Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.403

Rīgā 2013.gada 16.jūlijā (prot. Nr.40 20.§)
Kārtība, kādā tiek aprēķināts un piešķirts valsts atbalsts par bērniem no pusotra gada vecuma līdz brīdim, kad tiek uzsākta obligātā bērna sagatavošana pamatizglītības ieguvei, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā pakalpojumu sniedzēja
Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2013.gadam" 51.pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka valsts atbalstu pašvaldību pirmsskolas iestāžu rindu likvidēšanai (turpmāk – valsts atbalsts), valsts atbalsta apmēru par vienu bērnu no pusotra gada vecuma līdz brīdim, kad tiek uzsākta obligātā bērna sagatavošana pamatizglītības ieguvei, ja bērns ir reģistrēts uzņemšanai tās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kurā ir deklarēta bērna dzīvesvieta, un nesaņem pirmsskolas izglītības pakalpojumu pašvaldības izglītības iestādē, kā arī valsts atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību.

2. Valsts atbalsts ir paredzēts norēķiniem ar vienu no šādiem privātiem pakalpojuma sniedzējiem:

2.1. par pirmsskolas izglītības apguvi darba dienās (ne mazāk kā 8 stundas dienā) Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētā privātā izglītības iestādē, kura īsteno licencētu vispārējās vai speciālās pirmsskolas izglītības programmu (turpmāk – privātā izglītības iestāde) un ar bērna likumīgo pārstāvi ir noslēgusi līgumu par izglītības pakalpojuma sniegšanu;

2.2. par pilna laika (ne mazāk kā 8 stundas dienā) bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu darba dienās, ja bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs ir reģistrēts normatīvajos aktos par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanu noteiktajā kārtībā un sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai bērna ģimenē, saņemot metodisku palīdzību izglītības iestādē, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, vai pirmsskolas izglītības konsultatīvajā centrā (turpmāk – bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs).

3. Izglītības un zinātnes ministrija izvērtē valsts atbalsta pieprasījumus, piešķir valsts atbalstu un uzrauga tā izlietošanu.

4. Lai saņemtu valsts atbalstu izdevumu segšanai par privātā izglītības iestādē sniegtajiem pakalpojumiem, privātā izglītības iestāde reģistrē bērnu Valsts izglītības informācijas sistēmā.

5. Lai saņemtu valsts atbalstu izdevumu segšanai par bērnu uzraudzības pakalpojumu, bērna likumīgais pārstāvis noslēdz rakstisku līgumu ar bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju, kas reģistrēts normatīvajos aktos par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanu noteiktajā kārtībā.

6. Bērna likumīgais pārstāvis informē pašvaldību, kurā ir deklarēta bērna dzīvesvieta, par to, ka bērns saņem pakalpojumu privātā izglītības iestādē vai pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja, norādot privātā pakalpojuma sniedzēja nosaukumu, juridisko adresi un reģistrācijas numuru. Ja pakalpojumu sniedz fiziska persona, norāda fiziskās personas vārdu, uzvārdu, deklarētās dzīvesvietas adresi, personas kodu un pakalpojuma sniegšanas vietu.

II. Valsts atbalsta apmērs

7. Valsts atbalsta apmērs par vienu bērnu tiek noteikts līdz 100 latiem mēnesī, ievērojot nosacījumu, ka valsts atbalsta un pašvaldības līdzfinansējuma kopējais apjoms (turpmāk – kopējais atbalsts) vienam bērnam nepārsniedz:

7.1. 160 latu – Rīgas plānošanas reģionā esošā privātā izglītības iestādē, pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai bērna dzīvesvietā, ja bērnu uzraudzības pakalpojums tiek sniegts bērna dzīvesvietā;

7.2. 130 latu – ārpus Rīgas plānošanas reģiona esošā privātā izglītības iestādē, pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai bērna dzīvesvietā, ja bērnu uzraudzības pakalpojums tiek sniegts bērna dzīvesvietā.

8. Pašvaldības līdzfinansējums šo noteikumu izpratnē ir pašvaldības saistošajos noteikumos, domes lēmumā vai līgumā noteikts pašvaldības līdzfinansējums bērnam izglītības programmas īstenošanai privātā izglītības iestādē vai pirmsskolas izglītības programmas apgūšanas atbalstam ģimenē pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja.

9. Ja maksa par pirmsskolas izglītības pakalpojumu privātā izglītības iestādē vai par bērnu uzraudzības pakalpojumu ir šo noteikumu 7.1. vai 7.2.apakšpunktā minētajā apmērā vai mazāka par to, valsts atbalsts tiek piešķirts atbilstoši starpībai starp līgumā par izglītības pakalpojumu sniegšanu vai līgumā par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu noteikto pakalpojuma cenu un pašvaldības piešķirto līdzfinansējumu, bet ne vairāk par 100 latiem.

