Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 16. februāra noteikumus Nr. 137 "Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.86

Rīgā 2000.gada 7.martā (prot. Nr. 11 13.§)
Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" 3.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju (turpmāk — pacēlājs) tehniskās uzraudzības kārtību, kā arī drošības prasības, kas jāievēro pacēlāja valdītājam, organizējot un veicot darbus, lai neradītu draudus cilvēku dzīvībai, veselībai un apkārtējai videi.

2. Pacēlājs ir cikliskas darbības celšanas mehānisms ar grozu (platformu), kas paredzēts cilvēku, instrumentu un materiālu pārvietošanai, ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai augstumā, kas pārsniedz trīs metrus, gan horizontālā, gan vertikālā plaknē.

3. Atkarībā no konstrukcijas pacēlājus klasificē šādi:

3.1. uz transportlīdzekļa uzmontēts hidrauliskais pacēlājs ar šarnīrtipa vai kombinēto izlici;

3.2. pašgājējs pacēlājs — pacēlājs, kas ir aprīkots ar celšanas un pārvietošanās mehānismiem;

3.3. piekabināmais pacēlājs — pacēlājs, kuru velk transportlīdzeklis, bet kurš ir aprīkots ar pārvietošanās mehānismu, lai pārvietotos pa darbu laukumu;

3.4. pārvietojamais pacēlājs — pacēlājs, kuru velk transportlīdzeklis, bet kuru pa darbu laukumu pārvieto ar roku spēku;

3.5. ugunsdzēsēju pacēlājs — pacēlājs, kuru izmanto ugunsgrēka dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai augstumā;

3.6. torņa tipa pacēlājs — cikliskas darbības celšanas mehānisms ar teleskopisku izpildmehānismu un grozu (platformu), kas paredzēts cilvēku, instrumentu un materiālu pārvietošanai augstumā tikai vertikāli.

4. Atkarībā no pārvietošanās mehānisma konstrukcijas pacēlājus klasificē šādi:

4.1. pašgājējs;

4.2. piekabināmais pacēlājs;

4.3. pārvietojamais pacēlājs.

5. Atkarībā no izlices konstrukcijas pacēlājus klasificē šādi:

5.1. šarnīrtipa pacēlājs ar vienu vai vairākām locīklām (posmiem);

5.2. kombinētais pacēlājs (divas locīklas un teleskopiski izbīdāmi posmi).

5.1 Ekonomikas ministrija sadarbībā ar attiecīgo standartu tehnisko komiteju iesaka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" saistībā ar šiem noteikumiem izstrādājamo, adaptējamo un piemērojamo standartu sarakstu.

(MK 03.05.2005. noteikumu Nr.308 redakcijā)

5.2 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" to Latvijas nacionālo standartu sarakstus, kurus var piemērot šo noteikumu prasību izpildei (turpmāk — piemērojamie standarti).

(MK 03.05.2005. noteikumu Nr.308 redakcijā)

5.3 Pacēlāju tehniskās pārbaudes ir tiesīga veikt akreditēta institūcija, par kuru Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (turpmāk — inspicēšanas institūcija), ja tā ir:

5.31. Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā apliecinājusi savu kompe­tenci atbilstoši standartā LVSENISO/IEC17020:2005 "Galvenie kritēriji dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju" noteiktajiem kritērijiem un šo noteikumu prasībām;

5.32. apdrošinājusi savu civiltiesisko atbildību tādā apjomā, lai segtu iespējamās kļūdas vai nepatiesa atzinuma dēļ radušos zaudējumus.

(MK 03.05.2005. noteikumu Nr.308 redakcijā; 5.31.apakšpunkts stājas spēkā 01.06.2005.; sk. 38.1 punktu)

5.4 Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs novērtē un regulāri pārbauda inspicēšanas institūcijas atbilstību šo noteikumu 5.3 punktā noteiktajām prasībām.

(MK 03.05.2005. noteikumu Nr.308 redakcijā)

II. Pacēlāja lietošana

6. (Svītrots ar MK 22.09.2008. noteikumiem Nr.763.)

7. (Svītrots ar MK 22.09.2008. noteikumiem Nr.763.)

