Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2014. gada 4. marta noteikumus Nr. 128 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai 2014.gadā".
Ministru kabineta noteikumi Nr.125

Rīgā 2013.gada 5.martā (prot. Nr.13 22.§)
Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai 2013.gadā
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka valsts atbalsta piešķiršanas kārtību meža nozares attīstībai (turpmāk – atbalsts) 2013.gadā.

2. Atbalsta kopējais apmērs ir 127 216 latu no Zemkopības ministrijas budžeta programmas 24.00.00 "Meža resursu ilgtspējības saglabāšana" apakšprogrammā 24.02.00 "Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē" Meža attīstības fondam (turpmāk – fonds) paredzētajiem līdzekļiem.

3. Atbalstu piešķir:

3.1. 71 316 latu apmērā šādu meža nozares atbalsta un attīstības, sabiedrības informēšanas un izglītošanas programmu un projektu (turpmāk – attīstības projekti) finansēšanai:

3.1.1. meža nozares gada balvas "Zelta čiekurs" (turpmāk – balva) pasniegšanas pasākuma norises nodrošināšanai:

3.1.1.1. balvu fondam – 16 000 latu;

3.1.1.2. balvu izgatavošanai – 5150 latu;

3.1.2. izstādes "Iepazīsties – Koks!" uzturēšanas nodrošinājumam – 12 000 latu;

3.1.3. skolu jaunatnes izglītošanas pasākumam "Konkurss "Mūsu mazais pārgājiens"" – 13 000 latu;

3.1.4. pasākuma "Meža dienas 2013" norises nodrošināšanai – 25 166 latus;

3.2. 55 000 latu apmērā šādu zinātniskās izpētes projektu (turpmāk – izpētes projekti) finansēšanai:

3.2.1. Latvijas Valsts mežzinātnes institūtam "Silava" uzsāktā ilgtermiņa izpētes projekta "Latvijas meža resursu ilgtspējīgas, ekonomiski pamatotas izmantošanas un prognozēšanas modeļu izstrāde" uzdevumu izpildei 2013.gadā – 40 000 latu;

3.2.2. izpētes projektiem fonda padomes noteiktajās jomās – 15 000 latu;

3.3. 900 latu apmērā ekspertiem par projektu iesniegumu un izpildes pārskatu vērtēšanu.

4. Uz atbalstu attīstības projektu īstenošanai var pieteikties fiziska vai juridiska persona (turpmāk – pretendents). Uz atbalstu izpētes projektu īstenošanai var pieteikties Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēts pretendents.

5. Ja šo noteikumu 3.1., 3.2. vai 3.3.apakšpunktā minēto finansējumu neizlieto pilnā apmērā, fonda padome lemj par finansējuma pārdali un atkārtota konkursa izsludināšanu.

II. Projekta iesniegšana, vērtēšana un lēmuma pieņemšana

6. Lai īstenotu šo noteikumu 3.1.apakšpunktā (izņemot 3.1.1.1.apakšpunktu) un 3.2.2.apakšpunktā minētos projektus, Zemkopības ministrija, pamatojoties uz fonda padomes lēmumu, izsludina konkursu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un ievieto informāciju un projekta darba uzdevumus Zemkopības ministrijas tīmekļa vietnē, nosakot vismaz 10 dienu ilgu projekta iesnieguma (1.pielikums) iesniegšanas termiņu.

7. Lai īstenotu šo noteikumu 3.2.1.apakšpunktā minēto projektu, pretendents divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā Lauku atbalsta dienestā (turpmāk – dienests) iesniedz iesniegumu.

8. Iesniegumu, pārskatu par 2013.gada pirmā pusgada uzdevumu izpildi (turpmāk – starppārskats), projekta izpildes pārskatu (turpmāk – pārskats) un finanšu līdzekļu izlietojuma kopsavilkumu (2.pielikums) pretendents iesniedz dienestā elektroniska dokumenta vai papīra formā, pievienojot identisku iesnieguma elektronisko versiju elektronisko datu nesējā.

9. Pretendents iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

9.1. projekta vadītāja un izpildītāju dzīvesgaitas aprakstu (CV);

9.2. projekta vadītāja un izpildītāju apliecinājumu par gatavību strādāt projektā;

9.3. atbilstošu pilnvarojumu, ja iesniegumu parakstījusi institūcijas vadītāja pilnvarota persona.