10. Ja maksa par pirmsskolas izglītības pakalpojumu privātā izglītības iestādē vai par bērnu uzraudzības pakalpojumu ir lielāka par šo noteikumu 7.1. un 7.2.apakšpunktā minēto kopējā atbalsta apmēru, valsts atbalsts tiek piešķirts atbilstoši starpībai starp kopējā atbalsta summu un pašvaldības piešķirto līdzfinansējumu, bet ne vairāk par 100 latiem.

11. Ja pašvaldības līdzfinansējums par bērnu ir šo noteikumu 7.1. vai 7.2.apakšpunktā minētajā apmērā vai lielāks par to, valsts atbalsts netiek paredzēts.

12. Valsts atbalsta līdzekļi par privātās izglītības iestādes vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja pakalpojumiem nav paredzēti bērna ēdināšanas izdevumu segšanai.

13. Privātai izglītības iestādei vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam visā valsts atbalsta izmaksas periodā ir pienākums samazināt bērna likumīgā pārstāvja līdzfinansētās daļas apjomu tādā apmērā, kas atbilst kopējam izmaksātajam atbalsta apmēram. Ja valsts atbalsta izmaksas periodā privātā izglītības iestāde vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs paaugstina pakalpojuma cenu, tas sniedz Izglītības un zinātnes ministrijai pamatojumu par cenu pieaugumu.

14. Valsts atbalsta līdzekļi netiek piešķirti par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē privāto izglītības iestādi vai nesaņem bērnu uzraudzības pakalpojumu. Šādā gadījumā valsts atbalsts tiek aprēķināts proporcionāli privātās izglītības iestādes apmeklējuma dienu skaitam vai dienu skaitam, kad bērns ir saņēmis bērnu uzraudzības pakalpojumu. Par attaisnojošu iemeslu privātās izglītības iestādes neapmeklēšanai šo noteikumu izpratnē ir uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ģimenes ārsta izziņa.

15. Valsts atbalsta izmaksa par privātās izglītības iestādes vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja pakalpojumiem tiek pārtraukta pēc 30 dienām no brīža, kad bērnam tiek piedāvāta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē. Ja bērns tiek uzņemts pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, valsts atbalsts par privātās izglītības iestādes vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja pakalpojumiem tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam, kad bērns ir apmeklējis privāto izglītības iestādi vai saņēmis bērnu uzraudzības pakalpojumu.

III. Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība

16. Valsts atbalsts par 2013.gada septembri, oktobri, novembri un decembri privātai izglītības iestādei vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam tiek piešķirts pēc valsts atbalsta pieprasījuma iesniegšanas Izglītības un zinātnes ministrijā. Privātā pirmsskolas izglītības iestāde pieprasījumu valsts atbalsta saņemšanai par iepriekšējo mēnesi aizpilda atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam, bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs – atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam. Valsts atbalsta pieprasījumu katru mēnesi līdz piektajam datumam iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā. Valsts atbalsta pieprasījumu nosūta pa pastu, iesniedz personīgi vai elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

17. Pašvaldības katru mēnesi līdz piektajam datumam nosūta Izglītības un zinātnes ministrijai informāciju par bērniem, kuri iepriekšējā mēnesī bija reģistrēti uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, bet saņēma pakalpojumu privātā izglītības iestādē vai pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja. Pašvaldība informāciju par bērniem aizpilda atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumam. Pašvaldība informāciju Izglītības un zinātnes ministrijai nosūta pa pastu, iesniedz personīgi vai elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

18. Izglītības un zinātnes ministrija 10 darbdienu laikā pēc valsts atbalsta pieprasījuma saņemšanas veic maksājumu attiecīgās privātās izglītības iestādes vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja kontā kredītiestādē.

19. Valsts atbalsts par 2013.gada decembri privātai izglītības iestādei vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam tiek piešķirts, pamatojoties uz iesniegto finansējuma pieprasījumu par novembri. Ja pēc privātās izglītības iestādes vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja valsts atbalsta pieprasījuma saņemšanas par 2013.gada decembri tiek konstatēta valsts atbalsta pārmaksa, privātā izglītības iestāde vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs mēneša laikā neizlietotos valsts atbalsta līdzekļus ieskaita Izglītības un zinātnes ministrijas atvērtajā kontā Valsts kasē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Izglītības un zinātnes ministrija neizlietotos valsts atbalsta līdzekļus pārskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

20. Ja bērns, par kuru tiek saņemts valsts atbalsts, tiek deklarēts citā pašvaldībā un turpina izglītības ieguvi privātajā izglītības iestādē vai attiecīgi saņem bērnu uzraudzības pakalpojumu, valsts atbalsta piešķiršana tiek atkārtoti izvērtēta atbilstoši situācijai pašvaldībā, kurā tiek deklarēta bērna dzīvesvieta.

