Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Latvijas Bankas 2022. gada 28. novembra noteikumus Nr. 232 "Statistisko datu par valūtu tirdzniecības darījumiem sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi".
Latvijas Bankas noteikumi Nr.101

Rīgā 2013.gada 16.maijā
Ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas pārskatu sagatavošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Banku"
39. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde un citā valstī reģistrētas kredītiestādes filiāle, kura reģistrēta Latvijas Republikā, (tālāk tekstā – kredītiestāde) sagatavo un iesniedz Latvijas Bankai ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas pārskatus (tālāk tekstā – pārskats), kā arī pārskatu iesniegšanas termiņu.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. darījums bezskaidrā naudā – ārvalstu valūtas pirkšanas vai pārdošanas darījums, kura veikšanai nav izmantota skaidrā nauda;

2.2. darījums skaidrā naudā – ārvalstu valūtas skaidrās naudas pirkšana vai pārdošana par skaidro naudu; ārvalstu valūtas skaidrās naudas pirkšana vai pārdošana, ieskaitot nopirkto vai pārdoto valūtu kredītiestādes kontā; ārvalstu valūtas skaidrās naudas pirkšana vai pārdošana, izmantojot norēķinu karti;

2.3. vidējais svērtais valūtas kurss – ārvalstu valūtas pirkšanas vai pārdošanas kurss, kas aprēķināts saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu;

2.4. biržā netirgots nākotnes darījums (tālāk tekstā – nākotnes darījums) – nākotnes darījums ar nosacījumu pirkt vai pārdot valūtu noteiktā nākotnes datumā par darījuma slēgšanas brīdī noteikto kursu, kā arī nepiegādājamais nākotnes darījums (non-deliverable forward), t.i., darījums, kurā valūtu fiziska piegāde nav nepieciešama un kurā norēķins tiek veikts par starpību starp līgumā paredzēto darījuma kursu un norēķinu dienā dominējošo kursu;

2.5. tagadnes darījums – ārvalstu valūtas pirkšanas vai pārdošanas darījums, ko veic divu darbadienu laikā no līguma noslēgšanas brīža, neieskaitot valūtas mijmaiņas darījuma tagadnes posmu (spot leg), valūtas mijmaiņas darījumus uz nakti (overnight swap) un nākamās dienas valūtas mijmaiņas darījumus (spot next swap);

2.6. valūtas mijmaiņas darījums – darījums, kurā darījuma puses vienojas par divu valūtu apmaiņu uz noteiktu periodu (FX swap).

3. Citu terminu lietojums atbilst Latvijas Bankas noteikumos, kas nosaka monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskata sagatavošanas un iesniegšanas kārtību, sniegtajam šo terminu skaidrojumam.

4. Pārskatā sniegtā informācija nepieciešama valūtas tirgu raksturojošas statistikas sagatavošanai, lai analizētu valūtas tirgus attīstību un norises tautsaimniecībā un informētu citas institūcijas un sabiedrību par valūtas tirgus attīstības tendencēm.

5. Pārskatos sniegto informāciju Latvijas Banka var nodot likuma "Par Latvijas Banku" 40. panta otrajā daļā minētajām iestādēm, ievērojot minētajā likumā noteiktās prasības.

II. Pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība un iesniegšanas termiņi

6. Kredītiestāde sagatavo šādus pārskatus:

6.1. "Ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas par euro darījumu pārskats" (2. pielikums);

6.2. "Ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas par ārvalstu valūtām darījumu pārskats" (3. pielikums);

6.3. "Ārvalstu valūtu darījumu skaidrā un bezskaidrā naudā pārskats" (4. pielikums).

7. Kredītiestādes pārskatus sagatavo par kalendāro mēnesi un iesniedz Latvijas Bankai piecu darbadienu laikā pēc pārskata mēneša beigām.

8. Pārskatus iesniedz elektroniskā veidā atbilstoši Latvijas Bankas noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā notiek elektroniskā informācijas apmaiņa ar Latvijas Banku.

9. Pārskatos izmanto ārvalstu valūtu kodus saskaņā ar starptautisko standartu ISO-4217 "Valūtu un resursu kodi".

10. Pārskatos uzrāda tos tagadnes darījumus, valūtas mijmaiņas darījumus, nākotnes darījumus un darījumus ar citiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kuru pamatā esošais primārais finanšu instruments ir valūta vai valūtas indekss, visās valūtās, kuri noslēgti attiecīgajā pārskata mēnesī, neatkarīgi no tā, vai to izpilde vai norēķins par tiem notiek vai nenotiek pārskata mēneša laikā.

