Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 542

Rīgā 2019. gada 19. novembrī (prot. Nr. 54 38. §)
Tarifu aprēķināšanas metodika elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas programmu apraidei ciparformātā ar zemes raidītājiem
Izdoti saskaņā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma
13. panta sesto un septīto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. tarifu aprēķināšanas metodiku maksājumiem, ko elektronisko sakaru komersants iekasē no elektroniskā plašsaziņas līdzekļa par maksas televīzijas programmu zemes apraidi ciparformātā ar zemes raidītājiem;

1.2. tarifu aprēķināšanas metodiku maksājumiem no valsts budžetā paredzētajiem līdzekļiem par galalietotājiem bez maksas izplatāmo programmu sarakstā iekļauto televīzijas programmu izplatīšanu ar zemes raidītājiem.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. multiplekss (MUX) – ciparu televīzijas programmu bloks, kuru vienlaikus pārraida viens raidītāju tīkls;

2.2. pakalpojuma sniedzējs – komersants, kas nodrošina ciparu televīzijas programmu izplatīšanu ar zemes raidītājiem;

2.3. pakalpojums – ciparu televīzijas programmu izplatīšana ar zemes raidītājiem;

2.4. raidītāja nominālā izejas jauda – raidītāju tīklā ietilpstošā viena raidītāja ražotāja tehniskajā dokumentācijā paredzētā izejas jauda;

2.5. raidītājs – viens no galvenajiem pakalpojuma sniedzēja tehniskās infrastruktūras elementiem raidošajā stacijā, kas nodrošina ciparu televīzijas programmu izplatīšanu līdz galalietotāja uztverošajām iekārtām;

2.6. raidītāju tīkls – tehnisko līdzekļu kopums, kas nodrošina viena multipleksa jeb ciparu televīzijas programmu bloka raidīšanu noteiktā Latvijas Republikas teritorijas daļā;

2.7. raidošā stacija – tehnisko līdzekļu kopums noteiktā ģeogrāfiskā vietā, kas tiek izmantots pakalpojuma sniegšanā.

II. Tarifu aprēķinā iekļaujamās izmaksas

3. Pakalpojuma tarifu aprēķinā iekļauj pilnu pakalpojuma pašizmaksu un tās tehnoloģiski un ekonomiski pamatotās izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai.

4. Pakalpojuma pašizmaksu veido kapitāla izmaksas, ekspluatācijas izmaksas un nodokļi:

I = Ikap + Ieksp + Inod, kur

I – pakalpojuma pašizmaksa;

Ikap – kapitāla izmaksas;

Ieksp – ekspluatācijas izmaksas;

Inod – nodokļi.

5. Pakalpojuma tarifu aprēķinā neiekļauj šādas izmaksas:

5.1. pakalpojuma nodrošināšanā izmantoto raidīšanas iekārtu elektroenerģijas patēriņa izmaksas, kas aprēķinātas atbilstoši elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu rādījumiem un pakalpojuma sniedzējam piemērotajiem elektroenerģijas tarifiem;

5.2. pakalpojuma nodrošināšanā izmantoto raidīšanas iekārtu elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas izmaksas, kas aprēķinātas saskaņā ar valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādi.

6. Kapitāla izmaksas veido kapitāla atdeve un nolietojums (amortizācija):

Ikap = Inol x P, kur

Ikap – kapitāla izmaksas (euro);

Inol – pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija (euro);

P – kapitāla atdeves koeficients.

7. Kapitāla atdeves koeficientu lieto, lai pakalpojumu sniegšanai izmantoto aktīvu nolietojuma tagadnes vērtības pielīdzinātu aktīvu atlikušajai vērtībai. Aprēķinā izmantoto diskonta likmi iegūst kā ilgtermiņa valsts parāda vērtspapīru likmes, nozares riska piemaksas, izmēra un uzņēmuma specifiskā riska piemaksas summu.

8. Pamatlīdzekļu nolietojumu un nemateriālo ieguldījumu amortizāciju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Inol = Ipl + Ini, kur

Inol – pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija (euro);

Ipl – pamatlīdzekļu nolietojums (euro);

Ini – nemateriālo ieguldījumu amortizācija (euro).

9. Pakalpojuma sniedzēja ekspluatācijas izmaksas aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Ieksp = Itehn + Ipers + Isaimn, kur

Ieksp – ekspluatācijas izmaksas (euro);

Itehn – pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo tehniskās infrastruktūras līdzekļu uzturēšanas un remonta izmaksas (euro);

Ipers – personāla izmaksas (euro);

Isaimn – pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (euro).

