Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.147

Rīgā 2013.gada 19.martā (prot. Nr.15 14.§)
Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību un apliecību izsniegšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 5.panta 21.punktu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā izsniedzama atļauja profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācībai (turpmāk – atļauja);

1.2. prasības atļaujas saņemšanai;

1.3. apmācību kārtību un mācību programmas saturu;

1.4. pārbaudījumu un apliecības izsniegšanas kārtību.

II. Kārtība, kādā izsniedzama atļauja apmācībai, un prasības atļaujas saņemšanai

2. Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk – dienests) izsniedz šādas atļaujas:

2.1. atļauju profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apmācībai;

2.2. atļauju augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apmācībai;

2.3. atļauju augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju apmācībai;

2.4. atļauju augu aizsardzības konsultantu apmācībai.

3. Lai saņemtu atļauju, persona, kas vēlas īstenot profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību (turpmāk – apmācību veicējs), iesniedz dienestā attiecīgu iesniegumu. Iesniegumā norāda apmācību veicēja nosaukumu, juridisko adresi, iegūstamās atļaujas veidu un vēlamo atļaujas saņemšanas formu – papīra formā vai elektroniska dokumenta formā. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

3.1. lektoru sarakstu, norādot lektoru izglītību un informāciju par darba pieredzi (minot darbavietu un nostrādāto gadu skaitu) paredzamajā apmācību jomā saskaņā ar apmācību programmu;

3.2. apmācību programmu, kurā norādīts mācību nodarbību saturs un paredzētais stundu skaits.

(Grozīts ar MK 01.07.2014. noteikumiem Nr.362)

4. Dienests izsniedz atļauju, ja ir ievērotas šādas prasības:

4.1. (svītrots ar MK 01.07.2014. noteikumiem Nr.362);

4.2. personas izstrādātā apmācību programma atbilst šo noteikumu 1., 2., 3. vai 4.pielikumā minētajām prasībām;

4.3. lektoriem, kas vadīs nodarbības, ir augstākā izglītība un vismaz gadu ilga darba pieredze paredzamajā apmācību jomā saskaņā ar apmācību programmu;

4.4. persona, kas vēlas apmācīt augu aizsardzības konsultantus, ir reģistrēta Izglītības kvalitātes valsts dienesta Izglītības iestāžu reģistrā.

5. Dienests mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas izskata šo noteikumu 3.punktā minētos dokumentus, novērtē apmācību veicēja atbilstību šo noteikumu 4.punktā minētajām prasībām un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt atļauju. Apmācību veicēju par lēmumu informē rakstiski. Paziņojumu par atļaujas izsniegšanu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un dienesta tīmekļa vietnē.

6. Atļaujā norāda šādu informāciju:

6.1. pilns izdevējiestādes nosaukums;

6.2. atļaujas saņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

6.3. apmācību veids saskaņā ar šo noteikumu 2.punktu;

6.4. atļaujas izsniegšanas datums un numurs;

6.5. atļaujas izsniedzēja vārds, uzvārds un paraksts (ja atļauja izsniegta papīra formā).

7. Ja iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija nav pietiekama vai nav iesniegti visi šo noteikumu 3.punktā minētie dokumenti, dienests papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā nosūta pieprasījumu apmācību veicējam 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas precizēt sniegto informāciju vai iesniegt nepieciešamos dokumentus.

8. Dienests pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju, ja:

8.1. apmācību veicējs nav precizējis sniegto informāciju vai iesniedzis nepieciešamos dokumentus šo noteikumu 7.punktā minētajā termiņā;

8.2. nav izpildītas šo noteikumu 4.punktā minētās prasības.

9. Ja atļaujā nepieciešams izdarīt grozījumus, apmācību veicējs iesniedz dienestā attiecīgu iesniegumu. Dienests 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izdara grozījumus un izsniedz jaunu atļauju.

9.1 Ja ir notikušas izmaiņas lektoru sastāvā, mainījusies apmācību norises vieta vai apmācību veicēja kontaktinformācija, apmācību veicējs 10 dienu laikā pēc minētajām izmaiņām informē dienestu.

(MK 01.07.2014. noteikumu Nr.362 redakcijā)

10. Dienests uztur apmācību veicēju sarakstu un publicē to savā tīmekļa vietnē, norādot:

10.1. apmācību veicēja nosaukumu un kontaktinformāciju;

10.2. izsniegtās atļaujas veidu un atļaujas izsniegšanas datumu;

10.3. atļaujas anulēšanas datumu.

