Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2023. gada 1. janvārī.

Skatīt Latvijas Bankas 2022. gada 21. novembra noteikumus Nr. 230 "Statistisko datu par naudas tirgus darījumiem sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi".
Latvijas Bankas noteikumi Nr.102

Rīgā 2013.gada 16.maijā
"Naudas tirgus darījumu pārskata" sagatavošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Banku"
39. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde un citā valstī reģistrētas kredītiestādes filiāle, kura reģistrēta Latvijas Republikā (tālāk tekstā – kredītiestāde), sagatavo un iesniedz Latvijas Bankai "Naudas tirgus darījumu pārskatu" (tālāk tekstā – pārskats), kā arī pārskata iesniegšanas termiņus.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. beigu norēķinu diena – darbadiena, kad maksājuma veicējam darījumā noteiktā summa jāpārskaita atpakaļ maksājuma saņēmēja norādītajā kontā (izņemot kredītlīnijas);

2.2. darījuma partneri – monetārās finanšu iestādes un citas finanšu iestādes, t.sk. apdrošināšanas sabiedrības, pensiju fondi, ieguldījumu fondi, finanšu instrumentsabiedrības, finanšu pārvaldītājsabiedrības, riska kapitāla sabiedrības un lombardi, izņemot Latvijas Banku;

2.3. darījumi – pārskata sniedzējas kredītiestādes naudas tirgū noslēgtie īstermiņa aizņēmumi un aizdevumi, repo un reverse repo darījumi un valūtas mijmaiņas darījumi ar noteikto atmaksas termiņu, kas nepārsniedz 1 gadu;

2.4. sākuma norēķinu diena – darbadiena, kad maksājuma veicējam jāieskaita darījumā noteiktā summa maksājuma saņēmēja norādītajā kontā (izņemot kredītlīnijas);

2.5. valūtas mijmaiņas darījums – darījums, kurā pērk vai pārdod euro par ārvalstu valūtu pēc darījuma sākumkursa (tagadnes daļa – spot) ar nosacījumu atpārdot vai atpirkt euro pēc darījuma beigu kursa (nākotnes daļa – forward) darījuma termiņa beigās.

3. Citu terminu lietojums atbilst Latvijas Bankas noteikumos, kas nosaka monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskata sagatavošanas un iesniegšanas kārtību, sniegtajam šo terminu skaidrojumam.

4. Pārskatā sniegtā informācija nepieciešama Latvijas naudas tirgu raksturojošas statistikas sagatavošanai, lai analizētu naudas tirgus darījumus un struktūru, novērotu kredītiestāžu naudas plūsmu pārmaiņas naudas tirgū un informētu citas institūcijas un sabiedrību par naudas tirgus attīstību Latvijas Republikā.

5. Pārskatos sniegto informāciju Latvijas Banka var nodot likuma "Par Latvijas Banku" 40. panta otrajā daļā minētajām iestādēm, ievērojot minētajā likumā noteiktās prasības.

II. Pārskata sagatavošanas un iesniegšanas kārtība un iesniegšanas termiņi

6. Kredītiestāde sagatavo un iesniedz pārskatu par šādiem pārskata periodiem: no mēneša 1. datuma līdz 7. datumam (ieskaitot), no mēneša 8. datuma līdz 15. datumam (ieskaitot), no mēneša 16. datuma līdz 23. datumam (ieskaitot) un no mēneša 24. datuma līdz mēneša pēdējam datumam (ieskaitot).

7. Pārskatu iesniedz Latvijas Bankai nākamajā darbadienā pēc mēneša 7., 15., 23. un pēdējā datuma elektroniskā veidā atbilstoši Latvijas Bankas noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā notiek elektroniskā informācijas apmaiņa ar Latvijas Banku.

