Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2018. gada 21. augusta noteikumus Nr. 531 "Noteikumi par neatkarīgu ekspertu kompetences novērtēšanu un profesionālās darbības uzraudzību ēku energoefektivitātes jomā".
Ministru kabineta noteikumi Nr.382

Rīgā 2013.gada 9.jūlijā (prot. Nr.39 32.§)
Noteikumi par neatkarīgiem ekspertiem ēku energoefektivitātes jomā
Izdoti saskaņā ar Ēku energoefektivitātes likuma
12.panta ceturto daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka neatkarīga eksperta kompetences prasības un kompetences apliecināšanas kārtību, neatkarīga eksperta reģistrācijas un uzraudzības kārtību, kā arī neatkarīgu ekspertu reģistra datu saturu un izmantošanas kārtību.

II. Prasības neatkarīgu ekspertu kompetencei

2. Neatkarīgs eksperts ir tiesīgs noteikt ekspluatējamas ēkas vai tās daļas energoefektivitāti un izsniegt ēkas energosertifikātu vai noteikt projektējamas, rekonstruējamas vai renovējamas ēkas vai tās daļas plānoto energoefektivitāti un izsniegt ēkas pagaidu energosertifikātu, ja viņš ir:

2.1. ieguvis pirmā vai otrā līmeņa augstāko profesionālo vai akadēmisko izglītību, ja attiecīgā izglītības programma nodrošina zināšanu apguvi šādos jautājumos:

2.1.1. ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika;

2.1.2. ēku inženiertehniskās sistēmas (apkures, dzesēšanas, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas, ūdensapgādes, apgaismošanas);

2.1.3. būvklimatoloģija un telpu mikroklimats;

2.2. (svītrots ar MK 25.03.2014. noteikumiem Nr.162);

2.3. ieguvis vismaz divus gadus ilgu praktisku pieredzi ēku energoefektivitātes novērtēšanā, strādājot neatkarīga eksperta vadībā, kura kompetence apliecināta ekspluatējamas ēkas vai tās daļas energoefektivitātes novērtēšanai un ēkas energosertifikāta izsniegšanai, kā arī projektējamu jaunbūvju, rekonstruējamu vai renovējamu ēku vai to daļu energoefektivitātes novērtēšanai un ēkas pagaidu energosertifikāta izsniegšanai;

2.4. nokārtojis kompetences pārbaudi saskaņā ar šo noteikumu 10.punktu.

(Grozīts ar MK 25.03.2014. noteikumiem Nr.162)

3. Neatkarīgs eksperts ir tiesīgs veikt apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudi, ja viņš ir:

3.1. ieguvis pirmā vai otrā līmeņa augstāko profesionālo vai akadēmisko izglītību, ja attiecīgā izglītība nodrošina zināšanu apguvi šādos jautājumos:

3.1.1. apkures iekārtas un sistēmas;

3.1.2. gaisa kondicionēšanas iekārtas un sistēmas;

3.1.3. dzesēšanas iekārtas un sistēmas;

3.1.4. iekārtu mērījumi un regulēšana;

3.2. ieguvis vismaz sešus mēnešus ilgu praktisku pieredzi apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudē, strādājot neatkarīga eksperta vadībā, kura kompetence apliecināta apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudei un pārbaudes akta izsniegšanai;

3.3. nokārtojis kompetences pārbaudi saskaņā ar šo noteikumu 11.punktu.

(Grozīts ar MK 25.03.2014. noteikumiem Nr.162)

4. Neatkarīgs eksperts, kurš ir saņēmis būvprakses sertifikātu ēku konstrukciju projektēšanas jomā vai siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšanas jomā vai arhitekta prakses sertifikātu, pamatojoties uz šo noteikumu 26.punktā minēto lēmumu, ir tiesīgs noteikt projektējamas, rekonstruējamas vai renovējamas ēkas vai tās daļas plānoto energoefektivitāti un izsniegt ēkas pagaidu energosertifikātu.

5. Neatkarīgs eksperts, kurš ir saņēmis būvprakses sertifikātu siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvniecības jomā, pamatojoties uz šo noteikumu 26.punktā minēto lēmumu, ir tiesīgs veikt apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudi.