8. Katram pacēlājam nepieciešama pase valsts valodā. Pasi konkrētam pacēlājam saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumā noteikto pases paraugu aizpilda un datu patiesību apliecina pacēlāja valdītājs. Pasē norāda vismaz šādu informāciju:

8.1. ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja vai importētāja nosaukums un adrese;

8.2. pacēlāja celtņa tips un modelis;

8.3. pacēlāja galvenie tehniskie raksturojumi;

8.4. ziņas par trosēm (ģeometriskie izmēri, stiepļu skaits un materiāls) un ķēdēm (ģeometriskie izmēri un materiāls);

8.5. tehniskā dokumentācija, rasējumi, elektroiekārtu un hidroiekārtu principiālās shēmas, ja tās palīdz izprast lietošanas instrukciju vai ja valdītājs ir paredzējis pagarināt pacēlāja lietošanas ilgumu (resursu);

8.6. ziņas par drošības ierīcēm (galaslēdži un signalizācijas iekārtas);

8.7. pacēlāja lietošanas ilgums (resurss) gados;

8.8. izgatavošanas gads un ražotāja piešķirtais numurs.

(MK 03.05.2005. noteikumu Nr.308 redakcijā)

9. (Svītrots ar MK 03.05.2005. noteikumiem Nr.308.)

10. Pacēlāja pasei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pievieno ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja sastādītu pacēlāja atbilstības deklarāciju un pacēlāja montāžas un lietošanas instrukciju valsts valodā.

(MK 03.05.2005. noteikumu Nr.308 redakcijā)

11. Pacēlāja valdītājs nodrošina pacēlāja uzturēšanu lietošanas kārtībā un veic šādus uzdevumus:

11.1. norīko apmācītu un instruētu personālu pacēlāja apkalpošanai;

11.2. nodrošina pacēlāju apkalpojošā personāla mācības un instruktāžu;

11.3. nodrošina tehnoloģisko procesu, iekārtu apkalpes un darba instrukciju izstrādāšanu, apstiprināšanu un izsniegšanu pacēlāju apkalpojošajam personālam;

11.4. nodrošina pacēlāja pases un lietošanas instrukciju glabāšanu un uzrādīšanu Valsts būvinspekcijas amatpersonām un inspicēšanas institūciju pārstāvjiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 03.05.2005. noteikumiem Nr.308; MK 22.09.2008. noteikumiem Nr.763)

12. Pacēlāja valdītājam ir šādi pienākumi:

12.1. sagatavot pacēlāju tehniskajām pārbaudēm, kuras veic tikai inspicēšanas institūcijas;

12.2. nodrošināt pacēlāja inventāra satveršanas palīgierīču un taras uzturēšanu kārtībā un brāķēt tās saskaņā ar piemērojamajiem standartiem;

12.3. iekārtot maiņas žurnālu;

12.4. nodrošināt atbilstošu dokumentācijas (pacēlāja pases, instrukcijas, maiņas žurnāla) noformēšanu;

12.5. ja konstatēti defekti un instrukciju pārkāpumi darbā ar pacēlāju, apturēt pacēlāja darbību un nodrošināt trūkumu novēršanu;

12.6. veikt celtniecības un montāžas darbu un remonta drošības pasākumus un, ja nepieciešams, organizēt darbu vadīšanu;

12.7. nodrošināt norīkojuma izsniegšanu darbam ar pacēlāju elektropārvades līnijas aizsargjoslā (2.pielikums);

12.8. pārbaudīt pacēlāju operatoru zināšanas un veikt instruktāžas darba vietā.

(Grozīts ar MK 03.05.2005. noteikumiem Nr.308)

13. Pacēlāja valdītājs nodrošina pacēlāja apkalpošanai pietiekamu skaitu personāla, kas apmācīts un instruēts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba aizsardzību, lietojot darba aprīkojumu, un apmācību darba aizsardzības jautājumos, ņemot vērā pacēlāja konstrukciju un lietošanas apstākļus.

(MK 03.05.2005. noteikumu Nr.308 redakcijā)

14. Ja pacēlāja operatoru norīko pastāvīgā darbā uz tā paša tipa cita modeļa pacēlāja, tā valdītāja pienākums ir instruēt operatoru un nodrošināt viņam iespēju apgūt praktiskās iemaņas.

14.1 Ja pacēlāja valdītājs maina tā konstrukciju vai galvenos tehniskos parametrus, viņam ir pienākums saskaņot to ar inspicēšanas institūciju, izdarot attiecīgu ierakstu pacēlāja tehniskajā pasē. Ja izmaiņas ir būtiskas, valdītājs nodrošina pacēlāja atbilstību normatīvo aktu prasībām par mašīnu drošību.