III. Apmācības kārtība, mācību programmas saturs, pārbaudījumu un apliecības izsniegšanas kārtība

11. Dienests izsniedz šādas apliecības:

11.1. profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecību:

11.1.1. darbībām ar pirmās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem;

11.1.2. darbībām ar otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem;

11.2. augu aizsardzības līdzekļa lietošanas operatora apliecību par darbībām ar otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem;

11.3. augu aizsardzības konsultanta apliecību;

11.4. augu aizsardzības līdzekļu pārdevēja apliecību.

12. Dienests izsniedz:

12.1. profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecību, ja persona atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

12.1.1. tā ir apguvusi šo noteikumu 1.pielikumā minēto programmu un sekmīgi nokārtojusi pārbaudījumu;

12.1.2. tai ir augstākā vai vidējā profesionālā izglītība lauksaimniecībā, un tā ir sekmīgi nokārtojusi pārbaudījumu (izņemot apliecību pirmās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietošanai);

12.2. augu aizsardzības līdzekļa lietošanas operatora apliecību, ja persona atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

12.2.1. tā ir apguvusi šo noteikumu 2.pielikumā minēto programmu un sekmīgi nokārtojusi pārbaudījumu;

12.2.2. tai ir augstākā vai vidējā profesionālā izglītība lauksaimniecībā, un tā ir sekmīgi nokārtojusi pārbaudījumu;

12.3. augu aizsardzības konsultanta apliecību, ja persona atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

12.3.1. tā ir apguvusi šo noteikumu 3.pielikumā minēto programmu un sekmīgi nokārtojusi pārbaudījumu (pirmās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietošanai papildus apguvusi arī šo noteikumu 1.pielikuma II nodaļā minēto programmu);

12.3.2. tai ir augstākā izglītība lauksaimniecībā, un tā ir sekmīgi nokārtojusi pārbaudījumu;

12.4. augu aizsardzības līdzekļu pārdevēja apliecību, ja persona atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

12.4.1. tā ir apguvusi šo noteikumu 4.pielikumā minēto programmu un sekmīgi nokārtojusi pārbaudījumu;

12.4.2. tai ir augstākā vai vidējā profesionālā izglītība lauksaimniecībā, un tā ir sekmīgi nokārtojusi pārbaudījumu.

13. Apliecībā norāda šādu informāciju:

13.1. pilns izdevējiestādes nosaukums;

13.2. apliecības numurs un izsniegšanas datums;

13.3. apliecības saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, adrese un fotogrāfija;

13.4. apliecības veids un datums, līdz kuram apliecība derīga atbilstoši šo noteikumu 25.punktam;

13.5. pārbaudījuma nokārtošanas datums (ja tas kārtots);

13.6. apliecības izsniedzēja vārds, uzvārds un paraksts.

14. Pirms apmācību sākuma persona iesniedz apmācību veicējam iesniegumu, kurā norāda apliecības veidu, ko vēlas saņemt.

15. Lai persona kārtotu pārbaudījumu profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja, augu aizsardzības līdzekļa lietošanas operatora, augu aizsardzības konsultanta vai augu aizsardzības līdzekļu pārdevēja profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, tā dienestā iesniedz:

15.1. iesniegumu, kurā norāda apliecības veidu, ko vēlas saņemt. Iesniegumā iekļauj apliecinājumu par izdevumu segšanu, ja izdevumus par pārbaudījumu vai apliecības izsniegšanu saskaņā ar šo noteikumu 36.1 punktu segs cita persona;

15.2. fotogrāfiju (3 x 4 centimetri);

15.3. izglītības dokumenta kopiju vai izziņu par apmācību programmas apguvi, kurā norādīts apmācību veicēja nosaukums, personas vārds, uzvārds un personas kods, informācija par apgūto apmācību programmu, izziņas izsniegšanas datums un izsniedzēja vārds, uzvārds un paraksts. Ja pārbaudījums notiek pie apmācību veicēja, izziņu dienestā neiesniedz.

(Grozīts ar MK 01.07.2014. noteikumiem Nr.362)

16. Apmācību veicējs veic uzskaiti par apmācību norisi. Uzskaites dokumentus glabā 10 gadus, un tajos ietver šādu informāciju:

16.1. par apmācībām – apmācību veids, mācību tēmas, stundu skaits, pasniedzēja vārds, uzvārds un paraksts, apmācību dalībnieka vārds, uzvārds un paraksts;

16.2. par apmācību dalībniekiem – vārds, uzvārds, apmācību veids, ko apmācību dalībnieks apguvis, izsniegtās izziņas numurs un datums.

(MK 01.07.2014. noteikumu Nr.362 redakcijā)

17. Izdevumus, kas saistīti ar apmācībām, sedz apmācāmā persona. Apmācību veicējs nosaka kārtību, kādā veicama samaksa par apmācību, kā arī tās apmēru.

