Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Jelgavas pilsētas domes 2015. gada 29. janvāra saistošos noteikumus "Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā".
Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.14-2

Jelgavā 2014.gada 23.janvārī
Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes
23.01.2014. lēmumu Nr. 1/17

Izdoti saskaņā ar LR likuma "Par pašvaldībām"
14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 15.punktu
un likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
5.panta trešo un ceturto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu apmēru un kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām par Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu.

2. Atvieglojumi no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķirami šādos apmēros:

Nodokļu maksātāju kategorijas

Nodokļa atvieglojums (%)

2.1. nestrādājošam pensionāram, pirmās un otrās grupas invalīdam, kuram nav I šķiras likumisko mantinieku un kura ienākumi mēnesī nepārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālo darba algu

70% apmērā

2.2. personai, kuras ģimenē nav darba spējīgu personu un kurai I un II šķiras likumiskie mantinieki ir pirmās vai otrās grupas invalīdi, kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālo darba algu

50% apmērā

2.3. personai, kurai noteikta atbilstība trūcīgas (maznodrošinātas) personas vai ģimenes statusam par likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma objektiem – dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai un zemi

90% apmērā

2.4. personai likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem – dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi, ja taksācijas gada 1.janvārī personai šajā objektā ir deklarētā dzīves vieta kopā ar trīs vai vairāk bērniem vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni). Minēto atvieglojumu piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no minētajiem bērniem

50% apmērā

2.5. politiski represētai personai par zemi, kā arī par likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma objektiem – dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, kas ir šīs personas īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus

50% apmērā

2.6. personai, kura veic saimniecisko darbību savā īpašumā, ja tā uzsākta Jelgavas pilsētā ne agrāk kā 2012.gadā, izņemot zemes un/vai ēku, ēku daļu nomu (īri)

90% apmērā

2.7. personai, kura veic uzņēmējdarbību, īpašumā kas robežojas ar infrastruktūras objektu, kurā notiek celtniecības un/vai rekonstrukcijas darbi, kas būtiski ierobežo uzņēmēja saimniecisko darbību, ar nosacījumu, ka celtniecības un/vai rekonstrukcijas darbi notiek ilgāk par vienu mēnesi

25% apmērā

2.8. personai par īpašumu, kurš tiek izmantots pirmsskolas izglītības iestādes programmas īstenošanai, kura ir saņēmusi atbilstošu licenci vai īsteno licencētu programmu

90% apmērā

2.9. personai, kura veic saimniecisko darbību savā īpašumā, iznomājot zemi un/vai ēku uzņēmumam, ar kuru nomas līgums noslēgts līdz 2014.gada 1.janvārim, kurā vidēji nodarbināti ne mazāk kā 10 darbinieki, par iznomātās zemes un/ vai ēkas platību, kurā notiek rūpnieciskā ražošana

25% apmērā

2.10. biedrībām un nodibinājumiem, kuras apsaimnieko pašvaldības nekustamo īpašumu platībā, kas pārsniedz 20 000 kv.m.

90% apmērā

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 26.06.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.14-15)

3. Personām, kas minētas 2.1. un 2.2.apakšpunktā, piešķir nodokļa atvieglojumus ar šādiem nosacījumiem:

3.1. par nekustamo īpašumu (tā daļu) aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs taksācijas gadam pārsniedz 35 euro;

3.2. nodokļa maksātājam tas ir vienīgais nekustamais īpašums (tā daļa), īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā un tas netiek izmantots saimnieciskajā darbībā;

3.3. nekustamais īpašums ir nodokļa maksātāja deklarētā dzīvesvieta un tajā savu dzīvesvietu nav deklarējušas citas personas, izņemot 2.2.apakšpunktā minētos nodokļa maksātājus;

3.4. zemes gabala platība, kas piesaistīta individuālās dzīvojamās mājas apbūvē ietilpstošām ēkām, nepārsniedz 1500 kv.m;

3.5. par nekustamo īpašumu (tā daļu) nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda par iepriekšējiem gadiem.