(MK 03.05.2005. noteikumu Nr.308 redakcijā)

III. Pacēlāja uzstādīšana

15. Pacēlāju uzstāda uz atbilstoši sagatavota laukuma, ievērojot grunts kategoriju un raksturojumu saskaņā ar pacēlāja lietošanas instrukciju.

(MK 03.05.2005. noteikumu Nr.308 redakcijā)

16. Lai uzstādītu pacēlāju celtniecības un montāžas darbu veikšanai, tā valdītājs:

16.1. nodrošina drošus darba apstākļus cilvēkiem grozā (uz platformas), ņemot vērā pacēlāja celtspēju, groza pacelšanas augstumu un izlici;

16.2. nodrošina, lai veicamie darbi neradītu papildu slodzi uz izlici (piemēram, trosu iestiepšanu);

16.3. paredz darba drošības pasākumus vietā, kur ir uzstādīts pacēlājs (piemēram, laukuma nožogojums, apgaismojums (ne mazāks par 20 lx) diennakts tumšajā laikā).

17. Pacēlāju uzstāda tā, lai attālums starp pacēlāja tālāk izbīdīto kustīgo daļu un celtnēm, krāvumiem un citiem priekšmetiem (iekārtām) nebūtu mazāks par metru.

18. Uzstādot pacēlāju nogāzes vai tranšejas tuvumā, ievēro šo noteikumu 3.pielikumā norādītos attālumus. Ja minētos attālumus nav iespējams ievērot, būvbedres vai tranšejas malas nostiprina saskaņā ar projektu.

(Grozīts ar MK 03.05.2005. noteikumiem Nr.308)

IV. Pacēlāja tehniskās pārbaudes

19. Inspicēšanas institūcijas veic pacēlāja pirmreizējo tehnisko pārbaudi, kārtējās tehniskās pārbaudes, kā arī ārkārtas tehniskās pārbaudes šo noteikumu 21.punktā norādītajos gadījumos.

(Grozīts ar MK 03.05.2005. noteikumiem Nr.308; MK 22.09.2008. noteikumiem Nr.763)

19.1 Pacēlāja pirmreizējo pārbaudi veic pirms pacēlāja lietošanas uzsākšanas. Pacēlāja pirmreizējā pārbaude ietver pacēlāja vizuālo apskati un tā dokumentu pārbaudi.

(MK 22.09.2008. noteikumu Nr.763 redakcijā)

20. Pacēlāja pilnā tehniskā pārbaude ietver:

20.1. vizuālo pārbaudi — pacēlāja apskati un novērtēšanu darbībā, vizuāli pārbaudot atsevišķus elementus:

20.1.1. metālkonstrukciju un metinājuma savienojumu stāvokli (nosakot plaisas, deformācijas, sieniņu biezuma izmaiņas korozijas dēļ un citus defektus);

20.1.2. groza (platformas), hidrocilindru asu un pirkstu stiprinājumu, kā arī nožogojumu stāvokli;

20.1.3. trošu un ķēžu stāvokli un to stiprinājumu pareizību;

20.1.4. pacēlāja masas, pretsvara un izlices parametru atbilstību, salīdzinot ar pasē norādītajiem lielumiem;

20.2. statisko pārbaudi ar pārslodzi 1,5 nominālās slodzes vai pēc ražotāja norādījuma;

20.3. dinamisko pārbaudi ar pārslodzi 1,1 nominālā slodze vai pēc ražotāja norādījuma;

20.4. pacēlāja drošības ierīču darbības pārbaudi.

(Grozīts ar MK 03.05.2005. noteikumiem Nr.308)

21. Pacēlāja pilno tehnisko pārbaudi veic periodiski ne retāk kā reizi gadā (atsevišķos gadījumos pacēlāja tehniskā stāvokļa dēļ pēc inspicēšanas institūcijas norādījuma pārbaudi veic biežāk).

(Grozīts ar MK 03.05.2005. noteikumiem Nr.308)

22. Pacēlāja ārkārtas pilno tehnisko pārbaudi veic šādos gadījumos:

22.1. pēc rekonstrukcijas un modernizācijas;

22.2. pēc jaunas izlices iekārtas montāžas;

22.3. pēc noslogoto metālkonstrukciju vai hidroiekārtu remonta;

22.4. pēc pacelšanas mehānisma kapitālā remonta vai nomaiņas.