5.1 Šo noteikumu 2. un 3. punktā, III nodaļā un 19.3. apakšpunktā minētās prasības par atkārtotas kompetences apliecināšanas pārbaudes kārtošanu nav attiecināmas uz šo noteikumu 4. un 5. punktā minētajām personām.

(MK 25.03.2014. noteikumu Nr.162 redakcijā)

III. Neatkarīgu ekspertu kompetences apliecināšanas kārtība

6. Šo noteikumu 2. un 3.punktā minēto neatkarīgu ekspertu kompetences apliecināšanu veic kompetences apliecināšanas institūcija (turpmāk – sertificēšanas institūcija), kura ir akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem atbilstības novērtēšanas jomā un atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17024:2012 "Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām (ISO/IEC 17024:2012)". Būvniecības valsts kontroles birojs publicē savā tīmekļa vietnē akreditētu sertificēšanas institūciju kontaktinformāciju.

(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 801)

7. Lai apliecinātu kompetenci ēku energoefektivitātes novērtēšanā, persona sertificēšanas institūcijā iesniedz:

7.1. iesniegumu (1.pielikums);

7.2. dokumentus, kas apliecina šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minētās izglītības ieguvi;

7.3. vismaz sešus ēkas energoefektivitātes aprēķinus un ēkas energoefektivitātes novērtējumus ēkas energosertifikāta izsniegšanai, kas apliecina šo noteikumu 2.3.apakšpunktā minēto pieredzi un ir sagatavoti saskaņā ar ēku energoefektivitātes aprēķina metodi neatkarīga eksperta vadībā, kura kompetence apliecināta ekspluatējamas ēkas vai tās daļas energoefektivitātes novērtēšanai un ēkas energosertifikāta izsniegšanai, kā arī projektējamu jaunbūvju, rekonstruējamu vai renovējamu ēku vai to daļu energoefektivitātes novērtēšanai un ēkas pagaidu energosertifikāta izsniegšanai.

(Grozīts ar MK 25.03.2014. noteikumiem Nr.162)

8. Lai apliecinātu kompetenci apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudē, persona sertificēšanas institūcijā iesniedz:

8.1. iesniegumu (1.pielikums);

8.2. dokumentus, kas apliecina šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētās izglītības ieguvi;

8.3. vismaz trīs apkures sistēmu pārbaudes aktus un vienu gaisa kondicionēšanas sistēmas pārbaudes aktu, kas apliecina šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minēto pieredzi un ir sagatavoti neatkarīga eksperta vadībā, kura kompetence apliecināta apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu energoefektivitātes pārbaudei un pārbaudes akta izsniegšanai.

9. Sertificēšanas institūcija pēc šo noteikumu 7. vai 8.punktā minētā iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas izvērtē, vai persona atbilst šo noteikumu prasībām, lai pretendētu uz atbilstošas kompetences pārbaudi, un uzaicina pretendentu uz kompetences pārbaudi, norādot norises vietu un laiku, vai pieņem lēmumu par personas kompetences neatbilstību.

10. Lai apliecinātu kompetenci ekspluatējamas ēkas vai tās daļas energoefektivitātes novērtēšanā un ēkas energosertifikāta izsniegšanā, kā arī projektējamu jaunbūvju, rekonstruējamu vai renovējamu ēku vai to daļu energoefektivitātes novērtēšanā un ēkas pagaidu energosertifikāta izsniegšanā, persona sertificēšanas institūcijā kārto kompetences pārbaudi normatīvajos aktos ēku energoefektivitātes jomā noteiktās ēku energoefektivitātes aprēķina metodes pārzināšanā un praktiskajā lietošanā.

11. Lai apliecinātu kompetenci apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu energoefektivitātes pārbaudē un pārbaudes akta izsniegšanā, persona sertificēšanas institūcijā kārto kompetences pārbaudi apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu inspicēšanā.

