Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1462

Rīgā 2013.gada 10.decembrī (prot. Nr.66 97.§)
Kārtība, kādā tiek piešķirts un aprēķināts valsts atbalsts par bērnu no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par valsts budžetu 2014.gadam" 62.pantu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts atbalstu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam, kas reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai bērna ģimenē (turpmāk – bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs), par vienu bērnu no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai (turpmāk – valsts atbalsts), ja bērns ir reģistrēts uzņemšanai tās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kurā ir deklarēta bērna dzīvesvieta, bet pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojumu pašvaldības izglītības iestādē nesaņem, kā arī valsts atbalsta apmēru.

2. Valsts atbalsts ir paredzēts norēķinam par pilna laika (ne mazāk kā 8 stundas dienā) bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu darba dienās.

3. Lai saņemtu valsts atbalstu izdevumu segšanai par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu, bērna likumīgais pārstāvis:

3.1. noslēdz rakstisku līgumu ar bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju;

3.2. rakstiski informē pašvaldību, kurā ir deklarēta bērna dzīvesvieta, par to, ka bērns saņem pakalpojumu pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja, un norāda bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja datus:

3.2.1. juridiskai personai – juridisko adresi un reģistrācijas numuru;

3.2.2. fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi.

4. Valsts atbalsts nav paredzēts bērna ēdināšanas izdevumu segšanai.

5. Pašvaldība atbilstoši budžeta iespējām var nodrošināt līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam.

6. Pašvaldības līdzfinansējums šo noteikumu izpratnē ir pašvaldības saistošajos noteikumos, domes lēmumā vai līgumā noteikts pašvaldības līdzfinansējums bērnam pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai ģimenē pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja.

7. Valsts atbalsta apmērs par vienu bērnu tiek noteikts līdz 142 euro mēnesī, ievērojot nosacījumu, ka kopējais valsts atbalsta un pašvaldības līdzfinansējuma (ja tāds tiek nodrošināts) apmērs vienam bērnam nepārsniedz:

7.1. 228 euro – Rīgas plānošanas reģionā pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai bērna dzīvesvietā, ja bērnu uzraudzības pakalpojums tiek sniegts bērna dzīvesvietā;

7.2. 185 euro – ārpus Rīgas plānošanas reģiona pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai bērna dzīvesvietā, ja bērnu uzraudzības pakalpojums tiek sniegts bērna dzīvesvietā.

8. Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam visā valsts atbalsta izmaksas periodā ir pienākums samazināt bērna likumīgā pārstāvja līdzfinansētās daļas apmēru tādā apmērā, kas atbilst kopējam izmaksātajam atbalsta apmēram. Ja bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs paaugstina pakalpojuma cenu, tas sniedz Izglītības un zinātnes ministrijai pamatojumu par cenu pieaugumu.

9. Ja maksa par bērnu uzraudzības pakalpojumu ir mazāka nekā valsts atbalsts, tad valsts atbalsts tiek nodrošināts tādā apmērā, kāda ir maksa par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu.

10. Ja pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu un maksa par bērnu uzraudzības pakalpojumu ir šo noteikumu 7.1. vai 7.2.apakšpunktā minētajā apmērā vai mazāka par to, valsts atbalsts tiek piešķirts atbilstoši starpībai starp līgumā par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu noteikto pakalpojuma cenu un pašvaldības piešķirto līdzfinansējumu, bet ne vairāk par 142 euro.

11. Ja pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu un maksa par bērnu uzraudzības pakalpojumu ir lielāka par šo noteikumu 7.1. un 7.2.apakšpunktā minēto atbalsta apmēru, valsts atbalsts tiek piešķirts atbilstoši starpībai starp kopējā atbalsta summu un pašvaldības piešķirto līdzfinansējumu, bet ne vairāk par 142 euro.

12. Ja pašvaldības līdzfinansējums ir šo noteikumu 7.1. vai 7.2.apakšpunktā minētajā apmērā vai lielāks par to, valsts atbalsts netiek paredzēts.

13. Valsts atbalsta līdzekļi netiek piešķirti par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla nesaņem bērnu uzraudzības pakalpojumu. Šādā gadījumā valsts atbalsts tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam, kad bērns ir saņēmis bērnu uzraudzības pakalpojumu. Par attaisnojošu iemeslu šo noteikumu izpratnē ir uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ģimenes ārsta izziņa.

14. Valsts atbalsta izmaksa tiek pārtraukta pēc 30 dienām no brīža, kad bērnam tiek piedāvāta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kuras rindā bērns ir reģistrēts. Ja bērns tiek uzņemts pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, valsts atbalstu Izglītības un zinātnes ministrija aprēķina proporcionāli dienu skaitam, kad bērns ir saņēmis bērnu uzraudzības pakalpojumu.