18. Pēc apmācību dalībnieka pieprasījuma apmācību veicējs izsniedz izziņu par pilna apmācību kursa noklausīšanos.

(MK 01.07.2014. noteikumu Nr.362 redakcijā)

19. Dienests sadarbībā ar apmācību veicēju organizē pārbaudījumu apmācību norises vietā. Ja apmācību grupā nav vairāk par 40 personām, pārbaudījumu apmācību norises vietā organizē pēdējā apmācību dienā. Ja persona atbilst šo noteikumu 12.1.2., 12.2.2., 12.3.2. vai 12.4.2. apakšpunktā minētajām prasībām un kārto pārbaudījumu bez apmācībām, pārbaudījumu organizē dienests. Informāciju par pārbaudījuma norises vietu un laiku dienests ievieto savā tīmekļa vietnē.

(MK 01.07.2014. noteikumu Nr.362 redakcijā)

19.1 Ja apmācību grupā ir vairāk par 40 personām, pārbaudījuma norises laiku un vietu apmācību veicējs nosaka, vienojoties ar dienestu.

(MK 01.07.2014. noteikumu Nr.362 redakcijā)

19.2 Apmācību veicējs vismaz mēnesi pirms apmācību sākuma ar dienestu saskaņo pārbaudījuma nepieciešamību, pārbaudījuma norises vietu un laiku un izsniedzamās apliecības veidu.

(MK 01.07.2014. noteikumu Nr.362 redakcijā)

20. (Svītrots ar MK 01.07.2014. noteikumiem Nr.362)

21. Pirms pārbaudījuma dienests pārliecinās par tā dalībnieku identitāti.

22. Pārbaudījums notiek rakstiski.

23. Pārbaudījumu novērtē dienesta direktora apstiprināta komisija.

24. Dienests izsniedz šo noteikumu 11.punktā minēto apliecību, ja pārbaudījums ir sekmīgi nokārtots. Par sekmīgi nokārtotu uzskata pārbaudījumu, kurā persona ir pareizi atbildējusi vismaz uz 80 procentiem uzdoto jautājumu vai, lai saņemtu apliecību pirmās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietošanai, – vismaz uz 90 procentiem uzdoto jautājumu.

25. Persona, kas saņēmusi profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecību, augu aizsardzības līdzekļa lietošanas operatora apliecību, augu aizsardzības konsultanta vai augu aizsardzības līdzekļu pārdevēja apliecību, apgūst apmācību kursu par jaunumiem augu aizsardzības normatīvajos aktos, lai atjaunotu zināšanas:

25.1. profesionālais augu aizsardzības līdzekļu lietotājs un augu aizsardzības līdzekļu pārdevējs – pēc katriem pieciem gadiem;

25.2. augu aizsardzības līdzekļa lietošanas operators – pēc katriem 10 gadiem;

25.3. augu aizsardzības konsultants – pēc katriem pieciem gadiem.

25.1 Izsniegtā apliecība ir derīga šo noteikumu 25. punktā norādītajā laikposmā. Ja persona gada laikā pēc izsniegtās apliecības derīguma termiņa beigām nav to pagarinājusi atbilstoši šo noteikumu 25. un 26. punktam, jaunu apliecību tā iegūst tikai pēc tam, kad noklausījusies apmācību kursu par jaunumiem normatīvajos aktos augu aizsardzības jomā un sekmīgi nokārtojusi pārbaudījumu par pamatapmācības programmu.

(MK 01.07.2014. noteikumu Nr.362 redakcijā)

26. Lai pagarinātu apliecības derīguma termiņu, persona iesniedz dienestā iesniegumu, apliecību, apmācību veicēja izziņu par šo noteikumu 25. punktā minētā apmācību kursa apguvi un fotogrāfiju. Dienests pagarina apliecības derīguma termiņu, pamatojoties uz iesniegumā un izziņā norādīto informāciju. Izziņa nav nepieciešama, ja dienests apliecības derīguma termiņu pagarina pie tā apmācību veicēja, pie kura ir apgūta apmācību programma.

(MK 01.07.2014. noteikumu Nr.362 redakcijā)

27. Persona, kas saņēmusi augu aizsardzības konsultanta apliecību, vienlaikus uz pieciem gadiem iegūst profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietošanas statusu, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēja statusu un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatora statusu.

(MK 01.07.2014. noteikumu Nr.362 redakcijā)

28. Persona, kas saņēmusi profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecību otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietošanai, vienlaikus uz pieciem gadiem iegūst augu aizsardzības līdzekļu pārdevēja statusu un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatora statusu.

