Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2019. gada 19. novembra noteikumus Nr. 542 "Tarifu aprēķināšanas metodika elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas programmu apraidei ciparformātā ar zemes raidītājiem".
Ministru kabineta noteikumi Nr.178

Rīgā 2013.gada 2.aprīlī (prot. Nr.17 39.§)
Tarifu aprēķināšanas metodika elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas programmu izplatīšanai ar zemes raidītājiem

1. Noteikumi nosaka tarifu aprēķināšanas metodiku elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas programmu izplatīšanai ar zemes raidītājiem.

2. Televīzijas programmu izplatīšanai ciparformātā ar zemes raidītājiem (turpmāk – pakalpojums) tiek izmantots tehnisko līdzekļu kopums, kas izvietots raidīšanas vietās Latvijas Republikas teritorijā.

3. Pakalpojuma tarifi tiek aprēķināti, balstoties uz pakalpojuma pilnu pašizmaksu, ko veido kapitāla izmaksas, ekspluatācijas izmaksas un nodokļi (pielikums), kā arī pieskaitot peļņu.

4. Tarifu aprēķinā iekļauj tikai tās tehnoloģiski un ekonomiski pamatotās izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai.

5. Šo noteikumu pielikumā minētie izmaksu attiecināšanas un tarifu noteikšanas principi ir saistoši katram komersantam, kas sniedz pakalpojumu Latvijas Republikas teritorijā.

6. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs A.Matīss
Pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 2.aprīļa noteikumiem Nr.178
Tarifu aprēķināšanas metodika maksas iekasēšanai no elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem

(Pielikums grozīts ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.866)

I. Lietotie termini

1. Tarifu aprēķināšanas metodikā lietoti šādi termini:

1.1. pakalpojuma sniedzējs – komersants, kas nodrošina ciparu televīzijas programmu izplatīšanu ar zemes raidītājiem;

1.2. pakalpojums – ciparu televīzijas programmu izplatīšana ar zemes raidītājiem;

1.3. raidošā stacija – tehnisko līdzekļu kopums noteiktā ģeogrāfiskā vietā, kas tiek izmatots pakalpojuma sniegšanā;

1.4. raidītājs – viens no galvenajiem pakalpojuma sniedzēja tehniskās infrastruktūras elementiem raidošajā stacijā, kas nodrošina ciparu televīzijas programmu izplatīšanu līdz galalietotāja uztverošajām iekārtām;

1.5. raidītāju tīkls – tehnisko līdzekļu kopums, kas nodrošina viena multipleksa jeb ciparu televīzijas programmu bloka raidīšanu noteiktā Latvijas Republikas teritorijas daļā;

1.6. multiplekss (MUX) – ciparu televīzijas programmu bloks, kuru vienlaikus pārraida viens raidītāju tīkls;

1.7. raidītāja nominālā izejas jauda – raidītāju tīklā ietilpstošā viena raidītāja ražotāja tehniskajā dokumentācijā paredzētā izejas jauda.

II. Pakalpojuma cenu aprēķinā iekļaujamās izmaksas

2. Pakalpojuma tarifu aprēķinā iekļauj kapitāla izmaksas, ekspluatācijas izmaksas un nodokļus.

I = Ikap + Ieksp + Inod , kur

I – pakalpojuma izmaksas;

Ikap – kapitāla izmaksas;

Ieksp – ekspluatācijas izmaksas;

Inod – nodokļi.

3. Pakalpojuma tarifu aprēķinā netiek ietvertas šādas izmaksas:

3.1. pakalpojuma nodrošināšanā izmantoto raidīšanas iekārtu elektroenerģijas patēriņa izmaksas, kas aprēķinātas atbilstoši elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu rādījumiem un pakalpojuma sniedzējam piemērojamiem elektroenerģijas tarifiem;

3.2. pakalpojuma nodrošināšanā izmantoto raidīšanas iekārtu elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas izmaksas, kas aprēķinātas saskaņā ar valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādi.

4. Kapitāla izmaksas veido kapitāla atdeve un nolietojums (amortizācija):

Ikap = Inol + P , kur

Ikap – kapitāla izmaksas (euro);

Inol – pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums (euro);

P – kapitāla atdeves koeficients.

