Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.9

Rīgā 2013.gada 31.janvārī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr.4 2.p.)
Informācijas par garantēto atlīdzību apkopošanas un sniegšanas normatīvie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma
13.1 panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Informācijas par garantēto atlīdzību apkopošanas un sniegšanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka apjomu un kārtību, kādā noguldījumu piesaistītāji apkopo un sniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (tālāk tekstā – Komisija) informāciju par garantēto atlīdzību.

2. Noteikumi ir saistoši noguldījumu piesaistītājiem, uz kuriem attiecināmi Noguldījumu garantiju likuma noteikumi.

3. Terminu lietojums šajos noteikumos atbilst Noguldījumu garantiju likuma terminu lietojumam.

II. Informācijas par garantēto atlīdzību apjoms

4. Noguldījumu piesaistītājs:

4.1. katram noguldītājam, kuram izmaksājama garantētā atlīdzība, piešķir tehnisko identifikatoru, kas ir unikāla simbolu virkne. Vienam noguldītājam, kuram izmaksājama garantētā atlīdzība, nedrīkst piešķirt vairāk kā vienu identifikatoru;

4.2. norāda informāciju par noguldītāja, kuram izmaksājama garantētā atlīdzība, kategoriju atbilstoši Latvijas Bankas 16.05.2014. noteikumu Nr. 132 "Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi" 1. pielikuma "Mēneša bilances pārskats" (tālāk tekstā – Mēneša bilances pārskats) pozīciju kodiem.

(Grozīts ar FKTK 05.11.2014. noteikumiem Nr.263)

5. Noguldījumu piesaistītājs apkopo šādu informāciju par noguldītāju, kuram izmaksājama garantētā atlīdzība un kas ir fiziska persona:

5.1. vārds un uzvārds;

5.2. personas kods, ja fiziskā persona ir rezidents vai nerezidents, kuram piešķirts šāds kods;

5.3. dzimšanas datums, ja fiziskā persona ir nerezidents;

5.4. personu apliecinoša dokumenta numurs;

5.5. pastāvīgās dzīvesvietas adrese;

5.6. pastāvīgās dzīvesvietas adreses valsts kods saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:2007.

6. Noguldījumu piesaistītājs apkopo šādu informāciju par noguldītāju, kuram izmaksājama garantētā atlīdzība un kas ir juridiskā persona:

6.1. nosaukums;

6.2. juridiskā adrese;

6.3. vienotais reģistrācijas numurs, ja juridiskā persona ir rezidents;

6.4. reģistrācijas numurs, ja juridiskā persona ir nerezidents;

6.5. juridiskās adreses valsts kods saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:2007.

7. Noguldījumu piesaistītājs saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu aprēķina un apkopo informāciju par:

7.1. katra noguldītāja, kuram izmaksājama garantētā atlīdzība, garantētā noguldījuma apmēru;

7.2. katram noguldītājam, kuram izmaksājama garantētā atlīdzība, izmaksājamās garantētās atlīdzības apmēru.

8. Šo noteikumu 7. punktā noteikto informāciju norāda euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalsts valūtas kursu noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienā vai Komisijas pieprasījumā norādītajā dienā, ja Komisija ir nosūtījusi pieprasījumu par informācijas par garantēto atlīdzību iesniegšanu.

(FKTK 04.10.2013. noteikumu Nr.216 redakcijā)

9. Noguldījumu piesaistītājs nodrošina, ka tā grāmatvedības reģistros vai informācijas sistēmās katras dienas beigās ir pieejama aktuālā un vismaz piecu darba dienu vēsturiskā šo noteikumu 5.7. punktā noteiktā informācija.