(MK 01.07.2014. noteikumu Nr.362 redakcijā)

29. (Svītrots ar MK 01.07.2014. noteikumiem Nr.362)

30. (Svītrots ar MK 01.07.2014. noteikumiem Nr.362)

31. (Svītrots ar MK 01.07.2014. noteikumiem Nr.362)

32. Dienests veic apmācību veicēju uzraudzību, izveido un uztur datubāzi kultūraugu valsts uzraudzības sistēmā. Datubāzē norāda informāciju par:

32.1. apmācību veicējiem, kam ir izsniegtas atļaujas apmācībai šajos noteikumos paredzētajā kārtībā;

32.2. izsniegtajām apliecībām, norādot to personu vārdu un uzvārdu, kurām izsniegtas apliecības, apliecību izsniegšanas datumu un derīguma termiņu.

33. Dienests pieņem lēmumu uz laiku apturēt apmācību veicējam izsniegtās atļaujas darbību, ja tas vairs neatbilst šo noteikumu 4.punktā minētajām prasībām vai nepilda šo noteikumu 16.punktā minētās prasības. Dienests nosaka termiņu neatbilstību novēršanai, ne īsāku par mēnesi un ne ilgāku par trijiem mēnešiem.

34. Dienests pieņem lēmumu anulēt apmācību veicējam izsniegto atļauju, ja:

34.1. apmācību veicējs dienesta noteiktajā termiņā nav novērsis šo noteikumu 33.punktā minētās neatbilstības;

34.2. apmācību veicējs atsakās no atļaujas izmantošanas;

34.3. vairāk nekā 30 procentu personu, kas viena gada laikā mācījušās pie konkrētā apmācību veicēja un attiecīgajā gadā kārtojušas dienesta organizēto pārbaudījumu, to nenokārto sekmīgi.

(Grozīts ar MK 01.07.2014. noteikumiem Nr.362)

35. Paziņojumu par šo noteikumu 34.punktā minēto lēmumu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un dienesta tīmekļa vietnē.

36. Izdevumus, kas saistīti ar atļaujas izsniegšanu, pārbaudījumu veikšanu un apliecības izsniegšanu, kā arī cita veida apliecības izsniegšanu, persona sedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

36.1 Pēc tam kad dienestā iesniegts apliecinājums par izdevumu segšanu, kas saistīti ar pārbaudījumu kārtošanu vai apliecības izsniegšanu, minētos izdevumus attiecīgās personas vai vairāku personu vietā var segt cita persona. Šādā gadījumā persona, kas kārto pārbaudījumu, vai persona, kurai tiek izsniegta apliecība, un persona, kas dienestam iesniegusi apliecinājumu par izdevumu segšanu, ir solidāri atbildīgas par izdevumu segšanu.

(MK 01.07.2014. noteikumu Nr.362 redakcijā)

IV. Noslēguma jautājumi

37. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.jūnijā.

38. Apliecības, kas izsniegtas saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.463 "Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas, glabāšanas un lietošanas noteikumi", ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

39. Pēc tam kad beidzies derīguma termiņš tādai apliecībai par augu aizsardzības zināšanu minimuma apguvi, kas izsniegta saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 29. aprīļa noteikumiem Nr. 463 "Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas, glabāšanas un lietošanas noteikumi", persona atjauno zināšanas saskaņā ar šo noteikumu 25. punktu un iegūst profesionāla augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecību darbībām ar otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem.

(MK 01.07.2014. noteikumu Nr.362 redakcijā)

40. Pēc tam kad beidzies derīguma termiņš tādai pārdevēja konsultanta apliecībai, kas izsniegta saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 29. aprīļa noteikumiem Nr. 463 "Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas, glabāšanas un lietošanas noteikumi", persona atjauno zināšanas saskaņā ar šo noteikumu 25. punktu un iegūst augu aizsardzības līdzekļu pārdevēja apliecību.

(MK 01.07.2014. noteikumu Nr.362 redakcijā)

41. Ja persona gada laikā pēc tādas apliecības derīguma termiņa beigām, kura izsniegta saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 29. aprīļa noteikumiem Nr. 463 "Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas, glabāšanas un lietošanas noteikumi", nav pagarinājusi apliecības derīguma termiņu atbilstoši šo noteikumu 39. vai 40. punktam, jaunu apliecību tā iegūst tikai pēc tam, kad noklausījusies apmācību kursu par jaunumiem normatīvajos aktos augu aizsardzības jomā un sekmīgi nokārtojusi pārbaudījumu par pamatapmācības programmu.