10. Ekspluatācijas izmaksu apmēru nosaka saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja apstiprināto budžetu pārskata gadam, kurā tiek aprēķināti pakalpojuma tarifi, un ņemot vērā izmaksu apmēra izmaiņu prognozes pakalpojuma sniegšanas periodā.

11. Personāla izmaksās ietver amatalgu, prēmijas, piemaksas un citus atlīdzības veidus, kā arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu.

12. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksās ietilpst pakalpojuma sniedzēja darbības izmaksas, kas ir ekonomiski un tehnoloģiski attiecināmas uz pakalpojuma sniegšanu ar tiešas vai netiešas cēloņsakarības palīdzību un nav attiecināmas uz citiem izmaksu veidiem.

13. Nekustamā īpašuma nodokli par pakalpojuma sniedzēja īpašumā un valdījumā esošām ēkām, būvēm un zemi aprēķina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par nodokļiem un nodevām.

14. Uzņēmumu ienākuma nodokli aprēķina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par uzņēmumu ienākuma nodokli.

III. Izmaksu attiecināšanas principi

15. Pakalpojuma izmaksas atbilstoši to ekonomiskajai būtībai, veidam un uzskaites kārtībai iedala šādās grupās:

15.1. tiešās izmaksas – izmaksu grupa, kas ir tieši attiecināma uz pakalpojuma sniegšanu un konkrētu raidošo staciju vai ir tieši attiecināma uz pakalpojuma sniegšanu;

15.2. netiešās izmaksas – izmaksu grupa, kas ir attiecināma uz konkrētu raidošo staciju, bet nav tieši attiecināma uz pakalpojuma sniegšanu;

15.3. vispārīgās izmaksas – izmaksu grupa, kas nav tieši attiecināma uz pakalpojuma sniegšanu un konkrētu raidošo staciju.

16. Pakalpojuma izmaksas aprēķina, izmantojot šādu formulu:

I = T + N + V, kur

I – pakalpojuma izmaksas;

T – tiešās izmaksas;

N – netiešās izmaksas;

V – vispārīgās izmaksas.

17. Izmaksu attiecināšanai izmanto viena gada izmaksu apjomu saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja apstiprināto budžetu pārskata gadam, kurā aprēķina pakalpojuma tarifu, ņemot vērā izmaksu apmēra izmaiņu prognozes pakalpojuma sniegšanas periodā.

18. Pakalpojuma tarifa noteikšanai izmaksas sadala un attiecina uz pakalpojuma sniegšanā izmantotajiem zemes raidītājiem šādā kārtībā:

18.1. viena zemes raidītāja tiešās izmaksas aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Traid = Tkop × Jr , kur
Jobj

Traid – viena zemes raidītāja tiešās izmaksas (euro);

Tkop – kopējās tiešās izmaksas raidošajā stacijā (euro);

Jr – viena raidītāja nominālā izejas jauda raidošajā stacijā;

Jobj – raidošajā stacijā esošo raidītāju kopējā nominālā izejas jauda;

18.2. kopējās uz pakalpojumu attiecināmās tiešās izmaksas raidošajā stacijā aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Tkop = Tobj + (Tpak × Kt), kur

Tkop – kopējās tiešās izmaksas raidošajā stacijā (euro);

Tobj – izmaksas, kas ir tieši attiecināmas uz pakalpojuma sniegšanu un konkrēto raidošo staciju (euro);

Tpak – izmaksas, kas ir tieši attiecināmas uz pakalpojuma sniegšanu, bet nav tieši attiecināmas uz konkrēto raidošo staciju (euro);

Kt – koeficients uz pakalpojuma sniegšanu tieši attiecināmo izmaksu aprēķināšanai konkrētai raidošajai stacijai;

18.3. koeficientu uz pakalpojuma sniegšanu tieši attiecināmo izmaksu aprēķināšanai konkrētai raidošajai stacijai nosaka, izmantojot šādu formulu:

Kt – koeficients uz pakalpojuma sniegšanu tieši attiecināmo izmaksu aprēķināšanai konkrētai raidošai stacijai;

Jobj – raidošajā stacijā esošo raidītāju kopējā nominālā izejas jauda;

– visu raidošo staciju raidītāju kopējā nominālā izejas jauda;

18.4. viena zemes raidītāja netiešās izmaksas aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Nraid = Nobj × Kn × Jr , kur
Jobj

Nraid – viena zemes raidītāja netiešās izmaksas (euro);

Nobj – netiešās izmaksas raidošajā stacijā (euro);

Kn – koeficients netiešo izmaksu aprēķināšanai;

