Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības nolīgumu par sadarbību dzelzceļa transporta jomā

1.pants. 2011.gada 7.decembrī parakstītais Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības nolīgums par sadarbību dzelzceļa transporta jomā (turpmāk - Nolīgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Nolīgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Satiksmes ministrija.

3.pants. Nolīgums stājas spēkā tā 9.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Nolīgums latviešu un angļu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 2.maijā.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa

Rīgā 2013.gada 15.maijāLATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS, IGAUNIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN LIETUVAS REPUBLIKAS VALDĪBAS
NOLĪGUMS
PAR SADARBĪBU DZELZCEĻA TRANSPORTA JOMĀ

Latvijas Republikas valdība, Igaunijas Republikas valdība un Lietuvas Republikas valdība (turpmāk sauktas par "Līgumslēdzējām Pusēm");

TIECOTIES attīstīt un uzlabot ekonomisko, administratīvo un tehnisko sadarbību starptautiskā dzelzceļa transporta jomā uz savstarpēji izdevīgiem pamatiem;

APSVEROT nepieciešamību veicināt starptautisko dzelzceļa satiksmi;

GATAVĪBĀ ierosināt jaunus paņēmienus, lai pastiprinātu sadarbību šajā virzienā;

IEVĒROJOT Eiropas Savienības normatīvo aktu ietvarus;

ŅEMOT VĒRĀ attiecīgo starptautisko līgumu savstarpēji piemērojamos noteikumus;

APZINOTIES pastāvīgi pieaugošo pasažieru un kravu kustību starp Latviju, Igauniju un Lietuvu, kā arī Līgumslēdzēju Pušu satiksmes ministru ikgadējās sanāksmēs diskutētos un iezīmētos mērķus un tēmas;

IR VIENOJUŠĀS par sekojošo:

1.pants
Nolīguma mērķis

Šī Nolīguma mērķis ir:

a) veicināt dzelzceļa satiksmes attīstību starp Līgumslēdzēju Pušu teritorijām;

b) iezīmēt Kompetento institūciju, citu valsts pārvaldes institūciju, licencētu pārvadātāju un publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju sadarbības ietvarus, lai veicinātu ciešāku savstarpējo sadarbību;

c) atbalstīt Līgumslēdzēju Pušu valstu publiskā sektora un privātās komercdarbības iniciatīvas un izveidot pēc iespējas labākus ekonomiskās sadarbības nosacījumus;

d) paplašināt Līgumslēdzēju Pušu komercdarbības, zinātniskos un tehnoloģiskos kontaktus un pieredzes apmaiņu.

2.pants
Kompetentās institūcijas

1. Šī Nolīguma ietvaros Kompetentās institūcijas ir:

Latvijas Republikā - Satiksmes ministrija;

Igaunijas Republikā - Ekonomikas lietu un komunikāciju ministrija;

Lietuvas Republikā - Satiksmes un komunikāciju ministrija.

2. Līgumslēdzēju Pušu Kompetentās institūcijas viena otrai paziņo par citām savas valsts pārvaldes dzelzceļa institūcijām, kā arī par to pilnvarām un kompetenci.

3.pants
Sadarbības jomas

1. Ievērojot Eiropas Savienības normatīvos aktus, Līgumslēdzēju Pušu Kompetentās institūcijas un citas valsts pārvaldes institūcijas, publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāji un licencēti pārvadātāji sadarbojas šādās jomās, bet ne tikai:

a) starptautiskie dzelzceļa pasažieru un kravu pārvadājumi pa Līgumslēdzēju Pušu teritorijām;

b) iespējami augstākās pakāpes vienotības sasniegšana noteikumos, standartos, procedūrās un organizācijas metodēs attiecībā uz dzelzceļa ritošo sastāvu, dzelzceļa personālu, dzelzceļa infrastruktūru un palīgdienestiem;

c) Rail Baltica projekta ieviešana un attīstība un starptautiskās dzelzceļa satiksmes paātrināšana dzelzceļa līnijā Tallina - Rīga - Viļņa.

2. Līgumslēdzējas Puses sadarbojas, izstrādājot īpašas programmas un kopīgus projektus un organizējot apmācības, seminārus, studijas, pieredzes apmaiņu, speciālistu grupu sanāksmes, apaļā galda sanāksmes, un līdzīgus kontaktus.

3. Šis Nolīgums tiek piemērots, ievērojot Eiropas Savienības normatīvos aktus un jebkurai darbībai, kas izriet no šā Nolīguma piemērošanas, ir jābūt saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem. Ja piemērojot šo Nolīgumu ir pretrunas ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, tad Līgumslēdzējas Puses šajā nolīgumā izdara grozījumus, lai novērstu neatbilstības.