(MK 01.07.2014. noteikumu Nr.362 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Direktīvas 2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministra vietā – veselības ministre I.Circene
1.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 19.marta noteikumiem Nr.147
Pamatapmācības un zināšanu atjaunošanas apmācības programmas tēmas profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem

I. Pamatapmācības un zināšanu atjaunošanas apmācības programmas tēmas otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietošanai

(30 stundas*: 27 stundas apmācības, 3 stundas eksāmens, zināšanu atjaunošana – 6 stundas)

Mācību tēma

Pamatapmācība
(stundu skaits)

Zināšanu atjaunošana
(stundu skaits)

1. Augu aizsardzības jēdziens. Augu aizsardzība Latvijā. Augu aizsardzības galvenie pasākumi augiem kaitīgo organismu izplatības ierobežošanai un apkarošanai

0,5

 

2. Normatīvie akti par augu aizsardzības līdzekļu glabāšanu un lietošanu.

Eiropas Savienības normatīvie akti augu aizsardzības jomā. Latvijas nacionālie normatīvie akti augu aizsardzības jomā.

Prasības, kas jāievēro augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Augu aizsardzības līdzekļu reģistrs.

Galvenie augu aizsardzības līdzekļu lietošanas ierobežojumi.

Augu aizsardzības līdzekļu marķējums.

Iegādāto un izlietoto augu aizsardzības līdzekļu uzskaite.

Administratīvo pārkāpumu kodekss. Administratīvā procesa likums. Galvenie pārkāpumi

2,0

 

3. Grozījumi normatīvajos aktos 

0,5

4. Administratīvo pārkāpumu kodekss. Administratīvā procesa likums. Galvenie pārkāpumi 

0,5

5. Izmaiņas augu aizsardzības līdzekļu reģistrā 

0,5

6. Augu aizsardzības līdzekļu klasifikācijas pamatprincipi (piemēram, pēc ķīmiskā sastāva, iedarbības veida, kaitīgā organisma, preparatīvās formas)

1,0

 
7. Karantīnas un nekarantīnas organismi

1,0

 
8. Kultūraugu slimības. To klasifikācija. Nozīmīgākās galveno lauksaimniecības kultūraugu slimības. Pazīmes

3,5

0,5

9. Kultūraugu kaitēkļi (piemēram, kukaiņi, ērces, nematodes). To barošanās un attīstības cikli. Nozīmīgākie galveno lauksaimniecības kultūraugu kaitēkļi. Bojājumu pazīmes

3,5

0,5

10. Nezāles, to klasifikācija. Bioloģiskās īpašības. Izplatītāko nezāļu raksturojums

3,0

0,5

11. Integrētā augu aizsardzība

4,0

 
11.1. profilakse
11.2. augu aizsardzības līdzekļi. Lēmuma pieņemšana par to lietošanu. Salīdzinošais novērtējums
12. Augu kaitēkļu un slimību izplatības novērojumi un prognozes

2,0

2,0

13. Iespējamais augu aizsardzības līdzekļu lietošanas apdraudējums un risks

2,0

 
13.1. risks cilvēkiem (operatoriem, iedzīvotājiem, garāmgājējiem, cilvēkiem, kas iekļūst apstrādātās teritorijās, darbojas ar apstrādātiem produktiem vai lieto tos uzturā)
13.2. risks videi (derīgiem kukaiņiem, florai un faunai, bioloģiskajai daudzveidībai)
14. Simptomi, kas liecina par saindēšanos ar augu aizsardzības līdzekļiem. Pirmā palīdzība

0,5

 
15. Nelegāli vai viltoti augu aizsardzības līdzekļi. Riski. Viltojumu identificēšana

0,5

0,5

16. Darba aizsardzības prasības, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem

1,0

0,5

17. Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas. To sagatavošana darbam. Ekspluatācija

2,0

 
18. Rīcība ārkārtas gadījumos (nejauša augu aizsardzības līdzekļu noplūde, avārijas)

0,5

 

II. Pamatapmācības un zināšanu atjaunošanas apmācības programmas tēmas pirmās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietošanai

(18 stundas*: 12 stundas teorija, 4 stundas prakse, 2 stundas eksāmens, zināšanu atjaunošana – 6 stundas)

Mācību tēma

Pamatapmācība
(stundu skaits)

Zināšanu atjaunošana
(stundu skaits)

1. Augu aizsardzības jēdziens. Augu aizsardzība Latvijā. Augu aizsardzības galvenie pasākumi augiem kaitīgo organismu izplatības ierobežošanai un apkarošanai

0,5

2. Normatīvie akti par augu aizsardzības līdzekļu glabāšanu un lietošanu. Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas dokumentēšana. Iegādāto un izlietoto augu aizsardzības līdzekļu uzskaite.

Eiropas Savienības normatīvie akti augu aizsardzības jomā.

Latvijas nacionālie normatīvie akti augu aizsardzības jomā.