12. Ja persona atbilst šajos noteikumos minētajām prasībām un sekmīgi nokārtojusi kompetences pārbaudi, sertificēšanas institūcija pieņem lēmumu par personas kompetences atbilstību vienā no šādām jomām:

12.1. ekspluatējamas ēkas vai tās daļas energoefektivitātes novērtēšana un ēkas energosertifikāta izsniegšana, kā arī projektējamas, rekonstruējamas vai renovējamas ēkas vai tās daļas plānotās energoefektivitātes novērtēšana un ēkas pagaidu energosertifikāta izsniegšana;

12.2. apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu energoefektivitātes pārbaude un pārbaudes akta izsniegšana.

13. Ja persona nav nokārtojusi kompetences pārbaudi, sertificēšanas institūcija pieņem lēmumu par personas kompetences neatbilstību. Persona var pieteikties uz atkārtotu kompetences apliecināšanu:

13.1. sertificēšanas institūcijā, kura pieņēmusi lēmumu par personas kompetences neatbilstību, ne agrāk kā divus mēnešus pēc lēmuma par personas kompetences neatbilstību stāšanās spēkā;

13.2. citā sertificēšanas institūcijā ne agrāk kā sešus mēnešus pēc lēmuma par personas kompetences neatbilstību stāšanās spēkā.

13.1 Lai atkārtoti pretendētu uz neatkarīga eksperta kompetences apliecināšanas pārbaudi, persona sertificēšanas institūcijā iesniedz:

13.1 1. iesniegumu (1. pielikums);

13.1 2. dokumentus, kas apliecina šo noteikumu 2.1. un 2.3. apakšpunktā minēto kompetenci ēku energoefektivitātes novērtēšanā, ja minētā informācija nav iegūstama no neatkarīgu ekspertu reģistra;

13.1 3. dokumentus, kas apliecina šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minēto kompetenci apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudē, ja minētā informācija nav iegūstama no neatkarīgu ekspertu reģistra.

(MK 25.03.2014. noteikumu Nr.162 redakcijā)

14. Sertificēšanas institūcija šo noteikumu 9., 12. un 13. punktā minētos lēmumus pieņem viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas un paziņo Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā. Sertificēšanas institūcijas lēmumu privātpersona var apstrīdēt Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 576 "Būvniecības valsts kontroles biroja nolikums" noteiktajā kārtībā.

(MK 13.12.2016. noteikumu Nr. 801 redakcijā)

IV. Neatkarīgu ekspertu uzraudzība

15. Neatkarīgu ekspertu profesionālās darbības uzraudzību veic tā sertificēšanas institūcija, kura šajos noteikumos minētajā kārtībā apliecinājusi neatkarīga eksperta energoauditora kompetenci, būvprakses sertifikātu vai arhitekta prakses sertifikātu.

15.1 Ja sertificēšanas institūcija ir pārtraukusi savu darbību, Būvniecības valsts kontroles birojs uzdod citai sertificēšanas institūcijai veikt neatkarīgu ekspertu profesionālās darbības uzraudzību.

(MK 25.03.2014. noteikumu Nr.162 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 801)

16. Sertificēšanas institūcija saskaņā ar šo noteikumu 18. punktu izvērtē neatkarīga eksperta profesionālo darbību, pārbaudot neatkarīgu ekspertu izsniegtos ēku energosertifikātus, pagaidu energosertifikātus un apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudes aktus un citus dokumentus, ko neatkarīgs eksperts sagatavojis profesionālajā darbībā.

(Grozīts ar MK 25.03.2014. noteikumiem Nr.162)

17. Būvniecības valsts kontroles birojs, analizējot tā pārziņā esošajās informācijas sistēmās reģistrētos datus par ēku energosertifikātiem, ēku pagaidu energosertifikātiem, apkures katlu pārbaudes aktiem un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudes aktiem, kā arī ņemot vērā neatkarīgu ekspertu darbībā konstatētos pārkāpumus un pārkāpumu biežumu, regulāri izlases veidā atlasa pārbaudāmos dokumentus, ko sagatavojuši neatkarīgi eksperti, un uzdod attiecīgajai sertificēšanas institūcijai veikt atlasīto dokumentu pārbaudi.