10. Dienests piecu darbdienu laikā pēc iesniegumu vai pārskatu iesniegšanas termiņa beigām:

10.1. izskata iesnieguma, starppārskata vai pārskata atbilstību šo noteikumu 11.punktā minētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem;

10.2. elektroniski informē fonda sekretariātu par iesnieguma, starppārskata vai pārskata atbilstību šo noteikumu 11.punktā minētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem;

10.3. elektroniski nosūta fonda sekretariātam iesniegumu, starppārskatu vai pārskatu un šo noteikumu 9.punktā minētos dokumentus.

11. Administratīvie vērtēšanas kritēriji:

11.1. iesniegums vai pārskats ir iesniegts noteiktajā termiņā;

11.2. iesniegums ir sagatavots datorrakstā valsts valodā;

11.3. iesniegums ir sagatavots atbilstoši iesnieguma veidlapai, ir aizpildīti un iesniegti visi šo noteikumu 9.punktā minētie dokumenti;

11.4. iesniegums vai pārskats ir iesniegts atbilstoši šo noteikumu 8.punktā minētajām prasībām;

11.5. iesniegumā pieprasītais finansējums norādīts pilnos latos;

11.6. iesniegumā nav neatrunātu labojumu vai papildinājumu;

11.7. iesnieguma izmaksu pozīcijas vai pārskata finanšu līdzekļu izlietojuma kopsavilkums ir aritmētiski pareizs un saskan ar norādīto kopsummu;

11.8. projekta izmaksu pozīcijās nav ietvertas šo noteikumu 19.punktā minētās neattiecināmās izmaksas;

11.9. iesniegumu vai pārskatu un tiem pievienotos dokumentus parakstījusi atbildīgā persona, kurai ir paraksta tiesības;

11.10. pārskatam pievienotajā finanšu līdzekļu izlietojuma kopsavilkumā norādīto finanšu līdzekļu summa nepārsniedz līgumā par projekta īstenošanu noteikto summu.

12. Fonda sekretariāts šo noteikumu 10.3.apakšpunktā minētos dokumentus apkopo un saskaņā ar normatīvajiem aktiem par fonda pārvaldīšanas kārtību iesniedz fonda padomē.

13. Iesniegumus par:

13.1. šo noteikumu 3.1.apakšpunktā (izņemot 3.1.1.1.apakšpunktu) minētajiem attīstības projektiem atbilstoši attīstības projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem (3.pielikums) izvērtē padomes pieaicināti meža nozares eksperti saskaņā ar zemkopības ministra apstiprinātu sarakstu;

13.2. šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētajiem izpētes projektiem izvērtē padomes pieaicināti Latvijas Zinātnes padomes eksperti atbilstoši izpētes projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem (4.pielikums).

14. Eksperts par viena iesnieguma izvērtēšanu saņem 25 latus. Eksperts pirms iesniegumu izvērtēšanas paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir personīgi ieinteresēts konkrētā iesnieguma vērtējumā vai ka viņš ir saistīts ar pretendentu.

15. Pārskatus par:

15.1. šo noteikumu 3.1.apakšpunktā (izņemot 3.1.1.1.apakšpunktu) minētajiem attīstības projektiem izvērtē meža nozares eksperti saskaņā ar zemkopības ministra apstiprinātu sarakstu;

15.2. šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētajiem izpētes projektiem izvērtē padomes pieaicināti Latvijas Zinātnes padomes eksperti.

16. Eksperts par viena pārskata izvērtēšanu saņem 50 latu. Eksperts pirms pārskata izvērtēšanas paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir personīgi ieinteresēts konkrētā pārskata vērtējumā vai ka viņš ir saistīts ar pretendentu.

17. Fonda padome mēneša laikā pēc iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par fondu un Administratīvā procesa likuma nosacījumiem pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu un paziņo to dienestam. Atbalstu nepiešķir, ja atbilstoši šo noteikumu 3. un 4.pielikumā noteiktajiem kritērijiem projekta kopējā punktu summa ir mazāka par 50.