Prasības, kas jāievēro augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Augu aizsardzības līdzekļu reģistrs.

Galvenie augu aizsardzības līdzekļu lietošanas ierobežojumi.

Augu aizsardzības līdzekļu marķējums.

Administratīvo pārkāpumu kodekss. Administratīvā procesa likums. Galvenie pārkāpumi

1,5

3. Grozījumi normatīvajos aktos 

0,5

4. Izmaiņas augu aizsardzības līdzekļu reģistrā 

0,5

5. Karantīnas un nekarantīnas organismi

1,0

1,0

6. Fumigācijas pamati

4,0

 
6.1. kas ir fumiganti – atšķirības no pārējiem preparātiem. Fizikālās un ķīmiskās īpašības. Letālās devas (LD). Rezistence 
6.2. izvēles principi, to ietekmējošie faktori. Difūzija (deva, koncentrācija, pārnesējvielas) 
6.3. koncentrācijas noteikšanas metodes, raksturojums (halogēna lampa, interferometra gāzes analizatori, Drēgera, Auera gāzes analizatori/caurulītes, sensora gāzes analizatori) 
6.4. tehniskas ierīces, ko lieto fumigācijas laikā. Fumigācijas telpas. Apstrādājamais objekts, produkcija (atliekvielas). Noliktavas, elevatori, dzirnavas, graudi, kuģi, transportlīdzekļi

0,5

6.5. degazācija (objekti – kuģi, telpas, siltumnīcas). Preparāta savākšana 
6.6. alternatīvās apstrādes metodes (piemēram, vakuumapstrāde, karstumapstrāde)

1,0

7. Darba aizsardzība

2,5

1,0

7.1. augu aizsardzības līdzekļi un to ietekme uz veselību. Individuālie aizsardzības līdzekļi (t.sk. elpošanas ceļu un sejas aizsardzības līdzekļi, darba apģērbs)

7.2. drošības prasības, organizējot darbus ar augu aizsardzības līdzekļiem (t.sk. uzglabāšana, transportēšana, sagatavošanas, pirmapstrādes darbi)

7.3. darba aizsardzības prasības, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem (t.sk. drošas darba metodes)

8. Iespējamais augu aizsardzības līdzekļu lietošanas apdraudējums un risks1,00,5
8.1. risks cilvēkiem (operatoriem, iedzīvotājiem, garāmgājējiem, cilvēkiem, kas iekļūst apstrādātās teritorijās, darbojas ar apstrādātiem produktiem vai lieto tos uzturā)  
8.2. risks videi (derīgiem kukaiņiem, florai un faunai, bioloģiskajai daudzveidībai)
9. Simptomi, kas liecina par saindēšanos ar augu aizsardzības līdzekļiem. Pirmā palīdzība0,50,5
10. Nelegāli vai viltoti augu aizsardzības līdzekļi. Riski. Viltojumu identificēšana0,50,5
11. Rīcība ārkārtas gadījumos (nejauša augu aizsardzības līdzekļu noplūde, avārijas)0,5 
12. Praktiska nodarbība fumigācijā4,0

Piezīme. * Astronomiskās stundas.

Zemkopības ministra vietā – veselības ministre I.Circene
2.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 19.marta noteikumiem Nr.147
Pamatapmācības un zināšanu atjaunošanas apmācības programmas tēmas augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoriem

(6 stundas*: 5 stundas apmācības, 1 stunda eksāmens, zināšanu atjaunošana – 3 stundas)

Mācību tēma

Pamatapmācība
(stundu skaits)

Zināšanu atjaunošana
(stundu skaits)

1. Normatīvie akti par augu aizsardzības līdzekļu glabāšanu un lietošanu.

Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas dokumentēšana.

Augu aizsardzības līdzekļu reģistrs.

Augu aizsardzības līdzekļu marķējums

1,0

2. Grozījumi normatīvajos aktos.

Jaunumi un izmaiņas augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

1,0

3. Iespējamais augu aizsardzības līdzekļu lietošanas apdraudējums un risks

0,5

 
3.1. risks cilvēkiem (operatoriem, iedzīvotājiem, garāmgājējiem, cilvēkiem, kas iekļūst apstrādātās teritorijās, darbojas ar apstrādātiem produktiem vai lieto tos uzturā)
3.2. risks videi (derīgiem kukaiņiem, florai un faunai, bioloģiskajai daudzveidībai)
4. Simptomi, kas liecina par saindēšanos ar augu aizsardzības līdzekļiem. Pirmā palīdzība

0,5

0,5

5. Nelegāli vai viltoti augu aizsardzības līdzekļi. Riski. Viltojumu identificēšana

0,5

0,5

6. Darba aizsardzības prasības, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem

0,5

0,5

7. Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas. To sagatavošana darbam. Ekspluatācija

1,5

8. Rīcība ārkārtas gadījumos (nejauša augu aizsardzības līdzekļu noplūde, avārijas)

0,5

0,5

Piezīme. * Astronomiskās stundas.