15. Pašvaldība katru mēnesi līdz piektajam datumam nosūta Izglītības un zinātnes ministrijai informāciju par bērniem, kuri iepriekšējā mēnesī bija reģistrēti uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, bet saņēma pakalpojumu pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja. Pašvaldība informāciju par bērniem sagatavo atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam. Attiecīgo informāciju Izglītības un zinātnes ministrijai nosūta pa pastu, iesniedz personīgi vai elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

16. Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs katru mēnesi līdz piektajam datumam (izņemot šo noteikumu 21.punktā minēto gadījumu), iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā pieprasījumu valsts atbalsta saņemšanai par iepriekšējo mēnesi atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam. Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs informāciju Izglītības un zinātnes ministrijai nosūta pa pastu, iesniedz personīgi vai elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

17. Izglītības un zinātnes ministrija 10 darbdienu laikā pēc valsts atbalsta pieprasījuma saņemšanas izvērtē valsts atbalsta pieprasījumus, piešķir valsts atbalstu un veic maksājumu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja kontā kredītiestādē.

18. Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja pienākums ir atmaksāt valsts atbalsta summas pārmaksu, ja tā izveidojusies pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ, sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par apstākļiem, kuri ietekmē tiesības uz valsts atbalstu. Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs mēneša laikā pēc Izglītības un zinātnes ministrijas rakstiska paziņojuma saņemšanas atmaksā pārmaksātos valsts atbalsta līdzekļus Izglītības un zinātnes ministrijas kontā Valsts kasē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Izglītības un zinātnes ministrija neizlietotos valsts atbalsta līdzekļus pārskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

19. Valsts atbalsts par 2014.gada decembri bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam tiek piešķirts, pamatojoties uz iesniegto finansējuma pieprasījumu par novembri.

20. Ja pēc valsts atbalsta pieprasījuma saņemšanas par 2014.gada decembri tiek konstatēta valsts atbalsta pārmaksa, bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs mēneša laikā neizlietotos valsts atbalsta līdzekļus ieskaita Izglītības un zinātnes ministrijas kontā Valsts kasē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Izglītības un zinātnes ministrija neizlietotos valsts atbalsta līdzekļus pārskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

21. Ja pēc valsts atbalsta pieprasījuma saņemšanas par 2014.gada decembri bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs konstatē, ka saņemtais valsts atbalsta apmērs nav pietiekams, bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs līdz 2014.gada 15.decembrim iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā pieprasījumu valsts atbalsta papildu saņemšanai. Izglītības un zinātnes ministrija pēc papildu valsts atbalsta pieprasījuma saņemšanas izvērtē valsts atbalsta pieprasījumu, piešķir papildu valsts atbalstu un veic maksājumu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja kontā kredītiestādē.

22. Ja bērns, par kuru tiek saņemts valsts atbalsts, tiek deklarēts citā pašvaldībā un turpina saņemt bērna uzraudzības pakalpojumu, valsts atbalsta piešķiršana tiek atkārtoti izvērtēta atbilstoši situācijai pašvaldībā, kurā tiek deklarēta bērna dzīvesvieta.

23. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
1.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 10.decembra noteikumiem Nr.1462
Informācija par bērniem, kas reģistrēti uzņemšanai pašvaldības izglītības iestādē, bet saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja

par laikposmu no 2014.gada _____.___________________________ līdz 2014.gada _____.___________________________

Pašvaldības nosaukums 

Nr.
p.k.

Bērns

Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējs

Pašvaldības izmaksātais līdzfinansējums, ja ir (euro)

Pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā tiek sniegts pakalpojums

Datums, kad bērns saņēmis pašvaldības piedāvājumu par uzņemšanu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē

Datums, kad bērna dzīvesvieta ir pārdeklarēta uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju

vārds

uzvārds

personas kods

nosaukums (fiziskām personām vārds, uzvārds)

juridiskā adrese (fiziskām personām deklarētās dzīvesvietas adrese)

reģistrācijas numurs (fiziskām personām – personas kods)

           

Pašvaldības vadītājs
vai pilnvarotā persona
 
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Datums ___________________________________________________

Sagatavotājs 
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts, tālrunis)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
2.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 10.decembra noteikumiem Nr.1462
Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja pieprasījums valsts atbalsta saņemšanai par laikposmu

no 2014.gada _____.___________________________ līdz 2014.gada _____.___________________________

Bērnu uzraudzības pakalpojuma
sniedzēja nosaukums
 
Juridiskā adrese 
Reģistrācijas numurs 

Fiziskām personām: 
vārds, uzvārds 
adrese 
personas kods 
 

Bankas rekvizīti:
banka _____________
kods ______________
konts ______________

 

Nr.
p.k.

Bērns

Maksa par bērnam sniegtajiem pakalpojumiem (euro)

Maksa, kas norādīta noslēgtajā rakstiskajā līgumā (euro)

Dienu skaits, kad sniegts pakalpojums

Dienu skaits, kad pakalpojums nav sniegts

Pašvaldības līdzfinansējums (euro), ja tāds tiek nodrošināts

vārds

uzvārds

personas kods

         
         

Iestādes vadītājs vai pilnvarotā
persona, vai fiziskā persona,
kas sniedza pakalpojumu
 
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Datums ___________________________________________________

Sagatavotājs 
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts, tālrunis)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā tiek piešķirts un aprēķināts valsts atbalsts par bērnu no pusotra gada vecuma .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1462Pieņemts: 10.12.2013.Stājas spēkā: 01.01.2014.Zaudē spēku: 01.01.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 250, 20.12.2013. OP numurs: 2013/250.26
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
263207
01.01.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)