III. Pārskata aizpildīšanas kārtība

8. Pārskatā (1. pielikums) uzrāda šādus kredītiestādes noslēgtos darījumus ar darījuma partneriem:

8.1. nenodrošināti aizdevumi (naudas resursu aizdošana bez nodrošinājuma);

8.2. nenodrošināti aizņēmumi (naudas resursu aizņemšanās bez nodrošinājuma);

8.3. aizdevumi pret ķīlu (naudas resursu aizdošanas darījumi, kam par nodrošinājumu kalpo vērtspapīru vai citu aktīvu ķīla);

8.4. aizņēmumi pret ķīlu (naudas resursu aizņemšanās darījumi, kam par nodrošinājumu kalpo vērtspapīru vai citu aktīvu ķīla);

8.5. repo darījumi;

8.6. reverse repo darījumi;

8.7. valūtas mijmaiņas darījumi.

9. Kredītiestāde pārskatā uzrāda visus pārskata periodā noslēgtos šo noteikumu 8. punktā minētos darījumus (t.sk. noslēgtie darījumi, kam sākuma norēķinu diena ir nākamajos pārskata periodos). Kredītiestādes noslēgto darījumu, kas paredz iepriekš noslēgtā darījuma termiņa pagarinājumu, pārskatā uzrāda kā no jauna noslēgtu darījumu, par darījuma sākuma norēķinu dienu norādot dienu, kurā tiek pagarināts naudas resursu izvietošanas termiņš.

10. Darījuma partnera, darījuma veida, nodrošinājuma un procentu likmes veida norādīšanai pārskatā izmantojamie apzīmējumi ietverti šo noteikumu 2. pielikumā.

11. Darījumus pārskatā sakārto hronoloģiskā secībā atbilstoši šo darījumu sākuma norēķinu datumam.

12. Pārskatā darījumu summas (neiekļaujot procentu maksājumus par šiem darījumiem) uzrāda veselos euro un darījumu gada procentu likmes uzrāda ar diviem cipariem aiz komata. Darījumus ārvalstu valūtās (izņemot valūtas mijmaiņas darījumus) uzrāda euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo attiecīgās ārvalstu valūtas kursu pārskata perioda pēdējā darbadienā. Valūtas mijmaiņas darījumu summas uzrāda atbilstoši kredītiestādes pērkamajam vai pārdodamajam euro apjomam. Kredītlīnijai pārskatā uzrāda darījuma līguma summu.

13. Pārskata pozīcijās "Darījuma sākuma norēķinu datums" un "Darījuma beigu norēķinu datums" uzrāda darījuma sākuma un beigu norēķinu dienas datumu. Valūtas mijmaiņas darījumam beigu norēķinu diena un sākuma norēķinu diena attiecas uz darījumā iesaistītajiem euro resursiem. Kredītlīnijai pārskatā uzrāda darījuma līgumā noteiktā darījuma sākuma un beigu norēķinu dienas datumu.

14. Pārskata pozīcijā "Monetārās finanšu iestādes kods" uzrāda darījumā iesaistītā rezidenta monetārās finanšu iestādes trīsciparu lokālās klasifikācijas kodu saskaņā ar Latvijas Bankas interneta vietnē publicēto "Latvijas Republikas monetāro finanšu iestāžu sarakstu". Pozīcija "Monetārās finanšu iestādes kods" nav jāaizpilda, ja darījuma partneris ir finanšu iestāde.

15. Pārskata pozīcijā "Valsts kods" uzrāda darījuma partnera reģistrācijas valsts divu burtu kodu. Pozīcijā izmanto standartizētos valstu un teritoriju kodus saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi" (sk. Latvijas Bankas interneta vietnes (www.bank.lv) izvēlni "Saites"). Ja darījuma partneris ir starptautiska finanšu iestāde, kas nav reģistrēta kā vienas valsts rezidents, pozīcijā "Valsts kods" uzrāda skaitli "66".

16. Pārskata pozīcijās "Valūtas kods", "Pirktās valūtas kods" un "Pārdotās valūtas kods" valūtas koda apzīmēšanai izmanto starptautisko standartu ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi" (sk. Latvijas Bankas interneta vietnes (www.bank.lv) izvēlni "Saites").

17. Pozīcijā "Gada procentu likme" uzrāda atbilstošā darījuma gada procentu likmi. Darījuma gada procentu likmi aprēķina, pieņemot, ka gadā ir 360 dienu.