Zemkopības ministra vietā – veselības ministre I.Circene
3.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 19.marta noteikumiem Nr.147
Pamatapmācības un zināšanu atjaunošanas apmācības programmas tēmas augu aizsardzības konsultantiem

(72 stundas*: 69 stundas apmācības, 3 stundas eksāmens, zināšanu atjaunošana – 12 stundas)

Mācību tēma

Pamatapmācība
(stundu skaits)

Zināšanu atjaunošana
(stundu skaits)

1. Augu aizsardzības jēdziens. Augu aizsardzība Latvijā. Augu aizsardzības galvenie pasākumi augiem kaitīgo organismu izplatības ierobežošanai un apkarošanai

0,5

 

2. Normatīvie akti par augu aizsardzības līdzekļu glabāšanu un lietošanu.

Eiropas Savienības normatīvie akti augu aizsardzības jomā. Latvijas nacionālie normatīvie akti augu aizsardzības jomā.

Prasības, kas jāievēro augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācija. Augu aizsardzības līdzekļu reģistrs.

Galvenie augu aizsardzības līdzekļu lietošanas ierobežojumi.

Augu aizsardzības līdzekļu marķējums.

Iegādāto un izlietoto augu aizsardzības līdzekļu uzskaite.

Administratīvo pārkāpumu kodekss. Administratīvā procesa likums. Galvenie pārkāpumi

2,5

 
3. Grozījumi normatīvajos aktos 

0,5

4. Administratīvo pārkāpumu kodekss. Administratīvā procesa likums. Galvenie pārkāpumi 

0,5

5. Izmaiņas augu aizsardzības līdzekļu reģistrā 

1,0

6. Augu aizsardzības līdzekļu klasifikācijas pamatprincipi (piemēram, pēc ķīmiskā sastāva, iedarbības veida, kaitīgā organisma, preparatīvās formas)

1,0

 
7. Karantīnas un nekarantīnas organismi

1,0

 
8. Kultūraugu slimības. To klasifikācija

2,0

 
9. Kultūraugu kaitēkļi (piemēram, kukaiņi, ērces, nematodes). To barošanās un attīstības cikli

2,0

 
10. Nezāles, to klasifikācija

1,0

 
11. Neparazitārās slimības (piemēram, dažādi nelabvēlīgi apstākļi, mehāniski bojājumi)

1,0

 
12. Integrētā augu aizsardzība

10,0

 
12.1. profilakse – agrotehniskie, fiziskie, ģenētiskie un citi pasākumi
12.2. bioloģiskie augu aizsardzības pasākumi
12.3. kaitīgo organismu novērojumi, prognozes par to attīstību. Kaitīgo organismu diagnosticēšana. Kritiskie sliekšņi. Lēmuma pieņemšana par kaitīgo organismu ierobežošanas pasākumu veikšanu

2,0

12.4. augu aizsardzības līdzekļu salīdzinošais novērtējums

0,5

12.5. veikto augu aizsardzības pasākumu dokumentēšana, izvērtēšana 
13. Augļu koki

9,0

 
13.1. augļu koku bioloģija, attīstības stadijas (fenoloģiskās fāzes)
13.2. augļu koku agroekoloģiskās prasības
13.3. augļu koku kaitēkļi, slimības un nezāles, to apkarošanas pasākumi

1,0

14. Ogulāji

8,0

 
14.1. ogulāju bioloģija, attīstības stadijas (fenoloģiskās fāzes)
14.2. ogulāju agroekoloģiskās prasības
14.3. ogulāju kaitēkļi, slimības un nezāles, to apkarošanas pasākumi

1,0

15. Dārzeņi

8,0

 
15.1. dārzeņu bioloģija, attīstības stadijas (fenoloģiskās fāzes)
15.2. dārzeņu agroekoloģiskās prasības
15.3. dārzeņu kaitēkļi, slimības un nezāles, to apkarošanas pasākumi

1,5

16. Kartupeļi

2,0

 
16.1. kartupeļu bioloģija, attīstības stadijas (fenoloģiskās fāzes)
16.2. kartupeļu agroekoloģiskās prasības
16.3. kartupeļu kaitēkļi, slimības un nezāles, to apkarošanas pasākumi

0,5

17. Graudaugi

8,0

 
17.1. graudaugu bioloģija, attīstības stadijas (fenoloģiskās fāzes)  
17.2. graudaugu agroekoloģiskās prasības
17.3. graudaugu kaitēkļi, slimības un nezāles, to apkarošanas pasākumi

