Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Jelgavas pilsētas domes 2014. gada 23. janvāra saistošos noteikumus "Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā 2014.gadā".
Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.13-2

Jelgavā 2013.gada 31.janvārī
Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā 2013.gadā
Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 31.01.2013. lēmumu Nr.1/2

Izdoti saskaņā ar LR likuma "Par pašvaldībām"
14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 15.punktu un
likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta trešo un ceturto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu apmēru un kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām par Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu.

2. Atvieglojumi no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķirami šādos apmēros:

Nodokļu maksātāju kategorijas

Nodokļa atvieglojums (%)

2.1. nestrādājošam pensionāram, pirmās un otrās grupas invalīdam, kuram nav I šķiras likumisko mantinieku un kura ienākumi mēnesī nepārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālo darba algu

70% apmērā

2.2. personai, kuras ģimenē nav darba spējīgu personu un kurai I un II šķiras likumiskie mantinieki ir pirmās vai otrās grupas invalīdi, kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālo darba algu

50% apmērā

2.3. personai, kurai noteikta atbilstība trūcīgas (maznodrošinātas) personas vai ģimenes statusam par likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2daļā minētajiem nekustamā īpašuma objektiem – dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai un zemi

90% apmērā

2.4. personai par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem – dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi, ja taksācijas gada 1.janvārī personai šajā objektā ir deklarētā dzīves vieta kopā ar trīs vai vairāk bērniem vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni). Minēto atvieglojumu piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no minētajiem bērniem

50% apmērā

2.5. politiski represētai personai par zemi, kā arī par likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma objektiem – dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, kas ir šīs personas īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus

50% apmērā

2.6. personai, kura veic saimniecisko darbību savā īpašumā, ja tā uzsākta Jelgavas pilsētā ne agrāk kā 2011.gadā, izņemot zemes un/vai ēku, ēku daļu nomu (īri)

90% apmērā

2.7. personai, kura veic uzņēmējdarbību, īpašumā kas robežojas ar infrastruktūras objektu, kurā notiek celtniecības un/vai rekonstrukcijas darbi, kas būtiski ierobežo uzņēmēja saimniecisko darbību, ar nosacījumu, ka celtniecības un/vai rekonstrukcijas darbi notiek ilgāk par vienu mēnesi

25% apmērā

2.8. personai par īpašumu, kurš tiek izmantots pirmsskolas izglītības iestādes programmas īstenošanai, kura ir saņēmusi atbilstošu licenci vai īsteno licencētu programmu

90% apmērā

2.9. personai, kura veic saimniecisko darbību savā īpašumā, iznomājot zemi un/vai ēku uzņēmumam, ar kuru nomas līgums noslēgts līdz 2013.gada 1.janvārim, kurā vidēji nodarbināti ne mazāk kā 10 darbinieki, par iznomātās zemes un/ vai ēkas platību, kurā notiek rūpnieciskā ražošana

25% apmērā

2.10. biedrībām un nodibinājumiem, kuras nav nodokļu maksātāji likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" izpratnē, kuras apsaimnieko pašvaldības nekustamo īpašumu platībā, kas pārsniedz 20 000 kv.m.

90% apmērā

3. Personām, kas minētas 2.1. un 2.2.apakšpunktā, piešķir nodokļa atvieglojumus ar šādiem nosacījumiem:

3.1. par nekustamo īpašumu (tā daļu) aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs taksācijas gadam pārsniedz Ls 25;

3.2. nodokļa maksātājam tas ir vienīgais nekustamais īpašums (tā daļa), īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā un tas netiek izmantots saimnieciskajā darbībā;

3.3. nekustamais īpašums ir nodokļa maksātāja deklarētā dzīvesvieta un tajā savu dzīvesvietu nav deklarējušas citas personas, izņemot 2.2.apakšpunktā minētos nodokļa maksātājus;

3.4. zemes gabala platība, kas piesaistīta individuālās dzīvojamās mājas apbūvē ietilpstošām ēkām, nepārsniedz 1500 kv.m;

3.5. par nekustamo īpašumu (tā daļu) nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda par iepriekšējiem gadiem.

4. Personām, kas minētas 2.6., 2.7., 2.8. un 2.9.apakšpunktā, piešķir nodokļa atvieglojumus ar šādiem nosacījumiem:

4.1. saimnieciskā darbība notiek nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam piederošā īpašumā, kas ir reģistrēts zemesgrāmatā;

4.2. par nekustamo īpašumu (tā daļu) nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda par iepriekšējiem gadiem.

5. Personām nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķir uz nodokļa maksātāja motivētā iesnieguma pamata (izņemot 8. un 10.punkā minētās personas) par visu taksācijas gadu, izņemot gadījumus, kad personas statuss, kurš dod tiesības saņemt atvieglojumu, ir piešķirts uz laiku. Šajā gadījumā atvieglojumu piešķir par periodu, kurā persona atbilst šim statusam.