18. Attiecināmas ir projektu izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta īstenošanu un nepieciešamas projekta mērķu sasniegšanai un kas tiek pamatotas ar attaisnojošiem dokumentiem. Šo noteikumu 3.2.1.apakšpunktā minētajā projektā attiecināmas ir arī izmaksas, kas radušās 2013.gadā pirms finansējuma saņemšanas.

19. Projektā nav attiecināmas šādas izmaksas:

19.1. pievienotās vērtības nodoklis, ko projekta īstenotājs var atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem par nodokļiem;

19.2. transportlīdzekļu iegādes izdevumi;

19.3. veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmijas;

19.4. ar projekta īstenošanu nesaistītas izmaksas;

19.5. citas izmaksas, kas šajos noteikumos nav noteiktas kā attiecināmas.

III. Līgumu slēgšana un finansēšana

20. Dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 17.punktā minētā fonda padomes lēmuma saņemšanas paziņo pretendentam par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu, norādot atteikuma iemeslu.

21. Ja dienestam nepieciešama papildu informācija līguma sagatavošanai, pretendents piecu darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas par atbalsta piešķiršanu iesniedz dienestā pieprasīto informāciju. Ja pretendents informāciju noteiktajā laikā neiesniedz, dienests par to informē fonda padomi un tā ir tiesīga atcelt lēmumu par atbalsta piešķiršanu.

22. Dienests 15 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 17.punktā minētā fonda padomes lēmuma saņemšanas slēdz līgumu ar pretendentu par projekta īstenošanu. Līgumā paredz:

22.1. pārskatu iesniegšanas kārtību un termiņu:

22.1.1. starppārskatam – līdz 2013.gada 15.jūlijam;

22.1.2. pārskatam un finanšu līdzekļu izlietojuma kopsavilkumam – līdz 2013.gada 12.novembrim;

22.1.3. pārskata publiskai prezentācijai – 2013.gada ceturtajā ceturksnī;

22.2. finansēšanas kārtību un termiņu:

22.2.1. avansa maksājumu 50 procentu apmērā no projekta atbalsta summas;

22.2.2. starpmaksājumu (ja tas nepieciešams projekta izpildē) ne vairāk kā 30 procentu apmērā no projekta atbalsta summas – pēc starppārskata apstiprināšanas fonda padomē;

22.2.3. gala norēķinu – pēc pārskata apstiprināšanas fonda padomē;

22.2.4. līguma izpildei nepieciešamās finansējuma izmaiņas līguma tāmē, ja tās pārsniedz 10 procentus no kopējās projekta atbalsta summas, saskaņo ar fonda padomi, bet izmaiņas, kas nepārsniedz 10 procentus no kopējās projekta atbalsta summas, saskaņo ar dienestu;

22.2.5. atbalstu izmaksā bezskaidras naudas norēķinu veidā, pārskaitot to uz projekta īstenotāja norādīto bankas kontu;

22.3. nosacījumu, ka projekta īstenotājs:

22.3.1. izplatot jebkuru informāciju par projektu, norāda atsauci uz finansētāju, informācijai pievienojot arī fonda logotipu;

22.3.2. izpētes projektu izpildes pārskatu līdz 2014.gada 1.februārim ievieto Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātnes pētījumu datubāzē;

22.3.3. projekta gaitā izveidotos materiālus (grāmatas, brošūras, videoierakstus) vienā eksemplārā iesniedz fonda sekretariātā;

22.3.4. vismaz divas nedēļas pirms projektā plānotajiem informatīvajiem pasākumiem informē par tiem fonda sekretariātu.

23. Dienests:

23.1. piecu darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas izmaksā projekta īstenotājam avansu, ievērojot līguma nosacījumus;

23.2. piecu darbdienu laikā pēc fonda padomes lēmuma saņemšanas par starppārskata vai pārskata apstiprināšanu veic norēķinu ar projekta īstenotāju;

23.3. piecu darbdienu laikā pēc fonda padomes lēmuma saņemšanas par šo noteikumu 3.1.1.1.apakšpunktā minētās meža nozares balvas piešķiršanu veic norēķinus ar balvas laureātiem;

23.4. piecu darbdienu laikā pēc fonda padomes lēmuma saņemšanas veic norēķinus ar ekspertiem. Līgumu ar ekspertiem par izpētes projekta iesnieguma un pārskata vērtēšanu dienests neslēdz;

23.5. izlases veidā veic kontroli pie projekta īstenotājiem ne mazāk kā 10 procentiem no kopējā īstenoto projektu skaita.