(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 801)

17.1 Ja Būvniecības valsts kontroles birojs ir saņēmis iesniegumu vai tā rīcībā ir nonākusi cita informācija par tāda neatkarīga eksperta darbībā konstatētu profesionālās darbības pārkāpumu, kuram sertifikātu ir izsniegusi sertificēšanas institūcija, kas ir pārtraukusi savu darbību, Būvniecības valsts kontroles birojs šo noteikumu 17. punktā minētos atlasītos dokumentus nosūta pārbaudei citai sertificēšanas institūcijai.

(MK 25.03.2014. noteikumu Nr. 162 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 801)

18. Sertificēšanas institūcija pēc šo noteikumu 17. un 17.1 punktā minētās informācijas saņemšanas, kā arī ja saņemts iesniegums vai tās rīcībā ir nonākusi cita informācija par neatkarīga eksperta darbībā konstatētu profesionālās darbības pārkāpumu, izvērtē neatkarīga eksperta profesionālo darbību.

(Grozīts ar MK 25.03.2014. noteikumiem Nr.162)

19. Ja, izvērtējot neatkarīga eksperta profesionālo darbību vai izlases veidā pārbaudot neatkarīgu ekspertu izsniegtos ēku energosertifikātus, pagaidu energosertifikātus un apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudes aktus, sertificēšanas institūcija konstatē pārkāpumus, tā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

19.1. par pārkāpumu uzskaites punktu piešķiršanu saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu un par pienākuma noteikšanu neatkarīgam ekspertam novērst konstatētās kļūdas, nosakot to novēršanas termiņu, kas nav garāks par 30 darbdienām no lēmuma spēkā stāšanās dienas;

19.2. par pārkāpumu uzskaites punktu piešķiršanu un par neatkarīga eksperta darbības apturēšanu uz sešiem mēnešiem, ja piešķirto pārkāpumu uzskaites punktu skaits ir septiņi vai vairāk, un par pienākuma noteikšanu neatkarīgam ekspertam novērst konstatētās kļūdas, nosakot to novēršanas termiņu, kas nav garāks par 30 darbdienām no lēmuma spēkā stāšanās dienas;

19.3. par pārkāpumu uzskaites punktu piešķiršanu un par neatkarīga eksperta darbības apturēšanu uz vienu gadu ar nosacījumu kārtot atkārtotu kompetences apliecināšanas pārbaudi, ja piešķirto pārkāpumu uzskaites punktu skaits ir 10 vai vairāk un tie ir piešķirti par apzinātiem normatīvo aktu pārkāpumiem ēku energoefektivitātes novērtēšanas jomā, un par pienākuma noteikšanu neatkarīgam ekspertam novērst konstatētās kļūdas, nosakot to novēršanas termiņu, kas nav garāks par 30 darbdienām no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

(MK 25.03.2014. noteikumu Nr.162 redakcijā)

19.1 Ja ir apturēta neatkarīga eksperta darbība, viņš nav tiesīgs veikt turpmāku darbību kā neatkarīgs eksperts (izņemot darbības, kas nepieciešamas konstatēto kļūdu novēršanai saskaņā ar šo noteikumu 19.2. vai 19.3. apakšpunktā minēto lēmumu).

(MK 25.03.2014. noteikumu Nr.162 redakcijā)

19.2 Šo noteikumu 19.2. vai 19.3. apakšpunktā minēto neatkarīga eksperta darbības apturēšanas termiņu pagarina par laikposmu, kurā neatkarīgs eksperts novērš lēmumā norādītās kļūdas.

(MK 25.03.2014. noteikumu Nr.162 redakcijā)

20. Pēc sertificēšanas institūcijas lēmumā noteiktā termiņa beigām, kurā neatkarīgam ekspertam ir pienākums novērst lēmumā norādītās kļūdas, sertificēšanas institūcija Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

20.1. par neatkarīga eksperta darbības apturēšanu līdz lēmumā norādīto kļūdu novēršanai;

20.2. par to, ka neatkarīgs eksperts ir novērsis lēmumā norādītās kļūdas;

20.3. par neatkarīga eksperta darbības atjaunošanu.