1,0

18. Rapsis

2,0

 
18.1. rapša bioloģija, attīstības stadijas (fenoloģiskās fāzes)
18.2. rapša agroekoloģiskās prasības
18.3. rapša kaitēkļi, slimības un nezāles, to apkarošanas pasākumi

0,5

19. Kaņepes, griķi, kukurūza un lini

2,0

 
19.1. kaņepju, griķu, kukurūzas un linu bioloģija, attīstības stadijas (fenoloģiskās fāzes)
19.2. kaņepju, griķu, kukurūzas un linu agroekoloģiskās prasības
19.3. kaņepju, griķu, kukurūzas un linu kaitēkļi, slimības un nezāles, to apkarošanas pasākumi

0,5

20. Zālaugi

2,0

 
20.1. zālaugu bioloģija, attīstības stadijas (fenoloģiskās fāzes)
20.2. zālaugu agroekoloģiskās prasības
20.3. zālaugu kaitēkļi, slimības un nezāles, to apkarošanas pasākumi

0,5

21. Kultūraugu kaitēkļu, patogēnu, nezāļu rezistence. Rezistences riska vadīšana

0,5

0,5

22. Iespējamais augu aizsardzības līdzekļu lietošanas apdraudējums un risks

2,0

 
22.1. risks cilvēkiem (operatoriem, iedzīvotājiem, garāmgājējiem, cilvēkiem, kas iekļūst apstrādātās teritorijās, darbojas ar apstrādātiem produktiem vai lieto tos uzturā)
22.2. risks videi (derīgiem kukaiņiem, florai un faunai, bioloģiskajai daudzveidībai)
23. Simptomi, kas liecina par saindēšanos ar augu aizsardzības līdzekļiem. Pirmā palīdzība

0,5

 
24. Nelegāli vai viltoti augu aizsardzības līdzekļi. Riski. Viltojumu identificēšana

0,5

0,5

25. Darba aizsardzības prasības, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem

1,0

 
26. Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas. To sagatavošana darbam, kalibrēšana. Ekspluatācija

2,0

27. Rīcība ārkārtas gadījumos (nejauša augu aizsardzības līdzekļu noplūde, avārijas)

0,5

 

Piezīme. * Astronomiskās stundas.

Zemkopības ministra vietā – veselības ministre I.Circene
4.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 19.marta noteikumiem Nr.147
Pamatapmācības un zināšanu atjaunošanas apmācības programmas tēmas augu aizsardzības līdzekļu pārdevējiem

(6 stundas*: 5 stundas apmācības, 1 stunda eksāmens)

Mācību tēma

Pamatapmācība
(stundu skaits)

Zināšanu atjaunošana
(stundu skaits)

1. Normatīvie akti par augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanu, glabāšanu un lietošanu.

Augu aizsardzības līdzekļu uzskaite.

Administratīvā atbildība, izplatot augu aizsardzības līdzekļus

1,0

 
2. Grozījumi normatīvajos aktos

1,0

3. Augu aizsardzības līdzekļu reģistrs.

Augu aizsardzības līdzekļu marķējums

0,5

 
4. Jaunumi un izmaiņas augu aizsardzības līdzekļu reģistrā 

0,5

5. Iespējamais augu aizsardzības līdzekļu lietošanas apdraudējums un risks

1,5

 
5.1. risks cilvēkiem (operatoriem, iedzīvotājiem, garāmgājējiem, cilvēkiem, kas iekļūst apstrādātās teritorijās, darbojas ar apstrādātiem produktiem vai lieto tos uzturā)
5.2. risks videi (derīgiem kukaiņiem, florai un faunai, bioloģiskajai daudzveidībai)
6. Simptomi, kas liecina par saindēšanos ar augu aizsardzības līdzekļiem. Pirmā palīdzība

0,5

 
7. Nelegāli vai viltoti augu aizsardzības līdzekļi. Riski. Viltojumu identificēšana

0,5

0,5

8. Darba aizsardzības prasības, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem

0,5

0,5

9. Rīcība ārkārtas gadījumos (nejauša augu aizsardzības līdzekļu noplūde, avārijas)

0,5

0,5

Piezīme. * Astronomiskās stundas.

Zemkopības ministra vietā – veselības ministre I.Circene
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 147Pieņemts: 19.03.2013.Stājas spēkā: 01.06.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 58, 22.03.2013. OP numurs: 2013/58.10
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
255592
{"selected":{"value":"04.07.2014","content":"<font class='s-1'>04.07.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"04.07.2014","iso_value":"2014\/07\/04","content":"<font class='s-1'>04.07.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2013","iso_value":"2013\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2013.-03.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
04.07.2014
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"