24. Ja projekta īstenotājs ir sniedzis nepatiesu informāciju vai pārkāpis šo noteikumu vai noslēgtā līguma nosacījumus, dienests pēc attiecīga fonda padomes lēmuma pieņemšanas lauž līgumu ar projekta īstenotāju. Pēc fonda padomes lēmuma pieņemšanas par atbalsta atmaksu dienests pieprasa projekta īstenotājam atmaksāt saņemto atbalstu.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministre L.Straujuma
1.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 5.marta
noteikumiem Nr.125
Projekta iesniegums valsts atbalsta saņemšanai 2013.gadā
Pretendents  

(nosaukums vai vārds, uzvārds)

Adrese
Tālruņa numurs  
E-pasta adrese  
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 

 

Projekta nosaukums 
Projekta atbilstība (atzīmēt ar X)

Izpētes projekts

Attīstības projekts

Izpildes termiņš (pilnos mēnešos, ne vairāk kā 10) 
Projekta vadītājs (vārds, uzvārds) 
Tālruņa numurs, e-pasta adrese 
 
Aizpilda, ja pretendents ir juridiska persona
Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā
Juridiskā adrese
Bankas rekvizīti
 
Aizpilda, ja pretendents ir fiziska persona
Personas kods
Deklarētās dzīvesvietas adrese
Bankas rekvizīti

 

1. Projekta apraksts
1.1. projekta mērķis un apraksts (līdz 1000 rakstu zīmēm)
1.2. projekta uzdevumi – detalizēti aprakstīt, ko plānots paveikt, kādus pasākumus īstenot, kādi ir katra darba izpildītāja pienākumi un uzdevumi projektā (līdz 1500 rakstu zīmēm)
1.3. projekta mērķa un rezultātu sasniegšanai piedāvātais risinājums – kā veiktie uzdevumi nodrošinās projekta mērķa sasniegšanu, kādi ir gaidāmie rezultāti, kādas kvantitatīvas un kvalitatīvas pārmaiņas ir gaidāmas – nosaukt rezultatīvos rādītājus (līdz 1000 rakstu zīmēm)
1.4. aprakstīt, kā tiks nodrošināta projekta gaitā izveidotās infrastruktūras uzturēšana pēc projekta pabeigšanas (izpētes projektiem) (līdz 500 rakstu zīmēm)
1.5. projekta īstenošanā iesaistītie partneri
1.6. projekta metodika (izpētes projektiem)

 

2. Kopējais projekta finansējums 2013.gadā (norādīt pilnos latos)

Meža attīstības fonds

Cits

Cita finansētāja nosaukums

Ls

%
(no kopējā projekta finansējuma)

Ls

%
(no kopējā projekta finansējuma)

 

 

3. Izpētes projekta vadītāja un izpildītāju nozīmīgākie iepriekšējo triju gadu rezultāti ar projektu saistītajā jomā
3.1. monogrāfijas, grāmatas (skaits) 
3.2. publikācijas (skaits), tajā skaitā 
3.2.1. starptautiski citējamos zinātniskos žurnālos (skaits) 
3.2.2. nacionālās nozīmes zinātniskos žurnālos (skaits) 
3.2.3. zinātniskos un citos izdevumos (skaits) 
3.3. dalība starptautiskos projektos (skaits) 
3.4. informatīvie pasākumi (piemēram, semināru, priekšlasījumu un lekciju nosaukumi) 
3.5. nozīmīgāko publikāciju (nosaukums, autors, gads, izdevums, numurs un lappuses), projektu, starptautisko projektu (nosaukums, gads, finansētājs) un patentu (nosaukums, autors, gads, numurs, valsts) saraksts
 
4. Attīstības projekta vadītāja un izpildītāju nozīmīgākie iepriekšējo triju gadu rezultāti
4.1. iepriekš vadīti projekti (skaits) 
4.2. piedalīšanās projektu īstenošanā izpildītāja statusā (skaits) 
4.3. nozīmīgāko projektu saraksts (nosaukums, gads, finansētājs, pienākumi projekta īstenošanā)
 