18. Pārskata daļas "Valūtas mijmaiņas darījumi" pozīcijā "Darījuma sākumkurss (spot)" uzrāda kredītiestādes pērkamās vai pārdodamās ārvalstu valūtas pirkšanas vai pārdošanas kursu, kas izteikts ārvalstu valūtas vienībās par vienu euro. Valūtas pirkšanas vai pārdošanas kursu uzrāda ar sešām zīmēm aiz komata.

19. Pārskata daļas "Valūtas mijmaiņas darījumi" pozīcijā "Darījuma beigu kurss (forward)" uzrāda kredītiestādes atpērkamās vai atpārdodamās ārvalstu valūtas atpirkšanas vai atpārdošanas kursu, kas izteikts ārvalstu valūtas vienībās par vienu euro. Valūtas atpirkšanas vai atpārdošanas kursu uzrāda ar sešām zīmēm aiz komata.

20. Pārskatā neuzrāda kredītiestādes darījumus, kuri saskaņā ar līgumu ar darījuma partneri paredz norēķinu konta dienas beigu atlikuma vai tā daļas automātisku izvietošanu noguldījumā uz nakti.

IV. Noslēguma jautājumi

21. Pārskatiem par 2013. gada decembri piemēro Latvijas Bankas padomes 2009. gada 5. novembra noteikumus Nr. 46 ""Naudas tirgus darījumu pārskata" sagatavošanas noteikumi". Šajā punktā minētos pārskatus iesniedz Latvijas Bankai līdz 2014. gada 2. janvārim.

22. Atzīt par spēku zaudējušiem Latvijas Bankas padomes 2009. gada 5. novembra noteikumus Nr. 46 ""Naudas tirgus darījumu pārskata" sagatavošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2009, Nr. 190).

23. Noteikumi stājas spēkā datumā, ar kuru Eiropas Savienības Padome saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 140. panta 2. punktu Latvijas Republikai atceļ izņēmuma statusu.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
1.pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 16.maija
noteikumiem Nr.102
Naudas tirgus darījumu pārskats
no 20____. gada _______________________ līdz 20____. gada _______________________
         (pārskata perioda sākuma datums)                    (pārskata perioda beigu datums)

VSPARK 27002035
Iesniedz Latvijas Bankai

Kredītiestādes nosaukums _____________________________________________________

Kredītiestādes kods |__|__|__|

Naudas tirgus darījumi (izņemot valūtas mijmaiņas darījumus)

NTR

Nr.
p.k.

Darījuma sākuma norēķinu datums (gggg.mm.dd.)

Darījuma beigu norēķinu datums (gggg.mm.dd.)

Summa (euro)

Gada procentu likme (%)

Procentu likmes veids1

Valūtas kods

Darījuma partnera apzīmējums2

Monetārās finanšu iestādes kods

Darījuma veids3

Nodrošinājums4

A

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Rezidenti
           
           
           
           
Kontrolsumma        

1 Darījuma ar fiksētu procentu likmi apzīmējums ir "FL", un darījumam ar mainīgu procentu likmi norādāms attiecīgais naudas tirgus indeksa apzīmējums.

2 Monetārās finanšu iestādes apzīmējums ir "KR", un citas finanšu iestādes apzīmējums ir "FI".

3 Naudas resursu piesaistes (izņemot repo darījumus) apzīmējums ir "PN", un naudas resursu izvietošanas naudas tirgū (izņemot reverse repo darījumus) apzīmējums ir "IN". Repo un reverse repo darījuma apzīmējums ir attiecīgi "PR" un "IR".

4 Fiksēta ienākuma parāda vērtspapīru nodrošinājuma apzīmējums ir "VP", akciju u.c. nefiksēta ienākuma vērtspapīru nodrošinājuma apzīmējums – "AK", cita nodrošinājuma apzīmējums – "CN", bet darījuma bez nodrošinājuma apzīmējums – "BN".

VSPARK 27002035 (turpinājums)

 

Kredītiestādes kods |__|__|__|

NTN

Nr.
p.k.

Darījuma sākuma norēķinu datums (gggg.mm.dd.)

Darījuma beigu norēķinu datums (gggg.mm.dd.)