4.pants
Dokumentu atzīšana

Ievērojot Eiropas Savienības normatīvos aktus, katra Līgumslēdzēja Puse saskaņā ar tās valsts nacionālajiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem atzīst citas Līgumslēdzējas Puses profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, licences, sertifikātus un atļaujas.

5.pants
Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāji

1. Kompetentās institūcijas paziņo viena otrai par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājiem Līgumslēdzēju Pušu valstīs.

2. Lai optimizētu starptautisko dzelzceļa satiksmi, Līgumslēdzēju Pušu publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāji robežšķērsojošās infrastruktūras izmantošanai savā starpā noslēdz atbilstošus nolīgumus.

6.pants
Pasažieru un kravu pārvadājumi

1. Starptautiskie dzelzceļa pasažieru un kravu pārvadājumi pa Līgumslēdzēju Pušu teritorijām tiek veikti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem un starptautiskiem līgumiem.

2. Starptautiskos dzelzceļa pasažieru un kravu pārvadājumus veic licencēti pārvadātāji, nepieciešamības gadījumā slēdzot savā starpā līgumus.

7.pants
Kopējā Komisija

1. Šī Nolīguma piemērošanai Kompetentās institūcijas izveido Kopējo Komisiju, kura sastāv no šo Kompetento institūciju deleģētiem pārstāvjiem.

2. Šī Kopējā Komisija tiekas pēc jebkuras Līgumslēdzējas Puses Kompetentās institūcijas ierosinājuma. Kopējās Komisijas sanāksmes notiek pārmaiņus Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijās.

8.pants
Strīdu atrisināšana

Jebkuras domstarpības saistībā ar šī Nolīguma noteikumu interpretāciju vai piemērošanu tiek atrisinātas, Līgumslēdzējām Pusēm savstarpēji konsultējoties.

9.pants
Stāšanās spēkā, grozījumi un darbības izbeigšana

1. Latvijas Republikas valdība ir šī Nolīguma oficiālais Depozitārijs.

2. Šis Nolīgums stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā, kurš seko datumam, kad Depozitārijs pa diplomātiskiem kanāliem ir saņēmis pēdējo rakstisko paziņojumu par to, ka visas nepieciešamās nacionālo normatīvo aktu prasības, lai šis Nolīgums stātos spēkā, ir izpildītas. Depozitārijs informē Līgumslēdzējas Puses par katru saņemto paziņojumu un par šā Nolīguma stāšanās spēkā datumu.

3. Šis Nolīgums var tikt grozīts, Līgumslēdzējām Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. Šāds grozījums stājas spēkā saskaņā ar šī panta 2.punktā paredzētajiem noteikumiem.

4. Katra Līgumslēdzēja Puse var izbeigt šī Nolīguma darbību jebkurā laikā, rakstiski paziņojot par to Depozitārijam, kurš pa diplomātiskiem kanāliem paziņo citām Līgumslēdzējām Pusēm par katru šādu paziņojumu un to saņemšanas datumu. Nolīguma darbība šai Līgumslēdzējai Pusei tiek izbeigta sešus (6) mēnešus pēc tam, kad Depozitārijs saņēmis šo paziņojumu. Šis Nolīgums paliek spēkā starp pārējām Līgumslēdzējām Pusēm.

5. Šī Nolīguma spēkā stāšanās datumā spēku zaudē 2003.gada 7.novembrī Druskininkos parakstītais Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības nolīgums par sadarbību dzelzceļa transporta jomā.

Parakstīts Tallinā 2011.gada 7.decembrī trijos eksemplāros latviešu, igauņu, lietuviešu un angļu valodā, visi teksti vienlīdz autentiski. Domstarpību gadījumā par šī Nolīguma interpretāciju noteicošais ir teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas valdības vārdā
Aivis Ronis

 

Igaunijas Republikas valdības vārdā
Juhans Partss

Lietuvas Republikas valdības vārdā
Eligijus Masiulis

 AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA, THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA ON COOPERATION IN THE FIELD OF RAILWAY TRANSPORT

The Government of the Republic of Latvia, the Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Lithuania (hereinafter referred to as "the Contracting Parties");

DESIRING to develop and improve economic, administrative and technical cooperation in the field of international railway transport on the basis of mutual benefit;

CONSIDERING the necessity to facilitate international railway traffic;

BEING READY to initiate new ways to strengthen the cooperation in this direction;

FOLLOWING the legal framework of European Union;

TAKING INTO ACCOUNT mutually applicable provisions of relevant international agreements;

BEARING IN MIND steadily developing movement of passengers and goods between Latvia, Estonia and Lithuania as well as purposes and issues discussed and outlined at annual meetings of the ministers of transport of the Contracting Parties;

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE 1
Purpose

The purpose of this Agreement is:

a) to facilitate the development of railway traffic between the territories of the Contracting Parties;

b) to outline the framework of cooperation for the Competent Authorities, other governmental authorities, licensed railway undertakings and public railway infrastructure managers in order to encourage their closer mutual cooperation;

c) to support the initiatives of the public sector and private business cooperation of the Contracting Parties and create the best possible conditions for economic cooperation;

d) to enhance business cooperation, scientific and technological contacts and exchange of experience between the Contracting Parties.