10. Noguldījumu piesaistītājs šo noteikumu 5., 6., un 7. punktā noteikto informāciju par noguldītājiem, kuriem pienākas garantētā atlīdzība apkopo sarakstā atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā norādītajām prasībām. Noguldījumu piesaistītājs informāciju apkopo elektroniski XML (Extensible Markup Language) faila formātā saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumā norādīto paraugu un Komisijas sagatavoto XSD (XML Schema Definition) shēmu, ko Komisija nosūta noguldījumu piesaistītājiem. Sagatavojot XML failu, noguldījumu piesaistītājs sagatavo arī faila kontrolvērtību (hash), lietojot SHA256 algoritmu. Noguldījumu piesaistītājs nodrošina, ka kontrolvērtība automātiski tiek saglabāta noguldījumu piesaistītāja informācijas sistēmā, par kuras darbībām tiek veikti auditācijas pieraksti un kuras datu integritāte tiek aizsargāta.

11. Noguldījumu piesaistītājs procesa kontroles vajadzībām sagatavo arī atsevišķu failu ar šo noteikumu 5., 6., un 7. punktā noteikto informāciju, ietverot informāciju par visiem noguldītājiem, tajā skaitā par tiem noguldītājiem, kuriem nepienākas garantētā atlīdzība, un par noguldītājiem, kuriem ir vismaz viens neslēgts konts un noguldījumu atlikums ir mazāks vai vienāds ar 0.00. Papildu iekļauj informāciju klasifikatora veidā par noguldītāja neiekļaušanas iemesliem to noguldītāju sarakstā, kuriem pienākas garantētā atlīdzība un par kuriem noguldījumu piesaistītājs apkopo informāciju saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu. Klasifikatoru noguldījumu piesaistītājs izveido brīvā formā atbilstoši šo noteikumu mērķim, kas sastāv no ne vairāk kā pieciem simboliem. Klasifikatora vērtību skaidrojumu noguldījumu piesaistītājs iesniedz Komisijai brīvā formātā pēc pirmā pieprasījuma.

12. 11. punktā noteikto informāciju sagatavo atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumā norādītajām prasībām, elektroniski XML (Extensible Markup Language) faila formātā saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumā norādīto paraugu un Komisijas sagatavoto XSD (XML Schema Definition) shēmu, ko Komisija nosūta noguldījumu piesaistītājiem. Sagatavojot XML failu, noguldījumu piesaistītājs sagatavo arī faila kontrolvērtību (hash), lietojot SHA256 algoritmu. Noguldījumu piesaistītājs nodrošina, ka kontrolvērtība automātiski tiek saglabāta noguldījumu piesaistītāja informācijas sistēmā, par kuras darbībām tiek veikti auditācijas pieraksti un kuras datu integritāte tiek aizsargāta.

13. Šo noteikumu 10., 11. un 12. punktā noteiktajā veidā un apjomā apkopoto informāciju noguldījumu piesaistītājs ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc noguldījumu nepieejamības iestāšanās iesniedz Komisijai elektroniski.

14. Ja noguldījumu piesaistītājs konstatē, ka informācijā par garantēto atlīdzību, kas Komisijai iesniegta noguldījumu nepieejamības iestāšanās gadījumā, nepieciešams veikt precizējumus, noguldījumu piesaistītājs nekavējoties par to informē Komisiju un iesniedz precizēto informāciju saskaņā ar šo noteikumu 10. punkta prasībām, ietverot informāciju tikai par tiem noguldītājiem, kuru informācija ir precizēta vai pievienota no jauna. Ja nepieciešams koriģēt 11. un 12. punktā noteikto informāciju, tad noguldījumu piesaistītājs nekavējoties par to informē Komisiju un iesniedz precizēto informāciju saskaņā ar šo noteikumu 11. un 12. punkta prasībām.

15. Ja Komisija konstatē, ka noguldījumu piesaistītāja sniegtā informācija par garantēto atlīdzību neatbilst aktuālajai situācijai noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas vai Komisijas pieprasījumā norādītās dienas beigās, Komisija informē par to noguldījumu piesaistītāju, un tas vienas dienas laikā sniedz Komisijai precizētu informāciju saskaņā ar šo noteikumu 10. punkta prasībām.

16. Komisija, uzraugot šo noteikumu izpildi, var veikt klātienes (on-site) pārbaudes un neklātienes (off-site) uzraudzību un var pieprasīt noguldījumu piesaistītājam šo noteikumu 10., 11. un 12. punktā noteiktajā veidā un apjomā apkopoto informāciju par garantēto atlīdzību iesniegt vienas dienas laikā elektroniski par stāvokli pieprasījumā norādītās dienas beigās.

