu satiksmes regulēšanā publiskos pasākumos, kurus organizē privātpersona

stunda

24,89

5,2330,12

4.

Transportlīdzekļa izmantošana šā cenrāža 1.2.3. un 7. punktā minēto uzdevumu veikšanā

4.1.

vieglais automobilis

stunda

26,21

5,50

31,71

4.2.

motocikls

stunda

16,77

3,52

20,29

4.3.

ūdens transportlīdzeklis

stunda

101,59

21,33

122,92

5.

Dienesta suņa izmantošana publiskos pasākumos, kurus organizē privātpersona

stunda

3,61

0,76

4,37

6.

Dienesta zirga izmantošana publiskos pasākumos, kurus organizē privātpersona

stunda

3,66

0,77

4,43

7.

Publiska pasākuma vietas pārbaude sprāgstvielu, sprādzienbīstamu priekšmetu, spridzināšanas ietaišu un līdzīgu priekšmetu atklāšanai

stunda

117,46

24,67

142,13

8.

Transportlīdzekļu izmantošana lielgabarīta vai smagsvara transportlīdzekļu pavadīšanā1

8.1.

par maršruta kilometru

kilometrs

2,69

0,56

3,25

8.2.

par maršrutā pavadīto stundu

stunda

24,88

5,22

30,10

9.

Privātpersonas ieroča un munīcijas uzglabāšana

stunda

1,26

0,26

1,52

10.

Dokumenta atvasinājuma izgatavošana un ar to saistītie pakalpojumi
10.1.lietas meklēšana arhīvālieta2,450,512,96
10.2.personas datu aizklāšana (anonimizēšana)lappuse0,490,100,59
10.3.dokumenta kopēšana

10.3.1.

melnbalta kopija, A4 formāta, vienpusēja

viena kopija

0,41

0,09

0,50

10.3.2.

melnbalta kopija, A4 formāta, divpusēja

viena kopija

0,44

0,09

0,53

10.3.3.

melnbalta kopija, A3 formāta, vienpusēja

viena kopija

0,54

0,11

0,65

10.4.dokumenta cauršūšanadokuments0,830,171,00
10.5.dokumenta atvasinājuma pareizības apliecināšanadokuments2,230,472,70
10.6.dokumentu ierakstīšana elektronisko datu nesējā

viena matrica

CD/DVD matrica

3,260,683,94
10.7.dokumenta skenēšanalappuse0,420,090,51

11.

Auksto ieroču ekspertīze2

stunda

50,91

0,00

50,91

12.

Ballistiskā ekspertīze2

stunda

98,91

0,00

98,91

13.

Daktiloskopiskās kartes izgatavošana2

viena vienība

44,82

0,00

44,82

14.

Daktiloskopiskā ekspertīze

stunda

59,99

12,60

72,59

15.

DNS profila noteikšana ar gēnu analīzes metodi3

viens DNS profils

286,60

60,19

346,79

16.

Dokumentu tehniskā ekspertīze

stunda

67,53

14,18

81,71

17.

Eksperta amata kandidāta apmācība

stunda

8,28

1,74

10,02

18.

Skaņu ierakstu ekspertīze2
18.1.akustiskā izpētestunda73,820,0073,82
18.2.lingvistiskā izpētestunda60,700,0060,70

19.

Grāmatvedības ekspertīze2

stunda

81,80

0,00

81,80

20.

Habitoloģiskā ekspertīze2

stunda

50,90

0,00

50,90

21.

Informācijas tehnoloģiju ekspertīze2

stunda

77,57

0,00

77,57

22.

Klasiskā paternitātes/maternitātes noteikšana ar DNS gēnu analīzes metodi

trīs DNS profili

339,91

71,38

411,29

23.Papildu paraugs pie klasiskās paternitātes/maternitātes noteikšanas ar DNS gēnu analīzes metodiviens paraugs35,487,4542,93

24.

Rokrakstu ekspertīze

stunda

66,61

13,99

80,60

25.

Sprādzientehniskā, pirotehniskā ekspertīze2

stunda

105,37

0,00

105,37

26.

Trasoloģiskā ekspertīze2

stunda

63,76

0,00

63,76

27.

Ugunsgrēku tehniskā ekspertīze2

stunda

59,55

0,00

59,55

28.

DNS profilu salīdzināšana

divu DNS profilu salīdzināšana

80,97

17,00

97,97

29.Foto, video datņu augšupielāde elektronisko datu nesējā tiešsaistes režīmā4vienā ceļu satiksmes negadījumā fiksēto foto, video datņu apstrāde1,630,341,97
30.Eksperta konsultācijastunda19,574,1123,68
Piezīmes.

Cena (ar pievienotās vērtības nodokli) par pakalpojumu tiek noteikta, summējot cenu (ar pievienotās vērtības nodokli) par katra izmantotā transportlīdzekļa maršrutā nobraukto attālumu (kilometros) un cenu (ar pievienotās vērtības nodokli) par maršrutā pavadīto laiku (stundās).

2 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

3 Ja Kriminālistikas pārvaldei paternitātes noskaidrošanai nepieciešams analizēt vairāk nekā triju personu profilus, cenu (ar pievienotās vērtības nodokli) par papildu DNS profila noteikšanu rēķina, izmantojot šā cenrāža 22. punktā minēto klasiskās paternitātes/maternitātes noteikšanas cenu (ar pievienotās vērtības nodokli) un papildus pieskaitot šā cenrāža 15. punktā minēto cenu (ar pievienotās vērtības nodokli) par vēl viena DNS profila noteikšanu.

4 Pakalpojums Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam un apdrošinātājiem (personām, kurām ir tiesības veikt transportlīdzekļa īpašnieka vai tiesīgā lietotāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu un kuras ir Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja biedri) apdrošināšanas gadījumu (ceļu satiksmes negadījumu) administrēšanai. Maksu par pakalpojumu nepiemēro Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 44. panta trešās daļas 1. punktu, ja pieprasījumā norādīts, ka pakalpojums nepieciešams apdrošināšanas gadījuma administrēšanai cietušo trešo personu interešu aizsardzības un valsts budžeta un pašvaldību budžetu izdevumu atlīdzināšanas nolūkā.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts policijas maksas pakalpojumu cenrādis Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 903Pieņemts: 24.09.2013.Stājas spēkā: 27.09.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 188, 26.09.2013. OP numurs: 2013/188.49
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
260210
{"selected":{"value":"19.07.2023","content":"<font class='s-1'>19.07.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"19.07.2023","iso_value":"2023\/07\/19","content":"<font class='s-1'>19.07.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"27.10.2017","iso_value":"2017\/10\/27","content":"<font class='s-1'>27.10.2017.-18.07.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.08.2015","iso_value":"2015\/08\/14","content":"<font class='s-1'>14.08.2015.-26.10.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2015","iso_value":"2015\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-13.08.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.12.2014","iso_value":"2014\/12\/24","content":"<font class='s-1'>24.12.2014.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-23.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.09.2013","iso_value":"2013\/09\/27","content":"<font class='s-1'>27.09.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
19.07.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"