(MK 25.03.2014. noteikumu Nr.162 redakcijā)

21. Pārkāpumu uzskaites punktu dzēšanas termiņš ir divi gadi no dienas, kad stājies spēkā šo noteikumu 20.2. vai 20.3. apakšpunktā minētais lēmums.

(MK 25.03.2014. noteikumu Nr.162 redakcijā)

22. Sertificēšanas institūcija šo noteikumu 19. un 20. punktā minēto lēmumu paziņo adresātam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā. Sertificēšanas institūcijas lēmumu privātpersona var apstrīdēt Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 576 "Būvniecības valsts kontroles biroja nolikums" noteiktajā kārtībā. Būvniecības valsts kontroles biroja lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 25.03.2014. noteikumiem Nr. 162; MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 801)

V. Neatkarīgu ekspertu reģistrācija, neatkarīgu ekspertu reģistra datu saturs un izmantošanas kārtība

23. Neatkarīgu ekspertu reģistrs ir valsts informācijas sistēma. Neatkarīgu ekspertu reģistra pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs.

(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 801; grozījums punktā stājas spēkā 01.01.2017., sk. grozījumu 2. punktu)

24. Sertificēšanas institūcijas par personām, kurām apliecināta neatkarīga eksperta kompetence, sniedz Būvniecības valsts kontroles birojam iekļaušanai neatkarīgu ekspertu reģistrā šādu informāciju:

24.1. personas vārds, uzvārds, personas kods;

24.2. personas izglītība, specialitāte, profesionālo vai akadēmisko izglītību apliecinoša dokumenta izsniedzējs, izsniegšanas vieta un gads;

24.3. (svītrots ar MK 25.03.2014. noteikumiem Nr.162);

24.4. prakses ilgums, vieta un ziņas par neatkarīgu ekspertu, kura vadībā iegūta praktiskā pieredze, – vārds, uzvārds un reģistrācijas numurs neatkarīgu ekspertu reģistrā;

24.5. personas kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese un adrese);

24.6. sertificēšanas institūcijas nosaukums, kura apliecinājusi neatkarīga eksperta kompetenci vai pieņēmusi lēmumu par neatkarīga eksperta darbības atjaunošanu;

24.7. datums, kad pieņemts lēmums par neatkarīga eksperta kompetences apliecināšanu vai darbības atjaunošanu, tai skaitā lēmuma numurs un neatkarīga eksperta kompetences joma (ēkas pagaidu energosertificēšana, ēkas energosertificēšana, apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaude);

24.8. neatkarīga eksperta reģistrācijas numurs, kuru sastāda formātā XXX-YYYY, kur XXX – sertificēšanas institūcijas kods, ko nosaka Būvniecības valsts kontroles birojs, YYYY – numurs pēc kārtas attiecīgajā sertificēšanas institūcijā;

24.9. ziņas par neatkarīgam ekspertam piešķirtajiem pārkāpumu uzskaites punktiem un to dzēšanas termiņu, darbības apturēšanu un darbības atjaunošanu (norādot pamatojumu);

24.10. ziņas par šo noteikumu 19. un 20. punktā minētajiem lēmumiem.

(Grozīts ar MK 25.03.2014. noteikumiem Nr. 162; MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 801)

25. Persona, kas ieguvusi arhitekta prakses sertifikātu vai būvprakses sertifikātu ēku konstrukciju projektēšanas jomā vai apkures un ventilācijas sistēmu būvniecības jomā, iesniedz sertificēšanas institūcijā, kura izsniegusi attiecīgo arhitekta prakses vai būvprakses sertifikātu, iesniegumu par neatkarīga eksperta pakalpojumu sniegšanu būvprakses vai arhitekta prakses sertifikātam atbilstošā jomā, iesniegumā norādot šo noteikumu 24.1.apakšpunktā minēto informāciju un šo noteikumu 24.5.apakšpunktā minēto informāciju, ja tā ir mainījusies.