5. Projekta izmaksu pozīcijas* 2013.gadā

% no kopējām izmaksām

5.1. darba alga
vārds, uzvārds

viena mēneša izmaksas, Ls

mēnešu skaits

kopā, Ls

 
     

kopā

    
5.2. valsts sociālā apdrošināšana
vārds, uzvārds

viena mēneša izmaksas, Ls

mēnešu skaits

kopā, Ls

 
     

kopā

    
5.3. komandējumi
valsts, pilsēta

vienas personas izmaksas, Ls

personu skaits

kopā, Ls

 
     

kopā

    
5.4. materiāli
nosaukums

vienas vienības cena, Ls

vienību skaits

kopā, Ls

 

kopā

5.5. pakalpojumi
nosaukums

vienas vienības cena, Ls

vienību skaits

kopā, Ls

 
     

kopā

    
5.6. atskaitījumi institūcijas infrastruktūras uzturēšanai, piemēram, telpu īre, elektroenerģija, apkure (ne vairāk kā 10 % no kopējām projekta izmaksām)
nosaukums

vienas vienības cena, Ls

vienību skaits

kopā, Ls

 
     

kopā

    
5.7. PVN (ja projekta izpildītājs ir PVN maksātājs)

kopā

   

100 %

 

6. Informācija par projekta vadītāja un izpildītāju plānoto darba slodzi (h) 2013.gadā citos projektos

Vārds, uzvārds

Projekta nosaukums un finansētājs

Slodze (h)

   
 
7. Komandējumi

Komandējuma valsts, pilsēta

Komandētā persona (vārds, uzvārds)

Komandējuma mērķis, projekta uzdevums (numurs), kura īstenošanā ietilpst komandējums

 
 

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.

Projekta vadītājs     
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts** )

 

(datums**)

 

Institūcijas vadītājs     
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts**)

 

(datums**)

Piezīmes.

1. * Visas izmaksas pierāda ar apliecinošiem dokumentiem pēc projekta izpildes.

2. ** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministre L.Straujuma
2.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 5.marta
noteikumiem Nr.125
Kopsavilkums par projektam paredzēto finanšu līdzekļu izlietojumu 2013.gadā
 

(projekta nosaukums)

 

Tāmes pozīcija (apakšpozīcija)

Dokumenta nosaukums

Dokumenta datums un numurs

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Summa ar PVN

Summa bez PVN

      
      

Kopā

  

 

Projekta vadītājs     
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

(datums*)

 

Institūcijas grāmatvedis     
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

(datums*)

 

Institūcijas vadītājs     
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

(datums*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministre L.Straujuma
3.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 5.marta
noteikumiem Nr.125
Meža nozares attīstības projektu vērtēšanas kritēriji

Nr. p.k.

Vērtēšanas kritērijs

Maksimālais punktu skaits

1.Iesniegtā projekta aktualitāte/atbilstība publiskotajam darba uzdevumam*

20

1.1.projekta īstenošana nepieciešama meža nozares attīstībai/atbilst publiskotajam darba uzdevumam

20

1.2.projekta īstenošana daļēji nepieciešama meža nozares attīstībai/daļēji atbilst publiskotajam darba uzdevumam

10

1.3.projekta īstenošana nedos ieguldījumu meža nozares attīstībā/neatbilst publiskotajam darba uzdevumam

0

2.Projekts vērsts uz meža nozares attīstību ilgtermiņā

20

2.1.projekta īstenošana veicina meža nozares ilgtermiņa attīstību

20

2.2.projekta īstenošana ir vienreizēja akcija, kas dod īstermiņa ieguldījumu meža nozares attīstībā

10

2.3.projekta īstenošana nedos ieguldījumu meža nozares attīstībā

0

3.Projekts veicina pozitīvas sabiedriskās domas veidošanu par meža nozari

20

3.1.projekta īstenošana dod paliekošu ieguldījumu sabiedriskās domas veidošanā par meža nozari

20

3.2.projekta īstenošana nedod paliekošu ieguldījumu sabiedriskās domas veidošanā par meža nozari

0

4.Iesniegtā projekta īstenotāju pieredze un spēja kvalitatīvi īstenot pieteikto projektu un sasniegt plānotos rezultātus