11. Valūtas mijmaiņas darījumu, nākotnes darījumu un darījumu ar citiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kuru pamatā esošais primārais finanšu instruments ir valūta vai valūtas indekss, apjomu uzrāda atbilstoši to nominālajai vai nosacītajai pamatvērtībai darījuma dienā.

12. Nopirkto un pārdoto ārvalstu valūtu apjomu pārskatos uzrāda veselos skaitļos, bet mēneša vidējo svērto valūtas kursu uzrāda kā decimāldaļskaitli ar četriem cipariem aiz komata.

III. "Ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas par euro darījumu pārskata" aizpildīšanas kārtība

13. Kredītiestāde "Ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas par euro darījumu pārskatā" uzrāda darījumus, kuros ārvalstu valūta nopirkta vai pārdota par euro.

14. Pārskatā uzrāda katras nopirktās un pārdotās ārvalstu valūtas apjomu attiecīgajā valūtā un vidējo svērto valūtas kursu atsevišķi darījumiem skaidrā un bezskaidrā naudā.

IV. "Ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas par ārvalstu valūtām darījumu pārskata" aizpildīšanas kārtība

15. Kredītiestāde "Ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas par ārvalstu valūtām darījumu pārskatā" uzrāda darījumus, kuros ārvalstu valūta nopirkta vai pārdota par citu ārvalstu valūtu.

16. Pārskatā uzrāda katras nopirktās un pārdotās ārvalstu valūtas apjomu attiecīgajā valūtā kopā, t.sk. atsevišķi par ASV dolāriem nopirktās un pārdotās ārvalstu valūtas apjomu.

17. Ja darījumā iesaistītas divas valūtas, pārskatā uzrāda tikai pārdotās valūtas apjomu vai tikai nopirktās valūtas apjomu. Darījumu, kurā tiek izmantota tranzītvalūta (vehicle/hub currency), t.i., kurā iesaistītas trīs valūtas un viena no tām ir tranzītvalūta, uzrāda kā divus atsevišķus darījumus par tranzītvalūtu.

V. "Ārvalstu valūtu darījumu skaidrā un bezskaidrā naudā pārskata" aizpildīšanas kārtība

18. Kredītiestāde "Ārvalstu valūtu darījumu skaidrā un bezskaidrā naudā pārskatā" uzrāda ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas darījumus skaidrā un bezskaidrā naudā izmantoto finanšu instrumentu dalījumā un klientu dalījumā.

19. Pārskatā atsevišķi uzrāda tagadnes darījumus, nākotnes darījumus un valūtas mijmaiņas darījumus. Tagadnes darījumiem uzrāda skaidrās un bezskaidrās naudas darījumus kopā. Darījumus ar citiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kuru pamatā esošais primārais finanšu instruments ir valūta vai valūtas indekss, atsevišķi neuzrāda, bet iekļauj kopējā darījumu apjomā.

20. Kopējo darījumu apjomu neatkarīgi no valūtām uzrāda pārskata ailē "Pavisam visās valūtās".

21. Pārskatā atsevišķi uzrāda darījumus, kuros ārvalstu valūta pirkta vai pārdota par euro.

22. Ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas darījumus par euro pārskatā dala šādos valūtu pāros: ASV dolāri par euro, Lielbritānijas sterliņu mārciņas par euro un pārējās valūtas par euro. Šo darījumu apjomu kopsummu iekļauj kopējā valūtu apjomā un uzrāda pārskata ailē "Pavisam visās valūtās".

23. Pārskatā darījumus uzrāda darījuma partneru dalījumā pēc rezidences principa, atsevišķi norādot darījumus ar monetārajām finanšu iestādēm, izņemot Latvijas Banku, darījumus ar citiem finanšu starpniekiem, finanšu palīgsabiedrībām, apdrošināšanas sabiedrībām un pensiju fondiem, darījumus ar valdību, nefinanšu sabiedrībām, mājsaimniecības apkalpojošajām biedrībām un nodibinājumiem un darījumus ar mājsaimniecībām.

24. Pārskatā valūtu darījumus uzrāda euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo attiecīgās ārvalstu valūtas kursu pārskata mēneša pēdējā dienā.