17. Uz noguldījumu piesaistītāju, kura garantētās atlīdzības saņēmēju skaits ir mazāks par četriem simtiem, nav attiecināmas šo noteikumu 9. 16. punkta prasības. Šāds noguldījumu piesaistītājs 5., 6. un 7. punktā noteikto informāciju apkopo elektroniskā veidā savām tehnoloģiskām iespējām atbilstošā formātā. Ja garantēto atlīdzību izmaksu gaitā nepieciešams veikt izmaiņas sniegtajā informācijā, tad tās nekavējoties sagatavo un iesniedz Komisijai, ietverot informāciju tikai par tiem noguldītājiem, kuru informācija ir precizēta vai pievienota no jauna.

IV. Noslēguma jautājums

18. Noteikumi stājas spēkā 01.04.2013.

19. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Komisijas 29.10.2009. normatīvie noteikumi Nr. 136 "Informācijas par garantēto atlīdzību apkopošanas un sniegšanas normatīvie noteikumi".

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs K.Zakulis
1.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
31.01.2013. normatīvajiem noteikumiem Nr.9
"Informācijas par garantēto atlīdzību apkopošanas un
sniegšanas normatīvie noteikumi"
Informācijas par garantēto atlīdzību apkopošanas un sniegšanas prasības

(Pielikums FKTK 05.11.2014. noteikumu Nr.263 redakcijā)

auka nosaukumsLauka datu formāts (*)Lauka vērtībaLauka vērtības kategorijaElementa nosaukumsMātes elements/i
1. Noguldītāja unikāls identifikatorsMax40(x)Iekšējais iestādes identifikatorsIdentifikators<NogulditajaUnikalsIdentifikators><NGFSubjekts>
2a. Noguldītāja (fiziskās personas) vārds vai vārdiMax200(a)Vārds/i. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)Teksts<Vards><NGFSubjekts><FiziskaPersona>
2b. Noguldītāja (fiziskās personas) uzvārds vai uzvārdiMax200(a)Uzvārds/i. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)Teksts<Uzvards><NGFSubjekts><FiziskaPersona>
2c. Noguldītāja (fiziskās personas – rezidenta vai nerezidenta) identifikācijas dokumenta numursMax200(x)Identifikācijas dokumenta numursKods<IdentifikacijasDokNumurs><NGFSubjekts><FiziskaPersona>
2d. Noguldītāja (fiziskās personas – rezidenta vai nerezidenta, kuram piešķirts šāds kods) identifikācijas (personas) kodsMax200(x)Personas identifikācijas kodsKods<IdentifikacijasNumurs><NGFSubjekts><FiziskaPersona>
2e. Noguldītāja (fiziskās personas – nerezidenta) dzimšanas datumsYYYY-MM-DDStarptautiskā standarta ISO 8601 datuma formāts: YYYY-MM-DDDatums<DzimsanasDatums><NGFSubjekts><FiziskaPersona>
3a. Noguldītāja (juridiskās personas) nosaukumsMax200(x)Atdalītājs starp vārdiem – atstarpeTeksts<Nosaukums><NGFSubjekts><JuridiskaPersona>
3b. Noguldītāja (juridiskās personas) reģistrācijas numursMax200(x)Juridiskas personas reģistrācijas numurs publiskā reģistrāKods<RegistracijasNumurs><NGFSubjekts><JuridiskaPersona>
4. Noguldītāja pastāvīgās dzīvesvietas vai juridiskās adreses valsts kods2(a)Saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:2007Kods<ValstsKods><NGFSubjekts><FiziskaPersona><Adrese>
vai
<NGFSubjekts><JuridiskaPersona><Adrese>
5. Noguldītāja pastāvīgās dzīvesvietas vai juridiskās adreses pilsēta vai novadsMax200(x)Pilsētas/novada nosaukumsTeksts<PilsetaNovads><NGFSubjekts><FiziskaPersona><Adrese>
vai
<NGFSubjekts><JuridiskaPersona><Adrese>
6. Noguldītāja pastāvīgās dzīvesvietas vai juridiskās personas pārējā adreses daļaMax200(x)Pārējā adreses daļa – iela, māja, dzīvoklis, indekss vai citsTeksts<ParejaAdrese><NGFSubjekts><FiziskaPersona><Adrese>
vai
<NGFSubjekts><JuridiskaPersona><Adrese>
7. Noguldītāja kategorija atbilstoši Mēneša bilances pārskata pozīciju kodiem6(n)320003 = Sociālās nodrošināšanas fondu noguldījumi