26. Sertificēšanas institūcija Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par personas tiesībām veikt neatkarīga eksperta pakalpojumus būvprakses vai arhitekta prakses sertifikātam atbilstošā jomā. Sertificēšanas institūcija pieņemto lēmumu paziņo adresātam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā. Sertificēšanas institūcijas lēmumu privātpersona var apstrīdēt Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 576 "Būvniecības valsts kontroles biroja nolikums" noteiktajā kārtībā.

(MK 13.12.2016. noteikumu Nr. 801 redakcijā)

27. Sertificēšanas institūcija par šo noteikumu 26.punktā minētajām personām sniedz Būvniecības valsts kontroles birojam šo noteikumu 24.6., 24.7., 24.8., 24.9. un 24.10.apakšpunktā un 25.punktā minēto informāciju.

(Grozīts ar MK 25.03.2014. noteikumiem Nr. 162; MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 801)

28. Sertificēšanas institūcija šo noteikumu 24. un 27.punktā minēto informāciju Būvniecības valsts kontroles birojam sniedz piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 801)

29. Būvniecības valsts kontroles birojs un sertificēšanas institūcija šajos noteikumos minēto uzdevumu izpildei neatkarīgu ekspertu reģistra datus izmanto atbilstoši normatīvajiem aktiem valsts informācijas sistēmu un fizisko personu datu aizsardzības jomā.

(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 801)

30. Būvniecības valsts kontroles birojs nodrošina neatkarīgu ekspertu reģistrā iekļauto datu aktualizēšanu piecu darbdienu laikā pēc attiecīgo ziņu saņemšanas.

(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 801)

31. Būvniecības valsts kontroles birojs savā tīmekļa vietnē nodrošina, lai būtu publiski pieejami šādi neatkarīgu ekspertu reģistra dati:

31.1. šo noteikumu 24.1. (izņemot personas kodu), 24.6., 24.7. un 24.8.apakšpunktā minētā informācija;

31.2. šo noteikumu 24.5.apakšpunktā minētā informācija, ja saņemta attiecīgās personas piekrišana;

31.3. (svītrots ar MK 25.03.2014. noteikumiem Nr.162);

31.4. šo noteikumu 24.9.apakšpunktā minētā informācija.

(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 801)

VI. Noslēguma jautājumi

32. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai izdotie energoauditoru kompetenci apliecinošie dokumenti (sertifikāti) ir spēkā līdz to termiņa beigām. Pēc energoauditora kompetenci apliecinošā dokumenta (sertifikāta) derīguma termiņa beigām sertificēšanas institūcija Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā ir tiesīga pieņemt lēmumu par energoauditora tiesībām veikt neatkarīga eksperta (energoauditora) pakalpojumus bez atkārtotas kompetences pārbaudes, ja neatkarīgs eksperts (energoauditors) līdz šim ir veicis profesionālo darbību un tā darbībā nav konstatēti neatkarīga eksperta (energoauditora) profesionālās darbības pārkāpumi. Sertificēšanas institūcijas lēmumu Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā paziņo adresātam. Adresāts attiecīgo lēmumu var apstrīdēt Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 576 "Būvniecības valsts kontroles biroja nolikums" noteiktajā kārtībā.

(MK 13.12.2016. noteikumu Nr. 801 redakcijā)

33. Šo noteikumu 6.punkts stājas spēkā 2013.gada 1.septembrī.

34. Sertificēšanas institūcija līdz 2013.gada 31.decembrim informē šo noteikumu 4. un 5.punktā minētās personas par pienākumu saskaņā ar šo noteikumu 25.punktu iesniegt sertificēšanas institūcijā iesniegumu par neatkarīga eksperta pakalpojumu sniegšanu.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 19.maija Direktīvas 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti.

Ministru prezidenta vietā – aizsardzības ministrs Artis Pabriks

Ekonomikas ministra vietā – iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
1. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.382
  
 

(sertificēšanas institūcijas nosaukums)


 

(personas vārds, uzvārds, personas kods)

 

(vēlamā kontaktinformācija saziņai
(telefona numurs un e-pasta adrese vai adrese))

 

Iesniegums kompetences apliecināšanai ēku energoefektivitātes jomā

 Vēlos apliecināt kompetenci ekspluatējamas ēkas vai tās daļas energoefektivitātes novērtēšanā un ēkas energosertifikāta izsniegšanā, kā arī projektējamas, rekonstruējamas vai renovējamas ēkas vai tās daļas plānotās energoefektivitātes novērtēšanā un ēkas pagaidu energosertifikāta izsniegšanā

 Vēlos apliecināt kompetenci apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudē un pārbaudes akta izsniegšanā

 Piekrītu, ka mana kontaktinformācija tiek publicēta neatkarīgu ekspertu reģistrā

Informācija par praktiskā darba pieredzi:

Nr.
p.k.