23. Pacēlāja lietošanas ilgumu (resursu) gados nosaka ražotājs. Ja ražotājs lietošanas ilgumu (resursu) nav norādījis, ne vēlāk kā pēc 16 gadu ilgas pacēlāja lietošanas tā lietošanas ilgumu (resursu) pagarina inspicēšanas institūcija, kas pēc pacēlāja valdītāja pieprasījuma veic pārbaudi atbilstoši piemērojamajiem standartiem, kā arī ievērojot šo noteikumu 24.punktā noteiktās prasības.

(Grozīts ar MK 03.05.2005. noteikumiem Nr.308)

24. Pacēlāja lietošanas ilguma (resursa) pagarināšanai nepieciešamā nesošo konstrukciju metāla analīze un atsevišķu mezglu pārbaudes un detaļu nodiluma mērījumi veicami saskaņā ar piemērojamajiem standartiem.

25. Inspicēšanas institūcija pēc pacēlāja tehniskās pārbaudes izdara ierakstu pacēlāja pasē un izsniedz tā valdītājam tehniskās pārbaudes protokolu. Ja pacēlājs atbilst attiecīgajām prasībām, inspicēšanas institūcija izsniedz pacēlāja valdītājam bīstamās iekārtas drošības pārbaudes zīmi, ko valdītājs piestiprina redzamā vietā uz pārbaudītā pacēlāja.

(Grozīts ar MK 03.05.2005. noteikumiem Nr.308)

26. Pacēlāja valdītājs redzamā vietā uz pacēlāja piestiprina plāksnīti ar informāciju par nākamās pārbaudes datumu, pacēlāja reģistrācijas numuru un celtspēju.

V. Pacēlāja lietošanas drošība

27. Pacēlāju vadīt ir atļauts tikai pacēlāja operatoram, bet veikt darbu, atrodoties grozā (uz platformas), — tikai personām, kuras ir attiecīgi instruētas (turpmāk — groza strādnieks).

28. Pacēlāja valdītājs ir atbildīgs par šādu drošības prasību nodrošināšanu darbā ar pacēlāju:

28.1. kopējais paceļamais svars nepārsniedz pacēlāja maksimālo celtspēju;

28.2. pacēlāja darbības zonā neatrodas cilvēki, kuriem nav tieša sakara ar veicamo darbu;

28.3. pacēlāja grozā iekāpj un no tā izkāpj pa iekāpšanas ieeju. Paceļot un nolaižot grozu (platformu), ieeja ir aizvērta ar slēgu;

28.4. apkalpojošais personāls pacēlāja darbības zonā valkā ķiveres, bet groza strādnieki lieto drošības jostas, lai novērstu kritienu no augstuma;

28.5. lai veiktu pacēlāja elektroiekārtas, mehānismu un metālkonstrukciju apskati un remontu, pacēlāju atvieno no ārējās elektriskās barošanas sistēmas (ja tāda ir) vai izslēdz pacēlāja dzinēju;

28.6. lai veiktu darbus ar pacēlāju elektropārvades līnijas aizsargjoslā, pacēlāja valdītājs attiecīgu norīkojumu drīkst izsniegt tikai pēc atļaujas saņemšanas no elektropārvades līnijas valdītāja.

(Grozīts ar MK 03.05.2005. noteikumiem Nr.308)

29. Strādāt ar pacēlāju zem pilsētas elektrotransporta kontaktvadiem, ja tie nav atvienoti no elektrotīkla, ir aizliegts, ja pacēlājs nav speciāli aprīkots šādu darbu veikšanai.

30. Pacēlāju lieto, ja tas ir uzstādīts uz visiem izbīdāmajiem balstiem.

31. Pirms darba uzsākšanas pacēlāja operators pārbauda pacēlāja iespējamos bojājumus un drošības ierīces. Šīs apskates veikšanai pacēlāja valdītājs ieplāno pacēlāja operatoram piemērotu laiku. Apskates rezultātus pacēlāja operators ieraksta valdītāja apstiprinātajā maiņas žurnālā.

32. Darbā drīkst izmantot tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā marķētas attiecīgas celtspējas kravas satveršanas palīgierīces un taru. Lietot bojātas palīgierīces un taru ir aizliegts.