6. Fiziskās personas iesniegumam pievieno:

6.1. VID reģistrācijas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu (attiecas uz 2.6. un 2.9.apakšpunktu);

6.2. noslēgtā nomas līguma kopiju, uzrādot oriģinālu (attiecas uz 2.9.apakšpunktu);

6.3. ražošanas uzņēmuma, ar kuru noslēgts nomas līgums, apliecinājumu par vidējo nodarbināto skaitu (attiecas uz 2.9.apakšpunktu).

7. Juridiskās personas iesniegumam pievieno:

7.1. noslēgtā nomas līguma kopiju, uzrādot oriģinālu (attiecas uz 2.9.apakšpunktu);

7.2. ražošanas uzņēmuma, ar kuru noslēgts nomas līgums, apliecinājumu par vidējo nodarbināto skaitu (attiecas uz 2.9.apakšpunktu).

8. Personām, kas minētas 2.3. un 2.4.apakšpunktā, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir pārbaudot pašvaldības rīcībā un valsts nozīmes reģistros esošo informāciju par nodokļa maksātāju un nosūtot nodokļa maksāšanas paziņojumu. Personai iesniegums atvieglojuma piešķiršanai pašvaldībā nav jāiesniedz.

9. Ja personai, kas minēta 2.5.apakšpunktā, tiesības uz nodokļa atvieglojumu iestājas taksācijas gada laikā, tā pašvaldībā iesniedz iesniegumu, par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, pievienojot politiski represētās personas apliecības kopiju.

10. Ja personai, kas minēta 2.5.apakšpunktā, iepriekšējā taksācijas gadā ir piemērots nodokļa atvieglojums, tad atkārtots iesniegums atvieglojuma piešķiršanai pašvaldībā nav jāiesniedz. Atvieglojumu piešķir nosūtot nodokļa maksāšanas paziņojumu.

11. Nepieciešamības gadījumā personai var tikt pieprasīti papildus dokumenti informācijas precizēšanai.

12. Ja persona vienlaicīgi atbilst vairākām šajos saistošajos noteikumos noteiktajām nodokļa maksātāju kategorijām, atvieglojumu piešķir vienam personai labvēlīgākajam nodokļa atvieglojuma apmēram.

13. Lēmumu par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai motivētu atteikumu šajos noteikumos un likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" minētajos gadījumos pieņem Jelgavas pilsētas domes Finanšu nodaļa, kura pamatojoties uz Jelgavas pilsētas domes 2011.gada 28.aprīļa lēmumu Nr.5/5 "Par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu", atbilstoši likumam "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā pilda nodokļa administrēšanas funkcijas (turpmāk – nodokļa administrācija).

14. Persona nodokļa administrācijas lēmumu var apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē.

15. Persona iesniegumu nodokļa atvieglojuma piešķiršanai 2013.gadam var iesniegt ne vēlāk kā līdz 2013.gada 30.decembrim.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks V.Ļevčenoks
Paskaidrojuma raksts
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.13-2 "Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā 2013.gadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums1.1. Saistošie noteikumi mazinātu sociāli neaizsargāto nodokļa maksātāju grupu iemaksas pašvaldību budžetā, tā uzlabojot šo personu dzīves kvalitātes rādītājus, savukārt uzņēmējiem radītu pozitīvas attieksmes un uzņēmējdarbības atbalsta nostiprināšanos;

1.2. Līdz šim pašvaldībā atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem noteica Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 26.janvāra saistošie noteikumi Nr.12-2 "Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā 2012.gadā". Tā kā minētie saistošie noteikumi paredzēja tiesisko regulējumu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma noteikšanai 2012.gadam, tad šobrīd tiek noteikts tiesiskais regulējums nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanas noteikšanai 2013.gadam.

2. Īss projekta satura izklāsts

 

2.1. Saistošo noteikumu izdošana paredzēta saskaņā ar LR likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 15.punktu un likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. panta trešo un ceturto daļu;

2.2. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt atsevišķas nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas, kurām piemēro nodokļa atvieglojumus;

2.3. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām par Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu3.1. Saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā paredzama pašvaldības budžeta ieņēmumu daļas samazināšanās, taču prognozējamā finansiālā ietekme nav būtiska;

3.2. Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci vai veidot jaunas štatu vietas.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāGalvenās mērķgrupas, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir nestrādājoši pensionāri, cilvēki ar invaliditāti, trūcīgas personas, daudzbērnu ģimenes un uzņēmēji, kuri uzsākuši darbību vai darbojas Jelgavas teritorijā un ir veikuši ieguldījumus koplietošanas objektos, nodrošina darba vietas.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Privātpersona saistošo noteikumu piemērošanā var griezties Jelgavas pilsētas domē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSpeciāli līdzdalības pasākumi sabiedrībā nav veikti, pašvaldības darbinieki ir regulāri komunicējuši ar nodokļa maksātājiem un izskatījuši to izteiktos priekšlikumus.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks V.Ļevčenoks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā 2013.gadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 13-2Pieņemts: 31.01.2013.Stājas spēkā: 15.02.2013.Zaudē spēku: 01.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 32, 14.02.2013. OP numurs: 2013/32.16
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
254743
15.02.2013
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)