4. Personām, kas minētas 2.6., 2.7., 2.8. un 2.9.apakšpunktā, piešķir nodokļa atvieglojumus ar šādiem nosacījumiem:

4.1. saimnieciskā darbība notiek nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam piederošā īpašumā, kas ir reģistrēts zemesgrāmatā;

4.2. par nekustamo īpašumu (tā daļu) nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda par iepriekšējiem gadiem.

5. Personām, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķir uz nodokļa maksātāja motivētā iesnieguma pamata (izņemot 8. un 10.punkā minētās personas) par visu taksācijas gadu, izņemot gadījumus, kad personas statuss, kurš dod tiesības saņemt atvieglojumu, ir piešķirts uz laiku. Šajā gadījumā atvieglojumu piešķir par periodu, kurā persona atbilst šim statusam.

6. Fiziskās personas iesniegumam pievieno:

6.1. VID reģistrācijas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu (attiecas uz 2.6. un 2.9.apakšpunktu);

6.2. noslēgtā nomas līguma kopiju, uzrādot oriģinālu (attiecas uz 2.9.apakšpunktu);

6.3. VID izziņa, par ražošanas uzņēmumā, ar kuru noslēgts nomas līgums, nodarbināto skaitu (attiecas uz 2.9.apakšpunktu).

7. Juridiskās personas iesniegumam pievieno:

7.1. noslēgtā nomas līguma kopiju, uzrādot oriģinālu (attiecas uz 2.9.apakšpunktu);

7.2. VID izziņa, par ražošanas uzņēmumā, ar kuru noslēgts nomas līgums, nodarbināto skaitu (attiecas uz 2.9.apakšpunktu).

8. Personām, kas minētas 2.3. un 2.4.apakšpunktā, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir pārbaudot pašvaldības rīcībā un valsts nozīmes reģistros esošo informāciju par nodokļa maksātāju un nosūtot nodokļa maksāšanas paziņojumu. Personai iesniegums atvieglojuma piešķiršanai pašvaldībā nav jāiesniedz.

9. Ja personai, kas minēta 2.5.apakšpunktā, tiesības uz nodokļa atvieglojumu iestājas taksācijas gada laikā, tā pašvaldībā iesniedz iesniegumu, par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, pievienojot politiski represētās personas apliecības kopiju.

10. Ja personai, kas minēta 2.5.apakšpunktā, iepriekšējā taksācijas gadā ir piemērots nodokļa atvieglojums, tad atkārtots iesniegums atvieglojuma piešķiršanai pašvaldībā nav jāiesniedz. Atvieglojumu piešķir nosūtot nodokļa maksāšanas paziņojumu.

11. Nepieciešamības gadījumā personai var tikt pieprasīti papildus dokumenti informācijas precizēšanai.

12. Ja persona vienlaicīgi atbilst vairākām šajos saistošajos noteikumos noteiktajām nodokļa maksātāju kategorijām, atvieglojumu piešķir vienam personai labvēlīgākajam nodokļa atvieglojuma apmēram.

13. Lēmumu par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai motivētu atteikumu šajos noteikumos un likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" minētajos gadījumos pieņem Jelgavas pilsētas domes Finanšu nodaļa, kura pamatojoties uz Jelgavas pilsētas domes 2011.gada 28.aprīļa lēmumu Nr.5/5 "Par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu", atbilstoši likumam "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā pilda nodokļa administrēšanas funkcijas (turpmāk – nodokļa administrācija).

14. Persona nodokļa administrācijas lēmumu var apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē.

15. Persona iesniegumu nodokļa atvieglojuma piešķiršanai 2014.gadam var iesniegt ne vēlāk kā līdz 2014.gada 30.decembrim.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā 2014.gadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 14-2Pieņemts: 23.01.2014.Stājas spēkā: 25.02.2014.Zaudē spēku: 01.01.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 39, 24.02.2014. OP numurs: 2014/39.12
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
264569
{"selected":{"value":"24.07.2014","content":"<font class='s-1'>24.07.2014.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"24.07.2014","iso_value":"2014\/07\/24","content":"<font class='s-1'>24.07.2014.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.02.2014","iso_value":"2014\/02\/25","content":"<font class='s-1'>25.02.2014.-23.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
24.07.2014
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)