320010 = Valsts nefinanšu sabiedrību noguldījumi

320011 = Privāto nefinanšu sabiedrību noguldījumi

320012 = Mājsaimniecību noguldījumi

320013 = Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju noguldījumi

Kods<NogulditajaKategorijaMBP><NGFSubjekts>
8. Garantētā noguldījuma summa, euroMax12(d)Garantētā noguldījuma summa, euroSkaitlis<GarantetaNGSumma><NGFSubjekts>
9. Garantētās atlīdzības summa, euroMax7(d)Garantētās atlīdzības summa, euro, maksimālā vērtība 100 000Skaitlis<GarantetaATLSumma><NGFSubjekts>
10. Garantētā noguldījuma summa, euro, par stāvokli piecas darbdienas pirms pārskata sagatavošanas datumaMax12(d)Garantētā noguldījuma summa, euro, par stāvokli piecas darbdienas pirms pārskata sagatavošanas datumaSkaitlis<GarantetaNGS5dienas><NGFSubjekts>

* a = burts; x = burts, cipars vai simbols; d = decimāldaļskaitlis; n = cipars.

2.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
31.01.2013. normatīvajiem noteikumiem Nr.9
"Informācijas par garantēto atlīdzību apkopošanas un
sniegšanas normatīvie noteikumi"
XML faila paraugs

(Pielikums FKTK 05.11.2014. noteikumu Nr.263 redakcijā)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<FKTK_NGF BankasBICKods="XXXXLV22XXX" IzveidesDatums="2007-08-14"
IzveidesLaiks="14:20:00" Versija="1.3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="fktk_ngf_v1-3.xsd">

<NGFSubjekts>
<NogulditajaUnikalsIdentifikators>IBB_345678</NogulditajaUnikalsIdentifikators>
<FiziskaPersona>
<Vards>Roberts</Vards>
<Uzvards>Kalniņš Bērziņš</Uzvards>
<IdentifikacijasDokNumurs>AT1234567</IdentifikacijasDokNumurs>
<IdentifikacijasNumurs></IdentifikacijasNumurs>
<DzimsanasDatums></DzimsanasDatums>
<Adrese>
<ValstsKods>LV</ValstsKods>
<PilsetaNovads>Rīga</PilsetaNovads>
<ParejaAdrese>Tadaiķu 55-66, LV-1111</ParejaAdrese>
</Adrese>
</FiziskaPersona>
<NogulditajaKategorijaMBP>320012</NogulditajaKategorijaMBP>
<GarantetaNGSumma>5000.00</GarantetaNGSumma>
<GarantetaATLSumma>5000.00</GarantetaATLSumma>
<GarantetaNGS5dienas>6000.10</GarantetaNGS5dienas>
</NGFSubjekts>
<NGFSubjekts>
<NogulditajaUnikalsIdentifikators>US-ABCLRC</NogulditajaUnikalsIdentifikators>
<JuridiskaPersona>
<Nosaukums>SIA XMIA</Nosaukums>
<RegistracijasNumurs>UK5212584222</RegistracijasNumurs>
<Adrese>
<ValstsKods>LV</ValstsKods>
<PilsetaNovads>Rīga</PilsetaNovads>
<ParejaAdrese>Bauskas 300-10</ParejaAdrese>
</Adrese>
</JuridiskaPersona>
<NogulditajaKategorijaMBP>320011</NogulditajaKategorijaMBP>
<GarantetaNGSumma>255000.00</GarantetaNGSumma>
<GarantetaATLSumma>100000.00</GarantetaATLSumma>
<GarantetaNGS5dienas>300000.00</GarantetaNGS5dienas>
</NGFSubjekts>
</FKTK_NGF>
3.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
31.01.2013. normatīvajiem noteikumiem Nr.9
"Informācijas par garantēto atlīdzību apkopošanas un
sniegšanas normatīvie noteikumi"
Informācijas par garantēto atlīdzību apkopošanas un sniegšanas prasības