21. Privātās izglītības iestādes vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja pienākums ir atmaksāt valsts atbalsta summas pārmaksu, ja tā izveidojusies pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ, sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par apstākļiem, kuri ietekmē tiesības uz valsts atbalstu. Privātā izglītības iestāde vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs mēneša laikā pēc Izglītības un zinātnes ministrijas rakstiska paziņojuma saņemšanas atmaksā valsts atbalsta pārmaksātos līdzekļus Izglītības un zinātnes ministrijas atvērtajā kontā Valsts kasē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Izglītības un zinātnes ministrija neizlietotos valsts atbalsta līdzekļus pārskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

IV. Noslēguma jautājums

22. Noteikumi ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs
1.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 16.jūlija noteikumiem Nr.403
Privātās pirmsskolas izglītības iestādes pieprasījums valsts atbalsta saņemšanai par laikposmu
no 2013.gada ____._________________ līdz 2013.gada ____._________________
Privātās pirmsskolas izglītības iestādes nosaukums 
juridiskā adrese 
reģistrācijas numurs 

Nr.
p.k.

Bērns

Maksa par bērnam sniegtajiem pakalpojumiem (latos)

Maksa, kas norādīta noslēgtajā rakstiskajā līgumā (latos)

Pašvaldības līdzfinansējums

Apmeklējums

vārds

uzvārds

personas kods

pašvaldības izmaksātais līdzfinansējums (latos)

pašvaldība, kas samaksājusi līdzfinansējumu

dienu skaits, kad ir apmeklēta izglītības iestāde

dienu skaits, kad izglītības iestāde netika apmeklēta attaisnojošu iemeslu dēļ

dienu skaits, kad izglītības iestāde netika apmeklēta bez attaisnojoša iemesla

           
           

Iestādes vadītājs vai pilnvarotā persona 
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Datums ______________________________

Sagatavotājs 
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts, tālrunis)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs
2.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 16.jūlija noteikumiem Nr.403
Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja pieprasījums valsts atbalsta saņemšanai par laikposmu
no 2013.gada ____._________________ līdz 2013.gada ____._________________
Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja nosaukums 
juridiskā adrese 
reģistrācijas numurs 

Fiziskām personām

vārds, uzvārds 
adrese 
personas kods 

Nr.
p.k.

Bērns

Maksa par bērnam sniegtajiem pakalpojumiem (latos)

Maksa, kas norādīta noslēgtajā rakstiskajā līgumā (latos)

Pašvaldības līdzfinansējums (ja ir)

Dienu skaits, kad sniegts pakalpojums

Dienu skaits, kad pakalpojums nav sniegts

vārds

uzvārds

personas kods

pašvaldības izmaksātais līdzfinansējums (latos)

pašvaldība, kas samaksājusi līdzfinansējumu

          
          

Iestādes vadītājs vai pilnvarotā
persona, vai fiziskā persona,
kas sniedza pakalpojumu
 
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Datums ______________________________

Sagatavotājs 
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts, tālrunis)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs
3.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 16.jūlija noteikumiem Nr.403
Informācija par bērniem, kas ir reģistrēti uzņemšanai pašvaldības izglītības iestādē, bet saņem pakalpojumu pie privātā pakalpojumu sniedzēja par laikposmu
no 2013.gada ____._________________ līdz 2013.gada ____._________________
Pašvaldības nosaukums 

Nr.
p.k.

Bērns

Privātais pakalpojumu sniedzējs

Pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā tiek sniegts pakalpojums

Pašvaldības sniegtā līdzfinansējuma apmērs (latos)

Datums, kad bērnam ir piedāvāta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē

Datums, kad bērna dzīvesvieta ir pārdeklarēta uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju

vārds

uzvārds

personas kods

nosaukums (fiziskām personām vārds, uzvārds)

juridiskā adrese (fiziskām personām deklarētās dzīvesvietas adrese)

reģistrācijas numurs (fiziskām personām – personas kods)

           
           

Pašvaldības vadītājs
vai pilnvarotā persona
 
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Datums ______________________________

Sagatavotājs 
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts, tālrunis)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā tiek aprēķināts un piešķirts valsts atbalsts par bērniem no pusotra gada vecuma .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 403Pieņemts: 16.07.2013.Stājas spēkā: 09.08.2013.Zaudē spēku: 01.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 153, 08.08.2013. OP numurs: 2013/153.1
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
258794
09.08.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)