Jr – viena raidītāja nominālā izejas jauda raidošajā stacijā;

Jobj – raidošajā stacijā esošo raidītāju kopējā nominālā izejas jauda;

18.5. koeficientu netiešo izmaksu aprēķināšanai nosaka, pamatojoties uz pakalpojuma īpatsvaru kopējā neto apgrozījumā objektā:

Kn = Apako , kur
Aobj

Kn – koeficients netiešo izmaksu aprēķināšanai;

Apako – pakalpojuma apgrozījums raidošajā stacijā;

Aobj – kopējais apgrozījums noteiktajā objektā, kurā atrodas raidošā stacija;

18.6. viena zemes raidītāja vispārīgās izmaksas aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Vraid = Vpak × Kobj × Jr , kur
Jobj

Vraid – viena zemes raidītāja vispārīgās izmaksas (euro);

Vpak – uz pakalpojumu attiecināmā vispārīgo izmaksu daļa (euro);

Kobj – koeficients raidošās stacijas vispārīgo izmaksu aprēķināšanai;

Jr – viena raidītāja nominālā izejas jauda raidošajā stacijā;

Jobj – raidošajā stacijā esošo raidītāju kopējā nominālā izejas jauda;

18.7. uz pakalpojumu attiecināmo vispārīgo izmaksu daļu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Vpak = V × Apak , kur
A

Vpak – uz pakalpojumu attiecināmā vispārīgo izmaksu daļa (euro);

Apak – pakalpojuma apgrozījuma summa (euro);

A – uzņēmuma kopējā apgrozījuma summa (euro);

V – uzņēmuma vispārīgo izmaksu kopsumma (euro);

18.8. koeficientu raidošās stacijas vispārīgo izmaksu aprēķināšanai nosaka, izmantojot šādu formulu:

Kobj – koeficients raidošās stacijas vispārīgo izmaksu aprēķināšanai;

Jobj – raidošajā stacijā esošo raidītāju kopējā nominālā izejas jauda;

– visu raidošo staciju raidītāju kopējā nominālā izejas jauda.

19. Pakalpojuma kopējās izmaksas vienam zemes raidītājam aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Iraid = Traid + Nraid + Vraid, kur

Iraid – viena zemes raidītāja kopējās izmaksas (euro);

Traid – viena zemes raidītāja tiešās izmaksas (euro);

Nraid – viena zemes raidītāja netiešās izmaksas (euro);

Vraid – viena zemes raidītāja vispārīgās izmaksas (euro).

20. Pakalpojuma tarifu vienam zemes raidītājam nosaka atbilstoši pakalpojuma kopējām izmaksām vienam zemes raidītājam.

IV. Pakalpojuma tarifa noteikšana

21. Pakalpojuma tarifu aprēķina kā tarifu par viena zemes raidītāju tīkla (MUX) izmantošanu, ko veido tīklā iekļauto zemes raidītāju kopums.

22. Pakalpojuma tarifu zemes raidītāju tīkliem (MUX), kas paredzēti bezmaksas ciparu televīzijas programmu pakalpojuma sniegšanai un maksas ciparu televīzijas programmu pakalpojuma sniegšanai, kuru nodrošina konkursa kārtībā izraudzīts komersants, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

C – pakalpojuma tarifs (euro);

MUXi – tarifs par viena zemes raidītāju tīkla izmantošanu ciparu televīzijas programmu pakalpojuma nodrošināšanai (euro);

n – zemes raidītāju tīklu (MUX) skaits, kas paredzēti ciparu televīzijas programmu pakalpojuma nodrošināšanai.

23. Tarifu par viena zemes raidītāju tīkla izmantošanu ciparu televīzijas programmu pakalpojuma nodrošināšanai aprēķina, izmantojot šādu formulu:

MUXi – tarifs par viena zemes raidītāju tīkla izmantošanu ciparu televīzijas programmu pakalpojuma nodrošināšanai (euro);

Ry – tarifs par zemes raidītāju tīklā iekļautā viena zemes raidītāja izmantošanu ciparu televīzijas programmu pakalpojuma nodrošināšanai (euro);

n – zemes raidītāju skaits vienā zemes raidītāju tīklā, kas paredzēts ciparu televīzijas programmu pakalpojuma nodrošināšanai.

V. Noslēguma jautājums

24. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Tarifu aprēķināšanas metodika elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas programmu apraidei .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 542Pieņemts: 19.11.2019.Stājas spēkā: 01.01.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 235, 21.11.2019. OP numurs: 2019/235.28
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
310794
01.01.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)