25. Pārskatā ietverto valūtu darījumu kopsumma sakrīt ar pārskatu "Ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas par euro darījumu pārskats" un "Ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas par ārvalstu valūtām darījumu pārskats" kopsummu, kas iegūta, summējot atbilstoši šo noteikumu 24. punkta prasībām pārrēķinātās minēto pārskatu summas.

26. Pārskatā euro darījumu kopsumma sakrīt ar pārskata "Ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas par euro darījumu pārskats" kopsummu, kas pārrēķināta saskaņā ar šo noteikumu 24. punkta prasībām.

VI. Noslēguma jautājumi

27. Pārskatiem par 2013. gada decembri piemēro Latvijas Bankas padomes 2009. gada 16. jūlija noteikumus Nr. 41 "Ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas pārskatu sagatavošanas noteikumi". Šajā punktā minētos pārskatus iesniedz Latvijas Bankai līdz 2014. gada 8. janvārim.

28. Atzīt par spēku zaudējušiem Latvijas Bankas padomes 2009. gada 16. jūlija noteikumus Nr. 41 "Ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas pārskatu sagatavošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2009, Nr. 116).

29. Noteikumi stājas spēkā datumā, ar kuru Eiropas Savienības Padome saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 140. panta 2. punktu Latvijas Republikai atceļ izņēmuma statusu.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
1.pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 16.maija
noteikumiem Nr.101
Vidējā svērtā valūtas kursa aprēķināšanas metodika

1. Ārvalstu valūtas pirkšanas vai pārdošanas kursu aprēķina kā vidējo svērto rādītāju, sākotnēji aprēķinot dienas vidējo svērto rādītāju, tad mēneša vidējo svērto rādītāju.

2. Dienas vidējo svērto valūtas kursu nosaka atsevišķi ārvalstu valūtas pirkšanas un pārdošanas darījumiem saskaņā ar tabulā sniegto piemēru.

Dienas vidējā svērtā valūtas kursa aprēķināšanas piemērs

Attiecīgajā darījumā izmantotais pirkšanas (pārdošanas) kurss (ārvalstu valūta par euro)

Attiecīgajā darījumā izmantotais euro apjoms

Summa ārvalstu valūtā

1.2800

1 875.00

2 400

1.2900

50 387.60

65 000

1.3000

576.92

750

Kopā

52 839.52

68 150

Dienas vidējais svērtais valūtas pirkšanas (pārdošanas) kurss

68 150 : 52 839.52 = 1.2898

3. Mēneša vidējo svērto valūtas kursu aprēķina atsevišķi ārvalstu valūtas pirkšanas un pārdošanas darījumiem, izmantojot katras pārskata mēneša dienas darījumu apjomu un dienas vidējo svērto valūtas kursu.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
2.pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 16.maija
noteikumiem Nr.101
Ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas par euro darījumu pārskats

VSPARK 27002024

Iesniedz Latvijas Bankai

20_____. gada _________________________________
                                    (pārskata mēnesis)

Kredītiestādes nosaukums _____________________________________________________

Kredītiestādes kods |__|__|__|

Ārvalstu valūtas

Nopirkts

Pārdots

Kods

x

skaidrā naudā

bezskaidrā naudā

skaidrā naudā

bezskaidrā naudā

apjoms

vidējais svērtais kurss

apjoms

vidējais svērtais kurss

apjoms

vidējais svērtais kurss

apjoms

vidējais svērtais kurss

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

x

        
 

x

        
 

x

        
 

x

        
 

x

        
 

x

        
 

x

        
 

x

        
 

x

        
 

x

        
 

x

        

Kontrolsumma*

        

* Aritmētiska ailes rādītāju summa.

Kredītiestādes vadītājs ___________________________/_____________________________________________/
                                                   (paraksts)                                                    (vārds, uzvārds)

Izpildītājs  Iesniegšanas datums 
 

(vārds, uzvārds; tālruņa numurs)

   
Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
3.pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 16.maija
noteikumiem Nr.101
Ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas par ārvalstu valūtām darījumu pārskats

VSPARK 27002025

Iesniedz Latvijas Bankai

20_____. gada _________________________________
                                    (pārskata mēnesis)

Kredītiestādes nosaukums _____________________________________________________

Kredītiestādes kods |__|__|__|

Ārvalstu valūtas

Nopirkts

Pārdots

Kods

x

 

x

par ASV dolāriem

 

x

par ASV dolāriem

1

2

3

4

5

6

7

8

 

x

 

x

  

x

 
 

x

 

x

  

x

 
 

x

 

x

  

x

 
 

x

 

x

  

x

 
 

x

 

x

  

x

 
 

x

 

x

  

x

 
 

x

 

x

  

x

 
 

x

 

x

  

x

 

Kontrolsumma*

 

x

  

x

 

* Aritmētiska ailes rādītāju summa.