Summa (euro)

Gada procentu likme (%)

Procentu likmes veids1

Valūtas kods

Darījuma partnera apzīmējums2

Valsts kods

Darījuma veids3

Nodrošinājums4

A

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Nerezidenti

          

 

          

 

          

 

          
Kontrolsumma        

1 Darījuma ar fiksētu procentu likmi apzīmējums ir "FL", un darījumam ar mainīgu procentu likmi norādāms attiecīgais naudas tirgus indeksa apzīmējums.

2 Monetārās finanšu iestādes apzīmējums ir "KR", un citas finanšu iestādes apzīmējums ir "FI".

3 Naudas resursu piesaistes (izņemot repo darījumus) apzīmējums ir "PN", un naudas resursu izvietošanas naudas tirgū (izņemot reverse repo darījumus) apzīmējums ir "IN". Repo un reverse repo darījuma apzīmējums ir attiecīgi "PR" un "IR".

4 Fiksēta ienākuma parāda vērtspapīru nodrošinājuma apzīmējums ir "VP", akciju u.c. nefiksēta ienākuma vērtspapīru nodrošinājuma apzīmējums – "AK", cita nodrošinājuma apzīmējums – "CN", bet darījuma bez nodrošinājuma apzīmējums – "BN".

VSPARK 27002035 (turpinājums)

Kredītiestādes kods |__|__|__|

Valūtas mijmaiņas darījumi

VMR

Nr.
p.k.

Darījuma sākuma norēķinu datums (gggg.mm.dd.)

Darījuma beigu norēķinu datums (gggg.mm.dd.)

Summa (euro)

Darījuma sākumkurss (spot)

Darījuma beigu kurss (forward)

Darījuma partnera apzīmējums1

Monetārās finanšu iestādes kods

Pirktās valūtas kods

Pārdotās valūtas kods

A

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Rezidenti
          
          
          
          
Kontrolsumma       

1 Monetārās finanšu iestādes apzīmējums ir "KR", un citas finanšu iestādes apzīmējums ir "FI".

VSPARK 27002035 (turpinājums)

Kredītiestādes kods |__|__|__|

VMN

Nr.
p.k.

Darījuma sākuma norēķinu datums (gggg.mm.dd.)

Darījuma beigu norēķinu datums (gggg.mm.dd.)

Summa (euro)

Darījuma sākumkurss (spot)

Darījuma beigu kurss (forward)

Darījuma partnera apzīmējums1

Valsts kods

Pirktās valūtas kods

Pārdotās valūtas kods

A

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Nerezidenti

 

         

 

         

 

         

 

         
Kontrolsumma       

1 Monetārās finanšu iestādes apzīmējums ir "KR", un citas finanšu iestādes apzīmējums ir "FI".

Izpildītājs  

Iesniegšanas datums

 
 

(vārds, uzvārds; tālruņa numurs)

   
Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
2.pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 16.maija
noteikumiem Nr.102
Naudas tirgus darījumu pārskatā izmantotie apzīmējumi

Pozīcijas nosaukums

Apzīmējums

Skaidrojums

Darījuma partnera apzīmējumsKRDarījuma partneris – monetārā finanšu iestāde
FIDarījuma partneris – cita finanšu iestāde
Darījuma veidsPNNaudas resursu piesaiste (izņemot repo darījumus)
INNaudas resursu izvietošana (izņemot reverse repo darījumus)
PRRepo darījums
IRReverse repo darījums
NodrošinājumsVPParāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu
AKAkcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu
CNCits nodrošinājums
BNBez nodrošinājuma
Procentu likmes veidsFLFiksēta procentu likme
EURIBOR1M;
USDEURIBOR3M;
LIBORUSD3M;
LIBOREUR1M
u.c.
Mainīgas procentu likmes gadījumā – attiecīgais naudas tirgus indekss, pie kura darījuma procentu likme piesaistīta
Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: "Naudas tirgus darījumu pārskata" sagatavošanas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: noteikumi Numurs: 102Pieņemts: 16.05.2013.Stājas spēkā: 01.01.2014.Zaudē spēku: 01.01.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 103, 30.05.2013. OP numurs: 2013/103.23
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
257017
01.01.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)