ARTICLE 2
Competent authorities

1. Under this Agreement, the Competent Authorities shall be:

for the Republic of Latvia - the Ministry of Transport;

for the Republic of Estonia - the Ministry of Economic Affairs and Communications;

for the Republic of Lithuania - the Ministry of Transport and Communications.

2. The Competent Authorities of the Contracting Parties shall notify each other about their other governmental railway transport authorities as well as their terms of reference and competence.

ARTICLE 3
Scope of cooperation

1. Without prejudice to European Union legislation the Competent Authorities and other governmental authorities, public railway infrastructure managers and licensed railway undertakings of the Contracting Parties shall cooperate, including but not limited to, in the following areas:

a) international carriage of passengers and goods by rail between the territories of the Contracting Parties;

b) the achievement of the highest possible degree of uniformity in the regulations, standards, procedures and methods of organisation relating to railway vehicles, railway personnel, railway infrastructure and auxiliary services;

c) implementing and developing of Rail Baltica project and accelerating international railway traffic on the railway line Tallinn-Riga-Vilnius.

2. The Contracting Parties cooperate in carrying out specific programmes and joint projects and organize training, seminars, studies, exchange of experience, specialist group meetings, round tables, and peer contacts.

3. This Agreement shall be applied without prejudice to European Union legislation and any action resulting from the application of this Agreement must be consistent with European Union legislation. If the application of this Agreement is in conflict with the European Union legislation, the Agreement will be amended by the Contracting Parties in order to remove the inconsistency.

ARTICLE 4
Recognition of documents

Without prejudice to European Union legislation each Contracting Party recognizes the professional qualifications documents, licences, certificates and permits of the other Contracting Parties in accordance with their national legislation and regulations.

ARTICLE 5
Public railway infrastructure managers

1. The Competent Authorities shall notify each other about the public railway infrastructure managers in the countries of the Contracting Parties.

2. To optimise the international railway traffic, the public railway infrastructure managers of the Contracting Parties shall conclude relevant agreements between them on the use of cross-border infrastructure.

ARTICLE 6
Carriage of passengers and goods

1. International carriage of passengers and goods by rail on the territories of the Contracting Parties shall be performed according to European Union legislation and international agreements.

2. International carriage of passengers and goods by rail is managed by the licensed railway undertakings, if necessary concluding contracts between them.

ARTICLE 7
Joint Committee

1. For the application of this Agreement the Competent Authorities shall establish a Joint Committee formed from the delegates designated by these Competent Authorities.

2. This Joint Committee shall meet at the request by the Competent Authority of any Contracting Party. Meetings of the Joint Committee shall be held alternately in the territories of the Contracting Parties.

ARTICLE 8
Settlement of disputes

Any disagreements concerning the interpretation or the application of this Agreement shall be settled by consultation between the Contracting Parties.

ARTICLE 9
Entry into force, amendments and termination

1. The Government of the Republic of Latvia shall act as the official Depository for this Agreement.

2. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date the Depository has received through diplomatic channels the last written notification stating that the necessary national legal requirements for this Agreement to enter into force have been completed. The Depository shall inform the Contracting Parties of each notification received and the entry into force date of this Agreement.

3. This Agreement may be amended by mutual written agreement between the Contracting Parties. Such amendment shall enter into force in accordance with the procedures stipulated in paragraph 2 of this Article.

4. Each Contracting Party may terminate this Agreement at any time by written notification to the Depository, which shall notify the other Contracting Parties through diplomatic channels of each such notification and the date of the receipt thereof. The termination to this Contracting Party shall take effect six (6) months after the receipt of such notification by the Depositary. This Agreement shall remain in force between other Contracting Parties.

5. The Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Estonia on cooperation in the field of railway, signed in Druskininkai, on 7 November, 2003 shall terminate on the date of entry into force of this Agreement.

Done at Tallinn on this 7th day of the month of December in the year of 2011, in three copies in the Latvian, Estonian, Lithuanian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Latvia
Aivis Ronis

For the Government of the Republic of Estonia
Juhan Parts

For the Government of the Republic of Lithuania
Eligijus Masiulis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības nolīgumu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 02.05.2013.Stājas spēkā: 16.05.2013.Tēma: Transports un sakariPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 92, 15.05.2013. OP numurs: 2013/92.6
Saistītie dokumenti
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
256747
16.05.2013
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)