Kredītiestādes vadītājs ___________________________/_____________________________________________/
                                                   (paraksts)                                                    (vārds, uzvārds)

Izpildītājs  Iesniegšanas datums 
 

(vārds, uzvārds; tālruņa numurs)

   
Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
4.pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 16.maija
noteikumiem Nr.101
Ārvalstu valūtu darījumu skaidrā un bezskaidrā naudā pārskats
20_____. gada _________________________________
                                    (pārskata mēnesis)

VSPARK 27002026
(2 lapas)

Iesniedz Latvijas Bankai

Kredītiestādes nosaukums _____________________________________________________

Kredītiestādes kods |__|__|__|

Pozīcijas nosaukums

Nopirkts

Rezidenti

Nerezidenti

Mājsaimniecības

Monetārās finanšu iestādes, izņemot Latvijas Banku

Citi finanšu starpnieki, finanšu palīgsabiedrības, apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

Valdība, nefinanšu sabiedrības, mājsaimniecības apkalpojošās biedrības un nodibinājumi

Monetārās finanšu iestādes

Citi finanšu starpnieki, finanšu palīgsabiedrības, apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

Valdība, nefinanšu sabiedrības, mājsaimniecības apkalpojošās biedrības un nodibinājumi

A

1

2

3

4

5

6

7

ASV dolāri par euro kopā       
t.sk.tagadnes darījumi       
nākotnes darījumi       
valūtas mijmaiņas darījumi       
Lielbritānijas sterliņu mārciņas par euro kopā       
t.sk.tagadnes darījumi       
nākotnes darījumi       
valūtas mijmaiņas darījumi       
Pārējās valūtas par euro kopā       
t.sk.tagadnes darījumi       
nākotnes darījumi       
valūtas mijmaiņas darījumi       
Pavisam visās valūtās       
t.sk.tagadnes darījumi       
nākotnes darījumi       
valūtas mijmaiņas darījumi       
Kontrolsumma*       

* Aritmētiska ailes rādītāju summa.

VSPARK 27002026 (turpinājums)

Pozīcijas nosaukums

Pārdots

Rezidenti

Nerezidenti

Mājsaimniecības

Monetārās finanšu iestādes, izņemot Latvijas Banku

Citi finanšu starpnieki, finanšu palīgsabiedrības, apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

Valdība, nefinanšu sabiedrības, mājsaimniecības apkalpojošās biedrības un nodibinājumi

Monetārās finanšu iestādes

Citi finanšu starpnieki, finanšu palīgsabiedrības, apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

Valdība, nefinanšu sabiedrības, mājsaimniecības apkalpojošās biedrības un nodibinājumi

A

1

2

3

4

5

6

7

ASV dolāri par euro kopā       
t.sk.tagadnes darījumi       
nākotnes darījumi       
valūtas mijmaiņas darījumi       
Lielbritānijas sterliņu mārciņas par euro kopā       
t.sk.tagadnes darījumi       
nākotnes darījumi       
valūtas mijmaiņas darījumi       
Pārējās valūtas par euro kopā       
t.sk.tagadnes darījumi       
nākotnes darījumi       
valūtas mijmaiņas darījumi       
Pavisam visās valūtās       
t.sk.tagadnes darījumi       
nākotnes darījumi       
valūtas mijmaiņas darījumi       
Kontrolsumma*       

* Aritmētiska ailes rādītāju summa.

Kredītiestādes vadītājs ___________________________/_____________________________________________/
                                                   (paraksts)                                                    (vārds, uzvārds)

Izpildītājs  Iesniegšanas datums 
 

(vārds, uzvārds; tālruņa numurs)

   
Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas pārskatu sagatavošanas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: noteikumi Numurs: 101Pieņemts: 16.05.2013.Stājas spēkā: 01.01.2014.Zaudē spēku: 01.01.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 103, 30.05.2013. OP numurs: 2013/103.22
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
257015
01.01.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)