(Pielikums FKTK 05.11.2014. noteikumu Nr.263 redakcijā)

Lauka nosaukumsLauka datu formāts (*)Lauka vērtībaLauka vērtības kategorijaElementa nosaukumsMātes elements/i
1. Noguldītāja unikāls identifikatorsMax40(x)Iekšējais iestādes identifikatorsIdentifikators<NogulditajaUnikalsIdentifikators><NGFSubjekts>
2a. Noguldītāja (fiziskās personas) vārds vai vārdiMax200(a)Vārds/i. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)Teksts<Vards><NGFSubjekts><FiziskaPersona>
2b. Noguldītāja (fiziskās personas) uzvārds vai uzvārdiMax200(a)Uzvārds/i. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)Teksts<Uzvards><NGFSubjekts><FiziskaPersona>
2c. Noguldītāja (fiziskās personas – rezidenta vai nerezidenta) identifikācijas dokumenta numursMax200(x)Identifikācijas dokumenta numursKods<IdentifikacijasDokNumurs><NGFSubjekts><FiziskaPersona>
2d. Noguldītāja (fiziskās personas – rezidenta vai nerezidenta, kuram piešķirts šāds kods) identifikācijas (personas) kodsMax200(x)Personas identifikācijas kodsKods<IdentifikacijasNumurs><NGFSubjekts><FiziskaPersona>
2e. Noguldītāja (fiziskās personas – nerezidenta) dzimšanas datumsYYYY-MM-DDStarptautiskā standarta ISO 8601 datuma formāts: YYYY-MM-DDDatums<DzimsanasDatums><NGFSubjekts><FiziskaPersona>
3a. Noguldītāja (juridiskās personas) nosaukumsMax200(x)Atdalītājs starp vārdiem – atstarpeTeksts<Nosaukums><NGFSubjekts><JuridiskaPersona>
3b. Noguldītāja (juridiskās personas) reģistrācijas numursMax200(x)Juridiskas personas reģistrācijas numurs publiskā reģistrāKods<RegistracijasNumurs><NGFSubjekts><JuridiskaPersona>
4. Noguldītāja pastāvīgās dzīvesvietas vai juridiskās adreses valsts kods2(a)Saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:2007Kods<ValstsKods><NGFSubjekts><FiziskaPersona><Adrese>
vai
<NGFSubjekts><JuridiskaPersona><Adrese>
5. Noguldītāja pastāvīgās dzīvesvietas vai juridiskās adreses pilsēta vai novadsMax200(x)Pilsētas/novada nosaukumsTeksts<PilsetaNovads><NGFSubjekts><FiziskaPersona><Adrese>
vai
<NGFSubjekts><JuridiskaPersona><Adrese>
6. Noguldītāja pastāvīgās dzīvesvietas vai juridiskās personas pārējā adreses daļaMax200(x)Pārējā adreses daļa – iela, māja, dzīvoklis, indekss vai citsTeksts<ParejaAdrese><NGFSubjekts><FiziskaPersona><Adrese>
vai
<NGFSubjekts><JuridiskaPersona><Adrese>
7. Noguldītāja kategorija atbilstoši Mēneša bilances pārskata pozīciju kodiem6(n)MBP pozīcijas kodsKods<NogulditajaKategorijaMBP><NGFSubjekts>
8. Garantētā noguldījuma summa, euroMax12(d)Garantētā noguldījuma summa, euroSkaitlis<GarantetaNGSumma><NGFSubjekts>
9. Garantētās atlīdzības summa, euroMax7(d)Garantētās atlīdzības summa, euro, maksimālā vērtība 100 000Skaitlis<GarantetaATLSumma><NGFSubjekts>
10. Garantētā noguldījuma summa, euro, par stāvokli piecas darbdienas pirms pārskata sagatavošanas datumaMax12(d)Garantētā noguldījuma summa, euro, par stāvokli piecas darbdienas pirms pārskata sagatavošanas datumaSkaitlis<GarantetaNGS5dienas><NGFSubjekts>
11. Neiekļaušanas garantēto noguldītāju sarakstā iemeslsMax5(x)Klasifikators, kas norāda, kādēļ noguldītājs nav iekļauts garantēto noguldītāju sarakstāTeksts<NeieklausanasIemesls><NGFSubjekts>