5. Kapitāla atdeves koeficientu lieto pakalpojumu sniegšanai izmantojamo aktīvu nolietojuma tagadnes vērtības pielīdzināšanai aktīvu atlikušajai vērtībai. Aprēķinā izmantojamo diskonta likmi iegūst, ievērojot vienu no šādiem principiem:

5.1. kā vidējo ilgtermiņa kredītu likmi iekšzemes komersantiem, to samazinot par iespējamo apjoma atlaidi;

5.2. kā pakalpojuma sniedzēja faktisko ilgtermiņa kredītu vidējo likmi;

5.3. kā ilgtermiņa valsts parāda vērtspapīru likmes un nozares riska piemaksas summu.

6. Pamatlīdzekļu nolietojumu un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Inol = Ipl + Ini , kur

Inol – pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums (euro);

Ipl – pamatlīdzekļu nolietojums (euro);

Ini – nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums (euro).

7. Pamatlīdzekļu nolietojumu aprēķina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par grāmatvedību, ņemot vērā pakalpojuma sniedzēja grāmatvedības politiku.

8. Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumu aprēķina pētniecības un attīstības izmaksām, koncesiju, patentu, licenču, preču zīmju un citām nemateriālo ieguldījumu izmaksām (izņemot nemateriālo vērtību) saskaņā ar normatīvajiem aktiem par grāmatvedību, ņemot vērā pakalpojuma sniedzēja grāmatvedības politiku.

9. Pakalpojuma sniedzēja ekspluatācijas izmaksas aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Ieksp = Itehn + Ipers + Isaimn , kur

Ieksp – ekspluatācijas izmaksas (euro);

Itehn – pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo tehniskās infrastruktūras līdzekļu uzturēšanas un remonta izmaksas (euro);

Ipers – personāla izmaksas (euro);

Isaimn – pārējās pakalpojuma sniedzēja saimnieciskās darbības izmaksas (euro).

10. Ekspluatācijas izmaksu apmērs tiek noteikts saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja apstiprināto budžetu pārskata gadam, kurā tiek aprēķināti pakalpojuma tarifi, un ņemot vērā izmaksu apmēra izmaiņu prognozes pakalpojuma sniegšanas periodā.

11. Personāla izmaksās tiek ietverta amatalga, prēmijas, piemaksas un citi atlīdzības veidi, kā arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un uzņēmējdarbības riska valsts nodeva.

12. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksās ietilpst pakalpojuma sniedzēja darbības izmaksas, kas ir ekonomiski un tehnoloģiski attiecināmas uz pakalpojuma sniegšanu ar tiešas vai netiešas cēloņsakarības palīdzību un nav attiecināmas uz citiem izmaksu veidiem.

13. Nekustamā īpašuma nodokli par pakalpojumu sniedzēja īpašumā un valdījumā esošām ēkām, būvēm un zemi aprēķina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par nodokļiem un nodevām.

14. Uzņēmumu ienākuma nodokli aprēķina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par uzņēmumu ienākuma nodokli.

III. Izmaksu attiecināšanas principi

15. Pakalpojuma sniegšanas izmaksas atbilstoši to ekonomiskajai būtībai, veidam un uzskaites kārtībai tiek iedalītas šādās grupās:

15.1. tiešās izmaksas – izmaksu grupa, kas ir tieši attiecināma uz pakalpojuma sniegšanu un konkrētu raidošo staciju vai ir tieši attiecināma uz pakalpojuma sniegšanu;

15.2. netiešās izmaksas – izmaksu grupa, kas ir attiecināma uz konkrētu raidošo staciju, bet nav tieši attiecināma uz pakalpojuma sniegšanu;

15.3. vispārīgās izmaksas – izmaksu grupa, kas nav tieši attiecināma uz pakalpojuma sniegšanu un konkrētu raidošo staciju.

16. Pakalpojuma sniegšanas izmaksas aprēķina, izmantojot šādu formulu:

I = T + N + V , kur

I – pakalpojuma sniegšanas izmaksas;

T – tiešās izmaksas;

N – netiešās izmaksas;

V – vispārīgās izmaksas.

17. Izmaksu attiecināšanai tiek izmantots viena gada izmaksu apjoms saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja apstiprināto budžetu pārskata gadam, kurā tiek aprēķināts pakalpojuma tarifs, ņemot vērā izmaksu apmēra izmaiņu prognozes pakalpojuma sniegšanas periodā.