Veiktie darbi

Neatkarīgs eksperts, kura vadībā iegūta praktiska pieredze*, – vārds, uzvārds, numurs neatkarīgu ekspertu reģistrā

Darba pasūtītājs

Objekts

Objekta atrašanās vieta

Darba izpildes laiks

Pienākumi darba izpildē

        
        
        
        
        

Pielikumā:

1) dokumenti, kas apliecina neatkarīgam ekspertam – energoauditoram nepieciešamās izglītības ieguvi;

2) vismaz trīs ēkas energoefektivitātes aprēķini un ēkas energoefektivitātes novērtējumi ēkas energosertifikāta izsniegšanai, kas sagatavoti saskaņā ar ēku energoefektivitātes aprēķina metodi neatkarīga eksperta vadībā, kurš ieguvis kompetenci ekspluatējamas ēkas vai tās daļas energoefektivitātes novērtēšanai un ēkas energosertifikāta izsniegšanai, kā arī projektējamu jaunbūvju, rekonstruējamu vai renovējamu ēku vai to daļu energoefektivitātes novērtēšanai un ēkas pagaidu energosertifikāta izsniegšanai (ja persona vēlas apliecināt kompetenci ēku energoefektivitātes novērtēšanā);

3) vismaz trīs apkures sistēmu pārbaudes akti un viens gaisa kondicionēšanas sistēmas pārbaudes akts, kas sagatavoti neatkarīga eksperta vadībā, kurš ieguvis neatkarīga eksperta kompetenci apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu energoefektivitātes pārbaudei un pārbaudes akta izsniegšanai (ja persona vēlas apliecināt kompetenci apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudē).

     
(vārds, uzvārds) (paraksts**) (datums**)


Piezīmes.

1. * Neatkarīgam ekspertam, kura vadībā iegūta praktiska pieredze, jābūt ar apliecinātu kompetenci tajā ēku energoefektivitātes jomā, kurā persona vēlas apliecināt kompetenci.

2. ** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ekonomikas ministra vietā – iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
2.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.382
Pārkāpumi neatkarīga eksperta profesionālajā darbībā un
pārkāpumu uzskaites punkti

Nr.
p.k.

Pārkāpumi neatkarīga eksperta
profesionālajā darbībā

Pārkāpumu uzskaites punkti

1.

Apzināti normatīvo aktu pārkāpumi ēku energoefektivitātes novērtēšanas jomā

5

2.

Kļūdas, kuras ēkas energoefektivitātes novērtējumu ietekmē vairāk nekā 20 % apmērā

3

3.

Kļūdas, kuras ēkas energoefektivitātes novērtējumu ietekmē 10 % līdz 20 % (ieskaitot) apmērā

2

4.

Kļūdas, kuras ēkas energoefektivitātes novērtējumu ietekmē līdz 10 % (ieskaitot) apmērā

1

Ekonomikas ministra vietā – iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par neatkarīgiem ekspertiem ēku energoefektivitātes jomā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 382Pieņemts: 09.07.2013.Stājas spēkā: 19.07.2013.Zaudē spēku: 01.12.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 138, 18.07.2013. OP numurs: 2013/138.2
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
258321
{"selected":{"value":"01.01.2017","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-30.11.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-30.11.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.12.2016","iso_value":"2016\/12\/17","content":"<font class='s-1'>17.12.2016.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.04.2014","iso_value":"2014\/04\/02","content":"<font class='s-1'>02.04.2014.-16.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.07.2013","iso_value":"2013\/07\/19","content":"<font class='s-1'>19.07.2013.-01.04.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2017
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"