33. Lai novērstu pacēlāja apgāšanos vai patvarīgu pārvietošanos vēja vai uzstādīšanas slīpuma dēļ, veic nepieciešamos pasākumus.

34. Paceļot grozu (platformu), ir aizliegts sēsties un kāpt uz margām, liekties pāri margām un izmantot papildu līdzekļus, lai palielinātu pacēlāja darbības zonu.

35. Pacēlāja darbību pārtrauc, ja vēja ātrums 10 m augstumā pārsniedz 10 m/s, kā arī negaisa, stipra lietus, miglas un sniegputeņa laikā, kad ir apgrūtināta redzamība, kā arī ja gaisa temperatūra ir zemāka par pacēlāja pasē norādīto temperatūru.

36. Veicot darbus ar pacēlāju, pacēlāja operators un groza strādnieki informācijas apmaiņai izmanto drošus divpusējus sakarus, drošības zīmju lietošanā ievērojot normatīvo aktu prasības par darba aizsardzību.

(MK 03.05.2005. noteikumu Nr.308 redakcijā)

37. Pacēlāja darbība nav pieļaujama šādos gadījumos:

37.1. noteiktajā termiņā nav veikta tehniskā pārbaude vai pacēlājam ir defekti vai bojājumi;

37.2. ir bojātas drošības un signalizācijas ierīces;

37.3. ir beidzies pacēlāja lietošanas ilgums (resurss).

(Grozīts ar MK 03.05.2005. noteikumiem Nr.308)

38. Dzēšot ugunsgrēku un veicot glābšanas darbus, šo noteikumu 15., 17. un 35.punktā minētās prasības var neievērot.

VI. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums MK 03.05.2005. noteikumu Nr.308 redakcijā)

38.1 Šo noteikumu 5.31.apakšpunkts stājas spēkā ar 2005.gada 1.jūniju.

(MK 03.05.2005. noteikumu Nr.308 redakcijā)

38.2 Akreditācijas apliecības, kas inspicēšanas institūcijām izdotas līdz 2005.gada 31.maijam, ir derīgas līdz tajās norādītā termiņa beigām.

(MK 03.05.2005. noteikumu Nr.308 redakcijā)

38.3 Pacēlāju pases, kas izsniegtas līdz 2008.gada 1.oktobrim, ir derīgas, kamēr pacēlājs ir lietošanā.

(MK 22.09.2008. noteikumu Nr.763 redakcijā)

39. Noteikumi stājas spēkā ar 2000.gada 1.jūniju.

Ministru prezidents A.Šķēle

Labklājības ministrs R.Jurdžs
1.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 7.marta noteikumiem Nr.86

(Pielikums MK 03.05.2005. noteikumu Nr.308 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.09.2008. noteikumiem Nr.763)

2.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 7.marta noteikumiem Nr.86

(Pielikums grozīts ar MK 03.05.2005. noteikumiem Nr.308)

Labklājības ministrs R.Jurdžs
3.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 7.marta noteikumiem Nr.86
Minimālie pacēlāja uzstādīšanas attālumi no tranšeju un būvbedru malām (ja malas nav nostiprinātas)

(Pielikums grozīts ar MK 03.05.2005. noteikumiem Nr.308)

Tranšejas dziļums (metros)

Attālums* (metros) no nogāzes sākuma līdz tuvākajam izbīdāmajam balstam atkarībā no grunts (neuzbērtas) veida

smiltssmilšmālsmālsmiltsmālssauss less
11,501,251,001,001,00
23,002,402,001,502,00
34,003,603,251,752,50
45,004,404,003,003,00
56,005,304,753,503,50

*Attālumu mēra no tranšejas vai būvbedres konfigurāciju veidojošās trapeces virsotnes.

Labklājības ministrs R.Jurdžs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 86Pieņemts: 07.03.2000.Stājas spēkā: 01.06.2000.Zaudē spēku: 20.02.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 90/91, 10.03.2000.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
2586
{"selected":{"value":"27.09.2008","content":"<font class='s-1'>27.09.2008.-19.02.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"27.09.2008","iso_value":"2008\/09\/27","content":"<font class='s-1'>27.09.2008.-19.02.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2005","iso_value":"2005\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2005.-26.09.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.05.2005","iso_value":"2005\/05\/11","content":"<font class='s-1'>11.05.2005.-31.05.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2000","iso_value":"2000\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2000.-10.05.2005.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
27.09.2008
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)