10

4.1.projekta īstenotājam ir pieredze un zināšanas projekta īstenošanai

10

4.2.projekta īstenotājam ir zināšanas projekta īstenošanai

5

4.3.projekta īstenotājam nav pieredzes un zināšanu projekta īstenošanai

0

5.Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem, samērojamība ar plānotajiem rezultātiem

30

5.1.projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe 
5.1.1.projekta budžets ir pārskatāms un detalizēts

10

5.1.2.projekta budžets ir pārskatāms, bet nav detalizēts

5

5.1.3.projekta budžets nav pārskatāms un nav detalizēts

0

5.2.izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem 
5.2.1.izmaksas atbilst plānotajiem uzdevumiem

10

5.2.2.izmaksas neatbilst plānotajiem uzdevumiem

0

5.3.izmaksu samērojamība ar plānotajiem rezultātiem 
5.3.1.izmaksas samērojamas ar plānotajiem rezultātiem

10

5.3.2.izmaksas nav samērojamas ar plānotajiem rezultātiem

0

KOPĀ

100

Piezīme. * Ja projektam tiek noteikti darba uzdevumi.

Zemkopības ministre L.Straujuma
4.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 5.marta
noteikumiem Nr.125
Izpētes projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Nr.p.k.

Vērtēšanas kritērijs

Maksimālais punktu skaits

1.Zinātniskās izpētes projekta ieguldījums jaunu zināšanu radīšanā/jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādē meža nozarē

30

1.1.projekts radīs jaunas zināšanas/izstrādās jaunus produktus vai tehnoloģijas

30

1.2.projekts apkopos un sistematizēs esošās zināšanas attiecīgajā jomā un dos ieguldījumu nozares attīstībā

15

1.3.projekts nedos jaunas zināšanas/jaunus produktus vai tehnoloģijas un nedos ieguldījumu nozares attīstībā

0

2.Projekta darba uzdevumu atbilstība plānotajiem rezultātiem

20

2.1.darba uzdevumi atbilst plānotajiem rezultātiem

20

2.2.darba uzdevumi daļēji atbilst plānotajiem rezultātiem, tos nepieciešams precizēt

10

2.3.darba uzdevumi neatbilst plānotajiem rezultātiem

0

3.Piedāvātā risinājuma metodiskā pieeja

10

3.1.piedāvātā risinājuma metodiskā pieeja atbilst darba uzdevumiem un plānotajiem rezultātiem

10

3.2.piedāvātā risinājuma metodiskā pieeja daļēji atbilst darba uzdevumiem un plānotajiem rezultātiem, to nepieciešams precizēt, lai īstenotu plānotos darba uzdevumus

5

3.3.piedāvātā risinājuma metodiskā pieeja neatbilst darba uzdevumiem un plānotajiem rezultātiem

0

4.Projekta vadītāja pieredze un zināšanas

10

4.1.projekta vadītājam ir pieredze vairāk nekā viena projekta vadībā attiecīgajā jomā

10

4.2.projekta vadītājam ir pieredze vismaz viena projekta vadībā attiecīgajā jomā

5

4.3.projekta vadītājam nav pieredzes projektu vadībā attiecīgajā jomā

0

5.Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu atbilstība uzdevumiem, samērojamība ar plānotajiem rezultātiem

30

5.1.projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe 
5.1.1.projekta budžets ir pārskatāms un detalizēts

10

5.1.2.projekta budžets ir pārskatāms, bet nav detalizēts

5

5.1.3.projekta budžets nav pārskatāms un nav detalizēts

0

5.2.izmaksu atbilstība darba uzdevumiem 
5.2.1.izmaksas atbilst darba uzdevumiem

10

5.2.2.izmaksas neatbilst darba uzdevumiem

0

5.3.izmaksu samērojamība ar plānotajiem rezultātiem 
5.3.1.izmaksas samērojamas ar plānotajiem rezultātiem

10

5.3.2.izmaksas nav samērojamas ar plānotajiem rezultātiem

0

KOPĀ

100

Zemkopības ministre L.Straujuma
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai 2013.gadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 125Pieņemts: 05.03.2013.Stājas spēkā: 21.03.2013.Zaudē spēku: 01.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 56, 20.03.2013. OP numurs: 2013/56.3
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
255535
21.03.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)