* a = burts; x = burts, cipars vai simbols; d = decimāldaļskaitlis; n = cipars.

4.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
31.01.2013. normatīvajiem noteikumiem Nr.9
"Informācijas par garantēto atlīdzību apkopošanas un
sniegšanas normatīvie noteikumi"
XML faila paraugs

(Pielikums FKTK 05.11.2014. noteikumu Nr.263 redakcijā)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<FKTK_NGF BankasBICKods="XXXXLV22XXX" IzveidesDatums="2007-08-14"
IzveidesLaiks="14:20:00" Versija="1.3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="FKTK_NGF_V1-3-full.xsd">
<NGFSubjekts>
<NogulditajaUnikalsIdentifikators>IBB_345678</NogulditajaUnikalsIdentifikators>
<FiziskaPersona>
<Vards>Roberts</Vards>
<Uzvards>Kalniņš-Kļaviņš</Uzvards>
<IdentifikacijasDokNumurs>AT1234567</IdentifikacijasDokNumurs>
<IdentifikacijasNumurs></IdentifikacijasNumurs>
<DzimsanasDatums></DzimsanasDatums>
<Adrese>
<ValstsKods>LV</ValstsKods>
<PilsetaNovads>Rīga</PilsetaNovads>
<ParejaAdrese>Tadaiķu 55-66, LV-1111</ParejaAdrese>
</Adrese>
</FiziskaPersona>
<NogulditajaKategorijaMBP>320012</NogulditajaKategorijaMBP>
<GarantetaNGSumma>5000.00</GarantetaNGSumma>
<GarantetaATLSumma>5000.00</GarantetaATLSumma>
<GarantetaNGS5dienas>6000.10</GarantetaNGS5dienas>
<NeieklausanasIemesls>AB123</NeieklausanasIemesls>
</NGFSubjekts>
<NGFSubjekts>
<NogulditajaUnikalsIdentifikators>US-ABCLRC</NogulditajaUnikalsIdentifikators>
<JuridiskaPersona>
<Nosaukums>SIA XMIA</Nosaukums>
<RegistracijasNumurs>UK5212584222</RegistracijasNumurs>
<Adrese>
<ValstsKods>LV</ValstsKods>
<PilsetaNovads>Rīga</PilsetaNovads>
<ParejaAdrese>Bauskas 300-10</ParejaAdrese>
</Adrese>
</JuridiskaPersona>
<NogulditajaKategorijaMBP>320011</NogulditajaKategorijaMBP>
<GarantetaNGSumma>255000.00</GarantetaNGSumma>
<GarantetaATLSumma>100000.00</GarantetaATLSumma>
<GarantetaNGS5dienas>300000.00</GarantetaNGS5dienas>
<NeieklausanasIemesls>AB123</NeieklausanasIemesls>
</NGFSubjekts>
</FKTK_NGF>
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Informācijas par garantēto atlīdzību apkopošanas un sniegšanas normatīvie noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 9Pieņemts: 31.01.2013.Stājas spēkā: 01.04.2013.Zaudē spēku: 01.07.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 28, 08.02.2013. OP numurs: 2013/28.6
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
254625
{"selected":{"value":"01.12.2014","content":"<font class='s-1'>01.12.2014.-30.06.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.12.2014","iso_value":"2014\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2014.-30.06.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-30.11.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2013","iso_value":"2013\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.12.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)