18. Pakalpojuma cenas noteikšanai izmaksas tiek sadalītas un attiecinātas uz pakalpojuma sniegšanā izmantojamiem zemes raidītājiem šādā kārtībā:

18.1. viena zemes raidītāja tiešās izmaksas tiek aprēķinātas, izmantojot šādu formulu:

Traid = Tkop ×

Jr

, kur

Jobj

Traid – viena zemes raidītāja tiešās izmaksas (euro);

Tkop – kopējās tiešās izmaksas raidošajā stacijā (euro);

Jr – viena raidītāja nominālā izejas jauda raidošajā stacijā;

Jobj – raidošajā stacijā esošo raidītāju kopējā nominālā izejas jauda;

18.2. kopējās pakalpojumu attiecināmās tiešās izmaksas raidošajā stacijā tiek aprēķinātas, izmantojot šādu formulu:

Tkop = Tobj + (Tpak × Kt) , kur

Tkop – kopējās tiešās izmaksas raidošajā stacijā (euro);

Tobj – izmaksas, kas ir tieši attiecināmas uz pakalpojuma sniegšanu un konkrētu raidošo staciju (euro);

Tpak – izmaksas, kas ir tieši attiecināmas uz pakalpojuma sniegšanu, bet nav tieši attiecināmas uz konkrētu raidošo staciju (euro);

Kt – koeficients uz pakalpojuma sniegšanu tieši attiecināmo izmaksu aprēķināšanai konkrētai raidošai stacijai;

18.3. koeficientu uz pakalpojuma sniegšanu tieši attiecināmo izmaksu aprēķināšanai konkrētai raidošai stacijai nosaka, izmantojot šādu formulu:

, kur

Kt – koeficients uz pakalpojuma sniegšanu tieši attiecināmo izmaksu aprēķināšanai konkrētai raidošai stacijai;

Jobj – raidošajā stacijā esošo raidītāju kopējā nominālā izejas jauda;

– visu raidošo staciju raidītāju kopējā nominālā izejas jauda;

18.4. viena zemes raidītāja netiešās izmaksas tiek aprēķinātas, izmantojot šādu formulu:

Nraid = Nobj × Kn ×

Jr

, kur

Jobj

Nraid – viena zemes raidītāja netiešās izmaksas (euro);

Nobj – netiešās izmaksas raidošajā stacijā (euro);

Kn – koeficients netiešo izmaksu aprēķināšanai;

Jr – viena raidītāja nominālā izejas jauda raidošajā stacijā;

Jobj – raidošajā stacijā esošo raidītāju kopējā nominālā izejas jauda;

18.5. koeficientu netiešo izmaksu aprēķināšanai nosaka, pamatojoties uz pakalpojuma resursietilpību, salīdzinot ar pārējiem pakalpojumiem, un ņemot vērā pakalpojuma tiešo izmaksu apmēru un pakalpojuma īpatsvaru uzņēmuma kopējā neto apgrozījumā:

Kn =

Apako

, kur

Aobj

Kn – koeficients netiešo izmaksu aprēķināšanai;

Apako – pakalpojuma apgrozījums raidošajā stacijā;

Aobj – kopējais apgrozījums noteiktajā objektā, kurā atrodas raidošā stacija;

18.6. viena zemes raidītāja vispārīgās izmaksas tiek aprēķinātas, izmantojot šādu formulu:

Vraid = Vpak × Kobj ×

Jr

, kur

Jobj

Vraid – viena zemes raidītāja vispārīgās izmaksas (euro);

Vpak – uz pakalpojumu attiecināmā vispārīgo izmaksu daļa (euro);

Kobj – virzītājkoeficients raidošās stacijas vispārīgo izmaksu aprēķināšanai;

Jr – viena raidītāja nominālā izejas jauda raidošajā stacijā;

Jobj – raidošajā stacijā esošo raidītāju kopējā nominālā izejas jauda;

18.7. uz pakalpojumu attiecināmā vispārīgo izmaksu daļa tiek aprēķināta, izmantojot šādu formulu:

Vpak = V ×

Apak

, kur

A

Vpak – uz pakalpojumu attiecināmā vispārīgo izmaksu daļa (euro);

Apak – pakalpojuma apgrozījuma summa (euro);

A – uzņēmuma kopējā apgrozījuma summa (euro);

V – uzņēmuma vispārīgo izmaksu kopsumma (euro);

18.8. virzītājkoeficientu raidošās stacijas vispārīgo izmaksu aprēķināšanai nosaka, izmantojot šādu formulu:

, kur

Kobj – virzītājkoeficients raidošās stacijas vispārīgo izmaksu aprēķināšanai;

Jobj – raidošajā stacijā esošo raidītāju kopējā nominālā izejas jauda;

– visu raidošo staciju raidītāju kopējā nominālā izejas jauda.

19. Pakalpojuma kopējās izmaksas vienam zemes raidītājam tiek aprēķinātas, izmantojot šādu formulu:

Iraid = Traid + Nraid + Vraid , kur

Iraid – viena zemes raidītāja kopējās izmaksas (euro);

Traid – viena zemes raidītāja tiešās izmaksas (euro);

Nraid – viena zemes raidītāja netiešās izmaksas (euro);

Vraid – viena zemes raidītāja vispārīgās izmaksas (euro).

20. Pakalpojuma tarifs vienam zemes raidītājam tiek noteikts, pakalpojuma kopējām izmaksām pieskaitot peļņas procentu.

IV. Pakalpojuma maksas noteikšana

21. Pakalpojuma maksa tiek aprēķināta kā maksa par viena zemes raidītāju tīkla (MUX) izmantošanu, ko veido tīklā iekļauto zemes raidītāju kopums.

22. Pakalpojuma maksa par vienas bezmaksas ciparu televīzijas programmas izplatīšanu tiek aprēķināta, izmantojot šādu formulu:

Cprogr =

Cmux1

, kur

Nprogr

Cprogr – cena par vienas programmas raidīšanu (euro);

Cmux1 – viena zemes raidītāju tīkla (MUX) cena;

Nprogr – pārraidāmo ciparu televīzijas programmu skaits vienā zemes raidītāju tīklā.

23. Pakalpojuma maksas aprēķins, kas norādīts šā pielikuma 22.punktā, ir spēkā, ja tiek noslēgts līgums starp pakalpojuma sniedzēju un elektronisko plašsaziņas līdzekli par bezmaksas ciparu televīzijas programmu izplatīšanu un elektroniskais plašsaziņas līdzeklis nodrošina samaksu par pakalpojumu.

24. Pakalpojuma maksa zemes raidītāju tīkliem (MUX), kas paredzēti maksas ciparu televīzijas programmu pakalpojuma sniegšanai, kuru nodrošina konkursa kārtībā izraudzīts komersants, tiek aprēķināta, izmantojot šādu formulu:

, kur

C – pakalpojuma maksa (euro);

MUXi – cena par viena zemes raidītāju tīkla izmantošanu maksas ciparu televīzijas programmu pakalpojuma nodrošināšanai (euro);

n – zemes raidītāju tīklu (MUX) skaits, kas paredzēti maksas ciparu televīzijas programmu pakalpojuma nodrošināšanai.

25. Maksa par viena zemes raidītāju tīkla izmantošanu maksas ciparu televīzijas programmu pakalpojuma nodrošināšanai tiek aprēķināta, izmantojot šādu formulu:

, kur

MUXi – cena par viena zemes raidītāju tīkla izmantošanu maksas ciparu televīzijas programmu pakalpojuma nodrošināšanai (euro);

Ry – cena par zemes raidītāju tīklā iekļautā viena zemes raidītāja izmantošanu maksas ciparu televīzijas programmu pakalpojuma nodrošināšanai (euro);

n – zemes raidītāju skaits vienā zemes raidītāju tīklā, kas paredzēts maksas ciparu televīzijas programmu pakalpojuma nodrošināšanai.

Satiksmes ministrs A.Matīss
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Tarifu aprēķināšanas metodika elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas programmu izplatīšanai .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 178Pieņemts: 02.04.2013.Stājas spēkā: 01.01.2014.Zaudē spēku: 01.01.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 66, 05.04.2013. OP numurs: 2013/66.3
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
255843
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"}]}
01.01.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)